Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 15 dne 20.6.2013

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 15 ze dne 20.6.2013 (ke zveřejnění)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Jiří Zápal, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová, Vladimíra Pirichová, Alena Štamberková

 

Omluveni: Ladislav Šimečka, František Keyř, Milan Kotouč

Nepřítomni: Miroslav Vilimovský,

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:07 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Pan starosta úvodem zasedání oznámil smutnou zprávu, že zemřel pan doktor Zemánek, který byl dlouhá léta praktickým lékařem v Mníšku  a také byl v minulosti zastupitelem města. Pan starosta požádal přítomné o uctění památky pana doktora minutou ticha.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit, ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a pana Milana Vyskočila a do návrhové komise pana Aleše Krákoru a Karla Vejmolu,
zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení 1/15/2013

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Evu Jarolímkovou a  Milana Vyskočila a návrhovou komisi ve složení Aleš Krákora a Karel Vejmola.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:

    Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Schválení závěrečného účtu města za rok 2012

4) Schválení účetní závěrky města za rok 2012

5) Rozpočtové opatření č. 1 /2013 (na vědomí) 

6) Majetkové záležitosti

   

Pan starosta vyzval přítomné k doplnění programu.

Nikdo z přítomných program nedoplnil ani nepožádal o změnu v programu

 

Hlasování pro schválení navrženého programu:

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení 2/15/2013 bylo přijato

Pře bodem veřejné schůze pan starosta přednesl Zprávu o činnosti rady města a městského úřadu za uplynulé období.

 

Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

Od posledního zasedání zastupitelstva jednala rada města celkem pětkrát. Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:

 

Rada města projednávala materiály předkládané na dnešním zasedání zastupitelstva, především pak závěrečný účet města a rozpočtové opatření č. 1 včetně doplnění o požadavek finančního výboru – zapracování přijatých dotací do příjmové i výdajové strany.

 

V průběhu tohoto období zasedl Finanční výbor a Kontrolní výbor. Jedno zasedání rady bylo rozšířené za účasti členů kontrolního výboru a dalších členů zastupitelstva města. Rozšířené jednání rady řešilo podnět a zprávu kontrolního výboru.

 

V souladu s usnesením zastupitelstva proběhlo třetí pátek měsíce května referendum. Podrobné závěry jsou k dispozici na internetových stránkách města nebo u paní tajemnice.

 

Dále rada města projednávala podklady pro pokračování akce rekonstrukce sběrného dvora v Mníšku pod Brdy, pověřila starostu podpisem mandátní smlouvy na organizaci výběrového řízení pro generální dodávku energií města Mníšek pod Brdy a některých obcí regionu, vzala na vědomí výsledky auditu Ministerstva financí na akci „Rekonstrukce MŠ Nová“, projednala plnění rozpočtu, účetní uzávěrku, závěrečný účet a probíhající povodně. V tomto období proběhlo i jednání se společností Kovohutě holding DTS ve věci rekultivace oblasti za fabrikou. V polovině června Ředitelství silnic a dálnic dokončilo realizaci protihlukové bariéry u dálnice R4.

 

Zprávy z lokality EDEN – byla zahájena realizace některých viladomů a je projednávána územní studie lokality, která stanoví podrobnější regulace pro individuální výstavbu.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

 • Tento týden nastoupil dodavatel díla Kanalizace a Vodovod Stříbrná Lhota, firma Šindler. Práce se zahájili na stoce B1 – kolem Jeřábků. Postup při stavbě stok bude od náměstíčka ke křížku.
 • Tento týden nastoupila společnost TOST a zahájila II. etapu rekonstrukce ulice 9. května a Skalecká (kolem MŠ až k Lipkám). Jednotlivé úseky budou postupně uzavírány a otevírány, aby bylo možné zachovat dopravní obsluhu sídliště.
 • Začátkem června byla zahájena rekonstrukce suterénu školní družiny na nové třídy ZUŠ ( úprava bytu po panu Vitáskovi ). Jejich otevření proběhne v září.
 • Začátkem července bude zahájena úprava 2. patra ZŠ na nové kmenové třídy a to z důvodu navýšení kapacity školy. Probíhá projekční příprava na rekonstrukci suterénu, šaten a prostor školních dílen.
 • Tento týden bude ukončena oprava I. etapy ulice Ke Škole tak, aby bylo možné přejít na akci rekonstrukce ulice Nová – I. etapa. Ulice Nová mezi Dobříšskou a Vejhrádkem bude uzavřena cca 1,5 měsíce, kdy náhradní trasa bude vedena přes ulici Ke Škole.
 • Byly zahájeny práce na dokončení hasičské klubovny v Rymani.
 • Postupně probíhají některé zásadní opravy po povodních.  V průběhu měsíce července budou zahájeny plánované úpravy v ulici Na Oboře. Hlavní povodňové škody na majetku města již byly vyčísleny a město usiluje o profinancování těchto hlavních škod z fondů Ministerstva pro místní rozvoj, kraje a Ministerstva financí. Jedná se především o statické poruchy, různá podemletí nebo stržení částí komunikací (ulice od Křížku k Hukalovně, Micíkova, Obora, mostek u Káji Maříka, prostředního Rybníku a další mostky po toku Bojovského potoka). Příští úterý proběhne technická schůzka s povodím a dalšími zainteresovanými, kdy budou popsány úpravy a opravy v rámci celého povodí Bojovského potoka. Bude se procházet celé povodí potoka až do Vltavy, aby se dohodla a sjednotila úprava. 

 

Příprava dotací v roce 2013

 • Bylo rozhodnuto o dotaci města z fondů SFŽP na obnovu parků a Pivovárky v Mníšku. Rozhodnutí čeká na podpis ministra a naše město bylo úspěšné.
 • Naše město obdrželo i dotaci na rekonstrukci a zkapacitnění ČOV ve výši 60 mil. korun. V akci dále pokračujeme přípravou tendrové dokumentace a projednáváním SP.
 • Další žádosti nejsou podány, připravuje se žádost pro úpravu ZŠ v souvislosti s možným financováním ze strany ROP
 • Městu byla schválena dotace na sběrný dvůr – dovybavení sběrného dvora, připravuje se výběrové řízení

 

Usnesení č. 3/15/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Veřejná schůze

Pan Trávníček,  Stříbrná Lhota – dotaz v návaznosti na problémy při povodních, zda se budou opravovat stoky – kolem pana Slabihoudka a Tomsy?

Pan starosta – mělo by se to dělat, ale letos ne.

Pan Trávníček pokračuje - U Hukalovny na firma, která stavěla silnici, překryla kanál, voda se valila dolů, všechno s sebou brala – to se nemohlo neucpat.

Dále pan Trávníček upozorňuje na podivnou tiskovinu,  která se jmenuje kdovíproč Eko magazín a vydává ho pan Kraft. Jsou tam uvedeny až urážlivé články jako například

Eko kvíz, kde jsou otázky jak: kam teče voda – dolů nebo nahoru - to si z lidí dělá legraci – dotaz – pokládáte to jako vhodnou formu propagace?

 

Starosta – to je čistě jeho záležitost, dělá, co považuje za vhodné.

To je jejich věc, jak prezentují svoji věc.

 

Pan Trávníček – vzbuzuje to velkou nedůvěru k celému projektu.

 

Paní Brzorádová – má několik bodů:

1. pozor na zábradlí s reklamou – u dolního parkoviště při výjezdu od zahradnictví jsou na zábradlí reklamy a není tam vůbec vidět, totéž v opačném směru při výjezdu od Penny, na plotě je velká reklama a zabraňuje výhledu v křižovatce. Reklamy jsou na špatných místech.

 

2. je nová cestička přes park na náměstí od lesní správy dolů kolem kostela – nemělo by se při stavění nových cest nejprve nechat lidmi vyšlapat a pak je udělat?

Pan starosta - tak se to ale udělalo a zrovna tak se teď dělal chodníček dole před tabákem, bylo to tam vyšlapané, protože lidi chodí k autobusu a tak se tam udělala dlážděná cesta.

 

3. Připomínka k sochám – nešťastně umístěná socha Jana Nepomuckého nahoře na náměstí, schovaná pod stromem. Není na ní vidět – lidi se jí ptají: to tam máte Lenina?

Paní Brzorádová navrhuje, aby se socha přemístila někam jinam, třeba do atria nad autobusovou zastávku – tak krásná socha by měla mít kolem sebe prostor.

 

Pan starosta – chtěli jsme ji přemístit, ale památkáři to nedovolili.

 

Další poznámka paní Brzorádové – ta šikmá kamenná cesta od Alberta ke kostelu – je zničená.

Pan starosta – už je spravená.

 

Paní Brzorádová dále navrhuje – chce poprosit, jestli by se nedal zveřejnit roční harmonogram jednání zastupitelstva, aby s tím lidi mohli počítat, udělat si volno a přijít.

navrhuje také pozdější dobu pro zahájení třeba od 19 hod. Pro zaměstnané lidi je od 17 hod moc brzo a nedostanou se dřív z práce. Dřív byla jednání v lepší dobu. Má ten dojem, že je to záměr, aby lidi nemohli přijít.

 

Pan Zápal - od sedmi zastupitelstva nebyly nikdy.

Pan Vejmola – zastupitelstvo je jednou za tři měsíce, kdo chce přijít, tak si čas udělat může.

Pan Zápal – je zaměstnancem na úřadu v Jílovém – teď měli zastupitelstvo od 18, oznámení o konání se zveřejňuje jako všude a v auditoriu byli  4 zaměstnanci a 1 host.

To je prostě pravidlo, lidi přijdou jen v takových případech, kdy je něco hodně zajímá, když se projednává například MBÚ, skládka  nebo jiná zajímavá kauza.

Za sebe i celou radu potvrzuje, že v žádném případě není záměrem, aby na zasedání nechodili lidi.I kdybychom dělali zastupitelstvo od 20, stejně by přišli jen ti stejní, jako teď.

 

Pan Vejmola – připomínka – u nové protihlukové zdi byly vsazeny stromy, je horko a nikdo je nezalévá, urguje - zalévat stromy u zdi.

Pan starosta – už to bylo urgováno.

 

Pan Vejmola navrhuje, aby se nechaly přezkoušet vodoměry v 555. Přestože se už vyúčtování záloh vysvětlilo, je třeba vodoměry stejně přezkoušet.

 

Paní Brzorádová – ještě k referendu, bylo od 2-8 (pozn. 14 až 20 hod), lidi nemohli přijít, z různých důvodů to nestihli -  proč nemohlo být dva dny? A jestli by se nemohly zveřejnit seznamy lidí, kde by bylo vidět, kdo hlasoval a kdo ne. Je účast tajná?

Pan starosta – ano účast v hlasování je tajná, není možné zveřejňovat kdo byl u voleb, to je ze zákona,

 

Pan Trávníček – má dojem, že kampaň  byla poměrně slabá.

 

Pan starosta – referendum je vždy jednodenní – ze zákona, jeden a půl měsíce se vědělo, že bude a kdy. Všude to bylo zveřejněno, v rádiu v televizi, byly billboardy atd.

Kdo chtěl, tak přišel.

 

Pan Zápal – účast byla asi 30% - to znamená, asi jako při senátních volbách. Když se konají volby komunální, je účast vždy vyšší – je to o tom, jestli tam lidi chtějí jít nebo ne.

 

Pan starosta - nemůžeme teď na tom hledat chyby – takhle se to dohodlo, schválilo, oznámilo, uskutečnilo.

Diskuse o vhodnosti termínu.

 

Pan Jeřábek – na minulém zastupitelstvu tady říkal, že Zdravý Mníšek si testuje situaci před volbami – je třeba se na to ale podívat z druhé strany.Spousta lidí z občanských sdružení nebo i jednotlivců si ověřuje svoje schopnosti a možnosti a mnoho z nich se pak dostalo třeba i do vysoké politiky. Je to logický postup obyčejného člověka, který chce jít do politiky – třeba někteří odejdou znechuceni, ale někteří vydrží.

K referendu – nedávno v Pardubicích přišlo k referendu 24%. Před referendem mluvil s lidmi, aby přišli, ale někteří nad tím mávli rukou – šli raději do hospody.

Kdokoliv sem dnes přijde s podobným projektem, splní normy, zjistí co město  připomínkovalo a jak , podle toho se připraví a postaví, co chce.

Neuměli jsme říct, jak je důležité přijít k referendu.

 

Včera proběhlo ve Lhotce u křížku setkání v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Paní Landová tam byla a  připravuje to k projednání do rady.

Jedna lípa je napadená, už jsou viditelné choroše, je to choroba, která napadá kořenový svazek a pak kmen.

Může se stát kdykoliv havárie. Ostatní stromy jsou na dožití.

Rozvažte, zda zvolit klasický proces pro kácení stromu nebo to řešit jako havárii a pokácet hned.

 

Pan Jeřábek dále mluvil o tom, že podal odvolání do rozhodnutí o náhradní výsadbě na Pivováre a to proto, že plánovaná náhradní výsadba je masivní.

Starosta – projekt se dá upravit, až ministr podepíše dotaci, proč si nepočkáte.

Diskuse o projektu.

90% lidí neví o co jde, máme to řešit.

Pan Jeřábek k povodním – s novými zástavbami vznikly velké zastavěné plochy, komunikace, které jsou zbytečně široké – náměstí u statku, každý metr navíc znamená větší množství vody které stéká a posíláme ho do Čisovic, Bojova a pak až do Hamburku.

 

Ve Stříbrné Lhotě nemáme žádnou plochu na sport pro mládež i dospělé, nikdo si nemůže ani kopnout do míče.

Ve Stříbrné Lhotě je poslední pozemek města  - podle současného územního plánu je na stavbu RD – podávali žádost, aby se změnil k rekreačnímu využití.

Za 14 dní je uzávěrka na projekty u jedné nadace, mohlo by se zažádat o dotaci na dětské hřiště, prostor pro setkávání  lidí. Pan Jeřábek žádá zastupitele, aby popřemýšleli, jestli je šance , že by se tento pozemek mohl použit k těmto účelům.

Pan starosta - vytypovaný pozemek naproti Hybnerům – výhledově možný pro setkávání dětí.

Paní Pirichová – řešili to už na školské radě – ti, kteří se chtěli věnovat školce v přírodě, se k pozemku vyjádřili, že nevyhovuje, protože tam nejsou stromy.

Starosta – pozemek by se tedy mohl využít pro ty aktivity podle návrhu pana Jeřábka.

Pan Zápal – problém s územním plánem ale zůstává, nemusí to projít při projednávání státní správou.

V Rymaňi to vyřešili tak, že prostor definovali jako jakousi náves pro komunitní setkávání.

 

Paní Pallagyová – dotaz - podle jakého klíče se určují plochy pro posekání. Po opravě komunikace kolem jejího domu se zdvihl terén, je tam mez. Dříve to všechno sekala, ale teď ten svah nemůže zvládnout. Nový chodník je výborný, ale dole v zatáčce těžké auto kousek zničilo.

Pan starosta – sekání břehu si pan Kožíšek zařadí do údržby zeleně. O rozbitém chodníku už se ví, víme dokonce, kdo to udělal a komu poslat fakturu za opravu.

Paní Pallagyová ještě pochválila zimní údržbu.

 

Pan Trávníček – přimlouvá se o změnu nasvětlení u sochy F.X.Svobody. Současné osvětlení působí hrůzostrašně.

Pan starosta - víme o tom se změnou počítáme.

 

2) Zpráva FV

Pan Brabenec přečetl zápis z FV, který se sešel 27.5.2013.

FV projednal podklady pro schvalování účetní závěrky a doporučil ZM závěrku města za rok 2012 schválit.

Dále FV projednal návrh Závěrečného účtu města za rok 2012 včetně příloh a také doporučuje ZM Závěrečný účet za rok 2012 schválit a to bez výhrad.

FV vzal na vědomí plnění rozpočtu k 31.3.2013 a rozpočtové opatření č. 1 a na návrh pana Píchy doporučil doplnit o dotaci na sběrný dvůr.

Usnesení č. 4/15/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 27.5.2013.

PRO  11                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

3) Schválení závěrečného účtu za rok 2012

Pan starosta - zastupitelé měli všechny materiály delší dobu k prostudování, vše je projednáno a proto není nutná rozprava.

Usnesení č. 5/15/2012

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2012 a to bez výhrad.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4) Schválení účetní závěrky města za rok 2012

Vedoucí finančního odboru – schvalování roční četní závěrky je novinkou, podle nového zákona se musí schvalovat zvlášť. jak to bude v příštím roce, to se prozatím neví, budou zase nějaké změny. Radou města a finančním výborem byla účetní závěrka za rok 2012 projednána a doporučena zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 6/15/2012

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2012.

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5) Rozpočtové opatření č. 1/2013 – na vědomí

Rozpočtové opatření  řeší přesuny v položkách v rámci paragrafů, žádný paragraf se nenavyšuje, jedná se pouze o přesuny dle skutečného stavu a zapojení dvou dotačních titulů a to dotace na Intenzifikaci ČOV a Sběrný dvůr tříděného odpadu.
Usnesení č. 7/15/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2013.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6) Majetkové záležitosti

6/1 Návrh na vyřazení položek z účtu 042 – Nedokončené investice

V návaznosti na Inventarizační zprávu za rok 2012 odbor správy majetku a investic provádí průběžnou revizi zůstatků na účtu 042-nedokončené investice. Při této revizi byly nalezeny položky k vyřazení z účtu. Rada města projednala věc 17.4., souhlasila s vyvedením položek do nákladů a postoupila ZM k odsouhlasení.

Usnesení č. 8/15/2013

ZM souhlasí s odpisem zmařené investice  ve výši 8.700,- Kč Projektová a inženýrská činnost Ing. Vítek, přeložka vodovodu v Pražské ulici – rok 1995 do  nákladů.

ZM souhlasí s vyvedením položek z účtu 042  Nedokončené investice - Automatizace a regulace- topen. práce v Domově pro seniory Kč 287.577,20  -  rok 2006, Olšanská s.r.o.- oprava topného systému v ZŠ  -  Kč 91.452,- - rok 2006, STAVOS s.r.o.  Příbram  -  osazení oken na stavebním úřadě Kč 61.859, - rok 2007 ,  jedná se o opravy, které budou zaúčtovány   do nákladů.

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0             1 nepřítomen

 

6/2 Žádost o splátkový kalendář.

6/3 Žádost o splátkový kalendář.

 

Podobné dva případy, Stejná situace obyvatel na Hladovém vrchu. Oba dostali výpověď a dluh, který po nich zůstal je třeba, aby zaplatili. Výpověď byla také z důvodu neplacení.

Diskuse.

Hlasování najednou o obou připravených usneseních

Usnesení č. 9/15/2013

ZM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na zaplacení dlužné částky ve výši 9.689,- Kč (stav k 30.4.2013) za nájemné a služby spojené s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč a to od 1.7.2013. Po zaplacení předmětného dluhu budou vyměřeny úroky z prodlení.

 

Usnesení č. 10/15/2013
ZM souhlasí  s uzavřením splátkového kalendáře na zaplacení dlužné částky ve výši 12.443,- Kč (stav k 30.4.2013) za nájemné a služby spojené s měsíčními splátkami ve výši 300,- Kč a to od 1.7.2013. Po zaplacení předmětného dluhu budou vyměřeny úroky z prodlení.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/4 Bezplatné nabytí vodovodního řadu, uloženého v pozemcích p.č. 1287/1 a p.č. 1287/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, Darovací smlouva

Návrh na bezplatné nabytí místního vodovodu v lokalitě U Zahradnictví.

Připraven návrh darovací smlouvy mezi městem a JUDr. B.

Usnesení č. 11/15/2013

ZM  souhlasí  s bezúplatným nabytím stavby místního  vodovodu -  zásobovací sítě pro veřejnou potřebu, 2ks nadzemních hydrantů a  2ks podzemních hydrantů, umístěných v pozemcích p.č. 1287/1 a p.č. 1287/3 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 12083/2012  mezi JUDr. Josefem Beerem, IČ 15858103 jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování  stavby  vodovodu, 2ks nadzemních hydrantů, 2ks podzemních hydrantů, umístěných v pozemcích p.č. 1287/1 a p.č. 1287/3 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/5 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemky p.č. 2209/37 a p.č. 2209/38 k.ú. Mníšek pod Brdy

Jedná se o pozemky pod komunikací v Rymani – Kamenném. Pozemky jsou vedeny v pasportu místních komunikací. Bezúplatné nabytí bylo již zastupitelstvem schváleno v březnu, nyní je předkládána smlouva, připravená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 12/15/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemků  p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č. 2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy
PRO 10                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

6/6 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2074/16 k.ú. Mníšek pod Brdy
Jedná se o pozemek o výměře 7 m2, ostatní plocha, který je třeba mít ve vlastnictví města z důvodu, že pozemek je dotčen investiční akcí „Mníšek pod Brdy - rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“.
Usnesení č. 13/15/2013.
ZM souhlasí s  bezúplatným nabytím pozemku p.č. 2074/16 o výměře 7m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10002 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

6/7 Nabídka bezúplatného převodu pozemků p.č. 2209/25, p.č. 2209/26, p.č. 2713/38, p.č. 2908/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy od České republiky – ÚZSVM do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy
Jedná se o pozemky – komunikace, které jsou vedeny v Pasportu místních komunikací z roku 2004.
Úřad pro zastupování státu požaduje doložení usnesení ZM o schválení bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví města.
Usnesení č. 14/15/2013
ZM souhlasí  s  bezúplatným nabytím pozemků p.č.2209/25 o výměře 365m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace,  p.č.2209/26 o výměře 292m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.2713/38 o výměře 439m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.2908/9 o výměře 99m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na  LV 60000  pro  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  z   vlastnictví  České   republiky   s   příslušností  hospodařit s  majetkem státu pro Úřad
PRO 10                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

6/8 Výkup pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy pod komunikací
Pozemek nabídli k odkoupení městu paní V. B. a Ing. J. S., CSc.. Jedná se o pozemek pod komunikací. Rada města doporučila souhlasit s úplatným nabytím pozemku za kupní cenu 40,- Kč/m2 do vlastnictví města a souhlasit se zněním a uzavřením kupní smlouvy.
 

Usnesení č. 15/15/2013
ZM souhlasí  s  úplatným nabytím pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 40 Kč/m2.

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi V. B. a Ing. J. S., Csc. jako prodávajícími a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši  38 280,--Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

6/9 Žádost o odkup pozemku p.č. 1657/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Paní K. H. požádala o odkoupení pozemku. Jedná se o pozemek – zahrada.
Doporučuje se souhlasit se záměrem prodeje tohoto pozemku předem vybranému zájemci.

Usnesení č. 16/15/2013
ZM souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p.č.1657/1 o výměře 1005m2, zahrada v  k.ú. Mníšek pod Brdy předem určenému zájemci paní K. H. za kupní cenu 1150,-Kč/m2.
PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/10 Plánovací smlouva na výstavbu technické veřejné infrastruktury k.p. Stříbrná Lhota
Ing. J. D. žádá o uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu technické veřejné infrastruktury v k.ú. Stříbrná Lhota. Přílohou č.1 této smlouvy je Smlouva o vzájemné spolupráci mezi jednotlivými vlastníky nemovitostí a Ing. D., která jej opravňuje  činit jménem vlastníků uvedených ve smlouvě úkony spojené s realizací nové veřejné infrastruktury. Po splnění závazku stavebníka vybudovat novou veřejnou infrastrukturu na pozemcích 35/13, 35/31, 35/30 – pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č. 35/3 na základě geometrického plánu č.410-110/2011 viz. příl. č.5, se stavebník jako dárce  a město jako obdarovaný  zavazují uzavřít darovací smlouvu (příl. č.4) ve věci bezúplatného převodu vlastnického práva k nové veřejné infrastruktuře:

 • místní komunikace
 • splašková kanalizace
 • vodovodní řad
 • dešťová kanalizace a rozvody kabelů VO

 

Usnesení č. 17/15/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy na výstavbu technické veřejné infrastruktury na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. J. D., jednajícím  za  svoji osobu a  D. F.,  T. L.,  T. L., J. O., R. O.,  Mgr. K. B.,  Ing. J. H.,  J. K.,  D. K. a  M.S..

ZM souhlasí s budoucím  bezúplatným nabytím:

 • pozemků p.č. 35/13 a  p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota
 • místní komunikace, vybudované na pozemcích p.č. 35/30, 35/13, p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota, splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú Stříbrná Lhota, vodovodního řadu na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú Stříbrná Lhota, dešťové kanalizace a rozvodů kabelů VO na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú Stříbrná Lhota  

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

 

 

Všechny body programu jsou projednány, pan starosta se rozloučil s přítomnými pozvánkou na kulturní programy , které jsou letos poprvé souhrnné nazvány jako Mníšecké kulturní léto.

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:

Eva Jarolímková v.r.

Milan Vyskočil v.r.

 

Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

starosta

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 15 dne 20.6.2013

(ke zveřejnění)

 

Usnesení č. 1/15/2013:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Evu Jarolímkovou a  Milana Vyskočila a návrhovou komisi ve složení Aleš Krákora a Karel Vejmola.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/15/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

    Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Schválení závěrečného účtu města za rok 2012

4) Schválení účetní závěrky města za rok 2012

5) Rozpočtové opatření č. 1 /2013 (na vědomí) 

6) Majetkové záležitosti

   

Usnesení č. 3/15/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/15/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 27.5.2013.

 

Usnesení č. 5/15/2012

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2012 a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 6/15/2012

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2012.

 

Usnesení č. 7/15/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2013

 

Usnesení č. 8/15/2013

ZM souhlasí s odpisem zmařené investice  ve výši 8.700,- Kč Projektová a inženýrská činnost Ing. Vítek, přeložka vodovodu v Pražské ulici – rok 1995 do  nákladů.

ZM souhlasí s vyvedením položek z účtu 042  Nedokončené investice - Automatizace a regulace- topen. práce v Domově pro seniory Kč 287.577,20  -  rok 2006, Olšanská s.r.o.- oprava topného systému v ZŠ  -  Kč 91.452,- - rok 2006, STAVOS s.r.o.  Příbram  -  osazení oken na stavebním úřadě Kč 61.859, - rok 2007 ,  jedná se o opravy, které budou zaúčtovány   do nákladů.

 

Usnesení č. 9/15/2013

ZM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na zaplacení dlužné částky ve výši 9.689,- Kč (stav k 30.4.2013) za nájemné a služby spojené s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč a to od 1.7.2013. Po zaplacení předmětného dluhu budou vyměřeny úroky z prodlení.

 

Usnesení č. 10/15/2013
ZM souhlasí  s uzavřením splátkového kalendáře na zaplacení dlužné částky ve výši 12.443,- Kč (stav k 30.4.2013) za nájemné a služby spojené s měsíčními splátkami ve výši 300,- Kč a to od 1.7.2013. Po zaplacení předmětného dluhu budou vyměřeny úroky z prodlení.

 

Usnesení č. 11/15/2013

ZM  souhlasí  s bezúplatným nabytím stavby místního  vodovodu -  zásobovací sítě pro veřejnou potřebu, 2ks nadzemních hydrantů a  2ks podzemních hydrantů, umístěných v pozemcích p.č. 1287/1 a p.č. 1287/3 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 12083/2012  mezi JUDr. Josefem Beerem, IČ 15858103 jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování  stavby  vodovodu, 2ks nadzemních hydrantů, 2ks podzemních hydrantů, umístěných v pozemcích p.č. 1287/1 a p.č. 1287/3 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

Usnesení č. 12/15/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemků  p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace, p.č.2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.

 ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Usnesení č. 13/15/2013.
ZM souhlasí s  bezúplatným nabytím pozemku p.č. 2074/16 o výměře 7m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10002 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Usnesení č. 14/15/2013
ZM souhlasí  s  bezúplatným nabytím pozemků p.č.2209/25 o výměře 365m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace,  p.č.2209/26 o výměře 292m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.2713/38 o výměře 439m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.2908/9 o výměře 99m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na  LV 60000  pro  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  z   vlastnictví  České   republiky   s   příslušností  hospodařit s  majetkem státu pro Úřad

Usnesení č. 15/15/2013
ZM souhlasí  s  úplatným nabytím pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 40 Kč/m2.

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi V. B. a Ing. J. S., Csc. jako prodávajícími a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši  38 280,--Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 16/15/2013
ZM souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p.č.1657/1 o výměře 1005m2, zahrada v  k.ú. Mníšek pod Brdy předem určenému zájemci paní K. H. za kupní cenu 1150,-Kč/m2.

 

Usnesení č. 17/15/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy na výstavbu technické veřejné infrastruktury na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. J. D., jednajícím  za  svoji osobu a  D. F., T. L., T.L., J.O., R. O., Mgr. K. B., Ing. J. H., J. K., D. K. a M. S..

ZM souhlasí s budoucím  bezúplatným nabytím:

 • pozemků p.č. 35/13 a  p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota
 • místní komunikace, vybudované na pozemcích p.č. 35/30, 35/13, p.č. 35/31 k.ú. Stříbrná Lhota, splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú Stříbrná Lhota, vodovodního řadu na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú Stříbrná Lhota, dešťové kanalizace a rozvodů kabelů VO na pozemcích p.č. 35/30, p.č. 35/13, p.č. 35/31 k.ú Stříbrná Lhota  

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                  Ing. Petr Digrin Ph.D.v.r.

místostarosta                                                               starosta

 

 

Vyvěšeno: 26. 6. 2013

Datum sejmutí: 13. 7. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět