Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 14 dne 20.3.2013

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 14 ze dne 20.3.2013 (Výpis ke zveřejnění)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek,  Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Milan Kotouč, Karel Vejmola, , Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, František Keyř, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová,

 

Omluveni: Alena Štamberková,  Milan Brabenec, Vladimíra Pirichová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Pan starosta informuje zastupitele o tom, že kromě návrhu usnesení dostávají v dodatečných materiálech výsledky jednání Komise MBÚ, které jsou shrnuté v zápise komise- závěrečné hodnocení, dále vedoucí finančního odboru připravila a předkládá materiál s úpravou rozpočtu. Dále pan starosta, na žádost pana Habarta, předkládá pro informaci zastupitelům brožuru, která se týká problematiky těžby břidlicového plynu. Těžební společnost chce v Poberouní prosadit těžbu. Jde o to, zda se má Mníšek připojit k protestujícím obcím – zařadil by tuto záležitost jako diskusi k tématu do bodu Různé s tím, že by byla podána třeba jen informace a rozhodnutí by mohlo přijít až na příštím zasedání.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit, ověřovateli zápisu Františka Keyře a Karla Vejmolu a do návrhové komise  Marii Šretrovou a Jiřího Zápala, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení 1/14/2013

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Františka Keyře a Ing. Karla Vejmolu a návrhovou komisi ve složení  Bc. Marie Šretrová a Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu – návrh

Pan starosta seznamuje přítomné s připraveným programem jednání:

 

Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Rozpočet města pro rok 2013 + rozpočtový výhled

4) Problematika MBÚ - Referendum

5) Majetkové záležitosti

6) Schválení přísedící Okresního soudu Praha západ

7) Pojmenování ulic

8) Různé

    Řešení otázky zaměstnanosti

 

Pan starosta vyzval přítomné k doplnění programu.

 

Zast. Vilimovský  navrhuje problematiku MBÚ předřadit před rozpočet – bude to mít vliv na rozpočet a  zrovna tak otázka zaměstnanosti by se měla také přesunout před projednávání rozpočtu, protože se domnívá, že to může rozpočet ovlivnit.

 

Zast. Zápal – dotaz - proč by problematika  MBÚ měla mít vliv na rozpočet?

Zast. Vilimovský – referendum ponese nějaké náklady.

Pan Zápal – Náklady s tím spojené lze řešit rozpočtovým opatřením.

 

Pan starosta dává hlasovat PRO navrhovanou změnu programu – přesunutí bodu problematika MBU a řešení otázky zaměstnanosti před bod 3), což je jednání o rozpočtu města.

Hlasování PRO změnu programu:

PRO 4                         PROTI 1         Zdrželo se 7

Návrh na změnu programu neprošel.

 

Pan starosta navrhuje doplnění bodu Diskuse k problematice těžby břidlicových plynů v Poberouní a to na konec programu do bodu Různé.

 

Zast. Vejmola – navrhuje, aby si brožuru dnes jen vzali k nastudování a diskutovali až na příštím zasedání.

 

Starosta – pokračuje v návrhu - bod se může jmenovat – Poskytnutí informace o těžbě plynu v Poberouní.

 

Hlasování PRO rozšíření programu o tento bod:

PRO zařazení 11          PROTI 0         Zdržel se 1

Tento bod bude do programu zařazen.

 

Starosta zopakoval Program jednání:

Po veřejné schůzi bude následovat

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Rozpočet města pro rok 2013 + rozpočtový výhled

4) Problematika MBÚ - Referendum

5) Majetkové záležitosti

6) Schválení přísedící Okresního soudu Praha západ

7) Pojmenování ulic

8) Různé

    Řešení otázky zaměstnanosti

    Poskytnutí informace o těžbě plynu v Poberouní.

 

  

Hlasování pro schválení takto navrženého programu:

PRO    10        PROTI 0         ZDRŽELI SE 2

Usnesení 2/14/2013 bylo přijato

 

Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

Od posledního zasedání jednala Rada města celkem šestkrát. Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:

RM projednávala materiály předkládané na dnešním zasedání ZM, především pak rozpočet města a rozdělení příspěvků organizacím v rámci systému GRANT.

V průběhu tohoto období zasedl Finanční výbor a 4x zasedala komise pro MBU. Závěry jednání jsou součástí dnešního materiálu.

Koncem dubna začne ŘSD po dlouhé době a dlouhém jednání realizovat protihlukovou stěnu u dálnice R4. Máme možnost ovlivnit její vzhled. U pana Navrátila jsou k dispozici variantní barevná řešení, rád bych, kdyby se zastupitelé i veřejnost mohla k návrhům vyjádřit – u pana Navrátila jednoduchým hlasováním pro tu či onu variantu.

Pan Navrátil – barevné to bude od silnice, od domů šedé – beton a u zdi budou vsazeny popínavé rostliny, které to potom celé zakryjí zeleně.

 

K úkolům ze zastupitelstva:

1. Zprávy z lokality EDEN – byly dokolaudovány komunikace a VO, smlouvy o převodu majetku jsou podepsány. Probíhají jednání o fyzickém předání. V letošním roce bude společnost realizovat některé další domky uvnitř areálu – především viladomy.

Informace z OSMI:

– Předpokládá se, že dodavatel díla kanalizace a Vodovod Stříbrná Lhota, firma Šindler zahájí práce na výstavbě v průběhu měsíce dubna a to výstavbou stok v ulicích od hlavní silnice směrem k lesu a to postupně od náměstíčka ke křížku -  cca tři stoky, veškerá stávající zástavba RD by měla být odkanalizována.

- Začátkem května  nastoupí i firma na dokončení komunikací kolem MŠ 9. května,

- Organizuje se oprava výmolů silnic, něco bylo uděláno, ale ještě je toho před námi hodně.

 

Příprava dotací v roce 2013.

 

- Byla podána žádost do SFŽP na obnovu Pivovárky – žádost prošla formálním hodnocením a nyní je na posuzována na fondu.

- Dostali jsme dotaci na rekonstrukci sběrného dvora cca 7 mil.

- Další žádosti nejsou podané, připravuje se žádost pro úpravu ZŠ, bližší materiál bude předložen na příštím zasedání.

Informace z VOKu – přivaděč pitné vody z Baní je v takovém stavu, že jsme dostali dotaci, vypisuje se soutěž na realizátora stavby a technický dozor. Předběžný rozpočet je cca 182 mil. korun.

Vyskytla se také možnost podání žádosti na úpravu školních zahrad – MŠ 9. května a možná ZŠ.

Usnesení č. 3/14/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Pan Zápal doplňuje, že rada města schválila zadání architektonické studie na výstavbu RD v Edenu. Zjednodušeně – je to studie, která určí, jak má lokalita vypadat. Studie bude následně schválena, aby se tam stavělo bez „divočin“.

 

Zpráva z FV

Zprávu finančního výboru také přednáší pan starosta, protože předseda FV, pan Brabenec, není přítomen.

Ze zápisu zasedání FV ze dne 6.3.2013.

Na programu jednání bylo plnění rozpočtu k 31.12.2012 a návrh rozpočtu na rok 2013.

K bodu č. 1 – plnění rozpočtu 2012:

FV projednal plnění rozpočtu města k 31.12.2012. Dotazy a připomínky členů FV byly zodpovězeny a vysvětleny starostou a místostarostou města a vedoucí FP paní Olgou Šibřinovou.

K bodu 2: - návrh rozpočtu:

FV projednal návrh rozpočtu města, včetně rozpočtového výhledu na roky 14 a 16. Dotazy a připomínky členů FV byly zodpovězeny a vysvětleny starostou, místostarostou a vedoucí FO.

 

FV přijal o projednávaných věcech usnesení – vzal na vědomí plnění rozpočtu a doporučil ZM schválit rozpočet Města Mníšku pod Brdy na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu na léta 2014-2016.

Usnesení č. 4/14/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 6.3.2013.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Chyba v programu – před zprávou o činnosti RM a Zprávou z FV měla proběhnout Veřejná schůze – následuje nyní.

 

Veřejná schůze

Pan Jeřábek (Hnutí Brontosaurus)  – poznámka ke kácení na Pivovárce,  – podal odvolání k rozhodnutí, protože dle jejich názoru byla předepsána nadměrná náhradní výsadba. Myslí si, že náhradní výsadbu lze uplatnit na náhradním jiném místě - třeba u školy.

Ke školám lze vytvořit nádherné projekty.

Je rád, že se obnovila diskuse na internetových stránkách města.

Mnozí  asi viděli, že je tam zmínka o setkání s pamětníky -  Vzpomínky na krajinu - jedná se o setkání s občany, kteří si pamatují, jak co ve městě vypadalo –  paní Landová se ujala organizace, má z toho radost.

Další akce, která by měla proběhnout a při které pomáhá jiné organizaci je Adoptuj si svůj strom. Jak víte, vlastník, soukromá osoba, pokácela topolovou alej. Konzultovalo se, co místo topolů znova vysázet. Mohly by se místo topolů v rámci  iniciativy- adoptujte si alej-, vysázet buď malé stromky cca za 500,- nebo větší za 1500. S panem Keyřem se už domlouvali, že by jim pomohl vykopal jámy na vsazení stromků, aby dobrovolníkům ulehčili práci.

 

Pan Jeřábek rovněž děkuje za anketu k územnímu plánu.

Mrzí ho ale, že ho neoslovila Komise pro ÚP k nějaké diskusi.

Všeobecně má dojem, že lidé jsou naštvaní, nemají zájem dělat něco pro město - někdo mu řekl, že cokoliv se dělá pro lidi v Mníšku, tak je to marná práce.

Pan Jeřábek promluvil o projektu, na kterém se domluvili se starostou – připravují projekt na inventarizaci zeleně.

V létě přijedou studenti v rámci Hnutí Brontosaurus, budou měřit stromy a odborník to (minimálně tři kvalitní lidi) zpracuje do konečné podoby. Město bude mít paspart zeleně.

Žádá  pana Krákoru, zda by se domluvili na nějakém rozumném stravování.

 

 Také by chtěli zorganizovat zase nějaké setkání s lidmi, asi o pouti, do té doby by zahradníci (ale nějací kvalitní) mohli dát návrh na to, co udělat v předzámčí.

Zast. Zápal – reakce na Komisi pro ÚP.

Ví, že má pan Jeřábek pravdu, že by měl být pozván na jednání komise. Vtip je v tom, že do této chvíle proběhly nějaké schůzky ohledně ÚP, doplňují se informace, zpracovávají se požadavky lidí, zpracovatel dělá  materiál pro komisi a radu. Minulý týden měla být schůzka komise, ale byly a jsou jarní prázdniny, - došlo k odložení. Tak, jak přicházejí připomínky bere i tu jeho (pozn. pana Jeřábka)  a byl by rád, kdyby mohli „zakomunikovat“. Nechce na komisi sdělovat připomínky jenom on, nemá takové znalosti o  zeleni, bylo by dobře, aby na jednání komise pan Jeřábek přišel – v podstatě je to výzva na to, aby přišel.

 

Konec veřejné schůze v 17:45 hod.

 

3) Rozpočet města na rok 2013 a rozpočtový výhled.

Pan starosta otevírá diskusi k rozpočtu a pak bude následovat hlasování o usnesení č. 5/14/2013.

Do rozpočtu, který měli zastupitelé v materiálech je třeba doplnit změnu – dnes předloženou vedoucí FO a to doplnění příjmové a výdajové položky do návrhu rozpočtu města – daň z příjmu právnických osob – obec (694 tis.)

Zast. Zápal – když bylo rozhodnuto o novém rozpočtovém určení daní, bál  se, že to nebude tak slavné, ale je to docela příznivé. Neznamená to však, že by další rozpočty měly být rozhazovačné. Víc peněz – jsou příspěvky na výkon státní správy, jsme pověřeným úřadem a jsme snad jediným řadem na Praze západ, kde byl tento příspěvek zvýšen.

Vždy jsme byli na hraně příjmu a teď se to trochu vylepšilo.

 

Starosta – je to lepší a není nezbytné prodávat majetek města.

Zast. Vejmola – ( k penězům na hřbitov) je rád, že se bude pokračovat v opravě plotu hřbitova.

Bránu ke hřbitovu daroval pan Keyř, pak ji naboural někdo z Komwagu, tak prosí, aby se to taky nějak opravilo.

K rozdělení Grantu - příspěvek pro šachový klub - je navrženo10 tis. a občanské sdružení Oáza rekonstruuje celý barák a dostane jen asi 50 tis, je to nepoměr.

Diskuse o účelu příspěvku pro šachový klub, zda je v poměru k ostatním příspěvkům z grantů.

Starosta – příspěvky se rozdělují podle toho, jak jsou kluby a spolky aktivní, kolik mají členů, jaké podnikají akce atd.

Zast. Keyř - určitě by se mohl zvýšit příspěvek Oáze na komunitní centrum. Pracují tam, opravují,  trochu jim vyčinil, že si požádali o málo, udělal jim tam už hodně práce zadarmo. Plno práce si dělají sami, šetří, jak mohou,  ale hodně práce tam pořád zbývá.
Během roku by se tam mohlo něco přidat, podle toho, co budou dělat.

Starosta – žádost měli na 100 tis, ale za to stejně neudělají to, co je potřeba.

Diskuse – kolik bude asi potřebovat Oáza na opravy.

Kromě úpravy, kterou předložila vedoucí FO, k žádné jiné nedošlo.

Usnesení č. 5/14/2013
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2013 včetně rozdělení prostředků systému GRANT 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014-2016.
PRO 12           PROTI 0         Zdržel se 0
 

4) Problematika MBÚ – Referendum

Bod uvádí pan starosta - z minulého zastupitelstva vyplynuly některé úkoly, část z toho připravila komise pro MBÚ, část připravila paní Landová se svým týmem.

Vše je předkládáno v materiálech včetně variantních otázek pro referendum.

Starosta seznámil přítomné se závěrečným výstupem z Komise pro MBÚ.
Čte ze zápisu:

Závěrečné zhodnocení a popis problematiky provozu překladiště a MBÚ:

Jednotlivé okruhy problémů:

 

Provoz překladiště v areálu UVR:
Komise po prostudování materiálů konstatuje, že realizace překladiště směsného komunálního odpadu a tříděného komunálního odpadu regionu o kapacitě alespoň 30 tis. tun je nezbytná pro ekonomické fungování odpadového hospodářství města a regionu a to především v budoucích letech, kdy lze očekávat nárůst nákladů na dopravu a skládkování. Svozová oblast překladiště je ohraničena obcemi Jíloviště, Dobříš, Nový Knín, odkud je svážen komunální i tříděný odpad. Město by mělo jednat s provozovatelem o možnosti pravidelných kontrol mimo kontrol vyplývajících ze zákona a o zlepšení současného způsobu překládání - investovat do zabezpečení.


Komise řešila dopravní zatížení:

- Zpracovaná rešerše a zhodnocení dopravního zatížení je dostatečné a popisuje faktický stav

při částečném i plném provozu překladiště v areálu UVR i při provozu, který bude

obsahovat MBÚ.

Hodnocení: Komise se s materiálem ztotožňuje. Nárůst dopravy oproti současnému

stavu je v případě plného provozu překladiště 28 jízd, v případě plného provozu překladiště

a MBU 36 jízd. Jízdy probíhají ve všední den. Podrobněji je to v  rešerši.

- Komise doporučuje při schvalování provozního řádu MBU pevně stanovit trasu odvozu

paliva a zbytkového odpadu na komunikaci č. 116 a R4.

 

 

Komise zkoumala Zajištění odbytu spalitelné frakce a dalších frakcí po roztřídění odpadu:

- Lehká frakce a další spalitelné části budou odváženy do cementárny Čížkovice, s kterou má

investor platnou smlouvu o odběru do konce roku 2014 na celé množství. Účinnost smlouvy

bude naplněna v případě zahájení provozu MBU. Dle vyjádření investora (UVR) se

předpokládá uzavření dodatku k této smlouvě. Důvodem uzavření smlouvy na dobu určitou

jsou interní předpisy cementárny Čížkovice, kdy české zastoupení firmy nemůže uzavírat

kontrakty na delší dobu. Žádné další smlouvy nebo smlouvy po roce 2014 uzavřeny

nejsou. V této věci dle informací od investora probíhají jednání s ČEZ a Teplárnou Příbram.

Základní podmínkou pro provoz MBU je plynulý odbyt spalitelných frakcí. V případě

nezajištění plynulého odbytu zjevně dojde k zastavení provozu MBU. To samé platí pro

ostatní frakce.

- Odbyt dalších frakcí odpadu je zajištěn smlouvou se skládkou Bytíz, Chrást a smlouvou

s ČOV Hl. město Praha. Kovové části budou odebírány Kovošrotem. Tyto smlouvy nebyly

v době jednání komise k dispozici. Investor jejich dodání přislíbil.

 

Řešení možného zápachu zařízení:

- Zařízení je nutno vybavit kvalitní aktivní filtrací – jedná se o jeden z požadavků města. Dle informací investora byla připomínka zapracována do dokumentace ke stavebnímu povolení. Je třeba ověřit po předložení této projektové dokumentace a při předložení provozního řádu. Provoz musí být v souladu se zákonem o ovzduší a jeho prováděcími vyhláškami.

- Zde je nutno zajistit kontrolu technologie provozu v rámci smluvního vztahu Město - UVR.

- V hale č.31B (sklad) budou ukládány pouze nadrcené průmyslové odpady – podmínka

města. (Továrna není vybavena odsáváním).

 

Řešení požární ochrany:

- Komise konstatuje, že požární ochrana je řešena dostatečným způsobem.

Požadavky města při projednávání projektu v orgánech státní správy (stavební úř., ČIŽP..):

Komise se domnívá, že je:

- Nutnost předložení provozního řádu při projednávání stavebního povolení.

- Nutnost zajištění modelové rozptylové studie při projednávání stavebního povolení a

zajištění finální rozptylové studie při zahrnutí i dalších zdrojů znečišťování ovzduší

katastru.

 

Kapacity zařízení:

- Komise konstatuje, že kapacita zařízení pro zpracování odpadů MBU je odvislá od dodané

technologie a je navrhována do 10 tun/hod při maximální zátěži. Provoz zařízení může

probíhat pouze v době navážení komunálních odpadů a nelze ho v žádném případě provozovat nepřetržitě. Komise konstatuje, že zařízení nelze provozovat déle, než 12 hodin denně, tj. jednu pracovní směnu.

 

Návrhy pro ustanovení do případného smluvního vztahu mezi majitelem MBU a městem:

- Komise projednávala problematiku budoucí smlouvy s UVR s tím, že konstatovala nutnost

důkladného zajištění kontrolních mechanismů technologické části MBÚ.

- V případě realizace MBU komise doporučuje požadovat uzavření smluvního vztahu o

finančním plnění ve výši 200 Kč,-/tunu z prvních 15000 zpracovaných tun.

Ing. Vejmola doplňuje dodatek –  .... z prvních 15000 zpracovaných tun v daném roce.

 

- Komise doporučuje zastupitelstvu města, aby případné finanční prostředky, které město

touto smlouvou může získat, (cca 3 – 4 miliony korun ročně), využilo v oblasti životního

prostředí (zeleň města, systém omezování exhalací z lokálních topenišť rodinných domů),

rozvoje odpadového hospodářství (zlepšení systému třídění odpadů, realizace sběrného

dvora, kompostárny) a v oblasti školství a výchovy dětí (MŠ, ZŠ, ZUŠ, Zájmové sportovní i

kulturní organizace).

 

Závěrem ještě k úkolům z rady města:

1) Vyjasnění míry zatížení a nebezpečí při realizaci či nerealizaci projektu MBU – fakta o provozu zařízení a systému regionálního odpadového hospodářství (definice kapacit, dopravního zatížení, zátěže na ŽP ve vztahu k projektu a ceny za likvidaci odpadu a soulad či nesoulad s politikou odpadového hospodářství ČR a kraje).

 

Odpověď je převážně uvedena ve zprávě komise, ale ještě doplnění:

 

Překladiště odpadů v areálu UVR nyní překládá odpady regionu o přibližné kapacitě 20 tis. tun ročně a je zde možné překládat i více. Celková potřeba regionu bez průmyslových odpadů je cca 30 tis. tun ročně. Zatížení dopravou popisuje bod Dopravní zatížení . Provoz překladiště je v souladu s politikou kraje i ČR. Překladiště výrazně snižuje ceny za dopravu do míst, kam region musí odvážet nebo bude odvážet odpad.

 

Zařízení MBU rozšiřuje funkce překladiště a není jeho nezbytnou částí. Provoz MBU dopravní zatížení ovlivňuje minimálně. MBU má vliv na životní prostředí – je třeba řešit otázku zápachu.

Provoz MBU je v souladu s politikou kraje i ČR, preferována jsou však zařízení na spalování

komunálního odpadu.

 

V případě nerealizace MBU bude stávající překladiště dále provozováno na dostatečnou kapacitu, tj. na povolených max. 40 tis. tun/rok. Město Mníšek pod Brdy a region Mníšecka bude muset v případě předpokládaného nárůstu cen za likvidaci odpadu hledat jiná ekonomická řešení.

V případě realizace a provozu MBU Město Mníšek pod Brdy získá pravidelný příjem ve výši 3 – 4 mil. korun ročně a smluvně dohodnutý vliv v zařízení na zpracování odpadu. Při dodržování technologie získá výrazně kvalitnější zařízení s nakládání s odpady, než nyní.

 

Komise dle společné dohody předložila Radě města otázky do referenda. Tyto otázky byly

zapracovány do materiálů ZM a přeloženy.

 

Komise doporučuje ověřit v reálu technologii MBU od vítěze výběrového řízení na některém

referenčním zařízení.

 

2) Zhodnocení dopadu činnosti MBU.

MBU má vliv na životní prostředí a to v oblasti možné produkce zápachu – nutno řešit způsobem filtrace, v provozním řádu, dále smlouvou (kvalitní filtrace, kontrola, doba setrvání odpadu v areálu..).

V případě požáru může požární voda ohrozit provoz sousedních staveb a areálů. Je zde i jistá možnost ohrožení ČOV. Zde záleží na způsobu zvažované rekonstrukce kanalizačních řadů v areálu, které nejsou součástí tohoto projektu.

Při dodržování technologie a provozního řádu jiné dopady nejsou známé.

 

3) Stanovisko ve vztahu k uzavření smlouvy s UVRem.

Viz. bod - návrhy pro ustanovení do smluvního vztahu

 

4) Vyplývá z výstavby MBU riziko výstavby spalovny komunálního odpadu?

Ne

 

Komise doporučuje RM, aby v případě jakéhokoli budoucího záměru výstavby zařízení pro

spalování komunálního či jiného odpadu  na území Mníšku pod Brdy, realizovala kroky proti němu.

 

Závěr jednání komise přijala komise jednomyslně.

 

Pan starosta poděkoval všem členům komise. Přes počáteční nesoulad, byla to nejpracovitější komise od roku 2000. Přál by si, aby komise mohla pracovat dál, třeba v otázce kompostárny apod.

Pan starosta předává slovo paní Landové, která připravila další podklady pro vyhlášení referenda.
 

Tajemnice Landová:

- Kromě termínu konání referenda a otázek, musí zastupitelstvo také schválit jejich zdůvodnění, dále výše odměny předsedům a členům  komisí.
Budou jmenovány okrskové komise a hlavní sčítací komise.

Termín konání referenda byl navržen na 17.5.2013 od 14 do 20 hod.

Rada města projednala otázku výše odměn pro komisi a navrhuje pro předsedy  komisí odměnu ve výši 1300,- a pro členy  komisí  odměnu 1100,- Kč..

Předpokládané náklady spojené s konáním referenda jsou určeny přibližnou částkou 72 tis korun, budou hrazeny na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

 Náklady města na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze obtížně odhadnout, výrazně záleží na předmětné otázce a odpovědi. Náklady však mohou opakovaně ovlivnit či dokonce přesáhnout i roční rozpočet města, v takovém případě opatření podléhají rozhodnutí zastupitelstva (např. právní služby, žaloba za ušlý zisk, zmařená investice apod.) na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

V materiálech jsou připravené 4 varianty otázek.

(Návrhy otázek nejsou čteny – zastupitelé mají nastudováno)

Následuje diskuse, do které mohou vstoupit i občané.

- Paní Pechoušková.

Říká se, že už pro město nevyplývá nebezpečí spalovny, ale jak se sám vyjádřil pan Kraft, - stále se chce zabývat nějakou frakcí, která by šla spálit, může tam být cokoliv a jestli to bude spalovat, nebezpečí bude  nebo to bude  vozit do Kolína do své firmy Purum – pořád ještě existuje varianta, že někdo jiný v tom může pokračovat, pokud by to prodal apod. Možná opravdu nikdy nechtěl spalovnu, ale spalovací zařízení.

Něco takového je stále ve vzduchu, možnost není vyloučená.

Starosta – spalovna komunálního odpadu tady nemůže vzniknout, - ale jiné spalovací zařízení u kohokoliv.

 

Zast.Vejmola – člen komise MBÚ – už se několikrát  pokoušel  vysvětlit, že postavením obrovské spalovny v Mělníku dojde k tomu, že se nebude dostávat odpad.
V Mníšku spalovana nebude.

Dále uvedl, že ve Zpravodaji OS Zdravý Mníšek je dvakrát uvedeno jeho jméno v souvislosti s MBU. Potvrzuje, že řekl, že MBU by mohlo občas smrdět, ale neřekl že lidé nevědí co čmuchají, v problematice se neorientují a nemají do toho co mluvit. Celý Zpravodaj je plný , lží a polopravd a on žádá, aby pokud se uvádí jeho jméno, byla uvedena i jména autorů článku a ne napsáno OS Zdravý Mníšek.

Paní Pechoušková – k Mělníku zřejmě se počítá s klasickým odpadem, slisovaným, je dobře spalitelný.

To, co vyleze z MBÚ, už musí na skládku a ne do spalovny.

Starosta opět vysvětluje postupy při provozu MBÚ, kdy vznikají jednotlivé frakce a co se s nimi děje a kam se odvážejí.

Zast. Zápal – výstup z komise ho překvapil pozitivně po tom, co byl začátek komise tak emotivní – závěrem je věcný výstup.

Zast. Kotouč – dotaz na vysvětlení dopravního zatížení  oproti současnému stavu v případě plného provozu překladiště - 28 jízd je současný stav, v případě plného provozu překladiště a MBU 36 jízd –dotaz kolik je to vlastně aut.

Starosta -  v současné době je to 28 jízd – to je navezení směsného odpadu 14 vozidly za jeden den.
Odvoz přetříděného odpadu ve větších autech 6 jízd – tj. 3 auta za den

Paní Pechoušková – co když dojde k zastavení MBU? Pokud by nebyl odbyt – neměl by nikdo zájem o roztříděné frakce, tak se přirozeně provoz zastaví

Starosta - Město by muselo operativně vystoupit, aby MBU nepřijímala odpad.

Pan Habart - Pokud by nebyl odbyt  - vrací se to zpět na MBÚ, aniž by to prošlo tou technologií.

 Pan Jeřábek – uvědomme si, že je to vlastně investice soukromého podnikatele za veřejné peníze.
Povedlo se, že je možné diskutovat na webu a tak tam také popsal otázku jak bychom měli hospodařit s odpadem. Kromě jiného tam napsal – Bioodpad tvoří cca 40-60% objemu popelnic. Když ho oddělíme, o to množství snížíme objem odpadu který by se na ÚVRu rozemlel na drobné kousíčky a potom prohnal nějakou výtopnou. Nebo by se to mohlo dát do kompostárny, je to humus, měl by se vrátit jako hnojivo ke keřům, do trávníků, do polí atd. Někde vznikají komunitní kompostárny na sídlištích, je to ale taky problém.

Pan Jeřábek poukazuje na nutnost třídění odpadu už v domácnostech – lidi rádi třídí (někde za to dostávají bonusy při platbách za odpad).

Jaká bude ekonomika MBÚ, až se skutečně naučíme třídit?

Na MBU se bude svážet odpad z regionu – podle statistik se počítá na občana 300 kg odpadů za rok – počet obyvatel regionu je – 11 tis regionu + 20% nově přistěhovaných + 10 tis chataři, když to vynásobí číslem 300, stále mu tam schází zbývající odpad.

Když se my naučíme třídit, možná se bude muset dovážet i odjinud.

Čísla mu nesedí.

Starosta – Mníšek nemá ani náhodou 300 kg na obyvatele   průměr za středočeský kraj je přes 500 kg. Mníšek SL, Rymaně se blíží k 800 kg. Vyplývá to z hlášení, která se dodávají do Černošic.

Nejde to brát přes lidi, ale podle skutečnosti, co tam ty firmy opravdu odváží.

Pan Habart (z ČZU) – podepisuje se pod to, že biomasa by měla končit na poli.

To co hoří by se mělo spalovat a co ne, dále zpracovat.

Zařízení musí být konkurence schopné. V případě, že se odpad roztřídí, tak vše spalitelné se doveze do cementárny ke spálení. Teoreticky by za to měl platit jako za palivo, ale v podstatě to tak není, mají s tím práci a administrativu, tak se nic neplatí, odebírají spalitelnou frakci zadarmo.

V porovnání se spalovnou, což je zařízení, které se nesplatí dříve než za 20 let,  je  MBU hromada drtičů, pasů a sít, a předpokládá se , že za 8-10 let se to opotřebuje.

Zast. Vilimovský – k referendu – smysl nespočívá v zastavení pana Krafta, ale v projevu občanů, že nechtějí zvýšit ekologickou zátěž města. Když nebude referendum, tak zařízení může vzniknout někde jinde, nemusí to být pan Kraft.

Pokud by se přijalo pouze usnesení, tak to není navždy, ale referendum je závazné, i když tady už tohle zastupitelstvo nebude – je platné až do dalšího referenda.

Myslí si, že stačí i ta varianta jednodušších otázek, kterou navrhla rada.

Nechápe, jakou smlouvu chce město podepisovat s UVRem, když je platná smlouva na likvidaci odpadů s Komwagem do roku 2021.

Co se týká kontroly v areálu – obec nemá žádné nároky uplatňovat kontroly u jakýchkoliv znečišťovatelů, není vymahatelnost výstupů. Jakou si myslíme, že budeme provádět kontrolu u panu Krafta. Možná ekonomika jeho provozu spočívá v tom, že v rámci malé spalovničky by likvidoval i nebezpečné odpady.

Starosta - Nic se tam nebude spalovat – nemluvíme o tom, že tam bude spalovna.

Diskuse o jiných možnostech nebo záměrech spalování v areálu UVR a ekonomice provozu MBU.

Jediná šance – vstoupit do procesu – takovou jakou nám umožní.

Zast. Keyř – skáčeme páté přes deváté – pojďme se bavit o principu. Na minulém zastupitelstvu se řeklo, že bude jmenovaná  komise – ta pracovala, je z toho korektní výstup.

Máme víc informací, jsou vyřešené podklady pro referendum.

Teď se bavme o MBÚ – Má otázku na zastupitelstvo,  potažmo na komisi – za určitých podmínek by neměl být s MBÚ problém – to je otázka.

Zápal - rozšiřuje otázku – jestli v tuto chvíli má vůbec smysl referendum o MBU.

Keyř – chtěl k tomu dospět – je za určitých podmínek problém s MBÚ nebo ne?

Paní Pechoušková – v principu jde o zušlechtění odpadu, ale i v závěru zápisu komise je uvedené, že je možné že to bude smrdět, také je problém s možným ohrožením ČOV. Určité věci, dnes, v pohledu na technologii, tam pořád nejsou dořešeny, nemáme všechny podklady. Možná že to bude pokus omyl.

Pohybovala se ve fermentačních provozech a ve farmacii. Vidí, že zápach bude, chtěli specifikovat lepší filtrační zařízení. Fermentační boxy nejsou zajištěné a technologicky dotažené. Říkala – dejte prostor lidem, ať se vyjádří, podívejte se, kde je Mníšek a kde je UVR a co je dokola – pokud se to nevyřeší, čekají nás rizika.

Pan Keyř - Neotáčí ani není konfrontační – komise dobře popsala jak stávající situaci, tak věci z toho vycházející, co je potřeba doladit?. Nezpochybňuje referendum, ale v okamžiku, kdy se položí otázka – lidi musí vědět, na co odpovídají. V dané chvíli má  pocit, že je ještě asi 20 % věcí k dodiskutování, které je třeba doladit. Jeho názor. – má pocit, že by měla komise dál pracovat na věcech, které je třeba dodělat, měla by dát pozor na to, aby tam bylo všechno.

Ke spalovně – jasně vypsat referendum - tam je to jasné.

Referendum můžeme vyhlásit, ale do té doby by měli být všichni informováni o čem vlastně budou hlasovat.
Zast. Vejmola –závěry komise jsou adekvátní , komise byla pracovitá.
Navrhuje, aby zápis se závěrečným vyjádřením komise dát nakopírovat tak, jako je počet Zpravodajů  a rozdat lidem do schránek. Ať si to lidi přečtou, konečně něco pochopí, co je spalovna, co MBÚ.

Paní Pechoušková – technologie v návrhu projektu chybí.

Starosta – technologie už je vysoutěžená, je jasné, co tam bude za mašiny.
Ztotožňuje se s názorem pana Keyře – k rozhodnutí je třeba objasnit  opravdu tak 20% otázek, které se týkají technologie a možnosti té kontroly.

Kontrolu je možné zasmluvnit, komise může dopracovat materiál, aby byly odpovědi na všechny otázky.

Pan Keyř  - když v tom bude nejasno, tak se obává, že k referendu lidi nepřijdou.
Udělejme referendum k 17.5. a udělejme to do té doby tak, aby bylo všechno jasné.
Principielně jde o to, zda MBÚ ano nebo ne
Až poté, co budeme vědět, že ANO, tak můžeme řešit smlouvu o spolupráci.

Zast. Vilimovský -  do r. 2021 je smlouva s Komwagem – tak jakou smlouvu s UVRem?

Pan Zápal – někteří z nás by potřebovali třídičku na to, co má být dřív.

Dotaz – někdo řekl – Kraft si to postaví – postaví, i když referendum dopadne opačně.
Má smysl vypisovat otázku chcete - nechcete MBÚ – když si to tam stejně postaví?
Je referendum smysluplné – když tomu stejně nezabrání.?

Pan Habart – za něj - za komisi, si myslí, že se dostali dál než za 80% vyjasněných otázek, protože město si dává v otázce technologie podmínku na filtry, je tam podmínka kombinace filtrů. Komise ale může pokračovat, např. bude nutná kontrola logičnosti smluv.
Není to o zrušení  smlouvy s Komwagem. Musí být více smluv – o pravidelném daru poskytování 200,- korun za tunu z prvních 15 tis., smlouva o dobrém sousedství. Další z těch smluv , je zajištění vstupu a provádění kontrol – dá se nastavit pomocí smlouvy kontrolní mechanismus, kontroly ekologie, prostor pro nábor nových pracovníků.

Zast. Kotouč –doporučuje podívat se někam na zařízení, kde to už funguje.

Pan Grygar – dotaz – zda nehrozí žaloba za ušlý zisk nebo nějaké vymahatelné smlouvy.
Diskuse a vysvětlení – co je ušlý zisk nebo zmařená investice.

Pan Jeřábek –Udělejte referendum – povídá se o tom, když se nevyhlásí, budou v tom lidé hledat obezličky.

Vzpomeňte si, jak ten projekt prezentovali - o spalovně nikdy nemluvili, mluvili o rekonstrukci kotelny – dejte do otázky referenda spalovna nebo jakékoliv zařízení na spalování odpadu.
Teď se tvoří nový ÚP - dejme do ÚP limitní zákaz, co v průmyslové zóně nemůže být – povolme jen lehkou strojírenskou výrobu atd.
Když to není ošetřeno územním plánem - limity, zamyslete se, nerušte referendum, myslete na lidi,  připravte pro nás jednoduché vysvětlení.

Zast. Šretrová – když se dozvěděla, co se chystá, zvedá ruku pro referendum. Každý člověk se má právo k tomu vyjádřit.
Radila se s lidmi, odborníky, kteří tomu rozumí – dotaz na pana Habarta, zda jsou tam striktní pravidla, co musí technologie splnit? Může se stát, že když to nesplní, tak to nepostaví, že na to peníze nedostanou?

Pan Habart – je to projekt, který ministerstvo schvaluje, bude smlouva, investor musí dodržet všechny parametry.

Zast. Zápal – kdybychom udělali stavení uzávěru, tak garantuji, že ten ušlý zisk je na stole.

Regulativa – nelze dnes začlenit do ÚP, je tam průmysl a nesmí mít regulativy.

Paní Pechoušková  - řešíme to 5 min. po 12h. Projekt vznikl někdy v roce 2008, ve 2010 šel na EIu a přišlo se na to, až když to někdo „vyšplouch s tou rekonstrukcí  kotelny.
Takhle si zastupitelskou demokracii nepředstavuje.

Diskuse- jestli referendum má nebo nemá být.

Zast. Vilimovský - pojďme hlasovat – nemá smysl dále diskutovat.

 

Zast. Vejmola – podle něj si jistá skupina lidí chce ověřit sílu pro další cíle. Nyní si zkouší, kolik lidí ovládne přes ekologii a vše si připravuje na volby 2014, kdy chce město ovládnout.

Vedoucí SÚ Lenka Petříková – stavební řízení je v běhu, žádosti byly podány 18. března. Pokud bude vydané rozhodnutí a referendum by rozhodlo jinak, tak už nepůjde nic dělat.

Přestávka


Pan starosta navrhuje hlasovat nejprve pro schválení termínu referenda a předpokládaných nákladech na konání a realizaci referenda. Bude to upravené usnesení č. 6.
Usnesení č. 6/14/2013
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy:
I.  vyhlašuje
místní referendum pro všechna katastrální území města Mníšek pod Brdy na den 17.5.2013 od 14.00 do 20.00 hod.
II. konstatuje, že
1) předpokládané náklady spojené s konáním místního referenda jsou ve výši cca 72 000,- Kč  - náklady spojené s provedením místního referenda budou hrazeny na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.
2) náklady města na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze obtížně odhadnout, výrazně záleží na předmětné otázce a odpovědi. Náklady však mohou opakovaně ovlivnit či dokonce přesáhnout i roční rozpočet města, v takovém případě opatření podléhají rozhodnutí zastupitelstva města (např. právní služby, žaloba za ušlý zisk, zmařená investice apod.) na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

PRO 11           PROTI 0         Zdržel 1

Zast. Kotouč navrhuje v návaznosti na předcházející diskusi znění otázek pro konání referenda.
(pozn. bude usnesení č. 7/14/2013)
Otázka č. 1
Souhlasíte s přeměnou stávajícího překladiště komunálních  odpadů v areálu UVR na mechanickou třídírnu a biologickou úpravnu těchto odpadů?

Otázka č. 2
Souhlasíte s tím, aby na území města Mníšek pod Brdy mohlo být realizováno zařízení , které umožní spalování odpadů?

Zastl Vilimovský – nesouhlasí -  není problém aby pan Kraft koupil jinou firmu, kde by projekt na území města realizoval.

Zast. Keyř - se vrací k tomu, že se bavíme o tom, aby nebylo MBÚ v Mníšku vůbec a tohle se váže jen na areál UVR.- nevylučuje to třeba areál Kovohutí.

Pan Grygar –  proč se uvádí jen UVR -  je to nějaký účel?

Zastupitel Vejmola uvedl, pokud bude otázka chcete na území Mníšku pod Brdy výstavbu zařízení na spalování odpadů, nemůže pro takovou otázku hlasovat, protože de fakto se zakazuje výstavba jakéhokoliv zařízení- třebas kamen- protože i tam se dá spalovat odpad. Což činí již nyní většina domácností v Mníšku.

Starosta – dostali jsme výklad právníka, že referendum  má být na konkrétní věc.

Keyř – dává protinávrh – hlasovat o tom, co je připraveno v materiálech jako varianta č. 1 se změnou slov – místo na katastrálním území – jen „na území města Mníšek pod Brdy“.
Otázky:

1) Chcete na území města Mníšek pod Brdy výstavbu mechanicko biologické úpravny odpadů?

2) Chcete na území města Mníšek pod Brdy výstavbu zařízení na spalování odpadů?

Hlasování o protinávrhu
PRO 3             PROTI 9         ZDRAŽEL SE 0
(otázky nebyly schváleny)

Hlasování PRO schválení otázek navrhovaných zastupitelem Kotoučem:

PRO 10           PROTI 1         ZDRŽEL SE 1
(Byly schváleny otázky: - Usnesení č. 7/14/2013):
Otázka č. 1
Souhlasíte s přeměnou stávajícího překladiště komunálních  odpadů v areálu UVR na mechanickou třídírnu a biologickou úpravnu těchto odpadů?
Otázka č. 2
Souhlasíte s tím, aby na území města Mníšek pod Brdy mohlo být realizováno zařízení , které umožní spalování odpadů?

Nyní musí být ještě schváleno zdůvodnění otázek.

Zdůvodnění otázky č. 1:
Místní referendum je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů na projekt překladiště komunálních odpadů společnosti UVR, kde stávající překladiště má být upraveno a dovybaveno linkou na mechanické třídění a biologickou úpravu těchto odpadů.

Zdůvodnění otázky č. 2:
Místní referendum je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů na situaci, kdy by se na území města Mníšek pod Brdy měla realizovat výstavba zařízení, které umožní spalování odpadů.

Hlasování:

PRO 10           PROTI 1         ZDRŽEL SE 1
(pozn. - zdůvodnění otázek bude součástí usnesení č. 7/14/2013)

Keyř – na obou stranách je úkol, že by měly předložit materiál lidem k rozhodování v referendu.

Město, ať si napíše svoje vyjádření, Zdravý Mníšek také nebo ať se sejde komise, která vydá také své stanovisko.

Má zkušenosti ze zasedání finančního výboru, že když se píše zápis, tak je možné přikládat k zápisu vyjádření každého člena – člen, pokud s něčím nesouhlasí nebo má jiný názor, má právo přiložit své vyjádření k zápisu.

Snaha Keyře  - vytvořit jeden materiál, kde třeba 80% bude toho, na čem se komise shodla a zbývající část argumenty pro a proti.

Zast. Zápal –návrh usnesení

ZM doporučuje RM pokračovat v činnosti komise MBU a pokračovat v další přípravě podkladů pro rozhodování občanů v  referendu.

Keyř to doporučuje, ale nemůže komisi donutit, když nebude sama chtít.

Jednotný materiál – nedopusťme, aby došlo k rozdělení komise a předčasné volební kampani.

Pechoušková – revokujte usnesení o složení komise – na zasedání komise přišel jako nečlen pan Pícha, který „kope“ za MBÚ.

Zast. Keyř – pan Pícha přišel pokud vím jako host, komise si může pozvat na jednání koho chce.

Diskuse o rozhodování, chování a jednání komise.

Pan Jeřábek – do výchozího dokumentu dejte silné a slabé stránky projektu  - věci pro a proti

Musí to být jednoduché pro laiky - diskuse o formě přiblížení referenda lidem.


Odchází zast. Jarolímková  – přítomno 11 zastupitelů


Hlasování  pro schválení návrhu usnesení  zastupitele Zápala o pokračování činnosti Komise pro MBU.
Usnesení č. 8/14/2013
ZM doporučuje RM pokračovat v činnosti komise MBU a pokračovat v další přípravě podkladů pro rozhodování občanů v  referendu

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Dále zastupitelé budou hlasovat o schválení odměn pro komise referenda.

Usnesení č. 9/14/2013
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy
I. schvaluje:
1) výši odměn pro předsedy a členy komisí ustanovených pro konání místního referenda –
předseda  1 300,- Kč, člen 1 100,- Kč.
II. ukládá radě města:
zveřejnit výši odměn členů a předsedů komisí na úřední desce úřadu nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 


5) Majetkové záležitosti

5/1 Darování části splaškové kanalizace

RM se předkládá návrh na bezúplatné nabytí části kanalizace v lokalitě Magdaléna v délce 47,79m včetně tří šachet z důvodu plánované dostavby, prodloužení kanalizační stoky pro veřejnou potřebu, pro napojení dalších pozemků  této  lokalitě  od společnosti DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o.

Usnesení č. 10/14/2013

ZM  souhlasí  s bezúplatným nabytím části  splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v délce 47,79m,  umístěné v pozemcích p.č.2440/4, p.č.2440/29 a p.č.2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM  souhlasí   se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2809/2013  mezi  společností DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., IČ 267 32 246 jako dárcem  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování   části  splaškové kanalizace, umístěné v pozemcích  p.č.2440/4, p.č.2440/29 a p.č.2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/2 – Darování veřejného osvětlení v lokalitě Za Rybníky od společnosti Kinsu CZ s.r.o.

Zároveň se předkládá návrh darovací smlouvy.

Usnesení č. 11/14/2013

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby  veřejného osvětlení v lokalitě Za Rybníky v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy a v obci Mníšek pod Brdy a k.ú. Stříbrná Lhota , specifikované v čl. I. odst. 1.2.3. darovací smlouvy  v příloze č. 1 k č.j. 11732 /2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM souhlasí   se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 11732/2012, mezi společností   Kinsu CZ s.r.o. IČ 279 43 798  jako dárcem  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným  o darování stavby  veřejného osvětlení do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/3 – Nabídka bezúplatného převodu  pozemků p.č 2209/37 a p.č. 2209/38 v k.ú. Mníšek pod Brdy od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému převodu do vlastnictví  města  dva pozemky:

p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace

p.č.2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

Jedná se o pozemky pod komunikací v Rymani  - Kamenné 

Usnesení č. 12/14/2013

ZM souhlasí  s  bezúplatným nabytím pozemku p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace  a p.č.2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,  Katastrálním   pracovištěm   Praha  - západ   na   LV 60000  pro   k.ú.   Mníšek   pod   Brdy   z   vlastnictví  České   republiky   s   příslušností  hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/4 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí – id. 1/6 pozemku p.č. 530/1 k.ú. Mníšek pod Brdy – část příjezdové komunikace Kytínská

Usnesení č. 13/14/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí – id. 1/6 pozemku p.č. 530/1, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 3658 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/5 Darování vodovodního a kanalizačního řadu, uloženého v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota, Darovací smlouva

Dárce darovací smlouvou  též postupuje práva, vyplývající ze záruk na zhotovení děl a jejich příslušenství, které jsou předmětem daru, a to ze smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem.

Usnesení č. 14/14/2013

ZM  souhlasí  s bezúplatným nabytím stavby místního  vodovodu -  zásobovací síť pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, gravitační, umístěné v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota  včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM souhlasí   se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2678/2013  mezi K.N., M.N., p. J.K., p. D.P., p. V.P., p. K.Š.  a p. H.Š.   jako dárci  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování  stavby  vodovodu a splaškové kanalizace, umístěné v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota včetně  všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/6 Úplatný převod pozemku p.č. 1995/9 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oslovil Město Mníšek pod Brdy ve věci převodu pozemku – koryto vodního toku o výměře 20m2.

Rada města doporučila s převodem souhlasit za kupní cenu maximálně do 500,- Kč.

Usnesení č. 15/14/2013

ZM souhlasí s úplatným převodem pozemku p.č. 1995/9 – koryto vodního toku o výměře 20 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu maximálně 500,- Kč.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/7 Budoucí úplatné nabytí komunikace a části pozemku p.č. 1314/1 a části pozemku  p.č. 1313/9, odděleného GP z pozemku p.č.1313/3 k.ú. Mníšek pod Brdy,  Smlouva o smlouvě budoucí kupní. Budoucí komunikace u Supermarketu Tesco.

Usnesení č. 16/14/2013

ZM  souhlasí  budoucím úplatným nabytím  budoucí veřejné komunikace,  vybudované na částech pozemků  p.č. 1313/2 dle GP č. 2360-1/2013 p.č. 1313/8, p.č. 1313/3 dle GP č. 2360-1/2013 p.č.1313/9 a p.č. 1314/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a částí pozemků  p.č. 1313/3 dle GP č. 2360-1/2013 p.č.1313/9 o výměře cca  236m2 a p.č. 1314/1 o výměře cca 15m2 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství za celkovou kupní cenu 5000,-Kč, z toho 2500,-Kč za komunikaci a 2500,-Kč za pozemky ( pokud   bude  prodej v době uzavření kupní smlouvy podléhat  DPH, bude k této částce připočtena DPH v zákonem stanovené sazbě) a za podmínek specifikovaných ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uvedené v příloze č.1 k č.j 2042/2013 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy .

ZM  souhlasí  se zněním a  uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím kupujícím a společností InterCora, spol. s  r.o. IČ 477  14 018 jako budoucím prodávajícím o budoucím prodeji a koupi budoucí veřejné komunikace a částí pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství.

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/8 Prodej pozemků č.. 1313/7 a 1314/4 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Předkládá se Kupní smlouva na základě předchozí Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Opět se jedná prodej pozemků v souvislosti se výstavbou Supermarketu Tesco.

Usnesení č. 17/14/2013

ZM  souhlasí s  prodejem pozemků: p.č. 1313/7 o výměře 1042m2, trvalý travní porost, vzniklý dle GP č. 2360-1/2013  z pozemku p.č. 1313/2 o výměře 2686, trvalý travní porost a

- p.č. 1314/4 o výměře 44m2, zahrada, zaps. na LV 10001 pro katastrální území a obec Mníšek pod Brdy  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ předem vybranému zájemci společnosti InterCora, spol. s r.o., se sídlem Plzeň,  Lochotínská 18,  okres Plzeň-město, PSČ 301 00,  IČ  477 14 018 na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní  ze dne 13.9.2012 za celkovou  kupní cenu 2 172 200,-Kč   a  s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím  a společností InterCora, spol. s r.o. IČ 47714018 jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 1313/7 o výměře 1042m2 a p.č. 1314/4 o výměře 44m2 k.ú. Mníšek pod Brdy  .

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/9 Žádost o povolení prodeje bytu bez poplatku
Žádost byla projednávána na minulém zasedání zastupitelstva a to ji odložilo s uložilo radě města připravit právní a finanční rozklad.

Nyní rada města předkládá žádost opět k projednání spolu s požadovaným rozkladem.

Ani po získání právního a finančního rozkladu rada města nedoporučuje změnu podmínek prodeje bytu.

Usnesení č. 18/14/2013

ZM nesouhlasí se změnou podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 837/2 v ulici 9. května Mníšek pod Brdy uzavřené dne 4.11. 2009 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi R. a J. Č.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/10 Žádost o povolení splátek  - splátkový kalendář na poplatek za zhodnocení stavebního pozemku.

Paní Straková část uhradila v hotovosti a zbývající část žádá rozložit na 24 splátek.

Usnesení č. 19/14/2013

ZM souhlasí se splátkovým kalendářem žadatelky J. S., Praha 3, a to měsíčně 4000,- po dobu 24 měsíců.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5/11 Návrh na odpis pohledávek  za nezaplacené pokuty vydané městskou policií v roce 2008.

Návrh na převedení do podrozvahové evidence – částka 27.600,-- Kč

 

a  5/12 podobný návrh od Komise k projednávání přestupků, který také navrhuje převedení pohledávek za pokuty vydané komisí v roce 2008 v celkové částce 32.500,-.

Neuhrazené pokuty jsou z důvodu, že dlužníci jsou nedohledatelní, poštu nepřebírají, nezdržují se v místě TP nebo jsou hlášení na ohlašovnách obecních úřadů.

 

Společné hlasování o návrzích usnesení:

Usnesení č. 20/14/2013

ZM souhlasí s převedením pohledávek Městské policie Mníšek pod Brdy ve výši Kč 27.600,- do podrozvahové evidence.

Usnesení č. 21/14/2013

ZM schvaluje převedení pohledávek ve výši 32.500,- Kč  Komisí k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy do podrozvahové evidence.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6) Volba přísedící Okresního soudu Praha západ.

Na jednání  ZM dne 20.12. 2012 byla doporučena  kandidátka na funkci přísedící okresního soudu – paní Mgr. Alice Vejmolová. Okresní soud  souhlasí s doporučením a paní Mgr. Alici Vejmolovou, jako kandidátku schválil,  dne 28.1. 2013 požádal o její  zvolení do funkce přísedící.
Usnesení č. 22/14/2013
ZM volí Mgr. Alici Vejmolovou,  bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

7) Pojmenování ulic

7/1 – Odbor vnitřních věcí navrhl přidělit nový název ulice – komunikace na pozemku č. parc. 1393. Svůj návrh odůvodňuje tím, že v této lokalitě jsou již ulice pojmenovány kromě této a lidé se přihlašují do nemovitostí k TP. OVV navrhuje názvy Pod Kostelíkem, případně Pod Rochoty.
Rada města návrhy projednala a navrhuje pojmenovat ulici názvem K Remízku – jako prodloužení již stávající ulice.

Zast. Keyř – vysvětluje, proč není vhodné použít název K Remízku,  - protože nenavazuje na ulici K Remízku, ale na ni kolmá - ulice vytvoří téčko, což je zmatečné.

Zast. Vejmola navrhuje zvolit pojmenování pod Kostelíkem.

Zast. Krákora navrhuje pojmenování Sv. Barbory

Zast Keyř navrhuje – Lesní.

Hlasování pro schválení protinávrhů:

Lesní

PRO 7             PROTI 3         Zdržel se 1
(název nebyl schválen)

 

Pod Kostelíkem

PRO 5             PROTI 4         Zdrželi se 2

(název nebyl schválen)

Sv. Barbory

PRO 8             PROTI 1         Zdržel 2

(název byl schválen)- bude Usnesení č. 23/14/2013

ZM schvaluje pojmenování komunikace na parc. č. 1393 v k.ú. Mníšek pod Brdy na ulici Sv. Barbory.

 

7/2 Žádost o pojmenování ulice „Nad Vodárnou“.

O pojmenování ulice bylo žádáno již v roce 2010. Rada nedoporučila nový název, jelikož v lokalitě stojí pouze 2 domy, resp. jeden dům na rohu Řevnické ulice a jeden další dům. Dále jsou jen prázdné pozemky.  ZM pojmenování nové ulice již jednou neschválilo.

Zast. Keyř – dotaz - co jiného než finance za cedulku, brání pojmenování ulice?

Zast. Vejmola – je to krátký úsek – mnoho dalších potom přijde, že chtějí pojmenovat příčné malé uličky.

Usnesení č. 24/14/2013

ZM zamítá název ulice „Nad Vodárnou“ v lokalitě od ulice Řevnická – č. parc. 1636/1 směrem k parc. č. 1632/2, 1704/4 a 1704/3.

PRO  8                        PROTI 1         Zdrželi 2

 

8) Různé

    - Komise pro životní prostředí

Zast. Vilimovský  - předložil do materiálů žádost o zařazení bodu Transformace komise MBU a řešení otázky zaměstnanosti.

Transformace komise zatím nemá smysl, protože pokračuje její činnost.

V budoucnu by to měla být komise – stálá komise, která se bude celkově zabývat životním prostředím.

Zast. Keyř – komise vzniknout může (mohla by zasedat jednou jako komise pro MBÚ a podruhé jako pro ŽP.)

Komise pro MBÚ a ŽP ale nemusí mít stejné členské obsazení.

 

Usnesení č. 25/14/2013

ZM doporučuje radě města jmenovat Komisi pro životní prostředí.

PRO  11          PROTI 0         Zdrželi 0

 

Zastupitele mají doporučit členy pro jmenování do této komise.

 

- Zaměstnanost v Mníšku  – vytváření pracovních míst.

Zast. Vilimovský – jedná se o závažný problém, dotýká se i občanů Mníšku. Obec by měla vytvářet  podmínky pro lepší zaměstnanost svých občanů. Je několik možností, mohou být i souběžné. Dodavatelům by se měly dávat pobídky, aby nějaká procenta zaměstnanců používali z města Mníšku.

Druhá věc je vytvořit nějakou vlastní organizaci, dělala by sociální, úklidové, podpůrné činnosti. Využít areál na rybnících, pozemcích města, Obora, - můžou něco pěstovat. Je to na kreativitě dalších lidí.

Třetí věc – u stávajících organizací vytvářet prostor, aby mohli zaměstnat lidi.

U školy by mohli hlídkovat jiní lidé než MP.

Město má několik možností, jak toto ovlivnit, snad se k tomu může postavit.

Zast. Vejmola – na Kovohutích zanikl Kovobrasiv , 40 lidí je bez práce a Kovohutě propustí cca 50% lidí, bude tu asi 60 nezaměstnaných.

 

Zast. Šretrová – výlučně zaměstnává lidi z Mníšku a zakázky také dává Mníšeckým.

Zast. Krákora – měla by rada vybrat jednoho člověka, který by se tím zabýval a získal k tomu potřebné podklady, co je možné, jak získat finance apod.

Starosta – mohl by se udělat nějaký screening – projednat radou, vybrat nějaké řešení, možná předložit zastupitelstvu. Už dnes se  nějaké aktivity vyvíjejí, možná cesta - spolupráce s úřadem práce. Možná podpoříme nějaké podnikatele, aby mohla vzniknout pracovní místa.

 

Zast. Zápal – malá negace, varování.

Zaznělo, že by mělo město zřizovat nějakou organizaci, evokuje mu to něco, jako městský podnik služeb.

 

Usnesení č. 26/14/2013

ZM pověřuje RM zpracovat materiál monitorující nezaměstnanost, případně pracovní příležitosti a možnost vytvoření pracovních míst v Mníšku pod Brdy.

PRO 11           PROTI 0         Zdržel se 0

 

21:40 odešel zast. Vilimovský – přítomno 10 zastupitelů

 

Pan starosta ještě upozorňuje na brožurky, které přinesl pan Habart. Týkají se těžby břidlicového plynu, která se začala od roku 2009 rozšiřovat. Nyní se jedná i lokalitu v Poberouní. Brožura popisuje metody a její dopady.

Jde o to, zda se Mníšek připojí k protestu proti této těžbě, ale i proti průzkumu. Hrozí riziko znečištění pitné vody, je to velice nebezpečné, měli bychom podpořit dotčené obce.
I pro naše podnikatele by to bylo mínus – v takové krajině dojde k úbytku turismu.

 

Pan Habart

Brožura seznamuje s technologií těžení – po jiných oblastech je teď zájem těžařských společností i o Karlštejnsko, kde se vyskytují břidlice.

Metoda hydraulického štěpení – v břidlicích jsou rozptýlené bublinky plynu, podloží se navrtá, napustí se tam voda s pískem a chemickými příměsemi  pod tlakem, pak se to vysaje. Může dojít k narušení stability podloží, uvolňuje se plyn. Problémy – metan, výbuchy, kontaminace, pitné vody, zpětně tryská voda. Byly potvrzeny případy i malého zemětřesení.

 

Zastupitelé se rozhodli kampaň proti těžbě břidlicových plynů podpořit.

Usnesení č. 27/14/2013

ZM schvaluje vstup Mníšku pod Brdy do Koalice STOP HF.

PRO 9                         PROTI 0         Zdržel 1

 

Zastupitel Vejmola uvedl -  podívejte se kdo zůstal na zasedání do konce - Ekologičtí aktivisté, když splnili svůj úkol referendum, odešli, protože je nic dalšího, co souvisí s městem, nezajímá.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 22.00 hod.

 

Ověřovatelé:

František Keyř v.r.

Ing. Karel Vejmola v.r.

 

Ing. Petr Digrin Pg.D., v.r.

starosta

 

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 14 dne 20.3.2013 (Výpis ke zveřejnění)

 

 

Usnesení č. 1/14/2013:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Františka Keyře a  Ing. Karla Vejmolu  a návrhovou komisi ve složení Bc. Marie Šretrová a Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/14/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

   

    Veřejná schůze

1) ) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Rozpočet města pro rok 2013 + rozpočtový výhled

4) Problematika projektu MBU - Referendum

5) Majetkové záležitosti

6) Schválení přísedící Okresního soudu Praha západ

7) Pojmenování ulic

8) Různé

    Řešení otázky zaměstnanosti

    Poskytnutí informace o těžbě plynu v Poberouní

 

Usnesení č. 3/14/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/14/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 6.3.2013.

 

Usnesení č. 5/14/2013

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2013 včetně rozdělení prostředků systému GRANT 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014-2016.

 

Usnesení č. 6/14/2013

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy:
I.  vyhlašuje
místní referendum pro všechna katastrální území města Mníšek pod Brdy na den 17.5.2013 od 14.00 do 20.00 hod.
II. konstatuje, že
1) předpokládané náklady spojené s konáním místního referenda jsou ve výši cca 72 000,- Kč  - náklady spojené s provedením místního referenda budou hrazeny na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.
2) náklady města na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze obtížně odhadnout, výrazně záleží na předmětné otázce a odpovědi. Náklady však mohou opakovaně ovlivnit či dokonce přesáhnout i roční rozpočet města, v takovém případě opatření podléhají rozhodnutí zastupitelstva města (např. právní služby, žaloba za ušlý zisk, zmařená investice apod.) na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

 

 

Usnesení č. 7/14/2013

ZM schvaluje znění otázek k rozhodnutí v místním referendu:

Otázka č. 1
Souhlasíte s přeměnou stávajícího překladiště komunálních  odpadů v areálu UVR na mechanickou třídírnu a biologickou úpravnu těchto odpadů?

Otázka č. 2
Souhlasíte s tím, aby na území města Mníšek pod Brdy mohlo být realizováno zařízení, které umožní spalování odpadů?

Zdůvodnění otázky č. 1:
Místní referendum je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů na projekt překladiště komunálních odpadů společnosti UVR, kde stávající překladiště má být upraveno a dovybaveno linkou na mechanické třídění a biologickou úpravu těchto odpadů.

Zdůvodnění otázky č. 2:
Místní referendum je vyhlašováno z důvodu zjištění názoru občanů na situaci, kdy by se na území města Mníšek pod Brdy měla realizovat výstavba zařízení, které umožní spalování odpadů.

 

Usnesení č. 8/14/2013
ZM doporučuje RM pokračovat v činnosti komise MBU a pokračovat v další přípravě podkladů pro rozhodování občanů v referendu.

 

 

Usnesení č. 9/14/2013
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy
I. schvaluje:
1) výši odměn pro předsedy a členy komisí ustanovených pro konání místního referenda –
předseda  1 300,- Kč, člen 1 100,- Kč.
II. ukládá radě města:
zveřejnit výši odměn členů a předsedů komisí na úřední desce úřadu nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování.


 

Usnesení č. 10/14/2013

ZM  souhlasí  s bezúplatným nabytím části  splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v délce 47,79m,  umístěné v pozemcích p.č.2440/4, p.č.2440/29 a p.č.2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

ZM  souhlasí   se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2809/2013  mezi  společností DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o., IČ 267 32 246 jako dárcem  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování   části  splaškové kanalizace,umístěné v pozemcích  p.č.2440/4, p.č.2440/29 a p.č.2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

 

Usnesení č. 11/14/2013

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby  veřejného osvětlení v lokalitě Za Rybníky v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy a v obci Mníšek pod Brdy a k.ú. Stříbrná Lhota , specifikované v čl. I. odst. 1.2.3. darovací smlouvy  v příloze č. 1 k č.j. 11732 /2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

ZM souhlasí   se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 11732/2012, mezi společností   Kinsu CZ s.r.o. IČ 279 43 798  jako dárcem  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným  o darování stavby  veřejného osvětlení do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy

 

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

 

Usnesení č. 12/14/2013
ZM souhlasí  s  bezúplatným nabytím pozemku p.č. 2209/37 o výměře 11m2, ostatní plocha, ostatní  komunikace  a p.č.2209/38 o výměře 77m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,  Katastrálním   pracovištěm   Praha  - západ   na   LV 60000  pro   k.ú.   Mníšek   pod   Brdy   z   vlastnictví  České   republiky   s   příslušností  hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 13/14/2013

ZM  souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti  -  id. 1/6  pozemku p.č 530/1, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 3658 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 14/14/2013

ZM  souhlasí  s bezúplatným nabytím stavby místního  vodovodu -  zásobovací síť pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, gravitační, umístěné v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota  včetně všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

ZM souhlasí   se zněním a uzavřením darovací smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 2678/2013  mezi K.N., M.N., p. J.K., p.D.P., p. V.P., p. K.Š.  a p. H.Š.   jako dárci  a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o darování  stavby  vodovodu a splaškové kanalizace, umístěné v pozemcích p.č. 281/1 a p.č. 148/7  k.ú. Stříbrná Lhota včetně  všech technických součástí a příslušenství  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

 

Usnesení č. 15/14/2013

ZM souhlasí s úplatným převodem pozemku p.č. 1995/9 – koryto vodního toku o výměře 20 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ na LV 60000 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu maximálně 500,- Kč.

 

Usnesení č. 16/14/2013
ZM  souhlasí  budoucím úplatným nabytím  budoucí veřejné komunikace,  vybudované na částech pozemků  p.č. 1313/2 dle GP č. 2360-1/2013 p.č. 1313/8, p.č. 1313/3 dle GP č. 2360-1/2013 p.č.1313/9 a p.č. 1314/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a částí pozemků  p.č. 1313/3 dle GP č. 2360-1/2013 p.č.1313/9 o výměře cca  236m2 a p.č. 1314/1 o výměře cca 15m2 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství za celkovou kupní cenu 5000,-Kč, z toho 2500,-Kč za komunikaci a 2500,-Kč za pozemky ( pokud   bude  prodej v době uzavření kupní smlouvy podléhat  DPH, bude k této částce připočtena DPH v zákonem stanovené sazbě) a za podmínek, specifikovaných ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uvedené v příloze č.1 k č.j 2042/2013 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy .

ZM  souhlasí  se zněním a  uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím kupujícím a společností InterCora, spol. s  r.o. IČ 477  14 018 jako budoucím prodávajícím o budoucím prodeji a koupi budoucí veřejné komunikace a částí pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně všech součástí a příslušenství.

 

ZM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

Usnesení č. 17/14/2013
ZM  souhlasí s  prodejem pozemků: p.č. 1313/7 o výměře 1042m2, trvalý travní porost, vzniklý dle GP č. 2360-1/2013  z pozemku p.č. 1313/2 o výměře 2686, trvalý travní porost a

- p.č. 1314/4 o výměře 44m2, zahrada, zaps. na LV 10001 pro katastrální území a obec Mníšek pod Brdy  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ předem vybranému zájemci společnosti InterCora, spol. s r.o., se sídlem Plzeň,  Lochotínská 18,  okres Plzeň-město, PSČ 301 00,  IČ  477 14 018 na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní  ze dne 13.9.2012 za celkovou  kupní cenu 2 172 200,-Kč   a  s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím  a společností InterCora, spol. s r.o. IČ 47714018 jako kupujícím o prodeji a koupi pozemků p.č. 1313/7 o výměře 1042m2 a p.č. 1314/4 o výměře 44m2 k.ú. Mníšek pod Brdy  .

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 18/14/2013
ZM nesouhlasí se změnou podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 837/2 v ulici 9. května Mníšek pod Brdy uzavřené dne 4.11. 2009 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi R. a J. Č .

 

Usnesení č. 19/14/2013

ZM souhlasí se splátkovým kalendářem žadatelky J. S., Praha 3 a to měsíčně 4000,- po dobu 24 měsíců.

 

Usnesení č. 20/14/2013

ZM souhlasí s převedením pohledávek Městské policie Mníšek pod Brdy ve výši 27.600,-- do podrozvahové evidence.

 

Usnesení č. 21/14/2013

ZM schvaluje převedení pohledávek ve výši 32.500,- Kč Komisí k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy do podrozvahové evidence.

 

 Usnesení č. 22/14/2013

 Zastupitelstvo města volí Mgr. Alici Vejmolovou, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ.

 

Usnesení č. 23/14/2013

ZM schvaluje pojmenování komunikace na parc. č. 1393 v k.ú. Mníšek pod Brdy
na ulici Sv. Barbory.

 

Usnesení č. 24/14/2013

ZM zamítá název ulice „Nad Vodárnou“ v lokalitě od ulice Řevnická – č. parc. 1636/1 směrem k parc. č. 1632/2, 1704/4 a 1704/3.

 

Usnesení č. 25/14/2013

ZM doporučuje radě města jmenovat Komisi pro životní prostředí.

 

Usnesení č. 26/14/2013

ZM pověřuje RM zpracovat materiál monitorující nezaměstnanost, případně pracovní příležitosti a možnost vytvoření pracovních míst v Mníšku pod Brdy.

 

Usnesení č. 27/14/2013

ZM schvaluje vstup Mníšku pod Brdy do Koalice STOP HF.

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                      Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                                starosta

Vyvěšeno: 29. 3. 2013

Datum sejmutí: 15. 4. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět