Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 13 ze dne 8.6.2016

Zápis ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 13 ze dne 8.6.2016

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová, Magdalena Davis (po složení slibu zastupitele), Daniela Páterová (od 18:27), Hana Kotoučová (od 18:40),

 

Omluveni: Marie Šretrová, David Řehoř

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:20 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvili paní Šretrová a pan Řehoř.

 

Pan starosta oznámil, že na funkci zastupitelky rezignovala paní Dana Dalešická, poděkoval ji za dosavadní práci v zastupitelstvu. K přijetí funkce byla oslovena další v pořadí (pozn. za volební stranu Společně pro Mníšek - sdružení SZ, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů) paní Magdalena Davis a nyní složí slib, aby se mohla ujmout své funkce.

 

Slib nové zastupitelky

 

Pan starosta přečetl slib:

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

 

 Paní Mgr. Magdalena Davis Ph.D. pronesením slova „Slibuji“ a podpisem na připravené listině se ujímá své funkce a připojuje se k ostatním zastupitelům.

 

Přítomno 11 zastupitelů.

 

Pan starosta upozorňuje zastupitele na materiály, které jsou předloženy na stole – zápis
z jednání FV, návrh usnesení a některé zpřesněné materiály týkající se pavilonu jsou u paní Svitálkové (kdyby měl zájem někdo z občanů). Veškeré materiály k bodu „pavilon“ jsou na sdíleném prostoru zastupitelů.

Kontrolní výbor se také sešel k jednání, ale zápis ještě není k dispozici – bude zřejmě na příštím zastupitelstvu.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu paní Wollnerovou a pana Procházku a návrhovou komisi ve složení paní Jarolímková a pan Kotouč a zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/13/2016

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Ing. Evu Wollnerovou a pana Romana Procházku a  návrhovou komisi ve složení paní Eva Jarolímková a pan Milan Kotouč DiS..

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta předpokládá, že bude i pro dnešní jednání vznesen návrh od pana Jeřábka na jmenovité hlasování, (pan Jeřábek přikyvuje), tak, aby se jednání nezdržovalo, dá starosta hlasovat o návrhu:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

 

Tajemnice paní Landová – vysvětluje postup hlasování.

Jsou připraveny tabulky se jmény zastupitelů a tajemnice je bude postupně vyvolávat k vyjádření se slovy PRO - PROTI - ZDRŽEL SE

 

V 18:27 se dostavila paní místostarostka Páterová – přítomno 12 zastupitelů.

 

Hlasování

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Projektu PAVILON ZŠ Komenského 420 (úvěrová smlouva, vypsání zakázky,

    Harmonogram a další náležitosti)

5) Zpráva FV,  Rozpočtové opatření č. 2/2016

6) Majetkové záležitosti

    Soubor smluv

6.1 Kupní smlouva – gravitační stoka splaškové kanalizace na Optrealu

6.2 Kupní smlouva – dešťová kanalizace a retenční nádrže společnosti Optreal

6.3 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemek č.parc. 1738/32 k.ú. MpB

6.4 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemky č. parc. 1738/14, 1738/18, 1738/21, 1738/25 a

      1738/28 k.ú. MpB

6.5 Smlouva o věcném břemenu služebnosti – pozemek č. parc. 2890/32 k.ú. MpB

6.6 Darovací smlouva – OPTREAL, spol. s r.o.

6.7 Kupní smlouva – pozemek pod trafostanicí  – ČEZ Distribuce a.s.

6.8 Kupní smlouva – pozemky pod 3 trafostanicemi – ČEZ Distribuce a.s.

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

 

To je návrh dnešního programu tak, jak byl sestaven – následuje výzva k případnému doplnění programu.

 

Návrh na doplnění:

 

Zast. Davis – žádosti od občanů a od pana Bochenka – návrh na přezkoumání realizovatelnosti projektu Pavilon a od paní Jeřábkové ohledně auditu města.

Diskuse o pojmenování a zařazení bodu

Po diskusi paní Davis navrhuje, aby ZM zohlednilo to, že žádosti o projednání dostalo a že to bude zařazeno na další jednání zastupitelstva.

Paní Davis ocenila odpověď pana starosty na dopis pana Bochenka, ale chtěla, aby se k tomu vyjádřili všichni zastupitelé, ne jen starosta. Zastupitelstvo by se ale dnes mělo vyjádřit k tomu, zda město využije nabídku firmy k přezkoumání finanční realizovatelnosti pavilonu.

Projednání by mělo být zařazeno za bod 3 před jednáním o Pavilonu pod názvem
- Návrh pana Bochenka

Starosta upřesňuje, zda ostatní ví, o co se jedná – proběhlo to v  e-mailová komunikaci.

Jedná se o nabídku firmy Kontrol-inspekt – jejich služeb se dá vyžít, ale za jiné ceny, než nabízejí a po proběhnutí standardní soutěže.

 

Starosta dává hlasovat o zařazení bodu do jednání pod názvem Návrh pana Bochenka.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

Proti

Proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Proti

Proti

         -

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 5               PROTI 7                     ZDRŽELI SE 0

 

Starosta - není zařazeno na dnešní jednání, ale to neznamená, že se nevyužije návrhu pana Bochenka.

 

Zast. Davis - návrh usnesení – zastupitelstvo bere na vědomí kvalifikovanou žádost občanů a pověřuje radu města jejím zařazením na příští jednání zastupitelstva města.

 

Hlasování:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

         -

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 12             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Zast. Jeřábek – návrh posílal v noci, chce zařadit bod o návrh upravení programu zastupitelstva tak, aby byl i na jednání ZM dán prostor pro mládež.

Zast. Páterová – k panu Jeřábkovi – na toto téma proběhla schůzka – existuje zápis, dohodli jsme se na o tom, a považuje za zbytečné to teď projednávat na zastupitelstvu.

Zast- Jeřábek – naučme mladé lidi sem chodit.

Paní Jeřábková – chce taky něco dodat.

Starosta – podle jednacího řádu budete moci až po projednání bodu zastupiteli.

Diskuse.

Zast. Jeřábek trvá na tom, aby se to projednalo na ZM.

Starosta – jak se má bod jmenovat a kam má být zařazen?

Zast. Jeřábek – bod „15 minut pro budoucnost“  – zařadit ke konci programu - bod 7

 

V 18:40 přišla zast. Kotoučová – přítomno 13 zastupitelů

 

Hlasování o zařazení bodu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

Pro

Proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 9               PROTI 4                     ZDRŽELI SE           

 

Zast. Jeřábek – Žádá zařadit bod o účasti občanů v oblasti ochrany přírody.

Veřejnost se do ochrany přírody zapojuje prostřednictvím sdružení, spolků atd. Jde o informování o předem zamýšlených řízeních dotýkajících se ŽP.

Došlo k různým pochybením při KIKu, další byla Pivovárka, dali jsme odvolání, KÚ to uznal, trvalo to rok, než se to všechno rozeběhlo znova.

Občanská sdružení mají být informována včas, aby se předešlo problémům.

Starosta - tak, jak to navrhujete, je to v rozporu se zákonem. Vy chcete vědět vše už předem o všech zamýšlených zásazích…….

S Kikem vysloveně lžete, město figurovalo jako účastník řízení, týkalo se to Černošic, vodoprávního řadu a proti tomu jste se odvolal. Viníkem situace je nakonec to, že investor od toho na čas ustoupil.

Diskuse jestli něco město udělalo v rozporu se zákonem.

Má se hlasovat o přijetí bodu k projednání – jako bod 8 účast občanů v oblasti ochrany přírody a krajiny

Zast. Slavíková - chtěla by víc informací.

Zast. Grygar  - teď máme hlasovat jen o zařazení bodu.

Zast. Jeřábek - stahuje žádost o zařazení a zařadí se až na další jednání zastupitelstva.

 

Zast. Jeřábek tedy žádá o zařazení bodu - Čištění příkopů a krajnic ve Stříbrné Lhotě – od roku 2013 je o to žádáno, lidi obcházejí mezi auty, je třeba vyčistit příkopy. Máme tam teď zrovna úraz, krajnice jsou neschůdné.

Starosta – byl jste při návrhu rozpočtu? Přednesl jste to tam? – ne! Víte, kolik to bude stát?

Zast. Jeřábek - 10.9.2015 se o tom mluvilo na ZM.

Starosta – máte na to připravené rozpočtové opatření?

Zast. Davis – bavíme se o tom už dlouho.

Starosta – je to zařazeno v rozpočtu?, příkopy a krajnice ve SL – vyčištění, ne.

 

Hlasování o zařazení bodu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Proti

Proti

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 11             PROTI 2         ZDRŽELI SE 0
Bod bude zařazen jako bod 8)

 

Zast. Jeřábek – žádost o zařazení dalšího bodu „čůrající chlapečci na fasádu domu“.

Přijel na zámek školský zájezd, čekali na otevření, používali zeď domu pana Jánského.

Kolem zámku lidi nemají žádnou možnost WC, zastupitelstvo by mělo pověřit radu jednat s památkovým ústavem o zřízení WC – možnost použití WC před tím, než se zámek otevře.

Je třeba vyřešit problém, když přijedou návštěvníci do Mníšku, kam mohou jít.

Starosta – to jsou diametrálně různé návrhy - jednání s NPU nebo zřízení veřejných WC.

Název bodu - Veřejné záchody předzámčí.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 12             PROTI 1                     ZDRŽELI SE 0

Bod bude zařazen jako bod 9)

 

Další návrhy zastupitelů na zařazení bodů do programu nejsou. (19:01h)

 

Paní Jeřábková – hezky si to sesumírujete, pak se to neprojedná, přesune na další zastupitelstvo a už nikdy se to neprojedná. Tak to je i s těma příkopama – bylo to už v září na zastupitelstvu.

 

Zast. Kotouč – zastupitelstvo nekončí předčasně, ale v 10 hodin (pozn. 22 h) a prostě se to nestihne, nebo se to může protáhnout.

Paní Jeřábková - o to nejde, ale nikdo to nekontroluje, aby to bylo zařazeno znova - slíbíte to
a neuděláte usnesení.

Starosta – paní Jeřábková má tu připomínku, aby automaticky přecházely neprojednané body na příští zastupitelstvo.

Zast. Grygar – mělo by se to automaticky přeřazovat, když se to nestihne.

 

Hlasování pro schválení celého upraveného programu: usnesení č. 2/13/2016

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO      13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Občan z publika – dotaz, zda také může požádat o zařazení bodu k projednání?

Starosta – ne, nemůžete napřímo, musíte přes některého ze zastupitelů a až napříště.

 

Návrh starosty na přijetí usnesení:

ZM souhlasí s tím, že neprojednané body z programu zastupitelstva města budou automaticky přesunuty na příští jednání ZM.

 

Pan Izák – poznámka – možná, kdyby paní Jeřábková, řekla doma panu Jeřábkovi, aby ty neprojednané body zařadil do dalšího zastupitelstva…….

 

Starosta – není protinávrh?

Hlasování o návrhu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

Omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 11             PROTI 2                     ZDRŽELI SE 0

 

 

2) Veřejná schůze

 

Pan Jánský -

Starosta – pane Jánský, vy nejste občanem Mníšku, ani zde nevlastníte nemovitost.

O vašem vystoupení musí zastupitelé hlasovat.

 

Hlasování pro umožnění příspěvku pana Jánského:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Pro

Proti

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO      11        PROTI 2                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan Jánský – Zdravý Mníšek uveřejnil článek o zrušení povolení ke stavbě MBÚ.

Jsou dvě rozhodnutí. Jedno rozhodnutí je z Mníšku a druhé z KÚ.  
KÚ také rozhodl o vyloučení starosty z projednávání věci, což je jasným důkazem, že starosta jedná za Krafta. Z přiložených rozhodnutí vyplynula dlouhodobá obchodní spolupráce Digrin – Kraft.

 

Starosta – a je to rozhodnutí pravomocné? - Není, město podalo odvolání, na úřadě se dnes cítíme podjatí úplně všichni.

Nevím, ale jak tento dokument mluví o spolupráci s Kraftem? Pan Kraft měl už 4 roky
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stejně to nestojí. Kdyby pan Kraft chtěl, tak by to měl dávno postavené.

To, co jste tady řekl, je proti slušném chování.

Diskuse starosty s pánem z publika (pan Turek) o MBÚ a velikosti produkce odpadu v Mníšku a regionu kolem.

Starosta - Před třemi roky se to tady podrobně probíralo.

 

Pan Turek - Jedná se mu vůbec o tu myšlenku, jak tady něco takového může vzniknout

Starosta – Je to v průmyslové zóně.

Vliv na to, že to nestojí, měla ekonomika a dotační politika tohoto státu a ne aktivita Zdravého Mníšku.

 

Pan Zbyněk Jirovský – na místostarostku Páterovou – zda se podívala do matriky, když nastupovala? – 80 dětí se nedostalo do MŠ a ty děti se nenastěhovaly před začátkem roku.

Co pro to udělala, případně, jak mohou rodiče pomoct?

Neví, co je pravdy na tom, že ředitelka Šretrová přijala do školky dítě, které nemělo 3 roky – měl to být její vnuk, a přijímá i během roku, - může tam být něco nekalého, jde o úplatu? - Chce to prověřit a chce, aby to dali vědět jemu a ostatním občanům. Jak se naloží s těmi 80 dětmi?

Diskuse o možnostech prostor, pronájmu RD na školu.

Zast. Páterová – věnuje se tomu velice a komunikuje i s lidmi, kteří pronajímají domy.

Pan Jirovský navrhuje – zpoplatnit školku – navýšit školné a z toho platit pronájem na zkapacitnění.

Diskuse o financích, daňových úlevách pro rodiče.

Zast. Páterová – není to pravda, že je 80 dětí nepřijatých – je to kolem 45 dětí.

Pokračuje diskuse.

Páterová - pojďme se domluvit, že se sejdeme a probereme to, svůj telefon nadiktujte paní Svitálkové.
Pravidla přijímání během roku – uvedl jste, že jste to slyšel někde na pískovišti – není to úplně fér, to by bylo na román, co se kde říká, - to prostě není pravda, nevím o tom, že by přijala svého dvouletého vnuka a k přijímání během roku - ředitel školy má právo rozhodovat o přijetí dítěte během roku.

 

Paní Pirichová – zítra se sejde školská komise – od 18 hodin, zve pana Jirovského, aby se jí zúčastnil.

 

 

Paní Kretschmerová – poznámka k povinnosti přijímat předškolní děti do MŠ.

Má již 7 odmítnutých přihlášek do MŠ. Nicméně od té doby, co bydlí v Mníšku, byla kapacita školek navýšena několikrát.

 

Lenka Krupková z Rymaně - upozornila na zápach a hluk, který se v noci šíří z Kovohutí.

Starosta – v poslední době se to zase objevilo, nějaký čas se to zlepšilo a teď je to zase horší.

Doporučuje, aby se paní nakontaktovala na pana Navrátila a paní místostarostku a paní Davis.

Před dvěma lety se to podařilo utlumit a je to tu znovu.

 

Zast. Nováková – ještě ke školkám a kapacitě – mnoho dětí nemá trvalé bydlení v Mníšku
a jejich počty se začnou hromadně navyšovat před zápisem do školky.

 

Diskuse o problémech o přijímání dětí do školy.

 

Paní Janů – navazuje na pana Jánského dotazem, kam se odváží odpad a jak se to zpracovává?

Starosta - Na ÚVR asi 15 tis. tun, ale nepřetřiďuje se to, jen se to lisuje, nakládá a odváží na vzdálenější skládky, Ďáblice, Příbram atd.

 

Paní Rydrychová – ke zrušení dětského hřiště na novém sídlišti, - děti si nemají kde hrát.

Dotaz, zda to bylo v tak dezolátním stavu, že se to muselo zavřít?

Zast. Páterová – na popud pana Jeřábka a po následné kontrole certifikovaným revizním technikem dětských hřišť, se to muselo zavřít, oprava by byla náročná. Poptala se dotace u ČEZu, pokud uspějeme, tak tam bude kompletní nové hřiště z dotace ČEZu. Když ji nedostaneme, tak se tam dají alespoň dva prvky.

 

Zast. Jeřábek reaguje na slova paní Páterové – delší dobu kritizoval nebezpečnost hracích prvků a ohrožení dětí

 

Zast. Páterová. – v Mníšku máme několik hřišť a děti si mají kde hrát – U draka, Pivovárka, v Rymani a je tu plno lesů, vod a strání.

Starosta – přijalo se globální rozhodnutí podle revizních zpráv – přistoupíme k tomu generálně, všechno dožité vyhodit.

 

Konec veřejné schůze v 19:49 hod.

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Vítám vás všechny na druhém zasedání ZM v roce 2016. Od posledního březnového zasedání uplynuly dva měsíce, které byly vyplněny i přípravou materiálu na dnešní zasedání, tj přípravou materiálu na projednání zadání veřejné zakázky pro stavbu nového školního pavilonu. Všechny klíčové informace jsou k dispozici i pro veřejnost u paní zapisovatelky.

V předchozích dvou měsících Rada města pracovala poměrně intenzivně. Projednala nejenom projekt pavilonu, ale i zadání evaluace základní školy, řešení pro novou třídu nebo třídy základní školy pro školní rok 2016/2017, rozhodla o podání žádosti o dotaci na chodníky podél ulice Lhotecká a Dobříšská, rozhodovala o řešení nové ATS i probíhající stavbě tělocvičny.

Sešla se v prostorách školy a představila pedagogickému sboru návrhy řešení kapacity (tj. nový školní pavilon) i možnosti pro rok 2016/2017 a dohodla se na dalších neformálních schůzkách.

Taktéž rozhodla o spuštění procesu vyhlášení stavebních uzávěr vytipovaných lokalit v souvislosti s tvorbou nového územního plánu. Dále rada města projednávala i běžnou agendu v rámci stavebních a dalších řízení.

 

Projekty:

Pavilon – byla ukončena projekce vlastní stavby a okolních objektů. Materiály jsou dnes k dispozici.

Tělocvična - po intenzivních jednáních s dodavatelem stavba probíhá podle upraveného harmonogramu. Byl uzavřen dodatek na termín, který řeší počáteční problémy při realizaci zakládání (časové zpoždění). Dokončení stavby a předání je plánováno v termínu od 15. července do 30. července. V měsíci srpnu se bude tělocvična dovybavovat a stěhovat.

ATS Stanice - Bylo předáno doplňkové měření tlaku v dotčených lokalitách, které odhalilo nutnost úprav ve stávajícím projektu. Nyní OSMI celou věc posuzuje a společně s provozovatelem připravují potřebná opatření.

Výstavba chodníků Lhotecká - Dobříšská: nyní se připravuje zadávací dokumentace k soutěži, které následně bude zaslána poskytovateli dotace k odsouhlasení.

Stavba kanalizace a vodovodu na Stříbrné Lhotě: dokončují se poslední jednání s vlastníky zasažených pozemků a jednání se zájemci o přípojky. V letních měsících bude stavba spuštěna.

Výstavba Baní  -  stavba je nyní v plném provozu, Mníšek pod Brdy je dnes plně zásobován vodou z Prahy.

Dotace:

  • V letošním roce v rámci dotačních titulů Středočeského kraje město obdrželo dotaci na obnovu Skaleckých kapliček a to ve výši 215 tis. Kč.
  • V dubnu byla podána žádost o dotaci do programů IROP - nové chodníky v ulicích Lhotecká a Dobříšská.
  • Připravuje se podání žádosti do programů VPS pro přeložky vodovodů a kanalizace Pavilon.
  • Projednává se možnost jednorázové dotace kraje na kontejnerové třídy

 

 

Místostarostka Páterová doplňuje informace o setkání zastupitelů ve škole.

 

Na pondělí 6. června byli zastupitelé pozváni na schůzku se zástupci učitelského sboru do sborovny základní školy. Schůzka se konala od 17 hodin a ze zastupitelů jsme se dostavili já, paní Davis a pan Jeřábek. Schůzku inicioval pan učitel Josef Porsch a pan učitel Ondřej Solnička s vědomím paní ředitelky a širšího vedení. Zápis z této schůzky ještě není k dispozici, proto bych vás ráda ve stručnosti seznámila s obsahem schůzky. Zástupci učitelského sboru by byli rádi, kdyby se zastupitelé zajímali o školu kontinuálně, aby měli větší přehled o tom, co škola dělá, co se v ní děje a aby si více uvědomovali sounáležitost základní školy s městem a zahrnovali ji do dlouhodobých plánů města. Ze schůzky vyplynulo, že by bylo vhodné, aby měla základní škola vymezený prostor na každém zastupitelstvu, a pokud budou zástupci školy chtít, bude jejich vystoupení zařazeno jako bod do programu jednání. Informaci o konání zastupitelstva jim předám já, popřípadě mnou pověřený pracovník úřadu a společně se dohodneme na zařazení bodu do programu. Dohodli jsme se také, že by bylo vhodné setkávat se se zastupiteli vždy před konáním zastupitelstva a probrat aktuální záležitosti týkající se základní školy.

Dále padl návrh na uskutečnění dne otevřených dveří pro zastupitele, který by se měl konat v dopoledních hodinách, byla by vhodná účast všech zastupitelů a zástupci učitelského sboru by nás provedli školou za plného provozu, abychom viděli v reálu provoz a chod školy. Datum pro toto setkání zatím nebylo stanoveno.

1. setkání se zastupiteli by mělo proběhnout 30. 8. 2016, pozvánku obdržíte emailem v dostatečném předstihu.

 

Informace ohledně kontejnerového řešení, - potřebujeme umístit jednu třídu. RM to projednávala, rádi by přijali všechny děti i z vedlejších obcí. Předělání sborovny se ukázalo jako nevhodné. Paní místostarostka byla pověřena získáním nabídky na pronájem nebo koupi kontejnerových tříd. Okolní obce navrhly podílení se na nákladech.

Cena za pronájem cca 4 tis./kont./měs.

Koupě cca 5 mil + DPH + sítě + úprava okolí.

Zatím monitoring trhu, schůzka s cca 4 firmami.

Místostarostka to zapomněla zařadit na bod programu a byla by ráda, kdyby se mohl ještě program doplnit, aby se mohla vypsat Poptávka a výběrové řízení dle „zásad a postupů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

Starosta – takže budeme hlasovat o souhlas s doplněním programu o bod 10 -  třídy z kontejnerů.

Hlasování:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Dotaz – jedná se o kontejnery z Expa?

Páterová – ne, ty jsou zamluveny už rok dopředu.

 

 

Usnesení č.  3/13/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO      13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Procházka – ke starostovive zprávě jste měl říct ještě něco o financích k tělocvičně.

Starosta – do příště to připraví – financování – bilance financování tělocvičny.

 

K tomuto vyjádření je požadováno usnesení:

ZM bere na vědomí, že na příští zasedání zastupitelstva bude zařazen bod Bilance financování tělocvičny.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO      13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4) Projekt Pavilon ZŠ Komenského 420

Během prezentace představil starosta tři etapy zkapacitnění ZŠ Komenského 420.

O podobě pavilonu rozhodovalo zastupitelstvo v prosinci 2015. Předpokládané náklady 76,5 mil – 44 mil. dotace.

Návrh se někomu líbí - někomu ne.

Předpokládané související náklady 14 mil.

Náklady na provoz - 600-700 tis. ročně

Provozní výnosy - z rozpočtového určení daní za navýšený počet žáků bude podle obsazenosti školy.

 

Situace rozpočtu – projekt byl hodně konzultován s Region servisem.

Město letos do staveb investuje 22 mil. a k tomu splácí půjčky ve výši 5,8 mil.

Mezi hlavní investice je počítána tělocvična za 9,5 mil, Baně 4,7 mil, nové silnice přes 1,2 mil., stavba kanalizací a vodovodů 4 mil.

S novým pavilonem se to změní, město bude splácet o 3mil více a bude investovat o 3 mil. méně – to bude trvat dva roky.

Starosta vysvětluje finanční situaci v dalších letech.

 

Zast. Jeřábek – stručná poznámka – nebyl odsouhlasen pavilon, byla odsouhlasena jen projektová dokumentace.

Starosta – je odsouhlasen záměr.

Diskuse o prostoru připomínek pro občany

Zastupitelé – Jeřábek žádá svého tiskového mluvčího, paní Jeřábkovou, aby za něj přednesla připomínky - má na to 3 minuty

 

Paní Jeřábková – v přípravě je zpoždění 2 měsíce – nepracovalo se na krizové variantě.

Ing. Tesař – doporučil zpracovat rozpočtový výhled s analýzou financí – to město neudělalo, já to udělala za ně.

Paní Jeřábková přednáší pohled na financování s tím, že město se dostane do potíží.

Město má daleko menší finanční možnosti, neudělala se analýza, neudělala se finanční kontrola projektu, odpovědnost přechází na zastupitele, když to zastupitelé schválí.

Pan Neuer – poukázal na chybu, které se paní Jeřábková ve svých úvahách dopustila.

Starosta – dotaz, zda se na to mohou v klidu podívat společně, protože tam našli asi chyb víc a možná to bude na větší diskusi.

Pokud bude rozpočet plněn tak, jak je naplánováno, nemůže být město v mínusu.

Pan Neuer  - omlouvá se paní Jeřábkové, že se přehlédl v její tabulce čísel a neshledává chybu, na kterou předtím poukázal.

 

Diskuse o způsobu zpracování přehledu paní Jeřábkovou.

Není jasné, čí pohled na zpracování finančního přehledu je správný.

Zast. Grygar – je možné, abyste se nějak setkali, vysvětlili si to, a projednalo se to jindy (myšleno na jiném jednání zastupitelstva).

Starosta – musí se hlasovat dnes, buď se bude stavět, nebo se přijme jiná varianta.

Dotaz z publika – jak se mají zastupitelé rozhodnout?

Starosta – k tématu byla pracovní schůzka, bylo zpracováno mnoho materiálů.

 

Zast. Jeřábek – zúčastnil se všech schůzek – pro něj ztratil projekt hodnotu, když vyšlo najevo, že přízemí nenahradí plnohodnotně kulturní středisko.

Zast. Páterová - myslíte diskotéku?

Zast. Jeřábek - ano diskotéku.

Zast. Páterová - to se neděje ani teď v kulturáku.

 

Pan Navrátil – při každé diskusi vždy přicházíte s novými argumenty – jaké aktivity vám budou chybět. Budou tam programy pro všechny generace a různé kulturní příležitosti – bude se tam např. konat Brdský kos, - jaké programy vám tam chybí?

Pan Jeřábek - schází mu možnost aktivit pro mladé lidi od 14 do 26 let.

Pan Navrátil - Na prezentaci, která ohledně pavilonu proběhla, jste slyšel, co bylo řečeno, co se tam všechno bude určitě konat. Bude to prostor pro mnoho aktivit.

Diskuse Jeřábek-Navrátil

Jeřábek upozorňoval, že pavilon je v uzavřeném prostoru, že se to bude rozléhat. Když večer vyjdou lidi z pavilonu ven, bude tam hluk. Měla se udělat hluková exteriérová studie, jak to chcete dál řešit?

 

Zast. Davis - vrací debatu do věcné roviny, každá veřejná stavba nese nelibost nějaké skupiny.

Nezpochybňují nutnost přistavět školu, klíčovým argumentem je, že nevěří finančním analýzám. Paní Jeřábková má jiné závěry, než vy. Tento týden skoro nespala.

Stala se zastupitelkou před 10 dny. Je to obrovské kvantum informací, nejsou si jistí, že finanční budoucnost města je zajištěna.

 

Starosta – finanční analýzy si město nechalo zpracovat a jde o to, jestli věříte paní Jeřábkové a není šance upozornit na to, kde by měla vadu a vy se jen domníváte, že na to město nemá.

Tohle město mělo mnohem finančně náročnější projekty a dodnes nezkrachovalo, třeba ČOV a jiné.

Nikdo neříká, že se nemůže stát, že se stavba prodraží, ale to by nikdo nikdy nic nepostavil.

Zast. Davis - mluví o finančních analýzách – záleží na vstupních datech a kdybyste stál o to, aby se to vyřešilo, tak jste to s námi řešil už od listopadu.

Starosta od listopadu se změnilo hodně, ale teď se bavíme jen o tom, jestli na to město má nebo nemá a jestli bude mít ještě na další investice.

 

Zast. Grygar – také by rád požádal svého tiskového mluvčího, paní Jeřábkovou, aby řekla něco o likviditě města.

Zast. Páterová – žádost o tiskového mluvčího - to bylo vtipné, když to říkal pan Jeřábek, ale teď byste mohl mluvit sám.

Starosta – probíhá diskuse zastupitelů, nemůžeme o tom hovořit s nějakým zkreslujícím způsobem, to bychom byli sami „padlí na hlavu“.

 

Zast. Slavíková – není plně ztotožněná s tím, jak to celé probíhá, právě ten časový tlak způsobuje takové nesrovnalosti.

Kdybychom rozhodovali bez časového tlaku, sama by třeba hledala jiné financování, ale tím by se to posunulo třeba o tři roky.

Teď se zúčastnili pracovních setkání, která byla detailní, pan starosta nás ujistil, že jsme schopni to ustát, dle vyjádření stavařů, že je reálné to postavit a profinancovat.

Obrátili se na ní i starostové z okolních obcí, pro které je stěžejní, aby měly děti kam chodit.

Je to těžké rozhodnutí, uvědomuje si ta rizika, musí důvěřovat materiálům, které dostali, jinak by se nemohla rozhodnout – podpoří to.

 

Pan Olšák – dotaz - komu ze zastupitelů se dostala stížnost, kterou ohledně stavby pavilonu zsílali?.

Odpověď - Bylo to asi něco pro stavební úřad – to zastupitelé nedostávají, neviděli – stavební úřad je samostatný úřad.

 

Pan Jirovský – všichni chceme školu – zastupitelé zřejmě nemají dost informací, jeden nastrčil ženu……….., zkušenost je tělocvična – posunuje se to, ani se nedozvěděli, za kolik jsou tam vícepráce.

Tělocvična z pohledu projektu – velkej průšvih.

Teď se řeší další projekt, proč si nesednou zastupitelé dohromady na samostatné pracovní setkání s chlebíčkama – třeba se v klidu rozhodnout za 14 dní, to je jedno.

Myslí si, že nelze do konce roku legálně prostavět daná částka, přijde se o dotaci, zůstane to rozestavěné na jak dlouho, nebude vůbec nic.

Na tělocvičné jsou vícepráce.

 

Starosta – srovnáváte nesrovnatelné - projekt tělocvičny se dělal na poslední chvíli ve velkém presu, aby se to stihlo.

Na rozdíl od tělocvičny, bylo na projekt pavilonu skoro 6 měsíců a je zkontrolován minimálně 3 stavebními společnostmi, kvalita přípravy je naprosto jiná.

 

Pan Jirovský - Vy máte projektově všechno připraveno?

Starosta – Ano.

Zast. Slavíková - je ráda, že se takhle pan Jirovský ptá – ona měla stejné dotazy.

Vypadá to, že se rozhodujeme na poslední chvílí…………

 

Starosta – všichni zastupitelé mají stejné informace, radní je mají dřív, protože na něm pracují a proto se dělají pracovní schůzky a na základě připomínek se upravují chyby,

V tuto chvíli mají zastupitelé dokumentaci pro provedení stavby, položkový rozpočet včetně okolních staveb, finanční analýzu, výhled financí a kalkulaci úvěru, kompletní nabídku spořitelny na úvěr a kompletní zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo k VŘ, vše v elektronické podobě na sdíleném prostoru.
 

Zast. Jeřábek – co nemáme – nemáme audit pana Tesaře, nemáme krizové řešení, je pouze jedna varianta pavilonu. Neměli jste nic a je to přesně postaveno na čas, buď se rozhodne, nebo ne.

Nedělalo se krizové řešení, protože by to stálo peníze.

 

Paní Horynová souhlasí s panem Jeřábkem, považuje za aroganci, že se nezeptali lidí, že nenašli jiné místo, když je tam navržená kavárna. Neudělali nic, aby se zeptali lidí a zasáhli do jejich životů, nikdo se jich nezeptal, o co všechno je připravíte, o klidovou zónu.

S tím kulturním centrem by byla opatrná, stále říkáte, že Mníšek poroste, na co takové KC je?

Jedno KC už máte a tam by to mohli postavit.

 

Starosta – samozřejmě to sáhne do života lidí, pohled se mění v závislosti na generacích.

Budova přidává 120 dětí, ale za poslední dva roky se zvedla kapacita školy ze 430 na 740.

Starosta chápe její obavy.

 

Pan Čerešňa – Poukazuje na problém s dopravou, líčí problémy, které jsou už teď s parkováním.

 

Starosta – bude mnohonásobně víc míst, než je potřeba, do toho centra se žádná auta nedostanou.

Diskuse o vzdálenosti nové budovy od obytných domů.

 

Paní Herdová - mluví o tom, že by se teď nemělo rozhodovat podle toho, jestli je vzdálenost 40 nebo 60 metrů, jediný argument je ten paní Davis, ale na druhé straně není místo pro děti. Okolní děti taky nemají kam chodit.

 

Paní Černá - kde mají větrat, kde mají sušit prádlo? Umíte si představit ten život tam, to bude utrpení, proč jste to nepostavili někde jinde, proč to nepostavíte zezadu – za Komenského ulicí?

Starosta – to není pozemek města a je u dálnice.

Paní Černá – pokračuje – ať se to postaví někde jinde. Byla na informační schůzce a vy (starosta) jste odpověděl, že se může najít i jiné místo. Neumí si tam ten život představit. Vám by se to taky nelíbilo. Stavba je příšerná, ptačí hnízdo, devět tříd, kavárna.

 

Starosta naše strana neuvažovala o tomto řešení, ale když ten návrh přišel, tak ho hodnotili, jako nejlepší a všechno ostatní bude dražší. Chápu vás, ale s vaším názorem se nemůžu ztotožnit.

 

Pan Nádvorník – má tři děti, dvě školou povinné, do voleb šli pro to, že cítili, že město hodně moc dluží dětem. Problém byl a oni ho viděli – se školou, družinou, prostory, kde děti můžou trávit volný čas. MKS je ruina, naše děti tam chodí, tráví tam čas v nevyhovujícím prostoru, technicky a možná i zdravotně.

Hledali místo, pro něco co si mohou dovolit. Dnes se už velká kulturní centra nestaví, bourají se, nepotřebujeme velké kulturní centrum, potřebujeme barák, kde se bude od rána do večera něco dít. My jako rodiče musíme převézt děti přes půl města, nebo tam přebíhají samy a my se o ně bojíme.

Nápad postavit to dohromady uvítali.

Neexistuje jiné řešení, velmi oceňuje zastupitele, kteří říkají, že se jim něco nelíbí, ale že přesto si řeknou, že to podpoří. S úrokem 0,69 % asi nebyla vhodnější doba si půjčit.

 

Pan Procházka – máte nějaké řešení, kdyby se někdo odvolal do VŘ a dostalo se to třeba k ÚOHSu?

Starosta – vyhlásí se VŘ, bude se vybírat, budeme znát dodavatele. Když se někdo odvolá, bude se muset změnit harmonogram, zatím se harmonogram plnil - podle schváleného na zastupitelstvu. Pokud to bude probíhat podle harmonogramu, v srpnu se budeme muset sejít a odsouhlasit dodavatele. Pokud se odsouhlasí dodavatel, tak není problém. Pokud se bude dodržovat harmonogram, tak to dopadne dobře. Pokud budou vyčerpány časové rezervy a dojde k odvolání v rámci soutěže, bude se muset přistoupit k alternativnímu řešení.

 

Zast. Páterová upozorňuje, že se blíží 10. hodina, bude se muset hlasovat o prodloužení zastupitelstva.

 

Zast. Davis čte prohlášení opozičních zastupitelů:

Opoziční zastupitelé nezpochybňují nutnost rozšíření kapacity školy v souladu s dotačním titulem MF. Přesto nepodpoří současnou podobu předkládaného projektu přístavby ZŠ z následujících důvodů:

1. Projekt nemá dostatečné finanční krytí.

Současný návrh rozpočtového krytí projektu je kromě úvěru závislý na několika dotačních položkách, z nichž největší tvoří přislíbená dotace 44 mil. z dotačního programu MF a pak několik menších dotací, které město přislíbené nemá. Konkrétně se jedná o dotaci na přeložky, dopravu a bezbariérovost a na vybavení tříd, zázemí a auly, dohromady 10,5 mil. Pokud město nezíská některou z menších dotací, budou jeho jedinou rezervou 3 mil. dočerpání úvěru, neboť nedisponuje žádnou finanční rezervou ve formě vlastních prostředků. V důsledku nedodržování rozpočtu v předchozích letech, kdy byly závazky přesouvány do let následujících, chybí dnes městu asi 5 mil., které by jinak mohlo použít jako rezervu.

2. Harmonogram stavby je nereálný.

V předloženém harmonogramu projektu je uvedeno, že stavba hlavní budovy pavilonu bude zahájena v září 2016. Pokud vše proběhne podle plánu a stavbu se opravdu podaří zahájit v září, dotační částku 44 mil z ministerstva financí bude nutno proinvestovat během čtyř měsíců. Z informací prezentovaných panem Šulcem o investičně srovnatelné stavbě sportovního centra Esmarin na ZM 11.11.2015 však víme, že proinvestovat takovou částku trvalo 9 měsíců. Tedy více než dvojnásobně dlouho. Je proto pravděpodobné, že vedení města bude ke konci roku 2016 nuceno vystavit zálohové nebo fiktivní faktury na desítky milionů Kč, čímž vystaví celý projekt značnému riziku. Pokud navíc budou práce na hlavní budově zahájeny s významným zpožděním, projektu hrozí nesplnění dotačních podmínek a následné vrácení hlavní dotace 44 mil. Za těchto okolností by městu zůstala nedokončená stavba, na kterou by po dobu příštích 15 let splácelo úvěr, žádné prostředky na její dokončení a žádné investiční prostředky na jakékoliv jiné řešení navýšení kapacity školy po dobu minimálně 4 let, o jiných nutných investicích ani nemluvě.

 

Opozice na uvedené skutečnosti poukázala již na ZM 11.11.2015 a na témže ZM bylo starostou přislíbeno vypracování náhradní varianty za vlastní prostředky města. Tento slib však nebyl dodržen.

Z výše uvedených důvodů považujeme výstavbu současné podoby Pavilonu za nezodpovědný hazard s finanční budoucností města a vyzýváme všechny koaliční zastupitele, aby hlasovali proti jejímu uskutečnění.

Podepsaní opoziční zastupitelé Pavel Grygar, Roman Procházka, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis.

 

Zast. Kotoučová – dotaz na pana Tichánka (odborná pomoc městu v projektu Pavilon) ohledně možnosti splnění výstavby v krátkém čase.

 

Pan Tichánek – co se týká možnosti prostavět 44 mil do konce roku…… O2 arena se postavila za 14 měsíců a byla to mnohonásobně větší stavba.

Pokud je stavba dobře zorganizována, tak se dají dělat zázraky.

Příklad má i z Horoměřic, kde se dělala přístavba školy, měla o jedno podlaží navíc, základová deska se začala dělat 5.2. a strop se betonoval 7.5. – to znamená 4 podlaží za 3 měsíce.

44 miliony se dá prostavět, ale musí být ve smlouvě o dílo stanovena prostavěnost těchto prostředků a smlouva to musí zajišťovat, aby nezvítězila firma, která by nepovažovala termín za závazný. Ale tohle je ve smlouvě velmi dobře ošetřeno. Ví, že by na to velice těžce doplatil.

 

Pan Jirovský – listopad, prosinec – to jsou klimaticky těžké měsíce - rizika jsou velká.

Pan Tichánek, - neradil by něco, za čímž by si nemohl stát.
Klimatické podmínky – každý zhotovitel si musí být vědom, že může přijít sníh apod.

 

Je 5 minut po 22 hodině.

 

Zast. Grygar – spoléháte na to, že do toho nikdo „nehodí vidle“, je to jen o počasí,

3 roky trvalo, než jsme viděli první návrh.

 

Hlasování o prodloužení jednání ZM do 23 hod.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Proti

Proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 11             PROTI 2                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta uvádí, že financování bylo projednáno ve finančním výboru a požádal paní Wollnerovou, aby k tomu také přečetla vyjádření FV.
5) Zpráva FV + rozpočtové opatření

Zast. Wollnerová – čte ze zápisu z jednání finančního výboru, který se sešel 1.6.. Jednání mělo více bodů – výbor projednával rozpočtové opatření,  závěrečný účet, účetní závěrku a pavilon. Všechny dotazy vznesené na paní Šibřinou a Navrátila byly zodpovězeny. Rozpočtové opatření doporučili schválit a závěrečný účet také bez výhrad. FV doporučil prověření a upravení účtu 042, projednal podklady pro účetní závěrku a doporučil ji ZM ke schválení, projednali i nabídku České spořitelny, a.s. na úvěr pro pavilon a po prověření dotačních podmínek projetu a podmínek zákona o veřejných zakázkách (volali odborníkovi na zákon o veřejných zakázkách) bylo konstatováno, že jedna nabídka je akceptovatelná. FV doporučil zastupitelstvu předloženou nabídku ke schválení.
 

 

Hlasování o usnesení č. 6/13/2016

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru č. 10 ze dne 1. června 2016.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Hlasování pro schválením úvěru – usnesení č. 4/13/2016

ZM souhlasí s výběrem společnosti Česká spořitelna, a.s. jako poskytovatelem úvěru pro financování projektu“ „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy“.

ZM schvaluje uzavření Úvěrové smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Proti

Proti

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Proti

Proti

Pro

 

PRO 9               PROTI 4                     ZDRŽELI SE 0

 

Hlasování pro Usnesení č. 5/13/2016

ZM v souladu se zákonem 137/2006 Sb. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky s názvem "Výstavba školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy".

Současně souhlasí se zněním zadávací dokumentace této zakázky.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Proti

Proti

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Proti

Proti

Pro

 

PRO 9               PROTI 4                     ZDRŽELI SE 0

 

Zast. Nováková odchází 22:09

 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2016

Paní Jeřábková – upozornila na chyby v rozpočtovém opatření a doporučila ho přepracovat.

Starosta – neví, jaké chyby má paní Jeřábková na mysli. Rozpočtové opatření sestavovala paní Šibřinová, pokud měla paní Jeřábková nějaké připomínky a byla potřeba vysvětlení, měla přijít, aby se to vysvětlilo.

Diskuse paní Jeřábkové a starosty o chybě v RO.

Pí Jeřábková předložila návrh na opravu
Starosta - takto je to procesně i lidsky mimo. Měla jste přijít za paní Šibřinovou.

 

Zast. Jeřábek - navrhuje hlasování o rozpočtovém opatření odložit.

.

Hlasování o návrhu

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

nepřítomna

Proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Proti

Proti

Proti

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Proti

 

PRO 4               PROTI 8                     ZDRŽELI SE 0         NEPŘÍTOMEN 1

 

Hlasováno o původním návrhu usnesení 7/13/2016

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

nepřítomna

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Proti

Proti

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Proti

Proti

Pro

 

PRO 8               PROTI 4                     ZDRŽELI SE 0         NEPŘÍTOMEN 1

 

 

Vyhlášena 5 minut přestávka do 22:28 hod.

 

Po přestávce pan starosta navrhuje všechny body – majetek, 15 minut pro budoucnost, příkopy ve Stř. Lhotě a veřejné záchody přesunout na příští jednání ZM.

Nejprve by se projednal závěrečný účet a pak odložené body.

Na dnešním jednání je ale nutné ještě projednat záležitost pod bodem 10 – škola – kontejnery,

to nesnese odkladu.

 

Hlasování pro návrh přesunutí bodu č. 6,7,8 a 9 na nejbližší zasedání zastupitelstva.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

nepřítomna

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 12             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         NEPŘÍTOMEN 1

 

 

10) Kontejnery – ZŠ

Bod uvádí místostarostka Páterová.

V současné době už se do ZŠ nevejdou děti z okolních obcí – hledáme řešení pro 1 třídu.

Uvažovali se různé možnosti, kam děti umístit. Také se uvažovalo o použití sborovny, ale poslední návrh je ten,že by se nepřestavovala sborovna, ale pořídily by se 2 kontejnerové třídy.

Paní místostarostka  již předběžně tuto variantu poptávala, všechny oslovené firmy nabízí to samé.

Vnitřní materiál – lakovaná dřevotříska není to příliš útulné – některé firmy jsou schopné to dělat na sádrokarton, ceny se příliš neliší – 4000,-  pronájem na jeden měsíc + doprava a montáž, základová deska nebo pasy cca 200 tis. V rozpočtu je vyhrazeno asi 150 na úpravu sborovny. ZM by mělo rozhodnout, zda souhlasí s tímto řešením a dají souhlas pro učiněšní poptávky dle vnitřních pravidel, to znamená – poptat asi 5 firem na dvě kontejnerové třídy pro ZŠ. Poptávka by byla na dvě varianty na prodej i na pronájem, abychom věděli, v jakých cenový relacích se pohybujeme a podle toho by se rozhodlo, pro co se rozhodnout. Bude to stát nejméně 10 let, proto by spíše přicházel v úvahu asi nákup než pronájem.

Cena závisí také od toho, odkud to povezou – doprava se bude lišit.

 

Diskuse:

Davis – je to jen na letošní rok?

Páterová - je to pro školní rok 2016/2017 a rezerva pro další školní rok, pokud by se zpozdily práce na projektu pavilon.

Davis – kdybychom počítali jen na dva roky tak ne, ale na víc let ano.

 

Zat. Páterová – pokud si kontejnery koupíme, mohlo by tam být potom zázemí školy, dílny projektové učebny, nebo by se tam mohli umístit skauti – těm jsme přislíbili něco za Edenem nebo přírodovědcům.

 

Zast. Procházka – koupě je za 5 mil.?

Zast. Páterová – ano odhadem, při počtu 14 kontejnerů – rozdíl v ceně je podle toho, kolik která firma uvažuje kontejnerů – pohybuje se to mezi 12 až 20.

Zast. Grygar – jde dojednat i pronájem s následným odkupem?

Zast. Páterová – u některé firmy ano a někde ne. Je to různé a mění se i cena pronájmu.

Některé firmy to dělají tak, že to pronajímají a následně to pronajmou dalšímu zájemci, mají to objednané dopředu. Proto chtějí většinou rovnou říct, jestli je zájem o pronájem nebo koupi.

Zast. Jeřábek – úvaha může být i taková, jak se mluvilo na komisi pro ÚP, že by se to mohlo přestěhovat za ten hřbitov a využit to pro nízkoprahové centrum – předložte nám nějaké varianty.

Zast. Páterová - měli jsme jednání na kraji na různých místech, snažíme se získat mimořádnou dotaci a úplně se nám nedaří to protlačit na jednání rady kraje. To jsou finance, které by mohly být, ale nemůžeme se na ně spolehnout.

Okolní obce souhlasí s tím, že nám poskytnou příspěvek na žáka, který by byl umístěn do školy – 30 tis. na jednoho žáka tj. cca 800tis. Oni s tím počítají, projednali to na svých zastupitelstvech.

 

Starosta – k tomuto bodu je připravený návrh usnesení – původně bylo pod usnesením. 16/13/2016 - zkuste si ho přečíst, jde nám o to, zda se na tom má dál pracovat.

Chtěli  bychom to poptat už na nějakou konkrétní firmu, potřebujeme zadat seriózní poptávku, prodej, pronájem, a pak se podle nabídek rozhodnout. Při tom uvažování byste zvážili všechny okolnosti – v dalším časovém horizontu. Jiná věc je to pořídit na jeden dva roky a jiná věc je počítat s využitím na více let a jejich dalším využitím. Aby to nebyla zmařená investice. Zda by to šlo proinvestovat v rámci současného rozpočtu – je to komplikované, asi ano, je to o změně priorit.

Zast. Davis – jde o kalkulaci – cena za nové kontejnery, jaká je cena za použité kontejnery? Kdy bychom je mohli znova prodat?

Zast. Páterová – informace z Brežan – oni je měli v pronájmu, kontejnery jim sloužily taky jako vykrytí pro jejich přechodnou potřebu, ale pak je měli už dál vybukované někde jinde.

Zast. Procházka – jakou to má životnost?

Zast. Páterová- třeba 10 let, zatím to úplně neověřovala. V současné době už nedokážou nic lepšího, jen ten plech ale pak by to dokázali předělat, zateplit, udělají fasádu, je to variabilní.

Zast. Slavíková – pak by se to mohlo využít na ty zájmové aktivity – možná budou vypsány nějaké dotace.

Diskuse o docích na podobné řešení.

Paní Páterová musí vyvěsit poptávku na profil a na příštím zasedání ZM by mohla přinést nabídky.

Starosta - Pak se bude muset zajistit ještě vybavení - jedna třída to bude muset asi už škola.

Paní ředitelka Pažoutová - asi to nějakým způsobem pořeší, ale radost z toho nemají.

Zast. Jeřábek – týpí, proutěný stolečky a budou mít super třídu.

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí informace o přípravě realizace nových tříd v ZŠ Komenského 420 a navrhovaných alternativách řešení. ZM souhlasí s přípravou projektu dvou kontejnerových tříd včetně finančního plánu.

 

Pan Jirovský – neznal jsem vás – zastupitele, kromě paní Jarolímkové.

Bavíte se o tom, že je potřeba zařídit třídu na jeden možná dva roky, proč se na jeden rok neudělá třída třeba v knihovně i za cenu, že se zavře knihovna?

Ty kontejnery zase někde musí stát, bude lidi omezovat, nikdo se nebaví s lidma.

 

Zast. Páterová – stály by na pozemku za školou, na nevyužitém trojúhelníku za jídelnou.

Pokud by to tam zůstalo, tak by to bylo pro ty, kteří nechtěli být v pavilonu.

Historicky jsou tu ve škole i děti z okolních obcí a některé tu mají i sourozence.

Objekty - Rymaně, Obora, knihovna – nejsou vhodné na přestavbu na školu  - hygiena je hrozně přísná.

Paní ředitelka kontaktovala majitele bytu 3+1 – na pronájem – ale byly by tam neúnosné náklady na přestavbu.

 

Pan Inderka – reakce na pana Jirovského - 43 dětí se nedostalo do MŠ, do ZŠ se nedostalo 27 a jsou ve stejné situaci jako ty do MŠ. Vy chcete vyhovět těm 43, protože se vás to týká a nechcete vyhovět těm 27.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

nepřítomna

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

omluven

omluvena

Pro

Pro

Pro

 

PRO 12             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         NEPŘÍTOMEN 1

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání končí ve 23:09 hod.

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Ing. Eva Wollnerová                                     ……………………………………..

 

 

Roman Procházka                                          …………………………………….

 

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                  …………………………………….

starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět