Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 12 ze dne 29.3.2016 - anonymizováno

Usnesení ke stažení zde

zápis ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 12 ze dne 29. 3. 2016 (anonymizováno)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Hana Kotoučová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová, David Řehoř (od 19:20 hod.)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:05 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem, Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva. Pan Řehoř se omluvil, že se dostaví později.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu MUDr. Markétu Novákovou a paní Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D. a do návrhové komise jsou navrženi paní Ing. Dana Dalešická a pan Pavel Jeřábek, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

Navržení nemají námitek, k návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/12/2016

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní MUDr. Markétu Novákovou a paní Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D. a návrhovou komisi ve složení paní Ing. Dana Dalešická a pan Pavel Jeřábek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 14                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta informoval přítomné, že z důvodu, že se dnes koná zasedání v jídelně školy, kde není potřebná kapacita pro on-line vysílání, tak se přesto jednání zaznamenává a bude
na webu města zveřejněn záznam dodatečně.

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Informace o projektu PAVILON

5) Koncepce dětských hřišť – prohlášení města

6) Zpráva FV

7) Rezignace dvou členů FV a dovolba nových členů

8) Zpráva KV + vyjádření města k protokolům z provedených kontrol

9) Jednací řád KV

10) Návrh na rozdělení Grantu 2016

11) Rozpočet města pro rok 2016 a rozpočtový výhled

12) Dodatky stanov Svazku obcí VOK

13) Kalkulace vodného a stočného

14) Koncesní smlouva – vodohospodářský majetek města

15) Dodatky smluv SOMR

16) Majetkové záležitosti

      16.1. Směnná smlouva - pozemky 832/2, 837/6, 819/7 za 836 k.ú. Mníšek pod Brdy

      16.2. Kupní smlouva – pozemek č. parc. 2493/14 – 127 m2, k.ú. Mníšek pod Brdy

      16.3. Kupní smlouva – pozemky č. parc. 1312/5 – 270 m2, 1313/1 – 619 m2. k.ú. Mníšek 
               pod Brdy

      16.4. Kupní smlouva – pozemek č. parc. 737/10 – 119 m2, k.ú. Mníšek pod Brdy

      16.5. Kupní smlouva – pozemky č. parc. 38/2 – 24 m2 a 38/3 – 76 m2, k.ú. Rymaně

17) Pojmenování nové ulice

18) Různé

      18.1. Informace zastupitele Jeřábka k výsadbám, k projektu Děti seniorům – senioři dětem, k rozsudku Krajského soudu k povolení studny ve Stříbrné Lhotě.

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Doplnění:

Zast. Jeřábek žádá, aby bylo hlasování o usneseních zaznamenáváno jmenovitě.

Starosta dotaz, jestli mají být jmenovitě zaznamenána hlasování jen ta důležitá nebo všechna. Pan Jeřábek – možná jen ta důležitá, ale nejlépe by to bylo u všech hlasování.

 

Návrhová komise – návrh usnesení:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

Usnesení č. 2/12/2016

 

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotoučová
PROTI 0                   

ZDRŽELI SE: Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotouč, Šretrová, Nováková

 

 

Hlasování pro schválení celého programu

Usnesení č. 3/12/2016

 

PRO:   Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková

PROTI 0                   

ZDRŽELI SE 0

 

2) Veřejná schůze

Z obecenstva žádný dotaz nepřichází.

Zast. Grygar

Přednáší dva podněty od veřejnosti:

1) Občané ze Stříbrné Lhoty se dotazují, zda se bude dokončovat kanalizace ve Stříbrné Lhotě, jestli je to v rozpočtu a jaký bude případně časový harmonogram prací.

Starosta: jednal s dotyčnými, úseky, které se mají dostavět - je to ošetřeno v návrhu letošního rozpočtu, včetně rozkladu, jak to lze udělat na vodu i kanalizaci. Počítáno je v částce 1,2 mil. korun, červenec/srpen, splatnost faktury přejde do roku 2017, to bude nutno ošetřit v dalším rozpočtu. Je na to už SOD, stavební povolení, jsou to poslední dva řady, které chybějí.

 

2) Paní Balková – návrh na řešení chodníku u zastávky autobusu na starém sídlišti, parkují tam auta, situace je nepřehledná, je tam málo místa.

Není to pozemek města, dotaz, zda bude město jednat o odkupu?

Starosta:

Město o pozemky usilovalo dlouhou dobu, je to komplikované vyjednávání. Představy pana Babici o výkupu jdou za možnosti města. Byl by ochotný přistoupit na směnu, ale nesouhlasí se stavbou na jeho pozemku, podmínky k prodeji jsou těžko akceptovatelné. Částka bude vysoká. Jsou to tisíce (ne jeden) za metr nebo žádá výměnou stavební pozemek.

Má několik zbytkových pozemků a podmiňuje to odkupem celého balíku, je to špatně jednatelné.

Nebyl by problém upravit tuto část, ani by to nebylo nějak nákladné, ale nejde to udělat bez toho povolení majitele.

Zast. Slavíková – kdy se jednalo naposledy s panem Babicou?

Starosta – je to asi tak rok.

 

Pan Hireš – dotaz k rozpočtu, k položce příjmů 1361 – správní poplatky. Dotaz, zda jsou zde všechny správní poplatky?

Neví, proč je v poznámce uvedeno, že je to za poskytování služeb v rámci přenesené působnosti?

Chce upozornit na to, že je městský úřad, silniční úřad, speciálním úřadem pro výběr poplatků – je tam špatná poznámka.

Upozorňuje na porušování rozpočtových pravidel, pokud se nevybírají poplatky za zábory, stavebních činností je tu ve městě hodně a nevybírání poplatků je porušování zákona.

Starosta – samozřejmě se poplatky vybírají.

 

Zast. Jeřábek – ke komisi pro ÚP – na komisi se řešilo plno věcí, řešila se stavební uzávěra ve Stříbrné Lhotě, dokud nebude nějaké studie, která by upravila podmínky výstavby.

Dotaz, zda se k tomu rada nějak vyjadřovala - nejsou zápisy z komise pro ÚP – a vy (rada města) nemůžete rozhodnout, o tom, o čem ta komise jednala.

Starosta i místostarostka si snad pamatuje, že se o tom mluvilo někdy na podzim, ale žádné rozhodnutí nebylo.

Jeřábek – zápisy z komise nejsou a nejsou zveřejněné, je to chyba, protože se udělalo hodně práce. Paní Minaříková, říkala, že se tam začínají ukazovat nějací investoři – měla tam být nějaká studie nebo architektonický plán, musí se to ošetřit.

Jedná se o Stříbrné Lhotě i o mníšeckým trojúhelníku dohromady – vyjednat nějaké stavební uzávěry.

 

Pan Izák – jsme tu teď 4 členové z komise, můžeme říct, o čem se jednalo. Jsou některá území, která můžou být ošetřena územním rozhodnutím – pozemek nad Uhrem.

Diskuse o tom, o čem se vlastně jednalo na komisi pro ÚP – stále nejsou zápisy a to je chyba.

Zápisy se k radě nedostaly a rada o nich nemohla jednat.

Jeřábek v komisi se odvedlo tolik práce a rada se k tomu nedostane, je tu někde chyba, je to jediná komise, která nezveřejňuje zápisy.

 

Místostarostka Páterová – 23. 3. jste na setkání nevznesl takovou připomínku a je to škoda, nemohli jsme se na to připravit, abychom správně odpověděli.

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Zprávu přednáší pan starosta. (není předložena písemně – jen ústní podání).

Vítám vás všechny na prvním jednání ZM v roce 2016.

Od posledního zasedání zastupitelstva uplynuly 3 měsíce a RM zasedla 8x.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM návrh na rozdělení prostředků v rámci systému Grant 2016 a další materiály, které jsou zařazeny na dnešní jednání zastupitelstva, především pak rozpočet města pro rok 2016. Dále rada města rozhodla o přidělení finančního příspěvku pro BabyBox v Příbrami, rozhodla o vypsání soutěže na dodavatele úvěru a tvorbu zadávací dokumentace pro projekt pavilonu, rozhodla o podání grantů v rámci středočeských fondů a fondů MŠMT, vybrala dodavatele na výstavbu Hřiště pod květinou (Pivovárka)

Rada projednávala vyjádření k žádostem předložených z běžné agendy OSMI.

Rada projednávala materiály pro zastupitelstvo.

 

K projektům:

Pavilon – byla zahájena projekce a vytvořena výrobní skupina. Projekt pro DUR+DSP byl odevzdán 24. 3. 2016 a byla podána žádost o stavební povolení.

Tělocvična - stavba probíhá, dle předpokládaného harmonogramu by všechny hlavní části stavby měly být dokončeny dle SOD. V dubnu by se měla instalovat ocelová konstrukce obloukové haly na vybetonovanou část. Možná se to protáhne asi o týden - 14 dní.

ATS Stanice - OSMI připravuje výstavbu nové ATS stanice pro oblast Lipka, Lhota a Staré sídliště, projekt je dokončen a předán, projednává se stavební povolení. S realizací tohoto projektu bylo objednáno i měření tlaku na koncových místech vodovodní sítě města.

Na některých projektech se začne pracovat až po schválení rozpočtu - středisko pro dospělé a budova MÚ. (stará nebo nová)

Výstavba Baní je dokončena. Stavba byla 17. 3. 2016 zkolaudována. Postupně nabíhá provoz vodovodu, čištění a odkalování. V plném provozu by měl být přivaděč koncem dubna letošního roku.

Co se týče dotací – město podalo žádosti o dotace na Středočeský kraj na projekt obnovy kapliček na Skalce a na dofinancování vlastního podílu tělocvičny.

Kapličky asi 150 tis, tělocvična na 6 mil.

 

Dotace na nové kontejnerové třídy se na MŠMT vyhodnocuje.

Rozhodnutí zatím není ani z kraje ani z MŠMT.

 

Místostarostka Páterová – hodnotící komise na MŠMT se sešla, ale zatím nerozhodla.

 

MŠMT má už rozhodnutí o navýšení ZŠ na 730 dětí. Na základě toho bude paní ředitelka dále konat.

 

Usnesení č. 4/12/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková

PROTI 0                   

ZDRŽELI SE 0

 

4) Informace o projektu Pavilon

Předkládá starosta.

Předložený materiál má sloužit k tomu, aby informoval o tom, jak probíhá realizace, přípravné fáze, harmonogram, finance. Všechny informace jsou obsaženy v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva bude přidána na webové stránky k informacím o Pavilonu.

V tuto chvíli je projekt v rozpočtu ošetřen částkou 44780 tis. – tj. získaná dotace.

Po dopracování prováděcí dokumentace budeme mít přesnější číslo – rozpočet celé akce.

Pak by se sešlo zastupitelstvo, aby se upravil rozpočet o přesná čísla, bude návrh úvěrové smlouvy, budou k dispozici všechny s tím spojené aktivity nutné pro výkon celé akce. Provedly by se potřebné změny rozpočtovým opatřením.  Muselo by dojít ke schválení celé akce a schválení zadání akce do soutěže.

Harmonogram je v důvodové zprávě. Dotazy bývají na vybavení a okolní úpravy.

Je to rozděleno na několik stavebních objektů.

Dotace je určena na vlastní stavbu Pavilonu. Předpokládaným zdrojem na vybavení bude IROP, prioritní osa dvě, IP10 – otevření výzvy bude v září letošního roku. Na dofinancování stavby – terénní úpravy a přeložky – se pokusíme požádat o samostatné dotační prostředky z programu 298220 poslanecké sněmovny. Na zeleň, úpravu cestiček projednáváme možnost zdrojů z fondu ŽP (SFŽP) a Středočeského kraje.

Usnesení 5/12/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajícím projektu „Nový školní pavilon ZŠ Komenského 420“ a aktualizovaný realizační harmonogram projektu.

ZM ukládá starostovi svolat zasedání ZM bezodkladně po obdržení rozpočtu stavební části projektu “Nový školní pavilon ZŠ Komenského 420“ a po výběru dodavatele úvěru.

Programem jednání tohoto ZM bude rozpočtové opatření, které v závislosti na výše zmíněných podkladech upřesní příjmovou a výdajovou část rozpočtu projektu.

 

Dotazy nejsou.

Hlasování:

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

 

5) Koncepce dětských hřišť

Přednáší místostarostka Páterová.

Vše je podrobně popsáno v důvodové zprávě.

V současné době je v Mníšku 7 hřišť.

Došlo k revizi a ta nedopadla dobře, muselo se přistoupit k opatřením, revizní technik vydal nějaká doporučení. Získali jsme nabídky na rekonstrukce – nevyplatilo by se to – finančně náročné, raději bychom pořídili kompletní dětské hřiště.

Rozhodlo se dočasně uzavřít hřiště, bylo to hodně komunikováno. Doufali jsme, že když je to v zimních měsících, že to nebude takový problém. Udělali jsme nějaké poptávky, sešli se s vedoucí OSMI a panem Vyskočilem, diskutovalo se o tom, co se hřišti. Je tu dost hřišť a je třeba to trochu změnit. Jedno hřiště přibylo - cykloodpočívadlo, byl tam pořízen i jeden velký herní prvek – hřiště už stojí a ještě dojde k dokončení terénních úprav. Návrh, co by se mělo udělat do budoucna, je sepsán v koncepci. Na novém sídlišti by mělo být nové hřiště, protože je hojně využíváno. Město bude žádat o dotaci u Nadace ČEZ – za poslední rok financovali několik hřišť do 1 milionu. Musí se vypracovat projekt. V nejbližší době se na tom začne pracovat, aby se to mohlo poslat nadaci. Podáním žádosti to neznamená, že ji dostaneme. Pokud ne, budeme muset postupovat v závislosti na rozpočtu – postupně doplňovat.

Obnova skateparku, něco se opravilo, zařizoval pan Vyskočil, ještě tam není provozní řád, bude do konce dubna. Odemykání a zamykání bude zajišťováno pracovníkem OSMI a MP – do budoucna někým z uživatelů (je to v jednání).

Na starém sídlišti – hřiště bylo v nejhorším stavu, proto rada rozhodla o jeho uzavření a odstranění všech prvků. Nebylo to vzato s povděkem, pozemek není ve vlastnictví města, rodiče volají po tom, aby bylo obnoveno. Pokud bude jednání s majiteli pozemku úspěšné, bude se moci na tomto místě osadit alespoň jeden velký herní prvek a v příštím roce by došlo k rozšíření. Zajímá je to, jsou aktivní, je domluvena schůzka.

Hřiště za DS – tento projekt organizuje a má na starosti HB ve spolupráci s DS a Fabiánkem. – odpočinková zóna, nebylo zamýšleno jako centrální hřiště. Město tam chtělo přemístit nějaký prvek, ale nebude se to dělat, počká se na dokončení projektu, což by mělo být asi v květnu a poté by mělo přejít do správy města.

Tento projekt je hrazen z dotace na projekt Mluvme spolu a částečně se na něm podílí formou spoluúčasti město.

Hřiště U Draka, je možné opravit a bude znova otevřeno.

V Rymani je oprava hřiště v procesu a bude příští týden otevřeno.

Záměr nového hřiště – EDEN – pruh mezi ulicí Ke Škole a Nádražní. Tento prostor se uvažuje k využití pro starší děti, možná nízkoprahové centrum, něco pro Skauty. Letos by se zpracoval alespoň projekt tak, aby činnosti na sebe navazovaly. Projekt bude finančně i časově náročný. Bude realizováno etapovitě.

Koncepce o hřištích byla zveřejněna a měla by být dále diskutována. Je třeba, aby se někdo o hřiště staral. Tam, kde je to možné, by měla být oplocena a budou se zavírat (někdo z OSMI nebo někdo najatý).

Všechna hřiště budou opatřena provozním řádem, bude zajištěna jejich kontrola a revize.

 

Zast. Jeřábek – netvrdil by, že jsou hřiště uzavřená, jsou tam nebezpečné prvky, hrozí zranění dětí. Navržený koncept je špatný, schází odborná kontrola – systém.

Kdo zaplatí škodu na hřišti U Draka?

Diskuse Jeřábek – Vyskočil (pracovník OSMI) o opravě a nedostatcích na hřištích.

Střet názorů – jestli jsou hřiště dobře nebo špatně zabezpečena.

Páskovalo se to dvakrát, bylo zabezpečeno.

Pan Jeřábek – fotky ze včerejška

Vyskočil, dnes je to vše v pořádku.

Diskuse o normách na dopadových plochách.

 

Starosta – koncepce byla představena – dotaz, zda může nechat hlasovat o návrhu usnesení?

Koncepce je představa, kde by měla vzniknout hřiště, kde je to jasné a kde se to bude dále diskutovat s veřejností.

Za posledních 10-12 let byl problém s údržbou hřišť i přesto, že se tam vynakládaly nemalé finanční prostředky.

Pravidla jsou přísná - ale stojí to strašně moc peněz.

Návrh usnesení č. 6/12/2016

Zastupitelstvo města schvaluje koncepci dětských hřišť v Mníšku pod Brdy.

Hlasování:

PRO: Nováková, Šretrová. Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Slavíková, Wollnerová, Kožíšek, Dalešická

PROTI: Jeřábek

ZDRŽEL SE:  Procházka, Grygar

 

 

6) Zpráva FV.

Přednáší zast. Wollnerová

FV se sešel letos k jednání 2x.

Jednalo se o rozpočtu a také o úkolu, který dostali ZM – parkování na náměstí.

V únoru projednávali plnění rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016. Podrobně prošli všechny položky a na společném jednání FV a rady 2. března byly zodpovězeny všechny otázky. FV so také vyžádal doplňující informace. Doporučili rozpočet ke schválení.

Parkování – hlavním cílem parkovacích automatů je znesnadnění parkování po celý den na náměstí. Současná platba 5,-Kč/hod přináší tržbu cca 280 tis ročně do pokladny města.

Náklady na pronájem cca 116 tis. Kč ročně.

Obsluhu parkovacích automatů – výběr peněz provádí MP.

FV doporučuje změnu – prvních 60 min zdarma každou další započatou čtvrthodinu za 5,-  Kč (každá další hodina za 20,- Kč) v době od 8 do 18 hodin. Každý motorista parkující na náměstí mezi 8-18 hod si bude muset vzít při příjezdu stvrzenku z automatu nebo použít parkovací hodiny. Pokud počítá s parkováním delším než 60 minut, musí rovnou při příjezdu vhodit mince do automatu podle předpokladu délky stání.

 

Dostavil se zastupitel Řehoř v 19:20 – přítomno 15 členů ZM.

 

Podrobnější informace z jednání FV jsou v zápisech na webových stránkách města.

 

Starosta – k tomuto bodu je připraveno usnesení č. 7/12/2016

Zast. Jeřábek – není si jist, ale Nové Město n/Metují z nějakého důvodu nesmělo vybírat poplatky.

FV měl prověřit reklamaci laviček – jedna rovina je způsob výběru a druhá rovina jsou finance a případná reklamace, jestli nejsou opatřené žárovým pozinkováním.

Starosta – FV není pověřen žádným usnesením ZM – to je spíš věc pro KV a co se týče reklamací je to dotaz na OSMI, něco se reklamovalo.

Paní Duchoňová - 5 laviček se reklamovalo, něco se opravovalo, 2 se rovnou odepsaly, byly rozbité, z těch rozbitých se něco použilo na opravu, tři se ztratily.

Zast. Jeřábek – ty lavičky nemají co dělat na dětských hřištích, nejsou ukotvené, zvrhne je i malé dítě, odneste je radši pryč.

 

Duchoňová - Dvě jsou zničené – vandalové je shodily ze zámecké hráze.

 

Starosta – stejně to vyšetřuje policie a město muselo odevzdat všechny dokumenty – to bude probíhat ještě dlouho a s lavičkami se na ZM ještě potkáme.

 

Návrhem na parkování se bude RM zabývat.

 

Hlasování o usnesení č. 7/12/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 8 ze dne 15.2.2016 a č. 9 ze dne 2.3.2016.

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková, Řehoř

PROTI: 0

ZDRŽEL SE 0

 

7) Rezignace dvou členů FV a dovolba nových členů

Zast. Wollnerová:

V lednu rezignoval na členství ve FV pan Keyř a v únoru paní Alena Pallagyová.

V současné době má FV 7 členů.

 

Starosta - chce poděkovat panu Keyřovi za velký kus práce, za dlouholetou užitečnou práci.

Odstoupil z důvodu velkého pracovního zatížení a osobních důvodů.

U paní Pallagyové to byly také pracovní důvody – oběma děkuje.

Hlasování o usnesení 8/12/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Aleny Pallagyové a pana Františka Keyře na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková, Řehoř

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

 

Diskuse k dovolbě nových členů FV.

starosta – jsou dvě možnosti, buď odsouhlasit snížení počtu členů FV z 9 na 7 nebo dovolit další nové členy.

Představa o tom, kdo obsadí dvě pozice ve FV? Starosta očekává návrhy, nemusí to být na tomto zasedání.

Za koaliční zastupitele byl ve FV pan Keyř a za něho bychom navrhli a uvítali zvolení paní Cihlové, která pracuje na obdobné pozici (jako paní Šibřinová) v Jílovém u Prahy.

 

Hlasování o návrhu usnesení č. 9/12/2016

Zastupitelstva města volí Ing. Kláru Cihlovou členkou FV zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

PRO: Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Slavíková, Kožíšek, Řehoř

PROTI 0

ZDRŽEL SE: Dalešická, Jeřábek, Grygar, Procházka

 

Další návrh není – dovolba se může projednat na příštím zasedání, které bude asi za 1,5 měsíce.

 

8) Zpráva KV + vyjádření města k protokolům z provedených kontrol

Slova se ujal zast. Řehoř

Čte pasáže ze zápisu č. 7 ze zasedání KV dne 9.12.2015.

(pozn. zápis je zveřejněn na webových stránkách města).

KV provedl kontrolu zakázky „Výstavba chodníku podél ulice V Lipkách“, kontrolou byl pověřen Roman Procházka a Mgr. Michal Trkan – zápis o kontrole obsahuje návrh nápravných opatření:

a) Stanovení písemných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich dodržování – město již vydalo

b) Dodržování přípravy z hlediska veřejnoprávního a majetkoprávního vypořádání a následného promítnutí do katastru nemovitostí.

c) Provedení analýzy dodržování povinnosti schvalování smluv o dílo na zhotovení nemovité věci ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. Zn. 33 Cdo 1090/2008 v jiných obdobných případech.

d) Dodržování „papírového pořádku“ při nakládání veřejnými prostředky, zejm. pokud jde o zadávání úkolů zaměstnancům MÚ ze strany starosty, vedoucího OSMI atd.

e) I když se jedná o jednoduchou stavbu, je třeba alespoň formálně dodržovat zákonnou povinnost vedení stavebního deníku a zabezpečení technického dozoru stavebníka.

f) Z hlediska obou smluvních stran je z pohledu právní jistoty podepsat písemný předávací protokol o převzetí díla, a to i v případech jednoduchých staveb.

 

KV provedl kontrolu Zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420 – kontrolou pověřeni Ing. Neuerová a pan Procházka.

Kontrolou shledáno, že:

Zadavatel porušil ustanovení § 7 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb. tím, že všechny změny prováděného díla obsažené ve změnových listech a dodatcích smluv o dílo, nebyly projednány dle uvedeného zákona.

Zadavatel porušil ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. tím, že přes rozsah prováděného díla, u kterého mohl očekávat více než jednoho zhotovitele, nezajistil na tuto stavbu koordinátora BOZP. Dalšími zhotoviteli jsou i subdodavatelé zhotovitele, se kterým má zadavatel uzavřen smluvní vztah.

Protokol obsahuje doporučení možného řešení zjištěných nedostatků.

Pan Řehoř čte i doporučení řešení zjištěných nedostatků (cca 1,5 stránky textu)

(Pozn. protokol bude zveřejněn na webových stránkách města.)

 

Následovala kontrola zakázky „Stavební úpravy v MŠ Eden“ – kontrolní skupina Ing. Neuerová a Roman Procházka – výsledky obsaženy v Protokolu o kontrole investiční zakázky, ve kterém jsou rovněž obsažena doporučení možného řešení zjištěných nedostatků.

Doporučení jsou v podstatě totožná s kontrolovanou předchozí zakázkou.

Kontrolní skupina doporučuje, aby byla ze strany vedení města věnována maximální péče investičním akcím již ve stádiu jejich přípravy a to jak po stránce tvorby PD, tak především časovému plánu celé akce z hlediska přípravy, výběru zhotovitele a realizace. Cílem tohoto plánování je eliminovat časový tlak na úředníky OSMI při přípravě výběrových řízení a výběru zhotovitelů staveb investovaných naším městem tak jak tomu bylo na této zakázce.

 

KV dosud neobdržel dokumenty k prošetření výdajů a nákladů na posudky související s akcí rekonstrukce náměstí F.X.Svobody.

 

KV pověřil pana Romana Procházku průběžnou kontrolou realizace zakázky „Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“. Kontrola bude prováděna po celou dobu realizace.

 

Další Zápis č. 8 ze zasedání KV ze dne 13. 1. 2016 předčítá pan Roman Procházka.

V zápise se opakuje nedodání podkladů k prošetření výdajů souvisejících s posudky na rekonstrukci Nám  F.X.Svobody.

Pan starosta si upřesňuje, co vlastně má OKS předložit za dokumenty kontrolnímu výboru.

 

KV žádá radu města respektive MÚ o zasílání průběžných zpráv o realizaci zakázky přístavby tělocvičny a šaten.

Diskuse s paní Duchoňovou v jakém rozsahu a jak často mají zprávy posílat.

Pan Procházka konstatuje, že 1s za 14 dní to postačí.

Paní Duchoňová - zůstaneme u zasílání po jednom týdnu. Kontrolní dny jsou každý týden.

 

KV konstatuje, že neobdržel žádnou zprávu od ZM resp. MÚ ohledně dopracování softwarové aplikace ke kontrolám usnesení a doporučení RM a ZM.

Starosta – rada to neprojednávala, dáme to na program.

Zápis ze zasedání KV č. 9 ze dne 10. 2. 2016 čte pan Řehoř.

V zápisech se opakují již dříve přijatá usnesení KV.

 

K provedeným kontrolám byly předány Protokoly o provedených kontrolách a ke všem kromě

„Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420“, dostal KV vyjádření města.

Vyjádření města ke kontrolám jsou v materiálech pro zastupitele.

 

Diskuse – zda se budou k jednotlivým kontrolním protokolům číst i vyjádření města.

Zast. Řehoř – dotaz, jestli by nemohli přeskočit vyjádření města?

Zast. Šretrová – vyjádření města by se měla číst, jinak by to nebylo fér.

 

Vyjádření města k zápisu o kontrole na veřejnou zakázku „Výstavba chodníku podél. Ulice V Lipkách – čte starosta.

Nejde o celý chodník, ale jedná se o část od ulice 9. května po Zahradní.

 Při provedené kontrole byly zjištěny nedostatky s provedením nápravy k jejich odstranění. K řadě z nich je třeba přistoupit a akceptovat je:

Doporučené stanovení písemných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – jsou schválena a předána odboru. Dle nich OSMI postupuje.

V případě stavby chodníku v ulici V Lipkách bude třeba majetkoprávní vypořádání dořešit. Chodník nemá katastrálně vypořádaný pozemek – není odděleno. Řada chodníků ve městě není takhle zapsaných.

Proces zadávání zakázek je třeba formalizovat i po stránce přípravy – tento krok se už udělal. Je třeba to mít po formální stránce v pořádku, byť to přinese finanční náklady i časové ztráty. Bude to méně pružné, ale správné. Stavební deníky jsou třeba vést.

 

Řehoř – jak naložit s informací s porušením zákona - nepřísluší nám podávat trestní oznámení. Pokud by se něco takého stalo – byla by to věc té které soukromé osoby.

Starosta – já vím, že nějaké trestní oznámení podáno bylo a proto i ta vyjádření města jsou podrobnější

 

(Pozn. vyjádření k ostatním kontrolním protokolům nebyla čtena – budou zveřejněna na webových stránkách města v sekci Kontrolní výbor)

 

K zápisům o kontrolách je připraven návrh usnesení č. 11/12/2016

Nejprve hlasování o usnesení č. 10/12/2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy ze zasedání KV č. 7 ze dne 9. 12. 2015, č. 8
ze dne 13. 1. 2016 a č. 9 ze dne10. 2. 2016.

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková,

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: Řehoř

 

Usnesení č. 11/12/2016

ZM bere na vědomí:

Zápis o kontrole – veřejná zakázka „Výstavba chodníku ulice V Lipkách“ a vyjádření města k tomuto zápisu.

Protokol o kontrole investiční zakázky „Stavební úpravy v MŠ Eden“ a vyjádření města k tomuto protokolu.

Protokol o kontrole investiční zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420“. (bez vyjádření města).

Vyjádření odboru správy majetku a investic ke kontrole investiční zakázky „Dodávka 75 ks kovových laviček“. (Protokol o kontrole byl prezentován na zasedání ZM č. 11).

 

ZM ukládá RM vytvořit metodiku pro systematické vedení dokumentů k jednotlivým projektům jako nápravné opatření vyplývající z provedených kontrol.

Návrh metodiky bude připraven do konce dubna 2016.

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Slavíková, Wollnerová, Páterová, Kotouč, 
          Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková,

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: Řehoř

 

9) Jednací řád KV

Návrh jednacího řádu předkládá zast. Řehoř – dle jeho názoru není třeba ho číst – je to návrh kontrolního výboru, který s ním souhlasí, jednací řád byl vytvořen právníky.

Starosta – neví, zda je vše v návrhu jednacího řádu, když např. v článku 6 bod 12 je uvedeno, že zápis z jednání není veřejnosti přístupný a slouží jen pro potřebu zastupitelstva…………..

Pan Řehoř se domluví s kolegou Trkanem a schválení jednacího řádu se odloží na příští jednání ZM.

Usnesení č. 12/12/2016

Zastupitelstvo města překládá bod Jednací řád KV na příští jednání ZM - po jeho dopracování.

PRO: Procházka, Grygar, Jeřábek, Dalešická, Wollnerová, Páterová, Kotouč, 
          Kožíšek, Digrin, Jarolímková, Kotoučová, Šretrová, Nováková, Řehoř

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomna: Slavíková

 

10) Grant 2016

Důvodovou zprávu předkládá paní místostarostka Páterová.

V důvodové zprávě je vše popsáno, přiloženy jsou tabulky s rozdělením příspěvků.

V letošním roce byl podán navýšený počet žádostí, ale nebyl navýšen objem peněz k rozdělení. Při úvahách o rozdělení příspěvků byly upřednostněny spolky, které se věnují dětem.

Dotazy připomínky:

Zast. Grygar – všiml si, že v tabulce sportovních oddílů jsou dvě položky s nulovým příspěvem, překvapilo ho to – jsou to oddíly pod Sokolem - hokej a nohejbal.

Zast. Páterová – oddíl hokeje i nohejbalu nemá žádné děti mezi svými členy.

Sokol má hodně odvětví a vždy se mu dost přispívá. O těchto oddílech není žádné povědomí.

Zast. Grygar – je jasné, když v Mníšku není lední plocha, tak se hokej hraje v Černošicích, na Příbrami a kde to jde.

Zast. Páterová – jsou, když je to dospělák, tak je v jeho možnostech si to zafinancovat.

Je tam ponechána nějaká rezerva – 4 tisíce, když to zastupitelé odsouhlasí – může se to rozdělit, pro každí oddíl 2 tis.

Některé žádosti jsou trochu nedbalé a nejsou aktuální.

Pan Vyskočil – děti začnou nohejbal od podzimu.

Zast. – souhlasí a navrhuje rozdělit rezervu na 2 a 2 tisíce pro každý oddíl.

Zast. Kotoučová – rezerva – vznikla pro potřebu, která by vznikla během roku - třeba pro příměstský tábor atd, kdyby bylo něco potřeba doplnit.

Zast. Řehoř návrh z pivních slavností přesunout něco ke sportu.

 

Dále diskuse o příspěvku pro Okrašlovací spolek.

Po diskusi dostal slovo pan Izák, vysvětluje okrašlovací spolek – fungoval jako spolek, který suploval funkce města. Chce dělat informační tabule, činnost, kterou by muselo dělat město. Jsou plány a vize.

Zast. Páterová – když vytvoříte nějaké materiály – jak budou k dispozici?

Pan Izák – pan Bílek připravuje přednáškové trasy po Mníšku pod Brdy, chceme, aby vzniklo informační centrum.

Zast. Jeřábek – nic proti okrašlovacímu spolku, ale jak využíváte jiné dotační možnosti?

Hnutí brontosaurus si také zajišťuje na svou činnost některé dotace.

Pan Izák – p. Bílek je v Institutu pro vzdělávání a věnuje se tomu.

 

Návrhy na úpravy:

1. návrh - Snížit příspěvek na pivní slavnosti na 5000 (z navržených 10 tis.) a přesunout na nohejbal a současně vzít z alokované rezervy 5000 na lední hokej.

(pozn. rezerva na sport je 4000 a rezerva na činnost ostatních spolků je 7500)

 

2. návrh - vzít z rezervy 5000 a rovným dílem rozdělit pro oddíl nohejbalu a hokeje.

 

3. návrh – vzít 5000 z pivních slavností na nohejbal a 2500 z rezervy na hokej a v rezervě zůstane 5000,-.

 

Hlasování v pořadí od posledního protinávrhu:

PRO: Nováková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Slavíková, Kožíšek, Řehoř, Dalešická, Grygar, Jeřábek

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: Procházka, Šretrová, Kotouč, Jarolímková

 

O předcházejících návrzích úpravy grantu se nehlasuje, protože poslední byl schválen.

 

Usnesení č. 13/12/2016

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města v rámci Grantového řízení GRANT 2016.

PRO: Nováková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Slavíková, Kožíšek, Řehoř, Dalešická, Grygar, Jeřábek, Procházka, Šretrová, Kotouč, Jarolímková.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

11) Rozpočet města pro rok 2016 a rozpočtový výhled

Starosta – paní Kotoučová přepočítala provedené změny ve vztahu k rozpočtu.

Změna v rozdělení příspěvků na grant způsobila mírnou změnu - příspěvky spolkům jsou po změně 272500,-  a příspěvky na sportovní činnost 287500,-.

Grantové smlouvy se uzavírají jako individuální podle zákona 250/2000 bod b).

 

Jsou nějaké dotazy, připomínky? – vše bylo zodpovězeno průběžně, pokud se během přípravy rozpočtu někdo ptal.

Zast. Grygar – paní Jeřábková poslala připomínky k rozpočtu, děkuje jí za energii a čas, který rozpočtu věnovala. Jedna z připomínek je, že v rozpočtu chybí částka 3,6 mil. na projektovou dokumentaci na Pavilon a vysvětlení, které dostal, není schopen akceptovat.

Vzhledem k tomu, že už teď jsou tři firmy na dokumentaci a technický dozor za 3,6 mil – není to v rozpočtu a oproti tomu, je debata o 5 tisících na hokej směšná.

Starosta – ohledně toho se provede úprava rozpočtovým opatřením, protože teď nemáme relevantní údaje.

Zast. Grygar - My o tom výdaji víme a chybí tam.

Starosta - To je jen váš úhel pohledu, to nejde spojovat – výdaje ve výši 44 mil na pavilon, můžeme projektovat a zahájit výstavbu, ale ZM musí vyřešit krytí, vy chcete přidat 4 mil. na 48 mil a to nejde. Momentálně se bavíme o nepřesných číslech. Za 1,5 měsíce to budeme řešit

Zast. Grygar - 44 mil. je na stavební a technologické práce a ne na projekt a momentálně máme už tři firmy na projektování za 3,6 mil a ty finance by v rozpočtu být měly

Starosta – je toho názoru, že to tam nechybí.

Zast. Dalešická, dotaz - když to nedopadne dobře a město dotaci nedostane, tak město zaplatí ten projekt?

Starosta – město to buď zaplatí ze svého, nebo si vezme úvěr, bude to muset řešit.

Zast.Jeřábek – jaký je rozdíl mezi zaplatí ze svého, vezme si úvěr nebo bude řešit někde v rozpočtu?

Zast Řehoř – byl přítomen na projednání rozpočtu (na pracovním jednání) – nebyl u tvorby, viděl předfinální verzi. Příjmová strana je postavená poměrně konzervativně – může dopadnout líp. Nemusí to být fatální problém.

Diskuse o výdaji, na kterém se už teď pracuje.

Zast Řehoř – dá se to vyřešit oběma způsoby (doplnění do rozpočtu i rozpočtové opatření).

Zast. Dalešická – u projektu výstavby – přístavba školy - modulární systém, není v rozpočtu spoluúčast města.

Starosta – to by se muselo vzít z rezervy – 400-600 tis.

Zast. Dalešická – kolik je v rezervě?

Starosta – zůstatek cca 5 mil.

Usnesení 14/12/2016

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2016 a rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019.

 

PRO:  Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Slavíková, Kožíšek, Řehoř

PROTI: Dalešická, Jeřábek, Grygar,

ZDRŽEL SE:  Procházka

 

Paní Šibřinová rozešle zastupitelům bližší strukturu pohledávek.

Pohledávky za fyzickými osobami – drtivá většina se týká smluv, které mají dlouhodobé plnění – jsou to pohledávky, ale ještě nejsou ve splatnosti.

 

12) Dodatky stanov Svazku obcí VOK

Vysvětluje pan starosta:

Jedná se o návrh dodatku stanov VOK – (Přístupová smlouva).

Do svazku přistupují obce Trnová a Klínec. Tím se mění vlastnické poměry a objednané m3 vody. Dodatek řeší, kolik zaplatí Trnová a Klínec za přístup.

Dodatek ke stanovám – přistoupení dvou obcí o změna hlasovacích poměrů.

Nejsou žádné dotazy.

Usnesení 15/12/2016

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy:

1. schvaluje Přístupovou smlouvu (dodatek) ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.

2. schvaluje Dodatek č. 2 ke stanovám dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, včetně jejich příloh.

 

PRO – Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Slavíková, Kožíšek, Řehoř, Dalešická, Jeřábek, Grygar, Procházka

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

13) Kalkulace vodného a stočného

Starosta - Zastupitelstvu je předložen návrh kalkulace vodného a stočného na 3 čtvrtletí tohoto roku. Změna vyplývá z povinnosti města stanovit vodné a stočné podle schváleného finančního modelu SFŽP a ukončeného koncesního řízení. Kalkulaci zásadním způsobem ovlivňuje předepsaná výše nájemného z finančního modelu SFŽP.

Doufáme, že se nám podaří dohodnout se SFŽP lepší podmínky. Město musí přistoupit na finanční model fondu. Vymiňují si minimální výše nájemného a ta způsobuje to navýšení, které není úplně marginální.

K tématu nejsou dotazy.

Usnesení č. 16/12/2016

ZM schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016. Výše vodného bude 45,02 Kč bez DPH a výše stočného 32,30 Kč bez DPH. K této ceně bude připočítána aktuálně platná sazba DPH.

PRO: Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Slavíková, Kožíšek, Řehoř, Dalešická, Jeřábek, Grygar, Procházka

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Zastupitelka Šárka Slavíková odchází 21:30 – přítomno 14 zastupitelů

 

Omylem přistoupeno k projednání bodu č. 15

15) Dodatky smluv SOMR

Starosta – Zastupitelstvu je předložen návrh na dodatek stanov SOMR a dodatek smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí SOMR. Dodatky stanov a smluv řeší změnu počtu členů svazku, kterou ZM již schvalovalo. Do SOMR přistupují ovce Černolice a Voznice a naopak vystupuje obec Řitka.

Nejsou dotazy.

Usnesení 18/12/2016

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Dodatek č. 2 ke stanovám DSO „Svazek obcí Mníšeckého regionu“.

 

PRO:  Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Kožíšek, Řehoř, Dalešická, Jeřábek, Grygar, Procházka

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Návrat k projednání bodu

14) Koncesní smlouva

Jedná se o Koncesní smlouvu pro výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy.

Průběh koncesního řízení popsán v důvodové zprávě.

S ohledem na velikost smlouvy a příloh (cca 300 stran) je předložena v papírové podobě jen důvodová zpráva – smlouva a přílohy jsou zveřejněny na sdíleném prostoru zastupitelů.

Vysoutěžená je nová kalkulace nefixních nákladů – vítězem se stala společnost 1. SčV., a.s.

Poznámka p. Grygar - smlouva nebyla na sdíleném prostoru.

 

Paní Duchoňová – už tam je.

Starosta – podobu smlouvy neovlivníme nijak – 300 stánek je vzor pro koncesní smlouvu, kdy se musíme přizpůsobit.

 

Usnesení č. 17/12/2016

ZM souhlasí s výběrem koncesionáře 1. SčV a.s. pro uzavření koncesní smlouvy na základě provedeného koncesního řízení „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu města podpisem koncesní smlouvy s vybraným koncesionářem.

 

PRO:  Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Kožíšek, Řehoř, Procházka,

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: Dalešická, Jeřábek, Grygar

 

16) Majetkové záležitosti

16/1 – Směnná smlouva – pozemky č. parc. 832/2, 837/6, 819/7 za 836 k. ú. Mníšek pod Brdy.

Směnou město získá pozemky 832/2, 837/6, 819/7od manželů C. a ti získají pozemek č. parc. 836.

Zastupitelé mají nastudováno z důvodové zprávy.

Usnesení č. 19/12/2016

ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví manželů
M. a M. C.,
č. parc. 832/2 o výměře 537 m2 v hodnotě            Kč, č. parc. 837/6 o výměře 160 m2 v hodnotě              Kč, část pozemku č. parc. 819/7 o výměře 497 m2 odděleného z pozemku č. parc. 819/2 geometrickým plánem č. 2565-36/2015 ze dne 27. 12. 2015 v hodnotě         Kč za pozemek ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy č. parc. 836 o výměře 200 m2 v hodnotě         
             Kč bez doplatku, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

 

PRO: Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Kožíšek, Řehoř, Procházka, Dalešická, Jeřábek, Grygar

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

V programu následují čtyři kupní smlouvy na nákup pozemků:

16.2. Kupní smlouva – pozemek č. parc. 2493/14 – 127 m2, k.ú. Mníšek pod Brdy

16.3. Kupní smlouva – pozemky č. parc. 1312/5 – 270 m2, 1313/1 – 619 m2. k.ú. Mníšek 

         pod Brdy

16.4. Kupní smlouva – pozemek č. parc. 737/10 – 119 m2, k.ú. Mníšek pod Brdy

16.5. Kupní smlouva – pozemky č. parc. 38/2 – 24 m2 a 38/3 – 76 m2, k.ú. Rymaně

 

Dotaz, zda se budou vykupovat i další pozemky pod komunikacemi.

Paní Duchoňová – jednání o nákupu vzešlo z iniciativy vlastníků, kteří to nabídli k prodeji
a souhlasili s naší cenou. V minulosti – zastupitelstvo přijalo usnesení, že pozemky této kategorie bude město nakupovat za cenu do 50,- korun na m2 - pod komunikacemi.
Ne všichni s tím souhlasí.

 

Dotaz na pozemky od pana K. – kde se nacházejí?.

Starosta - Objekt sběrného dvora a navazující pozemky – toto je zbytek pozemku a záměrem je dostat všechny pozemky kolem Pivovárky do vlastnictví města, abychom to mohli řádně udržovat. Zatím se s tím nedalo nic dělat. Mohlo to dělat jen povodí nebo pan K.
– Chtěli bychom postupně sloučit všechny pozemky podél potoka.

Další dotazy nejsou a zastupitelé se rozhodli, že budou hlasovat hromadně o návrzích usnesení č. 20-23/12/2016.

 

Usnesení č. 20/12/2016

ZM schvaluje nákup pozemku č. parc. 2493/14 o výměře 127 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, vedeného KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupová cesta k nemovitostem za celkovou kupní cenu              Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Z. S..

 

Usnesení č. 21/12/2016

ZM schvaluje nákup pozemku č. parc. 1312/5 o výměře 270 m2 a č. parc. 1313/1 o výměře 619 m2 – celkem 889 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu              Kč
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. K..

 

Usnesení č. 22/12/2016

ZM schvaluje nákup pozemku č. parc. 737/10 o výměře 119 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu              Kč.

ZM souhlasí se zněním kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. B..

 

Usnesení č. 23/12/2016

ZM schvaluje nákup pozemků č. parc. 38/2 o výměře 24 m2 a č. parc. 38/3 o výměře 76 m2, vše v k.ú. Rymaně, vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupová cesta k nemovitostem, za celkovou kupní cenu               Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. K..

 

PRO: Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Kožíšek, Řehoř, Procházka, Dalešická, Jeřábek, Grygar

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

17) Pojmenování nové ulice

Manželé Palmovi zkolaudovali a podali návrh na pojmenování ulice.

Bylo navrženo několik názvů, z nichž RM navrhla schválit název V Zahrádkách.

Usnesení 24/12/2016

ZM schvaluje nový název ulice na pozemcích č. parc. 1754/2 a 1755/3 po č. parc. 1716/1, 1716/3 a 1716/2 v kat. území Mníšek pod Brdy – ulice „V Zahrádkách“.

 

PRO: Nováková, Šretrová, Kotouč, Jarolímková, Kotoučová, Digrin, Páterová, Wollnerová, Kožíšek, Řehoř, Procházka, Dalešická, Jeřábek, Grygar

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

18) Různé

18.1. Informace zastupitele Jeřábka k výsadbám, k projektu Děti seniorům – senioři dětem, k rozsudku Krajského soudu k povolení studny ve Stříbrné Lhotě.

 

Zast. Jeřábek – město vydalo prohlášení města k dětských hřištím – je tam spousta neprav a nesmyslů. Vy si žijete svým životem, už se k tomu nebudu vracet.

 

Informace o znaleckém posudku na náměstí F. X. Svobody, park u MKS a nad Domovem seniorů - zpracovaném pro oblast zeleně.
Zeleň - pořízeno z veřejně dostupných zdrojů. Komise pro ŽP navrhuje a doporučuje, aby byly posudky zveřejněny a jimi se město řídilo. Stromy na náměstí jsou zničeny, schody na náměstí jsou v rozporu s normami, výsadba u kulturáku je roztříštěná, trávníky špatně založené. Co je důležité – dostal pozvánku na konzultace k vyhlašování dalších programů.

 

Informace k projektu Děti seniorům - senioři dětem - jsme tak v půlce. Na 7. května je naplánovaná veřejná akce, poslední úpravy. Pan Keyř pomohl s úpravami terénu - senioři můžou vystoupit do parku.

 

Informace o Rozsudku krajského soudu k povolení studny ve Stříbrné Lhotě.

Před mnoha lety jsme nechali vypracovat hydrogeologický posudek na podzemní vody ve Stříbrné Lhotě. Uplatnili jsme ho při řízení, KÚ ho nepřijal, ale pak uznali jejich námitky. Bude se dělat další posudek. Máme doklad k tomu, aby se nedělala studna vedle studny.

 

Starosta – mohlo by město obdržet zmiňovaný znalecký posudek?

Zast. Jeřábek – „Jo, ale blbě se to kopíruje“.

 

Pan starosta ukončuje zasedání ve 21:52 hod.

 

Ověřovatelé:

 

MUDr.Markéta Nováková                            ………………………………..

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                         ………………………………..

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Starosta                                                          ………………………………..

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 4. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět