Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 10 ze dne 29.3.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 10 ze dne 29.3.2012
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Milan Kotouč, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, František Keyř, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Marie Šretrová
 
Omluveni: Vladimíra Pirichová
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.
 
Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
 
Předsedající navrhl zvolit, ověřovateli zápisu Alenu Štamberkovou a Ladislava Šimečku a do návrhové komise Vlastimila Kožíška a Františka Keyře, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení 1/10/2012
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Alenu Štamberkovou a Ladislava Šimečku a návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a František Keyř.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2
 
Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:
1) obecně závazná vyhláška 3/2012 - systémová
2) Rozpočet, včetně grantů a rozpočtového výhledu
3) Majetkové záležitosti
 
Pan starosta vyzval přítomné k doplnění programu.
Nikdo ze zastupitelů nepožaduje změnu programu ani jeho doplnění.
Pan starosta však musí jednu změnu udělat a to je stáhnutí projednání OZV č. 3/2012 z programu.
Tak jako obvykle město zaslalo návrh vyhlášky ke kontrole na MV a do dnešního dne ještě není vyjádření z MV. Podle předběžného vyjádření bude MV chtít změny, ale neřeklo v čem a jaké. Bylo by nelogické něco schvalovat, pak rušit a dělat novou – bod se přesune na příští zasedání, kde bude předložena upravená vyhláška podle MV.
 
Místo bodu odpadového hospodářství – vyhlášky, pan starosta operativně zařazuje k projednání bod - Konkurzy ve školských zařízeních Mníšku pod Brdy.
 
Pan Zápal – dotaz, zda jsou k projednání tohoto bodu potřebné podklady, které rada požadovala.
Pan starosta – tyto podklady jsou, ale k dnešnímu jednání nejsou potřeba, zastupitelstvo není kompetentní v tomto rozhodovat.
 
Upravený program:
Po zprávě starosty o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi budou následovat body:
1) Konkurzy ve školských zařízeních Mníšku pod Brdy
2) Rozpočet města pro rok 2012, včetně grantů a rozpočtového výhledu na léta 2013-2015
3) Majetkové záležitosti
 
Hlasování pro schválení takto navrženého programu:
PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení 2/10/2012 bylo přijato
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ – starosta
 
Od posledního zasedání jednala RM celkem 2x. Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:
RM ve spolupráci s komisí pro rozvoj vypsala VŘ na zhotovitele nového ÚP a VŘ na realizaci chodníků v ulici Lhotecká a Dobříšská. Druhé výběrové řízení bude ukončeno podpisem smlouvy o dílo za předpokladu, že město obdrží dotaci na jejich obnovu ze státního fondu dopravní infrastruktury.
RM souhlasila s vypsáním VŘ na pozici vedoucího SÚ. Do doby výběru nového vedoucího byla pověřena vedením SÚ paní B.Minaříková.
 Dále RM projednávala materiály, které jsou předkládány na dnešním jednání zastupitelstva, tj. rozpočet a rozdělení příspěvků organizacím v systému GRANT.
 
Byla zahájena rekonstrukce krajské silnice 116 v úseku od Marjány až ke křižovatce dálničního mostu. Stavbu provází řada nejasností a změn v harmonogramu. Vypadá to že od 2.4. dojde k úplné uzavírce pro pokládku asfaltového povrchu. Současně se upravuje stará Dobříšská, úsek u kaple. Objízdná trasa vede přes Kytín. Zde by oprava měla být ukončena do 3 týdnů.
Druhý bytový dům v Edenu včetně parkoviště je ve výstavbě. Dokončení výstavby se předpokládá na přelomu července srpna, pak by měl přestat zvýšený provoz v ulici Ke Škole.
Firma Šindler, dodavatel kanalizace a vodovodu Stříbrná Lhota, zahájila práce na hlavní trase v ulici Lhotecká. Od začátku června budou pokračovat od hasičárny směrem nahoru k lesu.
Byla podána žádost o dotaci ze SFDI na chodníky Lhotecká a Dobříšská.
 
Součástí zprávy o činnosti je rovněž zpráva ze zasedání finančního výboru.
Pan starosta požádal předsedu výboru pana dr. Brabence, aby se ujal slova.
 
Pan dr. Brabenec
Program zasedání FV byl
1. Návrh rozpočtu města na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu a plnění za rok 2011
2. Různé
K bodu č. 1 – FV projednal návrh rozpočtu včetně rozpočtového výhledu a plnění roku 2011. Dotazy a připomínky členů FV byly zodpovězeny a vysvětleny starostou města, místostarostou a vedoucí FO.
 
K bodu č. 2 – FV doporučil zadat studii odvodnění sídliště Pod Skalkou, Kvíkalka, Lipka, Obora – bylo doporučováno finančním výborem již v zápise z jednání v listopadu 2011.
FV přijal usnesení – FV doporučuje ZM schválit rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2012  a rozpočtový výhled na léta 2013-2015, které byly předloženy k projednání radou města.
 
Pan starosta poděkoval za přednesenou zprávu.
Návrh usnesení - Usnesení č. 3/10/2012
ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12.3.2012.
Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
 
Veřejná schůze – začátek v 17:30
 
Pan Pavel Jeřábek.
1. Přinesl dort – na vysvětlení proč: - dříve se za dobrou věc nosily úlitby bohům, když se něco povede, víc neřekne, je to dar bohům, podá trestní oznámení.
 
2. věc se týká informace, že by se měla v Mníšku stavět kotelna –spalovna. Starosta píše ve Zpravodaji, že byl překvapen že by se tu měla nějaká stavět a že veřejnost má sílu a může vyjádřit své námitky.
Pan Jeřábek mluví o hrubé chybě úřadu - 22.12. bylo vyvěšeno zahájení řízení, rozhoduje se jestli bude malá nebo velká EIA.
Před tím 20.12. bylo zasedání zastupitelstva, když se na to ptal, bylo řečeno, že o ničem neví.
Krajská hygienická stanice dala souhlas.
Mluvil se starostou Kytína - nic o tom neví.
Jestli je tu problém , že tu má být spalovna, měla být dána informace všem starostům, aby se k tomu mohli vyjádřit.
To stejné je na Vysočině – lidé se k tomu vyjadřují. Je otázka, jak je vše zajištěné atd.
 
Ještě dodatek – měl připravenou prezentaci, - posílal přihlášku mailem na město – týká se to zničené výsadby špatnou údržbou, odborníci - arboristé řekli - vyhodit. Stromy jsou strunovou sekačkou poničené, mají omlácené paty, jírovce jsou citlivé na hniloby, jsou poškozené v krčku. Poškozené to od Komwagu asi není, musí to být už ze školky. Jsou to stromy asi za 100 tis. Je to chyba města, které převzalo špatnou práci.
Stromy jsou taky špatně zasazené. Ty stromy nemusí uhynout hned, ale až po nějaké době. Má to být pro naše vnuky, pravnuky.
 
Další věc - V minulém volebním období starosta řekl, že se domluví to, že, kde se potáhne vodovod, tak se nebudou vrtat studny. Přesto se i v takových místech stále studny povolují.
Ptal se na to starosty a ten mu odpověděl, že studny povolují Černošice (pozn. MÚ Černošice, vodoprávní úřad)
Pan Jeřábek mluvil o tom, že má přislíbený grant na znalecký posudek, zda je vody dost nebo málo a vyzval město, zda by v této věci nespolupracovalo.
 
Dotaz pan Keyř – chce vědět, čeho se týká první problém, o kterém pan Jeřábek nic neřekl, za co má být podáno trestní oznámení?
Odpověď pan Jeřábek – týká se to prostoru za Zadním rybníkem, jsou tam odkryté jímky, nezahrnuté díry. Napsal o tom na internet, žádal o zabezpečení na zastupitelstvu – stále to není vyřešené.
 
Pan Keyř – je to už dlouhodobé, tak se to snad dořeší.
K vodovodu ve SL pro všechny – pan Keyř doporučuje nevyhazovat peníze za znalecký posudek, je to věc na dlouhé povídání. Je to velmi relativní, kdy se strhne voda nebo ne.
Chápe ty, kteří přijdou o vodu, ale to se stalo jednou a jenom na tři dny, pak se voda vrátila.
Na vodu má právo každý, jednou přijdeme o vodu taky všichni. Je spousta aspektů, proč nebude voda.
Nemá problém s tím, aby se to zmapovalo, ale za 4 měsíce bude všechno jinak a nebudou mít nato vliv majitelé studní.
To, co se děje ve Lhotce, to se děje ve všech vsích, i ve Lhotce se moc nezměnily poměry.
Ze své profese - kopané studny jezdí stále ošetřovat. Jeden si vyvrtá a druhý si stěžuje. Všude si závidí jeden druhému. Sousedské vztahy jsou strašné.
Další dohadování nemá smysl.
 
Ing. Vejmola dotaz, zda bude v novém bytovém domě prodejna Žabka a co Tesco?
Pan starosta – Žabka bude. Co se týká Tesca, tak teď se vyměřuje kolem zahradnictví, aby Tescu nevadilo. Zahradnictví bude muset část pozemku uvolnit. Začne se připravovat smlouva o budoucí kupní smlouvě. Domnívá se, že když porovná intenzitu, o jakou usiluje řetězec naproti, (vedle Penny) tak Tesco vstoupilo do procesu později a administrativně jsou dál.
Bc. Šretrová – zaslechla, že tam má být i lékárna.
Pan starosta - taky jsem to slyšel.
 
Mgr.Vejmolová – chce poprosit ohledně rozpočtu, je velice nízký, přestože dostali oproti původnímu návrhu trochu přidáno. Nějak si s tím poradí, ale museli už zrušit školního psychologa. Paní ředitelka žádá, kdyby se ukázalo, že se zlepší příjmová stránka rozpočtu, tak jestli by mohla škola dostat něco přidáno.
 
Pan Korbelář - je konec března, dotaz, kdy mají být odvezeny staré popelnice?
Starosta - první týden v dubnu.
 
Kožíšek – pytle pro chataře budou prakticky ode dneška na sběrném dvoře.
V pondělí se naposledy vyvezou kontejnery pro chataře. Sběrná místa na tříděný odpad se rozšíří. Na mníšeckém nádraží nebudou žádné a bude tam fotopast.
Hnízdo na tříděný odpad bude (místo u nádraží ) za přejezdem, u novostaveb, u čerpací stanice u STK, na Obsinách, v Rymáňské u trafačky, V kamenném.
Ještě ale všichni nezaplatili.
 
Dotaz pan Korbelář – a kde mají popelnice lidi hlášení na úřadě?
Pan Kožíšek – je to podle toho, kde bydlí, tam budou platit a tam mají popelnici Jsou hlášení na úřadě (jen evidenčně), ale bydlí někde jinde, třeba v bytovém době. 
 
Paní učitelka Kedajová – má informaci, že obce by měly dostat finanční prostředky na sport – dotaz, zda by nemohla dostat z těchto peněz příspěvek na sport škola.
Pan starosta – odpověď - je to podle nového zákona o VHP (pozn. výherní hrací přístroje), zákon je platný od nového roku, nikdo zatím neví jak to vlastně bude, a jaké to přinese peníze. Možná to ani v rozpočtech obcí neskončí.
Pokud něco přijde, mělo by to být asi v dubnu.
 
Pan Navara - Co má předložit na sběrném dvoře, když tam poveze nějaký odpad?
Pan Kožíšek  – Předložíte občanský průkaz, budou tam mít seznam, kdo má zaplaceno.
 
Bc. Šretrová – poznámka - Taky se přihlásí o peníze na sport, až přijdou.
Pan starosta - Zatím v rozpočtu nejsou – když budou příjmy vyšší, tak se o tom bavme.
 
Občan - Kdy se bude řešit odvodnění před bytovkami?
Pan starosta - Do měsíce.
 
Občan z lokality 11Q - mají RD napojen na vodovod,  někdo má studnu
Mají problém s tlakem vody, zda by šlo nějakým způsobem docílit posílení tlaku.
Další dotaz směřuje na výhled s rozvodem plynu do této lokality.
Starosta – k posílení tlaku – v této lokalitě zatím není žádný investiční záměr, v rámci kterého by se tlaková stanice plánovala a město pro stávající obyvatele s tlakovkou zatím nepočítá, až pokud by se navyšovala výstavba RD.
Co se týká plynu, tak musí dotaz směřovat na RWE.
 
Pan Keyř – poslední, kdo dostal povolení na přípojku vody, byla paní Sudová naproti hájovně a teď tam chce stavět pan Doležal a ten už nedostal povolení, jen za podmínky výstavby tlakovky.
Rada - Kupte si to „postrkovadlo“ sám – voda je.
K vám vede jiná trubka než do Optrealu,
Diskuse o řešení.
 
18 hod - konec veřejné schůze
 
1) Konkurzy ve školských zařízeních Mníšku pod Brdy
Pan starosta dal prostor k vyjádření paním učitelkách základní školy.
 
Slova se ujala paní učitelka Bolková
– poté, co se do školy dostala informace, že by měl být vyhlášen konkurz na ředitele školy
rozhodl se učitelský sbor podpořit současné vedení školy a byla sepsána petice.
Peticí vyjadřují jednoznačnou podporu stávající ředitelce. Učitelé jsou přesvědčení, že prosazovat personální změny ve vedení školy je v současné době zbytečné.
 
Paní uč. Bolková přečetla petici, originál bude na podatelně zítra.
Na základě diskuse se starostou se učitelky domnívaly, že když není rozhodnuto, bylo by dobré vyjádřit svoje názory.
Paní uč. Bolková zdůraznila, že nebylo ke zveřejnění petice využito webu školy, vývěsní desky a nebyla šířena ani prostřednictvím žáků.
Petici podepsalo 658 občanů.
Dalších 31 podpisů přišlo e-mailem – mohou být také předloženy.
 
Paní učitelka Kedajová - mluvila o schůzce, která proběhla ve škole a sešli se na ní zástupci vedení města s učiteli a vedením školy.
Ze schůzky převážně vyplývalo, že důvodem pro vyhlášení konkurzu je důchodový věk paní ředitelky.
Dotaz – zda bude konkurz jen na jedné škole nebo na všech.
Paní učitelka Knotková – ráda by, aby zastupitelé dostali prostor k tomu, aby se vyjádřili k dvěma otázkám.
Jednak jestli je důchodový věk důvodem k vyhlášení konkurzu a za druhé, zda má být konkurz vyhlášen pouze v jejich základní škole nebo ve všech školách.
Pan starosta – zřizovatelem školy je rada města a ta převezme tu zodpovědnost rozhodnutí.
„Není to primárně o tom, jestli to já chci nebo nechci, ale jak se dohodne ten 5členný soubor zřizovatele, co ž je RM.“
31.7. končí mandát všem ředitelkám, které jsou 6 a déle let ve funkci, kromě paní Poučkové a Charvátové (jídelna), což je taky škola. Následně zřizovatel může říci, jestli obsadí ředitelská místa konkurzem nebo napřímo. Vždy říkal k věci jen osobní názor - usnesení k tomu žádné není. Pan starosta jmenoval členy rady – ti to budou rozhodovat, bylo by dobré, aby se rozhodlo co nejdřív. Uvítal dopis zaměstnanců školy radě města a v tomto duchu ho radě přednesl. Co se týká petice, nevidí to, jako dobrý nápad, ale budiž. Ať se každý vyjádří.
Paní uč. Bolková – připomíná otázku na důchodový věk
Pan starosta – to spolu úzce souvisí. Jak vize, tak dosažení věkové hranice.
Pokud chce paní Vejmolová pokračovat dál, tak je naprosto namístě říct to konkurzem a mandát znova získat.
 
K otázkám se vyjadřují ostatní zastupitelé.
 
Pan Krákora – na toto téma měl spoustu telefonátů, rozhovorů, dozvídal se věci nevídané. Kdyby měly být vyhlášeny konkurzy, tak za sebe došel k závěru, že všude. Bylo by na místě, aby se sešla složená rada v širším týmu za přítomnosti všech ředitelek, komise při městě. Probíhala diskuse - má spoustu informací – připadají mu manipulační, spekulační,
Je pro nejprve rozšířenou radu a následně rozhodne rada samostatně.
 
Dr. Brabenec – problematiku ve školství zná, jestli je rozpracovaný dotační program, jsou tam sankce za nesplnění, domnívá se, že není vhodné tento proces přerušit.
 
Pan Kotouč – pokud konkurzy budou, tak je pro to, aby byly ve všech zařízeních.
 
Paní Jarolímková – ( k paní ředitelce Vejmolové)“ jestli bude konkurz – přihlaste se jako první, jste výborná“.
 
Paní Jarolímková - odchází v 18:10 hod. - přítomno 13 zastupitelů
 
Ing. Vejmola – nevstupoval do toho, aby neublížil, ale překvapila ho reakce lidí, kteří petici podepsali a vyjádřili tak názor, že tak jak to je, ať to pokračuje.
 
Pan starosta – já s tím souhlasím.
 
Dr. Brabenec – i když se paní Vejmolová do konkurzu přihlásí a vyhraje, fungující tým to naruší i přesto.
 
Pan Zápal – ( k učitelkám) i když se vám to teď nebude líbit, co řeknu, přesto přeji kantorům k svátku, který teď byl.
V minulosti přemlouval Alici, aby šla dělat ředitelku školy. A dneska by byl ten, který by jí nepřemlouval.
Bohužel má srovnání o poměrech jinde a to je škola v Jílovém. Ta škola má menší peníze od města, má šablony už dávno, a má je vyčerpané. Ptal se, jestli to má i naše škola – nic neměli. Ze strany města byla škola tlačena k vypracování šablon.
V Jílovém je eco škola, uchází se o peníze úplně jinde a naše škola tohle nedělá a v tom je naše škola pozadu.
Před pěti lety byla přestřelka o rozpočtu, škola nemá ten správný „draif“.
Důchod – věk je jedna z věcí, kterou musí brát zřizovatel na zřetel, musí s tím počítat. Pokud ho ale chcete brát jako klacek, tak je to špatně.
 
Na položené doplňující otázky (pozn. v úvodu) – neodpoví.
Paní Knotková – zajímal je názor.
 
Pan starosta – taky neodpověděl na otázku zda je petice vhodná.
 
Pan Kožíšek – petice ho ujistila v tom, aby byl pro konkurz na všechny školy.
 
Pan Keyř – taky si prošel za poslední dny vším možným. Vadí mu, že se to vyhrotilo do praní špinavého prádla. Nechce, aby to vyplodilo vyčítání, pomlouvání.
Paní Vejmolová odvedla za léta práci, za kterou je jí slušné poděkovat.
Teď přišla otázka konkurzů, soutěží se všechno možný.
Chápe, že je to věc nová, doporučuje, aby se to přijalo jako fakt, - přesoutěžit, zákon nám něco uložil.
„Můj názor, - bez řečí přesoutěžit, -ať se přihlásí.“
 
Pan Keyř má doporučení na usnesení, pakliže bude rozhodnuto vyhlásit konkurz – ať je ve všech zařízeních.
Veškerá aktivita – petice, dopisy – znáte se, většina tu vyrostla, je to nepříjemné, řekněme to slušně, férově, bez vytáček.
Přiklání se k tomu co říkal Aleš (Krákora) – otevřeně, zřizovatel se vyjádří, všichni budou vědět, co se bude dít.
Je to nepříjemné pro všechny, přináší to práci, nemá nic proti soutěžím, i on chodí do soutěží.
Pokud přijde někdo o 300 % lepší, ať vyhraje.
Rada to nebude, kdo bude vybírat – bude určená komise ze zákona.
Je mu jedno jestli šablony jo nebo ne, je to zbytečný, oprostěte se o toho.
 
Dr. Vilimovský
„Asi tušíte, že nevím o čem je řeč“, prosí radu města, aby zvážila výběr složení komisí.
Kontrolní výbor má špatný přístup k informacím a prosí, aby členové KV byli přizýváni do komisí. Bude tak umožněna okamžitá kontrola .
 
Pan starosta – výběrová komise je daná ze zákona, pokud budou vůbec konkurzy, o čemž rozhodne rada.
Pokud ano, mělo by to být co nejdříve, nemá problém s tím, že budou na všechna zařízení.
Domnívá se, že se tak vyjádřil na společné schůzce.
 
Pan Keyř – z jeho pohledu – v první řadě měl starosta říci - konkurzy budou nebo nebudou.
Neví proč má jít zrovna teď ředitelka na pranýř. Měli jste situaci předem probrat a domluvit.
 
Pan Krákora – ať si rada sedne se všemi a vyřeší se to.
 
Pan starosta – Na zasedáních rady se problém rekonkurzů neřešil. To, o čem se tady dnes hovoří, jestli nějaké mají být nebo ne, je čistá spekulace a obavy „co kdyby“.
 
Pan Zápal – je třeba udělat čáru a jít jednat, myslí si a ví,- rada o tom nejednala a impuls přišel z druhé strany. Impulsem byla obava ze změny.
Diskuse o tom, co se kde řešilo při jednáních na komisi pro školství a vzdělávání.
 
Paní Šretrová – školská komise nic takového neřešila.
 
Děkujeme – odejděte, tak to postaveno nebylo.
 
Paní ředitelka Vejmolová – mnoho se povídá, pomlouvá, dostává i hnusný maily, nemá ale nic společného s aktivitou učitelů v souvislosti s peticí.
Do šablon ji nikdo netlačil, měla vytvořenou skupinu kantorů, kteří do toho půjdou. Pak nastalo období, že někteří učitelé byli nemocní a jen kolega umřel. Chtěli projekt šablon začít od září, podali až od března – inspekci to nevadilo.
Také koluje pomluva, že škola má málo školení pro učitele.
„To je naše věc, co si vybereme, prý jsem nezpracovala koncepci budoucího rozvoje školy, já jsem ale takový úkol nedostala“.
Paní ředitelka Vejmolová počítá s tím, že se konkurzu zúčastní, respektuje právo zřizovatele.
 
RM pověřila komisi pro školství a vzdělávání koncepcí, to je cesta správným směrem. Měl by pro to být vybrán odborník, agentura, město mělo na to uvolnit peníze – tak to tlumočila paní Pirichová.
Pan starosta – tak to nebylo, mluvilo se možná o nějaké malé částce 
Paní Knotková – panu starostovi měl být představen pan Křístek, předpokládá, že s panem Křístkem se zná z unie center pro rodinu a komunitu. Zaráží ji, že když je mimo  jiné pan Křístek členem a mluvčím Klubu přátel třídy „Začít spolu“ a předsedou klubu Korunka v Radotíně, jestli to je ten externí a nestranný odborník, který má pracovat na koncepci školy.
Pan starosta - pana Křístka neznám, nevím jestli ho uvidím, pokud bude schůzka, nemám s tím problém.
To, o čem mluvíte, je prostě to napětí.
Pan Kožíšek – mrzí ho, že není výstup ze školské komise, jestli jednala o konkurzech nebo ne.
Než zasedne rada – ať dá komise nějaký výstup.
 
Pan Keyř apeluje, ať je to korektní.
Doporučuje, aby ZM přijalo usnesení:
ZM doporučuje RM vypsat VŘ na pozice ředitele ve všech školských zařízeních města.
 
Pan Zápal – doporučení je symbolická záležitost, rozumí tomu.
Pan Keyř - ZM může vyjádřit názor.
 
Hlasování o návrhu Usnesení č. 4/10/2012
PRO 9             PROTI 1         ZDRŽEL 3
Usnesení bylo přijato
 
Konec jednání tohoto bodu
 
Přestávka 10 min – 18:50
 
2) Rozpočet města pro rok 2012 včetně grantů a rozpočtového výhledu
 
Diskuse k rozpočtu.
Dotaz k příjmům není.
Připomínky k výdajům:
 
Pan Keyř – dotaz, kde jsou rozpočtovány peníze na zídku – opatření odvodnění na starém sídliště
starosta – je to v ostatních kanalizacích 200 tis – je s tím počítáno.
 
Dr. Brabenec – poznámka školství,  - na FV zaznamenali ponížení rozpočtu pro školu, nikde ve školách neponižovali z důvodu, že mají šablony.
Pan starosta nemá problém s tím, aby se škole přidalo. V požadavcích školy bylo hodně na vybavení, interaktivní tabule atd.,
Dr. Brabenec – provozní peníze se mohou použít i na notebooky.
 
Mělo by se přijmout usnesení – pokud se v příjmové části objeví finanční prostředky, že bude navýšen rozpočet ZŠ.
Starosta – usnesení se přijme po schválení celého rozpočtu.
Vloni měla škola plnění 3,9 mil.
250 tis. bylo na opravy letos je na opravy 150 tis., tj. asi 7,5 tisíce na žáka.
 
K rozdělení grantů –
Dr. Brabenec – taneční kroužek má v návrhu 50 tis. Dlouhodobě dostává 50-60 tis., ale nikde nezaznamenal prezentaci města Mníšek.
Námitka –
Pan Boháč – (chodil do klubu tance) kroužek propaguje město Mníšek na soutěžích, všude se uvádí Klub společenského tance z Mníšku pod Brdy.
Dr. Brabenec - Dejme do názvu Mníšek.
Starosta – můžeme v tomto smyslu upravit smlouvu.
Pan Keyř – jestli klub tance funguje, navštěvuje ho mládež z Mníšku, tak ho podpořme.
Dr. Brabenec - místo toho by podpořil třeba fotbalisty
Bc. Šretrová – vždy říkala, aby se víc peněz dalo na malé fotbalisty.
Pan Keyř-  zaplať pánbůh, že děti z Mníšku tancují.
 
Diskuse, v kterém klubu je kolik dětí a s jakými výsledky pracují.
Ve smlouvě s panem Kojetínem musí být, že bude vystupovat s prezentací Mníšku.
Ing. Vejmola – pan Kojetín vychoval plno vynikajících tanečníků a tanečnic.
Pan Keyř – je pro to podporovat všechny, kteří se věnují dětem v jakémkoliv oboru.
Pan Boháč – dodává, že vždy, když se vystupovalo, třeba i při předtančeních, tak byl uváděn Klub společenského tance Mníšek.
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá RM zajistit doplnění smluvního vztahu o příspěvku na činnost pro KST Mníšek o podmínku propagace Města Mníšku pod Brdy navenek.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
(usnesení bude číslováno jako 11/10/2012)
 
Návrh Usnesení 5/10/2012
ZM schvaluje Rozpočet Města Mníšku pod Brdy na rok 2012 včetně rozdělení prostředků systému GRANT 2012 a rozpočtový výhled na léta 2013-2015.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
Usnesení bylo přijato.
 
 
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá RM zajistit v případě navýšení příjmové části rozpočtu prioritně navýšit rozpočet ZŠ Komenského 420 maximálně do výše 300 tis.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
(Usnesení bude číslováno jako 12//10/2012)
 
3) Majetkové záležitosti
Jednotlivé body přenáší a vysvětluje paní tajemnice Landová.
 
3/1 Žádost o bezúplatný převod pozemků č. parc. 2064 a 2065 v k.ú. MpB.
Dle územního plánu se jedná o pozemky uvedené pod č. 272 vyhlášky, které jsou vymezené pro nově navrhovanou veřejně prospěšnou stavbu – Pláž u rybníka Sýkorník – jih.
RM doporučila ZM požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Usnesení č. 6/10/2012
ZM schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků č. parc. 2064 a č. parc. 2065 v kat. území Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
 
3/2 Darovací smlouva A-TRIO Bydlení s.r.o.
Zastupitelstvu je předložena smlouva se společností A-TRIO Bydlení s.r.o., která je investorem v oblasti Lipek. Jedná se o výstavbu 16 RD. Smlouva je vzorovou smlouvou města. Jednotlivé investiční celky – vodovodní a kanalizační řad - jsou zkolaudovány a příslušní provozovatelé souhlasí s převzetím
Usnesení č. 7/10/2012
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností A-TRIO Bydlení s.r.o.. Smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
 
Dr. Brabenec – dotaz na problém s dešťovou kanalizací v Lipkách?
Pan starosta – už je vyčištěno, upraveno.
 
3/3 Nabídka bezúplatného převodu pozemku 2921/8 o výměře 30 m2 v k.ú. MpB do vlastnictví města.
Pozemek se nachází v těsné blízkosti komunikace v ulici Komenského.
Usnesení 8/10/2012
ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku 2921/8 o výměře 30m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 1006 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví Ing. Evžena Veselého do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
 
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Ing. Evženem Veselým, bytem Dobříšská 47, Mníšek pod Brdy jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o bezúplatném převodu pozemku 2921/8 o výměře 30m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 1006 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy
 
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené darovací smlouvy.
 
 
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
 
3/4 Žádost o bezúplatný převod, žádost o prodej pozemku p.č. 238 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pozemek p.č. 238 k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 110m2, zahrada, je ve vlastnictví města, Z. a J. Jeřábkovi ho mají připlocený ke svému pozemku p.č.237.
Odbor správy majetku nejprve řešil žádost o bezúplatný převod a protože nebyl prokazatelně doložen nabývací titul k pozemku, podali žadatelé novou žádost o odprodej pozemku č.p. 238.
RM nedoporučila bezúplatný převod a doporučila ZM jeho prodej za cenu 700,- kč/m2.
RM i opakovaným jednáním potvrdila své původní rozhodnutí o návrhu prodejní ceny.
 
Pan Keyř – doporučuje prodat pozemek za 700,-/m2, protože již v minulosti bylo řečeno, že se za 350,-/m2  budou prodávat jen břehy a zarostlé škarpy. I prodej za 700,- je to dárek.
Takové pozemky se za takovou cenu prodávaly i za starosty Jiroty.
Pan Keyř navrhuje zrušit ceny a udělat novou cenovou mapu např. 900,- a 2000,-.
Dr. Vilimovský – měla by být s novým ÚP stanovena cenová mapa.
Usnesení č. 9/10/2012
ZM nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 238 o výměře 110 m2 k.ú. Stříbrná Lhota.
ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 238 o výměře 110 m2 k.ú. Stříbrná Lhota předem vybraným zájemcům Zdeňkovi a  Janě Jeřábkovým za kupní cenu Kč 700,-Kč / m2.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
 
3/5 Nabídka bezúplatného převodu pozemku p.č.2864/4 v  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví města
Paní Dlouhá nabízí k bezúplatnému převodu do vlastnictví města pozemek v k.ú. Mníšek pod Brdy p.č.2864/4 o výměře 349m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, dle údajů z KN není vlastnické právo k předmětnému pozemku omezeno (bez zápisu).
 
Pozemek se nachází v těsné blízkosti silnice III/11510, vedoucí z Mníšku do Řitky - po pravé straně. Z části přímo sousedí s komunikací na pozemku p.č. 2864/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví Středočeského kraje. 
Na hranici pozemku roste stromořadí lip.
RM předmětnou záležitost projednala a nedoporučuje nabytí pozemku p.č. 2864/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Pozemek je pro město nepotřebný.
Usnesení 10/10/2012
ZM nesouhlasí s nabytím pozemku p.č. 2864/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 2 nepřítomni
 
Všechny body programu jsou projednány.
Další zasedání zastupitelstva by mělo být v červnu, ale mezi tím zřejmě bude muset být ještě jedno kvůli systémové vyhlášce na odpady.
 
Konec zasedání v 19:45 hod.
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
Alena Štamberková, v.r.                            
 
 
Ladislav Šimečka, v.r.                               
 
 
 
 
Starosta
Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.   
                     
 
 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 10, konaného dne 29.3.2012
 
 
 
Usnesení č. 1/10/2012:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Alenu Štamberkovou a Ladislava Šimečku a návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a František Keyř.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
 
Usnesení č. 2/10/2012:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Veřejná schůze
1) Konkurzy ve školských zařízeních Mníšku pod Brdy
2) Rozpočet města pro rok 2012, včetně grantů a rozpočtového výhledu na léta 2013-2015.
3) Majetkové záležitosti
 
Usnesení č. 3/10/2012:
ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12.3.2012.
 
Usnesení č. 4/10/2012
ZM doporučuje RM vypsat VŘ na pozice ředitele ve všech školských zařízeních města.
 
Usnesení č. 5/10/2012
ZM schvaluje Rozpočet Města Mníšku pod Brdy na rok 2012 včetně rozdělení prostředků systému GRANT 2012 a rozpočtový výhled na léta 2013-2015.
 
Usnesení č. 6/10/2012
ZM schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků č. parc. 2064 a č. parc. 2065 v kat. území Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
 
Usnesení č. 7/10/2012
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností A-TRIO Bydlení s.r.o.. Smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.
 
Usnesení č. 8/10/2012
ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku 2921/8 o výměře 30m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 1006 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví Ing. Evžena Veselého do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
 
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Ing. Evženem Veselým, bytem Dobříšská 47, Mníšek pod Brdy jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným o bezúplatném převodu pozemku 2921/8 o výměře 30m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 1006 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy
 
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené darovací smlouvy.
 
Usnesení č. 9/10/2012
ZM nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 238 o výměře 110 m2 k.ú. Stříbrná Lhota.
ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 238 o výměře 110 m2 k.ú. Stříbrná Lhota předem vybraným zájemcům Zdeňkovi a  Janě Jeřábkovým za kupní cenu Kč 700,-Kč / m2.
 
Usnesení č. 10/10/2012
ZM nesouhlasí s nabytím pozemku p.č. 2864/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
 
Usnesení č. 11/10/2012
ZM ukládá RM zajistit doplnění smluvního vztahu o příspěvku na činnost pro KST Mníšek o podmínku propagace Města Mníšku pod Brdy navenek.
 
Usnesení č. 12/10/2012
ZM ukládá RM zajistit v případě navýšení příjmové části rozpočtu prioritně navýšit rozpočet ZŠ Komenského 420 maximálně do výše 300 tis.
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                            Ing. Petr Digrin. Ph.D., v.r.
místostarosta                                                               starosta
 
 

Vyvěšeno: 10. 4. 2012

Datum sejmutí: 26. 4. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět