Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 16 dne 19.9.2013

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 16 ze dne 19.9.2013

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, , Eva Jarolímková, , Milan Kotouč, Karel Vejmola, , Jiří Zápal, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová, Vladimíra Pirichová, Alena Štamberková, Ladislav Šimečka, František Keyř (od 17:30 hod)

 

Omluveni: Milan Brabenec, Miroslav Vilimovský

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:18 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), omluveni jsou pan dr. Brabenec a dr. Vilimovský, pan Keyř oznámil pozdější příchod  cca o půl hodiny, zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Vlaďku Pirichovou a Ladislava Šimečku  do návrhové komise pana Jiřího Zápala a Milana Kotouče, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení 1/16/2013

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu   PhDr. Vladimíru Pirichovou a Ladislava Šimečku a návrhovou komisi ve složení Jiří Zápal a Milan Kotouč.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat:

 

    Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Návrh zadání územního plánu města Mníšek pod Brdy

4) Rozpočtové opatření č. 2/2013

5) Projekt zkapacitnění ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

6) Majetkové záležitosti

 

Předsedající oslovil zastupitele k případnému doplnění programu:

 

Zast. Pirichová – chce podat informace o činnosti pracovní skupiny, která vznikla pro jednání se školou (ZŠ) a jídelnou.

 

Pan starosta – odboru zprávy majetku a investic se podařilo dopracovat důvodovou zprávu k – úplatné nabytí majetku před řadovými domy , které stavěla společnost AJK.

Navrhl jeho zařazení do oddílu 6 – majetek, jako bod 6/14.

Hlasování PRO zařazení navrženého bodu k projednání jako bod č. 6/14

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0

 

Pan starosta seznámil přítomné s písemnou žádosti dr. Vilimovského s návrhem na doplnění programu. Požaduje doplnit čtyři body:

1. Komise pro ÚP,

2. Řešení otázky kotelny na LTO v ÚVR,

3. Zpráva KV ze 17.4.2013,

4. Žádost o uvedení správných údajů: týká se společného prohlášení členů zastupitelstva, které bylo zveřejněno na webu města k tématu spalovny v novém ÚP města.

 

Zast Pirichová je toho názoru, zda by nebylo lepší projednání navrhovaných bodů zařadit na jednání, až bude přítomen pan doktor Vilimovský.

Zast. Zápal je pro zařazení požadovaných bodů i když se dr. Vilimovský dnes z jednání ZM omluvil.

Zast. Pirichová a Vejmola si myslí, že by měl být přítomen.

 

O zařazení navržených bodů se bude hlasovat.

 

V prvním navrhovaném bodu – Komise pro územní plán – je požadováno, aby členové komise osobně zainteresovaní na změnách ÚP odstoupili resp., aby byli zastupitelstvem odvoláni.  Navrhuje se odvolání všech členů komise a zvolení nových, těch, kteří by splňovali kriterium nezainteresovanosti na tvorbě územního plánu.

 

Pan starosta navrhuje zařadit bod hned za zprávu FV - za bod dva.

ZM schvaluje zařazení bodu na odvolání Komise pro územní plán.

PRO zařazení bodu 6               PROTI 6         ZDRŽEL SE 0

(Bod se do programu nezařazuje – pro není nadpoloviční většina)

 

Příchod Františka Keyře v 17:30- přítomno 13 zastupitelů

 

Druhý požadavek – řešení otázky dodatečného povolení kotlů LTO v ÚVRu

Pokud bude bod zařazen, je přítomna vedoucí SÚ Lenka Petříková, může přesně popsat stav řízení.

Bod by byl zařazen rovněž po Zprávě finančního výboru – po bodu 2

ZM schvaluje zařazení bodu týkajícího se rozšíření kotelny na LTO v areálu ÚVR.

Pro zařazení 11            PROTI 2                     ZDRŽEL SE 0

(Zařazuje se)

 

Třetí bod k zařazení – informování zastupitelstva se závěry ROP, který prováděl audit akce Revitalizace náměstí. Požadavek na zveřejnění zápisu KV ze dne 17.4.2013.

V materiálech dr. Vilimovský  přiložil osobní dopis, který mu zaslal Ing. Oliva z ROPu.

Informace o financování náměstí – zařadit za projednání bodu o kotelně LTO v UVRu.

ZM schvaluje zařazení bodu týkajícího se informace o financování rekonstrukce náměstí z prostředků ROP Střední Čechy.

PRO zařazení bodu      12        PROTI 1         ZDRŽEL SE 0

(Zařazuje se)

 

Čtvrtý bod – požadavek na zařazení k projednání

Žádost o uvedení správných údajů – společné prohlášení zastupitelů na webu.

Pan dr. Vilimovský zpochybňuje datum textu společného prohlášení zastupitelů.

Text je uveřejněn na webu města a pan dr. Vilimovský se zatím k němu nepřipojil.

 

Pan Grygar – dotaz - kdy byl dr. Vilimovský osloven?

 

Pan starosta vysvětluje - existuje společné prohlášení členů zastupitelstva města k tématu spalovny. Text je uveřejněn na webových stránkách města. Prvotní text prohlášení vznikl – byl napsán 21.8.2013, postupně se upravoval a poté byl rozeslán všem zastupitelům mailem k tomu, aby se s textem seznámili a připojili se k němu. Zastupitelé reagovali opět mailem a postupně se k prohlášení připojovali. Dr. Vilimovský ho také dostal, – byl osloven, zdali se připojí, zatím se tak nestalo, pokud se připojí – objeví se mezi připojenými.

 

Pan Grygar zpochybňuje – mělo by být uveřejněno také datum zveřejnění textu.

 

Starosta – jde hlavně o to, zda se chce pan Vilimovský připojit k textu nebo ne.- datum nehraje roli.

Zast. Zápal – je tvůrcem textu – první návrh zněl s datem 21.8.

(o zařazení bodu se dále nehlasovalo)

 

Zast. Pirichová – připomíná její návrh na zařazení bodu - Informace o vzniku komise, která pracuje ve spolupráci se školou – chtěla říct, v jaké je jednání fázi, aby byli zastupitelé informováni. – bod by se mohl zařadit také za  zprávu FV nebo k bodu o Zkapacitnění ZŠ.

 Jde o informace o práci skupiny – pro zlepšení kvality školní jídelny.

Bude zařazeno za bod 5).

ZM schvaluje zařazení bodu – Zpráva pracovní skupiny pro zkvalitnění činnosti školní jídelny.

 

Hlasování PRO  zařazení bodu 13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Upravený program:

Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti    RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Kotelna LTO v areálu ÚVR

4) Informace o financování rekonstrukce náměstí z prostředků ROP

5) Návrh zadání územního plánu města Mníšek pod Brdy

6) Rozpočtové opatření č. 2/2013

7) Projekt zkapacitnění ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

8) Zpráva pracovní skupiny pro zkvalitnění činnosti školní jídelny

9)Majetkové záležitosti

 

Hlasování pro schválení upraveného  programu:

PRO 13                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení 2/16/2013 bylo přijato

 

Veřejná schůze

 

Paní Brzorádová – mrzí ji, že není přítomen pan Vilimovský.

Před časem dostali do schránek leták – neviděla od revoluce v r. 89 snad nic tak hrozného, je to anonymní, proč se tam mluví za všechny lidi, „já s tím nesouhlasím“. Z textu letáku to vypadá, jako by to psal někdo z vedení města.

Pan starosta – vypadá to tak, asi to byl záměr, už to řeší policie – mnozí zastupitelé se s tím letákem seznámili až na policii.

Anonymů chodí mnoho – to patří do koše.

Paní Brzorádová - Dělá to dojem, že je to jeden z vás.

Pan starosta - Však jsme taky všichni byli na policii.

Dobrá zpráva – všechny nás propustili.

Paní Brzorádová - Je to známka toho, jak vypadá stav obyvatelstva – je to stejné, jako vandalismus, ničení majetku.

 

Zápal – poznámka – nemá čas, když někdo napíše blbosti, aby je četl, nezabývá se tím, ale na základě toho by nemluvil o obecném úpadku.

Nedělá si iluze, že se to zhoršuje, akorát nás to může nazlobit.

Diskuse – k anonymu.

 

Paní Merunková – vraťme se nohama na zem – do bláta, týká se to ulice Na Oboře, odvodnění  a opravená komunikace měla být v červenci, máme září a stále to není hotovo. Dotaz, kdy bude opravdu upraveno odvodnění a přestanou problémy?

Na pana starostu - „Když jsem s Vámi mluvila na úřadě, říkal jste, že už máte vysoutěženou firmu a pořád se nic neděje.“

Pan starosta – firma nastoupí 1. října – zdrželo se to kvůli dohodě s ČEZem ohledně inž. sítí a O2. Bylo komplikované umístit kanalizaci – 14 dní se to vyřizovalo.

Paní Merunková - Jakou položku v rozpočtu na to máte?

Pan starosta - Je na to hodně – asi 1 mil. 200 tis. nebo 1 mil. 250 tis. – neví přesně.

 

Paní Merunková – Při každém dešti se bojí a nespí, pojišťovna jim už nic nezaplatí a budou případné škody chtít po městu.

 

Starosta – poslední vyjadřovačky ke stavbě přišly minulý týden – bude se stavět v říjnu.

 

Paní Merunková – ještě k referendu - proč bylo jen jeden den a proč jen do 20 hod a ne třeba jako u voleb do 22 hod. Říkalo se, že může být i spojeno s jinými volbami a být dva dny.

 

Pan starosta – je to klasický mechanismus – takto ho schválilo zastupitelstvo.

Nemohlo se to spojit s jinými volbami.

Na zastupitelstvu se k tomu mohl každý vyjádřit. Více doplní paní Landová.

 

Paní Landová – Sčítání hlasů není vůbec jednoduché. Hlavní sčítací komise sčítala hlasy do 0:30 v noci. Kdyby byla možnost hlasovat déle, tak by sčítací komise a hlavní komise pracovaly třeba do 4 do rána.

 

Zast. Pirichová – konání referenda bylo dostatečně dlouho známo a kdo chtěl přijít, tak měl dost času na to, aby si to zařídil a mohl přijít.

 

Pan Grygar – neví, jak přišel starosta na to, že to nemůže být spojeno s jinými volbami..

Starosta – mohla by to vysvětlit paní Landová

 

Paní Landová - Spojení referenda s volbami neušetří náklady, naopak, pro volby i referendum musí být rozdílné komise i volební a hlasovací místnosti. Zkušenosti s tím měli i na Jílovišti, když volby byly jinde a referendum také jinde.

 

Pan Grygar – při některém minulém jednání se mluvilo o diskuzi na webových stránkách. Bylo řečeno, že na webu se bude psát adresně a stále to tak není.

Starosta – zkušenost je taková, že když v diskusním fóru budou jen autorizované osoby – v tu chvíli polovička diskutujících odchází a bude po diskusi

Pan Grygar – k čemu jsou usnesení zastupitelstva – pokud s tím bude mít někdo problém.

Vedoucí OKS, pan Navrátil – v minulé debatě zaznělo, že se účastníci budou podepisovat.

Nevadí, když se někdo zaregistruje pod smyšleným nickem, někdo se nechce podepsat, někdo se obává.

My s tím nemáme problém, ale je spousta zahraničních, spamových registrací, bojujeme s tím a takové odstraňujeme. Pokud se bude trvat na důsledném uvádění jmen – 70 % diskutujících odchází.

 

Zast. Keyř – neshledává zatím na diskusi nic urážlivého, nevadí mu to. Někdo může mít důvod se nepodepsat z jakýchkoliv důvodů. Zatím se to nezvrtlo.

Diskuse o hranici vyjadřování na webové diskusi.

 

Pan Navrátil – kodex diskutujících, který musí každý, kdo se chce zaregistrovat, odsouhlasit, byl diskutován s veřejnými servry.

O prázdninách chodilo velké množství spamů týdně – musely se udělat nějaké změny.

Registrace z Ruska, Kajmanských ostrovů apod.

 

Paní z publika – připomínka -  Zda by bylo možné lepší zveřejňování upozornění na koná ní jednání zastupitelstva. Hledala to na webu a nemohla najít.

Pan starosta - bylo to v aktualitách, ale protože je denně aktualit moc, tak se to posunuje a na nejvyšším místě je vždy ta naposled vložená událost.

 

Paní Pechoušková – ráda by si poslechla jednání k LTO, jaké jsou názory na to, že je to realizováno jako LTO a ne jako plynová kotelna, což byl požadavek.- Počká si.

 

Pan Rousek – velitel hasičů Stříbrná Lhota, není tam za hasiče ale za děti – asi 30 dětí – podnikají různé sportovní aktivity, chybí zpevněné plochy na fotbal apod. V sobotu udělali menší  veřejné shromáždění, aby se domluvili, zda mají zájem o zřízení veřejného prostoru pro sportovní a volnočasové využití ve Stříbrné Lhotě. Uspořádali malou anketku.

Dříve se scházeli u rybníka, dnes je to soukromý pozemek. Největší zájem je o zbudování prostoru pro sport (fotbal, volejbal, tenis). Hasiči by také potřebovali prostor pro cvičení a pořádání závodů. Předává žádost zastupitelům s výsledky ankety a žádá, zda by projekt podpořili. Potřebovali by pozemek – co největší, velká spousta lidí je ochotná se podílet na jeho úpravě, počítají s různými granty a dotacemi.

(Předložený dokument včetně výsledků ankety – příloha zápisu)

 

Dále pan Rousek připomíná, že v hasičárně není voda – na jaře se to mělo udělat – připojení SDH a knihovny. Je to tak práce na den – prokopat dát vodoměry.

Pan starosta – zítra se domluví.

 

Pan Zápal – komise pro ÚP dávala do zadání řadu věcí a bylo na to také hodně návrhů –potřeby města se diskutovaly, občanská vybavenost – ve Stříbrné Lhotě je k prověření potřeba nové MŠ a hřiště. Dnes tu máme zpracovatele územního plánu, který to bude zpracovávat, je to v zadání ÚP – pokud ho dnes  schválíme.

 

Pan Jeřábek  – s Oázou zamýšleli projekt – adoptuj si alej – uvažovali o topolové. Topoly se ale vykácely – byly soukromé – odmítli to.

Osobně by dal návrh na alej - prostor před školou nebo od třeba někde ve Stříbrné Lhotě.

Chtěli by na tom začít pracovat.

Dávali odvolání k povolení náhradní výsadby na Pivováre, bude muset proběhnout celé znova.

Na Pivovárce je navrhována masivní výsadba dřevin - bude redukována. Náhradní výsadba může být na jiném pozemku – před školou a jinde, je víc míst.

Na jaře byl připraven seminář – efektivní správa zeleně, pro nezájem byl zrušen, teď bude nový termín v říjnu. Společnost nevnímá poškození stromů, projeví se to za léta.

Žádá, aby se nad tím zastupitelé zamysleli, poslali lidi s třeba z OSMI na seminář. Budou tu přednášet odborníci.

 

Jako další připomínku pan Jeřábek čte dopis – výtah z mailu, který nedávno dostal z jedné státní instituce, která mu pomáhala orientovat se v procesu rekonstrukce náměstí F.X. Svobody.  Měl za to, že poděkování patří více lidem z Mníšku včetně některých zastupitelů – chtěl poděkování zveřejnit ve Zpravodaji, ale nedostalo se to tam.

 

Dále mluvil o problematice zneužití jmen a sdružení Duha a Calla společností ÚVR která použila jména těchto společností ve svém zpravodaji na podporu jejich projektu (MBÚ).

Pan Jeřábek chtěl, aby město o tom napsalo do Zpravodaje a distancovalo se tak od postupu a praktik vedení UVRu. Lidi by o tom vědět měli.

 

Starosta – k žádosti o zveřejnění poděkování. Pro zveřejňování ve Zpravodaji je nějaký kodex, články musí být podepsané a u citací musí být uveden autor. Informace, které dodal, toto neměly. Kodex platí pro všechny, pokud jsou uváděny anonymní statě – nemá to ve Zpravodaji co dělat.

 

Co se týče Duhy a Cally – to je jasná záležitost mezi Purum nebo UVR a někým jiným. My tady nebudeme řešit problémy někoho, čí logo je zneužíváno.

 

Paní Pechoušková – poukazuje na to, zda si je město vědomo s kým jedná a nevadí mu to.

 

Pan starosta - Je to obchodní partner – platí to, co je napsáno.

 

Paní Pechoušková – až budete obchodovat sám za sebe, tak to tak dělat můžete, ale vy jednáte za celé město.

Diskuse o obchodních jednáních – město prosazuje  pevné, vymahatelné vztahy na základě smluv.

 

Pan Zápal – byl by nešťastný, kdyby ve vedení města seděl nějaký naivka a dal na slova.

 

Diskuse.

 

Pan Navrátil – ještě k uveřejňování příspěvků pana Jeřábka ve Zpravodaji:

pan Jeřábek poslal asi 15 článků – jeden byl na 6 stran formátu A4. Po zdlouhavější dohodě byl zkrácen do zpravodaje – myslí, že je to postup korektní.

Jediný nebyl vytištěn. Pokud to někdo považuje za cenzuru, tak on ne.

 

Zast. Vejmola – oslovila ho skupina lidí, aby požádal vedení a zastupitelstvo, zda by nebylo možné mezi čestné občany města, jako je pan arch. Baše, arch. Hyzler, kardinál Vlk, dr. Štumpfová, nemohl být jmenován také četným občanem pan doktor Zemánek – žil a léčil tady dlouhá léta, byl doktor všech a pomohl mnoha lidem.

 

zast. Zápal – čestné občanství se většinou uděluje cizím občanům a asi ne in memoriam.

Pan Navrátil – prověří tuto možnost.

Úkol – pokud to bude možné - připravit návrh na udělení čestného občanství.

 

Zast Zápal – ještě nějaký Angličan dostal čestné občanství.

 

Paní Herotová – ptá se na pokračování oprav na ulici Nová, má ten dojem, že se zastavily.

Pan starosta – práce se nezastavily, upřesňovaly se nějaké technologie. Nechceme, aby se položila živice a aby se pak propadla. Muselo se hodně hutnit.

Kolem 30. září by se začala pokládat. Na nástěnce ve školce to bude vyvěšeno.

Potřebujeme přesnou informaci od dodavatele.

 

Pan Keyř – navrhl, aby se položila jen jedna vyrovnávací vrstva, možná si to přes zimu sedne a finální vrstva by se mohla udělat až na jaře.

 

Konec veřejné schůze v 18:40 hod.

 

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

Od posledního zasedání jednala Rada města celkem čtyřikrát. V období měsíce července a srpna byla zasedání nepravidelná. Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:

 

RM projednávala materiály předkládané na dnešním zasedání ZM, zvláště pak rozpočtové opatření č. 2, které patří mezi obsáhlejší a návrh zadání územního plánu. V materiálech najdete návrh zadání před zapracováním připomínek a příslušné úpravy oproti návrhu najdete v doplňkových materiálech na stole. Projednanou a upravenou verzi návrhu zadání obdržel každý zastupitel elektronicky. Schválením zadání město Mníšek pod Brdy zahájí proces přípravy návrhu územního plánu města. Rád bych zde přivítal zpracovatele tohoto materiálu i budoucího návrhu ÚP města, Ing. arch. Salabu. Děkuji mu za ochotu. Při projednávání příslušného bodu programu bude k dispozici. Pan arch. Kindl se omlouvá, je ještě v Chorvatsku.

Dále se uskutečnila pracovní návštěva ZŠ Mníšek pod Brdy, kde se prezentovaly nové prostory a třídy a byla představena kompletní studie zkapacitnění ZŠ. Vítám tady i paní ředitelku. Při projednávání tohoto bodu programu bude taktéž k dispozici. Musím omluvit paní architektku Karafiátovou, spoluautorku návrhu. Doufám, že případné dotazy budeme moci zodpovědět dostatečně kompetentně.

RM v uplynulém období schválila vypsání i celé řady veřejných zakázek. Z těch nejdůležitějších uvedu zakázku na odvodnění a rekonstrukci ulic K Remízku, Prostřední a Pod Lesem včetně odvodnění ulic, rekonstrukce a prodloužení chodníku na ulici Dobříšská a rekonstrukce suterénu ZŠ Komenského.    

 

V průběhu tohoto období zasedl finanční výbor, který projednával plnění rozpočtu města a navrhované rozpočtové opatření. Dále RM vybrala vítěze soutěže na akci rekonstrukce sběrného dvora v Mníšku pod Brdy. Stala se jím společnost TOST CZ s.r.o..

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

  • Výstavba díla Kanalizace a Vodovod Stříbrná Lhota probíhá. Realizují se jednotlivé větve směrem k lesu.
  • Oprava komunikace ulice Nová a 9. května je před dokončením. Pokládka živice je plánována v termínu kolem 30. září. Komplikovanější je především situace v ulici Nová, kde probíhaly větší výkopové práce a obáváme se sesednutí terénu.
  • Koncem srpna byla ukončena rekonstrukce 2. patra ZŠ na nové kmenové třídy (navýšení kapacity).
  • 3. září byla dokončena rekonstrukce suterénu školní družiny na nové třídy ZUŠ ( úprava bytu po panu Vitáskovi ). ZUŠ v Mníšku se rozšíří o další dvě učebny. Ještě zde bude nutné doladit provozní režim ZUŠ, družiny a ZŠ.
  • Práce na hasičské klubovně v Rymaních probíhají.
  • V prvním týdnu měsíce října budou zahájeny plánované úpravy v ulici Na Oboře. Jde o budování nové dešťové kanalizace a úpravu komunikace. Zahájení prací se zde bohužel zdrželo v důsledku složitější situace při vytyčování IS

 

Příprava dotací v roce 2013

  • Město obdrželo dotaci města z fondů SFŽP na obnovu parků a Pivovárky v Mníšku.
  • Naše město obdrželo i dotaci na dovybavení sběrného dvora. Sběrný dvůr se po dobu rekonstrukce přesune na Oboru.

 

2) Zpráva FV

Předseda FV – dr. Brabenec není přítomen, zprávu FV přednáší členka FV, paní Bc. Šretrová

FV na zasedání 28.8. projednal plnění rozpočtu k 30.6.2013, rozpočtové opatření č. 2/2013.

Plnění rozpočtu za 1. pololetí FV projednal a vzal na vědomí a doporučuje, aby v příštím sestavování rozpočtu nebyly opomenuty neuhrazené faktury, které přecházejí z předchozího roku do rozpočtu města aktuálního roku a tím nedocházelo ke zkreslování plnění rozpočtu města. Na příští jednání FV požaduje předložit plnění k 30.9.2013 včetně závazků a pohledávek.

FV projednal RO č. 2/2013 a doporučuje ho ZM ke schválení.

 

Pan starosta – teď budeme hlasovat o tom že ZM bere zprávu FV na vědomí a také jsme zapomněli odhlasovat navržené usnesení  č. 3 o zprávě starosty o činnosti RM a MÚ.

Budeme hlasovat o obou usneseních najednou.

 

Usnesení č. 3/16/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/16/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 28.8.2013.

PRO 10                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 3 nepřítomni

 

3) Kotelna LTO v areálu ÚVR

Starosta - společnost UVR požádala o dodatečné povolení rozšíření kotelny LTO – dosud mají v kotelně povolen jeden kotel a osazovali další dva.

Na včerejším jednání rady se projednávala žádost UVRu o dodatečné povolení navýšení kapacity kotelny LTO o dva kotle – rada v této věci ještě nerozhodla.

 

Více vedoucí SÚ Lenka Petříková:

– v r. 2010 zkolaudovali kotelnu s jedním kotlem – teď požádali o rozšíření o dva kotle, vede se správní řízení, nedokáže říct, jestli bude povoleno. To, že si o dodatečné povolení požádali, neznamená, že to povolené bude.

 

Pan starosta - Ve zjišťovacím řízení město LTO nechtělo a do připomínek uvedlo, že kotelna by měla být na zemní plyn. Krajský úřad nám v závěrech zjišťovacího řízení nevyhověl – pouze uvedl, že  vytápění na LTO je možné do 1100 kW a mají zvážit vytápění plynem.

Ve všech ostatních bodech nám KÚ vyhověl, přihlédl  k našim připomínkám a tak se už město neodvolávalo.

Od té doby běží jeden kotel. Před půl rokem dosadili ještě dva a teď požádali o dodatečné povolení.

Rada ještě nepřijala rozhodnutí – chceme znát centrální zdroj. LTO má sloužit do doby vystavění centrálního zdroje a ten zatím neznáme a chceme ho nejprve znát

 

Zast. Vejmola – Kraft řekl, že LTO je dočasné, plyn mají na druhé straně areálu. Budou stavět novou plynovou kotelnu, dokonce uvažoval i o štěpkové kotelně. I jim to ekonomicky nefunguje.

 

Starosta - rada se domnívá, že dokud nebude znám koncept areálu, tak se nebudeme vyjadřovat k rozšíření LTO. Domníváme se, že toto je způsob, jak se dozvědět, co bude centrální zdroj.

Bez našeho vyjádření nebude vydáno stavební povolení.

 

Paní Pechoušková – Budete to nějak s Kraftem předjednávat.

Starosta - Projekt jsme předali k vyjádření – zatím se nevyjadřujeme, dokud nebude centrální zdroj znám, to znamená, že se určitě otevřou jednání s Kraftem.

 

Paní Pechoušková - Ocenila by, kdyby tam LTO nebylo protože má dojem, že do plynové kotelny se nedají přimíchávat jiné hořlavé tekutiny. Do LTO se dají přidělat jiné hořáky, na kterých se spálí cokoli.

 

Starosta - To by jim při první kontrole neprošlo.

Chceme, plynovou kotelnu – musíme počkat s čím přijde investor.

 

Paní Pechoušková – říkáte, že už to tam je – je divné, proč postupuje tímto způsobem, když ví, že si to město nepřeje.

 

Zast. Zápal – my to neovlivníme – my chceme plyn a proč tam investor chce LTO?, - má nárok vést řízení tak, že tam chce LTO. My jako město máme teď výhodu, budeme se vyjadřovat k žádosti.

 

Starosta – pokud znáte někdo jiné řešení, sem s ním.

Teď probíhá řízení a zakázat to nemůžeme.

 

Pokud bude chtít někdo informaci k čemukoliv – podáme tady na úřadě, kdekoliv, pokud to budeme vědět.

 

4) Informace o financování Revitalizace  náměstí.

Pan dr. Vilimovský se omluvil, není přítomen, tak přednese pan starosta dle předloženého materiálu.

Pan Vilimovský dostal dopis  z ROPu. V dopise jsou uvedena zjištění po auditu Revitalizace náměstí v Mníšku  pod Brdy. Dopis je z 2. srpna 2013 podepsaný Ing. Olivou.

Město nic takového nedostalo, pan starosta viděl tuto zprávu poprvé v životě v materiálech, které poskytl pan Vilimovský.

Ve středu 11. 9 dostalo Město dopis trochu jinak formulovaný, (kdyby se někdo chtěl podívat, má ho k dispozici).

V našem dopise je, že audit proběhl a zjistil podobné věci, které napsal pan Oliva v dopise panu Vilimovskému a vyzvali Město, aby tyto věci, které odhalili, Město dokladovalo do 26.9. Tak teď bude následovat to, že my tam pošleme doklady, jde to celkem snadno. Oni to znova zauditují a až to bude celé kompletní pak bude vydáno rozhodnutí a bude tam možná napsáno, v čem město pochybilo.

Jestli tam budou nějaké neuznatelné náklady tak  z té částky neuznaných nákladů bychom vraceli 75% ze zjištěného.

To je celé, co chtěl pan Oliva říct, ale bohužel to nenapsal nejšťastnějším způsobem.

 

Požadovaným způsobem doplníme to, co chtějí překontrolovat.

 

Pan Keyř – dá návrh – možná se to nebude líbit, ale navrhuje odložit všechny předkládané papíry, než nebude znám konečný verdikt. Nemáme právo k tomu cokoliv říkat. Až bude konečné rozhodnutí, do té doby je to liché.

Ani nemá chuť se o tom bavit, přeje si ať to dopadne dobře. Jediný, kdo by na to doplatil, je město.

 

Starosta – je spousta mezistupňů a výsledek je jeden.

 

Pan Zápal – chodí často na ROP na jednání v rámci své profese.

Potvrzuje - U kolika projektů se stává, že se najdou neuznatelné náklady – u každého druhého projektu.

 

Pan Grygar požádal o dopis ROPu, který přišel 11.9. na Město.

 

Přestávka 19:20

Konec přestávky 19:25

 

Odešel pan Kožíšek – přítomno 12 zastupitelů

 

5) Návrh zadání ÚP

Pan starosta - Ke zveřejněnému návrhu zadání ÚP přišla vyjádření dotčených orgánů a také občanů. Vše bylo předáno zpracovateli a ten doplnil návrh zadání a upravené zadání je dnes předkládáno ke schválení zastupitelstvu.

Návrh zadání ÚP předkládá k projednání pan Zápal – pověřený zastupitel pro přípravu ÚP  a architekt Salaba – zpracovatel ÚP.

Pan Zápal - V přípravných pracech byly nějaké skluzy – nebylo to ukvapené, stálo to za to.

V loňském roce vybírali pořizovatele, ten dbá na to, aby proces byl právně čistý, aby nenastala procesní chyba, aby soud na základě nějakého pochybení ÚP nezrušil – někdy ruší celé plány nebo jejich části.

Zpracovatelem ÚP je pan architekt Salaba.

Byly posbírány všechny podklady, udělána zjištění, dostala se tam věc, která popudila, tj. potenciální spalovna, ale musí se to prověřit a právě v novém ÚP jasně upravit.

V návrhu zadání ÚP se promítají potřeby města – co město považuje za potřeby rozšíření pro jednotlivé lokality – např. Rymaně by chtěla něco jako náměstí nebo prostor, který plní tuto funkci. Začátkem srpna návrh zadání šel do kolečka k vyjádření všem institucím – vyjádřily se a dnes máme upravený návrh se zapracovanými připomínkami. Jsou tam např. limity týkající se silnice R4 – vyjádření ŘSD a dalších. Doplněny jsou všechny podněty.

Je zbytečné aby o tom mluvil, další řekne pan architekt Salaba –

 

- K nešťastné spalovně – na řadu lidí působí jako červený hadr, domníváme se také, že do Mníšku nepatří, ale v zadání by se to objevit mělo – s jistotou můžeme říct, že zdůvodníme, proč tu spalovna nemůže být. V Zadání je to spíše z těch procesních důvodů a to proto, že kdyby to tam nebylo a někdo to chtěl zpochybnit. Soud by se s tím zabýval a kdyby se to tam vůbec neobjevilo, mohlo by se to ukázat jako ta procesní chyba, že nebyly kladeny všechny požadavky na ÚP.

My to určitě důkladně popíšeme. Je důležité, aby v regulativech bylo popsáno, co se může v každé funkční ploše nacházet. Aby tam něco takového, jako s parametry spalovny nemohlo vzniknout.

 

Ing. Vejmola – Vy jste se dal do vysvětlování něčeho, co my nechceme.

Nahoře na Včelníku je bývalá základna – mohla  by tam být raketová základna – to je taky nesmysl.

 

Arch. Salaba - Někoho popudila grafická příloha - fialovými elipsami byly zakresleny oblasti rozvoje. Úmyslně nebyly konkretizovány parcely.

Předběžně vyhodnotili všechny záměry a roztřídili na vhodné, k prověření a nevhodné.

Zatím nejsme ve fázi vlastního návrhu, nelze teď dávat přesnou grafickou přílohu. Proběhlo řada telefonátů – žadatelé se ptali. Lidem vysvětloval, že budeme řešit celé území, všechny katastry.

Tohle první zadání sloužilo jen pro úřední orgány, aby si dovedly představit, co bude předmětem řešení. Byly to hlavní rozvojové plochy.

Podstatné je to, že v zadání je formována velikost města.

Koncept bývá variantní – jedna varianta – extenzivní, druhá skromnější. Jednáním se dospělo k tomu, že velkorysá varianta je nevhodná a nerealistická. Nebudou vznikat veliké rozvojové plochy.

Bude se pracovat se zastavěním proluk. Spousta věcí bude převzato s původního ÚP a jeho změn. Všechny návrhy starého plánu nelze odmítnout, budeme se snažit nevhodné záměry eliminovat, aby nový ÚP byl smysluplnější a aby sloužil vám všem.

Upozorňuje na to, že teď nastane ta tvůrčí etapa ÚP. Je to nastaveno tak, že po zpracování návrhu se zahájí společné jednání – pro veřejné orgány. Veřejnost má právo se seznámit s návrhem, bude zveřejněn a veřejnost bude moci podávat připomínky, ty budou vyhodnoceny, návrh bude upraven a bude následovat veřejné projednání, kde vyložíme ÚP. Vlastníci budou moci podávat námitky, ale v této fázi je to už dost pozdě, to by znamenalo nové projednávání. Doporučujeme případné námitky dát v první fázi návrhu, abychom před dokončením uspořádali pracovní besedu pro veřejnost, abychom všechny zájemce seznámili, abychom na případné připomínky zatím neformální mohli reagovat. Ty které budou relevantní bychom mohli ještě zapracovat , tak aby se mohly poslat do projednávání.

Kdy to bude zveřejněno, kdy bude uspořádána neformální schůzka –zatím není jasné, sledujte webové stránky města, bude to tam zveřejněno.

 

Zast. Pirichová –kdy by mohl být ÚP vydán.?

 

Arch. Salaba - Neodvažuji si tvrdit, že to bude do voleb.

Zast. Zápal – časově je to dost náročné, byl by rád, kdyby to schválilo ještě tohle zastupitelstvo.

 

Pan Gottwald – dotaz, zda text i grafická část jsou součástí zadání.

Arch. Salaba - grafická část není součástí zadání, které se bude schvalovat.

 

Pan Gotwald – v grafické část,i u exitu Řitka je tam něco ke zvážení – s jak velkými plochami se počítá?

Arch. Salaba přesně si to nepamatuje – ne rozhodně do hloubky území. – řeší se tam něco kolem těch komerčních ploch.

 

Pan Zápal – to je přesně to, proč do zadání nepatří grafická příloha – je asi 500 vlastníků – je to velká záležitost  a vy se už ptáte na výsledek – počítáte s něčím velkým.

Teď nastane přesně ta práce – kdy se o tom bude uvažovat – co s tím.

Terénní úpravy jsou v rámci stávající legislativy a stávajících ploch.

A to ostatní  – nové požadavky - se mají teprve prověřovat.

 

Víte, kolik by musel mít Mníšek obyvatel,  kdyby byly všechny požadavky uspokojeny?

To bylo město pro 16 až 20 tisíc obyvatel – z toho je patrné, že se asi nevyhoví všem.

 

Arch. Salaba - Jsou tam nějaké limity. Dost se bude muset omezovat. Jsou záměry i ze stávajícího plánu  i tam se bude asi muset něco škrtat. Byly by to velké nároky na infrastrukturu.

Abychom se dostali na nějakou přiměřenou velikost města. Přivodili bychom městu velké problémy.

 

Zast. Zápal – teď tu  bydlí asi 6800 lidí – stávající územní plán byl na 7500 obyvatel, základní vize je mírně rostoucí město, držet mírný nárůst obyvatel, řešit dopravu. V horizontu 15 let o 100 obyvatel ročně.

 

Dotaz - Jak se dá omezit roční přírůstek lidí?

 

Dá se to různými formami – např. etapizace – další rozvojové plochy podmíněno třeba realizací po jednotlivých lokalitách, aby nebyly rozestavěny všechny najednou.

Jednotlivé domy – proluky, tam to nepůjde, ale to jsou jednotky RD. Větší soustředěné lokality – tam by to mělo být podmíněno.

 

Diskuse o statistikách a odhadech nárůstu obyvatelstva.

Problematika kapacit MŠ a kriterií v přijímání dětí.

 

Zast. Kotouč – myslet na problém s černou zvěří

Výstavba kolem rybníku – zamezí přístup k vodě. Jak řešit zamezení přístupu zvěři do města.

 

Pan Jeřábek – je třeba při tvorbě ÚP oslovovat lidi, nejen vlastníky pozemků – i bezzemci jsou obyvateli města.

Nabízí spolupráci – „jít za lidmi“ třeba formou nějakých informačních stanů, jako o pouti, před hlavním projednáváním.

 

Usnesení č. 5/16/2013

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve spojení s §47 odst. 5 stavebního zákona:

a) s c h v a l u j e  Zadání územního plánu Mníšek pod Brdy upravené po projednání

na základě předložené dokumentace;

b) p o v ě ř u j e pořizovatele územně plánovací dokumentace – Městský úřad Mníšek pod Brdy – zajištěním zpracování návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy, včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

 

6) Rozpočtové opatření č. 2/2013

Rozpočtové opatření narovnává položky, se kterými v původním schváleném rozpočtu nebylo počítáno, vyplynuly z činnosti během roku. Na straně příjmů jsou uprveny přijaté dotace a dary.

Bez připomínek

 

Usnesení č. 6/16/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

 

7) Projekt zkapacitnění ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Pan starosta –informuje - proběhla schůzka v ZŠ, uskutečnila se prohlídka stávajících prostor a pracovní jednání o probíhajícím projektu zkapacitnění školy. Vše je popsáno v důvodové zprávě, studie byla poslána zastupitelům e-mailem.

Na pracovní schůzce byl předložen projekt celé rekonstrukce.

Jediný problém –tělocvična – kapacita je na hraně.

 

Ing. Vejmola – dotaz – zda je počítáno se zdviží pro děti na vozíku, takových dětí bohužel přibývá.

 

Starosta – Je vyprojektován bezbarierový přístup.

 

Usnesení č. 7/16/2013

ZM bere na vědomí postup probíhající rekonstrukce a zkapacitnění ZŠ Komenského 420.

ZM pověřuje radu města přípravou návrhů na realizaci nové tělocvičny.

PRO    12        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

8) Zpráva pracovní skupiny pro zkvalitnění činnosti školní jídelny

 

Zast. Pirichová – Pracovní skupina se zabývá spojením jídelny a ZŠ.

Děti si stěžují na malé porce, špatné jídlo, vybavení.

Řešili to na školské radě. Nedělají se  různé věci z důvodu, že na to nejsou peníze.

Paní ředitelka jídelny není ve změnách aktivní.

Komise odsouhlasila spojení a předložila to k projednání radě. Přineslo by to pozitiva.

 

Ředitelky už spolupracují, daly dohromady 5 bodů, na které se zaměří.

Dále paní ředitelka ZŠ Pažoutová -

- větší šance na získání grantů

- transparentnější hospodaření s energiemi

- zpětná vazba se strávníky (školní parlament – vyplynuly požadavky na změny v jídelně)
  více zeleniny, zeleninové bufety. Za rok se nějaké změny dosáhlo.

- ovlivnění přímého kontaktu školy a spolupráce

- inovace (zavedení svačinek, hospodářskou činnost)

 

Radní Krákora, Vyskočil byli v jídelně – byli velice spokojeni.

Pan Krákora – byl velmi mile překvapen – kuchyně je ve velmi dobrém stavu – hygiena vzorná, pestrost jídel – je potřeba určité technologie, což by měl být první krok – vybavit kuchyň,

 

Zast. Pirichová – to je fajn, ale tomu nevadí, aby byla jídelna pod vedením paní ředitelky Pažoutové.

 

Zast. Vejmola – škola má učit a kuchařka vařit. I tak by mohlo od 1. října všechno fungovat.

Zast. Zápal – principem je zlepšení toho, jak by to mělo být.

Přesvědčoval už Alici (pozn. bývalá ředitelka ZŠ), aby si vzala jídelnu pod sebe – nechtěla.

Není to v systému, ale ve vedení kuchyně.

Už běhá informace, že od 1.1.2014 je to spojené dohromady. Já jako radní jsem o tom nic nevěděl. Rada je ve funkci zřizovatele – já bych si nedovolil, být členem školní rady nebo nějaké komise,  něco připravit a projednávat – bez rady.

Diskuse s paní Pirichovou.

Starosta – něco máte společného, to datum sloučení je fáma – je to nesmysl, ale tato varianta se zpracovává.

Zast. Šretrová – systémová změna spolu s technickým zázemím by měly jít ruku v ruce.

Zast. Keyř – co hlava to názor – vybavení v kuchyni je jak „za krále klacka“ – nestavěl by to na změně vedení.

Odsoudili jste paní Charvátovou, ode mě to vědí už skoro rok, že zařízení mají v kuchyni špatné.

Vize – sloučit, ale jídelna by měla žít samostatným životem. Poskytnout širší pole pro možnou pomoc do toho vstoupit. Paní ředitelka by se neměla starat o školu a ještě jídelnu, ta by měla mít své vedení samostatné. Je to dílem ve vybavení, dílem v lidech.

Nikoho by nechtěl dopředu odsoudit, dal by šanci paní Charvátové, paralelně řešil sloučení.

Pomožme v tom, aby se dala do kuchyně nová technika.

Zast. Pirichová – z paní ředitelky jídelny se stane vedoucí kuchyně.

Diskuse o tom, jak dlouho se řeší kvalita jídelny a kdy poprvé se to dostalo na jednání rady. Úvaha o tom, kdy budou vypsány nějaké granty na zařízení školních kuchyní.

Starosta – nechme komisi a školskou radu pracovat – oni něco předloží, něco možná předloží pan Krákora. Vše se dostane za nějakou dobu na jednání rady a bude se o tom jednat. Je jedno jestli by k úpravám došlo od roku  2014 nebo 2015.

Zast. Keyř – nesouhlasí, neprodlužovat agonii.

Diskuse o uvolnění finančních prostředků na renovaci školní kuchyně.

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí informace školské komise o zkvalitnění provozu školní jídelny.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽRL SE 0

(bude zaznamenáno jako usnesení č. 23/16/2013)

 

ZM souhlasí s tím, že RO č. 2/2013 bude doplněno 0,5 mil.(vybavení ŠJ)

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽRL SE 0

 

9) Majetkové záležitosti

9/1 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí, pozemky p.č. 2209/25, 2209/26, 2713/38 a 2908/9 k.ú. Mníšek pod Brdy. Jedná se o pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace, vedené v Pasportu místních komunikací z roku 2004.

Usnesení č. 8/16/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků  2209/25, p.č. 2209/26, p.č. 2713/38 a p.č. 2908/9 vše ostatní plocha, ostatní komunikace  v obci  a  k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

 

9/2 Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 840/2 a 840/22 v k.ú. MpB

Jedná se o bezúplatný převod pozemků – ostatní komunikace  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 9/16/2013

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím a uzavřením kupní smlouvy na pozemky p.č. 840/2 a 840/22 – ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

 

9/3 Úplatné nabytí pozemků pod ČOV – p.č. 2074/15, p.č. 2074/18 k.ú. Mníšek pod Brdy – Kupní smlouva

Jedná se o pozemky pod ČOV.

Usnesení č. 10/16/2013
ZM souhlasí s  úplatným nabytím  pozemků p.č. 2074/15  a p.č. 2074/18 k.ú. Mníšek pod Brdy  od ČR  -  ÚZSVM  do  vlastnictví  Města  Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 58 000,-Kč.

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 2074/15 o výměře 23m2 a  p.č. 2074/18 o výměře 237m2  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 58 000,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

 

9/4 Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1995/9 k.ú. MpB.

Jedná se koryto vodního toku o výměře 20m2.

Usnesení č. 11/16/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 1995/9 – koryto vodního toku o výměře 20 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 500,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

 

9/5 Úplatné nabytí pozemků p.č. 1118/1, p.č. 1118/2 a p.č. 1118/3 k.ú. MpB – kupní smlouva. Jedná se o koupi tří pozemků – ulice Micíkova.

Usnesení č. 12/16/2013

ZM souhlasí s úplatným  nabytí  pozemků p.č. 1118/1 o výměře 245m2, trvalý travní porost, p.č. 1118/2 o výměře 449m2, trvalý travní porost a p.č. 1118/3 o výměře 574m2, trvalý travní porost v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví  Ing. M. S. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 000,-Kč.

ZM schvaluje  znění a uzavření kupní smlouvy mezi Ing. M. S. jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 1118/1, p.č. 1118/2 a p.č. 1118/3 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 000,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

9/6 Úplatné nabytí pozemků p.č. 799/6, p.č. 800/9 a p.č. 801/3 k.ú. Mníšek pod Brdy- kupní smlouva. Jedná se o koupi tří pozemků pod komunikací v ulici Rymaňská a pod chodníkem a část veřejné zeleně.
Usnesení č. 13/16/2013
ZM souhlasí s   úplatným nabytím  pozemku  p.č. 799/6 o výměře  13 m2, ostatní plocha za kupní cenu 40Kč/m2, p.č. 800/9 o výměře 229m2, ostatní plocha za kupní cenu 40Kč/m2  a p.č. 801/3 o výměře 91m2, ostatní plocha za kupní cenu 100Kč/m2  v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví  paní H. H. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi H. H. jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 799/6, p.č. 800/9 a p.č. 801/3  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 18 780,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

9/7 Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 724/16695 na pozemku p.č. 1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy – kupní smlouva.
Jedná se o prodej zbývajícího spoluvlastnického podílu pod domem č.p. 836/837 dědicům po zemřelém vlastníkovi bytu v předmětném bytovém domě.
Usnesení č. 14/16/2013
ZM souhlasí s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 724/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství panu F. P. a paní R. Ď. do podílového spoluvlastnictví, a to každému jednu ideální polovinu, za kupní cenu 403,-Kč/m2.

ZM schvaluje  znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím  a   panem  F.  P. a   paní  R.  Ď.  jako   kupujícími o  prodeji a koupi  ideálního  spoluvlastnického  podílu o velkosti 724/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod   Brdy   včetně   součástí   a   příslušenství  za  celkovou kupní cenu ve výši  3 583,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO  10                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

9/8 Prodej pozemku p.č. 1657/1 k.ú. Mníšek pod Brdy

Záměr byl zveřejněn. Pozemek se nachází v zastavitelném území, zóna  11c.

Usnesení č. 15/16/2013
ZM souhlasí  s prodejem pozemku  p.č.  1657/1 o  výměře 1005m2, zahrada  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví  paní K. H. za kupní cenu 1150,-Kč/m2.

ZM schvaluje  znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní  K. H.  jako   kupující o  prodeji a koupi  pozemku p.č.1657/1  o výměře 1005m2, zahrada  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy za  celkovou  kupní cenu ve výši  1 155 750,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO    10                    PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

9/9 Záměr prodeje pozemku p.č. 317/5 v k.ú. Stříbrná Lhota

Jedná se o pozemek o výměře 34m2, druh pozemku – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond. Ostatní vysvětlení v důvodové zprávě.

Usnesení č. 16/16/2013
ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemku 317/5 o výměře 34m2, zahrada k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci panu T. K. a paní M. K. za kupní cenu 700,-Kč/m2 s tím, že žadatelé městu současně s kupní cenou uhradí náklady na sepsání notářského zápisu pro odstranění  duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku ve výši  4 187,-Kč.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

9/10 Žádost o odkup části pozemku p.č. 83/6 ostatní plocha (14m2) k.ú. Rymaně

Jedná se o odkoupení žadatelem zaplocené části pozemku.

Usnesení č. 17/16/2013

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 83/6 – ostatní plocha, 14 m2, předem vybranému zájemci panu Ing. M. V., v k.ú. Rymaně, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 za kupní cenu 700,- Kč/m2.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni

9/11 Žádost o odkup části pozemku p.č. 1959/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy

Žádost o odkup části pozemku za účelem rozšíření garáže.

Usnesení č. 18/16/2013

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 1959/1 – orná půda o výměře 27 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy manželům B. za kupní cenu 1000,- Kč/m2.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

9/12 Žádost o koupi pozemku p.č. 257 k.ú. Stříbrná Lhota

Žadatelé používají pozemek jako přístupovou cestu ke svým pozemkům. Žadatelé neakceptují navrženou kupní cenu.

Usnesení č. 19/16/2013

ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 257 k.ú. Stříbrná Lhota za nabídnutou kupní cenu ve výši 450,- Kč/m2.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

9/13A Žádost o udělení výjimky ze Zásad, na základě kterých se uzavírají nájemní smlouvy mezi Městem a zahrádkáři.

Ing. Vejmola žádá o udělení výjimky ze Zásad, aby se po něm následným nájemcem zahrádky v zahrádkářské osadě Obora stala paní , která není v příbuzenském vztahu a je vedena v pořadníku zájemců, ale momentálně je na nižším místě. Důvodem žádosti je změna rodinné situace.

Rada města žádost projednala a postoupila ji zastupitelstvu, které je oprávněno výjimku udělit.

Usnesení č. 20/16/2013

ZM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad, na základě kterých se uzavírají nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a zahrádkáři ( bod 8 a bod  10)  - tj. ZM souhlasí po ukončení nájemního vztahu se současným nájemcem zahrádky č.18 v zahrádkářské osadě Obora  se záměrem pronajmout tuto zahrádku č.18  předem určenému zájemci, a to  paní Ivetě Lepší.

PRO 10                       PROTI 1         ZDRŽEL SE 0             1 nepřítomen                   

9/13B návrh na zrušení zásad, na základě kterých jsou uzavírány nájemní smlouvy v zahrádkářských osadách města.

Pan Ing. Vejmola předložil návrh na zrušení bodů 8, 9 a 10 stávajících Zásad.

Diskuse – o změnách pravidel.

Zastupitelé se shodují na tom, že by této otázce mělo být věnováno více času, a aby se rada města tímto zabývala a navrhla změnu pravidel.

Usnesení č. 21/16/2013

ZM pověřuje radu města přípravou nových pravidel pro přidělování – pronájem zahrádek v zahrádkářských osadách města.

PRO 12                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

9/14 Úplatné nabytí pozemku p.č. 1766/17 k.ú. Mníšek pod Brdy a staveb: veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a komunikace do vlastnictví města (u řadových domů „AJK“)

Předložena důvodová zpráva a návrhy kupních smluv.

Usnesení č. 22/16/2013

ZM souhlasí:

a) s  úplatným nabytím  pozemku p.č.1766/17 o výměře 692m2, ostatní plocha v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví společnosti MELED s.r.o.,  IČ 257 52 341 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 400,-Kč.

b) s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace gravitační, dešťové kanalizace gravitační a komunikace v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství, specifikovaných v čl. 1 odst. 1.1. kupní smlouvy  v příloze č. 2 k č.j. 10367/2013 z vlastnictví společnosti AJK Sdružení s.r.o. IČ 008 83 743 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 600,-Kč ( tj. veřejného osvětlení za 200,-Kč, vodovodu a kanalizace za 200,-Kč, komunikace za 200,-Kč).

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením:

a)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 10367/2013 mezi společností  MELED s.r.o., IČ 257 52 341  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemku p.č.1766/17 o výměře 692m2, ostatní plocha v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu ve výši  400,- Kč.

b)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 10367/2013 mezi společností  AJK Sdružení s.r.o. IČ 008 83 743 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi staveb veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace gravitační, dešťové kanalizace gravitační, komunikace v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 600,-Kč

ZM pověřuje starostu podpisem těchto kupních smluv.

PRO 12                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

Konec  zasedání v 22:15 hod.

Ověřovatelé:

PhDr. Vladimíra Pirichová v.r.                        

Ladislav Šimečka v.r.                                     

 

Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.                                          

starosta

 

Příloha zápisu - Ke stažení zde

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 16 dne 19.9.2013

 

 

Usnesení č. 1/16/2013:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  PhDr. Vladimíru Pirichovou a Ladislava Šimečku a návrhovou komisi ve složení Jiří Zápal a Milan Kotouč.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/16/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje upravený program zasedání:

Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti    RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Kotelna LTO v areálu ÚVR

4) Informace o financování rekonstrukce náměstí z prostředků ROP

5) Návrh zadání územního plánu města Mníšek pod Brdy

6) Rozpočtové opatření č. 2/2013

7) Projekt zkapacitnění ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

8) Zpráva pracovní skupiny pro zkvalitnění činnosti školní jídelny

9)Majetkové záležitosti

 

Usnesení č. 3/16/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/16/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 28.8.2013.

 

Usnesení č. 5/16/2013

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve spojení s §47 odst. 5 stavebního zákona:

a) s c h v a l u j e  Zadání územního plánu Mníšek pod Brdy upravené po projednání

na základě předložené dokumentace;

b) p o v ě ř u j e pořizovatele územně plánovací dokumentace – Městský úřad Mníšek pod Brdy – zajištěním zpracování návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy, včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

 

Usnesení č. 6/16/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013.

 

Usnesení č. 7/16/2013

ZM bere na vědomí postup probíhající rekonstrukce a zkapacitnění ZŠ Komenského 420.
ZM pověřuje radu města přípravou návrhů na realizaci nové tělocvičny.

 

Usnesení č. 8/16/2013
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků  2209/25, p.č. 2209/26, p.č. 2713/38 a p.č. 2908/9 vše ostatní plocha, ostatní komunikace  v obci  a  k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 9/16/2013

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím a uzavřením kupní smlouvy na pozemky p.č. 840/2 a 840/22 – ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 10/16/2013
ZM souhlasí s  úplatným nabytím  pozemků p.č. 2074/15  a p.č. 2074/18 k.ú. Mníšek pod Brdy  od ČR  -  ÚZSVM  do  vlastnictví  Města  Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 58 000,-Kč.

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 2074/15 o výměře 23m2 a  p.č. 2074/18 o výměře 237m2  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 58 000,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 11/16/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 1995/9 – koryto vodního toku o výměře 20 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 500,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 12/16/2013
ZM souhlasí s úplatným  nabytí  pozemků p.č. 1118/1 o výměře 245m2, trvalý travní porost, p.č. 1118/2 o výměře 449m2, trvalý travní porost a p.č. 1118/3 o výměře 574m2, trvalý travní porost v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví  Ing. M. S. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 000,-Kč.

ZM schvaluje  znění a uzavření kupní smlouvy mezi Ing. M. S. jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 1118/1, p.č. 1118/2 a p.č. 1118/3 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 1 000,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 13/16/2013.
ZM souhlasí s   úplatným nabytím  pozemku  p.č. 799/6 o výměře  13 m2, ostatní plocha za kupní cenu 40Kč/m2, p.č. 800/9 o výměře 229m2, ostatní plocha za kupní cenu 40Kč/m2  a p.č. 801/3 o výměře 91m2, ostatní plocha za kupní cenu 100Kč/m2  v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví  paní H. H. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi H.H.jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 799/6, p.č. 800/9 a p.č. 801/3  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 18 780,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 14/16/2013
ZM souhlasí s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 724/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství panu F.P. a paní R.Ď.do podílového spoluvlastnictví, a to každému jednu ideální polovinu, za kupní cenu 403,-Kč/m2.

ZM schvaluje  znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím  a   panem  F.P. a   paní  R.Ď.  jako   kupujícími o  prodeji a koupi  ideálního  spoluvlastnického  podílu o velkosti 724/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod   Brdy   včetně   součástí   a   příslušenství  za  celkovou kupní cenu ve výši  3 583,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 15/16/2013
ZM souhlasí  s prodejem pozemku  p.č.  1657/1 o  výměře 1005m2, zahrada  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví  paní K.H. za kupní cenu 1150,-Kč/m2.

ZM schvaluje  znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní  K.H.  jako   kupující o  prodeji a koupi  pozemku p.č.1657/1  o výměře 1005m2, zahrada  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy za  celkovou  kupní cenu ve výši  1 155 750,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 16/16/2013
ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemku 317/5 o výměře 34m2, zahrada k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci panu T.K. a paní M.K. za kupní cenu 700,-Kč/m2 s tím, že žadatelé městu současně s kupní cenou uhradí náklady na sepsání notářského zápisu pro odstranění  duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku ve výši  4 187,-Kč.

 

Usnesení č. 17/16/2013

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 83/6 – ostatní plocha, 14 m2, předem vybranému zájemci panu Ing. M.V., v k.ú. Rymaně, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 za kupní cenu 700,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 18/16/2013

ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 1959/1 – orná půda o výměře 27 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy manželům B. za kupní cenu 1000,- Kč/m2

 

Usnesení č. 19/16/2013

ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 257 k.ú. Stříbrná Lhota za nabídnutou kupní cenu ve výši 450,- Kč/m2.

 

Usnesení č. 20/16/2013

ZM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad, na základě kterých se uzavírají nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a zahrádkáři ( bod 8 a bod  10)  - tj. ZM souhlasí po ukončení nájemního vztahu se současným nájemcem zahrádky č.18 v zahrádkářské osadě Obora  se záměrem pronajmout tuto zahrádku č.18  předem určenému zájemci, a to  paní Ivetě Lepší.

 

Usnesení č. 21/16/2013

ZM pověřuje radu města přípravou nových pravidel pro přidělování – pronájem zahrádek v zahrádkářských osadách města.

 

Usnesení č. 22/16/2013

ZM souhlasí:

a) s  úplatným nabytím  pozemku p.č.1766/17 o výměře 692m2, ostatní plocha v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví společnosti MELED s.r.o.,  IČ 257 52 341 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 400,-Kč.

b) s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace gravitační, dešťové kanalizace gravitační a komunikace v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství, specifikovaných v čl. 1 odst. 1.1. kupní smlouvy  v příloze č. 2 k č.j. 10367/2013 z vlastnictví společnosti AJK Sdružení s.r.o. IČ 008 83 743 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 600,-Kč ( tj. veřejného osvětlení za 200,-Kč, vodovodu a kanalizace za 200,-Kč, komunikace za 200,-Kč).

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením:

a)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 10367/2013 mezi společností  MELED s.r.o., IČ 257 52 341  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemku p.č.1766/17 o výměře 692m2, ostatní plocha v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu ve výši  400,- Kč.

b)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 10367/2013 mezi společností  AJK Sdružení s.r.o. IČ 008 83 743 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi staveb veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace gravitační, dešťové kanalizace gravitační, komunikace v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 600,-Kč

ZM pověřuje starostu podpisem těchto kupních smluv.

 

Usnesení č. 23/16/2013

ZM bere na vědomí informace školské komise o zkvalitnění provozu školní jídelny.

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                  Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                               starosta

 

Vyvěšeno: 2. 10. 2013

Datum sejmutí: 18. 10. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět