Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 10 ze dne 11.11.2015

Zápis ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 10 ze dne 11.11.2015

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Pavel Grygar, Marie Šretrová, Pavel Jeřábek, David Řehoř, Hana Kotoučová, Eva Jarolímková, Milan Kotouč (od 21:18 h)

 

Omluveni: Dana Dalešická, Šárka Slavíková Klímová, Miroslav Vilimovský

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:11 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin vítá občany na 10. zasedání, konstatuje, kdo ze zastupitelů se z jednání omlouvá.

Přistupuje se k volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu pana Pavla Jeřábka a paní Evu Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení pan David Řehoř MBA a Ing. Hana Kotoučová, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/10/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Pavla Jeřábka a Evu Jarolímkovou
a návrhovou komisi ve složení David Řehoř MBA a Ing. Hana Kotoučová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Schválení programu

Předsedající představuje připravený program:

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Zpráva FV

5) Dohoda o narovnání a zápočtu pohledávek

6) RO č. 6/2015

7) ZŠ - Pavilon

8) Zásady pro poskytování příspěvků na vyvážení jímek

9) Změny v placení parkovného na náměstí (tento bod by byl vypuštěn z důvodu, že ho předkládá paní Slavíková, která není dnes přítomna a pro jednání zastupitelstva ho připravila a bude ho chtít prezentovat příště).

10) OZV 1/2015 – (připravila a vysvětlí paní tajemnice Landová)

11) Zveřejňování smluv – (tento bod předložil pan dr.Vilimovský, ale místo něj ho přednese někdo jiný)

12) Volba člena FV

13) Darovací smlouva

14) Převod majetku – VOK – Město Mníšek pod Brdy  - nutno projednat důležité záležitosti ohledně přivaděče z Baní a jeho provozu.

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

 

Zast. Řehoř – žádá o předsun bodu 7, kde se bude projednávat Pavilon, hned za veřejnou schůzi na třetí místo.

Diskuse, kam projednání Pavilonu zařadit, protože to občany zajímá, a aby nemuseli čekat.

Zastupitelé se shodli na tom, že bod 7 bude projednán za bodem 4 tj. Zprávou finančního výboru, protože ta s tím souvisí.

Hlasování pro schválení přesunu programu.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Zast. Grygar – žádá, aby k bodu o Pavilonu mohla vystoupit se svým příspěvkem paní Davis a paní Jeřábková. Sám má připravené také nějaké poznámky a bude chtít k tomu promluvit.

Diskuse o tom, kdy kdo může vystoupit. Pan starosta upřesňuje domluvené:

Po prezentaci návrhu budou moci vystoupit se svými příspěvky paní Jeřábková a po ní paní Davis. Pan Grygar vystoupí v rámci diskuse zastupitelů, po něm bude mít případně prostor veřejnost, pak proběhne hlasování.

Hlasování pro souhlas s krátkým příspěvkem paní Jeřábkové a paní Davis.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Zast. Jeřábek – na minulém zasedání zastupitelstva byly zařazeny na jeho žádost body o zeleni a k prohlášení učitelů a návrh na ochranu osobnosti. Dnes zařazeny nejsou – nechce, aby byly zařazeny, ale něco o tom řekne ve veřejné diskusi.

 

Hlasování pro schválení celého upraveného programu (usnesení č. 2/10/2015)

(Pozn. Přesun bodu 7 za bod 4 a vynechání bodu č. 9)

PRO    11        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

2) Veřejná schůze

Pan Smetana – poznámka kvůli kontejnerům na hřbitově – nové kontejnery na komunální odpad jsou kryté. Stává se, že silný nárazový vítr přibouchává víka. Staršímu člověku by to mohlo přibouchnout ruce. Otázka – nemohly by tam být otevřené kontejnery? – Ptal se na to na sběrném dvoře, ale pán ze sběrného dvora mu vysvětlovat, že do otevřených kontejnerů naprší a pak to hnije.

Starosta – směrujte ten dotaz na pana Kožíška, aby se to nějak vyřešilo.

Snad se najde nějaké technické řešení.

Zast. Kožíšek – poté, co se zrušila dohoda o údržbě hřbitova s Komwagem, likvidujeme si odpad sami, máme ale málo kontejnerů. Měli jsme také problém s odvozem kovového šrotu, teď už se nám podařilo nějaké uvolnit.  Řešení kontejnerů na hřbitově bude ale spíš takové, že se tam dá nějaká kulatina, jako zábrana, aby to vítr nezavřel. S otevřenými kontejnery je skutečně problém v tom smyslu, že když tam naprší, tak náklad ztěžkne a likvidace se platí na váhu a pak je znát každé kilo na ceně za likvidaci odpadu.

 

Paní Janů – má několik připomínek:

  1. Komu patří komunikace a asfalt před vchodem do lékárny. Je to tam rozbité – hrozí úraz – mělo by se to dát opravit, diví se že si někdo ještě nestěžoval.
  2. Chtěla upozornit na nepořádek na pozemku u Alberta, ale už je to uklizeno - kolem trafačky
  3. Je to 10 let, co odevzdala řidičský průkaz, ale přesto upozorňuje na špatné značení ulic, označení hlavní silnice. V ulici Nová u školky chybí omezení rychlosti, u výjezdu u pošty je značka dej přednost, vzhůru nohama, v ulici V lipkách chybí značka, že jste na hlavní – vysvětluje nepříjemné situace - někdo dává přednost zprava – doporučuje udělat ulici V lipkách jako hlavní.
  4. Úprava pracovní doby ve školce – Parník. Často je svědkem toho, jak schvácení rodiče spěchají vyzvednout děti. Školka je do 16:30, doporučuje prodloužit pracovní dobu
    do 17 hodin. Každý nemá babičku, která může vyzvednout děti dřív a rodiče, kteří jezdí z Prahy, často nestíhají.
  5. Dotaz na autora příspěvku ve Zpravodaji č. 241, který je podepsán jako „vyjádření vedení města a úřadu“. Je toho názoru, když příspěvek není podepsán, tak neměl být ani vytištěn. Kdo je to vedení města a úřadu.

 

Odpovědi:

Starosta – k dotazu č. 2. Na radě se jednalo o úpravě Nádražní ulice u Alberta. Budou tam vykáceny sakury – proschlé a prostor bude vyčištěn a upraven.

Paní Duchoňová – k dotazu č. 3 - značky se postupně obměňují, v příštím týdnu je naplánovaná schůzka i s dopravní inženýrkou, aby se domluvil nějaký postup. Proběhne celková revize dopravních značek.

  • K dotazu č. 1 – na beton a asfalt před lékárnou se podíváme, děkuje za upozornění. Nikdo si zatím nestěžoval.

Zast. Jeřábek – bylo by dobré, aby lidi poslali náměty, kde jsou špatná značení, je plno nelogických značení po městě.

Paní Duchoňová – bude se to řešit celkově s dopravním odborem. Řešilo se to na schůzce
i s policií.

Starosta – je reálné obecně zavést pravidlo pravé ruky v některých částech starého sídliště
a někde i na novém sídlišti a to je důvod pro celkovou revizi značek. Město je přeznačkováno, a proto je tam taky hodně chyb. Některé značky se kradou, některé přibyly a je v tom zmatek a přitom koupit novou značku není laciná záležitost – spíš jich ubude.

Zast. Šretrová – k otázce č. 4 – pracovní doba ve školce. V její školce (pozn. zast. Šretrová
je ředitelkou MŠ 9. května) je otevírací doba od 7do 17 hodin. Už při zápisech řešili anketou, co by rodičům vyhovovalo. Při provozu od půl 7 měli ve školce málo dětí, asi jen tři a tak bylo možné dobu posunout od 7. V MŠ 9. května to posunuli, kolegyně v Nové ne.

Je to věc kolegyně Poučkové – ta je vedoucím toho školského objektu a případně o tom může rozhodnout. Může to také řešit školská komise.

Starosta – k dotazu č. 5 – vyjádření vedení města a úřadu. Vedení není tak veliká skupina, to jsem já a paní místostarostka Páterová, za vedení úřadu to byla paní Duchoňová.
– Na fotografii byl zjevně hodně poškozený mobiliář. Zastupitelé nejsou vedení města.

My jsme tenhle článek (vyjádření pod foto) napsali.

 

Zast. Jeřábek k lavičkám – nepovažuje rozšroubování lavičky jako zdevastování, ale jako demontáž – pod krycím plechem byla původní barva, ne avizované zinkování.

 

Paní Jeřábková – děkuje finančnímu výboru, že začali pracovat na účtu 042 a podpořili to, aby se ten účet aktualizoval, a že při příští závěrce si bude moci přečíst aktualizovaný stav.

Prosba na paní zastupitelku Wollnerovou, aby mluvila při svých příspěvcích hlasitěji, protože ve videonahrávkách není moc dobře slyšet, co říká.

Paní Jeřábková byla ráda, že jí FV vzal jako hosta na sezení FV, překvapilo jí ale, že se omluvila paní Duchoňová. Měla by k jednání dodat podklady, které měla poskytnout, to by mělo platit pro všechny členy, kteří se případně omluví a měli něco zpracovat.

Bylo by dobré ty dokumenty, které se mají projednávat, zasílat předem, aby se pak neříkalo – to ví jen paní Duchoňová.

Paní Wollnerová – proto se uvedla do zápisu z jednání FV větička o upozornění, aby se odpovědné osoby, jejichž účast je plánovaná, zúčastnily. Paní Duchoňová onemocněla náhle.

Paní Jeřábková – paní Duchoňová chyběla i na projednávání závěrečného účtu – měla by být zastupitelnost.

Paní Jeřábková uvádí, že hodně pracovala s klikacím rozpočtem města. Je tam spousta věcí nezařazených – 90% - kdy plánuje město, že to bude rozpracováno?

Druhové členění – nedopracovaný rozpočet. Od 1.7. to mělo být.

Starosta – to není, to se nepovedlo. Bude to od nového roku. Bylo to hrozně komplikované, dělat to zpětně. Faktury roku 2016 budou už v členění.

Paní Jeřábková - To stejné platí i u odborů.

U výdajů a příjmů podle akcí – po rozkliknutí – v příjmech je to v nějakém divném formátu, s kterým nejde pracovat. Nefungují součty.

 

Pan Hireš – navazuje na paní Jeřábkovou, - nestačí se divit – svědčí to o tom, že rozpočtové hospodaření není dokladovatelné. Před časem podal dotaz na kraj, bylo mu řečeno, že je účetnictví přezkoumáváno auditorem. Chtěl by vidět smlouvy s auditorem a všechny auditorské zprávy. V případě, že to nebude doloženo, tak to bude přezkoumávat Ministerstvo financí.

 

Starosta – žádá, pana Hireše o položení dotazu.

Pan Hireš - podal na úřad žádost dle zák. 106 o přístupu k informacím – nedostal žádnou odpověď.

Paní Šibřinová – včera vám odcházel dopis.

Pan Hireš – Před časem také na základě zák. 106 dostal smlouvu s architektem Kindlem – smlouva o dílo, neříká vůbec nic, po vejití v platnost nového občanského zákoníku měla být doplněna dodatkem – není. Bude žádat přezkoumání - to měl přezkoumat i auditor.

Proč to nenechali na trojkové obci? S přezkumem hospodaření souvisí i to, jak auditor postupoval. Může zpochybnit celou tvorbu územního plánování.

 

Starosta se omlouvá – vypršela délka pro možnost příspěvku.

Pan Hireš - dobře - položí otázky vůči kontrolnímu výboru ke všem problematickým otázkám.

Jedná se o nedemokratické jednání, co vidí vše ve Zpravodaji, je to postavené na hlavu.

Účelové zneužívání dotací, manipulované VŘ.

Starosta – ohrazuje se k tomu, že by město postupovalo v rozporu ze zákonem nebo docházelo k manipulacím.

Pan Hireš – to bude přezkoumáno.

 

Předseda KV – zast. Řehoř – reakce na pana Hireše – říkal jste, že KV nefunguje, to je závažné tvrzení. Tráví prací pro KV (k nelibosti rodiny) dost času, zajímá ho konkrétní námět, co nefunguje. Za všechny členy KV tvrdí, že té práci dávají dost.

Pan Řehoř žádá pana Hireše, aby napsal do mailu, v čem nefunguje KV.

Pan Hireš - podá podněty, a podle toho, jak dopadne jejich vyřízení, tak ta vyjádření pošle.

 

Zast. Grygar – jen upozornění - v podchodu ke Kovohutím nesvítí světla

Starosta – víme o tom, už je to nahlášeno. Někdo to zase všechno vylámal.

Zast. Řehoř – vedle školky taky nesvítí světla.

Diskuse s paní Duchoňovou - je nahlášeno, řeší se to.

 

Zast. Jeřábek – děkuje paní zastupitelce Slavíkové, za práci, kterou věnovala přípravám setkání na téma předzámčí. Je rád, že něco takového připravila a že se něco takového uskutečnilo. Sešlo se mnoho nápadů. Je třeba mít od lidí odezvu, snad se to dostane na komisi pro územní plánování. Mrzí ho, že členové komise na to jednání nepřišli.

Také se chce omluvit paní Melichové, že jí zatáhl do sporu v Mníšku. Pozval jí na to červnové zastupitelstvo, protože myslel, že to pomůže, když řekne svoje názory a zastupitelstvo by mělo k tomu přijmout stanovisko – k prohlášení učitelů a prošetřit žádost paní Melichové na ochranu osobnosti, kterou zaslala všem zastupitelům a ZŠ.

– měla odvahu, sebrala názory od maminek o nespokojenosti s jednáním ve škole a za všechny vystoupila.

Pan Jeřábek žádal o zařazení bodu do zastupitelstva – nedostal odpověď.

Oslovil konzultanta na problematiku školství s prosbou o radu a vyjádření k nastalé situaci.

Odpověď konzultanta – reakci na prohlášení učitelů - zaslanou e-mailem pan Jeřábek čte:

 

Vážený pane Jeřábku,

 

je to vlastně docela běžná situace. Školy a učitelé jsou strašně hákliví na to, když jim do toho rodiče mluví. Čím je škola uzavřenější, tím je reakce popuzenější.

 

Ten učitelský dopis je zcela typický, neřeší věcné záležitosti, ale osobu. A závěrečný výčet toho, co je na škole lépe, je pro kohokoli znalého školního prostředí usvědčující.

 

Začít počtem interaktivních tabulí, to je jen důkaz, že vedení řeší materiální věci a ty pedagogické mu unikají. V tom seznamu není fakticky ani jedna položka, která by naznačovala pedagogickou inovativnost školy.

 

Nicméně stěžovat si na to, že škola dopis má na stránkách a jestli to v není v rozporu s tím či oním, to také nemá žádný smysl. Utopíte se v detailech.

 

Postavil bych se k tomu takto: evaluace školy je opravdu běžná věc. Nicméně se ukázalo z reakce učitelů, že situace je vážnější než vypadala, bylo by tedy dobré, kdyby zřizovatel svolal veřejnou debatu učitelů a rodičovské veřejnosti, aby bylo možné mluvit o hranicích pedagogické autonomie a vlivu rodičů a chod školy. Evaluace a tato debata se musí jasně a striktně oddělit.

 

Hranice autonomie školy není jasná ani z jedné strany, to je obvyklý problém i na inovativních školách, na to upozorňuji. K té debatě si pozvěte mediátora, to by neměl moderovat nikdo od vás, a to z jakéhokoli tábora.

 

Pokud chcete vědět víc, zavolejte.

 

Pan Jeřábek záměrně neuvedl jméno konzultanta.

 

Chtěl, aby se to prodiskutovalo, ale zastupitelé nereagovali, je to škoda, protože si myslí, že to nebylo ve zlém. Škola je těžký mechanismus, měli bychom jim pomoc v komunikaci.

 

Místostarostka Páterová – na zasedání ZM, kde se to řešilo, bylo přijato usnesení o evaluaci školy, rozhodli jsme se o tom společně, je na to pracovní skupina, probíralo se to na radě, paní ředitelka zdůrazňovala, že rodiče mohou komunikovat a vyjadřovat se.

 

Zast. Jeřábek – stále nám tady ale chybí ta reakce na tu ochranu osobnosti.

 

Zast. Kotoučová – paní ředitelka byla na radě a byla seznámena se stanoviskem rady.
Už dlouho se na toto téma hovoří. Pokud se něco takového, jako bylo prohlášení učitelů,
na stránkách školy objeví, tak tam nesmí být jméno. Sama si myslí, že něco takového do školy nepatří.

Starosta – nastartovalo to nějaké činnosti, ty se proberou, škola má nějaké mantinely, paní ředitelka zná názory rady. Na radě se to projednávalo.

 

Paní Janů – dotaz na starostu - proč si uvádíte mailovou adresu, na kterou vůbec neodpovídáte? Poslala panu starostovi dotaz a dosud nedostala odpověď.

Starosta – může se stát, že někomu neodpoví – chodí mu denně kolem 200 mailů, může se stát, že něco přehlédne.

Starosta – rád vám odpovím – pošlete to prosím znova.

 

Zast. Řehoř – odpověď není úplně uspokojující, není možné 40 dnů neodpovědět. Nechcete si někoho pověřit, aby vám dělal správu mailů.?

Starosta - rád by si svoje e-maily vyřizoval sám, byť se mu může stát, že některý vynechá.

 

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Od posledního zasedání se RM sešla čtyřikrát. Řešila především záležitosti, které se týkaly výstavby školního pavilonu, zvýšení kapacity kuchyně pro letošní a příští rok, vyhlásila grantová řízení pro rok 2016, diskutovala o tvorbě nového webu města.

Při této příležitosti rada rozhodla o uveřejnění výzvy a i zde pan starosta vyzývá všechny odborníky na webové stránky, zda by se nechtěli účastnit tvorby nových webových stránek města, kdo má chuť, hlaste u Miloše Navrátila.

 

Rada také rozhodla ve spolupráci s FK o položení umělého trávníku na ploše bývalého tenisového kurtu. V tomto období zasedal a jednal i FV, který řešil především plnění rozpočtu města, návrh financování stavby školního pavilonu, a projednal návrh rozpočtového opatření. Také zasedal KV, komise pro ŽP, pracovní skupina Kovohutě, komise pro vzdělávání, pracovní skupina pro pavilon Uskutečnila se i dvě pracovní setkání zastupitelů, kde se projednával návrh nového školního pavilonu.

Dále pan starosta informoval zastupitele o pracích na intenzifikaci ČOV, byl zahájen zkušení provoz.

Práce na přivaděči Baně pomalu končí. Část k Mníšku je hotová. Nyní se začíná realizovat výměna potrubí od STK k vodojemu Včelník. K této výměně bude podrobnější informace
na příštím ZM.

Výstavba tělocvičny byla zahájena, byly stanoveny termíny kontrolních dnů. Byl vybrán technický dozor stavby a dozor BOZP. Průběh příprav:

20.10.2015 byla podepsána smlouva s dodavatelem. 23.10.2015 bylo protokolárně předáno staveniště. V týdnu po svátcích proběhly koordinační porady a byla vyklizena nářaďovna 
a prostor zařízení staveniště. V týdnu od 2.1120154 byla upřesňována konstrukce haly
a zadána výroba lamelového oblouku. Od 6.11 se zaváží staveniště. Od 9.11. probíhá zajišťování a bourání nářaďovny – bude do pátku. Od 16.11 dojde k vypnutí VN kabelu
a budou zahájeny zemní práce, které budou probíhat cca 10-15 dní. Poté bude zahájeno betonování základů.

Práce budou probíhat i o svátcích a sobotách a nedělích tak, aby objem vlastní prostavěnosti byl maximální. V pátek 13.11. bude dodavatel odevzdávat podrobný harmonogram prací – tolik k tělocvičně.

 

Příprava dotací v roce 2015

Byla podána žádost na obnovu ulice Lhotecká v rozsahu křižovatky Skalecká, Lhotecká – Kvíkalka – nebyla úspěšná.

Město získalo dotaci na dovybavení cyklostezek z fondů Středočeského kraje, realizace se připravuje – to má na starosti paní místostarostka.

 

Zast. Řehoř – dodává – minulý týden zasedal KV, ale zatím není hotová zpráva.

Jedno z přijatých usnesení KV se velmi dotýká toho bodu výstavby tělocvičny a pavilonu. Jako KV se usnesli, že doporučují ZM, aby pověřilo starostu nebo RM zasíláním týdenního reportu výstavby. Čas je neskutečně napnutý, ale my jako KV to chceme mít plně pod kontrolou. Podrobný harmonogram bychom chtěli tento pátek a následně každý pátek stavení deník včetně komentáře.

Starosta – to se bude posílat všem zastupitelům- v rozsahu třeba 10 bodů.

 

Report bude KV chtít i u pavilonu.

Rada zaúkoluje OSMI rozesíláním reportu – KV a ZM

 

Usnesení 3/10/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4)  Zpráva FV

Přednáší zast.Wollnerová – FV zasedal pošesté. Kromě tří členů se účastnili všichni ostatní
a hosté. Za město pan starosta a paní místostarostka, za FO paní Šibřinová a host paní Lenka Jeřábková. Omluvena byla paní Duchoňová za OSMI.

Na programu jednání bylo rozpočtové opatření č. 6/2015, pak prezentace paní Jeřábkové a finanční plán k přístavbě ZŠ Komenského 420.

 

FV upozorňuje na nutnost účasti odpovědných osob na jednáních FV. Bez jejich účasti jednání postrádají smysl.

 

FV projednal předložené RO č. 6/2015. Dotazy, které vzešly od členů FV, byly zodpovězeny vedoucí FO a starostou města.

FV usnesením doporučil ZM schválit RO č. 6/2015.

 

FV  projednal a vzal na vědomí prezentaci hosta – paní Bc. Lenky Jeřábkové.

 

FV projednal předložené materiály k investiční akci Pavilon. Pan Keyř navrhuje vytvořit v roce 2016 a 2017 rozpočtovou rezervu ve výši 3,5 – 4 mil. Kč v případě, že bude přijat úvěr na Pavilon pro splátky úvěru v roce 2018 a 2019, kdy bude úvěrem město zatíženo nejvíce.

Navrhovanou zadluženost města považuje FV za akceptovatelnou, jak v rozsahu 10, tak 15 let splácení. FV doporučuje ZM projednat a zvážit celkovou investici do Pavilonu i s ohledem na ostatní investiční akce města.

 

Usnesení 4/10//2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 6 ze dne 26.10.2015.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

 

7) ZŠ – Pavilon

Materiály reflektují to, co bylo řečeno na pracovních setkáních a veřejném jednání.

Materiál doplněn o grafickou část a materiál k finančním možnostem města.

Promítnuta prezentace s výkladem pana starosty.

Předvedeny křivky demografického vývoje a vývoj školních tříd od roku 2005/2006 až do 2012, kdy vznikla první studie. Uvedeny počty tříd a počty žáků. Od roku 2012 se začalo pracovat na třech etapách – první maximální zkapacitnění ve stávajících podmínkách školy
až na 26 tříd – to stálo asi 8,5 až 9 mil, Druhou etapou je doplnění chybějících kapacit – chybělo na celkový počet – nedostatek v kapacitě šaten, tělocvičny, ale vyhovuje jídelna. Pokud by se překročil počet žáků 850, nevyhovuje ani jídelna a tělocvična. Proto se začalo pracovat na tělocvičně.

Cílový stav je až po dostavbě pavilonu.

Rovněž je dramatický vývoj v družině, nevyhovující prostory pro kulturu, mimoškolní činnosti.

Od roku 93 do 2014 přibylo 1329 obyvatel trvale hlášených, to úplně nekoresponduje s tím, kolik lidí se opravdu přistěhovalo.

V roce 2014 (volby) – skončila realizace 1. etapy, v době po volbách bylo připraveno to, že existovala studie, jak školu zkapacitníme.

ZM zastupitelstvo přistoupilo nejprve k tělocvičně, to je průběh, který sledujete a od března se začal řešit pavilon – (Ukázán původní návrh studií). Nakonec to dopadlo jinak i s tělocvičnou. Návrh pavilonu - mělo být 9 tříd s malým krčkem směřujícím k hlavnímu vchodu.

 

Starosta předává slovo panu Nádvorníkovi.

Hned po volbách se začalo pracovat dál na projektu. Od března 2015 vznikla pracovní skupina, kde vznikl nový nápad na spojení školy a kulturně společenského života v Mníšku. Sestavovala se tabulka potřeb, co by tam vše mohlo být a co by se tam mohlo vměstnat a co by bylo realizovatelné, samozřejmě i finančně. Od uživatelů sesbírali návrhy, co by považovali za ideální. Studie z roku 2012 se jim nelíbila, návrh toho moc v podstatě neřešil a byl drahý.

Chtěli, aby ten pavilon obsahoval co nejvíce možností.

Po shromáždění požadavků oslovili odborníka, aby dle sesbíraných požadavků vypracoval hmotovou studii, jestli se tam taky vejde do prostoru před školou. Byly tři návrhy. Vybrali jeden, který bude dnes pan architekt prezentovat. Na obrázcích je ukázán pohled na všechny tři varianty. Ta třetí se nechala rozpracovat – budova o třech podlažích.

Bylo nutné vše rozkreslit tak, aby to odpovídalo všem požadavkům i bezpečnostním a jak to bude vše poskládáno – to probíhalo asi 4 měsíce, koncem srpna se dopracovali ke konečné podobě, která byla v září představena.

Děkuje všem, kteří se na tom účastnili – byly to desítky hodin jednání, dolaďování všeho co chybí pro všechny, kdo tam budou mít prostory, klubovny, zázemí. atd.

Chtěli využít příležitost, kterou Mníšek už mít asi nebude.

Stávající prostory jsou velice nevyhovující –

Jsou si vědomi, že proces nebyl dokonalý, ale kdo nic nedělá, tak nic nezkazí. Chtěli předložit něco, co bude mít smysl a logiku.

 

Starosta – Přiblížení finančních záležitostí kolem stavby - Odhad 85 mil. s DPH. Nejsou v tom finance na parkovací plochy. Skoro 45 mil. bude z dotace a 37 mil. z úvěru.

 

K dotaci blíže paní místostarostka Páterová:

Dotace se v podstatě skládá ze tří fází – první proběhla v roce 2014, dílny se měnily na třídy - 5,94 mil., v roce 2015 – tělocvična 12,04 mil. – to teď probíhá a poslední část je pro rok 2016 - 44,78 mil. Musíme vyčerpat do 30.11.2016

Proběhla konzultace na MF – dohodnuto posunutí do 31.12.2016. Dotaci nešlo čerpat dřív, nejde to ani později. Nevyčerpané prostředky by na konci roku propadly.

 

Někdo se ptá, proč tam jsou navrženy další věci kromě tříd, jestli to nebude vadit v dotaci – je to naopak. Musí se splnit dostavba devíti tříd a to, co se tam udělá navíc, - MF se k tomu staví kladně, že sami (město) přidáváme družiny a sál – při jednání to bylo kvitováno s povděkem.

Dotace je přidělena na technologické a stavební části stavby.

 

Starosta – o finančních propočtech

Návrh – neznamená, že se ještě nemůže něco změnit. To je to, co jsme požadovali od zastupitelů – podněty na změny. Na fasádě se dá pracovat. Teď jde o schválení nebo neschválení věcného záměru – to znamená, musíme rozhodnout o tom, že - bude to stát tady a začněme projektovat. Po schválení by teď měla být soutěž na projektanta, pak soutěž na dodavatele a do prosince 2016 musíme vyčerpat část od MF.

Pan architekt řekne, proč to navrhl tak jak to vypadá.

Někdo chtěl druhou školu. Musí to být zkapacitnění ZŠ Komenského – nemůže to být žádná jiná ZŠ. To by neodpovídalo podmínkám dotace.

Rozumí obavám, že to stojí hodně peněz, ale je to rozhodnutí o tom, co chceme.

 

Zast. Řehoř – doplňuje informace, považuje to za důležité. Lukáš (pan Nádvorník) prezentoval, že na přípravě Pavilonu byl v pracovní skupině Řehoř a Dalešická a další lidé – to je skutečně pravda. Na první jednání dorazili, to bylo to jednání se sbíráním nápadů, kde si říkali, co by bylo fajn, aby tam bylo, aby to nebylo jen 9 tříd, ale aby to bylo multifunkční centrum. Pak nastala dlouhá doba ticha, kdy opoziční zastupitelé se ptali, co je nového a vždy bylo řečeno, - pracuje se na tom, až v září, kde rovnou seděl pan architekt Gromski, byla představena studie, kterou za chvíli uvidíte. Považuje za důležité říci, že nesouhlasí s procesem, jakým byla pořízena ta studie spíše kampusu – protože to bylo bez diskuzí a debat, o kterých Lukáš mluvil.

Musí říct – že osobně nesouhlasí s procesem, jakým se k tomu kampusu dostali, na druhou stranu se mu líbí a chce to podpořit.

 

Architekt Gromski – Na úvod mluví o nově navrženém kulturním sálu v porovnání se sálem, kde právě zasedají zastupitelé.

Asi před půl rokem dostali zadání – nejprve jako konzultant a pak jako zpracovatel studie.

Energeticky úsporný dům, nízké provozní náklady, praktický a dává energii – optimistický a bude lákadlem pro lidi. To, co teď zbývá mezi baráky, není ten veřejný prostor, jak si ho představujeme.

Popisuje funkce stavby. Dům je kompaktní, použité materiály snižují náklady a čas na stavbu.

Pan architekt popsal řešení jednotlivých podlaží a vysvětloval vznesené dotazy.

 

Další příspěvek k návrhu Pavilonu – paní Jeřábková.

Pohled na finance z jiného úhlu.

Nemá to za cíl, aby se projekt neschválil, ale jde o to, aby si občané uvědomili, že je to zásadní krok do budoucna.

Začátkem prázdnin byla studie – poslední varianta v září. Už dříve by sbírala nejen data, ale začala by pracovat i na financích protože tato stránka je neméně důležitá.

Město požádalo pana Tesaře, aby se vyjádřil k zadlužení města, vyhodnotil to takovým způsobem, že je to jen konstatování faktů. Jedna z podmínek byla zpracování podrobných analýz a rozpočtový výhled – to není v současné době k dispozici.

Podle ní je odhad finančních možností města zkreslený.

Předkládá svoje úvahy, není provedena detailní finanční analýza.

Přehled pana starosty ukazuje model za ideálních podmínek.

V současné době město nemá požádáno o žádnou dotaci na vybavení (2017,2018).

Domnívá se, že úvěrové zatížení je rozumné.

 

21:18 – příchod Milana Kotouče – přítomno 12 zastupitelů

 

Měl by být vypracován krizový plán města

Pokud se dnes záměr schválí, doporučuje ho schválit, jako předběžné rozhodnutí. Po doplnění všech analýz se může následně rozhodovat dále.

Zast. Kotoučová – myslíš si, že schválení záměru je špatně?

Paní Jeřábková – Ne, ale musí se doplnit všechny potřebné náležitosti, rozpočty atd.

Starosta – v zásadě Vaše prezentace je o tom, že upozorňujete na nějaká rizika – říkáte, ano, ale pozor, nemuselo by se to vyvíjet tak skvěle,

Paní Jeřábková – Ano, myslí si, že všechna rizika vyhodnocena nejsou a aby se to doplnilo např. o predikce do roku 2016.

Starosta – to je vyhozená lidská práce protože neznáte predikci rozpočtu státu, protože neznám příjmovou stránku rozpočtu.

Paní Jeřábková – ale výdaje můžete zahrnout všechny.

Starosta – v příjmové stránce, rozpočet se už tvoří, jako KÚ dělá hned v lednu úpravy příjmové části rozpočtu podle státního rozpočtu.

Zst. Řehoř – spousta věcí se dá vysvětlit, protože budete mít dodatečné informace,

Starosta – v podstatě chcete říct pozor, dejte si pozor.

 

Zast. Grygar – na jaře vznikla skupina Pavilon a ne společenský nebo kulturní dům – rozpočet měl být 65 mil.

Zast. Grygar uvádí zase svoje propočty z jiného úhlu pohledu – finanční možnosti města Závěrem pana Tesaře bylo, že máme udělat analýzu.

Zast. Grygar vysvětluje své ekonomické úvahy. Do diskuse se zapojí pan starosta.

 

Pan Zápal – vy se o těchto věcech bavíte u studie a ještě nevíte, jak bude vysoká skutečnost projektu.

Předcházející prezentace upozorňují na obavy, rizika. Tím se zabíjí prostor pro další vývoj. Řekněte, že ten návrh pouštíte do prvního kola a že je vše nutné dopracovat.

Běžné příjmy 83 mil. Mandatorní výdaje 62 mil., k dispozici 21 mil.

 

Zast. Jeřábek – o tom to tady všechno je, abychom si to všechno uvědomili, kolegové řekli, proč je potřebné, aby se ty analýzy udělaly. Všichni zastupitelé to dostali předem, mohli to prostudovat.

 

Další příspěvek má mít paní Davis, diskuse se protahuje a času je málo.

Starosta upozorňuje na časový problém.

Paní Davis sama uvádí, že svůj příspěvek zkrátí na třetinu, protože mnohé už bylo řečeno.

 

Diskuse o přerušení nebo prodloužení zasedání.

Hlasování o prodloužení zasedání zastupitelstva do 23 hod.

PRO 8             PROTI 4         ZDRŽEL SE 0

 

Zast. Nováková odchází ve 21:50 – přítomno 11 zast.

 

Příspěvek – Magdalena Davis – uvádí obavy obyvatelstva, které apeluje na zastupitele, aby věc dobře promysleli.

Jde jim o budoucnost města.

Mohou tam být chyby, muže to být nepřesné.

Návrh je atraktivní.

Harmonogram se ale jeví jako nereálný, konečná cena může být ve skutečnosti vyšší.

Vybrání zhotovitele může být v únoru, zahájení prací pak někdy květen/červen 2016. Pokud nebude dodržen harmonogram, může to ovlivnit možnost čerpat dotaci.

Mluví o podobných projektech – ZŠ Kněžmost – vyšli z jejich harmonogramu. Předvádí na podobných projektech předpokládaný harmonogram (podle jejich odhadů). Mají obavy, že to celé nelze časově zvládnout. Byli by rádi, kdyby to pravda nebyla. Požádali o posouzení firmu, která připravovala ESMARIN – předpoklad stavby 13 měsíců, rozpočet + 9 procent (nepředpokládané vícepráce).

 

Pan Šulc – může se podělit o zkušenosti z přípravou a výstavbou ESMARINU – je to podobná stavba zhruba stejně veliká.

Původně předpokládal spojené územní a stavební řízení, nakonec se rozhodli pro rozdělené řízení – bylo to lepší.

Časový odhad byl 6 měsíců, zkušenost byla z různých důvodů 18 měsíců, reálně by to mělo být tak 12 měsíců.

Doporučuje, aby se zastupitelé na všechny zpracované harmonogramy zaměřili.

Má za to, že v nejlepším případě by mohla stavba začít v prosinci 2016.

Výběr projektanta bude trvat tak 2 měsíce. Zajištění stanovisek všech orgánů, sousedů – to je seznam na dvě stránky. Podle inženýringu to trvá tak 2 měsíce. Pokud se dělá dokumentace realizační, tak další dva měsíce, pak nastává stavební řízení – to nejde zkrátit – navazují lhůty, – 60 dnů. Posloupnosti zkrátit nejde – lze pouze vzít na sebe riziko – pracovat na realizační dokumentaci před ukončením územního řízení. S nejvíce zkrácenými lhůtami je reálný začátek v prosinci 2016. Za to se nedá prostavět 44 mil.

Nezná ale podmínky rozhodnutí o dotaci.

Zast. Jeřábek – můžete nám přibližně říct provozní náklady?

Pan Šulc – my máme naprosto nesmyslné vyhřívání do haly, vody do bazénu – to je nesrovnatelné.

 

Pan architekt – je rozdíl u projektů pro privát a pro veřejnou správu.

U privátu inženýrská činnost probíhá daleko komplikovanější.

Veřejná správa má ale stejné problémy – jednotlivé fáze projektu navazují, architekt nese riziko, jestli to podstoupí, úřady všude dostávají peníze na poslední chvíli.

Každý projekt je vydlážděn lidmi, kteří tvrdí, že to není možné.

Černošice, Chuchle, všude je to podobné, ale například v Chuchli lidé pomohli, složili se na vybavení školy.

Nejde sloučit územní a stavební řízení, ale není to tak velké riziko, aby se to nedalo vyprojektovat

 

Starosta – všichni tvrdíte, že to nejde stihnout, ale je několik způsobů jak to zkrátit.

 

Pan Šulc – podívejte se na to, než to schválíte.

Zast. Řehoř - dnes se k ničemu nezavazujeme.

Některá rizika jsou umenšitelná.

Pan Zápal – realizoval projekty za 50 mil., v poslední době s tím má dost zkušeností.

„Vy se tady upnete k nějakému harmonogramu, a když bude špatně vycházet, tak odstoupíte. Když to nevyjde, tak podáte jiný dotační titul – jinou žádost – budete mít připravený projekt. V polovině třeba zjistíte, že to dál nejde. Musíte hledat způsoby – a ne negativa“.

 

Pan Trkan- to skončí průšvihem, to nemůže dopadnout dobře.

Zast. Jeřábek – zajímá ho, zda je připraven nějaký krizový plán.

Podle toho, jak to dopadne, se buď využije 44 mil., nebo nevyužije, ale kam ubytujeme ty třídy, pro které nebudou postaveny nové třídy? – Proč neudělat něco souběžného? - Něco rychlého.

Starosta – teď jste si sám odpověděl – zkoušíme to, v březnu budeme vědět, jak to asi dopadne a případně budeme muset řešit jiné řešení.

Nemůžeme dát nějaké buňky do toho prostoru před školu.

 

Pan Keyř – tohle nikam nevede – to je jedno, o kolik jde, všichni jste si řekli, do kdy se to dá stopnout.

Všechny čísla, který tady byly řešený jsou stejně v řádech milionů nepřesný. Neznáme, jaký to bude do budoucna.

Zodpovědnost má pořád jenom jeden a to je starosta. Každý do toho mluví, že udělá pro děti cokoliv. K tomu má co říct ředitelka.  Už tři hodiny se tady probírají hypotézy, který vymyslí každý.

Pan Keyř zdůrazňuje, že to, co tady řekl, to je jen v dobrém, - „štěkat“ na sebe nemá vůbec cenu.

 

Starosta vysvětluje připravená usnesení. A postup, který by měl následovat včetně krizového návrhu.

Hlasování:

Usnesení č. 7/10/2015

ZM schvaluje záměr výstavby multifunkčního Pavilonu jako 3. etapy projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“ dle ověřovací studie zpracované společností GRIDO architektura
& design s.r.o.

PRO 9                         PROTI 0         ZDRŽELI SE 2

 

Pan Keyř – už několikrát řekl, že zdržet hlasování se může jen ten, kdo byl čůrat, nebo se ho to osobně týká. Lidi zvolili zastupitele proto, že chtějí znát názor a ne být „nemastnej neslanej“

Nastolte ten řád – jste chytrý lidi – ukažte - mám názor, - ANO, - NE.

 

Zast. Jeřábek – zdržel se – stavba se mu líbí, ale nesouhlasí s procesem.

 

Usnesení č. 8/10/2015

ZM města pověřuje RM zadáním výběrového řízení na dodavatele projekčních prací
ke 3. etapě projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“.

PRO 8             PROTI 1         ZDRŽEL SE1                        1 nepřítomen

 

Usnesení č. 9/10/2015

ZM města pověřuje RM zadáním vypracování studie parkování v oblasti ulic J. Šťastného, Nádražní, Komenského v souvislosti se 3. etapou projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“

PRO 9            PROTI 0         ZDRŽELI SE 2

 

Pan starosta upřesňuje – z časových důvodů, že budou muset být odloženy některé body programu na příští jednání, ale je nezbytně nutné schválit výstupy koncesního řízení – koncesní smlouvy týkající se přivaděče Baně. Jednotliví členové svazku obcí VOK na závěr koncesního řízení, po výběru nového provozovatele schvalují koncesní smlouvu a následně dohody vlastníků provozně souvisejících celků – vodovodů a to mezi Svazkem obcí VOK a Městem. Materiály byly k dispozici v podkladech pro zastupitele pod bodem 14).

Hlasování o navrženém usnesení č. 16:

Usnesení č. 16/10/2015

ZM schvaluje koncesní smlouvu s vítězem koncesního řízení na provozování vodovodního přivaděče pro zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou, společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

ZM schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech a to mezi Městem Mníšek pod Brdy a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.

PRO 11           PROTI 0        ZDRŽELI SE 0

 

Jako poslední je nutné odsouhlasit rozpočtové opatření – bylo projednáno jak radou, tak finančním výborem, který ho doporučil ke schválení.

Hlasování o návrhu usnesení č.6.

Usnesení č. 6/10/2015

Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 6/2015.

PRO 11           PROTI 0        ZDRŽELI SE 0

 

Body, k nimž jsou navržena usnesení č. 5)  a dále č. 10) až 15) budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.

(Pozn. projednán bude též bod 8), který byl vynechán již při schvalování programu.)

 

Konec zasedání ve 22:55 hod.

 

 

Ověřovatelé:

 

Pavel Jeřábek                                     ………………………………………

 

Eva Jarolímková                                ………………………………………

 

Ing. Petr Digrin Ph.D.

Starosta                                              ………………………………………

 

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 10,  konaného dne 11. 11. 2015

 

 

Usnesení č. 1/10/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Pavla Jeřábka a paní Evu Jarolímkovou.
a návrhovou komisi ve složení David Řehoř MBA a Ing. Hana Kotoučová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/10/2015

Zastupitelstvo města schvaluje následující upravený program zasedání:

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Zpráva FV

5) ZŠ - Pavilon

6) Dohoda o narovnání a zápočtu pohledávek

7) RO č. 6/2015

8) Zásady pro poskytování příspěvků na vyvážení jímek

9) OZV 1/2015

10) Zveřejňování smluv

11) Volba člena FV

12) Darovací smlouva

13) Převod majetku – VOK – Město Mníšek pod Brdy

 

Usnesení č. 3/10/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/10/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 6 ze dne 26.10.2015.

 

(Pozn. - o Usnesení č. 5/10/2015 nebylo hlasováno – bod byl odložen)

 

Usnesení č. 6/10/2015

Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 6/2015.

 

Usnesení č. 7/10/2015

ZM schvaluje záměr výstavby multifunkčního Pavilonu jako 3. etapy projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“ dle ověřovací studie zpracované společností GRIDO architektura
& design s.r.o.

 

Usnesení č. 8/10/2015

ZM města pověřuje RM zadáním výběrového řízení na dodavatele projekčních prací
ke 3. etapě projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“.

 

Usnesení č. 9/10/2015

ZM města pověřuje RM zadáním vypracování studie parkování v oblasti ulic J. Šťastného, Nádražní, Komenského v souvislosti se 3. etapou projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“

 

Usnesení 16/10/2015

ZM schvaluje koncesní smlouvu s vítězem koncesního řízení na provozování vodovodního přivaděče pro zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou, společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

ZM schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech a to mezi Městem Mníšek pod Brdy a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.

 

(Pozn. – o návrzích usnesení č. 10-15/10/2015 nebylo hlasováno – body jednání byly odloženy)

 

Daniela Páterová                                                                   Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarostka                                                                       starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět