Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 15 ze dne 26.9.2016 - anonymizováno

Usnesení ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 15 ze dne 26.9.2016

 

Přítomni: Petr Digrin, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek (13)

David Řehoř od 18:35 (14)

Šárka Slavíková Klímová od 19:50 (15)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Na začátku zasedání pan starosta poděkoval paní doktorce Říhové za dlouholetou lékařskou péči, kterou věnovala občanům města.

Paní doktorka Říhová se rozhodla ukončit lékařskou praxi a předává ordinaci novému lékaři.

Pan starosta předává paní doktorce květinu a pamětní list. Zastupitelé se loučí.

Paní doktorka poděkovala za slova uznání, městu za to, že ji umožnilo ordinovat ve středisku, a za péči o středisko. „Všem vše dobré a hlavně zdraví“.

Nastupuje mladý třicetiletý atestovaný pan doktor Pirunčík.

 

Starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva.

 

Pan starosta upozorňuje zastupitele na materiály, které jsou doplněny, je jich dost.

Zpráva o činnosti, Smlouva o úvěru - konsolidační, vyjádření auditorů k otázkám paní Jeřábkové (ještě k závěrečnému účtu), opravené RO č. 4, materiály k tělocvičně.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu paní Magdalenu Davis a Milana Kotouče a návrhovou komisi ve složení paní Šretrová a paní doktorka Nováková. Zapisovatelkou navrhl paní Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/15/2016

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Mgr. Magdalenu Davis Ph.D. a pana Milana Kotouče DiS. a  návrhovou komisi ve složení Bc. Marie Šretrová a MUDr. Markéta Nováková.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

 1. Schválení programu.
 2. Žádost zastupitele Jeřábka o slovo na ZM před veřejnou schůzí
 3. Veřejná schůze.
 4. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ.
 5. 15 minut pro budoucnost
 6. Příkopy ve Stříbrné Lhotě.
 7. Veřejné záchody v předzámčí.
 8. Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 9. Požadavek na opravu zápisu ZM
 10. Jednací řád KV
 11. Posouzení vhodnosti placeného parkoviště návštěvníků zámku
 12. Zápisy – informace o činnosti a návrzích komisí a výborů MMpB zastupitelům a veřejnosti
 13. Nový systém zasedání zastupitelů MMpB
 14. Nový název ulice
 15. Informace o projektu Pavilon
 16. Rozpočtové opatření č. 4/2016
 17. Majetkové záležitosti.
  17.1 Nabídka společnosti GONURA PROPERTY s.r.o. na odkup pozemků
  17.2 Převod pozemku č. parc. 388 a 389/1 v k.ú. Stříbrná Lhota
  17.3 Prodej pozemků č. parc. 2162/19 a 2042/2 k.ú. MpB

  17.4 Nabídka prodeje pozemků č. parc. 500/2 a 500/3 v k.ú. Rymaně
  17.5 Darovací smlouva – pozemek č. parc. 647/4 k.ú. MpB

 18. Konsolidace úvěrů města
 19. Splátkový kalendář – žádost o souhlas

   

  To je návrh dnešního programu tak, jak byl sestaven – následuje výzva k případnému doplnění programu.

   

  Návrh na doplnění:

  Pan Jeřábek navrhuje jako bod 20) Odvolání zastupitele Řehoře z FV a jako bod

  21) projednat zveřejňování zápisů z jednání komise pro územní plán na webu. Poslední zápis je tam z jednání z roku 2015 (ze září 2015) – přestože komise zasedala, tak nejsou další vystavené, rada si nekontroluje komise. Dotazy na webu nejsou zodpovězeny – pověřený zastupitel neodpovídá, na facebooku dotaz od občana a není odpověď, kde je chyba?, takto to nejde dělat.

   

  Starosta – jak tedy nazveme ten bod - Zadání úkolu pověřenému zastupiteli, (což jsem já), pro ÚP - odpovídat na dotazy občanů k ÚP včas.

   

  Zast. Kotoučová – dohledala na webu, že zápis z komise pro ÚP je zveřejněn poslední z července letošního roku – Jeřábek se omlouvá a bere to zpět. Později se však ukáže, že paní Kotoučová omylem vyhledala zápisy Komise pro Životní Prostředí, nikoli pro ÚP, bod tedy zůstává.

   

  Starosta zapomněl omluvit paní Slavíkovou a Řehoře – přijdou později.

   

   

  Hlasování o zařazení bodu č. 20 do programu (odvolání p. Řehoře z FV)

  PRO 6             PROTI 6         Zdržel se 1

  (nebylo odsouhlaseno, bod nebude zařazen)

   

  I pro dnešní zasedání je navrženo jmenovité hlasování.

   

  Hlasování pro schválení jmenovitého hlasování

  PRO 11           PROTI 0         Zdrželi se 2

   

  Jmenovité hlasování o zařazení bodu o odvolání pana Řehoře z FV se nekonalo.

   

  Hlasování o zařazení bodu – pověření odpovědného zastupitele pro ÚP úkolem

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

zdržel se

zdržel se

proti

pro

zdržela se

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

pro

-

 

PPRO      9          PROTI 1                     ZDRŽELI SE 3

(Bod bude zařazen pod číslem 20)

 

PPřišel pan Řehoř v 18:35 hod – přítomno 14 zastupitelů

 

Hlasování o dalším bodu - Úkol pro radu města – zajistit doplnění zápisů komise pro ÚP a jejich včasné uveřejňování.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

zdržel se

pro

pro

pro

-

 

PPRO      13        PROTI 0                     ZDRŽEL SE 1

 

Hlasování o schválení celého programu, modifikovaného o bod 20 a 21

 

Usnesení č. 2/15/2016

ZM schvaluje program zasedání (modifikovaný o body 20 a 21)

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

pro

pro

pro

-

 

PRO 14             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

2) Žádost zastupitele Jeřábka o vystoupení před veřejnou schůzí

Pan Jeřábek se omlouvá za zdržení s instalací dataprojektoru, bude to trvat nějakou dobu, ale bez obrázků to nemá cenu. Jedná se reakci na projev pana Izáka na minulém zastupitelstvu.

 

Na promítnutém mapovém snímku pan Jeřábek ukazuje zemědělské pozemky v lokalitě ve Štítku, pozemky jsou zarostlé náletovými stromy a keři. V porostech jsou vyšlapané průchody od zvěře. Jsou to pozemky pro územní systém ekologické ochrany, které se nacházejí v sousedství pozemků p. Vilimovského. Na vlastních pozemcích p. Vilimovského se nenachází ekologická hodnota, kterou by bylo třeba chránit.

P. Jeřábek byl nařknut z toho, že lobbuje za p. Vilimovského a vynáší informace z jednání komise pro ÚP.

Ohrazuje se proti tomu, že by z jednání komise vynášel informace.

 

Starosta – shrnuje vystoupení pana Jeřábka tak, že se jedná o jeho obhajobu na to, co říkal p. Izák na minulém zasedání zastupitelstva.

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí vyjádření zastupitele Jeřábka k vystoupení p. Izáka na minulém zasedání ZM.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

pro

pro

pro

-

 

PRO 14             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

3) Veřejná schůze

Paní Jeřábková – vystupuje k tomu, že byla konfrontovaná se skutečností, že byla osočena, že 3x odmítla spolupráci ve FV. Není to pravda. Když byla navržena pro zvolení členkou FV,

nebyla zvolena, po druhém navržení také nebyla zvolena a potřetí skutečně odmítla, protože se nechce dostat do situace, kdy bude muset podléhat kolektivnímu rozhodnutí.

 

Paní Jeřábková uvádí na pravou míru, že žádost o kontrolu hospodaření města iniciovali občané. Kdy bude vypsáno VŘ?

 

Paní Jeřábková předává nějaký materiál předsedkyni FV paní Wollnerové, je to vzorový dokument, který navrhovala paní Jeřábková finančnímu výboru, aby ho zahrnul do své práce.

Chtěla by požádat zastupitelstvo, aby kontrolovalo přijatá usnesení.

V loňském roce bylo přijato usnesení 10/5/2015, které ukládalo radě města pravidelně aktualizovat a zpřístupnit na sdíleném prostoru zastupitelům a členům výborů existující pracovní "Plán oprav a investic města Mníšek pod Brdy pro období 2015-2018" a doplnit ho o číslo ORG ke každé akci.

Rada města měla pravidelně informovat o změnách a aktualizacích tohoto dokumentu.

Není to plněno.

Dále na zasedání ZM z 10.6.2015 bylo domluveno, že zastupitelům se mají posílat zápisy z jednání rady - nedostávají je – je třeba to překontrolovat.

 

Starosta odpovídá – už zadání na kontrolu připravil v červenci a RM vypíše poptávkové řízení, byly podstatnější věci.

Dokument na investiční záměry a plán investic města Mníšku – soubor v excelu – akce podle priorit. Není aktualizovaný, to je pravda.

 

Jeřábková – nedodržujete jednací řád.

 

Diskuse o dokumentu na sdíleném prostoru – není aktuální a nejsou tam doplněny ORGy.

 

Pan Štěpánek – krátce o škole –„ něco tam smrdí“ – uvádí poznámky k chování pana učitele Porsche, (chaos, politizace školy, kdo tam vládně? - sluníčkáři, pravdoláskaři?.

Děti se musely zúčastnit vyvěšování tibetské vlajky, musely ji malovat atd. Ve třídách nevisí fotka řádně zvoleného prezidenta, učitel mluví o prezidentovi kriticky.

 

Místostarostka Páterová – má za to, že ve škole se učí i o politice, ale nedomnívá se, že vyvěšování vlajky bylo povinné, její děti tam taky chodí, neměly tu povinnost.

Škola se částečně podílí na předávání informací dětem, škola nevychovává, to je na rodičích.

Zast. Kotoučová – děti si utvářejí názor určitým způsobem, - je zastáncem toho, aby i děti mohly diskutovat, samozřejmě úměrně jejich věku.

Zast. Davis – ano, děti by měly diskutovat – přibližuje způsob výuky biologie ve spojených státech na příkladu kreacionismu versus evoluce, kde se klade velký důraz na informovanost žáků z obou úhlů pohledu.

Kotouč – z vašeho vystoupení jsem měl dojem, že jste asi chtěl, aby učitel byl nestranný.

Řehoř – váš přístup mi hnul žlučí, – je spokojen s tím, kam škola směřuje. Je tam prostor pro diskuzi. Může tam být otevřená diskuze, že je tam názor levice i pravice, v otázce migrantů negativní i pozitivní. Nesouhlasím s tím, že děti si nedokážou udělat názor. Je důležité, aby se diskuse vedla, je to součást vlastivědy, občanské nauky, je dobře, že je tam prostor pro všechny názory.

Zast. Nováková – její syn má pana učitele Porsche – je naprosto spokojená s jeho vedením. Doma o názorech diskutovali.

Zast. Grygar – obává se, jestli je to opravdu diskuse, co se vede ve škole.

Zast. Kotoučová – bylo by dobré klást stejný důraz na českou státnost stejně jako na uprchlické téma.

Zast. Šretrová – když děti poznají důvěru k učiteli, proč by mu nemohly říct svůj názor, i když je v rodině jiný. Měly by mít příležitost se vyjádřit.

Starosta - největší podíl na vzdělávání dítěte nese rodina, a pokud obava pramení v tom, že ve škole dostane jiný názor, tak to si doma zase upraví.

 

Pan Jirovský - 4 body,

- chválí místostarostku Páterovou, že zjednala nápravu ve věci přijímání dětí do MŠ.

Čte výňatek z inspekční zprávy a usnesení rady, kdy bylo přijato opatření. Od nynějška se budou přijímat děti transparentně.

 • Mluví o termínu kolaudace tělocvičny, termíny se prodloužily, navrhuje, aby z peněz za penále město přispělo na auto pro domov seniorů.
 • Hovoří o kapacitě ZŠ, která je 750 dětí a jídelna má kapacitu 800 strávníků.

  Pokud se zde mají stravovat i děti z nového Pavilonu, tak to nebude stačit.

 • Požadavek, aby se zveřejňovaly smlouvy.

  Není problém dát žádost o informaci dle zákona 106, ale zdržuje to jak žadatele, tak zaměstnance.

   

  Místostarostka Páterová – mrzí ji, že pan Jirovský neuvedl, že ve třech bodech inspekční zprávy bylo uvedeno, že stížnost je nedůvodná, a pouze v jednom bodě byla důvodná a proto přijali to usnesení o nápravě.

   

  Starosta - Město zveřejňuje smlouvy nad půl milionu, jsou na profilu zadavatele včetně uzavřených dodatků.

  Na tělocvičnu je 6 dodatků.

  Chceme přistoupit systémově ke zveřejňování smluv – přes systém VERA.

  Nejsou to jen stavební smlouvy, ale možná stovky jiných smluv.

   

  Zast Jeřábek – technická poznámka – pokud jsou smlouvy někde na webu, tak by se měl posílat odkaz.

  Starosta – to děláme.

  Na jídelnu je myšleno ve smyslu nejvyšší možné kapacity, částečné úpravy stavebního charakteru a větší úpravy ve vybavení.

  Zadávací dokumentace s tím nesouvisí. Tato informace není veřejně přístupná, ale je k dispozici zastupitelům.

   

  Penalizace běží, nejsou zveřejněné všechny dodatky.

   

  Paní Pallagyová - asi před 2 roky se ptala, kdy budou opraveny chodníky na starém sídlišti, byla ujištěna, že je to v plánu, uplynula dlouhá doba, nic se neděje. Když se jde pěšky z ulice 9. května na náměstí, chodníky jsou příšerný. Něco by se s tím už mělo udělat.

  Naopak byl postavený chodník V Lipkách, ale tam skoro nikdo nechodí. Schválně si tam jednou poseděla na lavičce a během dopoledne tam přešly 2 maminky. Ostatní chodí klidně prostředkem silnice. Před časem byl problém s nákupem laviček, všude možně jsou rozestavěné, ale nahoru až k rybníčku není ani jedna.

  Tam, kde by udělala nějakou službu, tak není.

  Na starém sídlišti jsou také dvě příšerné tabule, měly by se strhnout nebo dát nové.

  Paní Pallagyová – dotaz -  minulý týden byl cítit zápach, jako kdyby se pálily pneumatiky – víte o tom něco?

   

  Starosta - staré sídliště, chodníky – plán je připravený, jedna ulice vyprojektovaná, ul. Rudé armády, jedna část je dokonce letos v rozpočtu. Víc peněz není. Snad by to mohla být priorita na příští rok. Bude lobovat za to, aby komunikace dostaly prioritu.

  Tabule, ať se klidně strhnou, (jedna je komunistů).

  Lavičky – zkusíme nějaké najít a přehodnotit umístění.

   

  V 19:50 přišla zast. Slavíková – přítomno 15 zastupitelů.

   

  Místostarostka – na Kovohutě se v poslední době množí stížnosti, nejen na smrad, ale i na hluk. Bohužel Hygiena má požadavek na identifikaci objektu, z kterého to vychází. Chtějí po nás informaci - co a kdo to tam vytváří a bez této informace hygiena nezasáhne.

   

  Občanka z Rymaně – vidí, z kterého komína to čoudí a vždy to smrdí, napíše to.

  Grygar – je možnost najmout nějakou pojízdnou měřící stanici – nezkoušeli jste to?

  Místostarostka – nezkoušela – hygiena stejně takové měření neuznává, řekli, že jediné platné měření je to jejich.

  Starosta – už jsme to i poptávali – je to hrozně drahý.

  Zast. Řehoř – nabídky na měření už byly, jednalo se s inspekcí o kontinuálním měření………

   

  Pan Troníček – Před časem psal dopis na úřad ohledně volného pobíhání psů. Měla by se opravit vyhláška ohledně psů.

  Je to nebezpečné, když majitel nemá psy pod kontrolou, (na Skalce).

   

  Tajemnice Landová – město nemá určené plochy na venčení, není to ve vyhlášce. Narážíme na to, že vytipované plochy jsou soukromé pozemky.

  Dle vyhlášky mají být psi na vodítku.

   

  Místostarostka - vše je v zákoně, vyhláškou tomu nepomůžeme, je to v majiteli psa, ten se má chovat zodpovědně a ten musí poučit svoje děti, když venčí psy. Ceduli o zákazu pobíhání psů tam dát můžeme, ale jsou tam stejné podmínky jako ve městě.

  Na radě jsme se o tom bavili.

  Zast. Davis – cedule s informací by tam mohla být – „zákaz volně pobíhajících psů“.

  Zast. Jeřábek –  nebavme se o tom, jestli ceduli jo nebo ne - město to tam dá  - zalaminovanou ceduli a napíšeme to do zpravodaje.

  Starosta – dá se to do úkolu OSMI ve spolupráci OKS – vyvěsit cedule na Skalce s upozorněním o zákazu volného pobíhání pro všechny psy.

   

  Podnět od občanů – budou se zase dávat kontejnery na bioodpad do Stříbrné Lhoty?

  p. Duchoňová (OSMI)  – dáme je tam.

   

  Jak bude dlouho rozkopaná pláň před školou?

  Starosta – do konce října.

   

  Zast. Jeřábek 5.10 – přes Sdružení Oživení je organizovaná právnická poradna – už je asi 15 přihlášených  - občané vůči Pavilonu.

  Minulý týden se stal úraz na skateparku. Jak je to možné, že vystavujeme děti nebezpečí a necháme je hrát na nebezpečném hřišti.

   

  Zast. Šretrová – to je asi zpožděná zpráva – je to opravené, byl tu revizní technik a vše je už dobré.

  Paní Duchoňová – minulý čtvrtek proběhla revizní kontrola, prošli to a výsledek bude v revizní zprávě.

  Diskuse o hřištích.

   

  4) Zpráva o činnosti RM a MÚ

  Od posledního červnového zasedání uplynuly 3 měsíce. Rada města v tomto období zasedla celkem 9x. Vzhledem k prodlužován í termínu veřejné soutěže na nový školní pavilon nebylo svoláno plánované srpnové zasedání.

  Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM v průběhu prázdnin také agendy související s investičními akcemi města, jako jsou nové školní třídy v kontejnerech, projekt pavilonu a projekt nové školní tělocvičny. RM v souvislosti s těmito projekty projednala i návrhy na změny financování a příslušné rozpočtové opatření. Byla uskutečněna poptávka refinancování stávajících vyčerpaných úvěrů města, a pokud bude schválena, dojde k výrazné úspoře úrokových nákladů. RM také souhlasila, aby případná uvolněná garsoniéra ve vlastnictví města byla ponechána k pronájmu pro potřeby zaměstnanců Domova pro seniory Pod Skalkou, rozhodla o výběru dodavatele akce „Oprava kapliček Křížové cesty v BAS“, schválila vznik nového pracovního místa referenta finančního odboru, vzala na vědomí rozhodnutí o navýšení počtu žáků ZŠ na 750 žáků ve škole, 300 žáků ve školní družině a 800 strávníků ve školní jídelně. Souhlasila s výběrem nabídky společnosti Lenka Moštěková – TOJA pro realizaci dětského hřiště na novém sídlišti v Mníšku pod Brdy a souhlasila s podáním žádosti o grant podle této nabídky.

   

  Projekty:

  Pavilon – soutěž na dodavatele stavebních prací stále probíhá. Byl upraven a upřesněn soutěžní výkaz výměr a zodpovězeny dotazy jednotlivých uchazečů. Termín pro otevírání obálek je v tuto chvíli stanoven na 18.10.2016 v sídle společnosti Eurotender. Jednotliví členové budou včas vyrozuměni. V průběhu měsíce října bude zahájeno i výběrové řízení na TDI, případně projektového manažera.

   

  Kanalizace Stříbrná Lhota – jednání s majiteli dotčených pozemků jsou ukončena a smlouvy uzavřeny, realizace bude zahájena tento týden. Firma bude nastupovat ve čtvrtek tento týden.

   

  Tělocvična – zítra bude zahájena kolaudace, zprovoznění předpokládáme v průběhu měsíce října. Podrobná kalkulace nákladů je přílohou zprávy o činnosti (máte v dodatečných materiálech). Celkové náklady na realizaci stavby dosáhnou cca 21.950 tis. s DPH. To představuje nárůst v ceně o necelých 10%. Mezi hlavní položky, které navýšily cenu, patří dodatečné zateplení nářaďovny, sanace kabelu VV, vybavení umýváren a WC, změna projektu vzduchotechniky, změna druhu akustického obložení stěn, drobná doplnění stavby (školní rozhlas, příprava veřejného osvětlení v areálu, část vybavení tělocvičny, světla, změna omítek, změna kubatury betonu.

   

  Dotace:

 • Je připravena žádost o přidělení dotace na realizaci nového dětského hřiště na novém sídlišti.
 • Žádost o dotaci z IROP na chodníky pro ulici Lhotecká a Dobříšská byla vyhodnocena. Město při bodování uspělo. Nyní čekáme, zda-li bude i náš projekt podpořen.
 • Byla zahájena příprava dotačního projektu v rámci IROP 2 (výzva 38,39 – odevzdání říjen 2016)
 • Byly zahájeny práce na žádosti v rámci programu regenerace MPZ (Skalka, ohradní teď kostela).
 • Žádost o překládku K+V pavilonu se přepracovává dle nově vzniklé situace (havárie hlavního řadu).
 • Smlouvy pro investiční příspěvky obcí se upravují a budou rozeslány jednotlivým obcím.

   

  Usnesení č. 3/15/2016

  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ

  Hlasování:

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

pro

pro

pro

pro

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Přestávka ve 20:19 – 20:32

 

5) 15 minut pro budoucnost

Bod předkládá zastupitel Jeřábek.

Jedná se o možnost, kdy se mladý člověk (děti a mládež do 18 let) může přihlásit, aby mohl vystoupit na zasedání. Jde o to učitele a mladou generaci zapojit do veřejného života.

Bylo by to pro zástupce ZŠ, MŠ a děti a mládež.

Připraven je návrh usnesení pod č. 4/15/2016.

ZM ukládá radě města:

1. aby do programu veřejného zasedání zastupitelů zařazovala navržený bod „15 minut pro budoucnost“ a informovala o něm jak pracovníky školství všech stupňů, tak děti a mládež do 18 let a veřejnost.

2. aby pravidelně do Zpravodaje městečka pod Skalkou vkládala informaci o možnosti zástupců školství a dětí se předem do jednání zastupitelstva přihlásit.

 

Páterová – pane Jeřábku, byl jste přítomen na setkání učitelů, stanovisko tam k této možnosti bylo vysloveno. Učitelé děkují za příležitost, ale ta příležitost tu existuje už teď. Každý, kdo se přihlásí, může vystoupit. Škola v tom nevidí veliký přínos, cítí to i jako nějakou povinnost školy, a kdyby sem nepřišli, že by to bylo vnímáno negativně.

V tomto smyslu může padnout nabídka ke spolupráci směřována do parlamentu školy, budou vždy vítáni a přednést, co budou potřebovat.

Davis oponuje – ano, každý má příležitost přijít, ale na druhou stranu pokaždé diskutujeme o tom, že časový prostor ve veřejné schůzi se příliš protahuje. Měli bychom této skupině dát prostor. Měl by být vyhrazen čas třeba i pro rodiče – využít okénko 15 minut pro budoucnost.

Když se ukáže, že to půl roku nikdo nevyužije, tak to zrušíme

Páterová – prostor pro školu může být předsazen, tak je to domluveno se školou.

Šretrová – škole je milejší řešit to na půdě školy.

Jeřábek – mohou si učitelé dělat separátní setkávání, ale nikdy se to nedostane ven. Netvrdí, že to musí být vždy, ale když se přihlásí.

Byl to návrh, přijdou i návrhy na setkání s lékaři a setkání se seniory. Senioři jsou taky skupina, která je opomíjená.

 

Kotoučová – využívá toho, že v publiku je přítomen pan Inderka. „ Marku, cítíte se znevýhodněni, když nebude zřízen prostor 15 min. pro budoucnost?“

P. Inderka - nechtějí být jako nějaká elita, jestliže existuje možnost přihlásit se do veřejné schůze. Je to tak dobré, a pokud budou chtít, tak to využijí, ale řeší se plno věcí, které se řeší interně, na dobrovolné schůzce.

Na ty děti by to asi působilo daleko hůř, než namalovat tibetskou vlajku.

Děti sem nepřijdou – ve škole je školní parlament, školní demokracie, která se posouvá dál,
a také - děti nejsou občany, nejsou osmnáctiletými, nemají občanku.

Není to něco, co by měly povinně zažívat.

Jeřábek – lidé ho oslovují s různými požadavky a přál by si, aby přišli sem.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

proti

zdržel se

proti

proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

proti

proti

zdržel se

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

zdržel se

proti

pro

pro

zdržela se

 

PRO 3               PROTI 8         ZDRŽELI SE 4

 

 

6) Příkopy ve Stříbrné Lhotě.

Předkládá zastupitel Jeřábek. Již několikrát se snažil o projednání, ale nebylo zařazeno nebo bylo odloženo z jednání zastupitelstva.

Jedná se o 3 problematická místa - od křížku k hospodě, u statku a u hasičské zbrojnice. Snímky míst byly předloženy. Při deštích se stává, že voda dosahuje někde až 20 čísel, je to nebezpečné. Nám se jedná o to, aby tam mohli lidi vůbec chodit, není tam žádná možnost vodu obejít. Když jede auto, rozhodí vás to, jsou tam vysoké okraje, které vznikly při stavbě kanalizace. Chodí tam maminy s malými dětmi, je to zázrak, že se ještě něco nestalo. Nestačí sliby, kdy se to udělá – na nejzákladnější vyčištění by stačilo 8 tisíc - vyčistit 30 čísel nánosu, jsme ve Lhotce skromní.

Starosta – já vás v tom podporuju – uděláte to ale za těch 8 tis.?

Jeřábek-starosta diskuse

Starosta - Pod silnicí je to zborcené, teče tam třetinová kapacita, co by tam mělo téct. Musí se tam primárně voda odvést –

Na stole už je projekt odvodnění – začít odspoda nahoru, aby voda mohla odtékat.

Musí to jít systémově.

Zast. Davis – 20 let to tam vázne. Bylo by potřeba, aby se vybagrovaly alespoň ty zánosy – udělat údržbové řešení. Konečné řešení je vzhledem k zatíženému rozpočtu na pětiletku.

Duchoňová – když se domluvíme s hasiči, něco by se mohlo udělat, zkusíme pohledat peníze.

Bude to asi oříšek…………

Starosta – při přípravě rozpočtu se něco udělá.

 

Čištění příkopů bude provedeno rámci základních prostředků, které jsou k dispozici v letošním rozpočtu.

 

Návrh usnesení č. 5/15/2016

ZM bere na vědomí informace o zanedbané údržbě příkopů ve Stříbrné Lhotě, pověřuje RM (najít peníze v rozpočtu) a OSMI (realizací) zajistit vyčištění příkopů od nánosů a strhnout krajnice v délce cca 200 – 250 m po obou stranách Lhotecké ulice, aby srážková voda nezaplavovala ulici a aby mohli občané, zejména senioři a rodiče (prarodiče) s dětmi, bezpečně sejít z vozovky ulice případech, kdy se uhýbají autům a autobusům.

Návrh maximální částky 100.000,- Kč je pouze orientační.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

pro

pro

pro

pro

 

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Návrh usnesení:

ZM podporuje systémové řešení odvodnění Stříbrné Lhoty u lokality Křížek a doporučuje ho zahrnout jako prioritu do roku 2017.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

pro

pro

pro

pro

 

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

Starosta - pane Jeřábku – prosím ohlídejte tu část u hasičské zbrojnice v příštím rozpočtu.

 

Úkol  - zast. Jeřábek ve spolupráci s OSMI připraví návrh odvodnění u hasičské zbrojnice.

 

7) Veřejné záchody v předzámčí

Bod předkládá zastupitel Jeřábek.

Navržený bod má co nejrychleji řešit stav neexistence toalet pro návštěvníky města.

V předložených materiálech pro minulé jednání ZM navrhoval jednání s NPÚ, aby sociální zařízení zajistil – protože se to týká hlavně návštěvníků zámku.

Nyní ale navrhuje něco jiného – inspiroval se jiným řešením, které se ve světě zavádí a to jednání s podnikateli, kteří mají provozovny s toaletami, aby za nějaký ústupek, např. snížení nějakého poplatku, umožnili návštěvníkům města využití jejich WC. Projekt se nazývá
„Vlídné toalety“. Na náměstí by měla být také umístěna cedule, která by informovala o možnosti využití WC na zámku.

 

Starosta – je rozjednáno s paní Jandovou, až bude mít provozovnu na náměstí, aby zajistila WC v širším časovém rozpětí, než je teď.

Starosta uvádí, se kterými provozovnami bylo jednáno již v rámci zřizování předzahrádek.

Zámek má otevřeno od 9 hod. a návštěvníci mohou samozřejmě WC využívat. Jestli tam bude cedule nebo ne, to uvidí.

Neexistenci WC nemůžou řešit jednotlivé provozovny.

Město to musí řešit systémově.

Zámek se o své turisty stará dobře.

 

Bez usnesení

 

8) Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny

Předkládá zast. Jeřábek.

Veřejnost se do ochrany přírody zapojuje prostřednictvím občanských sdružení, spolků, dobrovolných sborů a aktivů.

Pan Jeřábek navrhuje, aby rada města řádně přihlášené spolky informovala již v době, kdy se o zamýšlených zásazích sama dozví. Sníží se tím různé podněty k odvolání v průběhu správního řízení.

Zast. Šretrová – už se to tady projednávalo – chcete být upřednostněni.

Paní Minaříková (vedoucí SÚ) – SÚ v rámci řízení přihlášené spolky a sdružení informuje, musí být dodržená stejná zákonná lhůta, musí být stejné podmínky jako pro ostatní účastníky řízení. Pokud by přihlášení o informace dostávali informace dříve, měli by větší lhůty a byli by zvýhodněni. Ze zákona je 8 dní k vyjádření.

Pan Jeřábek uvádí konkrétní případ odvolání ohledně KIKu, kdyby se dozvěděl o řešení stavby dříve, mohl se s projektantem spojit a nepřijatelné věci vyřešit a opravit přímo s ním a nemuselo dojít k odvolání.

Starosta MÚ není informační kancelář a servis ostatním sdružením.

To je dnešní trend, že všichni chtějí, aby jim úředník všechno připravil dopředu.

Diskuse

Odloženo, bez usnesení.

Bylo projednáno, bude se o tom dále uvažovat.

Minaříková – informace dostávají přihlášená sdružení.

 

9) Požadavek na opravu zápisu ZM

Pan Jeřábek žádá - (z důvodové zprávy) o opravu respektive doplnění zápisu ze zasedání ZM č. 8 z července 2015 o text, že dle odpovědi starosty MMpB pana Ing. Digrina, Ph.D., ze dne 17.3.2016 č.j. MMpB-OKS/2286/16-53/2016-Nav, Město Mníšek pod Brdy nemá obecně závaznou vyhlášku podle které by si Rada MMpB vymínila rozhodování o setkáních na náměstí  (náměstí F.X.Svobody), dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

 

Pan Jeřábek podal oznámení o konání shromáždění – rozhodovala o něm rada – dotaz zněl, proč o tom rozhodovala rada, když na to není vyhláška.

Starosta - Rada to chce vědět, protože docházelo k souběhu akcí – ohlášených podle zákona shromažďovacího a ostatních. Aby nedocházelo ke kolizím, tak rada chce být informována.

Do zápisu zastupitelstva zpětně nelze nic doplňovat, byl ověřený, podepsaný.

Na zápisu se nemusí nic měnit.

 

Bez usnesení.

 

10) Jednací řád KV

Zastupitelstvu byla předložena ke schválení opravená verze jednacího řádu kontrolního výboru.

Zast. Kotoučová – upozornila na to, že v článku 6, bodu 12 se uvádí, že zápis není veřejnosti přístupný, slouží pouze pro potřebu ZM, případně pro potřebu městského úřadu.

To znamená, že zápisy jsou neveřejné – to je špatně, teď jsou zveřejňovány na webu města.

Zast. Davis – čte z mailové korespondence od pana Trkana, který opravy jednacího řádu konzultoval s právnicí města paní Šimsovou.

 

V jednacím řádu se hovoří jednak o zápisech z jednání a jednak o zápisech z kontrolních činností výboru.

Zastupitelé se shodli na tom, že zápisy z jednání KV zůstanou veřejnosti přístupné a neveřejné budou zápisy z kontrolních činností kontrolovaných subjektů.

 

Bod 12 bude upraven: Zápis z kontrolní činnosti není veřejnosti přístupný, slouží pouze pro potřebu zastupitelstva města, případně pro potřebu městského úřadu.

Bod 13 se vypouští zcela.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

pro

pro

zdržel se

pro

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1          nepřítomen 1

 

11) Posouzení vhodnosti placeného parkoviště návštěvníků zámku

Pan Jeřábek předkládá tento bod z podnětu veřejnosti, aby RM bylo uloženo, aby projednala možnost placeného parkování v předzámčí.

Starosta – na RM se to už probíralo, momentálně to není vhodné.

 

Dále neprojednáváno, bez usnesení.

 

Ve 21:47 odchází zast. Řehoř (přítomno 14)

 

12) Zápisy – informace o činnosti a návrzích komisí a výborů MMpB zastupitelům a veřejnosti

Překládá pan Jeřábek.

Ze zkušenosti vyplývá, část zastupitelů nesleduje zápisy z komisí a výborů na webu města a stejně tak tyto zápisy nesleduje veřejnost. Pro veřejnost jsou zápisy špatně dohledatelné. Pan Jeřábek navrhuje, aby komise a výbory rozesílaly zápisy všem zastupitelům, aby na veřejném zasedání ZM zástupci komisí a výborů přednášeli informační zprávu o činnosti a aby krátké zprávy byly zveřejňovány ve Zpravodaji městečka pod Skalkou.

Starosta - všechno je zveřejňováno.

Grygar – problém je v tom, že když neví, kdy to má hledat, tak to nehledá.

Starosta – je to další navalování práce, - „tisíckrát nic umořilo vola“.

Grygar – nemůže každý den koukat, kdy se co vyvěsilo.

Tajemnice – v některých případech je nutné zápisy anonymizovat a pak se teprve vyvěšují.

Diskuse – ať se to technicky vyřeší při tvorbě nových webových stránek.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

 

ZM doporučuje výborům a komisím, aby rozesílaly elektronické zápisy ze svého jednání všem zastupitelům v co nejkratší době po posledním jednání a zpracovaly text ze svých jednání do Zpravodaje městečka pod Skalkou.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

proti

proti

proti

proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

proti

proti

pro

zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

odešel

proti

pro

pro

zdržel se

 

PRO3              PROTI 9         ZDR 2

 

Je 21:59 - Hlasování pro prodloužení zasedání o 30 min.

 

13) Nový systém zasedání

Zast. Jeřábek předkládá návrh, aby se scházelo zastupitelstvo jednou za měsíc.

Nový systém by byl nastaven tak, že jedno zasedání by mělo úřední charakter a další by se věnovalo spíše setkání s veřejností na předem vyhlášená témata.

Starosta – pracovní schůzky zastupitelů i za účasti veřejnosti jsou možné, ale klasická zastupitelstva častěji – ne.

Zast. Grygar - jestliže nejsme schopni projednávat body v průběhu zasedání a odkládají se, je nutné se scházet častěji. Pak by nemuselo docházet k tomu, aby se prodlužovalo.

Místostarostka Páterová – svolávání zastupitelstva je časově náročné, materiály se musí dodat 7 dní dopředu. Pracovní schůzky jsou samozřejmě možné, ale pokud je nesvoláme my, tak ho nikdo neiniciuje. Všechna zasedání jsou úřední – je to náročné na přípravu.

Zast. Slavíková -  je pravda, že je na jednání připravováno stále víc bodů, hodně by vyřešilo pracovní setkání, třeba den před zastupitelstvem.

Zast. Davis – lidé kvitovali přijetí usnesení, že neprojednané body se automaticky přesouvají.

Starosta – pojďme se setkat a dohodnout organizaci, navyšují se body k projednání na začátku zasedání při schvalování programu a tím se to prodlužuje.

Zast. Jeřábek – o tomto bodu jsme se bavili hned po začátku volebního období.

 

Nehlasovalo se o návrhu usnesení

 

14) Nový název ulice

Odbor vnitřních věcí předkládá ke schválení název ulice „K Luckému Mlýnu“. Jedná se o ulici vedoucí k Luckému mlýnu, kde obyvatelé užívají název Čisovická  ulice, což je zavádějící.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

ZM schvaluje nový název ulice na pozemcích č. parc. 2123/1, 2123/5 a 2123/3 – ulice
„K Luckému Mlýnu“.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

proxcházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

pro

pro

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

15) Informace o projektu Pavilon

Starosta – Tlačí nás čas, materiály jsou předložené. Jsou nějaké dotazy? Mám povídat?

Nejlépe bude, abych odpověděl na dotazy.

Zast. Grygar -  jak je to s havárií před školkou, občané se na to ptají? Kdo tu havárii nahlásil?

 

Starosta – přišla na to 1. SčV. Teď se dělá výhradně havárie, není to podle projektu. Starosta vysvětluje, které úseky se opravují a vyměňují.

 

Davis – původní harmonogram – mělo se kopat v září, hotovo mělo být v červenci  2017.

Začne se později, přijde zima a je pravděpodobné, že se nebude moct stavět. Příští rok začne stavba, měla by být do srpna, září kolaudace.

Starosta – je to podle informací organizátora – p. Tichánka, dodavatelé se také nebouřili při VŘ.

Davis – myslí si, že se to nestihne.

Starosta – nedávejme si malé cíle.

Davis – ano, ale zároveň musíme řešit důsledky, když se to nestihne – např. že opět nebude kam umístit dvě třídy prvňáčků

Grygar – mělo by se přijmout usnesení, aby se pracovalo na plánu řešení.

Páterová -  už jsou domluvené schůzky s ředitelkami škol.

Jeřábek – jak město zdůvodnilo žádost o prodloužení do roku 2017.

Starosta – zdůvodnění má asi 7 stránek.

Starosta – předává panu Jeřábkovi zdůvodnění.

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí informace o probíhajícím projektu „Nový školní pavilon ZŠ Komenského 420“.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

nepřítomna

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

Zdržel se

pro

PRO 12           PROTI 0         Zdržel se 1      1 nepřítomna

 

Prodloužení zasedání je vyčerpáno – hlasování o dalším prodloužení do 23 hodin

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

Zdržel se

nepřítomen

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

pro

pro

PRO 12           PROTI 0         Zdržel se 1      1 nepřítomen

 

16) Rozpočtové opatření č. 4/2016

Paní Šibřinová (vedoucí FO) ještě doplňuje do RO 150 tis na veřejně prospěšné práce – dotace z úřadu práce.

Je to položka 4116  na straně příjmů ,4222 na straně výdajů je §.

Starosta popisuje jednotlivé upravené položky rozpočtového opatření.

 

Pan Jirovský – dotaz na navýšení o 10% na tělocvičnu, když to zastupitelstvo neschválí, co pak?

To zaplacené ještě není, to je ve zbývajících dodatcích, které nejsou ještě podepsané.

Diskuse starosta, Jirovský

Hlasování o návrhu usnesení

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

zdržel se

proti

pro

PRO 11           PROTI 1         Zdrželi se 2

 

17) Majetkové záležitosti

17.1 Nabídka společnosti GONURA PROPERTY s.r.o. na odkup pozemků.

Zast. Jeřábek – pozemků je hodně, důležitá je ulice a pozemek pod domovem důchodců, ostatní se dá odložit.

Paní Landová – již řadu let máme o tyto pozemky zájem, a když nevyužijeme tuto nabídku, nemusíme je nějakou dobu dostat. V důvodově zprávě pozemky označené na ty pro město důležité a méně důležité. Bylo by třeba odsouhlasit alespoň odkup pozemku pod DD, ostatní pozemky jsou většinou pozemky pod komunikacemi a ostatní plochy např. kolem Luckého rybníka.

Starosta – momentálně je to rozhodnutí o přípravě smlouvy. To, co nekoupíme, za to budou chtít nájemné, to už bude o jiném jednání a jiných penězích.

Zast. Davis – pokud se jedná o přípravu smlouvy – pojďme to schválit, pak udělat seznam pozemků dle priority a rozhodnout, které odkoupit podle finančních možností města.

 

Další hlasování o prodloužení jednání do 23:30 hodin

Zast. Kožíšek odchází.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

-

pro

proti

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

proti

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

proti

pro

pro

pro

 

PRO 10           PROTI 3         Zdržel se 0

 

K bodu – nabídka pozemků k odkupu je připraveno usnesení č. 15.

ZM předběžně souhlasí s úplatným převodem pozemků č. parc. v kat. území a obci Mníšek pod Brdy č. parc. 625, 1289/2, 1291/5, 1291/6, 1755/2, 1853/3, 1960/1, 2092/2, 2144/3, 2144/5, 2145/3, 2146/3, 2146/4, 2146/6, 2149/2, 2914/3, 2914/5 a 2916/2 od společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., Bucharova 1314/8, 15800 Praha – Stodůlky. Do příštího jednání požaduje předložení návrhu kupní smlouvy.

 

Dalším bodem programu je 17.2 Převod pozemku č. parc. 388 a 389/1 v k.ú. Stříbrná Lhota.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá smlouvu o bezúplatném převodu. Tento převod již ZM schválilo v roce 2007.

K tomuto bodu je připraveno usnesení č. 16.

ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/3398/2016-HMSU včetně omezující podmínky smlouvy dle čl. IV. odst. 1-7  na pozemky č. parc. 388 a 389/1 v kat. území Stříbrná Lhota a obci Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

Hlasování o obou usneseních dohromady.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

-

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

pro

pro

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

18) Konsolidace úvěrů města

Starosta – k tomuto bodu je připraveno usnesení č. 20

Jirovský – o co jde?, nejsme informováni.

Starosta – město má dvě úvěrové smlouvy, jedna je z roku 2005 na ČOV se sazbou l,4 %

druhá z roku 2015 byla na intenzifikaci ČOV, s úvěrovou sazbou něco pod 1 %.

Oslovilo se několik bankovních institucí s poptávkou na konsolidaci úvěrů, podařilo se vysoutěžit zbytkovou cenu obou úvěrů za 0,56%, dojde tak k úspoře úrokových nákladů.

 

Návrhu usnesení:

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. jako konsolidaci dvou úvěrových smluv č. 1322/06/LCD a 10516/15/LCD poskytnutých ČS Spořitelnou a.s. dle podmínek indikativní nabídky banky z 12.9.2016.

 

Zastupitelé se shodli na tom, že do usnesení bude doplněna věta:

ZM požaduje doplnění zbývajících jistinných částek do bodu 3 a) a 3 b) k datu 20.10.2016.

 

Hlasování

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

-

pro

pro

pro

 

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

zdržel se

pro

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

19) Splátkový kalendář

Jedná se o žádost pana Z. J. o povolení splátek na část poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. (Část již byla zaplacena).

Návrh usnesení:

ZM souhlasí se splátkovým kalendářem žadatele Z. J., a to 1500,- Kč po dobu 20 měsíců a jednou splátkou ve výši 2298,- Kč.

 

Hlasování

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

-

pro

pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M.Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

pro

pro

pro

pro

 

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Zbývající neprojednané body (17.3, 17.4, 17.5, 20 a 21) se přesouvají na příští jednání zastupitelstva.

Zasedání končí ve 23:39 hod.

 

 

Ověřovatelé:

 

Mgr, Magdalena Davis                                 

Milan Kotouč DiS.                                       

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                 

starosta

Vyvěšeno: 11. 10. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět