Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 16 ze dne 12.12.2016 - anonymizováno

scan zápisu ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 16 ze dne 12. 12.2016

 

Přítomni: Petr Digrin, Markéta Nováková, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek, Šárka Slavíková Klímová (12)

12

Omluveni – pozdější příchod: Jarolímková, Wollnerová, Kotouč

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:20 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva. Paní Jarolímková a Wollnerová se omluvily, že přijdou později, pan Kotouč má výjezd s MP – přijde také později.

 

Pan starosta upozorňuje zastupitele na materiály, které jsou dodatečně předloženy na stole:

Přehled finančních prostředků, zápis z FV, také materiál, který je předkládán dodatečně, byl projednán na radě a zapomněl se dát do programu – týká se ukončení smlouvy o nájmu s Kožíškovými.

Paní Pochmanová stáhla svoji žádost o koupi pozemku a tento bod  (pozn. 10.1) nahradíme -

bod za bod - smlouvou pana Kožíška.

 

Starosta upozorňuje, že dnešní jednání bude ukončeno skutečně v 10 hodin (22 hod), i za cenu, že by se něco neprojednalo.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu paní Slavíkovou a pana Jeřábka a návrhovou komisi ve složení pan Grygar a pan Řehoř a zapisovatelkou navrhl paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/16/2016

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou a pana Pavla Jeřábka a  návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Grygar a David Řehoř, MBA..

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen (Procházka)

 

Zast. Davis připomněla jmenovité hlasování.

Aby se jednání nezdržovalo, dává starosta hlasovat o návrhu:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

 

Hlasování

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

18:50 se vrací zast. Procházka (přítomno 12 zast.

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 4. Zpráva FV
 5. Volba člena rady města
 6. Informace o projektu Pavilon
 7. Vodné a stočné pro rok 2017
 8. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 9. Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy
 10. Majetkové záležitosti
  10.1 Ukončení Smlouvy o nájmu domu č.p. 291, pozemku č. p. 2250, 2251 a 2252 

  10.2 Nabídka prodeje pozemků č. parc. 500/2 a 500/3 v k.ú. Rymaně
  10.3 Darovací smlouva – pozemek č. parc. 647/4 k.ú. MpB

  10.4 Prodej pozemku č. parc. 235/2, k.ú. Stříbrná Lhota

 11. Převedení pohledávek do podrozvahové evidence
 12. Dodatek č. 1 zřizovací listina ZŠ Komenského 886
 13. Osadní výbor

   

  To je návrh dnešního programu tak, jak byl sestaven – následuje výzva k případnému doplnění programu.

  Návrh na doplnění:

  Zast. Davis - posílala předem žádost o zařazení několika bodů, ale do programu nebyly zařazeny, nevadí to, protože o tom lze jednat někdy v budoucnosti, ale také žádala

  zařadit jeden bod - hlasování o výběru zhotovitele na Pavilon a žádá o přeřazení bodu jmenování osadního výboru pro Stříbrnou Lhotu - za bod 5.

  Hlasování o přeřazení bodu – Osadní výbor za bod č. 5

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

-

PRO

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

-

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

PPRO      12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Zast. Davis je toho názoru, že by se zastupitelstvo mělo vyjádřit k tak závažnému tématu, jakým je výběr zhotovitele stavby Pavilon. Měli by mít možnost rozhodnout jako zastupitelstvo Podle nového občanského zákoníku je to sice správně, (že dodavatele vybrala rada města), ale existuje spor, že by to v budoucnosti mohl někdo zpochybnit.

 

Starosta - nesouvisí to s OZ. To, kdo schvaluje výběr, souvisí se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Byl by to protizákonný postup. Pravomoci rady města nejsou přenositelné na zastupitelstvo města a to v případě, když je to upraveno zákonem.

Některé pravomoci jsou vydělené ZM a nelze je nikam přenést a některé pravomoci jsou RM, které nelze přenést a jedna je právě zadávání zakázek. Zadavatelem je rada města, nemůže to být zastupitelstvo.

Zastupitelstvo ten celý proces jen startuje a vše ostatní rozhoduje rada, sám to nevěděl. Nemůže být žádný spor - zadavatelem je rada města a zastupitelstvo to nemůže stáhnout na sebe.

Není to zbytková pravomoc.

 

Pokud stačí toto vysvětlení, tak se o zařazení bodu nemusí hlasovat.

 

Zast. Řehoř - kontroloval paragrafy v zákonu, - skutečně to tak je, ale uvažuje, zda to rozhodnutí rady nemůže ZM konfirmovat.

Starosta – zastupitelstvo to může vzít na vědomí, takové usnesení je připraveno v rámci bodu Informace o projektu Pavilon.

 

Zast. Řehoř - když to vezme ZM bez protestu na vědomí, tak je to v podstatě konfirmované.

Starosta – nevidí jiný způsob, jak to jinak udělat.

 

(O přidání bodu do programu se nebude hlasovat)

 

O zařazení nového bodu žádá tajemnice Landová: - dnes v poště přišla nabídka od Ředitelství silnic a dálnic na bezúplatný převod pozemku.

O pozemek už se žádalo v minulosti. Bylo by škoda s projednáním čekat až do příštího zasedání zastupitelstva, které bude třeba někdy v únoru.

 

Hlasování PRO zařazení bodu do dnešního programu ZM - zařadit jako bod 10.5

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

-

PRO

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

-

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PPRO      12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

ZZM schvaluje upravený program zasedání

HHlasování PRO schválení celého upraveného programu.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

-

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

-

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PPRO 12             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

2) Veřejná schůze

O slovo se přihlásil pan Kokeš – žádá o zařazení dalšího bodu na jednání zastupitelstva -Dodržování práv pro občany Mníšku – „které pane starosto vůbec nedodržujete, - jenom samý výsměch, arogance. Chci, aby se starosta omluvil, že mi řekl, že moje rakovina je simulantství. Funkci starosty vůbec nemá právo plnit, plní jen své práva, co se mu hodí, co se mu nehodí šup za hlavu - měli byste odvolat starostu a zvolit jiného, který bude pilně pracovat pro občany Mníšku. To je vrchol sprostoty, - nařknout ho ze simulantství“.

Starosta – „Pane Kokeši, jestli jsem se vás někdy čímkoliv dotknul, tak se vám veřejně omlouvám“.

Pan Kokeš - stále opakuje svoje námitky, žádá, aby se všechno projednalo, aby byla zjednána náprava a aby byl starosta z funkce odvolán, - sociální stránka je tu na městě velice chybná.

Hovoří o kotelně vedle svého bytu, která byla povolena – dle jeho slov podvodem -.

Dožaduje se nápravy.

 

Zast. Grygar – dotaz - o co vlastně šlo?

 

Starosta – „Nevím, o co vlastně jde, nemůžu vám to lépe popsat“.

 

Pan Kokeš stále opakuje výzvy na starostu k odstoupení.

 

Pan Navara - dotaz - 23. září vznesl obsáhlou žádost dle zákona 106, zaplatil vypočtený poplatek, ale následně proti poplatku podal stížnost, že je neoprávněný. (v rozhodnutí chybělo poučení). Byl starostou informován, že měl pravdu a že poplatek bude vrácen. Dodnes se tak nestalo. – dotaz – proč nedostal vrácené peníze?

 

Starosta – Neví, proč k tomu nedošlo – obrací se na paní Duchoňovou, aby reagovala.

Paní Duchoňová se omlouvá, asi jí to někam zapadlo a udělá to zítra. Peníze by měly přijít panu Navarovi do konce týdne.

 

Pan Navara dodává, že se připojil, zřejmě ne úplně správně, k žádosti dle zákona 106 pana Vilimovského, která se týká kontejnerů. Krajský úřad řekl, že město má odpovědět - kdo je členem zmiňované skupiny, o které se píše v odpovědi Města.

On sám souhlasil se zveřejněním svého jména.

 

Zast. Páterová - se touto korespondencí zabývala - neví, proč by tam měl být pan Navara uveden.

Odpověď byla jasná a z té vyplývá, proč jste tam nebyl uveden. My nevíme, kdo jsou členy skupiny.

Pan Navara - Vy můžete odpovědět ta jména - to napsal KÚ - , pokud dá dotyčný souhlas.

 

Zast. Páterová - konzultovala korespondenci s právničkou města a s panem Froňkem z krajského úřadu.

 

18:45 přichází paní Jarolímková a pan Kotouč (přítomno 14 zastupitelů)

 

Dotaz na zast. Kotoučovou, která byla pověřena strategickým plánem města. Jak to bude naplňovat?

Zast. Kotoučová – nejedná se o vypracování strategického plánu, ale o vypracování poptávky na zhotovitele.

Zatím jde o získávání kontaktů, není to práce na 14 dní, ale minimálně na 3 měsíce, aby to odpovídalo tomu, co chceme - shromažďuje data.

 

Zast. Davis – oceňuje, že se tato příprava započala. – dotaz, zda je již nějaká představa a kdy se do toho procesu budou moci zastupitelé zapojit?

 

Kotoučová – „Já sama si musím udělat detailní rešerži, co po kom můžu chtít. Teď koncem roku se to nedělá zrovna dobře. Je to syntetický proces, je to otázkou diskuse, co se dá dohromady.

Páterová - budeme rádi za kontakty.

Zatím není koncept, rozhodně se zatím nepoptává, zatím se hledá, kdo co může dělat, jak ten strategický plán vypadá atd.

 

Slavíková  - jestliže se teď jedná o vlastní tvorbu zadání - mělo by se to zadat i spolu
s komunitním plánem.

Kotoučová - Profilování zadání, připomínky vítáme.

Starosta - teď dochází k tvorbě zadání – jeho formulace.

 

Pan Olšák – dotaz, jak to vypadá s tou retenční nádrží?  Upozorňuje na jednu klauzuli v připomínkách k Pavilonu, - hrozí zatopení sklepních prostorů domů, jestli nedojde k určitým opravám.

 

Starosta - došlo k přeprojektování celé části.

 

Pan Olšák - V dokumentaci stálo – u domů 588, 589 - může dojít k zaplavení, tak jen, aby to lidi věděli.

 

Starosta - dešťová kanalizace je přeprojektovaná, kubatura zůstává stejná, ale je to jinak řešeno. Ne všem připomínkám bylo vyhověno, ale klíčové připomínky byly řešeny.

 

Pan Kokeš – znova se obrací na starostu, kdy ten problém „načerno“ postavené kotelny vyřeší. – Dal to k soudu, že od začátku to byl podvod a lež - porušení zákona, „porušil jste zákon“. „I Hrabcová se přiznala“. Za 6 let má zničené zdraví, všichni mu drží palce,
i přednostové nemocnic. Nebýt sportu, už by to nepřežil.

 

Zast. Páterová – pane Kokeši, my jsme Vás žádali..............Pan Kokeš nereflektuje, přerušuje, jednání, nenechává odpovědět nikoho.

Páterová - pokud pan Kokeš nepřeruší své emotivní vystoupení, bude se muset přerušit zasedání.......................

Pan Kokeš slovně ruší jednání, poukazuje na svůj zdravotní stav.

Pan starosta – přerušuje jednání na 5 minut – pauza v 18:55

 

Pan Kokeš - kritizuje zastupitele, že při jednání jedí - přestávka běží, není možné pokračovat v jednání.

 

19:05 přichází Eva Wollnerová - přítomno 15

 

Pan Jeřábek - chce poděkovat všem lidem, kteří se zúčastnili sázení stromů, paní Duchoňové, Romové. Brontíci z toho mají hezkou akci.

 

Otázka zastupitele Jeřábka, jaká je vize nebo alternativní řešení pro hřiště na Starém sídlišti. Za domovem pro seniory je to hřiště, které je společné pro děti a seniory, ale děti lezou po konstrukcích, které jsou určeny pro seniory – jsou tam sloupky se řetězy - to nebylo určeno pro děti, aby skákaly po těch řetězech.

Jaký je alternativní výhled, než budou pořádná hřiště?

 

Páterová - nedostali jsme dotaci od ČEZu na hřiště na nové sídliště – žádost podáme znova, zahrneme do rozpočtu.

Staré sídliště je daleko lépe vybaveno, než Nové sídliště. Na Starém sídlišti bylo hřiště koncipováno pro všechny kategorie, - záleží to na rodičích, aby poučili svoje děti, jak se mají na kterém zařízení chovat.

Bude usilovat o postupné dovybavování. Na starém sídlišti je taky Drak – jsou tam dvě hřiště a bude se ještě doplňovat hřiště na tom původním místě, kde bylo.

 

Pan Inderka - chce poděkovat a oznámit informaci, která souvisí s Knoflíkovým trhem. Pro vaši informaci - knoflíková daň, která rozpoutala tak velkou diskusi, o které bylo rozhodnuto ve školním parlamentu, činí 12.591. Děti si rozhodnou, co s penězi udělají. Pan Inderka si myslí, že tržby byly kolem 100 tis.

 

Zast. Páterová - děkuje panu Inderkovi a rodičům, kteří se příprav zúčastnili.

Bylo tam mnoho pěkných výrobků.

 

Starosta - přidává poděkování paní Tereze Středové, která to celé organizovala za Město a pánům z údržby, kteří se na tom podíleli.

Na obou místech po 10. hodině bylo plno.

 

Zast. Řehoř  - když jsme u poděkování – rád by poděkoval Katce Vojkůvkové za organizaci skvělé akce Krabice od bot, udělala pro město touto akcí hrozně moc.

 

Zast. Šretrová – také by ráda uvedla, že jedna paní ošetřovatelka z Domova pro seniory dostala vyznamenání od paní ministryně práce a sociálních věcí. Byla to cena sympatie za vynikající práci a lidský přístup.

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

Vítám vás všechny na posledním zasedání ZM letošního roku. Rada města se za toto období sešla celkem čtyřikrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM také agendy související s investičními akcemi města, jako jsou nové školní třídy v kontejnerech, projekt pavilonu a projekt nové školní tělocvičny. Rada města projednala veškeré materiály, které obsahuje dnešní jednání ZM, především pak návrh vodného a stočného pro rok 2017 a rozpočtové opatření a plnění rozpočtu. Rada města vyzvala sdružení k předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2017 a byla spuštěna příprava rozpočtu pro příští rok. Rada města projednala i průběh evaluace ZŠ Komenského a rozhodla se ukončit spolupráci se společností Mansio.

Plnění úkolů vyplývající z předchozích zasedání ZM

 • zajištění možnosti letního rozvodu na hřbitově: rozpracováno, zvažuje se i možnost vybudování studny. Realizace letního rozvodu je kalkulována na cca 70 tis. bez DPH. Bude v návrhu priorit pro rok 2017. 
 • odpovědi na zaslané podněty paní Jeřábkové: splněno
 • zajištění finančního auditu města: kontrolní výbor doporučil podmínky zadání, Rada města schválila zajištění poptávky, bylo vypsáno výběrové řízení s termínem podání nabídek 16.1.2017 tak, aby náklady na zajištění auditu byly nákladem roku 2017
 • zajištění vyčištění příkopů Stříbrná Lhota, stržení krajnice a odvodnění lokality od křížku (zařazeno ZM jako priorita roku 2017): rozpracováno, byl zjištěn stav obou propustků, byla provedena kamerová zkouška. Po konzultaci s 1SčV a projektantem byl dohodnut finální způsob technického řešení odvodněn (koryto) se zapracováním připomínek. Čištění na Lhotecké bude součástí tohoto záměru a bude probíhat současně. U statku bude obnovena původní retenční vpusť. Nyní se naceňuje. Předběžný odhad celého díla cca 500 tis. Kč,

Projekty:

Pavilon – soutěž na dodavatele stavebních prací byla dnes ukončena. Podrobnější a aktuální informace obsahuje materiál ZM. Celková nabídková cena dodavatele stavby, společnosti PKS Stavby a.s. je 67 931 266 Kč. Žádost o vydání sloučeného stavebního a územního řízení byla podána, projektová dokumentace byla upravena a řízení je vedeno stavebním úřadem Jílové u Prahy. Smlouva o dílo byla v souladu se zákonem o obcích a zákonem o veřejných zakázkách schválena ZM a následně RM ve znění s vítězným uchazečem (paragraf 102 zákona o obcích).

Kanalizace a vodovod Stříbrná Lhota – stavba byla ukončena a uhrazena.

Tělocvična a kontejnerové třídy:

Obě budovy byly zkolaudovány a byl zahájen provoz (u tělocvičny zkušební).  Současně byla opravena i komunikace ke školní jídelně a doplněno původně neplánované veřejné osvětlení. Předpokládáme i realizaci propojovacího chodníku mezi tělocvičnou a zadním vstupem do školy a jídelny.

Dotazy některých občanů k investičním akcím tělocvična, pavilon a kontejnery:

Celkové náklady na realizaci stavby tělocvičny dosáhly 22.005 tis. Kč,- s DPH. Původní nabídková cena dodavatele stavby byla 19.948 tis. Kč s DPH. Jde tedy o navýšení ceny o 10% a to především z důvodů doobjednání prací, které původní rozpočet neobsahoval nebo z důvodů změn, které měly za cíl zvýšit trvanlivost stavby. Mezi hlavní položky, které navýšily cenu, patří dodatečné zateplení nářaďovny, neplánovaná sanace kabelu VV, vybavení umýváren a WC, změna projektu vzduchotechniky, změna druhu akustického obložení stěn, drobná doplnění stavby (školní rozhlas, příprava veřejného osvětlení, část vybavení tělocvičny, světla, změna omítek, změna kubatury betonu).

Další dotazy občanů:

1) Návrh, aby dopravu ráno u školy řídili dobrovolníci z řad důchodců - odměna stravovací poukázka, tak, jak je to běžné v celé Evropě i ČR a jednoho městského strážníka propustit.

Toto řešení bylo vyhodnoceno jako nevhodné, především pro absenci strážníků - důchodců. Město se dlouhodobě snaží pro tuto oblast zajistit takzvané preventisty, bohužel však o činnost není zájem. Preventista nemůže nahradit funkci strážníka, nelze tedy strážníka propustit.

2) Dotaz, jak a kdo bude na náměstí kontrolovat, že auto parkuje hodinu a už by mělo platit poplatek, jak je v usnesení RM.

Městská policie tak jako doposud. Způsob se nezmění. O změně, až bude aktuální, bude informovat příští zpravodaj a elektronický zpravodaj města.

3) Kontrola, zda jsou v MŠ pravidla pro přijímání dětí, jak bylo uloženo RM.

Návrh Rady města je respektován.

4) Dotaz, kolik bylo zřízeno parkovacích míst v souvislosti s rozšířením ZŠ o kontejnerové třídy (každé ráno parkují rodiče na trávníku - v rozporu se zákonem o silniční dopravě)

Žádné.

5) Dotaz, zda byla udělena pokuta za černou stavbu kontejnerových tříd, pokud byla, v jaké výši

Zatím pokuta udělena nebyla.

6) Žádost na OSMI, aby sdělili celkové náklady na tělocvičnu a kontejnerové třídy, resp. aby řekli, za kolik byla podepsána smlouva a jaké byly skutečné náklady, dále, kolik a v jaké výši bylo požadováno penále po dodavatelích

Náklady byly uvedeny výše, penále je 73 038,- Kč

7) Dotaz, kdo “vyhrál” zakázku na stavbu Pavilonu, na který neexistuje stavební povolení a jaká rizika (vícenáklady) z tohoto rozhodnutí plynou

Uvedeno výše. Žádná finanční rizika pro město ze skutečnosti, že doposud není vydáno pravomocné stavební povolení, neplynou, pouze riziko nerealizace pavilonu, které existuje a bude existovat.

8) Dotaz, z jaké rozpočtové položky bude zaplacena přeložka vodovodu a kanalizace před školou, když to z dotace na Pavilon z MF nepůjde

Toto riziko neexistuje. Město již letošní podíl SR vyčerpalo.

Dotace:

 • Žádost o dotaci z IROP na chodníky pro ulici Lhotecká a Dobříšská byla vyhodnocena a doporučena k financování.
 • Byla podána žádost na financování komunitní části pavilonu v rámci IROP 2 (výzva 38,39). Probíhá doplňování a hodnocení.
 • ZŠ Komenského 420 ve spolupráci s městem připravuje žádost o financování části vybavení ZŠ (předpoklad podání únor 2017)
 • Smlouvy pro investiční příspěvky obcí byly připraveny, rozeslány a projednány s jednotlivými obcemi.

 

Dotazy občanů:

Občan - Ke stavebnímu povolení na Pavilon – jak to bude pokračovat, když to přebírá SÚ Jílové?

Starosta - ještě to nevypsali.

Minaříková - my to musíme postoupit, bude to viset na úřední desce u nich i u nás.

 

Jeřábek - jak chcete řešit stání na trávníků u toho školního kontejneru?

Starosta – upřímně, asi nic.

Davis - děti chodí obalené bahnem.

Páterová - děti dostaly informaci i od paní ředitelky, že musí chodit do školy hlavním vchodem - vlastně porušují nařízení paní ředitelky.

Jeřábek - existují sítě, které se položí na zem a umožňují to, že se může jezdit po nich.

Starosa – to by nešlo už z důvodu, že to nejsou naše pozemky.

 

Občan - Na zeleném pásu Bernátkových slibujete stavební parcelu?

Starosta - to nevím, jak to je, každý vlastník si může požádat, a dobře víte, jak ten proces probíhá. Buď ta změna projde, nebo neprojde.

 

Z čeho byla zaplacena přeložka?

Z ORGu 041 - Pavilon

 

Slavíková - ukončení spolupráce s Mansio -  proč byla ukončena a kde to zůstalo?

Páterová - něco jsme zasmluvnili a oni ty podmínky nedodrželi, nedodrželi termíny, byly problémy s odesíláním odkazů na dotazníky rodičům, nebyla tam v podstatě žádná komunikace, od června to probíhalo bez komunikace, urgovala to paní ředitelka i já, nereagovali. Konstatovali, že spolupráce se ukončí. Rodiče si stěžovali na dotazníky, byly tam chyby. Bylo to ukončeno zhruba v polovině - nedošlo k vyhodnocení dotazníků.  Zaplacena byla polovina, udělala se revize odvedených prací verzus finance.

Davis – a co výsledky?

Páterová - nejsou vyhodnoceny - nakonec jsme nechtěli ani sebraná data, protože nevyhovovala. Hodně se uvažovalo, jestli si máme dát ta sebraná data, ale ona nejsou v podstatě sebraná dle našich představ.

Rada sestavila takový dopis, chceme slyšet názor na školu, jak od rodičů, tak od učitelů, budeme se muset porozhlédnout po jiné firmě.

 

Dotaz na cenu kontejnerů -

Starosta - 6 mil... včetně DPH, pak byly uzavřeny tři dodatky na různé věci, které nešlo v projektu odhadnout, změny osvětlení, hluk, vybavení na toaletách, internet.

Důležité je to, že v případě dodatku nejde o navyšování jednotkových cen, ale o více práce – to je něco, co v původním projektu nebylo např. větší chodník.

Samozřejmě je nejlepší, aby to bylo připraveno do nejmenšího detailu, ale u větších zakázek to v podstatě nejde.

 

Jirovský – bylo uvedeno, že penále na tělocvičnu bylo 70 tis. - ve smlouvě je 20 tis za den zpoždění.

Diskuse o délce zpoždění - asi 2 měsíce

Starosta  - je vyfakturováno adekvátní penále.

 

Grygar - přeložka vodovodu a kanalizace už nebude?

Starosta - ta část je projekt pavilon a do něj patří X akcí  - zkapacitnění ZŠ Komenského - dílny, tělocvična, pavilon - tenhle projekt musí vygenerovat nějaké výstupy a ty na konci projektu musí být realizovány.

Všechno, co je stavebně technická část stavby, na to se dají čerpat finanční prostředky.

Jirovský - dotace nemůže být čerpaná na stavbu, na kterou není stavební povolení.

Diskuse o financování projektu.

 

Usnesení č. 3/16/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ
Hlasování:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

PPRO 15             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4) Zpráva FV

Zprávu ze zasedání finančního výboru podává paní Wollnerová.

Výbor se sešel 23. listopadu.

Program - čerpání rozpočtu k 31.10.2016 a časový plán zpracování rozpočtu na rok 2017.

 

FV prošel čerpání rozpočtu k 31.10.2016. Všechny dotazy byly zodpovězeny vedoucími OSMI, FO a starostou města. Materiály budou rozeslány všem zastupitelům k prostudování.

 

K druhému bodu programu finančního výboru starosta předložil návrh časového plánu tvorby rozpočtu a rok 2017. Byly navrženy další kroky v projednávání investic a oprav na rok 2017, které budou komunikovány zastupitelům.

 

Zast. Jeřábek – „dostaneme ty materiály?“

 

Zast. Řehoř – „bylo řečeno, že to bude na pracovním zasedání a to bude 19. prosince.

 

Diskuse, jaké materiály budou předloženy na pracovní schůzce zastupitelů.

 

Usnesení č. 4/16/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu FV

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

5) Volba člena rady města

Starosta – jak je již známo, paní Slavíková rezignovala na funkci radní.

Starosta - otvírá možnost pro předkládání návrhů na jmenování nového člena rady.

 

Zast. Šretrová - navrhuje pana Davida Řehoře, - „znám ho z vás nejdéle, už když se přistěhoval, je to chytrý člověk, který v průběhu volebního období dozrává a myslí logiky, rada potřebuje také muže, bude přínosem. Nebude to jednoduché, jestli má člověk určité zásady a chce pro město pracovat.“  Myslí si, že by byl pro radu přínosem.

 

Zast. Řehoř - chtěl by k tomu něco dodat - děkuje za navržení - není to překvapení, protože se to samozřejmě dojednává dopředu. Když byl osloven, tak to překvapení bylo. Požádal
o setkání Magdalenu Davis, Pavla Jeřábka, Pavla Grygara a Romana Procházku - byl označován za opozici, což on neuznává. Považoval to za potřebné s nimi probrat. Pak požádal o setkání s lidmi, s kterými byl na kandidátce, to proběhlo.

 

Měl chuť už 1000x rezignovat - někdy jsou to „šaškárny“.

Nekomunikovalo se např. dopředu o pavilonu - to je škoda, protože ta věc je správná. Bylo mu jedno, kdo s tím přišel. Proto chce brzké jednání o rozpočtu, ať každý přinese svůj návrh.

Přál by si, aby nebyly ty roky zbytečné a aby po nich něco zůstalo, zatím se toho, z jeho pohledu moc nestihlo.

V 2. poločase by měli hrát jinou hru – věnovat pozornost na oblast - škola, školky, má nápad, kde novou školku zřídit. Dobrá je možnost paralelního vzdělávání, má radost z nových chodníků, byl by rád, kdyby si město stanovilo jeden či dva chodníky, které je během dvou let reálné vybudovat.  Důležité je zpomalení dopravy a bezpečnost ve městě.

Bude usilovat o zavedení kontinuálního měření kvality ovzduší a v oblasti, zdravotnictví, se chce zaměřit na možnost přivedení nových lékařů do Mníšku.

Rozhodně do dalších voleb jít nechce - bude potřebovat nějakou dobu na regeneraci.

Pro město pracuje, i když tak vlastně pracuje proti sobě, radši by byl s dětmi doma, ale když už tu je, tak by to rád zúročil.

Nominaci přijímá.

 

Usnesení č. 5/16/2016

ZM volí Davida Řehoře MBA členem Rady města Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

ZDR

PROTI

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

ZDR

PRO

ZDR

PROTI

ZDR

PRO 9             PROTI            2         ZDR 4

 

Pan Řehoř – po zvolení členem rady města - nepovažuje za správné, aby byl předsedou KV, ale není schopen vykonávat ani pozici ve FV.

 

Touto chvíli David Řehoř MBA rezignuje na pozici předsedy KV a členství ve FV.

 

Starosta - v tom případě musíme dovolit někoho na pozici předsedy KV.

Pan starosta informuje, že na členství v KV také rezignovala paní Rudolfína Voleská, to znamená, že je třeba obsadit novými členy dvě místa.

Na předsedu KV je doporučen Roman Procházka.

Zastupitelé si musí ještě rozmyslet obsazení jednoho místa pro KV a jednoho místa ve FV.

 

Pan Roman Procházka přijímá nominaci do funkce předsedy KV.

 

Návrh usnesení: Usnesení č. 5a/16/2016

ZM bere na vědomí rezignaci Davida Řehoře MBA na pozici předsedy kontrolního výboru 
a člena finančního výboru.

ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Et Mgr. Rudolfíny Voleské na člena kontrolního výboru.

ZM jmenuje předsedou kontrolního výboru Romana Procházku.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

ZDR

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 14           PROTI 0                     ZDRŽEL SE 1

 

Návrh na člena FV

Starosta - pokud nebude nikdo navržen, je možné snížit počet členů výboru.

Bylo by dobré přidržet se standardu, který bývat - snížit počet FV na 7 členů.

Momentálně je stanoven počet členů FV na 9, na jedno místo stále nebyl nikdo dovolen a po rezignaci pana Řehoře tedy zbývá 7 člena.

Na jednání chodí 4 pravidelně, - možná 5-6. (Pícha, Dvořák, Cihlová, Dlabalová, Brabenec. Wollnerová).

 

Návrh usnesení: Usnesení č. 5b/16/2016

ZM schvaluje snížení počtu členů finančního výboru na 7 členů.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15                      PROTI            0          ZDRŽEL SE 0

 

Přeřazený bod 13) Osadní výbor

 

Návrh na jmenování osadního výboru Stříbrná Lhota představuje zastupitelka Magdalena Davis - včera v noci poslala jmenný seznam členů navržených do osadního výboru pro Stříbrnou Lhotu – navrhuje ke zvolení Mgr. Lucii Vorlovou (jako předsedkyni), Mgr. Kláru Kuběnovou a Lenku Jeřábkovou.

 

Osadní výbor slouží k tomu, aby zastupoval oblast – Stříbrnou Lhotu, na kterou je zapomínáno, není tam dostatečně investováno. Občané SL by tak měli trvalé zastoupení zájmů a nápadů, které by chtěli realizovat.

 

Starosta - Před dvěma roky neměla Stříbrná Lhota žádného zástupce v zastupitelstvu.

Davis – to není pravda – v ZM byla paní Pirichová.

Starosta - Do dnešního rána nepřišly žádné materiály - osadní výbor by měl vzniknout tam, kde nemá žádné nebo slabé zastoupení v zastupitelstvu. Spíš by si dokázal představit osadní výbor z Nového sídliště. Dle jeho názoru je jediným reprezentantem ze stříbrné Lhoty Lucka Vorlová. Představil by si, když tak nějaké jiné členy, kteří mají silnou podporu lidí, tyto nominace mu připadají jako vtip - a není to nic osobního – „tomu říkám flagrantní střet zájmu - je to diskreditace osadního výboru SL.

Starosta zmínil jiné občany, kteří by dle jeho názoru měli být osloveni pro účast v osadním výboru – např. pan Rousek nebo Čermák.

 

Davis – to je z vašeho hlediska - dodává, za 2 roky budou volby, a zase třeba v zastupitelstvu nikdo ze Stříbrné Lhoty nebude. Ve chvíli, kdy se obmění zastupitelstvo, vymění se i osadní výbor, ale už bude alespoň zřízen.

Ve Stříbrné Lhotě se vedla diskuse o složení osadního výboru, ptali se všech lidí, které starosta jmenoval, oslovili všechny hasiče - už jsou tolik angažovaní, že už nemají další kapacitu, oslovili podnikatele, ale odpovědi byly vždy stejné. Ta tři jména - je vzorek lidí, kteří jsou ochotni něco udělat. To si nezaslouží špatný komentář, za to byste se měl veřejně omluvit.

Digrin - Lenka Jeřábková je maminka Lucky Vorlové a to není dobrý nápad.

Davis - chce vědět, proč to není dobrý nápad?

Diskuse o tom, proč to není dobrý nápad.

Starosta - Politicky je to naprosto špatně - považuje to jako znevážení toho výboru.

 

Jeřábek – Nevím, z jaké vesnice jste přišel vy, ale rody ve vedlejších vesnicích jsou velice provázané. Paní Kuběnová je novousedlík a jsme za ni rádi, protože přináší nové pohledy, které nám unikají, Lenka je střední generace, ale oceňuji její podporu, umí účetnictví.

Chtěli jsme někoho ze statku, ale nechtěli. Mirek a další s Lenkou komunikují.

V jiných vesnicích taky slyšíte stále stejná jména, která tam stále pracují.

Dneska jsou tu v zastupitelstvu tři, vlastně čtyři ze SL, ale příště tady nebude třeba nikdo.

 

Starosta - nechce to přenášet do osobní roviny, ale je tam prostě aspekt - je to vaše manželka a dcera.

 

Grygar - měli by si to zvolit lidi a ne pan starosta.

 

Páterová - zná nemálo lidí ze SL, kteří se přistěhovali, zamýšlela se nad tím, i když si myslí, že Stříbrné Lhotě se věnuje pozornost a není to chudinka, které by se nedala pozornost.

Dotaz - zná některé nové obyvatele z konce Stříbrné Lhoty - proběhla ta diskuse se všemi? Vědí o tom vůbec? Cítí tu potřebu stejně jako vy? Tahle informace se k ní vůbec nedostala.

Davis - to je otázka, proč se k vám nedostala.

Na nějaké diskusi ve SL tato otázka padla - bylo to veřejné setkání, na které byli pozváni všichni, a ti kteří přišli, byli informováni a osloveni k účasti na osadním výboru.

 

Starosta - bylo to asi před 2,5 roky, kdy ta schůzka byla, diskutovalo se také o osadním výboru. Nebylo to odsouhlaseno, protože bylo pár měsíců do voleb.

 

Páterová - jaký je důvod pro zřízení osadního výboru? -

Davis - máme ještě 2 roky před sebou a chceme být nějak zastoupeni.

 

Šretrová - je zajímavé, že se to děje v polovině volebního období - v zastupitelstvu máte 3-4 lidi. Dostali jste mandát od voličů, neví se, jak dopadnou volby, jestli to dostanete i příště, ale teď osadní výbor nepodpoří. To by pak mohla přijít zase Rymaně.............

 

Jeřábek - s tím nápadem přišel Zápal - který v minulém období říkal, že nejsem adekvátní partner, ať založíme osadní výbor, že osadní výbor bude partnerem pro zastupitelstvo.

Na tom projektu se dlouho pracovalo. Jestliže ti lidé od rybníku dnes říkají něco jiného, tak to tak není. Oslovovali všechny o spolupráci.

Noví nemají čas, mají malé děti, dostavují baráky atd.

Pokud by osadní výbor byl v Rymani, Starém sídlišti, Novém sídlišti a centru Mníšku, budu jenom rád.

 

Davis – nabízí, že na příštím zastupitelstvu předloží petiční arch za zřízení osadního výboru.

 

Jarolímková - k čemu takový osadní výbor vlastně je?

 

Starosta - to má sloužit k tomu: - není to o komunikaci, té mají občané dost.

Osadní výbor má předkládat návrhy do RM, ZM – jsou to pomocné výbory pro oblasti, kde je slabé zastoupení zastupitelů. Jestliže Stříbrná Lhota má dojem, že má malé zastoupení, - tak 4 zastupitelé z 15.........?

Bývalý starosta Štamberg měl tu vizi, aby byly osadní výbory ve SL a Rymani.

 

Diskuse o tom, co říká zákon O obcích.

 

Řehoř – cituje par. 121 zákona O obcích:

(1) Osadní výbor je oprávněn

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce
a rozpočtu obce,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutím, pokud se týkají části obce,

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášení k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Starosta - je to paralelní zástupný orgán - nechápu, proč nemůžete zastupovat občany jako zastupitelé.

Kotoučová - jste teď málo slyšeni?

Davis - brala to tak, že je zastupitelkou za celý Mníšek a z toho hlediska se nevnímá jako za Stříbrnou Lhotu, ale myslí si, že dlouhodobě je ta oblast zanedbávána a zaslouží si pozornost.

Jarolímková - proč občané Stříbrné Lhoty nechodí sem na zastupitelstvo, když mají takový zájem?

Jeřábek by byl rád, kdyby byl osadní výbor i v Rymani. Není to nic politice.

Davis navrhuje ukončení diskuse s tím, že zastupitelé mají rozhodnout, aby se na příštím jednání jednalo na základě petice.

 

Starosta - nebudeme hlasovat o petici.

Budeme hlasovat o zřízení osadního výboru.

Jirovský – ke starostovi - vzpomněl jste, že paní Jeřábková je manželka a paní Vorlová je dcera zastupitele Jeřábka, ale co např. Kotoučovi nebo paní zastupitelka Šretrová?

Kotoučová zastupitelka, Kotouč velitel MP, Šretrová zastupitelka a ředitelka MŠ a její dcera Minaříková – vedoucí SÚ.

 

Kotouč – vysvětluje, že zastupitelstvo, potažmo Kotoučová není jeho nadřízenou.

Šretrová – vysvětluje rozdíl mezi samosprávou a státní správou.

 

Nováková - nemá pro rozhodování žádné informace, podkladové materiály - nemůže jednat o něčem, co neviděla.

 

Davis - stáhla návrh na jmenování osadního výboru z programu a nebude se o tom hlasovat.

 

Páterová  - zase se nám nepodařilo být konstruktivní, strávili jsme téměř hodinu rozpravou a nakonec se ani nemůže rozhodnout. Apeluje na to, aby na příštím jednání zastupitelstva proběhlo pouze hlasování.

 

Bod bude předložen na příštím jednání ZM.

 

6) Informace o projektu Pavilon

Předkládá starosta.

V materiálech jsou doplněná aktuální čísla. Projekt je stále realizovatelný. Je pravda, že stále chybí stavební povolení. V materiálech je podstatný list aktualizovaného harmonogramu, list náklady – krytí a lit ostatních a technických nákladů, který zapracovává potřebu projektového manažera.

 

Starosta očekává dotazy:

Jeřábek  - napište veřejnosti, jak bude využito to přízemí - lidé si myslí, že to plně nahradí kulturní středisko.

Žádalo se o 16 mil. dotace, mohli bychom dostat přehled, co se tam zamýšlí v konečné podobě, měli bychom se zavázat, jak bude využito přízemí, jestli tam budou zábavy, plesy a tak dále. Požadavek, zda mohou zastupitelé dostat jednotlivé položky k žádosti o dotaci.

Páterová  - neví, proč se stále hovoří o využití toho patra, nikdy se to neměnilo a měnit se nebude.

Konala se v MKS snad někdy nějaká zábava? V projektu je jasně napsané, že tam bude nahrazeno stávající využití městského kulturního střediska, ne nějakého minulého.

Jeřábek - stávající - pro mě není odpověď - že se MKS nevyužívá k tomu, k čemu dřív bylo, to je jiná věc.

 

Davis - dotaz k bodu č. 9 dodatečného materiálu - Rekapitulace technického zajištění projektu - co se za tím skrývá?

Starosta – to se týká projektu proveditelnosti, tj podklad pro IROP. Původně s tím nebylo počítáno. Budou třeba služby - dotační management - napsání žádosti o dotaci, až po vyhodnocení - jen to bude odhadem 250 tis, pak budou ještě nějaké monitorovací zprávy.

Škola si poptává samostatně vybavení - bude asi podávat dva tituly. Náklady budou součástí příspěvku škole - to je jedno, do které kapitoly to půjde.

Usnesení č. 6/16/2016

ZM bere na vědomí informace o probíhajícím projektu „Nový školní pavilon ZŠ Komenského 420“.

ZM bere na vědomí výběr dodavatele stavebních prací – PKS Stavby a.s.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

nepřítomna

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

ZDR

PRO

PRO 13           PROTO 0       ZDRŽEL SE 1                       1 nepřítomna

 

7) Vodné a stoční pro rok 2017

Důvodová zpráva předložena písemně.

Starosta - cena vody se nemění, ani cena stočného se nemění, kalkulace je vázána na podmínky SFŽP.

Jeřábek - ve výpočtu mu schází to nájemné - a neví, co se najímá?

Starosta - to je naopak příjem do rozpočtu města od 1. SčV.
Je to nájemné z vodohospodářského majetku a je příjmem města.

Jeřábek - město bude mít vyšší příjem z nájmu, aby mělo větší rezervu.

Starosta – ano.

 

Usnesení č. 7/16/2016

ZM schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017.

Výše vodného bude 45,02 Kč bez DPH a výše stočného 32,30 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočítána aktuálně platná sazba DPH.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15           PROTO 0       ZDRŽEL SE 0

 

Pan Olšák - mává listinou – důvodovou zprávou pro kalkulaci vodného a stočného, kde je
 v návrhu usnesení uvedeno, že ZM schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016.

(pozn. Jedná se o písařkou chybu v důvodové zprávě).

 

Starosta – V připraveném dokumentu Návrh usnesení je rok 2017 uveden správně. 

 

Není jasné, jak se materiál, určený pro zastupitele, dostal do rukou pana Olšáka.

 

8) Rozpočtové opatření č. 5/2016

K připravenému rozpočtovému opatření se nevede rozprava, nejsou žádné dotazy, jen

zastupitelka Slavíková požádala, aby zastupitelé dostali informaci od pana Navrátila o dotaci a projektu MAP region Černošice, který je v rozpočtovém opatření řešen.

 

Usnesení č. 8/16/2016

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

ZDR

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

ZDR

ZDR

PRO

PRO 12                       PROTI 0         ZDRŽELI SE 3

 

9) Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla určují, jak se Město Mníšek pod Brdy bude řídit v roce 2017 do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2017.

Davis – upozorňuje, že v pravidlech rozpočtového provizoria nejsou uvedeny investiční akce OSMI. Pokud tam chybí seznam projektů, tak žádá, aby bylo usnesení doplněno, že se to týká i plnění závazků z objednávek investičních akcí, které proběhly do 31.12.2016.

 

Starosta – nepředpokládají se během provizoria takové platby, vše potřebné je uhrazeno.

Diskuse o akcích, které přešly z roku do roku. Žádné investiční akce se do schválení rozpočtu nemohou rozjíždět.

Do usnesení není třeba nic doplňovat.

 

Usnesení č. 9/16/2016

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2017.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PROTI

PRO

PRO

ZDR

PRO

PRO 13           PROTI 1         ZDRŽEL SE 1

 

10) Majetkové záležitosti

Všechny následující majetkové body starosta navrhuje k odsouhlasení najednou.

Zastupitelé jsou s problematikou seznámeni.

To znamená, že jsou to návrhy usnesení č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

10.1 Ukončení Smlouvy o nájmu domu č.p. 291, pozemku č. p. 2250, 2251 a 2252.

Předložena důvodová zpráva a návrh Dohody o ukončení smlouvy o nájmu.

Do dohody bude dopsaná věta, že nájemcem nebude v rámci ukončení nájemního vztahu požadována kompenzace.

Usnesení č. 10/16/2016

ZM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu domu č.p. 291, pozemku č. parc. 2250, 2251 a 2252 v k.ú. Rymaně ke dni 31.12.2016.

ZM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

ZDR

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

nepřítomna

PRO

PRO

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1          nepřítomna 1

 

10.2 Nabídka prodeje pozemků č. parc. 500/2 a 500/3 v k.ú. Rymaně

 

Usnesení č. 11/16/2016

ZM schvaluje nákup pozemků č. parc. 500/2 o výměře 16 m2 a 500/3 o výměře 80 m2 – celkem 96 m2, vše v k.ú. Rymaně, za celkovou kupní cenu 4.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

-

PRO

PRO

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0           1 nepřítomna


10.3 Darovací smlouva – pozemek č. parc. 647/4 k.ú. MpB

 

Usnesení č. 12/16/2016

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.č. 647/4 o výměře 26 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárci:  


ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

10.4 Prodej pozemku č. parc. 235/2, k.ú. Stříbrná Lhota

Usnesení č. 13/16/2016

ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 235/2 – zahrada o výměře 145 m2, v k.ú. Stříbrná Lhota zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro K.ú. Stříbrná Lhota paní M. Z. za dohodnutou kupní cenu.

ZM schvaluje znění a zavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a M. Z. o prodeji pozemku číslo parc. 235/2 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou kupní cenu.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

11) Převedení pohledávek do podrozvahové evidence

Předložena důvodová zpráva.

Zastupitelka Slavíková - proč se převádějí nedobytné pohledávky jen za rok 2011.

Starosta – protože za předešlé roky jsou již převedené a novější ještě převést nelze.

Usnesení č. 14/16/2016

ZM souhlasí s  převedením pohledávek – kód poplatku 945 za rok 2011 v celkové výši
Kč 22.500,-- do podrozvahové evidence.

Jedná se o pohledávky vedené pod variabilním symbolem:

9450000064, 9450000111, 9450000112, 9450000114, 9450000116, 9450000127, 9450000128, 9450000133, 9450000147, 9450000154, 9450000157, 9450000178, 9450000195, 9450000215, 9450000216, 9450000224, 9450000226, 9450000236, 9450000241, 9450000244, 9450000252, 9450000253, 9450000261, 9450000263.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

12) Dodatek č. 1 zřizovací listina ZŠ Komenského 886

Předložena důvodová zpráva s návrhem dodatku.

Usnesení č. 15/16/2016

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Města Mníšek pod Brdy - Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, zohledňující změny školského zákona týkající se činnosti základních škol praktických.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

10.5) Ředitelství silnic a dálnic

(bod přidaný při schvalování do programu jako 10.5, ale projednáván, jako poslední.)

  Nabídka od Ředitelství silnic a dálnic na bezúplatný převod pozemku č. par. 2898/1 v k.ú. 
  Mníšek pod Brdy, na kterém je stavba chodníku ve vlastnictví Města a městská zeleň.

Usnesení č. 16/16/2016

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. 2898/1 v kat. území Mníšek pod Brdy od Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Všechny body programu byly projednány.

 

Pan starosta popřál všem přítomným pěkné vánoce.

 

Zasedání končí ve 21:45 hod.

 

Ověřovatelé:

Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

Pavel Jeřábek                                    

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                     

starosta

Vyvěšeno: 19. 12. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět