Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 14 ze dne 29.6.2016 - anonymizováno

Zápis ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 14 ze dne 29.6.2016

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, David Řehoř ( od 19:00 hod.)

Omluvena Šárka Slavíková Klímová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D. – Vítá zastupitele i občany v předposlední červnový den, který je i předposledním školním dnem. - Vítá pana Ing. Trávníčka z auditorské kanceláře, který zpracovával audit závěrečného účtu a pana Chotívku jako finančního analytika - poskytovatele úvěru.

 

Předsedající schůze starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvila paní Slavíková, pan Řehoř je zatím nepřítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu pana Kožíška a pana Jeřábka a návrhovou komisi ve složení paní Davis a paní Wollnerová a zapisovatelkou navrhl, jako již tradičně, paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/14/2016

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pan Vlastimila Kožíška a pana Pavla Jeřábka
a návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Magdalena Davis Ph.D. a paní Ing Eva Wollnerová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta předpokládá, že i při dnešním jednání bude vznesen návrh pana Jeřábka na jmenovité hlasování, (pan Jeřábek přikyvuje), tak, aby se jednání nezdržovalo, dává starosta hlasovat o návrhu:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu na zasedání zastupitelstva
č. 14

 

Hlasování:

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015

5) Majetkové záležitosti
    Soubor smluv

5.1 Kupní smlouva – gravitační stoka splaškové kanalizace

5.2 Kupní smlouva – dešťová kanalizace a retenční nádrže

5.3 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemek č.parc. 1738/32 k.ú. MpB

5.4 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemky č. parc. 1738/14, 1738/18, 1738/21, 1738/25 a

      1738/28 k.ú. MpB

5.5 Smlouva o věcném břemenu služebnosti – pozemek č. parc. 2890/32 k.ú. MpB

5.6 Darovací smlouva – OPTREAL, spol. s r.o.

5.7 Kupní smlouva – pozemek pod trafostanicí – ČEZ Distribuce a.s.

5.8 Kupní smlouva – pozemky pod 3 trafostanicemi – ČEZ Distribuce a.s.

5.9 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS na pozemku č. parc. 151, k.ú. Stř. L.

6) Informace o kontejnerových třídách ZŠ

7) 15 minut pro budoucnost

8) Příkopy ve Stříbrné Lhotě

9) Veřejné záchody v předzámčí

10) Kvalifikovaná žádost občanů

11) Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny

12) Dopis polskému investorovi

13) Změny jednacího řádu ZM

14) Požadavek na opravu zápisu ZM

 

Takto je připraven návrh dnešního programu  – následuje výzva k případnému doplnění programu.

 

S prosbou o doplnění se přihlásila tajemnice paní Landová:

 

– dnes přišla nová věc – město má zažádáno o převod pozemku a potřebuje zaslat Pozemkovému fondu potvrzení o usnesení, které bylo přijato již v roce 2011 a vyjádřit tím, že zájem o převod trvá. Projednání by se mohlo zařadit jako poslední bod programu nebo do majetkových záležitostí jako 5.10 – Potvrzení o záměru bezúplatného převodu pozemku od Pozemkového fondu.

 

Paní Jeřábková se ptá, zda může také něco doplnit?

Starosta – ne, to nejde – není zastupitel (doplňovat program lze jen prostřednictvím zastupitele).

 

Paní Davis – žádá o přesunutí bodu 10 – Kvalifikovaná žádost občanů před závěrečný účet, protože se to toho týká.

Dohodnuto, že bude přesunuto za bod 4) Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015.

 

Hlasování pro schválení upraveného programu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

2) Veřejná schůze

 

Dobrý den, – dámy a pánové jmenuji se Robert Izák.

Českou veřejnost před mnoha měsíci vzrušila zpráva o praktikách tak zvaných šmejdů, kteří

prodávají šmejdy, podřadné zboží za přemrštěné ceny. V popisu tohoto fenoménu se lze dočíst následující: Praktiky, ze kterých mrazí; zvrácenost, která se stává normou. Lži a promyšlená manipulace. Tyto praktiky se k nám do Mníšku dostaly a jsou týden co týden, jako nekvalitní zboží podřadné hodnoty distribuovány a to doslova kanálem – jsou to dezinformace polopravdy nebo vyložené lži a samozřejmě neopodstatněné pomluvy a dokonce poplašné zprávy. Ano tak zvaný eM je podřadným šmejdem, jehož autorem je zcela bezskrupulózní Jánský, který tyto zprávy šíří.

Známý finančník Peter Thiel to nedávno shrnul takto:

„Gawker – Jánský – je průkopníkem jedinečného a nesmírně škodlivého způsobu, jak přitáhnout pozornost šikanováním lidí, ačkoliv to nemá žádnou souvislost s veřejným zájmem“.

To co Jánský používá, jsou dávno popsané triky. Principem všech řečnických triků je porušení míry věcí a okolností určité situace, která je komunikována. Okolnost, která se trikařovi nehodí do krámu, je jím bagatelizována až krajně popřena. To, co se trikařovi hodí, je jím zveličeno až krajně absolutizováno.

Ale to přece znáte, také jste to četli. Vždyť tento kanál pravidelně útočí na vedení města, na celé zastupitelstvo a na další orgány města včetně stavebního úřadu. Ale nejen na ně ‐
v hledáčku jsou všichni, kteří mají jiné vidění světa než Jánský nebo kamarila za kterou Jánský píše, to znamená Zdravý Mníšek a další revolucionáři. I já jsem byl v minulosti několikrát napaden a bezdůvodně pomlouván. Zde je na místě si položit zásadní otázku: Víte, proč jsem nikdy na Jánského nereagoval a ani jsem mu do jeho fekálního plátku neodepisoval?? To je totiž kardinální otázka, která se týká všech: z jednoduchého důvodu protože bych jeho kanál, respektive buřičské úsilí legitimizoval. Bohužel se této zásadní chyby mnozí opakovaně dopouštějí jako například nejnověji člen redakční rady Zpravodaje Strnad, který tuto komunikaci rozvedl na stránkách Zpravodaje a poskytl tak Jánskému nechtěnou reklamu. Bohužel na tuto chybu doplatila i vedoucí stavebního úřadu, které se Jánský následně ve své stoce sprostě vysmál a přesně pojmenoval důvod, proč

s ním vůbec nekomunikovat. Kdyby bývala mlčela, tak by jí nemohl znectít.

Uráží mne, že pak ve veřejné diskusi hlasováním dáte slovo člověku, vandrákovi odněkud z Chebu, který nejen nesplňuje požadavky, které jsou dány, tzn. vlastní nemovitost nebo domovské právo, ale není naprosto žádným přínosem pro toto město a pouze jej a jeho představitele vydává v nevážnost a zostuzení? Kam jste dali rozlišovací schopnost, že vám to nevadí?

Nevšiml jsem si, že by se kdokoliv ze zastupitelstva vedoucí stavebního úřadu zastal. Vám to snad nevadí? Nevadí vám, že se tu opakovaně porušuje ustanovení přestupkového zákona § 49, tzn. přestupku proti občanskému soužití? Není divu, že vám to nevadí, když nejméně jeden zastupitel s tímto šmejdem aktivně spolupracuje v zákopové válce proti městu. A na oplátku si tak buduje mediální obraz ublíženého dobrodince, kterému se všichni svěřují a on chce pro město jen dobré,

ale město je zlé a klade mu překážky v jeho fantaskních představách. Ano jedná se o zastupitele Jeřábka. Jak ale ukážu dále, nejedná se pouze o neškodnou zábavu.

 

Paní Páterová upozorňuje, že už uběhlo pět minut pro příspěvek, - v současném jednacím řádu jsou dokonce jen 3 minuty.

 

Izák pokračuje - Všichni dobře víte , že Jeřábek je též členem komise pro územní plán. Své nominace zneužívá bezostyšně pro prosazení územního záměru pana Vilimovského – ano pamatujete si správně, to je ten který ještě jako zastupitel ostrakizoval všechny členy komise, že si v ní řeší vlastní zájmy…………..

 

Znova přerušení a diskuse o možnosti prodloužení času pro příspěvek – hlasování.

 

Hlasování pro umožnění prodloužení příspěvku pana Izáka

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PROTI

PROTI

PRO

PROTI

PROTI

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PROTI

PROTI

PROTI

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PROTI

PROTI

PRO

-

 

PRO 4               PROTI 9                     ZDRŽELI SE 0

(prodloužení příspěvku se neumožňuje)

 

P. Izák – to je škoda, ten konec je ještě zajímavější.

 

Starosta – dohodneme se – v minulosti jsme dávali prostoru k příspěvkům ve veřejné části, kolik se komu zachtělo, dle současného jednacího řádu jsou určeny 3 minuty, dnes je v programu navržena změna JŘ – prodloužení příspěvku na 5 minut. Jsme schopni respektovat 5 minut přesto, že to ještě nebylo prohlasováno?

 

Návrh na přesunutí bodu o změně jednacího řádu projednat rovnou v této fázi zasedání.

Je to v bodu programu 13.

Paní Páterová – v návrhu se dle zkušeností z minulých zasedání  prodlužuje  časový limit pro řečníky ve veřejné schůzi ze 3 minut na 5 minut a doplňuje se článek 12 o bod 4, který říká, že Zasedání ZM končí ve 22 hodin a o jeho případném prodloužení se musí hlasovat.

 

Hlasování:

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Bod je přesunut k dřívějšímu projednání.

 

K příspěvku se hlásí pan Jánský (není občanem s TP ani majitelem nemovitosti v obci)

Hlasování o umožnění mluvit ve veřejní schůzi.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PROTI

PROTI

PROTI

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PROTI

PRO

PRO

-

 

PRO 4               PROTI 9                     ZDRŽELI SE 0

(není umožněno)

 

Pan Jeřábek k jednacímu řádu – zaráží ho, že do změn JŘ jsou zařazeny jen návrhy paní Páterové, když on dával návrhy již před dávnou dobou.

Diskuse, proč nebyly zahrnuty návrhy pana Jeřábka na změnu jednacího řádu ZM.

 

Hlasování o usnesení ke změnám jednacího řádu 22/14/2016

ZM schvaluje následující změnu v jednacím řádu ZM – v čl. 7 Průběh zasedání zastupitelstva, oddíl Veřejná diskuse a její organizačně technické zajištění, bod 3 (změnu časového limitu pro jednotlivé řečníky ze 3 minut na 5 a dále doplnit článek 12 Ukončení zasedání zastupitelstva o bod 4) Jednání ZM končí ve 22 hodin, o případném prodloužení je nutné hlasovat.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Paní Janů – další příspěvek ve veřejné schůzi –

Má dotaz a prosbu, zda by bylo možné rozvést vodu na hřbitově na část od vchodu a až na nový hřbitov, pro starší lidi je to problematické, nosit těžké konve, mělo by se něco udělat.

Další dotaz - Kdo odpovídá za značení – upozorňovala na chyby v dopravním značení, stav se ještě zhoršuje,

Další dotaz – jak je to s ukládáním odpadu na skládky, jak to bude město řešit? – podporují MBU na UVRu? Prosí odpověď bez vytáček.

Dále paní Janů předává informace občanům o odvezených jedech z Mníšku z odkaliště
– z ÚVRu.

 

Starosta – k rozvodu vody na hřbitově – nemáme na to asi teď odpovědět, zatím o tom nikdo uvažoval, šlo by udělat letní vodovod, je to dálka na nový hřbitov, zkusím to prověřit, kontakt na vás máme.

 

Dopravní značení – je to komplikovaná záležitost – město si značky nemůže měnit, jak se mu zachce. Podléhá to schvalovacímu procesu – to by mohla vysvětlit paní Duchoňová.

Paní Duchoňová – značky nemůžeme měnit svévolně, jak bychom chtěli, musíme to konzultovat s odborem dopravy v Černošicích. Našim cílem je, aby se udělal pasport, a udělat značení pro město jako celek.

 

Paní Janů - jde o život, už před půl rokem to říkala a myslela si, že se s tím něco udělá, od zimy je to pořád špatně.

 

Starosta – my to nemůžeme rozhodnout ze své vůle.

Janů – tak to měla paní Duchoňová už dávno řešit, některé značky jsou jen zarostlé nebo je stačí otočit.

Starosta – potřebujeme pasport – těch míst je hodně, jsme přeznačkovaní.

Paní Duchoňová -  měla tu dopravní policii na konzultacích a paní z odboru dopravy, ale musí se to řešit komplexně a v souladu s normami. Zatím můžeme měnit jen značky, které jsou poničené.

Diskuse.

Paní Duchoňová začátkem podzimu loňského roku poptávala pasport pro celý Mníšek – nabídky byly klem půl milionu, není to ni laciného.

 

Starosta - k MBÚ – to tu nevzniká, ani nevznikne, projekt je už 4 roky mrtvý.

 

Paní Janů - Otázka zněla, jak se to bude řešit, když se zakáže skládkování?

Starosta – to je otázka na vládu, aby určila další postup za celou republiku.

Mníšek je na tom dobře – v UVRu je překládací stanice a z ní se odjíždějí na skládky a třetina na novou spalovnu v Plzni.

Koncové zařízení tu není a asi se žádné nechystá, mohla by tu být nějaká dotříďovací linka, aby se toho odváželo méně. Skládky nejsou zakázané – budou jen od roku 2020 znevýhodněné. Budou preferovaná jiná zařízení než skládky.

 

Starosta k informaci o odkališti – to je záležitost poměrně stará a teď byla asi dokončená a to město ani neví. Na tom projektu se pracovalo tuším v roce 2013  – Zdravý Mníšek ho úspěšně zlikvidoval a proběhlo to až na druhý pokus. Město tyto informace nedostává.

 

Paní Wollnerová navrhuje, aby se ke zřízení vodovodu na hřbitově přijalo nějaké usnesení.

 

Návrh usnesení: ZM ukládá RM pověřit OSMI zpracováním možností letního rozvodu vody na hřbitově – nový hřbitov.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

DDiskuse o tom, zda je nutné přijímat usnesení ohledně úpravy dopravních značek.

UU zarostlých lze pouze ořezat větve, některé značky lze dle paní Janů jen otočit.

PPan starosta je toho názoru, že se usnesení nemusí ani přijímat.

PPaní Davis oslovila pana Vyskočila z OSMI, aby si podněty k opravám převzal od paní JJanů.

 

DDalší do veřejné schůze se hlásí pan Jirkovský

MMístostarostka upozorňuje, že už uplynul čas vyhrazený pro veřejnou schůzi.

 

HHlasuje se o prodlužení veřejné schůze o 15 minut:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

PRO

PRO

PRO

 

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Prodlužení schváleno.

 

V 19:00 se dostavil zastupitel Řehoř.

 

Pan Jirovský Zbyněk – na minulém zastupitelstvu položil místostarostce dotazy ohledně škol a chtěl vědět jak je to s přijímáním dětí do MŠ během roku.

Ředitelka Šretrová přijímá děti během školního roku – přijala Petra Minaříka a neměl 3 roky.

Do dneška nedostal odpověď.

Dotaz - Jak je to s tělocvičnou, napsali jste, že bude v červenci dokončená – dělníci na stavbě mu řekli, že to vypadá, že to bude až tak za dva měsíce

 

Paní Páterová – dnes jsme spolu mluvili po telefonu – dohodli jsme se na schůzce v pátek

  • Nemůžeme vzít všechny děti, které se přihlásily, kapacita už se navyšovala.
  • Jsou ale i jiné možnosti – zřizování dětských mateřských skupin, soukromé MŠ – město zvažuje ještě i jiné varianty, nejsou uzavřená jednání.
  • K záležitosti přijetí vnuka paní Šretrové upřednostňuje, aby se k tomu vyjádřila sama paní Šretrová

Paní Štretrová – upřesňuje si, kterého Petra Minaříka pan Jirovský myslel a jak přišel na to, že jsou mu dva roky.

  • Slyšel to na pískovišti,

Paní Šretrová - Jste asi právník, když znáte školské zákony – cituje odstavce školského zákona, které hovoří o kompetenci ředitele rozhodovat o přijetí žáků během roku.

Většinou se přijímají nejstarší děti, nebo děti sourozenců a matek, které pracují. V průběhu roku se nemusí vypisovat přijímací řízení.

Jirovský – žádá odvolání ředitelky, i když asi žádný zákon neporušila.

Páterová jako místostarostka posuzuje zákonnost.

Diskuse – morálnosti či nemorálnosti přijetí vnuka.

 

Starosta – RM kontroluje zákonnost, ale nemůže zasahovat do rozhodovacího zařízení.

Obě paní ředitelky přijímají děti obdobným způsobem.

Jak to můžete posoudit, a označit to za korupční jednání?

 

Jirovský – ve státní školce by mělo být vypsáno přijímací řízení i během roku. Překvapuje ho, že s tím nemá starosta problém.

Starosta – ani by si to nezjišťoval, jsou kompetence ředitele, do kterých by nezasahoval -
i pan Sáblík,,ředitel střední průmyslové školy, přijímá na školu děti mimo řízení.

Paní z publika – paní ředitelka vede školku mnoho let a vede ji dobře.

Kotoučová – vy předpokládáte, že na základě tohoto odvoláme paní ředitelku?

Šretrová – ve škole byla kontrola a kontrolovala i tyto záležitosti tři roky dozadu a v tomto nebylo žádné pochybení.

Diskuse

 

Páterová – k dotazu na tělocvičnu – kdy bude hotová? To, co jste slyšel od dělníků na stavbě, je jako s tím, co jste slyšel o školce na pískovišti.

30. července to má být předané, jsou tam sankce za nedodržení, stavba pokračuje podle harmonogramu.

 

Duchoňová - je podepsaná smlouva o termínu – 30.7. a 23.7. je termín kolaudace, firma pracuje, musí to připravit tak, aby to bylo připraveno pro kolaudaci.

 

Pan Sedlák – dotaz k avizovaným stavebním uzávěrám. Rada města 1.6. jednala o stavební uzávěře, - má tu pozemek – na stavební uzávěře.

Starosta – netýká se to celého Mníšku, byl zahájen proces vyhlášení stavební uzávěry, bude to veřejnou vyhláškou a takovém případě nejsou účastníci řízení.

Pan Sedlák se bavil na toto téma s architektem – uzávěra má být v Lipách vedle bytovek – má obavy, aby měl dostatečně velký prostor podat námitku, pokud nebude se změnami souhlasit, má obavy z narušení majetkových práv. Uvažuje město o vyhlášení kompenzací?

 

Starosta – v tomto místě je to měněno z občanské vybavenosti na zeleň – v komisi pro ÚP v tomto panuje shoda. Potvrzuje architekta – bude se týkat i tohoto pozemku.

Pan Sedlák – chce informace včas.

 

Pan Jeřábek – na toto území je zpracován znalecký posudek, kde se nedoporučuje žádná stavba kvůli poškození lip, bude to závaznou vyhláškou.

 

Pan Sedlák – když to kupoval, byl pozemek určen pro občanskou vybavenost, byl stavební. Dal si žádost o územně plánovací informaci.

 

Konec veřejné schůze, 19:21hod.

 

Tajemnice – upozornění občanům, že je třeba odcházet bočním vchodem.

 

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Starosta – zpráva je předložena v materiálech, je tam i informace o tělocvičně.

Od posledního květnového zasedání uplynul měsíc.  Rada města v tomto období zasedla

celkem dvakrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala především návrh na nové kontejnerové třídy, které jsou předmětem jednání dnešního ZM. Dále pak další materiály, které obsahuje dnešní jednání, a týkají se majetkových záležitostí. RM také projednala organizační opatření při organizaci kulturních akcí města v roce 2016, Skalecké poutě 2016 a organizační opatření v rámci Města a MÚ.

Projekty:

Pavilon – byla zahájena soutěž na dodavatele stavebních prací. Otevírání obálek proběhne začátkem srpna.

Tělocvična – stavba probíhá dle upraveného harmonogramu. Předpokládané dokončení v polovině měsíce července s termínovou rezervou pro odstraňování nedodělků, vad a administraci.

Kanalizace Stříbrná Lhota – dokončují se závěrečná jednání s majiteli dotčených pozemků, v průběhu prázdnin bude zahájena realizace.

 

Dotace:

Středočeský kraj – město obdrželo dotaci na obnovu Skaleckých kapliček a jednorázovou podporu na zajištění kapacity ZŠ formou kontejnerového zařízení. Výše podpory je 1 mil. Kč.

Žádost o dotaci z IROP na chodníky pro ulici Lhotecká a Dobříšská se vyhodnocuje.

Žádost o překládku K+V pavilonu je v přípravě, žádost o dovybavení ZŠ je v přípravě.

 

Tělocvična:

V roce 2015 byla na stavbu nové tělocvičny uzavřena smlouva o dílo za celkovou částku 16,5 mil. Kč v rozsahu položkového výkazu výměr. Tento výkaz obsahoval jak hlavní budovu tělocvičny – halu, tak sociální zázemí a nářaďovnu. Výkaz, tedy ani smlouva neobsahuje spojovací chodbu, plynovou přípojku pod chodbou, přeložky vedení el. energie a rozšíření stávajících šaten. O těchto doplňkových stavbách zastupitelstvo rozhodlo, že budou realizovány až následně, v druhé etapě, podle finančních možností a potřeb města.

K dnešnímu dni jsou uzavřeny tyto závazky:

Základní smlouva o dílo 16.486.730,-

Dodatek SOD č. 1 – navýšení ceny o vícepráce 250.383,- (změna v podélných základových pasech, doplnění podkladních betonů na základě aktuální situace výkopu)

Dodatek SOD č. 2 - prodloužení termínu dodávky do 31.7.2016 (prodloužení o 2 měsíce s tím, že do 15.7. bude stavba připravena ke kolaudaci) z důvodů počátečních komplikací při zakládání stavby (vody v základech, přeložka VN, přeložky vodovodů – příprava území atd.)

Dodatek od Č. 3 – v jednání, doposud nebyl uzavřen. o tomto dodatku se bude jednat na příštím zasedání rady. Obsahuje tři změnové listy na vícepráce a méněpráce – rozšíření základových pasů štítových stěn, přeložka vodovodu, doplnění zařizovacích předmětů WC a šaten. Navýšení o 418.315 Kč.

Celková částka za realizaci stavby po schválení dodatku č. 3 bude 17.155.428 Kč.

Dle informací OSMI předpokládáme ještě změny v řešení izolace vnitřních stěn čel. Tato změna bude pravděpodobně bez vlivu na cenu.

Dále bude nutné realizovat plynovou přípojku pod budoucí spojovací chodbou, která měla být původně součástí etapy č. 2 a nebyla součástí zadání soutěže.

Taktéž dojde k navýšení nákladů na realizaci vzduchotechniky z důvodů změny legislativy od doby vydání stavebního povolení a realizace soutěže (změna platí od 1.1.2016) a k navýšení nákladů na kotvení čelních oken tělocvičny. Současně dojde k odpočtu ceny za změnu při realizaci štítových stěn a k odpočtu ceny za dopravu a uložení zeminy. Kvalifikovaný odhad nárůstu ceny se předpokládá kolen 450 tis. Kč.

Dosavadní náklady na technické zajištění pro rok 2016 byly 270 tis. Kč. Do konce akce předpokládáme cca 1270 až 200 tis. Kč.

Celkové předpokládané náklady za stavbu by se měly pohybovat kolem 21.300 tis. Kč s DPH. Náklady na technické zajištění pro rok 2016 se budou pohybovat kolen 470 tis. Kč s DPH.

V rozpočtu letošního roku je alokována částka 9.062 tis. Kč. Podle předběžných kalkulací uvedených výše ji bude pravděpodobně nutno navýšit cca o 500 tis. Kč. Předpokládaný náklad pro letošní rok by se mohl pohybovat ve výši 9.600 tis. Kč. Bude ale záležet na vývoji na stavbě a nákladech na projekt. Celkové finální náklady mohou být nižší (vyšší odpočet, nižší vícepráce) nebo i vyšší.

Dotaz Davis – bylo zmíněno, že dojde k odpočtu ceny za dopravu a uložení zeminy - kam je možné odvážet zeminu?

Starosta – může být formou deponie na odhlučňovací val, jde to i podle současného plánu, po vyprojektování celého odhlučňovacího valu – od Janáčů, k podchodu - to by byly méněpráce.

Davit – říkáte, že celkové náklady budou 21.300 tis. + 470 tis. na technické zajištění – vzhledem k tomu, kolik se zaplatilo Profistavu, to nevychází.

Diskuse Starosta a Grygar o celkových nákladech na tělocvičnu.

 

Kolik celkově bude stát tělocvična? – je třeba připočítat náklady za rok 2015

Starosta se zaměřil na financování v roce 2016

Znova – celkové předpokládané náklady jsou 21.300 tis. - tj. celkové stavební náklady.  Náklady za technické zajištění v roce 2016 jsou předpokládané za 470 tis., a když chcete, rozklikněte si k tomu náklady za rok 2015.

 

Grygar – do příště žádá připravit komplet náklady – obává se, že se do schváleného objemu nevejdou.

Předpoklad byl 18.200 tis. Za realizaci – nesedí mu čísla.


Po diskusi – hlasování o návrhu usnesení -

Usnesení č.  3/14/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO      14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4) Závěrečný účet

Pan starosta úvodem představil hosty, kteří jsou přítomni a k dispozici pro případné dotazy – jsou to pan Ing. Chotívka finanční analytik – má představu o výhledech, finančních možnostech města.

Přítomen je i pan Ing. Trávníček – auditor.

 

Paní Jeřábková – dostala slovo a využívá příležitosti, že jsou přítomni auditor a fin. analytik.

Poukazuje jen na základní věci – připadá vám normální, že rozpočet města se sestaví se zůstatkem 200 tis, když prvotní náklady města jsou 5mil.?

 

Ing. Chotívka – rozpočet je kladný, vyrovnaný nebo schodkový a ostatní mi nepřísluší hodnotit.

 

Jeř. – Co říkáte na zůstatek 227 tis.?

Ing. Chotívka – normální.

 

Jeř. - Nebyl přiznán úvěr a byla uvedena mylná informace o zůstatku k 1.1.

Ing. Chotívka – rozpočtové výhledy jsou jenom jedním dokumentem z mnoha, ke kterým se mohou přiklánět nebo ne.

Jeř. – Pohledávky – opravné položky nebyly inventarizovány, rozpor mezi OSMI – špatně zúčtované plánovací smlouvy???????

Ing. Trávníček – víte něco vůbec o auditu? - V auditu je mez významnosti a nevýznamnosti

Diskuse - Otázky a odpovědi paní Jeřábková verzus pan Trávníček.

 

Jeř. - FV loni kontroloval asi 3x až 4x hospodaření a letos vůbec finanční výbor nic nekontroloval. Pane Trávníčku, přesvědčil jste mě, že jste audit nevyhodnotil tak, jak jste měl.

Pan Trávníček - netušíte vůbec o čem je řeč a nebudu vám odpovídat.

Jeř. - konzultovala to i s jinými auditory. Město nedodrželo, co mělo být přezkoumáno.

Starosta – k panu Trávníčkovi - chcete k tomu něco říct?, vidím, že jste z toho „zlomený“.

 

Pan Grygar – Paní Jeřábková zpracovala 16 stránek matriálu, poslal zastupitelům, reakce žádná, navrhuje protinávrh k usnesení o závěrečném účtu. - Schválit s výhradou, výhrada byla odeslána.

Starosta – jste přesvědčen, že to, co napsala za výhrady paní Jeřábková,je to správné a vítězí to nad kulatým razítkem auditora?

Schválení závěrečného účtu s výhradou znamená, že národní dotační programy tím končí –žádný pavilon nebude. Kdyby se s těmi výhradami někdo pokusil něco udělat.

 

Pan Řehoř – paní Jeřábková je profesionál kompetentní v oblasti účetnictví, také ty materiály dostal, ale v detailu se k tomu k prostudování nedostal. Ta reakce - bez reakce – to není správné, když si někdo dá práci a prozkoumá hospodaření města do takového detailu, tak by mělo následovat, že to FO projde, případně OSMI. Závěry jsou závažné, nedělá ho to klidným, chtěl by vidět vyjádření k jednotlivým bodům. Bylo vzneseno závažné obvinění a zajímalo by ho vyjádření OSMI a FO k vzneseným námitkám. Nemusí to být formou schválení s výhradou – to by poškodilo kredit města a finančních institucí, se kterými pracujeme a pavilon dětem, ale na druhou stranu se mu to nelíbí. Paní Jeřábková s tím strávila mnoho času.

 

Paní Šibřinová (vedoucí FO) – studovala to, ale teď se k tomu nebude vyjadřovat, zabere to ohromně času, její práce stojí. Rozhodně se tím zabývá už týden.

Řehoř na pana Trávníčka – útočí to na jeho práci, vyjádří se k tomu?

Kotoučová – materiál neležel ladem, ale její vzdělání nestačí na to, aby se tím fundovaně zabývala – podívala se na to a důvěřuje kulatému razítku pana Trávníčka a nic jiného ji nezbývá, předpokládá, že dělá svoji práci jako ostatní.

Reakce na mail od p. Grygara – vyzýval, aby RM vrátila 300 tis. – v čem rada pochybila?

(Místo hřiště – umělý trávník) Došlo k chybě v zaúčtování.

Paní Šibřinová vysvětluje záměnu v zaúčtování paní Hermachovou, taky si to původně zaměnila, ale teď s tím už nejde nic udělat.

Grygar – neexistují kontrolní mechanismy. Momentálně to vypadá, že není vše v pořádku.

Kotoučová – z města vyvedeno žádných 300 tis. nebylo.

Kotoučová – cituje z webových stránek Obec účtuje – rady porady.

Diskuse, zda bylo hřiště v rozpočtu nebo ne.

 

Přesun byl schválen rozpočtovým opatřením. Kotoučová cituje z rozpočtového opatření č. 4, které bylo schváleno 10.9.2015 – tak proč by to měla platit rada, když to schválilo celé zastupitelstvo.

Diskuse, zda bylo loni rozpočtováno nebo ne – starosta vysvětluje způsob rozpočtování.

Kraj dostal výhradu a čerpá dál.

Loni výhradu mělo i Jílové - zastavili jim dotace.

Starosta – no některé ano.

Dále proběhla diskuse o novele zákona 250 – o vyhlašování dotačních programů obcí jiným subjektům.

Starosta - jsou tři možnosti a zákon je řeší – paní J. dospěla jen k jednomu způsobu a těch dalších si jenom nevšimla. Postupovat se může v rámci programového systému – to my nemáme. Další způsob - dotace se poskytuje v programu podle § 10c – poskytovatel určí účel.

A další způsob – poskytuje se na jiný účel, kdy účel určuje žadatel – individuální – nejsou časové limity, musí se veřejnoprávní smlouvy a musí se zveřejnit. 90% obcí to tak dělá.

Starosta – čte pravidla MF.

 

Cihlová – (vedoucí FO z Jílového u Prahy) – programové dotace používají většinou kraje, musí dodržet lhůty, zpracovávají toho velké množství. Menší obce používají ty individuální žádosti. Pan starosta má pravdu.

 

Jeřábek – kulaté razítko auditora ano, - ale není to svaté. Jestli jsem zastupitel a nerozumím tomu, tak si najdu někoho, kdo tomu rozumí, 3/4 roku se vám Lenka kouká do účetnictví a dávno jste se měli sejít a vysvětlit si to – teď jsou tři pravdy – jasno by udělala kontrola MF.

 

Paní Davis – vrací debatu na věcnou rovinu, několik zastupitelů požádalo paní Jeřábkovou, aby prošla účetnictví, nikoliv proto, že by se tady kradlo, ale proto, že se tady nehospodaří podle rozpočtu. Paní Jeřábková sepsala tabulku, vy jste mohli udělat totéž. Obává se, zda by jí auditor přesvědčil o tom, že je to v pořádku. Nelze rozhodnout, kdo má nebo nemá pravdu, rozhodně to nebyl záměr, aby město nedostalo dotace. My chceme, aby se tady dobře hospodařilo. Požádali jsme paní Jeřábkovou, ta oslovila konzultanty, kteří to dělají. Něco je pravdivé.

Pokud se řekne, že se to přezkoumá, tak nemáme problém to schválit bez výhrad, ale neslyšeli vysvětlení.

Starosta – dostali jsme to před týdnem a za tak krátkou dobu není možné k takovému elaborátu se vyjádřit. To tady chtěl už pan Řehoř. Starosta se nechce osobně vyjadřovat k jednotlivým bodům, máme 20 a máme schvalovat závěrečný účet.

 

Cihlová – vy se máte rozhodovat podle předložených materiálů, a když se zjistí následně, že tam byla chyba – vy nenesete odpovědnost.

Je pravda, že jsme měli závěrečný účet s výhradou,-  dotace jsme dostali, není to tak strašné, jak to vypadá.

Starosta – je to u MF, tam je to podmínkou, že závěrečný účet musí být bez výhrad a uzavřená SOD.

Grygar – navrhuje, když jsou na místě auditor a účetní, aby se ke každému bodu připomínek vyjádřili.

Šibřinová – řekla, že to tady nebude citovat.

Starosta – nelze tak rychle připravit kompletní vyjádření k 15 stránkovému elaborátu.

Účetní ani auditor mají hodně práce.

Kotouč – slyšel tady něco o znevěrohodnění kulatého razítka, - to řekl pan Jeřábek - na základě jakého soudu?

Jeřábek – máme už zkušenost ze znaleckého posudku o náměstí – kde bylo kulaté razítko architekta, kterému bylo odejmuto právo razítko používat.

Keyř tehdy vyvolal mimořádné zasedání. Česká komora architekta mi poslala rozhodnutí o zneužití autorizačního razítka.

Neříkám to vůči tady těmto pánům.

Kotouč – jestli nebyl vynesen pravomocný rozsudek tak musíme ctít presumpci neviny – jsme v právním státě.

Kotoučová – všichni se mají vyjádřit k  předneseným připomínkovaným bodům, můžete se vyjádřit i pánové - bylo by to tak v pořádku.

  • Bez reakce

Návrh usnesení:

RM zajistí v rámci výkonu městského úřadu a města zpracování odpovědi na jednotlivé podněty, které zpracovala paní Jeřábková a předložil pan Grygar.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

Schváleno 14 hlasy

Starosta nabízí schůzku paní Jeřábkové k vysvětlení připomínkovaných bodů.

Paní Jeřábková schůzku se starostou odmítá, od toho je FV a paní Šibřinová. Dle paní J. starosta není kompetentní, nerozumí tomu.

 

Jeřábková  - je vás tady 14, kdo nebude hlasovat pro -bez výhrad-?, chápe každého rozhodnutí, ale ona si za svým rozhodnutím stojí, konzultovala to s auditory obcí – musí se tam dávat jmenovité hlasování na Kraj.

Ona to pošle na Kraj.

– starosta - to je vydírání.

Kotoučová – pokud to paní J. pošle na Kraj, tak to by měla poslat i s těmi připomínkami města.

Jeřábková  -  měli jste na to týden.

Jarolímková  - to je pro nás taková výzva – znáte paní Hochheimerovou?

Jeřábková -  ano, viděli jsme se jednou.

Jirovský – minule se tady taky hlasovalo o pavilonu – říkalo se, musíme to odhlasovat, nebo přijdeme o dotaci. Dnes je to zase to stejné. Proč si to nepředáte dřív?, abychom tady nestáli před tak „drsnejma věcma“.

Páterová - něco jiného je přečíst si to, a vyjádřit se k tomu.

Jirovský  - připustili jste, že nevíte jistě, zda je to bez výhrad, tak přece nemůžete hlasovat.

Starosta - dokumenty k pavilonu dostali zastupitelé asi týden předem, ale dopředu věděli, že je to potřeba udělat a ostatní materiály měli už měsíce. K zadávací dokumentaci k pavilonu se stavím jako k práci finančního analytika – protože to taky neumím, to mi nepřísluší.

 

Grygar – žádá přestávku

Jeřábek – nepatří sem slova o vydírání, a jestli máme poslední den ke schválení, tak to není o vydírání. To je podpásový a sprostý.

 

Řehoř – hrubě se mu nelíbí, dnes je 29.6. a když se závěrečný účet neschválí bez výhrad, tak to dostane zase obec do problému, je to stejné, jako s rozpočtem na 2016.

Nedělá to dobré jméno obce, nelíbí se mu to. Spíš by se to mělo přijmout s výhradami, ale pokud by to mohlo ohrozit dotace, tak neví. Je nekomfortní, jednat o tom poslední den.

Panu Řehořovi se to nelíbí, paní Šibřinové taky ne. Ona by ráda měla připravené materiály dříve, ale letos to opravdu nešlo.

Šretrová – nejen paní Šibřinová, ale i ostatní zaměstnanci jsou zavalováni žádostmi o informace dle zákona 106, jak zastupiteli, tak i ostatními občany a pracovníci už nemají čas na svou práci – je to tak náročné, že se to nezvládá.

Grygar – často říkáte, že se máme zeptat, když potřebujeme něco doplnit. To byly právě ty podklady, které potřebujeme.

Starosta – normálně když zastupitel přijde a požádá – tak informaci dostane, ale podle 106 musí mít do 15 dnů – úředník musí přerušit práci, třeba na závěrečném účtu, a vy jako zastupitelé máte připravené informace zadarmo.

Diskuse – o podávání žádostí dle zákona 106 – zaměstnanci jsou vyřazeni, řeší 106 a na svou práci nemají čas.

Landová – možná bychom to vyřešili jedním dalším pracovníkem, ale nemáme ho kam posadit. Potřebujeme dalšího pracovníka do účtárny. Potřebovali bychom na příští rok navýšit peníze na dalšího člověka.

 

Grygar navrhuje přestávku na 10 minut

Starosta – nejprve by se mělo dokončit hlasování o závěrečném účtu.

Hlasování o protinávrhu pana Grygara – schválit závěrečný účet s výhradou.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PROTI

PROTI

PROTI

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PROTI

PRO

PRO

-

 

PRO 5             PROTI 9         ZDRŽEL SE 0

(nebylo schváleno)

 

Společné hlasování o připravených Usneseních č. 4 a 5

 

Usnesení č. 4/14/2016

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2015 a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 5/14/2016

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2015.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PROTI

PROTI

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PROTI

PRO

PROTI

PROTI

-

 

PRO 9             PROTI 5         ZDRŽEL SE 0

 

Panem Grygarem navržená přestávka schválena prostou většinou  - PRO 14

 

 

10) Kvalifikovaná žádost občanů.

Žádost zastupitelstvu o projednání návrhu provedení kontroly vnitřního kontrolního systému města, stavu pohledávek as závazků předložila jménem občanů paní Jeřábková.

Návrh usnesení pod č. 19

ZM souhlasí s provedením kontroly vnitřního kont rolního systému pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv Města Mníšku pod Brdy a to nezávislou firmou, kterou navrhnou opoziční zastupitelé a jejich odborní konzultanti.

 

Kotoučová – nemá problém s kontrolou – firma by ale měla vzejít z normálního výběrového řízení a ne z návrhu opozice

Řehoř s tím souhlasí – jsou schválena pravidla pro vypisování výběrových řízení. Bylo by ale dobré, myslí si, že záměr je asi takový, aby byla zajištěna při kontrole míra objektivity. Dala by se najmenovat výběrová komise, kde majoritu by měla opozice.

Kožíšek, Šretrová – nesouhlasí – mělo by to být 50 na 50

Starosta – nemyslí si, že je dobrý nápad komisi stavět na základě politického rozhodnutí, jestli by to neměly být odborníci.

Řehoř – návrh – opozice by ráda prověřila hospodaření města, komu ona sama věří, je to relevantní řešení.

Páterová – VŘ musí být na základě nějakých kritérií a ne podle politického rozhodnutí.

Diskuse o složení komise.

Kotoučová – navrhuje upravit usnesení – „…a to nezávislou firmou, která vzejde z poptávkového řízení“.

Starosta – opozice navrhne 3 členy a koalice 3 lidi

 

Paní Jeřábková – podotýká, aby to byli lidi, kteří financím rozumí, když bude v komisi Hanka (Kotoučová), tak to by nešlo.

 

Úprava usnesení č. 19/14/2016

ZM souhlasí s provedením kontroly vnitřního kontrolního systému, pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv Města Mníšku pod Brdy, a to nezávislou firmou, která vzejde z poptávkového řízení. Výběrová komise bude šestičlenná, složená z odborníků v dané oblasti. Tři členové komise budou nominováni koalicí a tři členové komise budou nominováni opozicí.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Paní Landová – kdo vypíše podmínky VŘ?

Diskuse – jmenovaná komise nebo finanční výbor.?

Davis – má technickou poznámku, není si jista, zda by to měl být FV,  FV je tím kdo bude kontrolován.

Starosta – rada bude zadavatelem, FV mu připraví podmínky.

Davis – FV sestavuje podmínky pro kontrolu sama sebe?

Další diskuse o tom, jaký je nejlepší systém přípravy poptávkového řízení.

Řehoř – měla by to připravit ta komise.

Starosta – měl by to připravit ten FV.

Řehoř – spadá to i do kompetence kontrolního výboru – měl by sestavit podmínky zadávacího řízení.

Úkol – zadávací podmínky připraví kontrolní výbor

Návrh usnesení:

Zadávací podmínky pro poptávkové řízení připraví kontrolní výbor.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5) Majetkové záležitosti

Starosta – Materiály jsou pod body 5.1 – 5.10.

Boby 5.1 – 5.8 jsou překládané z minulého jednání, 5.9 je nově zařazen a o zařazení bodu 5.10 požádala dnes paní Landová.

Zastupitelé mají body 5.1 – 5.9 prostudované, 5.10 vysvětlí paní Landová.

 

5.10 vysvětluje paní Landová – jedná se o převod pozemku podél Řevnické ulice. Zastupitelstvo již tento bezúplatný převod schvalovalo v roce 2011 a dosud k němu nedošlo. Státní pozemkový úřad žádá nové potvrzení zájmu, je to třeba udělat do půlky příštího měsíce. Bude novela zákona a pozemky se už nebudou vydávat. Potřebujeme potvrdit usnesení z roku 2011.

 

Zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat o všech připravených usneseních najednou.

Usnesení 6-14 a 24

 

Usnesení č. 6/14/2016

Zastupitelstva města souhlasí se zněním kupní smlouvy uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OPTREAL, spol. s r.o., jejímž předmětem je prodej a převedení do majetku města gravitační stoky splaškové kanalizace včetně všech technických součástí a příslušenství, nacházejících se pod pozemkem č. parc. 2914/2, k. ú. Mníšek pod Brdy za určenou cenu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 7/14/2016

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním kupní smlouvy uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a společnosti OPTREAL, spol. s r.o., jejímž předmětem je prodej dešťové kanalizace, gravitační a retenční nádrže včetně všech technických součástí a příslušenství nacházejících se pod pozemky č. parc. 1308/2, 1310/5, 1312/3, 1738/2, 1738/9, 1738/12, 1738/14, 1738/16, 1738/18, 1738/21, 1738/23, 1738/25, 1738/28, 1738/30,1738/32, 1754/1,1754/3, 1755/1, 1755/5, 1937/1, 1937/2, 1937/8, 1937/13,1937/20, 1937/23, 1964/3, 2890/26, 2890/27, 2890/32, 2914/2, 2914/11, 1959/1, 1299/1, 1310/11, 1310/8, k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 8/14/2016

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním smlouvy o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy, paní Marií Závodnou  za účasti společnosti OPTREAL spol. s r.o., jejímž předmětem je zřízení služebnosti pod Služebným pozemkem č. parc 1738/32, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví paní M. Z. na vybudovanou stavbu – inženýrskou síť – dešťové kanalizace, gravitační a retenční nádrže včetně všech technických součástí a příslušenství a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 9/14/2016

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním smlouvy o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely L. a E. N., paní J. P., manžely P. a G. F., panem P. V. a manžely R. a D. Š. jako povinnými za účasti společnosti OPTREAL spol. s r.o. pro vybudování stavby – inženýrské sítě – dešťové kanalizace, gravitační a retenční nádrže včetně všech technických součástí a příslušenství na pozemcích výše uvedených osob na straně povinné p.č. 1738/14, 1738/18, 1738/21, 1738/25 a 1738/28, k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 10/14/2016

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním smlouvy o věcném břemenu služebnosti uzavírané mezi Městem Mníšek pod Brdy a Krajským úřadem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací na uloženou stavbu „Dešťová kanalizace pro zástavbu RD-lokalita Řevnická – V Lipkách, Mníšek pod Brdy“ včetně jejího příslušenství do pozemků  p.č. 2890/32 v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení č. 11/14/2016

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním darovací smlouvy uzavírané Městem Mníšek pod Brdy a společností OPTREAL, spol. s r.o. za účelem vyplacení a přijetí daru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 12/14/2016

ZM souhlasí s prodejem  pozemku číslo parc. 1290/3 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 
7 m2,  v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy firmě ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8  za kupní cenu 5.250,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/81 o prodeji pozemku číslo parc. 1290/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu 5.250,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 13/14/2016

ZM souhlasí s prodejem pozemků číslo parc. 215/5 o výměře 52 m2, číslo parc. 24/3
o výměře 99 m2 a číslo parc. 1801 o výměře 34 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Praha-západ
na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy firmě ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za celkovou kupní cenu 138.750,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/81 o prodeji pozemků číslo parc. 215/5 o výměře 52 m2, číslo parc. 24/3 o výměře 99 m2 a číslo parc. 1801 o výměře 34 m2  v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu 138.750,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 14/14/2016

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního a vodovodního řadu umístěného na pozemku č. parc. 151, k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy jako oprávněným a panem J. M. a J. M. jako zavázanými.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 24/14/2016

ZM trvá na bezúplatném převodu pozemku č. parc. 1938/14  o výměře 4 257 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy od Státního pozemkového úřadu tak, jak bylo odsouhlaseno usnesením ZM č. 14/8/2011 ze dne 20.12.2011

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

6) Informace o kontejnerových třídách ZŠ.

Předkládá paní Páterová.

Poptávka byla rozeslána 9 firmám. Poptávka byla na koupi i pronájem kontejnerů.

V obou případech odpověděly 2 firmy.

Hodnocení nabídek

27.6. se sešla komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.
Na pronájem přišly nabídky od firem WAREX a TOUAX.

Na koupi přišly nabídky od firem ZRUP a WAREX.

V případě pronájmu, byla jedna firma vyzvána k doplnění, zdálo se to nedostačující, následovalo další doplnění, hodnocení proběhlo dnes, znova se sešla hodnotící komise, sestavena tabulka hodnocení.

Paní Páterová seznamuje zastupitele podrobně s hodnocením nabídek.

 

Hlasování o prodloužení do 22:30

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PROti

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 13           PROTI 1         ZDRŽEL SE 0

 

O koupi se přihlásily dvě firmy – nabídky celkem srovnatelné – ZRUP nabízí rozložení financování do několika let.

 

Pokud se zastupitelé rozhodnou k pronájmu, tak lze pak odkoupit po odečtení zaplaceného nájmu.

Neposkytují to však všechny firmy.

Diskuse o variantách nákup nebo pronájem.

Pronajaté kontejnery lze po jejich využití a další nepotřebnosti prodat.

Davis – dotaz na termín dodání?

Do konce srpna.

Co se stane, když tu časovou podmínku nesplní?

ZRUP je schopen to zrealizovat.

Když se to z nějakého důvodu nepodaří, tak bude jedna provizorní třída ve sborovně a druhá v jedné jazykové učebně v budově školy.

Rodiče jsou s tím srozuměni.

Duchoňová – řešili, jak zajistit stavební řízení -  veřejnoprávní smlouva nebo klasické řízení – lépe vychází termínově sloučené stavební řízení.

Pan Jeřábek – jestli to VŘ proběhne podle platného zákona? – zakázka malého rozsahu a mělo by to probíhat podle jiného režimu.

Proběhlo to správně z hlediska dotace?

Páterová – ověřovala si to zadání u odborníka.

Starosta – lze jako zakázku malého rozsahu do 6 mil.

Pan Jeřábek tlumočí informaci – jiný názor.

Starosta – záleží na tom, jak ten odborník posuzuje tu zakázku – jde o dodávku stavebních prací, u služeb je limit jiný a u pronájmu je to dva mil.

V úvahu přihází rozhodovat mezi ZRUP – na prodej nebo WAREX na pronájem.

V případě koupě lze rozložit platbu na tři roky.

Procházka  - co s tím potom? Víme co s tím, až to nebudeme potřebovat?

V případě pronájmu – vrátíme.

V případě koupě – lze buď využít pro klubovnu, nebo Čejku nebo školu, možností využití je spoustu.

Starosta – i při stavbě pavilonu máme pořád málo místa pro volnočasové aktivity.

Starosta hledá peníze v rozpočtu, z čeho by se dal uhradit nákup – splátku letošního roku.

1 mil. má město z dotace, 800 tis. od obcí, jejichž děti třídy také využijí a 1 mil se musí doplatit.

 

Další prodloužení zasedání o 15 min do 22:50 – hlasování všichni PRO 14

 

Diskuse o nákladech pro letošní rok – 2,8 mil bez DPH tj. cca 3,4 mil. s DPH

1 mil. dotace, 0,8 mil - obce = musí se vybrat 1,6 mil z rozpočtu a následně 1,3 každý rok na doplacení 2017, 2018.

 

Starosta – dotaz na zastupitele, zda mají již dostatek podkladů k rozhodnutí, zda koupit či pronajmout kontejnery na třídy?

Řehoř navrhoval – v rozpočtu je 600 tis na cestu na předzámčí, tak tam jsou taky peníze.

Starosta, asi se tam najdou, ale bude se muset něco obětovat (ATS a část kanalizace ve SL, cesta předzámčí)

 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení 15 varianta 2 – koupě.

Varianta 2:

ZM na doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420, MpB – pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd ZŠ včetně zázemí – nákup kontejnerů“ vybírá nabídku společnosti ZRUP Příbram a.s.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

ZDRŽEL SE

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PROTI

-

 

PRO 12           PROTI 1         ZDRŽEL SE 1

 

Návrh usnesení na schválení rozpočtového opatření č. 3/2016.

ZM schvaluje RO č. 3/2016 s tím, že převádí 700 000,- Kč z položky 2310 (tlaková stanice Nové sídliště) na položku 3639 (nové třídy ZŠ pro rok 2016 – kontejnery), na které již je částka 100 000,- Kč.

 

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

nepřítomen

PRO

PRO

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

ZDRŽEL SE

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

ZDRŽEL SE

-

 

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 2         NEPŘÍTOMEN 1

 

Dále bude projednán již jen bod 12) Dopis polskému investorovi.

Připravila paní Davis.

Dopisem se zastupitelstvo rozhodlo vyjádřit nesouhlasný postoj k dalšímu rozvoji aktivní výroby hliníku v areálu průmyslové zóny.

Návrh usnesení 21/14/2016

ZM rozhodlo nepodpořit další rozvoj aktivní výroby hliníku v areálu průmyslové zóny města.

ZM schvaluje text dopisu polskému investorovi.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

PRO

nepřítomen

ZDRŽEL SE

ZDRŽELA SE

PRO

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

PRO

PRO

PRO

PRO

-

 

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 2         NEPŘÍTOMEN 1

 

Všechny neprobrané body:

15 minut pro budoucnost, Příkopy ve Stříbrné Lhotě, Veřejné záchody v předzámčí, Účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny, Požadavek na opravu zápisu ZM,

se z časových důvodů překládají na příští jednání zastupitelstva, které se uskuteční zřejmě v první polovině srpna.

Konec zasedání ve 23 hod.

(Pozn.zapisovatelky – v dokumentu Usnesení ze zasedání ZM č. 14 budou usnesení přečíslována z důvodu změn programu a odložených bodů).

 

Ověřovatelé:

 

Vlastimil Kožíšek                                       

Pavel Jeřábek                                            

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                              

starosta

Vyvěšeno: 25. 7. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět