Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 17 dne 21.11.2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 17 ze dne 21.11.2013 (VÝPIS)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, , Eva Jarolímková, , Milan Kotouč, Jiří Zápal, Aleš Krákora, Marie Šretrová, Vladimíra Pirichová, Alena Štamberková, Ladislav Šimečka, Miroslav Vilimovský (11), později Milan Vyskočil, František Keyř (13)

 

Omluveni: Karel Vejmola , Milan Brabenec (2)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:08 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva, omluvili se pan Vejmola a Brabenec. Pan Keyř avizoval pozdější příchod. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu pana Aleše Krákoru a Bc. Marii Šretrovou  do návrhové komise pana Vlastimila Kožíška a Jiřího Zápala, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení 1/17/2013

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Aleše Krákoru a Bc. Marii Šretrovou návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu a veřejné schůzi jsou připraveny body k projednání:

 

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Diskuse o projektu Baně II a jeho financování

4) Rozpočtové opatření č. 3/2013

5) Školní jídelna ZŠ

6) Majetkové záležitosti

 

Dnešní zasedání bylo svoláno jako mimořádné – hlavně kvůli diskusi kolem školní jídelny, ostatní věci jsou zařazeny doplňkově a také bylo připraveno a zařazeno rozpočtové opatření.

Pan starosta seznámil přítomné s tím, že dr. Vilimovský podal dodatečně poté, co byly materiály na zastupitelstvo rozeslány, návrh na doplnění programu: (Komise pro ÚP, zpráva KV z 5.11.2013).

 

Dr. Vilimovský – dotaz, kdy má dávat materiály – podněty pro jednání zastupitelstva.

 

Příchod – zast. Vyskočil v 17:12 h -  přítomno 12 zastupitelů.

Starosta – tak 10 dní, protože týden tzn. 7 dní nejpozději před jednáním ZM se materiály rozvážejí zastupitelům. Když odejdou materiály, stěží lze něco doplnit. Potom můžete požádat o doplnění až na jednání zastupitelstva.

 

Dr. Vilimovský – žádá o zařazení dvou bodů do programu.

1. Komise pro ÚP – opakovaně žádá o zařazení tohoto bodu. Po prostudování zadání ÚP je zřejmé že komise je zainteresovaná na tvorbě plánu, mnozí členové komise jsou přímo zainteresování na tvorbě ÚP. Jedná se o střed zájmů a případné zneužívání informací.

Požaduje, aby členové komise osobně zainteresovaní na změnách ÚP odstoupili resp. aby byli zastupitelstvem odvoláni. Ideálním řešením by bylo odvolání všech členů komise a zvolení nových, kteří by splňovali kritérium nezainteresovanosti. U zbylých nebo nových členů požaduje, aby podepsali čestné prohlášení, že nejsou osobně zainteresováni na změnách ÚP.

Stejný postup požaduje i u členů vedení města a MÚ, tedy aby osoby osobně zainteresované byly vyloučeny z procesu tvorby ÚP. To samozřejmě neznamená, že se nemohou zúčastnit jako řádní občané a majitelé pozemků, jedná se pouze o vyloučení možnosti ovlivňování tvorby ÚP z titulu zastávané funkce.

Skutečnost, že se zastupitelstvo bude zabývat tímto bodem programu je známkou toho, že má zájem na transparentním postupu v zásadních otázkách rozvoje města.

Členové komise jsou Jiří Zápal, předseda komise, Ing. arch. Zdeněk Šamánek, Filip Taller,

Ing. Tomáš Pallagy, Ing. Pavel Knotek, Robert Izák, Stanislav Jirota

 

Např. - proč je v komisi p. Izák, když v Mníšku nemá ani trvalé ani přechodné bydliště. Je to na překážku.

Zast. Vyskočil – pan Izák je místní, narodil se tady, chodil tady do školy, je tu odjakživa. Nemusí tady mít bydliště.

Zápal – Byl jste účastníkem dohody o volební spolupráci – dohoda řešila kdo koho bude jmenovat do komisí.

Dr. Vilimovský – já jsem jí neporušil.

Zápal – dohoda říká, že bude vedena politika nekonfrontace, v případě, že bude problém, každý z účastníků zvolí svého zástupce. A je tam řečeno, jak budou obsazeny komise nejsou tam jména. Je tam popsán FV, KV  komise pro rozvoj města – ÚP.

Rada se držela a jednala podle dohody.

Dr. Vilimovský nechápe, jakou to má transparentnost s tvorbou ÚP.

Zápal – každá volební strana má mít ve výboru nebo komisi zastoupení, za vaši stranu byl jmenován pan Taller – byl tam jen jednou, kdyby se setkání komise účastnil, nemuseli byste si to číst z internetu.

 

To, co se podařilo při jednání o ÚP dosáhnout, je nastavit trend bez ohledu na to, jestli tam někdo něco má nebo ne. Prioritou, a všichni to chtěli, bylo, aby Mníšek nenarůstal, nepřibývaly další velké plochy k zastavění.

 

Příchod pana Keyře – 17:25 h - přítomno 13 zast.

 

Zápal zatím není specifikováno které pozemky budou stavební nebo ne

Žádný konkrétní pozemek se nediskutoval, jestli se bude do změn zařazovat.

 

Starosta – žádný podnět nebyl vyloučen  a je jich asi 500. Byly určeny jen principy.

 

Zápal i starosta – princip – bude se postupovat tak, jak budou navrhovat urbanisté.

 

Zápal - zpochybňujete lidi a komisi jako celek a to odmítám.

 

Starosta – existuje povolební dohoda stran – nepodepsal ji, ale respektuje.

- K dr. Vilimovskému - je vaší zodpovědností jmenovat si člena a zhodnoťte si, jestli jste nominovali dobře nebo špatně.

Pokud chcete měnit 3 roky starou dohodu, měňte, ale ne tímto způsobem.

 

Keyř  - nemělo by se to klonit do invektiv nebo osobních názorů, má za to, že komise byla ustanovená a radou schválená. Bylo“milion“ času na to, aby se komise nanominovala dobře – nebo lépe – vznikla. Má připravit podklady pro schválení zastupitelstvem. Zatím nevíme, jestli je připraví dobře nebo špatně. Zastupitelstva můžou být třeba dvě. Může být víc podnětů k řešení, někdo to připravit musí – když to připraví dobře, ZM to schválí  když špatně, tak – to zastupitelstvo vyřeší. Teď navrhuje nechat pracovat komisi, ta něco předloží a zastupitelstvo pak zhodnotí, jestli je to připravené dobře. Teď uprostřed měnit komisi mu  přijde nevhodné. Má také své vyhraněné názory, diskutovali se Zápalem, hovoří otevřeně, projeví zájem, ptá se. Když to uděláme všichni, výsledek bude takový, jak má být.

Každý může mít nějaký zájem, jak tu sedíme všichni. Pakliže bude něco špatně v průběhu, tak se to má řešit.

 

Zápal – máme 3 roky od voleb – příprava ÚP měla relativně velké porodní bolesti. Loni se vybral zpracovatel, zatím se pracuje na ÚP jeden rok. Teď urbanisti připravují návrh, ten bude někdy začátkem prosince. Nikdo do toho nezasahuje. Dr. Vil. má své přesvědčení, ale neví o tom vůbec nic. Dalo velkou práci, aby členové komise pochopili, jaký je to vlastně složitý proces, jak se vyvarovat chybám. Každá připomínka musí být projednána a vyřešena.

 

Po úvodní diskusi hlasování o schválení zařazení bodu Komise pro ÚP do programu (jako bod 3)

PRO 1                         PROTI 12       ZDRŽEL SE 0

Návrh na zařazení bodu Komise pro ÚP nebyl schválen.

 

Druhým bodem, který navrhuje dr. Vilimovský zařadit do programu je Zpráva KV ze dne 5.11.2013. Kontrolní výbor dne 5.11.2013 shrnul a projednal další informace týkající se financování „Revitalizace náměstí“. Kontrolní výbor zkonstatoval, že všechna dosavadní šetření ROP a Policie ČR prokázala pravdivost zjištění závěrů kontrolního výboru týkající se Revitalizace náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy.

Tyto závěry potvrzují opodstatněnost požadavků kontrolního výboru na forenzní audit celého projektu. Samo zastupitelstvo je zadavatelem prověrky a je nepochopitelné, proč se tak závažnou problematikou dále nezabývá a neřeší důsledky zjištěného stavu, stejně jako finanční výbor, který byl iniciátorem kontroly a měl podezření na nesprávnost financování a přestože je průběžně plně informován, zaujímá vyčkávací postoj. Na zasedání finančního výboru nebyl pozván nikdo z kontrolního výboru.

Přitom je u obou těchto orgánů města daná kompetence a tedy i povinnost řešit vzniklý stav.  

Bez ohledu na závěry Policie ČR a vyvození trestní odpovědnosti je zřejmé, že došlo k zásadnímu nesouladu jak v zadávacích řízeních, tak v realizaci prací a samotných platbách.

Snaha odpovědných osob o zakrytí a bagatelizování stavu je pochopitelná.

Je však na odpovědnosti všech členů zastupitelstva zabránit další škodě, která vzniká nebo může vzniknout nečinností města. Zde se jedná o povinnost každého zastupitele nakládat s majetkem města s péčí řádného hospodáře. Odkládáním příslušných úkonů hrozí námitka promlčení ze strany povinných osob a tudíž hrozba, že vyčíslenou škodu nebude možno uplatnit na odpovědných subjektech, ale půjdou k tíži města.

Navrhujeme řešení -

 

 1. Vrácení neoprávněně vydaných faktur SATESu a požadavek na neoprávněně přijaté finanční plnění. Dle platných právních předpisů je nutné neoprávněně vystavené faktury vrátit dodavateli a požadovat  fakturu v souladu se skutečně realizovaným dílem.

 

 1. Oficiální připojení města k trestnímu řízení. Jedná se o prostředek, jak mít přesné informace od orgánů činných v trestním řízení a spolupracovat při objasnění kauzy.  Je nepochopitelné, že FV nepožaduje informace.

 

 1. Vyhotovení znaleckého posudku. Jedině takovýto posudek stanoví přesný rozsah díla, škody a tedy i částku, kterou lze oprávněně fakturovat.

 

 1. Uplatnění náhrady škody na všech dodavatelích. Je nutné VČAS reklamovat veškeré vady, neprovedené práce, nedodělky, …

Diskuse

Keyř – FV byl iniciátorem a kontrolu přesunul na KV – chválí KV za odvedenou práci.
Na FV byla pozvána RM ne proto, aby řešila náměstí, ale proto, aby poskytli informace k RO č 3. Veřejně i na ZM vyjádřil – osobní názor – že do doby, než došetří policie, nebude dělat  žádné závěry. Sám byl 3 hod na policii – předával faktury za svou práci – musíme počkat, než udělá policie rozhodnutí  a bude pravomocné – teď nic nevíme. Věc trestního oznámení byla, že se stala chyba a městu byla způsobena škoda,  - je to v řešení a teď nemůžu dělat závěry, když nevím, jaká škoda se stala. Za FV nemůžeme nic řešit.  Otázku znaleckého posudku zmínil i vyšetřovatel – policie si ho vyžádá. Forenzní audit - je brzo o něm mluvit, chci o tom mluvit, chci to řešit , zájem na 200%, ale až bude vyšetřeno, vyšetřovatel to vidí na 3-4 měsíce. Neví, jak se to bude řešit a neví, jak dlouhá je záruční doba.

 

Dr. Vilimovský – KV ta opatření navrhuje kvůli majetkoprávní rovině, navrhli konkrétní kroky, záruční lhůty už plynou, jiná věc jsou promlčení lhůty. Věc se musí řešit majetkově – měli by si najmout advokáta, který by to posoudil z hlediska lhůt.

 

Keyř – není problém udělat „dirku“ na náměstí a zkoušky materiálů. Nevíme co tam, co stálo. Posudek určitě nebude stát statisíce. Možná 50 tis. Policie nerozhodne o majetkové škodě. FV se za nic neskovává. Diskuse o spolupráci mezi KV a FV. KV je v kontaktu s policíí a Ropem. FV – pozve KV na jednání výboru.

 

Kotouč – pokud vznikne nějaká škoda – tak se to dá řešit až po nabytí právní moci rozhodnutí policie.

Dr. Vilimovský – na různé práce ale bylo víc dodavatelů. To znamená víc prací a lhůty běží od předání díla. Musí dojít k nějakým právním úkonům.

 

Zápal – technická poznámka – projednáváme navrhovaný bod a ještě jsme ho ani nezařadili do programu, postupujme formálně správně – nechme hlasovat o zařazení bodu do programu.

Bod - Projednání závěrů KV. Pokud bude schváleno jeho zařazení bude projednán hned po zprávě starosty o činnosti RM a MÚ.

 

Hlasování o zařazení bodu do programu

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Keyř – jsme schopni sehnat právníka, který nám poradí, jak se má město zachovat, co má dělat?  Aby nám řekl co máme udělat v souladu se zákonem o obcích.

Kotouč – právník by nám měl navrhnout další  postupy. Na prosincovém zasedání bychom mohli mít nějaký závěr – výstup.

 

Hlasování pro schválení celého doplněného programu:

ZM schvaluje následující program zasedání:

Veřejná schůze

1)Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva KV

3) Zpráva FV

4) Baně II

5) Rozpočtové opatření č. 3/2013

6) Školní jídelna

7) Majetkové záležitosti

PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení 2/17/2013 bylo přijato

 

 

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Rada města se od posledního ZM sešla celkem čtyřikrát. Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:

 

Bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrových řízení na:

a) opravu komunikací a odvodnění v ulicích Pod Lesem, Prostřední a K Remízku

b) komplexní rekonstrukci a výstavbu nového chodníku podél ulice Dobříšská až Vrška

c) zkapacitnění základní školy - I. etapa (rekonstrukce suterénu, přesun dílen, vznik nových tříd)

d) dodávka nových počítačů pro MÚ

e) dodávka nového vybavení pro ŠJ

 

RM rozhodla o podpoře opravy kostelní zdi a márnice. Oprava proběhla v režii mníšecké farnosti, město přispělo cca 50% nákladů. Pro příští rok by se mělo přistoupit k opravě zdi a dalších krytin obvodového zdiva. RM vyhlásila Grantová řízení pro příští rok, odsouhlasila technické řešení rekonstrukce křižovatky u základní školy, včetně přidruženého parkování a parkování typu K+P a to i v ulici Nádražní a Ke Škole. RM rozhodla o dodavateli stavby opěrné zdi u hráze prostředního rybníka. Tato stavba byla v minulém týdnu zahájena. Součástí je i úprava zbývající části mostku nad přelivem.

Dále byl ustanoven nový měřený úsek v oblasti silnice č 116 nad Marjánou. Zde bude ještě osazeno zrcadlo pro výjezd z ulice Severní. Jezděte zde pomalu.

V rámci dotace SFŽP byla zahájena výstavba sběrného dvora. Současně RM rozhodla o akci "Dovybavení sběrného dvora", která je taktéž podpořena ze strany SFŽP. Výběrové řízení právě probíhá. RM také rozhodla o zpracovateli PD na ČOV Mníšek pod Brdy. V průběhu tohoto období zasedl Finanční výbor, který projednával plnění rozpočtu města a navrhované rozpočtové opatření.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

 • Výstavba díla Kanalizace a Vodovod Stříbrná Lhota pro letošní rok pomalu končí. Na příští rok budou zbývat dvě tlakové stoky pod silnicí Lhotecká a dvě krátké gravitační stoky nad silnicí.
 • Oprava komunikace ulice Nová a 9. května je před dokončením včetně navazujících chodníků v Lipkách a rekonstrukce obslužné ulice podél hornických bytovek.
 • V ulici Nová byla dle dohody položena pouze první vrstva živice. Dokončena bude na jaře 2014.
 • Práce na ulici Obora (odvodnění) musely být přerušeny pro značnou složitost technického řešení dešťové kanalizace. Bylo dokončeno odkanalizování části mezi chatkami a rozhodnuto o kompletní obnově stávajícího příkopu mezi MKS a trafostanicí.

 

Příprava dotací v roce 2013 a administrace projektů

 • Naše město obdrželo i dotaci na dovybavení sběrného dvora
 • Probíhá administrace projektu Povodňové škody, Revitalizace parků v Mníšku, Dovybavení sběrného dvora, Sběrný dvůr
 • Šetření ROP ve věci projektu "Náměstí F.X. Svobody" pokračuje. Kontrola výběrových řízení byla ukončena bez nálezu. Nyní probíhá věcná kontrola, audit díla.

 

                                                                                                                                                      

Usnesení č. 3/17/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

(Poznámka – Veřejná schůze, dotazy občanů – měla být před Zprávou starosty )

 

Veřejná schůze

Pan Javůrek

– v ulici Nová je značka zákaz stání. Přesto tam běžně auta stojí ve dne i v noci. Strážníci tam nechodí, policie taky ne. Buďto dejte značku pryč nebo se musí začít kontrolovat, jinak to nemá žádnou cenu.

- na začátku staré Dobříšské ulice a za kovohutěmi probíhají stavby – stav silnic je zbědovaný, když je mokro, je tam bláto, když to vyschne, zase prach. Zemina je na silnici.

 

Starosta – za znečištěnou silnici nad kovohutěmi už byla udělena pokuta, k úklidu dojde.  Znečištěná Dobříšská – to je nová záležitost, bude se řešit.

Kotouč – K parkování v ulici Nová – tři podněty předány na MÚ Černošce. Většinou jsou to jedni a ti samí, máme fotky, je na to celá složka.

Starosta  - dojde tam k přeznačení v souvislosti s úpravou dopravy na Malém náměstí.

Kotouč – ke znečišťování ulic a silnic – řešení těchto věcí bylo městské policii odebráno z pravomoci, vše také předávají správním orgánům. Bohužel je to zdlouhavé, taky je to mrzí, ale musí to podle nových předpisů řešit okresní úřad.

Starosta – v případě znečištěné silnice u kovohutí dal pokutu stavební úřad.

Kožíšek – sám posílal strážníky 2x, aby věc řešili, ale oni to vyfotí, ale nemůžou zasáhnout – pravomoci nemají.

Starosta - dřív se to řešilo hned, jako v případě, když stavěl novou lokalitu Optreal.

Pan Inderka – před 2 lety byla dokončena část města, kde bydlí, bylo by potřeba tam instalovat retardér, protože po Řevnické jezdí auta rychle. Tehdy bylo řečeno, že se počítá s osazením značek obytná zóna, a že se počká, až se dokončí celá zóna.  U školky na 9. května se retardér dal, dva retardéry jsou u spodního paneláku a taky značka obytná zóna. Přitom je to tam samá díra a tak se tam stejně rychle jet nedá. Protože se dole rychle nejezdí, tak navrhuje předat  retardér k nim nahoru.

Starosta - Počítá se s retardérem i pro tuto oblast. Ano, jsou tam stížnosti, ale není to ještě vše hotové. Budou ještě další úpravy na ulici 5. května a pak se to zajistí OSMI.

 

Občan - Bude na Pražské Tesco?

Starosta – nevíme – firma má finanční potíže, snaží se vycouvat ze všech investic po Čechách. Jak dopadne tento konkrétní projekt se zatím neví, mělo by to být jasné do konce ledna.

 

Pan Bartůněk – kdy se udělá ten kufr na Kvíkalce?

Starosta – to se dělat nebude – před 3 roky se dohodlo, že se pozemky buď vykoupí, město za ně zaplatí a zařadí se do plánu oprav nebo se bezúplatně převedou a město je zařadí do svého majetku a vybuduje. Nikdo z majitelů komunikace nebyl ochoten k bezúplatnému převodu a proto tam město ani nebude nic budovat. Výbrus se na komunikaci položil jen proto, aby se uvedla do původního stavu jako před tím, než se začala dělat kanalizace. Pohne se to, až dojde k převodu pozemků.

 

3) Zpráva FV

Přednáší místo nepřítomného předsedy FV  paní  Bc Marie Šretrová.

FV projednával na svém zasedání 13.11 tři body – plnění rozpočtu k 30.9.2013, rozpočtové opatření č. 3/2013 a zprvu KV k projektu revitalizace náměstí.

K bodu 1 - FV doporučil pro sestavování rozpočtu na rok 2014 důrazněji se zaměřit na výdajovou stránku rozpočtu a neopomenout zahrnout neuhrazené faktury z minulého roku.

K bodu 2 - FV RO projednal a doporučil do ZM ke schválení.

K bodu 3 – FV vzal výsledek kontroly kontrolního výboru na vědomí. Vyjádření a případné řešení navrhl až po pravomocném rozhodnutí kontrolních orgánů a policie..

 

Usnesení č. 4/17/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 13.11.2013.

PRO 13                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

(Scan zprávy je přílohou zápisu)

 

2) Zpráva KV

Dr. Vilimovský předal slovo Ing. Grygarovi, který přečetl zprávu KV ze dne 5.11.2013

(Scan zprávy je přílohou zápisu)

 

K výtce, že město nepředalo kontrolnímu výboru požadované doklady starosta dodává:

– mohli jste dostat  to, co je k dispozici. Zaměření skutečného stavu po realizaci neexistuje – nemůžete ho tedy dostat, dále jste chtěli nabídky dodavatelů, kteří se hlásili do VŘ v elektronické podobě – nabídky nejsou na městě, mají je kontrolní orgány.

Dr. Vilimovský – jaké orgány?

Starosta – Policie ČR. Policie má předávací protokoly, celá krabice nabídek s ostatními materiály jsou na policii. Není žádný problém s tím materiály ukázat, až se vrátí z policie.

Ing. Grygar – byl tam jen stavební deník. Proč jste říkali, že konečné zaměření dáte, když není.

Zápal – v zápise zmiňujete, že KV schvaluje text dopisu – asi ve třech případech. Dopisy ale nejsou přílohou zápisu. Jako zastupitel chci výstupy z KV a texty těchto schválených dopisů.

Vaše chování mi připadá jako – „Musíme to město nachytat“ – chci, aby to bylo na příští radu na jednání k dispozici..

Dr. Vilimovský – chtěl spolupracovat s FV, radou.

 

Starosta - ROP v květnu napsal, že je to v pořádku.

Starosta – cituje z dopisu, který město obdrželo od ROPU, město splnilo všechny podmínky, a zadokladovalo postup, závěr kontroly a rozhodnutí. To je jediný doklad který z ROPu město má. Další kontrolu ROP nezahájil. Je pouze kontrola věcného plnění. Nelíbí se mu, že do zprávy KV píše nepravdy. Piště to tam, jak uznáte za vhodné. Nebude to rozporovat. Až bude pravomocné rozhodnutí ROPu, police nebo jiného orgánu.

 

Keyř – ke spolupráci s kontrolním výborem.

Například, když FV vyhlásil termín schůze a potřeboval k projednávaným bodům vysvětlení, tak pozval i členy rady. To znamená, že to samé měl udělat KV. Když udělá schůzi,  tak pozve toho, koho uzná za vhodné – koho chce, radu zastupitele atd. – to se ale nestalo.

Keyř čte z dopisu, který KV předal FV. V dopise se mimo jiné píše:

Jsme přesvědčení, že je kompetencí a úkolem FV, aby navrhnul řešení  nebo na úvaze finančního výboru rovněž ponecháváme vyhodnocení, jak naložit s neoprávněně vystavenými fakturami dodavatelů Ing. Mejzlíka a Ing. Dvořáka. Zde je důvodem jednak vybrání uchazeče bez výběrového řízení (takže neplatné) atd. atd. V dopise není žádná nabídka na řešení nebo požadavek spolupráce. Členové FV vzali vše na vědomí do doby, než to někdo z orgánů rozhodne pravomocně.

 

Diskuse o spolupráci mezi FV a KV a oslovení  právníka k posouzení postupu.

Navrhováno společné jednání FV, KV a RM.

Dne 11.12. se sejde od 17 hod samostatně FV a následně od 18 hodin bude společné jednání FV + KV + Rada města.

 

(Poznámka – pořadová čísla usnesení k tomuto bodu jsou zvolena jako další v pořadí dle Návrhu usnesení.)

 

Usnesení č. 12/17/2013

ZM ukládá RM svolat společné jednání RM + FV + KV na 11.12.2013

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 13/17/2013

ZM bere na vědomí Zprávu KV z 5.11.2013.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Právní posouzení  má být takové, že popíše úskalí a nebezpečí z pohledu promlčeních lhůt (smlouvy, faktury) p. Keyř má za to, že právník by měl radit, jaké kroky má město udělat, aby nedošlo k prodlení obecně daným promlčecích lhůt.

 

Usnesení č. 14/17/2013

ZM ukládá RM zajistit právní posouzení závěrů KV a navržení dalšího postupu města ve věci „Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy“.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

(Poznámka – body 2) a 3) – přednesení zpráv  FV a KV proběhlo v přehozeném pořadí

 

Zast. Pirichová žádá o přesunutí bodů v programu a to projednání problematiky školní jídelny před  bod Baně II.

Hlasování pro schválení přesunu v programu.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6) Školní jídelna ZŠ

Bod uvádí dr. Pirichová –

už delší dobu probíhají diskuse o zlepšení možností a provozu Školní jídelny. Sešla se pracovní skupina s cílem vylepšit školní jídelnu.

 

Zpracovaný materiál k této problematice předkládá za radu města a pracovní skupinu starosta.

Oddělila se problematika vybavení kuchyně – vybavení je nedostatečné nebo zastaralé a proto je potřeba jeho obnova. Ve VŘ na vybavení bylo obesláno asi 8 firem. Zadavatelem VŘ je Školní jídelna.  Na základě dodaných nabídek bude rozhodnuto o dodavateli nutného zařízení pro základní obnovu. Dále je třeba rozhodnout o dalším postupu v oblasti vlastní příspěvkové organizace.

V návrhu jsou posouzeny dvě možnosti – buď reorganizace v rámci stávající příspěvkové organizace Školní jídelna nebo sloučením organizace Školní jídelna s organizací Základní škola. Paní Charvátová by se posunula do pozice vedoucí školní jídelny. Druhé řešení je, že to zůstane tak, jak to je, možná by se upravily jen nějaké kompetence. ZM by mělo rozhodnout, jakou cestou se vydat pro příští rok. Pokud by se organizace slučovaly, tak se to musí udělat už teď, administrativně jsme schopni to dotáhnout do konce.

Vše je popsáno v elaborátu, který zastupitelé dostali v materiálech.

Keyř – co navrhuje rada?

Starosta - RM nenavrhla nic, nechala to na zastupitele – každého  jednotlivě, aby si udělal každý svůj názor.

Pirichová – sloučení - funguje to na 90% škol. Je to logické,  ředitel školy by měl mít možnost ovlivnit dění ve školní jídelně. Paní ředitelka by chtěla mnoho věcí uskutečnit. Poprosila paní ředitelku ZŠ, aby informovala radu o projektech.

Ředitelka ZŠ – letos proběhla jen akce Naše posvícení, což byla celorepubliková akce - vaření z regionálních potravin, připravil se projekt na podporu sociálně slabých žáků – příspěvky na obědy. Další projekty nešly organizovat z důvodu, že je to právě rozdělené.

Pirichová – granty jsou vypisovány pro školu s jídelnou dohromady.

Krákora – dotaz, zda se v této chvíli ví o  nějakých vypsaných grantech pro školy a školní jídelny pro rok 2014?

Starosta – teď není žádný grant, který by z  investičních peněz byl pro základní školství. Poslední byl v letních měsících ROP – rekonstrukce zkapacitnění základních škol – mohly být sanovány třeba tělocvičny, jídelny – musely být organizační složkou škol. Ten projekt byl ale zrušen. Letos už to vypsané nebude, možná na jaře nebo v příštím rozpočtovém období unie.

Inderka – nové granty – evropské peníze od 2014-2022 do školství. Tentokrát to bude tím způsobem, že školy budou dostávat peníze rovnou neví, jaké školské zařízení. Může škola vytvářet hospodářskou činnost mimo škol?

Starosta – Může. Pokud by došlo ke sloučení, muselo by se rozšířit povolení pro hospodářskou činnost.

Zápal - podle čeho víte, že ministerstvo bude poskytovat peníze školám? – to dnes ještě není nastavené, dokonce chtějí zrušit ROPy.

Inderka – peníze pro školství nebudou mít žádnou souvislost s ROPy – nové informace jsou od náměstka ministra školství. Školy si mají nastavit jakým směrem se chtějí vydat v rámci určité šablony. Ta budoucnost by měla být taková – věda a výzkum i projekt na dovybavení učeben, prostor i jiné a pro MŠ, které zatím nic nedostaly a pro školská zařízení.

Zápal – dotaz – zřizovací listina definuje – že majetek bude převeden organizační jednotce do správy – diskuse o ekonomické rovině sloučení. Jak je to s plátcovstvím DPH

Pažoutová – zatím se dohodli, že by nebyli plátci DPH.

Starosta – vysvětluje podmínky pro systém plátce DPH.

Kožíšek – dostáváme se zase do nějakého tlaku – stačí se to - nestačí se to.  Do školní kuchyně se teď investuje řádově za 1mil . Bude dobře vybavená. Jestli potřebujete ještě lepší stoly do jídelny, tak prosím. S tímto novým vybavením kuchyně ať kuchařky ukážou, co umí. Jestli se nic nezmění a nezlepší, tak ať se to prosím změní. Ale prosím smiřte se se skutečností, že to nebude jako v hotelu Esplanade.

Pirichová – to jsme říkali  už minule – řešíme to tři roky. Dáša (Charvátová) je dobrý pracovník, a mám jí ráda. Už jsme čekali tři roky. Jídelníčky jsou v jiných školách na jiné úrovni. Město investovalo hodně peněz, ale to už mělo být dávno. Komise pro školství a vzdělávání to navrhla už někdy v červnu, pracovalo se na tom. To není na poslední chvíli.

Kožíšek – ale na zařízení organizačních změn – dokumentů, povolení, je to málo času.

Krákora – úvaha, zda vůbec existuje možnost odpočtu DPH – při tak velké investici by to už stálo za to se k DPH přihlásit. Změnit receptury, kvalitnější a pestřejší jídelníčky, tak jak je zvykem v moderní zdravé gastronomii – proč ne – nakoupí stroje a vybavení, následně bude nějaká reakční doba, aby se pracovní team vše naučil a vylepšil. To je primární – spokojený strávník – spokojený žák. Předpokládám, že věci probíráte a řešíte ve spolupráci,  tak  že školní jídelna se postupně lepší. Jestli to není tak, že si hlídáte odděleně každý svoje nápady – tak to je špatně. Město v tuto chvíli ke konci roku má spoustu jiných podstatnějších věcí a problematik na starost. Je správcem několika kuchyní – jmenuje všechny kuchyně. – je to určitý nemalý obnos finančních prostředků na  provoz, vybavení apod. Také se řešilo, jakým způsobem bude řešen prostor kuchyně v domově seniorů – může se stát, že během 4 měsíců bude  vaření pro všechny probíhat ve školní jídelně. – Dispozičně to zpracovává arch. Karafiátová. Město chystá změny ve využití části objektu DD a ŠJ do toho zapadá s ohledem na možné vaření pro DD a pak tento krok (sloučení, fúze) může být teď předčasný. Není kam spěchat.

Šretrová – k našim zařízením – školky to mají krásně vybavené. Škola, ředitel, má mít nějaké možnosti ovlivňovat stravování. Nejnutnější je ale doplnit vybavení, technologie, byla by pro sjednocení, ale teď upřednostňuje, aby se to všechno, včetně stolů a židlí dovybavilo a za půl roku, možná po ročním zkušením provozu s novým zařízením, když to nedokáže zlepšit, může se kuchyně obnovit i personálně.

Kotouč – Je nevhodné dělat takové změny v průběhu školního roku a pokud budou změny v souvislosti s domovem seniorů, tak je to teď nevhodné a dostává to město pod tlak.

Kožíšek – v DS je nájemce – může to skončit jakkoliv, může odejít a musíme zajistit jídlo pro důchodce v domově.

Zápal – byl proti tomu – natlačená akce, kdysi byl obhájcem sloučení. Získával si informace i jinde a řekli totéž, jak říká pan Inderka i paní Pirichová – ředitel školy může vše ovlivňovat. Nemá s tím problém, ale má pocit, že něco je tam zamlženo. Dnes bychom něco schválili, ale je potřeba nějaké věci domyslet.

Keyř – kouká jako blázen – řešíme to dlouho, máme spoustu materiálu. To, co se předložilo, je výsledek problému – dlouhodobého, z pozice paní Pirichové možná 3letý. Neuznává argumenty místostarosty ani Krákory. Z celé diskuse nepadl pádný důvod, proč to udělat nebo neudělat. Četl celé materiály, kde jsou dva návrhy řešení. Podle prvního scénáře vytvoříme originál paskvil. Druhý scénář – sloučení – odpovědný jeden, odpovídá za všechno. Jedna budova, jedno účetnictví. Vyplývá mu z toho, že může být snaha udržet paní Charvátovou ve funkci samostatné jednotky se stejnými kompetencemi. Nevidí negativní dopad, že škola do toho bude mluvit. Jídelna v důchoďáku na to taky nemá vliv. Mělo to už dávno být. Nezná ředitelku ani paní Charvátovou. Nebude hodnotit práci paní Charvátové.  Měla časový prostor k zařízení toho, o čem se mluví, zatím se to nestalo. Je jasně pro sloučení -  stejně se tomu nevyhneme.

Zápal – vysvětluje, proč jídelna a škola nejsou dohromady jedna organizace. Když vznikal právní subjekt školy, tak tehdejší ředitelka nechtěla, aby byla škola se školní jídelnou jeden subjekt.  Doba se posunula, udělal si k tomu zjištění, ale radši by dořešil nějaké věci, před tím, než se rozhodne. Není to vše popsané tak, jak by to mělo být.

Vyskočil – vybavení v kuchyni bylo hrozné a teď bude vybavení nové a doplněné, bude to samozřejmě lepší.

Krákora – podivuje se nad tím, že se někde něco řeší tři roky a dozvěděl se to před ¾ rokem až na radě a teprve od té doby se řeší problematika se všemi.

Diskuse

Starosta – podpoří sloučení – domnívá se, že to neohrozí plány města ani v souvislosti s domovem důchodců. Připravené to je, dnešní zastupitelstvo může říct ano nebo ne, aby byl znám směr. Zlepšení kvality stravy by se mohlo stát zvýšeným dohledem vedení školy.

Ředitelka ZŠ Pažoutová – na školských radách se řešila kvalita jídel, jídelníček. Pak se řešilo vybavení kuchyně, dělaly se dotazové akce mezi dětmi. Paní ředitelka uvádí, že přišla z pražské školy, kde byla jídelna pod ředitelkou školy a jídlo a všechno tam vypadalo jinak.

Paní Charvátová – uvádí, že žádné stížnosti na jídlo se k ní nedostaly, když bylo něco potřeba koupit do kuchyně, tak si to musela platit z rezervního fondu – nedostala peníze na nové vybavení jídelny. V poslední době naopak přibyli strávníci, děti si nestěžují, ze školské rady se jí žádných připomínek nedostalo.

Ředitelka ZŠ Pažoutová – rodiče se obracejí na ni.

Pan Inderka – DPH není argument, dospějete velice krátce k tomu, že je to potřeba. Školské zařízení dostává 1000,- na hlavu na žáka. V hospodářském zařízení – nedostane nic.

Starosta – Nebude to hospodářské zařízení, to v žádném případě, bude to vždy školské zařízení.

Pan Inderka – nesmí převládnout hospodářská činnost.

Krákora – hospodářská činnost převládat určitě nebude,  teď je na prvním místě spokojený žák (strávník) a paní Charvátová by měla ihned řešit vše ke zlepšení a následně po dovybavení uvést do nejlepšího stavu samozřejmě ve spolupráci s paní ředitelkou a popř. školskou radou

 Zast. Štamberková – je toho názoru, že pokud se vybaví kuchyň novým zařízením, což se teď stane, měl by se dát prostor pro zlepšení s novým vybavením. Neslučovat. Děti si nestěžují a teď to bude ještě lepší.

Zápal – prosba – aby se tato záležitost nespojovala se změnami v DS, neříkejte, že  se přestane vařit v DS.

Keyř – z diskuse mu vyplývá, že se to posouvá tam, že  jídelna bude s paní Charvátovou dál. Je tam ve vedoucí pozici teď a potom taky. Jen se „nahoře“ rozšíří prostor pro vstup ještě někoho k pravomocem. Jestli je strach, že paní Charvátová bude odejita po sloučení se školou, ten strach může být i v případě, kdy ke sloučení nedojde.

Starosta – i z jednání minulé rady to vypadalo tak, že nebude souhlas se sloučením, ale on je za sloučení a má stejný názor jako pan Keyř.

 

Návrh usnesení

Usnesení č. 8/17/2013

ZM schvaluje sloučení dvou školních zařízení ZŠ Komenského 420 a Školní jídelna.

PRO 4             PROTI 6         ZDRŽELI 3

 

(Poznámka - Usnesení č. 8/17/2013 - Sloučení nebylo schváleno).

 

Jak nyní postupovat ?

Šretrová – vyhodnotit provoz po vybavení kuchyně.

 

Krákora – teď by měla tato dvě zařízení úzce spolupracovat k maximálnímu zlepšení a následně po tom, co se stane např. v domově důchodců, se  k tomu můžeme vrátit a pravděpodobně se k tomu i vrátíme.

 

20:40 odešli zast. Krákora a Pirichová – přítomno 11

 

4) Baně II

Projekt baňského přivaděče je zásadní pro budoucnost. 9 obcí mníšeckého regionu. Projekt se vyvíjel, určovaly se trasy. Do dnešní doby stál projekt asi 4,6 mil. Skládalo se všech 9 obcí. Dnes je ve stavu, kdy mu byla přiznána dotace. Koncem ledna by mělo nabýt stavební povolení  právní moci.   Do dnešního dne byly schváleny 4 smlouvy mezi VOK a dodavateli jednotlivých částí projektu a to:

Smlouva na tvorbu dokumentace pro ÚR a stavební povolení (VRV a.s.)

Smlouva na tvorbu tendrové dokumentace (VRV a.s.)

Smlouva o zajištění VŘ na dodavatele stavby (Stavební poradna s.r.o)

Smlouva o zajištění TDI (VRV a.s.)

V tuto chvíli je potřeba financovat část zpracování – náklady z druhé a třetí smlouvy.

Svazek připravuje komplexní plán financování projektu ještě před tím, než dojde k vysoutěžení dodavatele.  Na dnešním jednání zastupitelstva je v návrhu  připravena smlouva o sdružení prostředků na tendrovou dokumentaci a peníze pro Stavební poradnu. Dotazy žádné.  Předpoklad celkových nákladů je kolem 150-180 mil. Pro Mníšek to znamená 17-23 mil. podle toho, jak se dílo vysoutěží. Do teď Mníšek uhradil cca 2,415 mil.

 

Zápal – ve smlouvě je uvedeno číslo účtu u ČSP – dotační zakázky mají povinnost zřízení účtu u ČNB.

starosta – investorem akce  je Svazek obcí VOK – ten bude zřizovat účet svazku.

Usnesení č. 5/17/2013

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Příprava nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6/17/2013

ZM souhlasí se zvýšením podílu Města Mníšek pod Brdy pro krytí smluv o sdružení finančních prostředků na tvorbu tendrové dokumentace a zajištění VŘ na dodavatele stavby přivaděč pitné vody Baně o Kč. 274.783,--. Tato částka bude zapracována do RO č. 3/2013.

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5) Rozpočtové opatření č. 3/2013

Předkládá vedoucí FO – paní Šibřinová.

Oproti připravenému RO, které bylo předloženo v materiálech došlo k ještě k malé změně – přibyly volby o 122 tis víc a v příjmové části neinvestiční dotace na hasiče – jsou v příjmové části a nebyly ve výdajích. Také musí  být do RO zapracována částka z předcházejícího usnesení na dofinancování podílu na projekt Baně.

Krákora – inicioval – u pana Láníka posudek na ošetření lip – některé stromy v lipové aleji představují riziko – dotaz, zda jsou peníze v rozpočtu na prvotní zásah ošetření nebo může dodatečně řešit RO rady?

Dohodnuto, že se přidá hned v tomto RO č. 3/2013 Kč 50 tis na kácení a prořez.

 

Diskuse o chaotické staré výsadbě ve městě, se kterou jsou teď problémy.

 

Usnesení č. 7/17/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2013 včetně úprav.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

7) Majetkové záležitosti

 

7/1 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 119 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Podklady v materiálech. RM žádost projednala a souhlasila se záměrem prodeje části pozemku za cenu 1500,-/m2. Na pozemku je umístěna část kotelny RD.

Usnesení č. 9/17/2013

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 119 – zahrada o výměře 9 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prah – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy, panu Ing. H. za kupní cenu 1500,- Kč/m2.

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

7/2 Prodej pozemků č. parc. č. parc. 2698/25 a č. parc. 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č.  parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Jedná se o prodej dvou pozemků zahrádek U Červeného kříže. RM souhlasila se záměrem prodeje předem vybranému zájemci.

Usnesení č. 10/17/2013

ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/25 a č. parc. 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č.  parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu R. K. za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem
R. K. bytem Praha, o prodeji pozemků č. parc. 2698/25 a č. parc. 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č.  parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 371.087,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 10                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

7/3 Prodej pozemku č. parc. 2698/23 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy

RM souhlasila se záměrem prodeje pozemku předem vybranému zájemci.

Jedná se o jednu zahrádku U Červeného kříže.

Usnesení č. 11/17/2013

ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/23 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu E. Š. za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem E. Š. bytem Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemků č. parc. 2698/23 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 210.144,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 10                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

 

Zastupitelé určili datum příštího zasedání ZM na 19.12. od 17 h v zasedací místnosti MÚ.

 

 

Ověřovatelé:

 

Aleš Krákora v.r. 
(část zápisu do 20:40 h)                                  .

 

Bc. Marie Šretrová v.r.

(celý zápis)                                               .

                       

Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.                                     

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Zápis KV ze dne 5.11.2013 čtený v bodu 2)

              Zápis FV ze dne 13.11.2013 čtený v bodu 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 17 dne 21.11.2013 ( VÝPIS)

 

 

Usnesení č. 1/17/2013:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Aleše Krákoru a Bc. Marii Šretrovou a návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/17/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

    Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva KV

3) Zpráva FV

4) Baně II

5) Rozpočtové opatření č. 3 /2013

6) Školní jídelna ZŠ

7) Majetkové záležitosti

   

Usnesení č. 3/17/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/17/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 13.11.2013.

 

Usnesení č. 5/17/2013

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Příprava nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 6/17/2013

ZM souhlasí se zvýšením podílu Města Mníšek pod Brdy pro krytí smluv o sdružení finančních prostředků na tvorbu tendrové dokumentace a zajištění VŘ na dodavatele stavby přivaděč pitné vody Baně o Kč. 274.783,--. Tato částka bude zapracována do RO č. 3/2013.

 

Usnesení č. 7/17/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2013 včetně úprav.

 

Poznámka: Usnesení č. 8/17/2013 nebylo schváleno (viz zápis)

 

Usnesení č. 9/17/2013

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 119 – zahrada o výměře 9 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prah – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy, panu Ing. H. za kupní cenu 1500,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 10/17/2013
ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/25 a č. parc. 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č.  parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu R. K. za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem
R. K. bytem Praha , o prodeji pozemků č. parc. 2698/25 a č. parc. 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č.  parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 371.087,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 11/17/2013

ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/23 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu E. Š.za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem E. Š. bytem Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemků č. parc. 2698/23 a ideálních 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 210.144,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 12/17/2013

ZM ukládá RM svolat společné jednání RM + FV + KV na 11.12.2013

 

Usnesení č. 13/17/2013

ZM bere na vědomí Zprávu KV z 5.11.2013.

 

Usnesení č. 14/17/2013

ZM ukládá RM zajistit právní posouzení závěrů KV a navržení dalšího postupu města ve věci „Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy“.

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                               Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 3. 12. 2013

Datum sejmutí: 19. 12. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět