Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 11 ze dne 28.6.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 11 ze dne 28.6.2012 - (VÝPIS)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, , Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Milan Kotouč, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, František Keyř, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová, Vladimíra Pirichová,

Alena Štamberková (pozdější příchod)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:14 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva). Paní Štamberková přijde později. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Pan starosta spolu s panem místostarostou využívají příležitosti zasedání zastupitelstva k tomu, aby, z důvodu toho, že proběhly změny a byla ukončena výběrová řízení na školách – obě ZŠ a MŠ 9. května – a byly jmenovány nové ředitelky, aby jednak mohli poděkovat za dosavadní práci odcházejícím ředitelkám a přivítat novou paní ředitelku.

*Poděkování paní Šretrové za dosavadní práci, ale i za zdařený konkurz a její jmenování ředitelkou na dalších 6 let v MŠ 9. května.

*Poděkování za dlouholetou práci také paní Pallagyové, která sice v konkurzu uspěla , ale zároveň také v konkurzu na Dobříši a proto nás opouští a odchází na místo ředitelky II. ZŠ na Dobříš.

*Poděkování paní Vejmolové, která také opouští školu po 23 letech úspěšné práce na ZŠ Komenského 420.

Pan starosta si při této příležitosti dovolil pozvat a přivítat i nově jmenovanou ředitelku, která vyhrála konkurz na ZŠ Komenského 420 – paní Pažoutovou.

Odcházejícím ředitelkám byl předán pamětní list a grafika s mníšeckým motivem.

 

1) Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit, ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a JUDr. Miroslava Vilimovského a do návrhové komise Milana Vyskočila a PhDr. Vladimíru Pirichovou, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Příchod – paní Štamberková v 17:20 (přítomno 15 zastupitelů)

 

Usnesení 1/11/2012

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a JUDr. Miroslava Vilimovského a návrhovou komisi ve složení Milan Vyskočil a PhDr. Vladimíra Pirichová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 15           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

2) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:

Po schválení programu bude následovat:

1) Zpráva o činnosti RM a MÚ

2) Veřejná schůze

3) Zpráva FV a KV

4) Závěrečný účet města za rok 2011

5) Rozpočtové opatření č. 1/2012

6) Překlenovací úvěr

7) Majetkové záležitosti (tam je také zařazena smlouva budoucí s Tescem)

8) Úprava účtu 042

9) Různé – pojmenování ulice

 

Pan starosta vyzval přítomné k doplnění programu.

 

Pan Keyř – má výtku  ohledně ulice 9. května, kde se řeší od podzimu odvodnění, jsou tam zničené drenáže, je kolem toho moc řečí.

Žádá projednání do programu, aby ZM pověřilo RM, aby se protipovodňové opatření dodělalo.

 

Pan starosta – domnívá se, že takové usnesení už existuje.

pan Keyř - má taky ten dojem, ale alespoň se s tím už něco začne dělat.

„Řekněte, jestli se to udělá nebo ne“.

Pan starosta - Dohodlo se, že to bude do 100 tisíc.

Pan Keyř - Ne, řeklo se že to bude záležitost set tisíc.

Pan starosta – na příštím zasedání RM to dořeší.

Pan Krákora – to nebrání nic tomu dát termín.

Diskuse k této problematice.

 

Pan Keyř stahuje návrh na zařazení bodu do programu – počká se po jednání rady příští středu.

Pan starosta – můžeme dát do zápisu, že odvodnění pod řadovými domy bude do konce července hotové.

 

Pan Kožíšek – mluvilo se o vybudování zídky – to se nám ale moc nezdálo – podléhalo by do stavebnímu povolení, věc konzultovali s projektantem Urešem, - dojde se tam ještě podívat, udělá návrh opatření, aby to bylo funkční. Lidé z řadovek mají ze spodní strany zahrádky, může se stát, že tam bude muset zajet auto, je třeba, aby tam byl přístup, třeba budou chtít něco přivézt apod. – musí to být dobré jak pro ně, tak pro lidi z bytového domu. Je to otázka 14 dnů, abychom vyřešili, jak to udělat. Rozhodně to neházíme za hlavu. Chceme to vyřešit ve prospěch všech lidí, kteří tam bydlí. Nechte nám na to 10-14 dní.

Pan Keyř – to znamená, že 7 měsíců se nedělalo nic.

Chtěl by, aby to nebylo řešení dočasné. Drenáž, která se udělala, je už zničená, zaplavená jílem.

 

Pan starosta předkládá k doplnění programu návrh na projednání na rozdělení a prodej pozemku č. parc. 274/3 v Rymani. Rada města prodej pozemku projednala, souhlasila se záměrem prodeje a postupuje ho k projednání do ZM

Hlasování o souhlasu se zařazením bodu do programu do bodu majetkových záležitostí:

PRO 14           PROTI 0                     ZDRŽEL SE 1

 

 

 

Upravený program:

1) Zpráva o činnosti RM a MÚ

2) Veřejná schůze

3) Zpráva FV a KV

4) závěrečný účet města za rok 2011

5) rozpočtové opatření

6) překlenovací úvěr

7) majetkové záležitosti (s doplněným bodem prodej pozemku v Rymani)

8) úprava účtu 042

9) různé – pojmenování ulice

 

Hlasování pro schválení upraveného programu:

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení 2/11/2012 bylo přijato

 

1) Zpráva o činnosti RM a MÚ – starosta

Rada města od posledního zasedání ZM, které bylo 29.3.2012 zasedala celkem 6x.

Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, bylo projednáno i několik zásadních problematik a materiálů. Rada města taktéž učinila několik zásadních rozhodnutí. Část materiálů, které RM schválila nebo doporučila, je dnes předloženo k projednání ZM.

 

RM rozhodla o některých dílčích změnách v rámci projektu rekonstrukce náměstí

RM rozhodla na základě doporučení výběrové komise o jmenování nového vedoucího stavebního úřadu. Výběrové řízení vyhrála paní Petříková, dosavadní zaměstnankyně SÚ Mníšek pod Brdy

RM rozhodla o vypsání rekonkurzních řízení na obsazení míst ředitelek školských zařízení, které jsou ve funkci déle než 6 let a na základě doporučení výběrové komise rozhodla o jmenování vítězů těchto řízení.

RM pronajala část pozemku u fotbalového hřiště společnosti Esmarin a to na realizaci tenisových kurtů.

RM projednala a doporučila ke schválení závěrečný účet města.

RM vypsala soutěž na zpracovatele nového územního plánu města a ustanovila výběrovou komisi. Výběrová komise se sešla již dvakrát a hodnotí šest nabídek

RM vzala na vědomí námitku společnosti Anas spol. s r.o. k usnesení ZM č. 6/20/2012 o využití pozemků u rybníka Sýkorník. Toto stanovisko jste obdrželi elektronickou poštou.

RM taktéž postoupila ZM stanovisko pana Poláčka, které jste taktéž obdrželi elektronickou poštou.

RM rozhodla o nových zásadách při uzavírání věcných břemen na pozemcích města a taktéž rozhodla o způsobu pronájmu ploch pro předzahrádky na náměstí F.X. Svobody.

RM rozhodla o vypsání výběrového řízení na rekonstrukci suterénu školní družiny.

RM projednala materiály dnešního ZM.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

·        Výstavba kanalizace a vodovodu Stříbrná Lhota. Byla dokončena výstavba hlavní stoky na ulici Lhotecká. Nyní probíhá připojování. Další práce budou pokračovat na přelomu července a srpna a to v ulici od náměstíčka k restauraci.

·        Stavební práce na náměstí F.X. Svobody se přesunuly do drobných dokončovacích prací. Provoz byl obnoven v plném rozsahu. Město podalo poslední žádost o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu. Akce byla administrativně uzavřena. Nyní bude probíhat její zpracování. Vzhledem k častým dotazům zde uvádím odpovědi na některé otázky: Voda, která teče z pítka, je voda Skaleckého pramene a to stejné kvality jako voda v altánu na Skaleckém náměstí. Nejedná se o recirkulaci ani o vodu z vodovodního řadu. Využilo se možnosti napojit pítko na dnes již historický přívodní řad (starosta Štramberk). Květináče a zeleň – do pouti bude na náměstí rozmístěno několik květináčů, staré odpadkové koše budou nahrazeny novými, budou doinstalovány lavičky a následně i nové informační tabule.

·        Stále probíhá rekonstrukce vedení ČEZ v ulicích Kytínská, Dobříšská, Nová a Ke Škole. V těchto ulicích město ve společném výkopu pokládá i nové vedení VO, neboť zde dojde k odstranění venkovního vedení ČEZ. Jde o poměrně nákladnou stavbu. Práce by měli skončit v září letošního roku.

·        V minulém týdnu nastoupila na ulici 9. května stavební firma TOST CZ, která provede rekonstrukci první poloviny ulice 9. května a ulici K Rybníčku – kolem vojenského paneláku směrem k Optrealu. Stavební firma taktéž provede finální úpravy odvodnění za řadovkami ulice Pod Skalkou (problém s odvodněním).

·        Bylo realizováno nové dětské hřiště v Rymaních a rekonstruováno dětské hřiště u draka - Optreal.

·        Zpracovává se studie na zkapacitnění ZŠ Komenského 420, odevzdání červenec 2012 (Karafiátová)

·        Zpracovává se dokumentace odvodnění a na výstavbu komunikací – rekonstrukce – v ulicích Prostřední, Pod Lesem, K Remízku, Nad nádražím. Odevzdání konec června 2012. (Slováček)

·        Zpracovává se dokumentace na odvodnění lokality Kvíkalka – Obora, odevzdání červenec 2012 (Ureš)

·        Byla odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci sběrného dvora.

 

 

Úkoly ZM:

1. Zprávy z lokality EDEN – Druhý bytový dům včetně parkoviště je ve výstavbě. Dokončení se předpokládá v srpnu.

 

Příprava dotací v roce 2012

• Byla podána žádost do fondu SFDI, obnova a výstavba chodníků ulice Lhotecká, Dobříšská. Město čeká na rozhodnutí fondu. Soutěž na zakázku proběhla, ale zatím nebyl dodavatel vybrán, čekáme na výsledek dotačního řízení.

 

2) Veřejná schůze

17:40

O slovo se přihlásila paní magistra Vejmolová s vyjádřením k proběhnuvšímu konkurzu.

 

„Nemrzí mě, že jsem v konkurzu nezvítězila a není třeba se obávat, že bych novému vedení dělala naschvály. Mým zájmem je, aby škola dobře fungovala i nadále.

Jediné, co mě mrzí je skutečnost, že nikdo z vedení radnice po zveřejnění novely školského zákona  nedokázal včas oslovit vedení školy, zeptat se, zjistit, co zamýšlíme dál, jaké máme plány, případně sdělit plány svoje. Naopak vše došlo tak daleko, že moje osoba a práce ostatních pedagogů byla jedním z rodičů panem Nádvorníkem a současně i mluvčím radnice panem Navrátilem pošpiněna i v tisku. Nikdo neměl tolik slušnosti, aby se omluvil, vinu přehazoval jeden na druhého. Z těchto důvodů považuji celou záležitost spojenou s konkurzem za cílenou proti mé osobě. Bylo mi jasné, že ve vyhlášeném konkurzu nemohu zvítězit. Rozhodla jsem se neodstoupit, aby vedení radnice mělo možnost dohrát svoji hru až do konce.

 Od právníka mám zjištěno, že bych průběh konkurzního jednání díky negativní medializaci v tisku prostřednictvím mluvčího radnice mohla právně napadnout.

Neudělám to, protože by to znovu přineslo neklid a napětí do práce pedagogického sboru, což by mělo neblahý vliv na děti.

Město se o dění ve škole nikdy příliš nezajímalo. Škola šlapala, nebyly stížnosti, tak proč se více zajímat. Kolik radních si četlo výroční zprávy, inspekční zprávu a koho ze zastupitelů zajímala škola, její výsledky, kdo se přišel podívat na stav školní budovy, do výuky, pohovořit  s učiteli. 

Snad nová paní ředitelka bude mít v tomto ohledu více štěstí - škola to potřebuje.

Odcházím z vedení školy s přesvědčením, že se mi podařilo vybudovat,  dle inspekční zprávy školu, v níž je příznivé klima, bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a ze strany pedagogů je zřejmý zájem o žáka včetně empatie a důslednosti. Podařilo se mi stabilizovat pedagogický sbor, který splňuje kvalifikační předpoklady pro vzdělávání v základní škole. Výsledkem naší práce jsou žáci, kteří v základní škole získali do života velmi kvalitní základ pro další studium a jsou vybaveni všemi klíčovými kompetencemi – tj. souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti, které školám ukládá rámcový vzdělávací program. Důkazem toho jsou výsledky letošního testování  klíčových kompetencí žáků 9. tříd, v němž měli lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.

Poděkování patří  rodičům, kteří byli s mým vedením a prací ostatních pedagogů spokojeni, z mapy školy to je cca 80 % (43 ano,  41 spíše ano).

Děkuji  všem současným i předchozím zastupitelům, v nichž jsem měla při své práci oporu.“

 

 

Druhý příspěvek – Ing. Vejmola – navazuje na pana Keyře a výtky vůči úřadu.

Přiklání se k většinovému názoru občanů, že po vedení města je lépe nic nechtít. Jednání se odkládají a případné výsledky jednání jsou nedodržovány, jak co do času, tak obsahu.

 

Má dva příklady.

1) V době vyjití novinového článku o škole žádal starostu o vysvětlení, zda prezentovaný názor je názorem města nebo jen jeho mluvčího. Uvedené výroky v článku a chyby, pokud by se jich dopustil a hraní s čísly, by všude jinde vedlo k odvolání.

V zápisu rady bylo řečeno, že názor vedení města bude na webu, ale nic tam nenašel

Rovněž nedostal na svůj dotaz žádnou odpověď. Trvá na odpovědi, jak bude řešen mluvčí.

 

2) druhá záležitost se týká Sdružení vlastníků bytových jednotek, které koupilo byty od města. Dlouhodobě se snaží s městem komunikovat a narovnat problém vyúčtování nájemného a služeb. Poslední jednání proběhlo v březnu a do konce dubna mělo být vše vyřešené. – Nikdo se neozval, není vyřešeno.Sdružení nemůže udělat vyúčtování za rok 2010. Město už rok nemůže najít řešení.

 

Pan Vejmola ještě žádá, aby vize nové ředitelky byla zveřejněna, dále konkretizována a znova uveřejněna na úřední desce a na stránkách města, aby se s ní mohli seznámit občané.

Žádá, aby byl informován, jak bylo postupováno s mluvčím a zveřejnit vizi nové ředitelky..

 

Pan starosta – vize nové ředitelky ZŠ se zveřejnit nedá – to je ze zákona (podklad  předložený do VŘ).

Přepracovanou koncepci jistě sama paní ředitelka zveřejní.

 

Pan Keyř –  je rád, že výběrového řízení proběhlo korektně, možná až na pár drobností.

Zastal se pana Navrátila i Nádvorníka, všude říká – poděkujte paní Vejmolové, pracovala dobře.

S obsahem (článku) nemá jediný problém. Bál se, co v článku bude, ale na druhou stranu nemá pocit, že i redaktorka (redaktoři často věci překroutí) se i tentokrát chovala nestranně.

Článek citoval, co se na Mníšku děje. Nevidí na tom nic, co by bylo nějakým způsobem  k řešení nebo postihování. Rád by, aby řeči přestaly, nic špatného se nestalo, za dalších šest let to nikoho ani nepřekvapí. Teď to bylo poprvé a vyvolalo to to, co to vyvolalo.

Paní ředitelka Vejmolová, se svým týmem, si vedla dobře, nová ředitelka si to taky se svým týmem povede.

Čím víc se bude o tom mluvit, tím se přilévá do ohně. Paní Vejmolové poděkujme a udělejme za vším tlustou čáru.

 

Pan Krákora – článek vyšel v nevhodnou dobu a vyšel špatně.

 

Pan Ing. Vejmola-  neměl v úmyslu rozvést debatu o konkurzu.

Šlo mu o popsání petice v novinovém článku a nevhodné výroky mluvčího – jen chce vědět, jak bude potrestán.

 

Diskuse

 

Pan Zápal – uzavřeme tuto záležitost – je to emotivní (především pro Vejmolovi).

Pamatuje si daleko horší články.

Pan  Ing. Vejmola - Jak se bude postupovat proti mluvčímu?

Pan starosta – nijak – protože, co je v článku, neřekl mluvčí.

 

Pan starosta – k vojenskému domu č.p. 836/837 – duben květen se komunikovalo, něco se vysvětlilo, je to v jiném stavu než na začátku. Pak byly ale důležitější věci a nebyl na to čas.

Skutečné platby od listopadu 2010 a to, co odcházelo na Tear – musí se srovnat, Tear musí vše doložit.

 

Případné přeplatky – je rozpor a na to nebyl čas, starosta to udělá v červenci.

 

Paní Brzorádová – děkuje za vodu a kanalizaci, skutečně se dočkala po tolika letech.

Dává návrh – celoročně stanovit termíny pro zasedání ZM.

Spousta lidí (pracujících) si nedovede zařídit volno, když se zasedání oznamuje jen týden předem. „Pak by se nestalo, že jste v přesile oproti auditoriu“.

 

Navrhuje, aby se body o změnách v majitelích parcel (prodeje, směny) nemohli zařazovat až na konec programu, - to je pro ostatní občany nezajímavé.

 

Poznámka  k tomu, že neexistuje možnost občana k vyjádření k projednávanému programu. Dle odborníka na občanská práva Kužílka je to nepřípustné.

 

Pan starosta – veřejná schůze není povinná, přesto je na každém zasedání právě pro občany, aby se mohli vyjádřit a vznést dotazy a připomínky a  před hlasováním každého projednávaného bodu se může i občan po určitou dobu dle jednacího řádu vyjádřit k projednanému bodu.

 

Paní Brzorádová poukazuje na to, že lidi by si měli rozmyslet, jestli chtějí bydlet v přírodě nebo na Václaváku – u nové zástavby RD nad rybníkem je tolik světel a nežádoucí světelný smog.

Pan starosta - my bychom rádi některé lampy pozhasínali, ale ono to nejde, musí svítit všechno nebo nic.

 

Paní Brzorádová – taky si stěžují na divoká prasata – „když jim vaděj prasata – ať zůstanou na Václaváku“.

 

Dotaz paní Brzorádové na správné pojmenování Rymaně?

Ta Rymaně nebo ty Rymaně.

Diskuse - je několik názorů:

Někdo říká i Rymáně, Rymáň nebo dokonce i někde bylo uvedeno Rýmaně.

 

Tajemnice upřesňuje, že nejčastěji používané a správné je ta Rymaně.

 

Další poznámka paní Brzorádové – na náměstí bylo instalované nové pítko - musí být označeno, že voda je pitná.

 

Dále byla vyvolána diskuse po poznámce paní Brzorádové k nově upravenému náměstí, kritika na povrh a velice obtížné vyvážení nákupního vozíku k autu. Má ten dojem, že úpravy byly provedeny účelově pro předzahrádky, ale parkování a manipulace s košíkem jsou špatné.

 

Paní Jarolímková – někomu se to líbí – někomu ne.

Pan starosta – Albert bude ještě upravovat kolečka.

Pan Zápal – návrhy rekonstrukce vychází z návrhu z 90. let – je to kompilát, máme náměstí ve svahu a s tím nic nenaděláme.

To, jak dopadlo náměstí, tak je velmi dobrý výsledek – kompromis pro někoho hůře, pro někoho lépe, samozřejmě ne pro všechny dobře. také jsou tam požadavky památkářů.

Osobně by tam nechtěl asfalt nebo beton i když se po něm lépe jezdí s košíkem.

 

JUDr. Vilimovský – poznámka – „výběrové řízení na projektanta nebylo transparentní a proto se o tom taky naprosto amatérsky bavíte“.

KV dělal na to kontrolu.

 

Pan Zápal – nebude na to reagovat – zná historii přes 20 let. „Návrhy byly od vysoko ceněných odborníků, ale asi ne pro vás“.

 

Paní Brzorádová – „to jsem nechtěla zmiňovat“. Byla na jednom jednání, kde se projednával způsob parkování, byly na to různé názory – říkali, že bude málo místa a plno místa pro pěší.

 

Pan Keyř – byl svědkem, kdy nákladní auto nemohlo vytočit oblouk u přechodu k Albertu.

Diskuse o náměstí.

 

Bc.Šretrová, když se kácely stromy, tak se toho bála, ale když přijeli známí, tak byli nadšeni, jak se to prosvětlilo a zlepšilo. Až se dodají ještě lavičky, bude to zase lepší.

 

Pan Keyř – „souhlasím s vámi a s taky s panem Vilimovským – je to blamáž, mohlo to být daleko lépe dispozičně vyřešené“.

Nahoře jsou místa úzká, už se to nikdy nepředělá, alespoň že se předělalo to, co se dalo předělat, rozšířit náměstí, aby šlo vycouvat při parkování.

Ani před tím se nadalo hladce jet s vozíkem,  zrovna tak, jako teď, ale úplně špatně je to ve smyslu parkování a údržby, zvláště v zimě.

 

Pan Zápal – je moc rád, že se na náměstí objevila nová socha sv. Jana Nepomuckého – vytvářej ji akademický sochař Váňa, který dělal již před tím veškeré věci na Skalce. Kromě jiného bude dělat nový sloup na Staroměstském náměstí.

 

Pan Grygar – dotaz k odvodnění pod řadovými domy na Starém sídlišti. Na podzim se dohodlo, co se bude dělat a za kolik. Co se změnilo, že teď se znova vymýšlí, co se tam vlastně bude dělat.

 

Bylo dohodnuto, že se udělá drenáž – a dostaví zídka.

Že náklady budou do 100 tis.

Pan Kožíšek – ukázalo se, při dalším jednání, že zídka není vhodná, že tam budou chtít majitelé předzahrádek třeba něco přivézt a zídka by jim vadila. Také nabídky na provedení prací byly vyšší, než se odhadlo.

Diskuse

Pan Keyř – „normálně řekněte, že teď na to není a udělejte to třeba za půl roku, ale do května se žije v tom, že se bude dělat, co se dohodlo, ale teď se dovídáme, že to bude zase jinak. Zajímalo by ho, co se tam vlastně udělá. Možná to bude lepší. Možná se objevily nějaké nové aspekty.

 

Pan starosta – původně jsme se dohodli na sumě 100 tis. – ale nikdo to nebyl ochotný udělat za míň, jak 200 tis. Keyř po posledním FV řekl, že odhaduje cenu na 150.

Cizí nabídky byly přes 240tis. s daní, pana Keyře 150 tis. s daní,

a přitom mělo být řešení do 100 tis., navíc se objevil problém, že majitelé řadovek by při postavení zídky nemohli vjíždět na zahrádky.

Doteď je tam opatření (kamenná drenáž), funguje, aby nezatopilo bytový dům.

Pan Keyř – ale pomalu se zanáší jílem.

Paní Hodoshiová – ke starostovi – „slíbil jste, že tam nebudou jezdit ty těžký auta a přitom si tam dělaj, co chtěj. Pokaždé říkáte něco jiného.

Pan Keyř – když byly na místě na první schůzce tak řekl, že si myslí, že zeď bude asi za 100 tis., to bylo tam, na trávníku, kde nevíte, jak je to dlouhé atd. Když to pak doma spočítal, tak to bylo za 120. Jeho zájmem není stavět zeď a je mu jedno, kdo to bude dělat – je bagrista.

 

Pan Zápal – rád by zkultivoval  jednání a doporučuje ukončit diskusi s tím, pokud nebude do měsíce provedeno protipovodňové opatření, dejme vědět následující postup.

 

Konec veřejné schůze.

Pokračování zasedání dle programu.

 

3) Zprávy – finančního a kontrolního výboru

Zpráva FV

Zprávu finančního výboru přednáší doktor Brabenec.

FV se sešel 28.5.2012, projednával Závěrečný účet města za rok 2011, plnění rozpočtu za 1. Q. 2012 a návrh OSMI na odpis zmařených investic.

FV přijal usnesení, které doporučuje zastupitelstvu města návrh závěrečného účtu schválit a to bez výhrad.

FV vzal na vědomí plnění rozpočtu k 30.4.2012 a doporučil RM zrevidovat schválený rozpočet s ohledem na posílení položky oprav ve městě dle potřeby. K návrhu na vyvedení nedokončených investic – účet 042:

Nerealizovaná akce „Hydroprojekt a vodovodní přivaděč Baně“ z let 2000-2003 – tento projekt již není možné realizovat a v současné době je zažádáno o nové stavební povolení dle nového zpracování.

Projekt „Agora-přestavba kina“ – tato budova byla prodána, tudíž je projekt také nerealizovatelný.

V různém pak FV projednal a vzal na vědomí přehled finančních prostředků k 28.5.2012. FV na další jednání v září požadoval předložit celkovou rekapitulaci akce „revitalizace náměstí“.

FV přijal dvě usnesení – doporučil ZM schválení Závěrečného účtu a doporučil ZM schválit vyvedení položek účtu 042 (Hydroprojekt přivaděč Baně a Agora, přestavba kina).

 

Zpráva KV

Zprávu kontrolního výboru přednáší doktor Vilimovský.

KV udělal několik prověrek

– projekt odloučeného pracoviště MŠ Nová.

KV konstatoval, že probíhá a bude dokončeno.

Starosta - už jsou tam přijaté děti.

 

– dětské hřiště v lokalitě OPTREAL – projednáno s panem starostou a radou města. Rada města 28.3.2012 uložila panu starostovi vyzvat Optreal a.s.k předání a provést všechny úkony tak, aby hřiště mohlo být zprovozněno. Předání hřiště bude uzavřeno dnes na ZM.

Usnesení č. 3/11/2012:

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 28.5.2012 a Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 18.4.2012.      

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 02 nepřítomni

 

4) Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet byl projednán jak finančním výborem, tak radou města. Byl doporučen ke schválení bez výhrad. Hospodaření města Mníšku pod Brdy skončilo k 31.12.2011 přebytkem.

Diskuse, zda má být v závěru uvedena definice a částka přebytku.

(Neuvádí se)

Zastupitelé mají materiál prostudovaný a není dalších připomínek ani dotazů.

Usnesení č. 4/11/2012

ZM schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2011 a to bez výhrad.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 02 nepřítomni

 

5) Rozpočtové opatření č. 1/2012

Materiál - připravila vedoucí FO paní Šibřinová.

Jedná se o rozpočtové opatření malého rozsahu, kde se do rozpočtu zapojují odvody z VHP a rok 2011 a některé poplatky. Na straně výdajů se jedná hlavně o položku pojištění majetku a správa bytového hospodářství, kdy byly fakturovány i předchozí roky. Rovněž u jedné položky jde pouze o přesun v rámci paragrafů. Bez dotazů

Usnesení č. 5/11/2012

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012.

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

6) Překlenovací úvěr

Pan starosta předkládá důvodovou zprávu,

Administrativně je třeba uzavřít akci rekonstrukce náměstí do 30.6.2012. Do této doby proběhnou veškeré platby dodavatelům a Město dodá poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování,závěrečnou zprávu a žádost o platbu. U poslední platby dodavateli se vzhledem k delší době splatnosti ze strany ROP počítalo s úhradou pomocí rychlého překlenovacího úvěru, obdobně jako u MŠ Nová. Město nemá dostatek prostředků na průběžné financování. Město by se dostalo na hranici likvidity.

Podklady k rozhodování předány zastupitelům elektronicky i fyzicky doplněno i dle požadavků pana Krákory.

Ing.Vejmola - se zdrží hlasování, protože má informaci,že bude podáno trestní oznámení na náměstí a nechce zase někde vypovídat.

Pan starosta – na náměstí už byly 4 kontroly – je to nejlépe zkontrolovaný projekt.

Pan Keyř – dotaz - z čeho se budou platit opravy ulic, aby se neřešil další úvěr na ulice. Nebude se muset řešit další překlenovací uvěr?

Pan starosta - na to peníze jsou.

 

Usnesení č. 6/11/2012

 

·  ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 5.500.000,-Kč se splatností do 31.12.2012 na financování projektu "Revitalizace náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy" s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 182-388055349/0800 a budoucími rozpočtovými příjmy města.

·  ZM po projednání schvaluje uzavření zástavní smlouvy k pohledávkám z běžného účtu č. 182-388055349/0800 s Českou spořitelnou, a.s.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv.

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

 

7) Majetkové záležitosti

Materiály, předkládané odborem správy majetku a investic přednáší tajemnice Landová.

 

7/1) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB a pozemku v k.ú. Stř. Lhota do vlastnictví města od Středočeského kraje. Město požádalo v roce 2007 Středočeský kraj respektive tehdejší Správu a údržbu silnic Kladno o bezúplatný převod 14 pozemků. Jedná se o pozemky pod komunikacemi a podél komunikací . Středočeský kraj projednal tento převod a zastupitelstvo kraje odsouhlasilo bezúplatný převod, ale s podmínkou předkupního práva s věcnými účinky ve prospěch Středočeského kraje. Tato podmínka v původním návrhu převodu nebyla obsažena.V krajem zveřejněném záměru o bezúplatném převodu rovněž nebyla podmínka předkupního práva. Rada města vzala na vědomí usnesení kraje a doporučila požádat Zastupitelstvo Středočeského kraje o revokaci jeho usnesení ze dne 19.3.2012 o bezúplatném převodu pozemků bez výhrady předkupního práva.

Usnesení č. 7/11/2012

ZM bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 21-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 a znění Darovací smlouvy, zaslané dopisem č.j. 075106/2012/KUSK ze dne 9.5.2012 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy č. 8 g) ze dne 8.11.2007 souhlasí se zasláním žádosti Středočeskému kraji o revokaci usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 21-21/2012 ze dne 19.3.2012 t.j. o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy a k.ú. Stříbrná Lhota bez výhrady předkupního práva.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

7/2) Úplatné nabytí pozemku p.č. 1937/17 k.ú. Mníšek pod Brdy, víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště, veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové kanalizace do vlastnictví města. Je předkládán k projednání návrh na bezúplatné nabytí jmenovaného majetku od společnosti OPTREAL, spol. s r.o.. Zároveň jsou předkládány návrhy kupních smluv s termínem splatnosti kupní ceny do 14 dnů po podpisu smluv oběma stranami.

Rada města doporučila souhlasit s úplatným nabytím výše uvedeného majetku.

Připraven návrh usnesení č. 8/11/2012.

Usnesení č. 8/11/2012

ZM souhlasí:

a) s  úplatným nabytím  pozemku p.č.1937/17  o výměře 2531m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 2000,- Kč.

 

b)  s úplatným nabytím staveb víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště -  herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav vše  umístěné na pozemku p.č.1937/17  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví společnosti OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3000,- Kč.

 

c)  s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. 1 kupní smlouvy  v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012 z vlastnictví společnosti OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5000,- Kč.

 

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením:

a) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 4505/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji pozemku p.č.1937/17 o výměře 2531 m2, orná půda  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za dohodnutou kupní cenu ve výši  2000,- Kč,

b) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 4505/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji staveb víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště -  herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav umístěných na pozemku p.č.1937/17  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 3000,- Kč

c) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 5000,- Kč

ZM pověřuje starostu podpisem těchto kupních smluv.

 

Připomínka Ing. Vejmoly – město má hřiště u školy, mezi paneláky teď u OPTREALu – nehlídá se to, majetek není zadarmo.

Navrhuje, aby město zaměstnalo a pověřilo člověka, který se o to bude starat.

Město jako provozovatel hřišť a nese za to zodpovědnost, také musí být hřiště pojištěna.

 

Pan Kožíšek – počítáme s tím, teď se budou hlásit lidi z úřadu práce, dostanou sekačku, budou to udržovat, opravovat. Jestli budou dva, budou dosekávat i plochy po Komwagu.

Pan Navrátil – v pondělí bude nastupovat první člověk z úřadu práce.

JUDr. Vilimovský – dotaz - v jakém stavu jsou teď hřiště?

Pan Kožíšek – teď se bude provádět revize, malá oprava se bude muset udělat na Novém sídlišti.

Do hřiště Drak, to je to v lokalitě Optreal se investovalo asi 150 tis, dovážela se zemina, stavěl se plot, osívalo se - tráva už roste.

 

RNDr. Brabenec – poznámka ke kanalizaci a vodovodu – má ten dojem, že tam byl nějaký úsek vodovodu, který něco blokoval, je to třeba pohlídat.

 

Pan starosta - komunikace Optreal se řeší, kolaudace proběhla 26.6. po úpravě výpustné trubky do potoka,

Do konce října i s chodníky by to mělo být hotové.

 

Diskuse – proč se vlastně dělaly konečné práce na hřišti Optrealu znova po té, co se to nechalo zničit.

Pan Smetana – musely se dělat kompletní terénní úpravy, strhnout koruny svahů. Dnes tam není jediný problém s erozí.

Loni jsme slíbili, že osejeme hřiště – neudělalo se to.

Smetana – hřiště nebylo schopné osetí. „Necelých 14 dní před kolaudací mě pan Kožíšek pověřil, abych to udělal. Muselo se to strhnout, svahy k chodníku byly prudké a musely se zaoblit“.

 

Ing. Vejmola – také zůstal nepokácený strom u hřiště školy.

Starosta - rada neschválila pokácení.

 

Hlasování o usnesení č. 8/11/2012

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

7/3) Směna pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy s panem V.K.

Starosta - Všichni tu problematiku znají, připravuje se již delší dobu.

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu.

Usnesení č. 9/11/2012

ZM souhlasí se směnou pozemku p.č. 1753/69 o výměře 146m2 k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklého z pozemku p.č.1753/38 k.ú. Mníšek pod Brdy na základě geometrického plánu č. 2206-14/2011 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemek p.č. 1753/37 o výměře 276m2, k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklý na základě geometrického plánu č. 2236-144/2011  ve vlastnictví pana V. K. s tím, že městu bude doplacen rozdíl cen v místě a čase obvyklých směňovaných pozemků, stanovených znaleckým posudkem, ve výši 43 500,-Kč.

ZM souhlasí se zněním a uzavřením směnné smlouvy mezi panem V.K. a  Městem Mníšek pod Brdy o směně pozemku p.č. 1753/69  k.ú. Mníšek pod Brdy za pozemek p.č. 1753/37 k.ú. Mníšek pod Brdy s finančním doplatkem ve výši 43 500,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy.

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 01 nepřítomen

                       

 

 

9/4)Směna pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy s panem J.J.

Pan starosta – tento případ se také řeší dlouhou dobu, projednávala se řada návrhů. Jedná se o majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi. Byla dohodnuta směna pozemků ve vlastnictví města za pozemky pana J.

Usnesení č. 10/11/2012

ZM souhlasí se směnou pozemků:  dílu b pozemku p.č. 813/11 o výměře 19m2 dle GP č. 2091- 55/2010, dílu c pozemku p.č. 813/10 o výměře 12m2¨dle GP č. 2091- 55/2010, pozemku p.č. 2698/10 o výměře 479m2 a ideálních  spoluvlastnických  podílů o velkosti  1/39  na  pozemcích   p.č.2698/5 o výměře 2545m2, p.č 2698/45 o výměře 606m2 a p.č. 2698/46 o výměře 2206m2 včetně součástí a  příslušenství vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy  - ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemky p.č. 204 o výměře 181m2, p.č. 813/14 o výměře  56m2, p.č. 813/15 o výměře 6m2, p.č.799/10 o výměře  43m2, p.č.799/11 o výměře 8m2, díl f pozemku p.č. 813/12 o výměře 64 m2 dle GP č. 2091- 55/2010 vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy  - ve vlastnictví J. J., s tím, že městu bude doplacen  rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků  ve výši   400,-Kč za 1m2 tj. částka 116 000,-Kč.

 

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením  směnné smlouvy mezi J. J. a Městem Mníšek pod Brdy o směně dílu b pozemku p.č. 813/11 o výměře 19m2, dílu c pozemku p.č. 813/10 o výměře 12m2, pozemku p.č. 2698/10 o výměře 479m2 a ideálních  spoluvlastnických  podílů o velkosti  1/39  na  pozemcích   p.č.2698/5 o výměře 2545m2, p.č 2698/45 o výměře 606m2 a p.č. 2698/46 o výměře 2206m2 včetně součástí a  příslušenství vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy  za pozemky p.č. 204 o výměře 181m2, p.č. 813/14 o výměře  56m2, p.č. 813/15 o výměře 6m2, p.č.799/10 o výměře  43m2, p.č.799/11 o výměře 8m2, díl f pozemku p.č. 813/12 o výměře 64 m2 vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy s finančním doplatkem ve výši 116 000,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy.

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 01 nepřítomen

 

7/5 Návrh smlouvy budoucí kupní na odprodeje pozemků za účelem výstavby supermaketu Tesco.

Na základě rozhodnutí ZM byl vypsán záměr prodat pozemky naproti současné prodejně Penny Market předem vybranému zájemci a to společnosti Tesco, zastoupené společností InterCora. Budoucí kupující byl vybrán na základě výběrového řízení.

Smlouva se připravovala delší dobu, návrh smlouvy druhé strany nebyl akceptovatelný, město použilo svou vzorovou smlouvu a k tomu se nechala vyrobit smlouva budoucí kupní.

Město prodává pozemek za 2000,- Kč/m2.

Standardní postup platby – záloha 0,5 mil do 15 dnů po podpisu smlouvy budoucí kupní a zbylá část kupní ceny bude zaplacena do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy.

Dále se ve smlouvě mluví o typu stavby, dodržení podmínek dle příloh, o usazení do terénu době realizace budovy, o podobě fasády a parkoviště.

V případě nedodržení podmínek má město možnost odstoupení – smluvní pokuta.

Řeší se už dva roky.

Usnesení č. 11/11/2012

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odprodej pozemků č. parc. 1314/4 a 1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem výstavby Supermarketu TESCO.

ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností InterCora, spol. s r.o.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

7/6 Prodej pozemků Rymaně

Záměr prodeje pozemků představuje místostarosta Kožíšek.

Dle ÚP je pozemek, který bude rozdělen na parcely, určen na výstavbu rodinných domů. Jedná se o lokalitu Nad Nádražím, nachází se nad nádražím nad vilou pana Strnada směrem k Zahořanům. Rozdělení pozemku a jeho prodej byl projednán radou, byl pouze požadavek, aby se upravil roh při nájezdu do lokality (je to skosené).

V případě schválení záměru bude vypsán záměr prodat 4 pozemky a to obálkovou metodou se závazkem města vybudovat v dotčené lokalitě příslušnou technickou infrastrukturu.

Smyslem prodej je získat finanční rezervu v hotových prostředcích, která městu v současné době chybí. Prodejní cena je navržena minimálně 2000,- za m2.

Pan Zápal upozorňuje na to, aby při projednávání územního řízení, bylo vše projednané jediným ÚR, včetně umístění staveb, aby se nestalo to co v zóně 11, že byla vydána dvě ÚR, která se částečně překrývala.

 

Pan Krákora -  2000,- za metr mu připadá málo, návrh na 2300-2400 Kč za metr čtvereční.

Diskuse o stanovení minimální prodejní ceny. Zastupitelé se dohodli na ceně, která bude uvedena v usnesení tj. minimální cena za prodej 2200,- Kč /m2.

 

Usnesení č. 14/11/2012

Zastupitelstvo schvaluje vypsání záměru prodat obálkovou metodou budoucí pozemky vzniklé rozdělením pozemkové parcely č. parc. 274/3 v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a to nejvyšší nabídce, kdy minimální cena za 1m2 bude 2200,- Kč. Město Mníšek pod Brdy se zavazuje vybudovat k nabízeným pozemkům technickou infrastrukturu v rozsahu: připojení na tlakovou kanalizaci, připojení k vodovodní síti, vybudování přístupové komunikace, vybudování veřejného osvětlení, zajištění připojení pozemků k rozvodům ČEZ.

PRO 14           PROTI 1         ZDRŽEL SE 0

 

8) Úprava účtu 042

 

Zastupitelstvu města se předkládá k projednání a ke schválení v souvislosti s prováděním revize položek na účtu 042-nedokončené investice  návrh na vyvedení dvou akcí z tohoto účtu do účtů nákladových jako zmařených investic. 

 

1. AKCE:  HYDROPROJEKT

CELKOVÁ ČÁSTKA: 444.113,-Kč

 Jedná se o studii „hydroprojekt a vodovodní přivaděč Baně“ z let 2000-2002. V současné době zásobení Mníšku pod Brdy pitnou vodou není uskutečňováno dle tohoto hydroprojektu a ani v budoucnu se projekt ve své podobě z roku 2000 realizovat nebude a v současné době je zažádáno o stavební povolení dle nového zpracování.

 

2. AKCE: AGORA-PŘESTAVBA KINA NA KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM

CELKOVÁ ČÁSTKA: 505.862,-Kč

Projekt  „Agora-přestavba budovy kina na kulturně společenské centrum“ z let 2003-2006 se váže k budově č.p. 440 na pozemku p.č. 73 a budově č.p. 17 na pozemku p.č. 70. Jedná se o budovu bývalého kina, jež byla prodána společnosti Pasáž Pražská s.r.o.

Finanční výbor na svém zasedání dne 28.5.2012 odsouhlasil návrh OSMI a doporučil výše uvedené investice vyvést  z účtu 042 jako zmařené.

 

 

Usnesení č. 12/11/2012

ZM souhlasí s vyvedením položky „Hydroprojekt“ z účtu 042 do účtů nákladových jako zmařenou investici.

ZM souhlasí s vyvedením položky „Agora-přestavba kina na kulturně společenské centrum“ z účtu 042 do účtů nákladových jako zmařenou investici.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

9) Různé – pojmenování ulice

Tajemnice předkládá materiál odboru vnitřních věcí – návrh na pojmenování ulice v lokalitě EDEN.

Město obdrželo žádost manželů Hrubých na pojmenování ulice, kteří navrhují název „EDEN“.

Rada města žádost projednala a navrhla jiný název dle historických map – „Pod Silnicí“

 

Zastupitelé mohou vybrat některý z návrhů nebo mohou zvolit vlastní název.

Diskuse o návrzích.

Pan Zápal – už na radě navrhoval historické pojmenování.

Ing. Vejmola – lokalita je vlastně několik ulic – navrhuje pro ulice celé lokality název „V Edenu“.

Usnesení č. 13/11/2012

ZM schvaluje nový název ulice v lokalitě „Mníšecký Eden“ – ulice „V Edenu“.

PRO 11           PROTI 3         ZDRŽEL SE 1

 

 

Námitku společnosti Anas spol. s r.o. dostali zastupitelé elektronicky – bylo pouze na vědomí.

 

Záležitost domu Poláčkových na náměstí F.X.Svobody řeší stavební úřad – paní Minaříková.

 


Zasedání ukončeno ve 20:05 hod.

 

Ověřovatelé:

 

Bc. Marie Šretrová                                        

JUDr. Miroslav Vilimovský     Ing. Petr Digrin Ph.D.             

starosta


 

Výpis z Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 11,  konaného dne 28.6.2012

 

 

Usnesení č. 1/11/2012:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a JUDr. Miroslava Vilimovského a návrhovou komisi ve složení Milan Vyskočil a PhDr. Vladimíra Pirichová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/11/2012:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Zpráva o činnosti RM a MÚ

2) Veřejná schůze

3) Zpráva FV a KV

4) Závěrečný účet města za rok 2011

5) Rozpočtové opatření č. 1/2012

6) Překlenovací úvěr

7) Majetkové záležitosti

8) Úprava účtu 042

9) Různé – pojmenování ulice

 

Usnesení č. 3/11/2012:

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 28.5.2012 a Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 18.4.2012.

 

Usnesení č. 4/11/2012

ZM schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2011 a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 5/11/2012

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012.

 

Usnesení č. 6/11/2012

 

·  ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 5.500.000,-Kč se splatností do 31.12.2012 na financování projektu "Revitalizace náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy" s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 182-388055349/0800 a budoucími rozpočtovými příjmy města.

·  ZM po projednání schvaluje uzavření zástavní smlouvy k pohledávkám z běžného účtu č. 182-388055349/0800 s Českou spořitelnou, a.s.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv.

 

Usnesení č. 7/11/2012

ZM bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 21-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 a znění Darovací smlouvy, zaslané dopisem č.j. 075106/2012/KUSK ze dne 9.5.2012 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy č. 8 g) ze dne 8.11.2007 souhlasí se zasláním žádosti Středočeskému kraji o revokaci usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 21-21/2012 ze dne 19.3.2012 t.j. o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy a k.ú. Stříbrná Lhota bez výhrady předkupního práva.

 

 

Usnesení č. 8/11/2012

ZM souhlasí:

a) s  úplatným nabytím  pozemku p.č.1937/17  o výměře 2531m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 2000,- Kč.

 

b)  s úplatným nabytím staveb víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště -  herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav vše  umístěné na pozemku p.č.1937/17  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví společnosti OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3000,- Kč.

 

c)  s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. 1 kupní smlouvy  v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012 z vlastnictví společnosti OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5000,- Kč.

 

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením:

a) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 4505/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji pozemku p.č.1937/17 o výměře 2531 m2, orná půda  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za dohodnutou kupní cenu ve výši  2000,- Kč,

b) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 4505/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji staveb víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště -  herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav umístěných na pozemku p.č.1937/17  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 3000,- Kč

c) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012, mezi společností  OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420  jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 5000,- Kč

ZM pověřuje starostu podpisem těchto kupních smluv.

 

Usnesení č. 9/11/2012

ZM souhlasí se směnou pozemku p.č. 1753/69 o výměře 146m2 k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklého z pozemku p.č.1753/38 k.ú. Mníšek pod Brdy na základě geometrického plánu č. 2206-14/2011 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemek p.č. 1753/37 o výměře 276m2, k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklý na základě geometrického plánu č. 2236-144/2011  ve vlastnictví pana V. K. s tím, že městu bude doplacen rozdíl cen v místě a čase obvyklých směňovaných pozemků, stanovených znaleckým posudkem, ve výši 43 500,-Kč.

ZM souhlasí se zněním a uzavřením směnné smlouvy mezi panem V. K. a  Městem Mníšek pod Brdy o směně pozemku p.č. 1753/69  k.ú. Mníšek pod Brdy za pozemek p.č. 1753/37 k.ú. Mníšek pod Brdy s finančním doplatkem ve výši 43 500,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 10/11/2012

ZM souhlasí se směnou pozemků:  dílu b pozemku p.č. 813/11 o výměře 19m2 dle GP č. 2091- 55/2010, dílu c pozemku p.č. 813/10 o výměře 12m2¨dle GP č. 2091- 55/2010, pozemku p.č. 2698/10 o výměře 479m2 a ideálních  spoluvlastnických  podílů o velkosti  1/39  na  pozemcích   p.č.2698/5 o výměře 2545m2, p.č 2698/45 o výměře 606m2 a p.č. 2698/46 o výměře 2206m2 včetně součástí a  příslušenství vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy  - ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemky p.č. 204 o výměře 181m2, p.č. 813/14 o výměře  56m2, p.č. 813/15 o výměře 6m2, p.č.799/10 o výměře  43m2, p.č.799/11 o výměře 8m2, díl f pozemku p.č. 813/12 o výměře 64 m2 dle GP č. 2091- 55/2010 vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy  - ve vlastnictví J. J., s tím, že městu bude doplacen  rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků  ve výši   400,-Kč za 1m2 tj. částka 116 000,-Kč.

 

ZM souhlasí  se zněním a uzavřením  směnné smlouvy mezi J. J. a Městem Mníšek pod Brdy o směně dílu b pozemku p.č. 813/11 o výměře 19m2, dílu c pozemku p.č. 813/10 o výměře 12m2, pozemku p.č. 2698/10 o výměře 479m2 a ideálních  spoluvlastnických  podílů o velkosti  1/39  na  pozemcích   p.č.2698/5 o výměře 2545m2, p.č 2698/45 o výměře 606m2 a p.č. 2698/46 o výměře 2206m2 včetně součástí a  příslušenství vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy  za pozemky p.č. 204 o výměře 181m2, p.č. 813/14 o výměře  56m2, p.č. 813/15 o výměře 6m2, p.č.799/10 o výměře  43m2, p.č.799/11 o výměře 8m2, díl f pozemku p.č. 813/12 o výměře 64 m2 vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy s finančním doplatkem ve výši 116 000,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy.

 

Usnesení č. 11/11/2012

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odprodej pozemků č. parc. 1314/4 a 1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem výstavby Supermarketu TESCO.

ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností InterCora, spol. s r.o.

 

Usnesení č. 12/11/2012

ZM souhlasí s vyvedením položky „Hydroprojekt“ z účtu 042 do účtů nákladových jako zmařenou investici.

ZM souhlasí s vyvedením položky „Agora-přestavba kina na kulturně společenské centrum“ z účtu 042 do účtů nákladových jako zmařenou investici.

 

Usnesení č. 13/11/2012

ZM schvaluje nový název ulice v lokalitě „Mníšecký Eden“ – ulice „ V Edenu“.

 

Usnesení č. 14/11/2012

Zastupitelstvo schvaluje vypsání záměru prodat obálkovou metodou budoucí pozemky vzniklé rozdělením pozemkové parcely č. parc. 274/3 v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a to nejvyšší nabídce, kdy minimální cena za 1m2 bude 2200,- Kč. Město Mníšek pod Brdy se zavazuje vybudovat k nabízeným pozemkům technickou infrastrukturu v rozsahu: připojení na tlakovou kanalizaci, připojení k vodovodní síti, vybudování přístupové komunikace, vybudování veřejného osvětlení, zajištění připojení pozemků k rozvodům ČEZ.

 

 

Vlastimil Kožíšek                                            Ing. Petr Digrin Ph.D.

  místostarosta                                                    starosta

 

 

Vyvěšeno: 12. 7. 2012

Datum sejmutí: 28. 7. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět