Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 13 dne 20.12.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 13 ze dne 20.12.2012

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Milan Kotouč, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Miroslav Vilimovský, František Keyř, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová, Vladimíra Pirichová , Jiří Zápal,

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:16 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Informace starosty, že na zasedání zastupitelstva ohlásila přítomnost TV Prima.

Zastupitelé by měli hlasovat o souhlasu pořízení natáčení průběhu jednání.

Pan starosta dává hlasovat o souhlasu s pořizováním video záznamu zasedání zastupitelstva televizí TV Prima.

Hlasování         PRO 13           PROTI 1         ZDRŽELI SE 1

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise


Předsedající navrhl zvolit, ověřovateli zápisu RNDr. Milana Brabence a PhDr. Vladimíru Pirichovou a do návrhové komise Františka Keyře a Jiřího Zápala , zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení 1/13/2012

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu RNDr. Milana Brabence a PhDr. Vladimíru Pirichovou a návrhovou komisi ve složení František Keyř a Jiří Zápal .

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 15           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem a vyzval přítomné zastupitele k jeho případnému doplnění nebo změně.

 

Pan Vilimovský navrhl, aby byl z programu vypuštěn bod č. 6  - Smlouva o smlouvě budoucí o určení místa a odstranění odpadu, a to z důvodu, že smlouva je nedostatečně vypracována, bylo by vhodné nejprve sestavit komisi, která se bude touto problematikou zabývat.

Hlasování o návrhu pana Vilimovského:

PRO 4             PROTI 9         ZDRŽELI SE 2

Návrh na vypuštění bodu č. 6 nebyl schválen a v programu zůstává.

 

Pan starosta Digrin navrhuje, aby body programu č. 5 a č. 6, které spolu souvisí,  byly přesunuty na začátek programu, jako body č. 1 a č. 2.

Hlasování o návrhu:

PRO 15           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

Návrh byl přijat – body 5 a 6 se přesouvají jako bod č. 1 a 2 programu.

 

Pan Keyř navrhuje za  bod 1 zařadit projednání  otázky referenda ohledně MBÚ případně i spalovny.

Pan starosta vysvětluje, že otázka referenda je v materiálech už teď v rámci připraveného bodu 5, respektive po změně pořadí programu v bodu č. 1.

V materiálech jsou i návrhy usnesení – přeneseny z materiálu, který do zastupitelstva předložilo o.s. Zdravý Mníšek.

 

Pan starosta navrhuje zařadit do bodu Různé:

– bod úplatného nabytí komunikací a pozemků pod nimi - Řevnická – Lipka. Je připravena kupní smlouva mezi Městem a společností Optreal. Materiál je předkládán dodatečně z toho důvodu, že nebylo jisté, zda se stihne do zasedání připravit nebo ne, nakonec se to stihlo.

- Druhým bodem, který pan starosta navrhuje doplnit je revokace usnesení zastupitelstva ohledně prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku pod „vojenským domem “ .

Hlasování o návrhu:

PRO 15           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

Návrh na doplnění programu byl odsouhlasen.

 

Program po úpravě a doplnění:

 

Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

1) Problematika projektu MBU

2) Smlouva o smlouvě budoucí o určení místa odstranění odpadu

3) OZV č. 1/2013 (vyhláška systémová – odpady)

4) Rozpočtové opatření č. 4/2012

5) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok  2013

6) Kalkulace vodného a stočného

7) Majetkové záležitosti

8) Různé

     - Schválení kandidatury přísedících Okresního soudu Praha-západ

     - Kupní smlouvy  - Optreal

     - Revokace usnesení č. 11/8/2011

 

Hlasování pro schválení takto navrženého programu:

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení 2/12/2012 bylo přijato

 

Zpráva o činnosti RM a MÚ – starosta

Od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo koncem září, zasedala RD celkem šestkrát. V tomto období, kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především materiály do dnešního ZM a tyto záležitosti:

byl zhotovitel na rekonstrukci přízemí školní družiny na ZUŠ Mníšek pod Brdy, dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků a komunikací v ulici Lipka, Prostřední, K Remízku, Pod Lesem. Dále byla předána dokumentace na odvodnění oblasti Lipka-Kvíkalka-Lhotecká-Obora. Jednotlivé projekty se připravují na vydání stavebního povolení, aby akce byly připraveny pro příští rok.

V rámci zpracování nového územního plánu se připravují nové průzkumy a rozbory území a základní urbanistická koncepce, která bude postupně představena radě města, komisi pro rozvoj a následně zastupitelstvu. RM na několika zasedáních projednala studii zkapacitnění ZŠ a následně za doprovodu paní ředitelky navštívila školu. Proběhla i návštěva areálu UVR, kde bude umístěna i nová třídící linka.

 

Další informace pro zastupitele z odboru správy majetku a investic:

Práce na kanalizaci a vodovodu ve Stříbrné Lhotě byly pro letošní rok ukončeny. Jednotlivé úseky jsou zkolaudovány a v provozu. V příštím roce by bylo možné realizovat další dvě až tři stoky. Celkové dokončení akce bude v roce 2013 nebo 2014. Nové veřejné osvětlení v ulicích Dobříšská, Nová, Kytínská, Vrška a Ke Škole je zcela dokončeno. Poslední úsek v ulici Kytínská až k Madlenkám byl dokončován v těchto dnech a to v souvislosti s realizací rekonstrukce vodovodu.

I. etapa rekonstrukce ulice 9. května byla ukončena, výsledek dostal značných pochval.

 

Informace pro zastupitele ze svazku VOK:

Svazek VOK obdržel dotaci ze SFŽP na realizaci přivaděče Baně II. V tuto chvíli se začínají připravovat první soutěže na jednotlivé dodavatele. Přivaděč má předpokládané náklady kolem 180 mil.. V příštím roce bude již nutno vyčlenit část prostředků na realizaci tohoto projektu. Podíl města Mníšek pod Brdy – toto již ZM schvalovalo - bude činit částku kolem 20 mil. korun, rozloženou do dvou až tří let.

 

Úkoly ZM:

Zprávy z lokality EDEN – dnes na programu ZM je předání dokončených částí včetně MŠ.

 

Příprava dotací v roce 2012.

Byla podána žádost do SFŽP na akci „Intenzifikace ČOV Mníšek pod Brdy“. Žádost prošla formálním hodnocením úspěšně, stále probíhá finanční hodnocení.

Byla podána žádost do SFŽP na akci „Realizace sběrného dvora v Mníšku pod Brdy“. Žádost byla akceptována, čekáme na posouzení – bodové hodnocení.

Město podalo žádost o dotaci na rekonstrukci a výsadbu zeleně – Parky v Mníšku pod Brdy a to na SFŽP.

 

Tolik ze zprávy o činnosti města a městského úřadu.


Veřejná schůze – 17:30 hod

Pan starosta vyzval přítomné k dotazům, ale pokud se týkají jiného téma než je spalovna a třídička , což bude samostatně projednáváno v bodu 1 a 2.

 

Paní Janů – upozorňuje na utrženou krajnici u Blažků, jezdí tam těžká auta a je to tam vymleté, pokud se lidé potkají s autem,  musejí se namáčknout úplně ke zdi, je to velice nebezpečný úsek.

Starosta – oprava tohoto souvisela i s opravou mostku, mostek byl letos opravený a na to navazuje oprava tohoto úseku - podél  zídky, bude se pokračovat, v příštím roce.

 

Další dotaz, týká se všech zastupitelů – den 28 říjen je státní svátek.

MÚ nebyl schopen zajistit položení věnců. Loni na položení věnců upozornila, tak to bylo napraveno a letos i po upozornění ne. Všude položení věnců proběhlo i  po malých vesnicích, jen ne v Mníšku. Silvestr se slaví, budou zase rachejtle, ale věnce na státní svátek ne.

Kdo to má v náplně práce? Kdo je za to odpovědný a honorován, jestli za to bude potrestán. Je to druhý rok a je to nehezké.

Očekávejte, co si zasloužíte a ne to, co byste chtěli.

 

Paní Landová – do teď se věnce na tento svátek nedávaly, pokládají se v květnu.

Paní Janů – to není pravda,  dávali jste.

Pan starosta – v předešlých letech to organizovali komunisti, ale letos nikdo nepřišel, že by chtěli položit věnce.

Další občan -  když jde o vás specielně, když jsou volby, vybavujete se, pobíháte a když to skončí, je po volbách, tak nic, nikdo vás nevidí.

 

Pan Smetana – stěžuje si na chování pejskařů na hřbitově. Často tam pracuje a vidí, že tam lidé chodí se psy. Upozorňuje je na to, že na hřbitov je zakázáno chodit se psy,  některé vykáže ale vyskytly se případy, že řekli, že tam prostě chodit budou.

Starosta – ze zákona nesmí psi na hřbitov – v podobných případech je možné volat městskou policii.

 

Pan Jeřábek –

Připomínáme si úmrtí prezidenta Václava Havla, - pral se o občanskou svobodu.

Vloni byly na náměstí kytičky, svíčky ......

Uvádí to proto, že webové stránky města – diskuse, je delší dobu mimo provoz – není tam nic, stále se opravuje – v duchu Havla, měli bychom se domlouvat, jste uříznutí od lidí. Pan Jeřábek uvádí, že do diskuse hodně psal, ale byly to dotazy nejen jeho, ale i lidí, kteří se na něj s dotazy obracejí.  Nechce odpovědi teď hned, ale žádá, kdyby mohly být v lednu stránky pro dotazy občanů zprovozněny. Přimlouvá se za kvalitní veřejnou diskuzi. Lidi jsou zklamaný.

K jednání ohledně UVRu v prostorách areálu UVRu – nebylo tam pozvané jejich sdružení, jen Zdravý Mníšek, radní a někteří zastupitelé. Bylo by to bývalo slušné. Spoustu věcí se dá vyřešit kompromisem, domluvou a podobně.

Děkuje za projekt Pivovárky, dostal ho sice pozdě, ale ještě včas. Ten projekt je v celku špatný.

Autorka nepochopila cíl biokoridoru. Akát těžce poškozuje krajinu - neošetřovat ale vyhodit.

Louka je cenná, jsou tam vzácné rostliny, doporučuje prosvětlit, ať je louka vidět, pohled přes louku na  zámek - to je k nezaplacení. Na Pivovárku dělal projekt už v roce 2005, prostor dobře zná. Na fondu bude tvrdý boj o peníze. Při přípravě nového projektu se tam mohli sejít, mají kvalitní lidi ve Zvonečku. Zná lidi, kteří dělají 20 let takové práce. Doporučuje silný zásah vyřezání stromů s metrovými pařezy, aby se omezil následný nárůst výmladků.

Pan starosta – ten projekt zpracovávala inženýrka Belůchová,  v podstatě ho překreslovala podle toho, co jí nadiktovala Agentura pro ochranu přírody a krajiny, - to přenesla do projektu. Pokud máte připomínky v množství a druhu kácení – budete to muset probrat s AOPK. Bez jejich vyjádření to nemůže být. Sejděme se tam , ještě je nějaký čas, ale moc ne.

Pan Jeřábek má ale jednu pozitivní zprávu – v srpnu ho oslovila Ing. Harmanová z odboru životního prostředí na Dobříši, nabídla mu, zda by nezpracovali inventarizaci dřevin na Dobříši.

Letos také zavolala paní Landová, jestli by neudělali to samé v Mníšku. Připravují tábor pro mladé lidi, pod dozorem profesora VŠ, kteří to všechno zapíšou - evidence veřejných ploch.

Rozpočet na celou akci bude mít někdy v březnu, chtěl by vědět, jestli mají pokračovat s přípravou. Pokud by k tomu skutečně došlo, chtěli by to udělat v době pouti.

Pan starosta  - už to máte schválené, musí to projít rozpočtem, nemusíte ale čekat do března, je to provozní záležitost.

Zast. Vejmola – po zkušenostech, které získal v Teplicích, kde viděl zveřejněné informace o odměnách, chtěl zjistit, zda také úřad v Mníšku sděluje běžně informace o které si lidé řeknou.

Podal si žádost o informaci o přidělených odměnách zaměstnanců úřadu za rok 2011  a 2012. Dostal odpověď na 7 stránek, ale informace jen o odměnách vedoucích úřadu.

Žádost podal po stížnostech lidí, kteří říkají, že úřad na žádosti neodpovídá, nekomunikuje.

V odpovědi, kterou dostal ho zarazila jedna neřestně vysoká – zajímalo by ho za co byla, když to není odchodné, ale odměna.

Diskuse  - pro koho, kolik, za co (pozn. bez uvedení jména příjemce odměny).

Starosta – město to nerozděluje, odměny jsou  rozdělovány městským úřadem.

Bylo to v rámci odstupného.

Zast. Keyř – jste alibisti, o odměnách vedoucích rozhoduje rada a teď to házíte na paní Landovou.

Jste slizkej jako had, stránky jste vypli proto, aby si lidi nestěžovali, špatně se to četlo.

 

Starosta - Ten problém není v tom, že by to někdo chtěl vypnout nebo zapnout. Má to na starosti Miloš (pozn. Navrátil), je to v programu Galileo a je tam nějaký technický problém.

Na e-maily město odpovídá.

Zast. Vejmola – přesto že se diskuse odchýlila, pochopil, že ta odměna byla za odchodné.

Zast. Zápal – je tu kamera, a spousta lidí se vyslovuje jen proto, že tu je ta kamera.

Prosí o  zachování si trochu slušnosti a zdravého rozumu při diskuzích.

Odpoví Karlovi (pozn. Vejmolovi) – odměna za odstupné – nehlasoval pro to v radě právě proto, že to bylo nazváno odměnou.

Zast. Pirichová –  (k panu Keyřovi) vážím si vašich slov, ale je zbytečné útočit.

Paní Potměšilová – žádá, aby se zastupitelé titulovali příjmením, je v Mníšku nová a nezná všechny zastupitele.

 

Zast. Pirichová – k panu Jeřábkovi – uznává, že dělá mnohé z vlastního volného času, myslí si ale, že nemá pravdu v tom, že Mníšek spí, pan starosta shání peníze na projekty kde se dá, ona sama není příznivcem diskuzí na internetu.

 

Paní Pechoušková – kde mají občané diskutovat?

Zast. Pirichová – upřednostňuje rozmluvu z očí do očí, kromě jiného i na zasedání zastupitelstva. Na internetu bývají neslušné, často vulgární výrazy.

Paní Pechoušková – prostřednictvím internetu se může účastnit široká veřejnost, mnozí nemají čas přijít na zastupitelstvo, například tento termín před vánocemi je nevhodný. Internetové fórum je dobré.

Starosta – souhlasí, ale je nutné zavést jeden prvek, paní Pirichová má pravdu, že se v internetové diskuzi nezachová slušný přístup.

Je třeba, aby  to někdo moderoval.

Paní Pechoušková – vystupte, uveřejněte hanlivé příspěvky – proč tak nečiníte.

Starosta - máte pravdu – diskuze by měla  běžet, musí se to zlepšit, ale od Galilea to není připravené.

Pan Jeřábek – diskuse na internetu se zavedly za paní Merunkové a neslušných příspěvků moc nebylo, maximálně 10. Je pravda, že kolem odpadů už to bylo dost ostré a to se pak stáhlo.

Sprostého odpálíte a hotovo.

Starosta – to právě nešlo.

Pan Jeřábek - jednou za tři měsíce se sejít, je málo. Na tom náměstí ve stanech, které pořádají se taky ledacos probere.

Pan Řehoř – bavil se o problému webových stránek s panem Navrátilem, bylo slíbeno, že bude zpřístupněno – chyba byla, že nešly mazat vulgární příspěvky, tak se to vypnulo. Netrvá ale 12 měsíců vytvořit program pro diskusní fórum.

Už rok nemá nikdo možnost se vyjádřit na internetu, každá vesnička to má.  Nesouhlasí s Vlaďkou Pirichovou, lidé nemají čas na vyříkávání si z očí do očí.

Zast. Zápal – vzhledem k tomu, že je to už rok, co je nefunkční internetová diskuze, navrhuje,  aby se přijalo usnesení, které uloží zprovoznění diskusního fóra na  stránkách města do určité doby a také zaúkolovat člověka, který to zajistí.

Zast. Krákora – na webu města by také měly být kontakty na zastupitele včetně mailových  adres.

Zast. Zápal – uveřejnění mailů na zastupitele chtěl, ale někteří to nechtěli.

 

Paní Cihlová – k panu Jeřábkovi – když má zkušenosti s jinými stránkami, zda by se to nemohlo předat panu  starostovi pro inspiraci.

Přála by si, aby diskuze byla adresná a ne od nějakého xyz – měla by být na jméno.

Starosta – pohyboval se v IT než prodal firmu, ví, co to má umět, musí to být naprogramováno na tom portálu, který my máme, ale neví, jestli to jde zrovna na tomhle rozhraní, které používá město.

 

Paní z obecenstva – žádá, aby se přikročilo k projednávání dalších bodů.

Diskuse už se nikam neposouvá.

Pan Ocásek – spolupracoval na tvorbě asi 50 webů a doporučuje, aby se i špatný, závadný příspěvek odstraňoval až následně a aby to nebylo tak, že tam vůbec nebude.

 

Návrhová komise - Zápal formulace návrhu usnesení, (pozn. číslováno bude jako další za posledním v návrhu usnesení)

ZM ukládá starostovi zajistit zprovoznění internetové diskuze na webových stránkách města Mníšku pod Brdy, která bude moderována a zajištěna její kultivovanost a to do 14.2.2013

PRO 14           PROTI 0         Zdržel 1

 

Konec veřejné schůze

 

1) Problematika MBÚ

Úvod pana starosty k bodu.

Bob programu žádá uvést zast. Vilimovský, z důvodu, že požádal o jeho zařazení na program jednání zastupitelstva.

Diskuse o předkládání  bodu a jednacím řádu zastupitelstva.

 

Bod uvádí starosta a to ze širšího kontextu událostí.

 

V r. 2003 se ukončil provoz skládky v Dolíkách, kam vyvážel odpad celý region. Tehdy byly poplatky neuvěřitelně nízké. Dolíky skončily totálním uzavřením a byl problém, kam odpad vozit, otevřela se skládka v Řevnicích – vše šlo tam, zvětšila se dopravní vzdálenost o cca 20 km a to, co nemůže žádná obec ovlivnit  - cena za tunu od státu. Dosáhlo to na 750/hlavu ale poplatky od občana byly 500,-  a 250,- doplácelo město. V roce 2007 skončily i Řevnice
a další skládky v okolí – pak se jezdilo do Chrástu nebo do Ďáblic u Prahy, naskočily náklady a stouply poplatky za uložení na skládku.

Tehdy vystoupaly poplatky skoro na 1000,- korun, město dopláceno 500,- korun - z vašich daní. Firma Rumpold přišla s tím, že zřídí překladiště v areálu UVRu. Prakticky to tam fungovalo jednoduše a funguje to doteď. Není to jediné překladiště. Náklady trochu klesly 890-900,- . Poplatky jen 500,-. Kam s odpadem dál? Připravují se legislativní změny, které z poplatky značně zahýbají.

Poplatky za skládky budou minimálně 1000,-/t. Je to už dlouho připraveno v legislativních návrzích. Musí se reagovat na směrnici EU. Na skládky se úplně zakáže ukládat směsný odpad.

Je to náš závazek vůči EU. To povede k výrazné změně s nakládáním s odpadem.

Buď neuděláme nic, proběhnou změny a je jedno kdy, nebo budeme vozit přes překladiště do vzdálených spaloven. Ale ty neexistují. Malešická spalovna je plná. Jediná je kladenská, která ještě není v provozu, pak Příbram, kam UVR zaměřil svoji pozornost.

Politika státu – půjde o rozhodnutí, zda bude  podporovat megaspalovny nebo ne.

 

Zast. Vejmola – pozn. - vydali zákon, že ČR bude spalovat.

 

Starosta pokračuje.

 

Spalovny nebo třídírny.

V Mladé Boleslavi se staví MBU (mechanicko biologická úpravna)

 

Nutíme vás třídit. Po zavedení nového systému – někteří ho zatracují a někteří chválí – je cíl třídit ještě větší.

Toto město v r. 2010 nemělo větší poměr než 15% tříděného odpadu, to je špatné číslo.

Letos to vypadává, že se blížíme ke 30%, náš cíl je 50%. Třídit - to je cesta. Budeme vás dál nutit třídit a zvednout ten průměr na 35-40%.

Celý předchozí půlrok se fotily popelnice, kdo splnil a třídil.

Diskuse a údiv občanů nad tím, že se fotily popelnice.

Pohoršuje se nad tím pan Řehoř.

Pan starosta – popelnice není majetkem občana – odpad odložený do popelnice se stává ze zákona odpadem města.

 

Zast. Keyř – k čemu nám budou fotky popelnice, když platíme za tunu?

Starosta – ne, my (město) platíme Komwagu za litry - za popelnici.

Neodbočujme.

Musíme vytřídit bioodpad – na tom pracujeme v rámci celého regionu.

Stále něco zbyde a to musíme taky nějakým způsobem likvidovat – potřebujeme sběrný dvůr, máme požádáno o dotaci, pak potřebujeme regionální kompostárnu, představujeme si to tak, že vznikne v Mníšku. Systém nového svozu – ten máme a dostupnou třídírnu – tu město schválilo v letech 2009 a 2010.

Starosta vysvětluje složení odpadu a jeho směrování k likvidaci.

Představuje rozdíly v poplatcích v obcích regionu.

Na dotřídění potřebujeme MBU – provoz MBU vysvětli pan inženýr Píchy.

Starosta informuje, že město projekt konzultovalo s odborníky, také s Hnutím Duha a ti řekli, že pokud se nám to takto podaří, tak budeme ukázkovým případem.

Zast. Šretrová – o projektu hovořili už dávno, konzultovali a jedině pan Pícha je ten, kdo je odborníkem.

Nikdy by se nepodepsala pod něco špatného.

 

Ing. Pícha – prezentace projektu.

Není chemik, je elektrikář ale od r. 90 se pohybuje v problematice odpadů.

Nejen v oblasti odstraňování odpadu, ale také v oblasti nebezpečných odpadů.

Město a všechny obce se dostanou do problému, co se týká likvidace odpadů.

*

Paní Pechoušková – dojem podjatosti – uvádí, že v rejstříku UVRu byl Ing. Pícha uveden jako odpovědná osoba.

Upozorňuje na to, že firma UVR nemá v rejstříku ani nakládání z odpady.

 

Pan Ing. Pícha vysvětluje projekt a proces MBÚ mechanickobiologické úpravny.

Občané do presentace zasahují a dohadují se, zda má být presentace umožněna nebo ne.

 

Pan Jeřábek – technická poznámka.

Projekt se dá popsat 4 větami – „jak se rozhádáte, je konec“.

 

Starosta -  můžete si to poslechnout? Nevíte, proti čemu bojujete. Něco chcete a nevíte co.

Sami si to zdržujete, když si to nenecháte popsat a nevíte, proti čemu bojujete.

Za pět minut vám to v krátkosti pan Pícha popíše, ať víte, o co jde, tak si to sami nezdržujte. Pak se  budete ptát a dostane prostor pan doktor Vilimovský.

 

Ing. Pícha popisuje postupy zpracování odpadů v MBU-technologii.

Produktem je něco, co se dá prodat-spalitelný odpad, plasty, papír, dřevo, pak kovy, písek.

 

Paní Merunková – na celém tom projektu jsou důležité dvě věci a to je začátek a konec – nárůst aut a kontrola ovzduší. Zajímala by jí informace o navýšení provozu aut a jak město chce zabezpečit kontrolu ovzduší, když víme, jaké jsou léta problémy s kontrolou.

 

Zast. Vilimovský – před časem byla presentace projektu v UVRu – zúčastnili se jí radní a ne zastupitelé, to jen abyste věděli jak pracují zastupitelé.

Nejbližší třídička odpadu je u Dobříše. (pozn. starosty - na plasty).

Nesouhlas s projektem pramení z nedůvěry v provozovatele, obáváme se znečištění vody. To, co pan Pícha říkal vůbec není pravda, že to takhle bude vypadat. Problémem je neakceptace hlasů veřejnosti.

měla by být přijata usnesení, kdy ZM pověří starostu a radu města, aby starosta a všechny orgány města učinili v samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby zabránili výstavbě MBU a spalovny a aby nebyly podepsány žádné smlouvy a dokumenty, které by umožnily výstavbu těchto zařízení.

Mělo by být rovněž v této věci vyhlášeno místní referendum.

 

Diskuse –

Zast.Vejmola - je pro MBU – spalovna v Mníšku neměla být a nebude.

5 roků pracoval u firmy, kde provozovali spalovny, tady nikdy nebude.

MBÚ ano.

Není zastáncem starosty, ale MBU ano, neudělá to žádnou škodu.

 

Pan Turek –  uvádí několik  čísel – průměrný občan vyprodukuje ročně asi 300 kg odpadu, tj. pro Mníšek asi 1500 tun ročně.  (na Mníšek ale město počítá 2650 t ročně). Již dnes se do města dováží cca 20 tis tun.

Firma UVR zažádala o další navýšení až na 40 tis tun – kapacita třídící linky je 90 tis. tun. Je pouze otázkou času, kdy investor požádá  o rozšíření využití jeho zařízení. Smlouva o smlouvě budoucí (navýšení na 40 tis. tun) je již připravena k podpisu. Starosta se v ní zavazuje k podpoře svážení odpadu z okolních obcí. Vše nasvědčuje tomu, že se Mníšek  stane skládkou regionálního odpadu.

 

Budete muset řešit jen náš odpad a ne lobovat za likvidaci cizího odpadu. Aktuálně navážených 20 tis. tun odpovídá ale ji dnes odpadu 66 tis. obyvatel.

 

Paní Pechoušková - si přečetla vyjádření Hnutí Duha – jsou to spíš otázky.

Ona je chemik - za každou takovou MBU je spalovna, v každém případě, za několik let investor dospěje k tomu, aby si tady něco takového zbudoval, projekt projde Eiou, a město bude mít velice krátké ruce, aby něco dělalo.

 

Starosta – chcete odpovědi? Ano, to je dobře, já jsem myslel třeba, že ne.

UVR má zajištěn odběr odpadu v cementárnách, kde se na to třepou.

Jak se uhlídá, aby to nezahořelo, nesmrdělo atd.?

Něco jiného je, zda se to uhlídá.  

 

Pan Řehoř – odvedl jste prezentaci za UVR.

Byl jste na tom sezení v UVRu – je to klasická salámová metoda – MBU, bioplynka a následně spalovna, vy jste přikyvoval.

Neprohlašujte, že spalovna nikdy, my jsme nevěřili a vy jste přikyvoval, to vás asi dobře nakoupili.

Nebylo ve vašem volebním programu, že budete podporovat dovoz odpadu do Mníšku, chtěl bych vědět, zda vás mandát opravňuje k tomu, aby se sem naváželi odpady..

 

Paní Potměšilová – poradce vlády ČR, je spolutvůrcem zákona o zaměstnanosti.

Projekt – jaký bude mít dopad na zaměstnanost, neviděla žádný rozbor.

S kým z vrcholných politiků byl projekt konzultován.

Proč nejde obec cestou podílníka v daném projektu,

Co dalšího to přinese – dopad na sociální politiku, zda je prověřený odborník za město pro sezení v dozorčích orgánech.

 

Starosta – s kým to bylo konzultováno z vrcholných politiků? – s Helenou Langšádlovou, ta je konzultantem tohoto projektu. Směrnice EU již platí a ČR se tomu bude muset podřídit.

Sociální oblast, zaměstnanost – projekt předpokládá asi 100 pracovních míst, cca 40 agenturní 60 míst by mělo být na  výzkum v navazující budově, budou tam moci pracovat vysokoškolsky vzdělaní lidé.

 

Pan Řehoř – přestaňte lhát – 100 míst nikde nezaznělo.

Diskuse o počtu nových míst.

 

Starosta – vrací se k otázce - Proč do toho nejde město samo? – město tuto variantu také na začátku zvažovalo, ale nejsme schopni jít do tak obsáhlého projektu. Do sběrného dvora, do kompostárny tam ano, ale tenhle projekt se v rámci mikroregionu nepodařilo dohodnout.

 

Paní Potměšilová - Ždár nad Sázavou jde do projektu sám.

 

Starosta - bavíme se o projektu MBU – navýšení na 40 tis. tun. Tady se operuje s čísly, která nejsou relevantní.

Na třídírnu se vozí odpad jen z obcí našeho regionu od jinud ne.

 

Paní Potměšilová – starosta neodpověděl, jak to budou  obce kontrolovat prostřednictvím dozorčích orgánů.

 

Starosta - těžko v soukromém podniku prosadíte kontrolu v dozorčí radě.

Shrnutí odpovědí – zastoupení města ve správní radě NE – kontrola vychází ze zákona o životním prostředí.

Ve smlouvě je to nad rámec ošetřeno. Pověřený člověk města může kdykoliv do objektu vstoupit..

? - Ve smlouvě je uvedeno, že 4x ročně.

Ale to jsou zástupci rady.

? - Zaměstnanost – nikde není napsáno, že to budou lidi z Mníšku.

 

Zast. Pirichová – chválí aktivity Zdravého Mníšku. Dále uvádí, že chybou  města byla malá  informovanost a tím nastala vypjatá emoční situace. Pokud by město podalo více informací nemuselo by možná dojít  ke konfrontaci. Sama si četla všechny možné materiály, které se jí dostaly a také podepsala petici. Zdravému Mníšku ale vytýká, že informace, které podávají znějí až katastroficky a  zastrašují občany.

 

Pan Řehoř – uvádí se, že my (Mníšek) vyprodukuje 2650 tun – a budeme likvidovat 40 tis. tun. A 90 tis. je kapacita. Podnikatel si přece nekoupí zařízení, které nebude využívat.

 

Zast. Keyř – zastupitelé dostali v materiálech návrh smlouvy o smlouvě budoucí o určení místa odstranění odpadu – smlouva z jeho pohledu je neodsouhlasitelná, nedává městu kontrolní mechanizmy. Pamatujeme si zkušenosti Talůžka z minulých dob - dostat se za zdi UVRu.  Zeď je znova, budeme si muset vyřídit povolenku.

Hospodaří se tam s odpady dlouho a víme jaké byly problémy. Není proti novým technologiím, ale ne v takovém rozsahu.

Máme to na stole narychlo, zaměřil by se na hospodaření s odpady v UVRu komplexně. Ve smlouvě jsou chyby, ustavme komisi, udělejme něco, aby se dál jednalo, kde výsledkem bude třeba něco, jako zlatá akcie, určení zástupci města atd. Ze smlouvy vyčnívá strach. A tohle, co tu projednáváme, je všechno jeden velký byznys po pana Krafta s podporou města, až je to zarážející. Ve smlouvě jsou citované 3 mil. pro město a teď je to naposledy, co o tom můžu mluvit, protože je tam podrobně popsáno, jak je smlouva tajná.

 

Provoz je smradlavej, jezdí tam auta, teplej smrad – když se to včas nezpracuje - tady budeme čuchat, možná přijde pokuta, ale smrad tu bude. Riziko havárie tu je.

Dopravní zátěž nemusí být to hlavní, ale to, že Mníškem projde 40 tis. tun odpadu.

Zdravý Mníšek – to jsou konečně lidi, který něco chtěj dělat.

Chce, aby se materiál odložil alespoň přes vánoce, proč se tlačí na pilu?

Starosta – na pilu se netlačí. V RM to bylo projednáváno asi 2x nebo 3x.

 

Zast. Zápal – kdyby se to nezařadilo na program zastupitelstva, nedošlo by ani k diskuzi a neprojednávalo, není to tak, že jsme to odmávli.

My to nevalíme. Diskuse běžela na radách ale nešlo to dostatečně asi ven.

Šel sem s tím, že se bude o věci jednat – pojďme utvořit užší skupinu – ne celý sál, ať je efektivní výstup. Může dojít k tomu, že obě strany si vyjasní řeč. To „svinstvo“, o kterém se mluví, produkujeme my všichni.

 

Paní Pechoušková – upozorňuje, že se město smlouvou zavazuje k „technologické“ mlčenlivosti a že UVR dodnes není oprávněnou osobou na nakládání s odpady. Uzavření smlouvy je protizákonné –  zde ze zákona hrozí pokuta 5 mil.

 

Zast. Krákora – navazuje na zast. Keyře a Zápala, ráno posílal radě zprávu e-mailem, že učinil nějaké kroky s poradci a došli k názoru, že opravdu jsou ve smlouvě chyby, nedostatky. Musí vzniknout další dokumenty a zvláště, když jde o firmy, které nemají zrovna dobré jméno.

Rovněž navrhuje utvoření skupiny, která bude jednat s firmou.

Likviduje se tam odpad, je nutné vyzvat firmu, aby zacházela správně a vyzvat ji ke spolupráci.

 

Zast. Šretrová – včera znova o věci diskutovali, myslí to zodpovědně, nejsou ovce, které kývají, nechali si udělat rozbory, šli sem s tím, že dnes je ta smlouva neodhlasovatelná.
Je třeba se na to sejít a neunáhlit se.

 

Zast. Pirichová – rozhodování o tom jí leželo v hlavě – myslí si, že by měli rozhodnout občané.

 

Paní Rašmanová – co opravňuje zastupitele k tomu, aby si mysleli, že bude teď firma podnikat korektně? – po předešlé havárii.

Jde o firmu, jejíž činností vznikla kontaminace Bojovského potoka, kolikrát tam byla kontrola? Jsou záznamy? – názor - Nepodporovat aktivity neseriozní firmy.

 

Zast. Krákora – proč si myslíme, že se pan Kraft změní – bude mít morální přístup.

Pokud se nebude jednat, může všechny kroky udělat sám, spolupráci může odmítnout.

Všechny náležitosti splnil.

 

Paní Merunková – kontrola je v podstatě nemožná, když tam nikoho nepustí.

 

Připomínka – pan  Pícha.

– kontrolní činnost, každý soukromý subjekt má zákonné povinnosti – tedy dle zákona o odpadech § 81. Konkrétní otázka – kontrola v UVRu byla 2x na nebezpečné odpady.

Kolikrát v Kovohutích? – asi  3 až 5x, při každým problému a i namátkově.

Může tam vstupovat pouze zaměstnanec MÚ,  pověřený agendou odpadů.

 

Z města odcházely troje připomínky k záměru výstavby MBU – za Město , za městský úřad, za životní prostředí a za Píchu jako občana.

 

Zast. Vilimovský – koho zastupujete? – občany nebo UVR?

 

Pan Pícha - Já tu bydlím od roku 1963 -  pokud vypracovávám nějaká stanoviska a připomínky, tak je to podle výpočtů a podle zákonů.

 

Zast. Zápal – pana Píchu zná 27 let, potvrzuje serioznost jeho vystupování a vypracování vyjádření za město.

Co se týká množství aut – provozu kolem třídírny,  pleteme si pojmy „jízdy“ a „ počty aut“ – kolik skutečně bude jezdit na MBU je zpracováno v jedné z tabulek záměru – dává kolovat materiál Bilance dopravy pro linku MBÚ.

 

? - Informace sdružení  Za zdravý Mníšek - sehnali už 500 podpisů na vyhlášení referenda.

Následuje hromadná diskuse – co kde kouří a co kdo pálí.

 

Zast. Keyř – vyzývá k ukončení diskuse – vše již bylo řečeno.

 

Paní Cihlová – obrací se k zástupcům sdružení Zdravý Mníšek -  o co vám jde? O auta, smrad nebo o hlavu starosty?

Odpověď - Starosta nás nezajímá, nám jde o to, aby z Mníšku nebylo smetiště.

 

Pan Pícha – MBU je kompletně uzavřený prostor, podle projektu se odsávaný vzduch vyfukuje do vzduchu, biologická složka prochází  přes filtr, tj. aktivní uhlí, po požadavku města to musí být přes uhlíkové filtry nebo jiným způsobem, jestli nebude toto vyřešeno, nemůže to dál pokračovat..

ÚVR má zvýšené kontroly prováděné inspekcí..

 

Zast. Keyř – podstata, z čeho máme strach je to, že se sem přiveze 40 tis. tun odpadu a taky odveze a z toho bude odér – projede Mníškem. Koncentrujeme tady 40 tis. a sami vyrobíme Jen 3 tis. - O to těm lidem jde.

Byl jsem u toho, když tam byla inspekce, mnohokrát, dostali i pokutu. Pokuta není řešení. Je to v tom objemu, když nám může dávat dárek 3 mil, tak půl mil pokuta to je legrace.

 

Starosta – všechny ty rozbory, jak moc je to škodlivé.....?  Pokud to tady občané nechtějí, - uvědomte si, že odbouráváme jednu složku odpadového hospodářství – odpady budeme muset řešit, na svém území nebo odvozem někam jinam na třídírnu nebo spalovnu.

Teď to není o tom jestli MBU ano nebo ne, ale o úpravě smlouvy.

 

Chcete upravovat smlouvu, ale nechcete MBU – MBU je už dva roky odsouhlasená a město už nemůže udělat vůbec nic, aby ten  projekt zastavilo.

 

Pan Řehoř - To není pravda – opakuje, že na to nemají mandát, požaduje vyhlášení referenda.

 

Pan Jeřábek – spěchá to víc, než si kdo myslí,

Investor dostal přislíbené peníze (dotační), - proběhne VŘ na dodavatele technologie. Pozastavte to, když nemá oprávnění k podnikání s odpady. Skutečně to spěchá, Mníšek je inverzní dolina - , požadujte měření znečištění celé oblasti Mníšecka.

Pokud splní všechny normy, nemá město možnost obrany.

 

My už máme slíbené referendum někdy od června.

 

Zast. Zápal –  návrh usnesení v materiálech je připraven návrh usnesení na schválení připravené smlouvy o smlouvě budoucí.

 

Starosta – na RM se projednával projekt, který mý asi 1000x větší dopady, než tohle.

A vy jste to odsouhlasili?

Ne.

Je spousta projektů, které se neřeší tímto způsobem a jsou závažnější.

 

Zast. Zápal – formulace protinávrhu usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o určení místa odstranění odpadu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Protinávrh (Usnesení č./11/13/2012) bylo schváleno

 

Návrh usnesení o sestavení přípravné komise – podklady pro rozhodování o MBU:

ZM ukládá starostovi a RM zajistit pracovní skupinu pro zajištění všech podkladů o MBU.

Skupina bude složena ze zástupců: 3 zastupitelé, 2 zástupci občanských sdružení a 2 odborníci.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL 1

 

Zast. Zápal uvažuje, že o ostatních připravených návrzích usnesení k této problematice by se nemělo hlasovat, vzhledem k tomu, že bylo schváleno sestavení pracovní skupiny, která bude věc připravovat k dalšímu projednávání zastupitelstvem.

 

Zast. Keyř – navrhuje, aby se hlasovalo i dalších připravených usneseních.

Diskuse o návrzích usnesení.

Pro upřesnění návrhů usnesení je vyhlášena přestávka.

 

Přestávka 21:35 – 21:50 hod.

 

Zast. Zápal předkládá upravený návrh usnesení 10A/13/2012

Zastupitelstvo města ukládá starostovi a radě města, aby nepodepsaly žádné smlouvy žádné smlouvy, souhlasy, rozhodnutí ani jiné právní úkony, které by umožňovaly či podporovaly výstavbu mechanicko biologické úpravy odpadů – drtící a třídící linky odpadů v Mníšku pod Brdy, a to do doby projednaných závěrů komise radou města a předložených k projednání zastupitelstvu města.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Návrh usnesení 10B/13/2012

Zastupitelstvo města pověřuje starostu a radu města, aby starosta a všechny orgány města Mníšku pod Brdy učinili v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zabránili výstavbě zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy. Za tímto účelem se ukládá, aby příslušné orgány zejména nepodepsaly žádné smlouvy, souhlasy, rozhodnutí ani jiné právní úkony, které by umožňovaly či podporovaly výstavbu zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL 1

 

Upravený návrh usnesení 10C/13/2012 (původně dva návrhy 10C a 10D)

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit podklady pro vyhlášení místního referenda ve věci: výstavba mechanicko biologické úpravy odpadů a zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy a předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL 1

 

Komise, která bude sestavena na základě usnesení č. 11/13/2012 bude poradním hlasem rady města.


Konec jednání o bodu 1 a 2 programu.


3) OZV č. 1/2013 (vyhláška systémová – odpady)

RM předkládá zastupitelstvu ke schválení OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška reaguje především na novou legislativu a uvádí do souladu fungující systém svozu a odstraňování odpadů s vyhláškovým zněním. Změny jsou v oblastech: typy svozových nádob, svozová doba, určení svozových míst, jiné rozmístění míst pro třídění a jeho množství, zapracování fungování sběrného místa, zapojení OSVČ do systému města.


Zast. Vejmola – vyhláška platí nejen pro fyzické osoby, ale i právnické mohou uzavřít smlouvu s městem.

Diskuze o možnosti uzavření smlouvy pro podnikatele

Návrh usnesení č. 5/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 – Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL 1

 

Po Veřejné schůzi měla být předložena ještě zpráva finančního výboru, zařazuje se nyní před jednáním o rozpočtovém opatření, které FV projednával.

Zpráva FV

Přednáší zast. Brabenec.

Na programu zasedání FV 18. prosince bylo projednání plnění rozpočtu k 30.11.2012, rozpočtové opatření č. 4/2012, rozpočtové provizorium pro rok 2013, odpis nedobytných pohledávek.

Dotazy a připomínky  k plnění rozpočtu a rozpočtovému opatření částečně zodpověděla vedoucí FO. FV napříště žádá, aby schůzím FV byli přítomni starosta, místostarosta, tajemnice a vedoucí OSMI.

FV přijal usnesení:

FV bere na vědomí RO č. 4/2012 a doporučuje ZM ke schválení

FV bere na vědomí rozpočtové provizorium + časový plán a doporučuje ZM ke schválení.

FV bere na vědomí odpis nedobytných pohledávek a doporučuje ZM ke schválení.

FV bere na vědomí podklady k akci „revitalizace náměstí“ a doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru prověření celé této akce.

 

Zast. Keyř – projevil nespokojenost nad nepřítomností vedení města a vedoucí OSMI na schůzi FV. Bylo třeba zodpovědět některé dotazy, které paní Šibřinová zodpověděla pouze částečně. Navíc je teď předložena na jednání  zastupitelstva jiná varianta RO.

Schůzi FV je třeba naplánovat tak, aby byl přítomen starosta, místostarosta, vedoucí OSMI a tajemnice.

Návrh usnesení č. 4/13/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 18.12.2012.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2012

Zastupitelé mají prostudováno – není třeba doplňujících vysvětlení.

 

Návrh usnesení č. 6/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 4/2012.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


5) Pravidla rozpočtového provizoria

Město vypracovává svůj rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě údajů schváleného státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tento zatím schválen není, je nutné, aby Město Mníšek se řídilo pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2013. Zastupitelé jsou s pravidly seznámeni – předloženo v materiálech.

Návrh usnesení č. 8/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2013, včetně časového plánu tvorby rozpočtu města pro rok 2013.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


6) Kalkulace vodného a stočného

Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 23013 – popis a změny mají zastupitelé v materiálech – prostudováno, bez rozpravy.

Návrh usnesení č. 9/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013. Výše vodného bude 40,70 Kč bez DPH a výše stočného 29,56,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena sazba DPH platná od 1.1.2013.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


Vložený bod

Odpis nevymožitelných pohledávek

Jedná se o pohledávky místního poplatku za komunální odpad. Poplatníky jsou lidé, kteří jsou hlášení na ohlašovně MÚ, není znám jejich skutečný pobyt a v mnoha případech by jakékoliv vymáhání bylo neekonomické. Pohledávka je za roky 2002-2008.

Návrh usnesení č. 7/13/2012

ZM souhlasí s odpisem pohledávek ve výši 153 433,- Kč – místního poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


7) Majetkové záležitosti

7/1) Žádost OSMI o odpis nedobytné pohledávky.

Firma MN Okna Dveře neuhradila pronájem reklamní plochy v letech 2006-2009 dle smlouvy. Podrobně případ popsán v materiálech zastupitelům v důvodové zprávě.

Zast. Vilimovský – dotaz, zda se něco zanedbalo, zda je správně nastaven mechanismus vymáhání.

Firmě MN Okna Dveře byly zasílány výzvy k zaplacení, rovněž její nástupnické firmě – bez odezvy.

Rada města případ projednala, doporučila odpis pohledávky.

Usnesení 12/13/2012

ZM souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 72.000,- Kč.

Pohledávka bude nadále vedena v podrozvahové evidenci.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


7/2 Návrh na vyřazení položek z účtu 042
– Nedokončené investice – Projektová dokumentace pro zástavbu RD Řevnická, vizualizace skupiny RD – rok 2005, zástavba RD Řevnická – rok 2006. Pozemky byly prodány bez projektové dokumentace.

Usnesení 13/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s vyvedením položek „Projektová dokumentace rod. domy Řevnická“ v celkové hodnotě Kč 221.780,- z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


7/3 Návrh na vyřazení položek z účtu 042

- Nedokončené investice – Projektová dokumentace na přestavbu budovy MÚ Mníšek pod Brdy z roku 2001 a 2007- Akce se nerealizovala. OSMI navrhuje uznání této investice za zmařenou. RM s vyvedením položky souhlasí.

Usnesení 14/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s vyvedením položek „Přestavba budovy MěÚ Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace“  v celkové hodnotě Kč 105.598,- z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


7/4 Návrh na vyřazení položek z účtu 042

- Nedokončené investice – Smlouva o dílo – Zpracování dokumentace na infostánek v dolní části náměstí F.X.Svobody. Akce se nerealizovala – zmařená investice.

Usnesení 15/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí  s vyvedením položky  „Infostánek – projektová dokumentace“  v celkové hodnotě  Kč 53.550,-  z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

7/5 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí – pozemek parc. č. 387/7 k.ú. Stříbrná Lhota

Zastupitelstvo schválilo převod tohoto pozemku na zasedání v září tohoto roku.

Jedná se o bezúplatný převod z vlastnictví České republiky. (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Usnesení 16/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti -  pozemku p.č. 387/7 o výměře 32m2, ostatní plocha v k.ú.  Stříbrná Lhota mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


7/6 Žádost o zakoupení bytu

RM souhlasila se záměrem prodat bytovou jednotku 507/6 v č.p. 506-508 za cenu min. 1  mil. nevyšší nabídce. po opakované nabídce se přihlásil jeden zájemce.

Usnesení 17/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č.507/6 se všemi součástmi příslušenstvím v budově č.p. 506, č.p.507, č.p.508 postavené na pozemcích parc.č. 1829, parc.č.1830, parc.č.1831 zapsané na LV 3153 ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 532/9731 na společných částech budovy č.p.506, č.p.507, č.p.508 postavené na pozemcích parc.č.1829, parc.č.1830, parc.č. 1831 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 532/9731 na pozemcích parc.č. 1829, parc.č. 1830, parc.č.1831 zapsaný na LV 2891 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy manželům Zdeňce a Janu Benešovým za kupní cenu ve výši 1 000 000.-Kč, uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a pozemkům.

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a pozemkům mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a manž.Zdeňkou a Janem Benešovými, oba bytem Malé náměstí 116, 25210 Mníšek pod Brdy, jako kupujícími.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


7/7/ - Úplatné nabytí nemovitostí k.ú. Mníšek pod Brdy

a) budovy školky s pozemky,

b) vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení

a budoucí nabytí

c) stavby komunikace, protihlukového valu a stěny a sadových úprav a pozemků vše k.ú. Mníšek pod Brdy. (lokalita Eden)

 

Usnesení č. 18/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí:

a) s  úplatným nabytím budovy č.p. 1390, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2714/165 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemků p.č. 2714/165 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2714/103 o výměře 1162m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  se všemi součástmi a příslušenstvím do  vlastnictví  Města Mníšek pod Brdy za   celkovou kupní cenu 273 950,-Kč.

b)  s úplatným nabytím staveb  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. I. odst. 1. kupní smlouvy v příloze č.2 k č.j. 13087/2012  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za   celkovou kupní cenu 10 000,-Kč.

c)  s  budoucím úplatným nabytím stavby komunikace  a  stavby protihlukového valu a stěny a sadových úprav se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí  v  obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. I.  odst. 1.smlouvy o budoucí  smlouvě kupní v příloze č. 3 k č.j. 13087/2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za  celkovou kupní cenu  10 000,-Kč a s budoucím úplatným nabytím pozemků  p.č. 708/15, p.č. 2714/6, p.č. 2714/35, p.č. 2714/36, p.č. 2714/37, p.č. 2714/45, p.č.2714/47, p.č. 2714/57, p.č. 2714/62, p.č. 2714/127, p.č. 2714/1 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi a příslušenstvím za  celkovou kupní cenu  4 716 050,-Kč,

 

Zastupitelstvo města souhlasí  se zněním a uzavřením:

a) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 13087/2012, mezi společností  OS real, s.r.o. IČ 282 65 106  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi budovy č.p. 1390, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2714/165 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemků p.č. 2714/165 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2714/103 o výměře 1162m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši  273 950,-Kč.

b) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 13087 /2012, mezi společností  OS real, s.r.o. IČ 282 65 106 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji  a koupi  staveb  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,-Kč.

c)smlouvy o budoucí smlouvě kupní., uvedené v příloze č. 3 k č.j. 13087/2012, mezi společností OS real, s.r.o. IČ 282 65 106  jako budoucím prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím kupujícím o budoucím prodeji a koupi stavby komunikace  a  stavby protihlukového valu a stěny a sadových úprav se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí  v  obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,-Kč a o budoucím prodeji a koupi pozemků  p.č. 708/15, p.č. 2714/6, p.č. 2714/35, p.č. 2714/36, p.č. 2714/37, p.č. 2714/45, p.č.2714/47, p.č. 2714/57, p.č. 2714/62, p.č. 2714/127, p.č. 2714/1 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi a příslušenstvím za  dohodnutou celkovou kupní cenu  4 716 050,-Kč,  

 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

7/8 Žádost o povolení prodeje bytu bez doplatku

Žadatel, pan Čech žádá o povolení prodeje bytu 2+kk včetně sklepu a příslušenství v ulici 9. května bez doplatku městu. Součástí Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky je odstavec, který hovoří o tom, že po dobu 5 let od podpisu smlouvy nebude BJ prodána. Pokud by k prodeji došlo, nabyvatel doplatí prodejní cenu bytu do výše 880 tis. Kč.


Slovo dostal pan Čech, vysvětlil situaci, požádal o vypuštění výše uvedené podmínky ze smlouvy.

 

Zast. Šretrová - když se povolí jedna výjimka, přijdou další, někteří už o to také žádali a nebylo vyhověno nikomu.

Zast. Vejmola – podmínka blokovala spoustu lidí, kteří se dostali do různých situací.

Navrhuje určit doplatek nějakým poměrem, protože už tři roky pan Čech v bytě „odbydlel“.

 

Zast. Keyř – postavil jste nás do nelehké situace i svou přítomností, zacházíme s penězi města, nevím jestli máme mandát rozdávat dárky, nemyslím to špatně.

Mnoho kupujících s tím mělo nějaký problém a muselo ho řešit.

Je to smluvně dáno, v bytě se nebydlelo, (pronajímal se), nebudete mě mít rád, ale nebudu s tím moci souhlasit. Raději byt dál pronajímejte a dva roky to vydržte.

 

Pan Čech – váží si jeho slov, to, že se tam bydlelo nebo ne, není důvod k odmítnutí, je to osobní vlastnictví.

Zast. Keyř, když se při prodeji bytu diskutovalo o ceně, - cena byla tak nízká a proto z toho důvodu vznikla pětiletá podmínka.

Co mám říct těm ostatním, kteří to chtěli taky a nedostali to.

 

Diskuse o problému.

Řeší se technické možnosti získání úvěru atd.

Pan Čech vysvětluje, že se pokoušel byt vyměnit, ale nepodařilo se to.

 

Zast. Pirichová – přímluva, zda by nebylo možné ocenit lidský faktor se kterým žadatel přišel.

 

V návrhu usnesení je, že ZM neschvaluje změnu podmínek prodeje bytu.

Zast. Vejmola – protinávrh k negativnímu návrhu usnesení.

Jedná o doplatek do 880 tis.. 25% již bylo zaplaceno při koupi bytu, to znamená, že by správně mělo být doplaceno asi 650 tis, děleno 5 je 130 a za dva zbývající roky by mohl doplatit 260 tis..

Další diskuse o možnostech řešení nastalého problému.

Zast. Kotouč navrhuje posunout rozhodnutí do příštího jednání zastupitelstva a uložit radě města, aby připravila nové podklady, aby žádost znovu projednala a případně předložila alternativní možnosti řešení tohoto případu.

 

Usnesení č. 19/13/2012

Ve věci žádosti pana Čecha, ZM odkládá rozhodnutí na jednání příštího zastupitelstva města.

ZM ukládá radě města připravit právní a finanční rozklad žádosti a předložit případně alternativní návrhy řešení k jednání ZM.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

8) Různé

- Schválení kandidatury přísedících Okresního soudu Praha západ

Okresní soud požádal o spolupráci při hledání přísedících soudu.

Jako kandidát se přihlásila Mgr. Alice Vejmolová.

Usnesení č. 20/13/2012

Zastupitelstvo města navrhuje jako kandidáta na přísedící Okresního soudu Praha západ ve smyslu § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Mgr. Alici Vejmolovou, nar. 14.4.1953, bytem Mníšek pod Brdy, nová 824.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

- Kupní smlouvy Optreal

Předkládá se materiál – úplatné nabytí komunikací v lokalitě Řevnická-V Lipkách a pozemků pod těmito komunikacemi, vše k.ú. Mníšek pod Brdy. Připraveny ke schválení kupní smlouvy mezi městem a společností OPTREAL s.r.o.

Usnesení č. 21/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s  úplatným nabytím:

1)  stavby  komunikací včetně chodníků   -  stavby - objekt SO 01 místní komunikace k.ú. Mníšek pod Brdy, umístěné na pozemcích p.č.. 1738/1, p.č. 1738/2, p.č. 1738/9, p.č.1738/16, p.č. 1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č.1937/8 p.č.1754/1, p.č.1754/3, p.č.1755/1, p.č.1755/4, p.č.1755/5, p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č.1937/27,  p.č.1937/2,  p.č.2914/2,  p.č.1717/2,  p.č.1717/6  v kat.území  Mníšek pod do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3 000,-Kč

2) pozemků p.č.  1738/1, p.č. 1738/2, p.č.1738/9, p.č.1738/16, p.č.1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č. 1937/8,  p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č. 1937/27 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi  příslušenstvím  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu  2 000,-Kč

 

Zastupitelstvo města souhlasí  se zněním a uzavřením:

1)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 13376/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi stavby  komunikací včetně chodníků   -  stavby - objekt SO 01 místní komunikace k.ú. Mníšek pod Brdy, umístěné na pozemcích 1738/1, p.č. 1738/2, p.č. 1738/9, p.č.1738/16, p.č. 1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č. 1937/8, p.č.1754/1, p.č.1754/3, p.č.1755/1, p.č.1755/4, p.č.1755/5, p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č.1937/27,  p.č.1937/2,  p.č.2914/2,  p.č.1717/2,  p.č.1717/6 za dohodnutou celkovou kupní cenu 3 000,-Kč

2) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 13376/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi  pozemků p.č. 1738/1, p.č.1738/2, p.č.1738/9, p.č.1738/16, p.č.1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č.1937/8, p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č. 1937/27 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi  příslušenstvím za dohodnutou celkovou kupní cenu 2 000,-Kč.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem těchto kupních smluv

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0


- Revokace usnesení č. 11/8/2011 – vojenský dům

Revokace ohledne prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Usnesení č. 22/13/2012

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 11/8/2011  ze dne 20.12.2011 tak, že za text tohoto usnesení se doplňuje text následujícího znění:

„s tím, že velikost prodávaného spoluvlastnického podílu touto smlouvou o velikosti 15791/16695 se snižuje o spoluvlastnický podíl o velikosti 724/16695, který bude prodán samostatnou kupní smlouvu dědicům po zemřelém panu Františkovi Pluhařovi tj. paní Radce Ďuranové a panu Františkovi Pluhařovi do jejich podílového  spoluvlastnictví za kupní cenu 3 583,-Kč, takže celková kupní cena činí  74 560,-Kč.“

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

Zast. Zápal – doplňuje usnesení, které vzešlo z jednání FV

Usnesení č. 23/13/2012

ZM ukládá kontrolnímu výboru celkové prověření akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody.

Hlasování:        PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0

 

Konec jednání 23:45 hod

 

Ověřovatelé:

PhDr. Vladimíra Pirichová, v.r.                                           

RNDr. Milan Brabenec, v.r.                                              

Ing. Petr Digrin Ph.D, v.r.
starosta

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 13 dne 20.12.2012

Usnesení č. 1/13/2012:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  RNDr. Milana Brabence a PhDr. Vladimíru Pirichovou a návrhovou komisi ve složení František Keyř a Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/13/2012:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

1) Problematika projektu MBU

2) Smlouva o smlouvě budoucí o určení místa odstranění odpadu

3) OZV č. 1/2013 (vyhláška systémová – odpady)

4) Rozpočtové opatření č. 4/2012

5) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok  2013

6) Kalkulace vodného a stočného

7) Majetkové záležitosti

8) Různé

     - Schválení kandidatury přísedících Okresního soudu Praha-západ

     - Kupní smlouvy  - Optreal

     - Revokace usnesení č. 11/8/2011

 

Usnesení č. 3/13/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/13/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 18.12.2012.

 

Usnesení č. 5/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 – Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

 

Usnesení č. 6/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 4/2012.

 

Usnesení č. 7/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s odpisem pohledávek ve výši 153.433,- Kč – místního poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence.

 

Usnesení č. 8/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2013, včetně časového plánu tvorby rozpočtu města pro rok 2013.

 

Usnesení č. 9/13/2012

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013. Výše vodného bude 40,70 Kč bez DPH a výše stočného 29,56,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena sazba DPH platná od 1.1.2013.


Usnesení č. 10A/13/2012
Zastupitelstvo města ukládá starostovi a radě města, aby nepodepsaly žádné smlouvy žádné smlouvy, souhlasy, rozhodnutí ani jiné právní úkony, které by umožňovaly či podporovaly výstavbu mechanicko biologické úpravy odpadů – drtící a třídící linky odpadů v Mníšku pod Brdy, a to do doby projednaných závěrů komise radou města a předložených k projednání zastupitelstvu města.


Usnesení č. 10B/13/2012
Zastupitelstvo města pověřuje starostu a radu města, aby starosta a všechny orgány města Mníšku pod Brdy učinili v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zabránili výstavbě zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy. Za tímto účelem se ukládá, aby příslušné orgány zejména nepodepsaly žádné smlouvy, souhlasy, rozhodnutí ani jiné právní úkony, které by umožňovaly či podporovaly výstavbu zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy.

 

Usnesení č. 10C/13/2012
Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit podklady pro vyhlášení místního referenda ve věci: výstavba mechanicko biologické úpravy odpadů a zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy a předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

 

Usnesení č. 11/13/2012

Zastupitelstvo města neschvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o určení místa odstranění odpadu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností UVR Mníšek pod Brdy a.s.

 

Usnesení č. 12/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 72.000,- Kč.

Pohledávka bude nadále veden v podrozvahové evidenci.

 

Usnesení č. 13/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s vyvedením položek „Projektová dokumentace rod. domy Řevnická“ v celkové hodnotě Kč 221.780,- z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

 

Usnesení č. 14/13/2012
Zastupitelstvo města souhlasí s vyvedením položek „Přestavba budovy MěÚ Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace“  v celkové hodnotě Kč 105.598,- z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

 

Usnesení č. 15/13/2012
Zastupitelstvo města souhlasí  s vyvedením položky  „Infostánek – projektová dokumentace“  v celkové hodnotě  Kč 53.550,-  z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

 

Usnesení č. 16/13/2012
Zastupitelstvo města souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti -  pozemku p.č. 387/7 o výměře 32m2, ostatní plocha v k.ú.  Stříbrná Lhota mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 17/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č.507/6 se všemi součástmi příslušenstvím v budově č.p. 506, č.p.507, č.p.508 postavené na pozemcích parc.č. 1829, parc.č.1830, parc.č.1831 zapsané na LV 3153 ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 532/9731 na společných částech budovy č.p.506, č.p.507, č.p.508 postavené na pozemcích parc.č.1829, parc.č.1830, parc.č. 1831 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 532/9731 na pozemcích parc.č. 1829, parc.č. 1830, parc.č.1831 zapsaný na LV 2891 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy manželům Zdeňce a Janu Benešovým za kupní cenu ve výši 1 000 000.-Kč, uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a pozemkům.

ZM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a pozemkům mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a manž.Zdeňkou a Janem Benešovými, oba bytem Malé náměstí 116, 25210 Mníšek pod Brdy, jako kupujícími.

ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 18/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí:

a) s  úplatným nabytím budovy č.p. 1390, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2714/165 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemků p.č. 2714/165 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2714/103 o výměře 1162m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  se všemi součástmi a příslušenstvím do  vlastnictví  Města Mníšek pod Brdy za   celkovou kupní cenu 273 950,-Kč.

b)  s úplatným nabytím staveb  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. I. odst. 1. kupní smlouvy v příloze č.2 k č.j. 13087/2012  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za   celkovou kupní cenu 10 000,-Kč.

c)  s  budoucím úplatným nabytím stavby komunikace  a  stavby protihlukového valu a stěny a sadových úprav se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí  v  obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. I.  odst. 1.smlouvy o budoucí  smlouvě kupní v příloze č. 3 k č.j. 13087/2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za  celkovou kupní cenu  10 000,-Kč a s budoucím úplatným nabytím pozemků  p.č. 708/15, p.č. 2714/6, p.č. 2714/35, p.č. 2714/36, p.č. 2714/37, p.č. 2714/45, p.č.2714/47, p.č. 2714/57, p.č. 2714/62, p.č. 2714/127, p.č. 2714/1 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi a příslušenstvím za  celkovou kupní cenu  4 716 050,-Kč,

 

Zastupitelstvo města souhlasí  se zněním a uzavřením:

a) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 13087/2012, mezi společností  OS real, s.r.o. IČ 282 65 106  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi budovy č.p. 1390, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2714/165 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemků p.č. 2714/165 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2714/103 o výměře 1162m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši  273 950,-Kč.

b) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 13087 /2012, mezi společností  OS real, s.r.o. IČ 282 65 106 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji  a koupi  staveb  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,-Kč.

c)smlouvy o budoucí smlouvě kupní., uvedené v příloze č. 3 k č.j. 13087/2012, mezi společností OS real, s.r.o. IČ 282 65 106  jako budoucím prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím kupujícím o budoucím prodeji a koupi stavby komunikace  a  stavby protihlukového valu a stěny a sadových úprav se všemi součástmi a příslušenstvím v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí  v  obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,-Kč a o budoucím prodeji a koupi pozemků  p.č. 708/15, p.č. 2714/6, p.č. 2714/35, p.č. 2714/36, p.č. 2714/37, p.č. 2714/45, p.č.2714/47, p.č. 2714/57, p.č. 2714/62, p.č. 2714/127, p.č. 2714/1 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi a příslušenstvím za  dohodnutou celkovou kupní cenu  4 716 050,-Kč,  

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

 

Usnesení č. 19/13/2012

Ve věci žádosti pana Čecha, ZM odkládá rozhodnutí na jednání příštího zastupitelstva města.

ZM ukládá radě města připravit právní a finanční rozklad žádosti a předložit případně alternativní návrhy řešení k jednání ZM.

 

 Usnesení č. 20/13/2012

 Zastupitelstvo města navrhuje jako kandidáta na přísedící Okresního soudu Praha západ ve smyslu § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Mgr. Alici Vejmolovou, nar. 14.4.1953, bytem Mníšek pod Brdy, nová 824.

 

Usnesení č. 21/13/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s  úplatným nabytím:

1)  stavby  komunikací včetně chodníků   -  stavby - objekt SO 01 místní komunikace k.ú. Mníšek pod Brdy, umístěné na pozemcích p.č.. 1738/1, p.č. 1738/2, p.č. 1738/9, p.č.1738/16, p.č. 1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č.1937/8 p.č.1754/1, p.č.1754/3, p.č.1755/1, p.č.1755/4, p.č.1755/5, p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č.1937/27,  p.č.1937/2,  p.č.2914/2,  p.č.1717/2,  p.č.1717/6  v kat.území  Mníšek pod do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3 000,-Kč

2) pozemků p.č.  1738/1, p.č. 1738/2, p.č.1738/9, p.č.1738/16, p.č.1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č. 1937/8,  p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č. 1937/27 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi  příslušenstvím  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu  2 000,-Kč

 

Zastupitelstvo města souhlasí  se zněním a uzavřením:

1)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 13376/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi stavby  komunikací včetně chodníků   -  stavby - objekt SO 01 místní komunikace k.ú. Mníšek pod Brdy, umístěné na pozemcích 1738/1, p.č. 1738/2, p.č. 1738/9, p.č.1738/16, p.č. 1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č. 1937/8, p.č.1754/1, p.č.1754/3, p.č.1755/1, p.č.1755/4, p.č.1755/5, p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č.1937/27,  p.č.1937/2,  p.č.2914/2,  p.č.1717/2,  p.č.1717/6 za dohodnutou celkovou kupní cenu 3 000,-Kč

2) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 13376/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi  pozemků p.č. 1738/1, p.č.1738/2, p.č.1738/9, p.č.1738/16, p.č.1738/23, p.č.1738/30, p.č.1937/1, p.č.1937/8, p.č.1937/13, p.č.1937/20, p.č.1937/23, p.č. 1937/27 k.ú. Mníšek pod Brdy se všemi součástmi  příslušenstvím za dohodnutou celkovou kupní cenu 2 000,-Kč.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem těchto kupních smluv

 

Usnesení č. 22/13/2012

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 11/8/2011  ze dne 20.12.2011 tak, že za text tohoto usnesení se doplňuje text následujícího znění:

„s tím, že velikost prodávaného spoluvlastnického podílu touto smlouvou o velikosti 15791/16695 se snižuje o spoluvlastnický podíl o velikosti 724/16695, který bude prodán samostatnou kupní smlouvu dědicům po zemřelém panu Františkovi Pluhařovi tj. paní Radce Ďuranové a panu Františkovi Pluhařovi do jejich podílového  spoluvlastnictví za kupní cenu 3 583,-Kč, takže celková kupní cena činí  74 560,-Kč.“

 

Usnesení č. 23/13/2012

ZM ukládá kontrolnímu výboru celkové prověření akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody.

 

Usnesení č. 24/13/2012

ZM ukládá starostovi zajistit zprovoznění internetové diskuze na webových stránkách města Mníšku pod Brdy, která bude moderována a zajištěna její kultivovanost a to do 14.2.2013

 

Usnesení č. 25/13/2012

ZM ukládá starostovi a RM zajistit pracovní skupinu pro zajištění všech podkladů o MBU.

Skupina bude složena ze zástupců: 3 zastupitelé, 2 zástupci občanských sdružení a 2 odborníci.

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.

místostarosta

 

 Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

 starosta

Vyvěšeno: 8. 1. 2013

Datum sejmutí: 24. 1. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět