Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 12 dne 25.9.2012

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Ladislav Šimečka, Milan Kotouč, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová, Vladimíra Pirichová, František Keyř (později), Jiří Zápal (později)
 
Nepřítomni: Eva Jarolímková, Miroslav Vilimovský
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.
Pan starosta konstatuje, že přítomno je 11 zastupitelů, pan Keyř a Zápal se omlouvali, že přijdou později. Paní Jarolímková řeší zřejmě problém v pekárně, protože ve městě vypadla elektřina.
Zasedání může být zahájeno, protože je přítomna nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
 
Předsedající navrhl zvolit, ověřovateli zápisu Ing. Karla Vejmolu a RNDr. Milana Brabence  a do návrhové komise navrhuje Aleše Krákoru a paní Marii Šretrovou, jako zapisovatelku  navrhuje Jaroslavu Svitálkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení 1/12/2012
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Karla Vejmolu a RNDr. Milana Brabence, návrhovou komisi ve složení Aleš Krákora a Bc. Marie Šretrová.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
V 17:15 hod se dostavil pan Zápal - přítomno 12 zastupitelů
 
Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.
Nejprve bude uvedena zpráva starosty o činnosti RM a MÚ, pak bude následovat veřejná schůze a poté jsou připraveny body:
- OZV č. 3/2012 (jedná se o zrušovací vyhlášku k vydaným vyhláškám na výherní hrací automaty)
- Rozpočtové opatření č. 2/2012
- Nové názvy ulic
- Zásady pro uzavírání Plánovacích smluv
- Plánovací smlouva - ČEZ
- Majetkové záležitosti
 
Pan starosta vyzval přítomné k doplnění programu nebo případným připomínkám.
 
Není žádných připomínek k programu.
Hlasování pro schválení navrženého programu:
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2/12/2012:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
1) Zpráva o činnosti RM a MÚ
2) Veřejná schůze
3) OZV č. 3/02012
4) Rozpočtové opatření č. 2/2012
5) Nové názvy ulic
6) Zásady pro uzavírání Plánovacích smluv
7) Plánovací smlouva - ČEZ
8) Majetkové záležitosti
 
PRO 12                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení 2/12/2012 bylo přijato
 
1) Zpráva o činnosti RM a MÚ – starosta
Pan starosta vítá přítomné na prvním poprázdninovém zastupitelstvu.
Rada města se v průběhu letních měsíců scházela nepravidelně, zasedla celkem 4x.
Kromě běžné agendy, jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především materiály do dnešního ZM.
Byl vybrán zhotovitel nové územně plánovací dokumentace a to pan architekt Salaba. S panem architektem byla podepsána smlouva a on zahájil první průzkumné činnosti.  Po ukončení průzkumné činnosti navštíví komisi pro ÚP. Taktéž byla podepsána smlouva kupní s firmou InterCora na pozemky u vjezdu do Mníšku, určené k výstavbě supermarketu Tesco. Byla odevzdána studie zkapacitnění základní školy, problematika byla projednána na mikroregionu Mníšecka a radní mají materiál k dispozici. Materiál bude projednáván na jedné z nejbližších rad a po dopracování na zastupitelstvu.
 
Informace z OSMI – na náměstí probíhají dokončovací práce, řeší se jednotlivé reklamace – některé části dlažeb, obrubníků, koše, lavičky.
V ulici 9. května  a ulici K Rybníčku se taktéž práce blíží ke konci. Zbývá položit dlažbu části chodníků, provést opravu vjezdů k bytovým domům, terénní práce a osazení značek. Také se musí  opravit některá řešení jako například  přesazení sloupu VO u vojenské bytovky, opravu a vyčištění odvodňovací strouhy a další drobnosti.
Výstavba kanalizace a vodovodu na Stříbrné Lhotě opět probíhá. Realizuje se stoka od náměstíčka kolem restaurace až k lesu. Tímto budou letošní práce ukončeny a další začnou až příští rok. Nové veřejné osvětlení v ulicích Dobříšská, Nová, Kytínská, Vrška a Ke Škole je z větší části dokončeno. Šlo poměrně o náročnou akci výstavby společně se společností ČEZ. Poslední úsek podél Kytínské bude realizován společně s akcí „oprava vodovodu Kytínská-Madlenka“.
Začátkem října bude zahájena oprava vodovodu v úseku Kytínská-Madlenka. Jde o kompletní výměnu starého potrubí, které zásobuje Madlenka a část ulice Dobříšská.
Byla odevzdána studie odvodnění lokalit Kvíkalka-Lhotecká-Obora, dále pak projekty na komunikace Prostřední, Pod Lesem, K Remízku a nad Nádražím. Projekt odvodnění Lipek se doposud zpracovává.
 
Úkoly ze ZM:
- zprávy z lokality EDEN – druhý bytový dům včetně parkoviště je těsně před dokončením.
- MŠ EDEN byla zprovozněna, připravuje se převod, došlo k havarii, provoz musel být přerušen, provoz probíhá v náhradních prostorách. Poděkoval ředitelce Pažoutové za promptní poskytnutí náhradních prostor družiny.
Oprava bude trvat několik týdnů a je řešena jako reklamace. V koupelničce vylítl ventil, byl špatně zainstalovaný, vyrazilo ho to a vytékala voda . Pan Klimt telefonoval v sobotu panu místostarostovi, že ze dveří MŠ vytéká voda. Všude po celém prostoru MŠ bylo asi 15 cm vody. Veškeré podlahové krytiny jsou poškozené, musely se vytrhat, trhají se i podlahy. Nábytek i stavba je pojištěna. Až to vyschne, bude se pokládat nové marmoleum a koberce.
 
Výstavba rodinných domků v lokalitě Eden začne na začátku příštího roku – (myšleny ty „kostkaté“ domečky).
 
Příprava dotací v roce 2012
– Byla vyhodnocena žádost podaná do fondu SFDI, obnova a výstavba chodníků podél ulice Lhotecké – město neuspělo
- Byla podána žádost do SFŽP na akci Intenzifikace ČOV Mníšek pod Brdy. Žádost prošla formálním hodnocením úspěšně, probíhá finanční hodnocení.
Byla podána žádost do SFŽP na akci Revitalizace sběrného dvora v Mníšku pod Brdy. Žádost čeká na posuzování.
- Bylo ukončeno vyhodnocení akce ROP Rekonstrukce náměstí F.X.Svobody, akce byla uzavřena a ze strany ROP proplacena. Platbu očekáváme příští týden.
- Město opětovně připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci a výsadbu zeleně – Parky v Mníšku pod Brdy a to na SFŽP – bude podáno.
 
2) Veřejná schůze
Pan starosta informuje přítomné, že do veřejné schůze podal přihlášku pan Pavel Jeřábek s tématy - oprava zápisu, setkání pod kaštany, zeleň na náměstí.
 
Pan Jeřábek – v zápisu ze zastupitelstva, ve kterém vystupoval a hovořil o poškozené zeleni na náměstí, je uvedeno:
Stromy jsou strunovou sekačkou poničené, mají omlácené paty, jírovce jsou citlivé na hniloby, jsou poškozené v krčku. Poškozené to od Komwagu asi není, musí to být už ze školky. Jsou to stromy asi za 100 tis. Je to chyba města, které převzalo špatnou práci.
 
Asi došlo k chybě, protože si nemyslí, že by říkal, že k poškození došlo ve školce, ale k poškození patek stromů zřejmě došlo pracovníky KOMWAGu při sekání trávy.
Výsadba je nekvalitní, nejsou ošetřené koruny stromů, nejsou zapěstované, větévky jsou ulámané. Město to zaplatilo a takovou práci by nemělo vůbec přebírat.
 
Dále pan Jeřábek informoval o uskutečněné veřejné anketě ve stanu na náměstí, která se týkala změn na náměstí. Anketa se jmenovala Jak se vám líbí nové náměstí?  V anketě byly získány odpovědi s pozitivním, ale i negativním hodnocením.
Např. pozitivní postřehy – nové záhonky, rozšířená pěší zóna a krásná fontána, nové lavičky- (jen dokončit), nové chodníky, atd.
Méně pozitivní postřehy – nekvalitní zeleň, chybné osvětlení, „kvalita“ vysazených dřevin, chybí směrovky, nekvalitní lavičky, osazené bedny s květinami – bedny velké, květiny malé,
nekvalitní dlažba, plýtvání peněz. Také se lidé ptali, proč teče stále voda z pítka, když je nedostatek vody. To se jim vysvětlovalo.
Další  příspěvky byly – pěší zóna je zbytečně široká, na náměstí je málo místa k parkování, truhlíky s květinami jsou jako pěst na oko. Lavičky se nehodí k lampám,  nové stromy jsou napůl suché, kaštany by měly být jednoho druhu, teď jsou tam tři různé kultivary, lampy jako na Champs Elysées v Paříži, , Lavičky jak za krále Klacka, švédské bedny jako květináče – který estét architekt toto obsazení projektoval?
Anketa proběhla na principu náhodného procházejícího okolo stanu s anketou při farmářských trzích.
 
Pan Jeřábek dále uvádí - Stromy na náměstí vykazují nekvalitní práci. Když byly vysazeny, přišel mu od někoho mail – Co to tam je za košťata?
Jedna paní mu také řekla, že se na to ptala pana starosty a ten jí odpověděl, že stromy jsou kvalitní, že to řekla expertka, která pracuje i pro pražský hrad a nemá důvod jí nevěřit.
Stromy jsou prý jen spálené větrem při převozu a že znova obrazí.
 
(V 17:30 se dostavil pan Keyř - přítomno 13 zastupitelů.)
 
Pan Jeřábek pokračuje - Bohužel, stromy, které jsou na náměstí – nesplňují kvalitu, neměly být vůbec převzaty. Existují normy jakosti.
Cituje výtah ze sadovnických norem. - Musí být zdravé, s pravidelnou korunou, bez škůdců a znaků chorob. Zaschnutí kořenů a další vady jsou důvody k odmítnutí převzetí stromu.
 
Pyramidální jírovce nikdy nebudou pěkné kvalitní, nikdy z toho nebude zeleň, kterou si Mníšek zaslouží.
 
Pan Jeřábek navrhuje nechat zpracovat posudek.
 
„Věříte lidem, kteří nemají tu správnou kvalifikaci“. Je mu líto, že nevyužili jeho nabídku, nabízel pomoc. Má v rodině odborníka, zná i jiné odborníky. Město by si mělo sehnat  dobrého kvalifikovaného arboristu a někoho na trávníky. „Nedělejte experimenty“.
 
Pan starosta – není předmětem sporu to, jestli se budou stromy měnit nebo ne. Vy říkáte, že se neměly stromy sázet a chcete je vyhodit hned.
Zahradník Komwagu řekl – vemte je, nějaké vady na nich jsou, zkuste je zasadit a když na jaře nebudou dobré, neobrazí, bude možná reklamace jistá, záruční doba je dva roky.
 
Pan Jařábek-  „nebavím se o „namrznutí“ stromů – ale o tom, že koruny jsou nekvalitní, že odborník nepoznal, že mají nepravidelnou korunu, protože byly zarostlé ve školce.
Na stromech nebyl proveden vyrovnávací řez, je na nich nekvalitně zapěstovaná koruna, lípa je otlučená, někde jsou ulámané větve. Stromy mají tři, čtyři terminály, chřadnou. Ten expert tomu nerozumí. Okamžitě to vyměňte. Na co chcete čekat“.
 
Pan starosta – „ten nekvalitní odborník támhle sedí“.
Pokud to paní Příhonská „skousne“ – dohodněte se o tom, mluvíte o spolupráci, dohodněte se.
Oba jste lidi a máte na to rozdílné názory. Já Vás za profíka považuju“.
 
Pan Jeřábek – Spolupracoval pouze za nějakých podmínek a přizvání ještě nezávislého odborníka.
 
Pan Zápal – celou záležitost vnímal tak, že se to bude řešit v rámci reklamace.
Zaráží ho, že nechce Pavel (pozn. Jeřábek) přijmout spolupráci. Přišla nabídka, aby se dohodli, jestli se nedohodnou, tak se pozve další odborník.
 
Pan Jeřábek stahuje ultimáta, připouští spolupráci – rád.
 
Představuje se paní Příhonská - odbornice Komwagu na zeleň.
 
Pan Keyř –vstupuje do diskuse – stav stromů se probírá už dlouhodobě – jestli jsou to košťata nebo ne, který si nezaslouží být na náměstí.
Rád by se zeptal, při vší úctě k oběma odborníkům – cítí, že tam bude averze.
Jsme schopní se usnést na někom třetím, kdo by řekl, zda jsou to standardní rostliny, zda jsou zdravotně v pořádku a jak budou působit do budoucna, jak působit mají?
Věří, že pan Jeřábek s tím bude souhlasit. Ať se nechá vypracovat nezávislý posudek.
Jestli jsou  stromy špatné – tak ať se vymění, mohly tu být stromy VIP a ne 3., 4. kategorie.
Jestli posudek vyzní tak, že jsou to košťata – posudek zaplatí město, jestli posudek vyzní tak, že je to v pořádku, zaplatí to pan Jeřábek a on (pan Keyř) mu na to přidá.
 
Paní Příhonská – začalo to tím, když stromy přivezly, byly popálené zřejmě větrem při převozu, přemýšlelo se, jestli se mají vsadit nebo ne, rozhodlo se, že je zasadí. Že k tomu popálení došlo a teď jsou z toho košťata, se nemohlo posoudit na začátku.
Otázka pěstebních prací na korunách se neřešila.
 
Pan Keyř – úplně bezhlavě se ty stromy brání, nerozumí tomu, když by mu někdo tohle přivezl domů, tak to nebude chtít.
 
Pan starosta – město ty stromy nebrání.
Dohoda byla, že se vysadí a když nebudou dobrý, tak se na jaře vymění.
 
Z další diskuse vyplynulo to, že pan Jeřábek se zástupci Komwagu odchází na náměstí, aby si ukázali konkrétní závady na vysazených stromech a dohodli se na dalším postupu.
 
Paní Šretrová – informuje zastupitele, že se jí podařilo sehnat  sponzora, který zainvestoval opravu hřiště dopravní výchovy u MŠ. Požádala, aby se poděkovalo podnikateli panu Vančurovi – na stránkách Zpravodaje. Jednalo se investici v řádu statisíců.
Pan starosta – poděkování bude uveřejněno v příštím Zpravodaji a třeba také na webových stránkách města.
Do rozpravy se přihlásil pan Ing. Vejmola a nadiktoval panu místostarostovi závady, které dostal nahlášeny od občanů Mníšku – shozený dekl z kanalizace naproti Káji Maříka, špatně orientované značky ukazatelů policie, neviditelná značka Skalka – na ulici , silnice od Rybníčka k vojenskému domu – nová- je třeba dole ukončit retardérem aby projíždějící auta musela v dolní části zvolnit - bezpečnost dětí. Silnice Nová, zejména kolem školky, je v dezolátním stavu,Není cedule Pitná voda u pítka na náměstí.
 
3) OZV č. 3/2012
Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 se ruší dosud vydané vyhlášky č. 6/2010 a její dodatek č. 2/2011, které řešily místní poplatky za provoz hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Tyto vyhlášky pozbyly významu z důvodu změny loterijního zákona.
Usnesení č. 3/12/2012
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
4) Rozpočtové opatření č. 2/2012
Zastupitelstvu se předkládá ke schválení rozpočtové opatření, které částečně narovnává stavy účtů v rámci hospodaření města v roce 2012 a zohledňuje neplánované výdaje i příjmy.
Dotaz – pan Vejmola - na příjmech se objevuje u tříděného odpadu 200 tis a ve výdajích u stejné položky výdaj 300 tis. – Proč?
Pan Kožíšek – teď platíme víc za kontejnery tříděného odpadu, projevilo se tu rozšíření míst, je to za jejich vyvážení, náklady jsou vyšší o 300 tis. V příjmech se objevuje příspěvek Ecokomu, ale ten nestačí na skutečný náklad.
Dotaz – položka Sběrný dvůr – černé skládky- je tam minus 300 tis?
Odpověď tak se jmenuje ta rozpočtová položka – jsou to ale jen výdaje za sběrný dvůr. Klesly náklady na komunál a proto se 300 tis. přesunulo do položky tříděného odpadu.
 
Pan Zápal – příjem na dani z příjmu právnických osob – navyšuje se plnění?
Odpověď – Ano, zatím 400 tis, ale možná bude i víc.
Daňové příjmy se zatím vyvíjejí dobře, ale scénáře nejsou dobré.
V rozpočtu bylo počítáno méně a teď jsou podmínky lepší.
 
Pan Keyř – na výsadbě zeleně se přidává 200 tis. – na co to je?
Starosta – je to realizace hřiště za školkou Eden, něco je na prořezy a oprava hřiště na Optreralu.
Pan Brabenec – při schvalování rozpočtu se ubraly finance škole a bylo řečeno, pokud dojde k navýšení příjmů, tak bude přidáno na provozní náklady škole - bylo na to usnesení.
 
Pan starosta – dobře, na to se zapomnělo, připravíme rozpočtové opatření č. 3
Bude to úkol pro radu - připravit RO č. 3 tak, aby bylo respektováno usnesení zastupitelstva.
 
Usnesení č. 4/12/2012
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
5) Nové názvy ulic
Zastupitelstvu je předložen návrh odboru vnitřních věcí na pojmenování nové ulice v lokalitě nových rodinných domů firmy A-Trio Bydlení. Je navrhován název s ohledem na historické místní názvy. V blízkosti byl důl Sv. Terezie a proto je navrhován název ulice „Pod sv. Terezií“.
Další návrh se týká ulice v lokalitě za nádražím směr Nová Ves pod Pleší. Obyvatelé již ulici označili „U Lípy“, název je používán a není zatím legalizován.
Jsou připraveny dva návrhy usnesení:
Usnesení č. 5/12/2012
ZM schvaluje nový název ulice v lokalitě staveb fy A-Trio Bydlení, s.r.o., parc. č. 1601/2- ulice „Pod sv. Terezií“.
 
Usnesení č. 6/12/2012
ZM schvaluje název ulice „U Lípy“, parc. č. 2435/3, 2435/1 a 2435/2 – ulice „U Lípy“.
 
Společné hlasování pro č. 5 a 6/12/2012
PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0           1 nepřítomen
 
6) Zásady pro uzavírání Plánovacích smluv
Rada města předkládá zastupitelstvu návrh zcela nových zásad pro uzavírání smluv mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem o uzavření plánovacích smluv. Žadatel je zpravidla stavebníkem, který bude chtít na území našeho města umístit zcela novou stavbu, u které bude zřejmé, že využívá kapacity městské technické infrastruktury. Plánovací smlouvy se uzavíraly již v minulosti, nebyla však jasně definována pravidla a postupy.
 
Cílem zásad je, aby byly podchyceny všechny žádosti, které budou žádat o povolení výstavby nových staveb - stavební a územní řízení.
Stavebník podá žádost o uzavření této smlouvy.
Pokud nebude uzavřena, tak k vydání povolení nedojde.
Součástí důvodové zprávy pro zastupitele je kalkulace. V zásadě je vyčísleno, kolik bytových jednotek (RD) vznikne ještě podle stávajícího ÚP.
U developerů se bude muset plánovací smlouva pojmout individuálně ke konkrétní lokalitě. Nebude to tak prosté jako u jednotlivých RD. Půjde o kalkulaci zajištění všech potřeb města, které bude v budoucnu realizovat pro danou novou lokalitu.
 
Pan Keyř – jak se bude vést evidence, jak bude naloženo s penězi? Např. jeden člověk si bude chtít postavit, zaplatí třeba 50 tis – kam přijdou? Budou ty konkrétní finance pro tu konkrétní cestu nebo pro celý Mníšek?
Pan starosta - bude na to speciální účet a všechny peníze půjdou na podúčet – bude se vést evidence jako u smluv na věcná břemena -  v evidenci smluv a v evidenci závazků. Odbor správy majetku a investic bude muset vyhodnocovat, která lokalita bude řešena. Podle toho se bude zařazovat do investičního plánu.
 
Pan Keyř – jde mu o to, zda budou ty peníze použity adresně.
Pan starosta - mechanismus je nastaven tak, že SÚ a OSMI dává doporučení k jednotlivým žádostem a postupuje je do rady.
 
Panu Keyřovi se nelíbí, že lidi mají něco platit kromě peněz na dům, bohužel to asi jinak nejde, ale byl by rád, aby to nebylo na libovůli nějakého úředníka.
Když nebudou mít všichni stejné podmínky, jedno pravidlo.
U přípojek na kanalizaci a vodovod je to jasné, ale u komunikací je to složitější.
 
Pan Zápal – ve smlouvě je řešeno i to, kdy se finanční prostředky případně vracejí a kdy ne. Pokud jsou reálné podklady, vyplývá povinnost ze smlouvy, že se to skutečně postaví.
Pan starosta – doteď se řešilo vše individuálně, ale těmito zásadami se to město právě snaží nějak narovnat a sjednotit. Horší je to v případě komunikací.
K návrhu zásad se vyjadřovala i právnička.
Diskuse o rovnosti podmínek pro uzavírání smluv.
Bude se moci vyžadovat poplatek i od těch, co postaví RD a silnice už bude postavená. Jsou k tomu už judikáty.
SÚ musí přerušit řízení, dokud nedojde k podpisu plánovací smlouvy.
 
Pan Keyř – dokud nebude podepsaná plánovací smlouva – tak stavebník nepostaví?
Pan starosta – je to tak ze zákona..
 
Pan Zápal – smlouva je zejména ekonomický nástroj, důležitá je vůle k dohodě. Většinou se smlouvou řeší problémy. Nevidí důvod, že by docházelo k nějakému perzekuování lidí. Hledá vtom ekonomický nástroj, aby věci vznikaly řádně a jednoznačně, vedly ke správným řešením.
 
Pan Keyř – příklad - v Zahradní ulici se lidi dohodli,   - Nad Nádržím, Na Oboře, Kvíkalce – tam mu to nepřijde aplikovatelné stejným způsobem.
 
Pan starosta – plánovací smlouva bude nástroj, jak spojit stavebníky, kde by se sami nedohodli, kde lidi chtějí stavět a cesta není vůbec.
 
Pan Krákora – navrhuje, aby to nebylo zneužitelné, aby smlouvy k připojení na vodu a kanalizaci měla v kompetenci RM a o plánovacích smlouvách na komunikace vždy rozhodovalo ZM.
 
Pan starosta – to by stavebníka v řízení o stavebním povolení zablokovalo nejméně na čtvrt roku.
Každá plánovací smlouva může být zveřejněna na internetu – pro kontrolu, bude se třeba posílat i na vědomí zastupitelům.
Plánovací smlouva zajistí vynutitelnost vybudování předepsaného přístupu – šíře komunikací.
Pokud by nebyla uzavřena plánovací smlouva, stavebník může případné nařízení stavebního úřadu obejít.
 
Pan Keyř – nelíbí se mu to, ale dejte hlasovat
 
Pan Vejmola – před hlasováním uvádí, že bude proti, - nelíbí se mu smlouva, která má sloužit k další částečné regulaci území při výstavbě a má zajistit vynutitelnost předpokladů pro výstavbu. Státní úředníky by měl umět si pomoci vyřešit situace i bez donucovací  smlouvy.
 
Usnesení č. 7/12/2012
ZM schvaluje Zásady č. 4/2012 pro uzavírání plánovacích smluv v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí na nově umisťované stavby v katastrech města Mníšek pod Brdy.
PRO 11           PROTI 2                     ZDRŽELI SE 0
 
Úkol pro zastupitele Krákoru – garantovat projednání problematických plánovacích smluv zastupitelstvem města.
 
Návrh usnesení
ZM pověřuje městský úřad zveřejňováním uzavřených plánovacích smluv na úřední desce.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
(pozn. zapisovatelky - usnesení bude číslováno jako 14/12/2012)
 
7) Plánovací smlouva - ČEZ
V loňském roce zastupitelstvo již schválilo textací a podpis plánovací smlouvy mezi městem a společností ČEZ o výstavbě transformovny. Po delším jednání s ČEZ došlo k oboustrannému odsouhlasení nového textu, který oproti původnímu návrhu doznal změn v článku VI.-Ukončení smlouvy. Zbývající část smlouvy zůstává beze změn. Rada města novou verzi smlouvy schválila a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení.
Původní usnesení z loňského zasedání musí být zrušeno.
Usnesení č. /8/12/2012
ZM ruší usnesení č. 8/7//2011 ze dne 15.9.2011:
(Usnesení č. 8/7/2011
ZM schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s., Která řeší výstavbu nové Transformovny. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.)
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
Usnesení č. 9/12/2012
ZM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s., která řeší výstavbu nové Transformovny 110/22 kV Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
 
8) Majetkové záležitosti
 
Jednotlivé body přednáší tajemnice, paní Landová.
 
8/1 - Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č 530/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy
Podrobně popsáno v důvodové zprávě OSMI, zastupitelé mají prostudováno.
Pozemek p.č. 530/1 je veden v Pasportu místních komunikací z roku 2004, jedná se o část příjezdové cesty k nemovitostem – lokalita Na Madlenkách.
Usnesení č. 10/12/2012
ZM souhlasí s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6   pozemku p.č 530/1, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním  pracovištěm  Praha - západ  na  LV 3658   pro obec a   k.ú. Mníšek pod Brdy z  vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
8/2 Úřad  pro  zastupování státu  ve  věcech  majetkových   dopisem  ze   dne  27.8.2012  nabízí  k  bezúplatnému   převodu do vlastnictví města pozemek p.č. 387/7 v k.ú. k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 32m2, ostatní plocha.
Tento pozemek je veden v Pasportu místních komunikací z roku 2004, nalézá se v blízkosti bývalé pojišťovny
Usnesení č. 11/12/2012
ZM souhlasí s  bezúplatným nabytím pozemku p.č.387/7 o výměře 32m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec Mníšek pod Brdy a  k.ú. Stříbrná Lhota z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
8/3- Paní Čermáková požádala o odkup pozemku p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota za účelem zajištění přístupu k jejím pozemkům p.č.379/2 a p.č. 387/6 k.ú. Stříbrná Lhota z místní komunikace.
Pozemek p.č. 374/2 o výměře 15m2 nebyl v restituci vrácen otci paní Čermákové z důvodu, že tvoří příjezd k vodní nádrži z místní komunikace.
Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Tento pozemek je katastrálním úřadem evidován jako účelová komunikace podle § 4 odst. 4 písm. e) vyhl.č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky a splňuje znaky veřejně přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
V  případě,  že  město  nebude  souhlasit  s prodejem  tohoto  pozemku,  žádá   pí Čermáková o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města p.č. 387/5 k.ú. Stříbrná Lhota, v místě přemostění vodního toku.
Usnesení č. 12/12/2012
ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota. Pozemek p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota je evidován katastrálním úřadem jako účelová komunikace podle § 4 odst. 4 písm. e) vyhl.č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky, splňuje znaky veřejně přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, jako pozemní komunikace je určen k obecnému užívání.
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
 
8/4- Prodej kabelového vedení NN 0,4 kV Rymaně-Obsiny v k.ú. Rymaně.
Týká se naplňování příjmové strany města. Město na své náklady vybudovalo elektrické vedení a dostalo příslib ČEZu, že vybudované vedení odkoupí. Teď se prodej konečně podařil domluvit a prosadit. ČEZ má na koupi vyhrazené finance.
Usnesení č. 13/12/2012
ZM souhlasí s  prodejem kabelového vedení NN 0,4 kV Rymaně - Obsiny v k.ú. Rymaně obchodní firmě ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 za kupní cenu, stanovenou na úrovni nákladů, vynaložených Městem Mníšek pod Brdy na realizaci této stavby tj. za kupní cenu ve výši 1 036 050,-Kč.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením   kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 jako kupujícím o prodeji kabelového vedení NN 0,4 kV Rymaně - Obsiny v k.ú. Rymaně za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 036 050,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy
PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0
 
 
Ke konci zasedání se vrátili z prohlídky zeleně na náměstí F.X.Svobody pan Jeřábek s paní Příhonskou, kde společně posuzovali stav jírovců.
Dle jejich společného úsudku – jírovce nejsou hodny Mníšku, měly by se vyměnit, kromě  jednoho stromu.
Bylo řečeno, že paní Příhonská nebyla dotazována ke kvalitě korun stromů.
Došlo k dohodě, že bude uplatněna reklamace na pyramidální jírovce.
Pan starosta požádal paní Příhonskou, aby připravila podklady pro reklamaci.
Reklamace bude uplatněna jak u firmy Sates, tak u firmy Green Project.
 
Pan Keyř ještě upozornil, že poslední strom v řadě je kousek od hlavních kabelů elektrického vedení pro prodejnu Albert.
– Když se bude psát reklamace, aby byl i tento fakt v reklamaci uveden.
 
Dále bylo dohodnuto, že u nové výsadby bude přítomen pan Jeřábek nebo jeho dcera.
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hod.
 
 
 
Ověřovatelé:
 
Ing. Karel Vejmola, v.r.                           
 
RNDr. Milan Brabenec, v.r.     
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.                        
starosta
 
 
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 12 dne 25.9.2012


Usnesení č. 1/12/2012:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Karla Vejmolu a RNDr. Milana Brabence a návrhovou komisi ve složení Aleš Krákora a Bc. Marie Šretrová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/12/2012:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Zpráva o činnosti RM a MÚ

2) Veřejná schůze

3) OZV č. 3/02012

4) Rozpočtové opatření č. 2/2012

5) Nové názvy ulic

6) Zásady pro uzavírání Plánovacích smluv

7) Plánovací smlouva - ČEZ

8) Majetkové záležitosti

 

Usnesení č. 3/12/2012:

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012.

 

Usnesení č. 4/12/2012

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012.

 

Usnesení č. 5/12/2012

ZM schvaluje nový název ulice v lokalitě staveb fy A-Trio Bydlení, s.r.o., parc. č. 1601/2- ulice „Pod sv. Terezií“.

 

Usnesení č. 6/12/2012

ZM schvaluje název ulice „U Lípy“, parc. č. 2435/3, 2435/1 a 2435/2 – ulice „U Lípy“.

 

Usnesení č. 7/12/2012

ZM schvaluje Zásady č. 4/2012 pro uzavírání plánovacích smluv v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí na nově umisťované stavby v katastrech města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 8/12/2012

ZM ruší usnesení č. 8/7/2011 ze dne 15.9.2011:

(Usnesení č. 8/7/2011

ZM schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s., Která řeší výstavbu nové Transformovny. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.)

 

Usnesení č. 9/12/2012

ZM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s., která řeší výstavbu nové Transformovny 110/22 kV Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

 

Usnesení č. 10/12/2012

ZM souhlasí s  bezúplatným nabytím  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6   pozemku p.č 530/1,  zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním  pracovištěm  Praha - západ  na  LV 3658   pro  obec  a   k.ú. Mníšek pod Brdy z  vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 11/12/2012

ZM souhlasí  bezúplatným nabytím pozemku p.č.387/7 o výměře 32m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec Mníšek pod Brdy a   k.ú. Stříbrná Lhota z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 12/12/2012

ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota. Pozemek p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota je evidován katastrálním úřadem  jako  účelová komunikace podle § 4 odst. 4 písm. e) vyhl.č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky, splňuje znaky veřejně přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, jako pozemní komunikace je určen k obecnému užívání.

 

 

Usnesení č. 13/12/2012

ZM  souhlasí s  prodejem kabelového vedení NN 0,4 kV Rymaně - Obsiny v k.ú. Rymaně obchodní firmě ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 za kupní cenu, stanovenou na úrovni nákladů, vynaložených Městem Mníšek pod Brdy  na realizaci této stavby tj za kupní cenu ve výši 1 036 050,-Kč.

ZM souhlasí se zněním a uzavřením   kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 jako kupujícím o prodeji kabelového vedení NN 0,4 kV Rymaně - Obsiny v k.ú. Rymaně za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 036 050,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 14/12/2012

ZM pověřuje městský úřad zveřejňováním uzavřených plánovacích smluv na úřední de

 

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                      ng. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                              starosta

 
 

Vyvěšeno: 3. 10. 2012

Datum sejmutí: 19. 10. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět