Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 11 ze dne 21.12.2015-ke zveřejnění

Usnesení ke stažení zde

Zápis ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 11 ze dne 21.12.2015

 

Přítomni: Petr Digrin, Daniela Páterová, Pavel Grygar, Marie Šretrová, Pavel Jeřábek, David Řehoř, Hana Kotoučová, Eva Jarolímková, Milan Kotouč, Dana Dalešická, Šárka Slavíková Klímová, Markéta Nováková, (11) Roman Procházka (12 po složení slibu)

 

Omluveni: Vlastimil Kožíšek, Eva Wollnerová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:12 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin vítá občany na 11. zasedání zastupitelstva, předvánoční. Nejprve je třeba provést administrativní záležitosti, které se týkají usnesení č. 1, - návrh ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky.

Zapisovatelkou je navržena paní Svitálková, do návrhové komise je navržena paní Páterová a pan Grygar a jako ověřovatelé zápisu jsou navržení pan Kotouč a paní Šretrová.

 

Ze zasedání se omluvili pan Kožíšek a paní Wollnerová.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu pana Kotouče a paní Šretrovou a návrhovou komisi ve složení paní Páterová a pan Grygar, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/11/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Milana Kotouče DiS. a paní Bc. Marii Šretrovovu a návrhovou komisi ve složení paní Daniela Páterová a pan Ing. Pavel Grygar.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Zhruba před měsícem rezignoval pan dr. Vilimovský, prvním náhradníkem na kandidátce - Volba pro město byl pan Kraif, - ten kandidaturu nepřijal, další Roman Procházka – kandidaturu přijal.

Následuje složení slibu.

Pan starosta čte slib:

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

 

Pan Roman Procházka -  „Slibuji“

Následuje podpis na listině.

 

Tímto se stává řádným zastupitelem a zaujímá místo mezi ostatními zastupiteli.

 

Pan starosta komentuje, které dokumenty dostali zastupitelé dodatečně na stoly.

Kromě zprávy z RM a MÚ, jednací řád ZM

  • Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí, to schvalovala RM a č. 8/2015- bude doplněno do programu
  • Přehled finančních prostředků
  • Návrh od zastupitelky Slavíkové – změny placení parkovného na náměstí
  • Tělocvična – navrhne starosta – materiály už máte a ty jsme netiskli.

 

Schválení programu

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Zpráva FV

5) Zpráva KV + Jednací řád KV

6) Rozpočtové provizorium pro rok 2016

7) Vodné stočné pro rok 2016

8) Jednací řád ZM

9) OZV 1/2015

10) Zásady pro poskytování příspěvků na vyvážení jímek

11) Dohoda o narovnání a zápočtu pohledávek

12) Darovací smlouva

13) Převod majetku města na Svazek obcí VOK

14) Volba člena FV

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Doplnění:

Zast. Slavíková – změny v placení parkovného na náměstí, byla by ráda, aby byl zařazen, co nejdříve. – za Zprávu FV (má doma miminko)

 

Hlasování:       PRO 10           PROTI 0         Zdržel se 2

 

Pan Jeřábek, děkuje, že nebyly na jednání zařazeny jeho body z července a září – nebude zdržovat. Má jen jeden bod, chce, aby bylo hlasováno jmenovitě ke každému bodu.

Hlasování        PRO 11

Digrin, Páterová, Grygar, Šretrová, Jeřábek, Řehoř, Kotoučová, Jarolímková, Dalešická, Slavíková, Procházka

PROTI 0                   

Zdržel 1-  Kotouč

 

Starosta – doplňuje – projednání změn při výstavbě tělocvičny Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Dohodnuto, že bude zařazeno za změny parkování – jako bod 6

PRO 12

Digrin, Páterová, Grygar, Šretrová, Jeřábek, Řehoř, Kotoučová, Jarolímková, Dalešická, Slavíková, Procházka, Kotouč

 

Starosta žádá o zařazení bodu – projednání RO č. 8/2015 (jako bod 9) za rozpočtové provizorium

PRO 12

Digrin, Páterová, Grygar, Šretrová, Jeřábek, Řehoř, Kotoučová, Jarolímková, Dalešická, Slavíková, Procházka, Kotouč

PROTI 0

Zdržel se 0

 

Starosta čte celý program – upravený – 17 bodů

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Zpráva FV

5) Změny v placení parkovného na náměstí

6) Změna při výstavbě tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

7) Zpráva KV + Jednací řád KV

8) Rozpočtové provizorium pro rok 2016

9) RO č. 8/2015

10) Vodné a stočné pro rok 2016

11) Jednací řád ZM

12) OZV 1/2015

13) Zásady pro poskytování příspěvků na vyvážení jímek

14) Dohoda o narovnání a zápočtu pohledávek

15) Darovací smlouva

16) Převod majetku města na Svazek obcí VOK

17) Volba člena FV

 

Hlasování pro schválení celého programu (usnesení č. 2/11/2015)

PRO    12

Páterová, Grygar, Šretrová, Jeřábek, Řehoř, Kotoučová, Jarolímková, Dalešická, Slavíková, Procházka, Kotouč

PROTI 0

Zdržel se 0

           

2) Veřejná schůze

Do veřejné schůze se hlásí pan Jánský - není hlášen v Mníšku k TP a není ani majitelem nemovitosti a nemá právo.

Jánský žádá o hlasování.

Hlasování pro umožnění vystoupení pana Jánského ve veřejné části.

PRO 10

Páterová, Grygar, Šretrová, Jeřábek, Řehoř, Kotoučová, Jarolímková, Dalešická, Slavíková, Procházka,

PROTI 1 - Digrin     

Zdržel se 1 - Kotouč

 

Páterová – k jednacímu řádu – veřejná schůze 30 min, prostor pro jeden příspěvek 5 min

 

Pan Jánský -  připomíná, že když se dnes bude jednat o jednacím řádu ZM, tak by tam mohla být doplněna možnost o hlasování pro umožnění vystoupení, jako bylo v tomto případě.

Paní Páterová,- taková možnost je zakotvena v novém JŘ.

 

Pan Jánský má dotaz, kterým ho pověřila paní Stieberová – kolik přespolních dětí chodí do základní školy a z kterých obcí? Jestli má město s těmito obcemi smlouvu a jestli přispějí na tělocvičnu a pavilon.

 

Starosta – ano víme o přespolních dětech, vede se evidence. Obce, z kterých rodiče posílají děti do Mníšku do školy, neplatí na tělocvičnu ani na nový pavilon.

Jsou to dvě věci - Provozní náklady školy - z RUD, škola dostává příspěvek na žáka, bez ohledu, z jaké obce žáci pocházejí.

Na investičních nákladech to tak není – zákonný nárok na to není.

Udělali jsme to jednou - při výstavbě MŠ Nová – spolupráce s obcemi Zahořany a Kytín. Tyto dvě obce přispěly, vstoupily do projektu - podle počtu žáků – platily podíl na investičních nákladech, mají garantovanou kapacitu. Po praxi s tím - to není úplně dobrý model. Dobře to nefunguje. Má to nějaké konsekvence, pak jsme povinní přijetím dětí a to je ta stinná stránka.

Teď má škola povinnost pouze přijetím trvale hlášených dětí.

 

Místostarostka Páterová - příští rok se bude hlásit do prvních tříd 105 dětí jen z Mníšku pod Brdy, přičemž kapacita je 120, z toho vyplývá počet míst pro ostatní obce.

Starosta – nejvíc obce zajímá druhostupňové školství.

Obce mají prvostupňové školy – 1. až 5. třídu a nejvíc je zajímá ta druhostupňová kapacita.

Počítali jsme kapacitu i pro ostatní obce, ale nikdy nedošlo k tomu, že bychom po nich něco chtěli.

 

Dotaz pan Hajný – vlastník nemovitosti v lokalitě Eden - znervoznila ho nová výstavba. Pátral po nějakých podkladech. Svoji nemovitost kupoval před 2 lety, když byla známá studie této lokality - nějaká vize odsouhlasená zřejmě městem. Byly tam navrženy rodinné domy s jednou bytovou jednotkou, teď se tam staví malý domy o 4 BJ. Bude to mít negativní vliv – navýšení obyvatel, navýšení dopravy a všechno ostatního.

Proč to město povolilo?

 

Starosta – o tom víme asi nejvíce my na radě – je známo, že se to týká RD uvnitř oválku. Developer se rozhodl, že nebude stavět jednobytové domy, ale tříbytové s jedním ateliérem,

 

Pan Hajný to budou stejně 4 byty. Ten punc lokality je úplně jiný než by měl být.

 

Starosta – domy jsou stejné, mění se jen vnitřek.

 

Hajný – dojde k navýšení obyvatel, může k tomu něco říct architekt? (jestli je přítomen), Chtěl by tomu slyšet nějaký názor, proč se to odsouhlasilo. Je to poměrně velká oblast.

 

Starosta – nechce to rozporovat, ale rozměr v objemu toho domu je stejný, mění se jen vnitřní uspořádání. Z jedné velké bytové jednotky se to mění na 3 menší.

Stavebník na to má právo – na změnu.

Pan architekt tady není, můžeme domluvit schůzku.

P. Hajný - Určitě byli za vámi (developer), museli jste o tom jednat, je to velká oblast, museli jste to povolit.

 

Diskuse o vila domech.

 

Zast. Řehoř – chápe rozhořčení pána.

 

Zast. Páterová – to chápeme všichni, nezměnila se půdorysová plocha.

Navrhuje, aby se sešli s panem Hajným architektem, zástupkyní stavebního úřadu, aby došlo k vyjasnění a zdůvodnění – vysvětlit, jak k tomu došlo, proč se to tak řešilo.

SÚ to důkladně prověřil, po právní stránce i s Mgr. Šimsovou a oni to prostě udělat můžou.

Místostarostka rozumí rozhořčení pana Hajného, jí by se to taky nelíbilo.

Starosta – zákon je nadřazený územnímu plánu – poslední ÚP města je někdy z roku 93 – nemůže regulovat něco, co zákon povoluje, a pokud je ve stavebním zákoně ustanoveno že RD je stavba o 1-3 jednotkách, tak stavebník na to má právo.

Můžete mít jakoukoliv studii, tak ten člověk na to má právo.

 

Páterová – žádá pana Hajného o kontakt – nadiktovat paní Svitálkové – domluvíme schůzku Schůzka – vedení, architekt, zástupce SÚ.

 

Zast Jeřábek - vy jste přímý soused?

P. Hajný - Ob jednu parcelu.

Diskuse o možnosti být účastníkem řízení.

 

Zast. Jeřábek – k jinému tématu - Komise pro ÚP – jestli není zbytečná, schází se, ale z jejích jednání nejsou žádné zápisy, vyměňte předsedu, předseda nekomunikuje. Nikdo neví, o čem komise jedná, nejsou žádné výstupy. Zrušte komisi. ÚP – jak to tak vypadá minimálně ¾ roku ještě nebude schválen.

 

Stromy u školy – podle pana Jeřábka je to na ohlášení, na trestný čin – kořeny jsou poškozené, firma - kopali to strojem, co s tou firmou uděláte?, bylo to zbytečné, šlo to udělat včas kvalitně. Firma měla pracovat ručně, ale pracovali strojem. Řeší to Česká inspekce ŽP. Šlo to udělat včas a mohly se stromy zachránit.

 

Pan Jeřábek pochválil projekt paní Slavíkové - udělala zajímavý projekt na předzámčí – byl by rád, aby se tam už něco začalo dělat, aby to nějak vypadalo, byly tam návrhy na nějaké stromy, zatravnění.

K posudkům na dětská hřiště – je třeba urychleně něco dělat - minimálně nad domem důchodců - lavička nebezpečná, proč to ještě není odstraněné, děcko si tam přirazilo nohy, je to tam další tři neděle, jsme pojištěný?

Další dotaz se týká zakoupených přenosných laviček  - co se vlastně zjistilo? Jestli jsou nekvalitní nebo ne? Budou reklamované nebo ne?

Pro zajímavost lavičky za domovem důchodců jsou ve stejné ceně jako ty kovové.

Pan Jeřábek navrhuje, aby se v lednu sešli na neformálním setkání – jednání o hřištích

A provizorním řešení pro 105 dětí, které mají nastoupit do školy – sejděme se.

Poslední připomínka se týká hasičů, kteří by potřebovali, aby se oddělily finanční prostředky na energie od peněz na provoz.

 

P. Izák – ke komisi ÚP – je také členem komise,  - nejhorší lež je polopravda. Jmenuje data, kdy se komise sešla k jednání. Projednávali připomínky z veřejného projednání návrhu územního plánu. Architekti teď ty připomínky zapracovávají.

Zast. Jeřábek – o to nejde – vím, že komise jednala, taky jsem tam byl, ale nejsou zápisy, nejsou na internetu – na webu města.

Starosta – zápisy nevisí na internetu, neví, jestli jsou udělané, volal panu Zápalovi, ale nedovolal se ho.  Všimnul si toho také a prověří to.

Víte, že komise pracovala, stejně, ne-li víc než všechny ostatní, ale nejsou vyvěšený zápisy
a to se musí napravit.

 

Zast. Páterová – odpověď ke stromům u tělocvičny, - byla na jednání komise pro ŽP, dohodli postup, dodrží ho, jakmile budou konkrétní výstupy, bude pan Jeřábek informován, bude se to řešit dál.

 

Starosta – k předzámčí – bude tam potřeba nějaké projektování – o tom budeme rozhodovat všichni, projekty nebudou zadarmo. Je to 8 tis. m2 – nejdřív musí být projekty.

Zast. Slavíková – doufá, že se při projektování snad použijí výsledky z té akce, která ohledně předzámčí proběhla.

Starosta – pojme se to jako celek, aby to bylo koncepční, návrhy se zapracují, otevře se veřejná diskuse. Ta bude trvat třeba rok.

 

Zast. Páterová – hřiště – řešilo se to na poslední radě – něco bude odstraněno – nevhodné prvky, něco bude opraveno. Předalo se to k vyřízení na OSMI. Udělá se rozpis, co se kdy odstranění, nebo opraví. Nelze to udělat během jednoho dne. Neví, jestli jsou již rozmístěny informační cedule, které mají oznamovat dočasné uzavření hřišť.

Zast. Řehoř se pohoršuje nad tím – proč to není dávno hotové – místo rozvěšování cedulí.

Zast. Jeřábek – hrajete si o zdraví dětí.

Diskuse na téma odstranění nebo opravy rozbitých herních prvků.

Starosta  - ke hřišti za domovem důchodců – asi před 15 lety to tam dali rodiče – není to naše, postupně se to rozbilo a město teď řeší problémy, které někdo nadělal v dobré víře.

Zast. Jeřábek – můžu to zítra uříznout?

Zast. Páterová, - to není jen o uříznutí, to se musí odstranit i s tím betonem. Musí se to udělat se vším všudy a pořádně.

 

Zast. Páterová – k řešení prostoru pro nové prvňáčky - dnes byla podána žádost o dotaci na rozšíření základní školy o dvě třídy – na modulární systém pro děti, které mají od září nastoupit do školy.

Starosta – bude to zkapacitnění o dvě třídy a až nebudou potřeba, tak se prostory využijí k něčemu jinému.

 

Starosta – k požadavkům hasičů na oddělení financí na provoz a energie – takový požadavek od hasičů neslyšel, ale byl by proti tomu.

Jeřábek – Šibřinová – vysvětlují si pojmy – proč nelze finance rozdělit.

 

 

19:07 – příchod dr. Novákové – přítomno 13 členů zastupitelstva

 

Znova pokračuje diskuse o hřištích a nebezpečných prvcích, které nevyhovují normám.

 

Zast.Grygar – se pozastavuje nad tím, proč se místo informačních cedulí rovnou nebezpečné prvky neodstraní.

 

Starosta – něco se bude opravovat delší dobu, třeba tři týdny, poslouchejme se navzájem, nejde udělat vše najednou. Všechna hřiště jsou špatná – ve špatném stavu, něco je k nápravě, prochází se to. Aby se zjistilo, co se opraví a co se odstraní, tak se tam zatím daly cedule, aby se tam na to nelezlo.

 

Zast. Řehoř - k lavičkám - vyšetřil to KV – bude to na tomhle zastupitelstvu ve zprávě z kontrolního výboru.

 

Diskuse

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

RM se od posledního zasedání ZM sešla 3x, rozhodla o dodavateli nového hřiště na Pivovárce, vybrala vítěze na projekční práce na školu – firmu SANTIS, řešila se funkce generálního projektanta, autorského dozoru, RM projednávala zprávu o kontrole dětských hřišť, vybrala firmu na SMS rozhlas.

RM projednala návrh vodného a stočného pro příští rok, jednala o změně štítové zdi nové tělocvičny, dnes o tom budeme diskutovat a schválíme nějakou variantu. Probíhá zkušební provoz po intenzifikaci ČOV.

Výstavba tělocvičny probíhá, ale s menšími obtížemi. Přeložky VN a NN byly vyřešeny, práce o svátcích probíhat nebudou, pokračovat se bude 4. ledna. Nakoupil se materiál ještě v cenách letošního roku. Profinancováno asi 8,5 mil.

 Byla podána žádost do MŠMT na dvě třídy, získalo dotaci na dovybavení cyklostezek.

 

Usnesení 3/11/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 8 - Nováková, Jarolímková, Šretrová, Slavíková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Kotouč. 

PROTI 1 - Řehoř 

Zdrželi se 3 - Procházka, Grygar, Dalešická, Jeřábek

 

4)  Zpráva FV

Za paní Wolnerovou, která není přítomna, čte zápis pan starosta.

¨FV měl na programu jednání Rozpočtové provizorium 2016 a harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2016 a Účet 042.

FV projednal upravené rozpočtové provizorium na rok 2016 včetně harmonogramu tvorby rozpočtu nárok 2016 – doporučuje ZM ke schválení.

FV projednal aktualizovaný soubor účtu 042 z odboru OSMI. Dotazy, které z diskuse vzešly, byly zodpovězeny vedoucí odboru OSMI a starostou města. Ke konci roku 2015 bude z tohoto účtu vyřazeno několik zkolaudovaných položek.

FV přijal usnesení, že doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium včetně časového plánu.

 

Usnesení 4/11//2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 7 ze dne 2.12.2015.

 

PRO 12

Nováková, Jarolímková, Šretrová, Slavíková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Kotouč, Řehoř, Procházka, Grygar, Dalešická

PROTI 0       

ZDRŽELI SE 1 - Jeřábek

 

 

5) Změny v placení parkovného na náměstí

 

Tento bod měl být projednán již na minulém zasedání ZM, ale kvůli nepřítomnosti paní Slavíkové, která bod předkládá, k tomu nedošlo.

 

V současnosti se na náměstí platí minimální sazba za parkovné 5 Kč/ hod. Nejvíce parkoviště využívají občané Mníšku, kteří jdou nakoupit či mají drobné pochůzky v centru města. Existuje možnost nevybírat od těchto lidé poplatek, ale nechat např. první 0,5 hod nebo 1 hodinu zdarma, poté placené parkoviště. Důsledkem by mohlo být nejen to, že nebudou do městského rozpočtu přispívat nejvíce naši občané, ale také odlehčení dalších lokalit na krátkodobé stání (horní část parkoviště – kolem kavárny U Mnicha, okolí kostela). Situace by neměnila nic na tom, že by parkoviště na náměstí nevyužívali lidé k celodennímu parkování. Jako podklad k dalšímu rozhodování navrhuje paní Slavíková zadat finančnímu výboru zpracování materiálu, který by reflektoval dopad částečného zrušení krátkodobého, placeného parkování na náměstí. Jedná se o dopad do obecního rozpočtu.

Návrh usnesení

ZM ukládá FV projednat možnosti a dopady částečného zrušení krátkodobého, placeného parkování na náměstí. Materiál zpracuje do 31.1.2016

 

 

Vedoucí FO Šibřinová – jak si to přestavujete, jakou formou by to měl FV zpracovat? Zast. Slavíková – Na parkovací automaty je uzavřena smlouva, neví se, jestli půjde vůbec upravit smlouvu - změnit smlouvu, jaký by to byl výpadek ve financích. FV si s tím poradí. Je to předjednané se členy FV.  Diskusi nemá cenu rozvíjet teď.

Zast. Kotoučová – dotaz na vedoucí FO - kolik teď představuje parkovné – přínos do rozpočtu?

Šibřinová – za náměstí je včetně stánků a parkovného asi 0,5 mil. ročně výběr.

Diskuse o možných úpravách, návrh dr. Novákové o zavedení paušální platby pro mníšecké občany.

 

Pan Jánský – variantou by také bylo, že by se mohlo dojednat proplácení 5,- Kč při nákupu v Albertu

Starosta - Je to jedna z úvah nebo by mohl proplatit městu nějakou částku třeba za 20 míst.

 

Hlasování o připraveném návrhu usnesení

PRO 12         

Nováková, Jarolímková, Šretrová, Slavíková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Řehoř,  Procházka, Grygar, Dalešická  Jeřábek

PROTI 0       

ZDRŽELI SE 1 - Kotouč

 

6) Změna při výstavbě tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Pan starosta představuje - návrh provést změnu štítových zdí – již o tom informoval zastupitele e-mailem (důvodem je změna -  design – mohlo by to být lepší (kruhová okna) a přineslo by to lepší distribuci osvětlení do tělocvičny, než původní návrh).

Něco to stojí, není to zadarmo, město zadalo předběžný odhad, ale už na základě prvních výkresů, kubatur se ukázalo, že změna představuje doplatek – není to finančně stejné jako v současném stavu, kdy je navrženo světlíkové prosklení.

Monolytická stěna kruhová okna, mohutnější základ, představuje to vícepráce o 300 -500 tis.

 

Zast. Grygar – je proti a má pro to dva důvody, jednak je sporné měnit vzhled v průběhu realizace. Mohlo by to být napadnutelné ze strany některých z uchazečů ve VŘ.

Druhým důvodem jsou finance – RUD – prošel návrh poslaneckou sněmovnou. Sice nám něco přibude na DPH, ale seberou nám asi 1,5 mil. příjmu z fyzických osob.

Nikdo neví, jak to bude vypadat dál v dalších letech.

Diskuse.

 

Zast. Jeřábek –bylo řečeno, že na tělocvičnu bylo již proinvestováno 3,5 mil – kde jsou ty práce, materiály?

Starosta – to jsou dosud provedené práce - výkopy, bouračky atd.

Diskuse o financích a důvodech pro změnu.

 

Zast. Kotoučová – když se jednalo na radě o změně fasády, - nevymyslela ji – a bylo řečeno, že nepůjde o navýšení ceny – nepodpoří to.

Zast. Slavíková – Tak jako paní Kotoučová říká, že to nevymyslela, tak ona to také nevymyslela a na radě se to schválilo jen s tou podmínkou, že nedojde k navýšení ceny.

Zast. Procházka – kdo tu změnu podnítil?

Zast. Páterová – mě to napadlo, mě by se to líbilo.

Byl to určitý nápad na zjemnění té fasády, zda by to nešlo vyřešit nějak jinak, ale jestli to půjde vyřešit s nulovým navýšením. Prvotní informace byla, že by to pravděpodobně šlo.

300 tis je moc – je to někde jinde, než jsme předpokládali.

 

Zast. Procházka – když to teď neprojde, co se udělá s těmi pracemi navíc, co se tam udělaly.

Starosta – tam nejsou žádné vícenáklady. Myslíte projekční?

Procházka - ne stavební, něco se tam už udělalo.

Starosta – nevím o žádných pracech, které by směřovaly k této změně.

Duchoňová – jsou silnější výkopy na pasy.

Starosta – to je nová informace.

 

Zast.Dalešická –dotaz - ta oblouková hala ještě není, fyzicky vyrobená?

Starosta - Ne je to zadané a vyrábí se a bude se vyrábět asi tři měsíce.

Diskuse – za jak dlouho bude vyrobena oblouková hala.

P. Jánský – oblouky se dělají až na místě – říkal mi to pan Šulc.

Diskuse, jak to dělal pan Šulc a kudy jezdil po silnici na stavbu.

 

Diskuse znění návrhu usnesení, po několika návrzích – konečné znění:

ZM nesouhlasí se změnou projektu tělocvičny dle návrhu a zachovává původní řešení.

Hlasování

PRO 13

Nováková, Jarolímková, Šretrová, Slavíková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Řehoř,  Procházka, Grygar, Dalešická  Jeřábek, Kotouč

PROTI 0       

ZDRŽELI SE 0

(pozn. Usnesení bude číslováno jako 16/11/2015)

 

7) Zpráva KV + Jednací řád KV

Zápis č. 6 ze zasedání KV ze dne 4.11.2015

Zast. Řhoř Čte ze zápisu – k jednotlivým bodům

Uvedl, které naplánované kontroly byly již provedeny a které nebyly dokončeny– zápisy z kontrol byly předány.

Komentáře ke kontrolám Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420 a Stavební úpravy MŠ Eden budou ponechány na příští jednání ZM.

Bod – kontrolní prohlídka 75 ks laviček – kontrola provedena

Kontrolní  výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Kontrolou byli pověřeni David Řehoř MBA a Mgr. Rudolfina Voleská. Ti informovali KV o provedené kontrole a o nalezených nedostatcích. KV se následně jednohlasně dohodl o nápravách nedostatků, které jsou součástí zprávy ke kontrole a budou ZM předloženy jako doporučení.

 

Dále KV jednal o rozdělení kontrol plnění usnesení při jednáních rady a zastupitelstva.

 

KV měl provést kontrolu výdajů a nákladů na posudky související s akcí rekonstrukce náměstí F.X.Svobody, v souvislosti s trestním oznámením kontrolního výboru z minulého volebního období. Zm uložilo OKS do 5. srpna 2015 předložit KV příslušné faktury a smluvní dokumentaci k této věci.  Do dnešního dne KV neobdržel dokumenty, a tudíž nemohl celou záležitost prošetřit. KV obdržel pouze Znalecký posudek, který není předmětem šetření.

 

Starosta – vysvětluje, co si říkali s paní Neuerové – že došlo k nedorozumění a nepochopení požadavku.

Diskuse o nedorozumění.

 

KV učinil usnesení, že členové KV nebudou členy hodnotící komise u výběrových řízení podle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách z důvodu možného střetu zájmů. Pokud se člen KV účastní výběrových řízení dle ZVZ, činí tak jako fyzická osoba.

 

KV doporučuje ZM respektive MÚ dopracovat softwarovou aplikaci na kontrolu usnesení RM a ZM. Toto KV doporučil již 18.8.2015. Dosud se tak nestalo.

KV doporučuje posílat průběžné zprávy o Pavilonu. – Nedostáváme nic.

Páterová – to mělo být na tělocvičnu.

Přílohou zápisu KV je zápis o kontrole 75 ks.

Starosta – není vyjádření kontrolované strany – nesouhlasí s přečtením Zprávy o kontrole

Řehoř nesouhlasí – a čte Zprávu o kontrole, která má být přílohou zápisu z jednání KV.

Starosta – do zastupitelstva to může jít až po vyjádření kontrolovaného pracovníka.

Porušujete tím zákon o obcích – nemáte vyjádření protistrany.

Řehoř s tím nesouhlasí.

Chybí usnesení ZM o nákupu laviček.

Příkaz k poptávkovému řízení – ústně

Nebyl respektován organizační řád města.

Chybí poptávkové řízení

Poptávkové řízení nebylo provedeno, pouze průzkum na internetu.

Bylo zjištěno, že webové stránky vůbec neexistovaly.

Objednávky byly vyhotoveny dodatečně.

Chybí předávací protokoly a dodací listy

Osvědčení o jakosti laviček je dodána s více než ročním zpoždění.

Předseda přednesl navržená nápravná opatření.

Dalešická – bude nějaké nápravné opatření, bude se s tím něco dělat, aby byly kvalitní

Starosta – to je to co mu chybí, o kvalitě laviček tam není ani slovo, nebudu nic říkat, nápravná opatření jsou normální.

Mělo tam být přiloženo vyjádření úředníků. V zápise je uváděno na mnoha místech „údajně“.

Diskuse

Starosta – ke všemu se musí doplnit vyjádření kontrolované osoby.

 

Kotoučová – našla zákon – vyjádření musí být součástí zápisu o kontrole.

Starosta – předložili jste 4 zápisy, poslední byl k základní škole.

Trkan  - vysvětluje, kdo dělá jaké kontroly - jsou rozdělené do kontrolních skupin, přestože jsou zadané v jednom zápise – čeká se na vyjádření.

Řehoř nedostali vyjádření do 30 dnů.

Grygar se zapojuje, je to problém dodat materiály a vyjádření ke kontrolním zápisům?

Slavíková – dohodněte se, že zpráva k této zprávě bude na příštím zasedání.

Každá ta kontrola bude samostatně.

Do příštího jednání zastupitelstva doběhnou kontroly.

Vyjádření budou do 30 dnů.

Jeřábek – uniká mu ta technická stránka.

 

Návrh usnesení:

Usnesení č. 5/11/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání KV č. 5 ze dne 29.9.2015 a č. 6 ze dne 4.11.2015.

PRO    13

Nováková, Jarolímková, Šretrová, Slavíková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Řehoř,  Procházka, Grygar, Dalešická  Jeřábek, Kotouč

 

PROTI 0                   

ZDRŽELI SE 0

 

20:17 – odešla paní zastupitelka Slavíková (zůstává přítomno 12 zastupitelů)

 

Jednací řád bude ještě doplněn a upraven. Některé pasáže jsou nejasné.

 

Usnesení č. 6/11/2015

Zastupitelstvo města přesouvá bod projednání Jednacího řádu KV Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy na příští jednání ZM.

PRO 12

Nováková, Jarolímková, Šretrová, Páterová, Digrin, Kotoučová, Řehoř,  Procházka, Grygar, Dalešická  Jeřábek, Kotouč

 

PROTI 0                   

ZDRŽELI SE 0

 

8) Rozpočtové provizorium pro rok 2016

Pravidla rozpočtového provizoria jsou připravena pro možnost hospodaření Města do doby schválení rozpočtu pro rok 2016.

Starosta – Jsou k připravenému materiálu nějaké dotazy?

Dotazy nejsou a může být hlasováno.

 

Usnesení č. 7/11/2015

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2016.

 

PRO    7 - Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Šretrová, Nováková, Jarolímková       

PROTI 0       

ZDRŽELI SE 5 – Grygar, |Procházka, Jeřábek, Dalešická, Řehoř

 

Starosta -  Nikdo neměl dotazy a pravidla nebyla schválena.

Jak má tedy město na začátku roku hospodařit? Příspěvkové organizace nedostanou žádné peníze, nemůžeme proplatit schválené akce, technické dozory, pavilon atd.

 

Zast. Řehoř - Proč nebyl připraven ke schválení návrh rozpočtu?

Starosta - Nejsou k tomu ještě všechny potřebné podklady.

 

Zast. Nováková – proč jste neměli připomínky před hlasováním?

 

Zast. Jeřábek – „já zastupuju lidi – voliče, řekli mi, abych neschválil.

 

Zast. Šretrová – dává návrh na zavření všech škol včetně úřadu -  protože nebudou žádné prostředky na provoz.

 

Vedoucí FO Šibřinová  - tak jste měli říct, že budete chtít schvalovat rozpočet a ne až teď - to by se muselo začít s přípravou už v září.

 

Starosta – dává příklad – ve stávajícím roce jsou špatné odhady daní (příjmová strana) – všechna vyúčtování se dělají do konce roku, to budete příští rok muset vyúčtovávat už v září. Zast. Řehoř – můžeme se dohodnout tak, že v příštím roce se bude moci zpracovat celý rozpočet ke schválení do konce roku.

 

Paní Šibřinová – Příspěvkoví organizace budou křičet jako první – všechna vyúčtování mají až v lednu.

 

Vyhlášena dohadovací pauza ve 20:31 na 5 minut.

20:45 pokračování

 

Návrh k úpravě rozpočtového provizoria.

Zast. Řehoř – navrhuje nechat hlasovat znova – nesouhlasí, aby bylo hospodaření řešeno provizoriem, chce, aby v příštím roce byl schvalován řádný rozpočet – usnesení se může v tomto smyslu revokovat.

Starosta  - předchozím hlasováním ke schválení nedošlo, tak se může hlasovat znova.

Řádný rozpočet se může schvalovat poslední týden v březnu – je to o relevanci dat. Jílové například schvaluje rozpočet v prosinci a pak má 25 rozpočtových opatření za rok.

 

Zast. Grygar – navrhuje usnesení

ZM se zavazuje schválit rozpočet v daném roce na příští rok.

Kotoučová a Páterová nesouhlasí

Grygar – včas je do konce roku.

 

Jiný návrh usnesení:

ZM ukládá RM připravit návrh rozpočtu vždy do konce předchozího rozpočtového roku

PRO 5 - Procházka, Grygar, Dalešická, Jeřábek, Řehoř

PROTI 4 – Kotouč Kotoučová, Digrin, Páterová

Zdrželi se 3 - Jarolímková, Šretrová, Nováková

(usnesení nebylo schváleno)

 

Hlasování o rozpočtovém provizoriu – původní Usnesení č. 7/11/2015

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2016.

PRO 8 - Nováková, Šretrová, Jarolímková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Kotouč, Řehoř

PROTI 0

Zdrželi se 4 - Jeřábek, Dalešická, Grygar, Procházka

 

9) Rozpočtové opatření č. 8/2015

Rozpočtové opatření č. 7/2015 je zastupitelstvu předkládáno pouze na vědomí  - narovnává rozpočet na základě předpokladu plnění k 31.12.2015 a navyšuje položku 5011 –mzdy městské policie o 100 tis Kč a upravuje přijetí dotace z krajského úřadu pro hasiče ve výši 22,3 tis, Kč. RO č. 7 schvalovala rada města. RO č. 8/2015 je na schválení ZM.

Narovnání rozpočtu – zvýšení prostředků na dopravní obslužnost.

Starosta vysvětluje, jak došlo k navýšení nákladů – úprava linek – posílení spojů – zvedla se záloha a na 2-3 měsíce chybí finance,

RO č. 8 také řeší dofinancování ČOV z úvěru poskytnutého ČS a.s.

 

Usnesení - Hlasování

ZM schvaluje RO č. 8/2015

PRO 11- Nováková, Šretrová, Jarolímková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Kotouč, Řehoř, Dalešická, Grygar, Procházka

PROTI 0

Zdržel se 1 - Jeřábek

(pozn. Usnesení bude číslováno 17/11/2015)

 

10) Vodné stočné pro rok 2016

Předkládána je podrobná důvodová zpráva + kalkulace.

Vše mají zastupitelé v materiálech.

Oproti současné kalkulaci nejsou žádné zásadní výkyvy. Kalkulace bude platná po dobu trvání stávající provozovatelské smlouvy – na první čtvrtletí, spustí se přivaděč a hlavně se vybere nový provozovatel a bude vysoutěžená nová kalkulace.

 Usnesení č. 8/11/2015

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016 (od 1.1.2016 do 31.3.2016)

Výše vodného bude 42,75 Kč bez DPH a výše stočného 29,24 bez DPH. K této ceně bude připočítána aktuální platná sazba DPH.

 

PRO 12 - Nováková, Šretrová, Jarolímková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Kotouč, Řehoř, Dalešická, Grygar, Procházka, Jeřábek

PROTI 0

Zdrželi se 0

 

11) Jednací řád ZM

Místostarostka Páterová – na přípravě jednacího řádu se podílela pracovní skupina, pak jej projednala rada, proběhly nějaké úpravy. Zastupitelům je předložen doplňující nový materiál, který již obsahuje opravený text.

 

Na str. 3 – Veřejná diskuse a její organizačně technické zajištění – limit pro veřejnou diskusi je stanoven na 30 min. Časový limit pro jednotlivé řečníky je max. 3 minuty, včetně případné doplňující otázky v časovém limitu 1 minuty.

Str, 4 – čl. 9 – Usnesení zastupitelstva, hlasování

V bodu 3 bylo vyškrtnut -městskému úřadu-. Usnesením zastupitelstva totiž nelze ukládat úkoly městskému úřadu.

I v poslední verzi není, že se ruší stávající jednací řád – doplnit.

Diskuse.

Pak se čl. 4 bod 5 str, 2 - písemně zpracované materiály se doručí zastupitelům – vypuštěno slovo osobně.

 

Diskuse

– Grygar – čl. 7 bod 9 na str. 4 – vypustit

- Jeřábek navrhuje do čl. 6 doplnit bod 5 ve znění: Do programu ZM jsou přednostně zařazeny neprojednané body z předcházejícího zasedání.

Bod 6 – RM odpoví předkladateli bodu, zda byl bod zařazen do programu.

 

Starosta – změn je dost, pokud je třeba, tak můžeme materiál ještě vrátit k přepracování, nebo ho schválíme s drobnými úpravami.

 

Jeřábek – ještě by se tam měl vložit prostor pro interpelace.

Pan Trkan - přiklání se k tomu, ať se materiál schválí, interpelace se mu třeba líbí, ale stávající jednací řád taky plno věcí neřeší. Pak se dá diskutovat o tom, co se tam má doplnit.

Starosta – sejděte se - pracovní skupina a může se ještě dodatečně něco změnit.

Pan Janský – je pro tu pomalejší variantu a také se navrhovalo, aby se střídali předsedající při jednání zastupitelstva. Mělo by tam něco být o možnosti přerušení zastupitelstva a jeho pokračování o týden později, a jestli tam zůstalo 5 minut pro občany.

Starosta – vyjádření občanů je stanoveno na 3 min., přerušení se řeší – je to dané zákonem. Předsedající se nestřídají.

Zast. Jeřábek – můžou se ale střídat.

 

Usnesení č. 9/11/2015

Zastupitelvo města schvaluje upravený Jednací řád Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

 

Hlasování:

PRO 10 – Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková

PROTI 2 – Jeřábek, Řehoř

ZDRŽELI SE 0

 

12) OZV 1/2016

Popsáno v materiálech – minule se nestihlo projednat.

Jedná se o změnu vyhlášky č. 5/2010 o konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Principem je to, že ústavní soud zrušil vyhlášku města Chebu k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Ústavní soud rozhodl, že stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky není možné vázat na samotného pořadatele akce, neboť tak dochází k porušování ústavních principů. (Nesmí tam být napsáno, že město povoluje něco při svých akcích. Všechna města musela vyhlášku opravit.

 

Usnesení č. 10/11/2015

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje OZV č. 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

 

PRO    12

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek, Řehoř

PROTI 0       

ZDRŽELI SE 0

 

13) Zásady pro poskytování příspěvků na vyvážení jímek,

Předkládá starosta – proběhla diskuse na FV a úkolů byly vypracovány zásady pro poskytování cíleného příspěvku na vyvážení jímek, - teď je poskytován plošně. Původní pravidla vznikla v době, kdy vznikala kanalizace, situace se změnila, je už málo míst, kde kanalizace není a i tam postupně bude dodělaná..

Není důvod, že by se nemohli lidi připojit na kanalizaci.

Celá konstrukce poskytování příspěvku je taková – komu není umožněno připojit se na kanalizační řad, tak může čerpat tento příspěvek 40,- za každý m3 obsahu jímky.

Pouze trvale hlášený, vlastník, ten který se nemůže připojit

Zast. Jeřábek – příspěvek by měli dostávat i ekonomicky slabí senioři, kterým nemohou pomoct ani děti. Aby to bylo zdůvodnitelné ale nebylo to zneužitelné.

Starosta – to jsme taky řešili, mohl by to řešit sociální fond.

Zast. Nováková - kolik takových lidí by to asi bylo? – mohla by se udělat výjimka.

Zast. Kotoučová – tak jsme to mysleli, aby se to nezneužívalo.

Do zásad by se mohl zapracovat bod o možnosti udělení výjimky a tuto možnost by měla rada.

Zast.Šretrová – nedávala by to tam, to by měla řešit sociální komise.

Diskuse

Z těchto zásad může udělit výjimku pouze RM na doporučení sociální komise

Usnesení č. 11/11/2015

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na úhradu nákladů za vývoz jímek č. 1/2016.

 

PRO 12

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek, Řehoř

          

PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Dodatečně odhlasováno datum, od kterého budou schválené zásady účinné.

Zásady pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na úhradu nákladů za vývoz jímek č. 1/2016 nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2016

PRO 12

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek, Řehoř

PRO 0             ZDRŽELI SE 0

 

14) Dohoda o narovnání a zápočtu pohledávek

Přeloženo z minula.

Dohoda mezi Městem a společností ECR KOMPLEX – správa, spol. s r.o. Jedná se o částku 205.046,- Kč.

Usnesení č. 12/11/2015

Zastupitelstvo města souhlasí s Dohodou o narovnání a zápočtu pohledávek ve výši 205.046,- Kč. ZM souhlasí se zněním Dohody o narovnání a zápočtu pohledávek mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ECR KOMPLEX – správa, spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO 12

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek, Řehoř

PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

15) Darovací smlouva

Jedná se o darování pozemku o výměře 13 m2, od paní S. N. Jedná se o pozemek, částečně zasahující do komunikace v ul. Na Vrškách.

Tento bod byl již také připraven pro minulé jednání zastupitelstva – všichni mají nastudováno – bez diskuse a doplňujících připomínek nebo dotazů.

Usnesení č. 13/11/2015

ZM souhlasí s bezúplatných nabytím pozemku parc. č. 510/7 o výměře 13 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem pozemku parc..č. 510/7 o výměře 13 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, paní S. N., bytem Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

PRO 12

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek, Řehoř

PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

16) Převod majetku města na Svazek obcí VOK

Bezúplatný převod na svazek, který před 20 lety svazek vlastnil. Připraven návrh darovací smlouvy na část vodohospodářského majetku – část výtlačného řadu v úseku mezi novou čerpaí stanicí Mníšek pod Brdy, Baně (u STK) a vodojemem Včelník.

Toto nezpůsobí zdražení vodného.

Zastupitelé mají z materiálů nastudováno – bez připomínek.

Usnesení č. 14/11/2015

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části vodohospodářského majetku města v rozsahu dle předložené darovací smlouvy mezi Městem Mníšek od Brdy a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.

 

PRO 12

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučová, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek, Řehoř

PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

17) Volba člena FV

Pan Jeřábek navrhuje pana Řehoře.

Usnesení č. 15/11/2015

ZM volí pana Davida Řehoře MBA členem finančního výboru.

PRO 11 –

Procházka, Grygar, Dalešická, Kotouč, Kotoučvá, Digrin, Páterová, Jarolímková, Šretrová, Nováková, Jeřábek

PROTI 0       

ZDRŽEL SE 1 - Řehoř

 

Ukončení ZM ve 21:29 hod,

 

Ověřovatelé: 

 

Bc. Marie Šretrová

Milan Kotouč DiS.

 

Ing. Petr Digrin. Ph.D.

Vyvěšeno: 8. 1. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět