Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva č. 19 ze dne 18.3.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 19 ze dne 18.3.2014

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Brabenec, Milan Kotouč, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Alena Štamberková, Miroslav Vilimovský,  Karel Vejmola, Ladislav Šimečka, Marie Šretrová, Jiří Zápal (12), František Keyř (později 13)

Omluveny: Vladimíra Pirichová, Eva Jarolímková (2)

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

Pan starosta upozorňuje zastupitele, že dodatečně dnes dostávají doplňující materiály (mapové podklady) ke dvěma žádostem z  majetkové oblasti.

Také našli na stolech jednu smlouvu, která se týká svazku obcí a přivaděče Baně a o její projednání dodatečně požádá při schvalování programu.

 

Pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva, paní Pirichová a Jarolímková se z dnešního jednání omluvily a pan Keyř přijde trochu později.

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu JUDr. Miroslava Vilimovského a Alenu Štamberkovou a  do návrhové komise pana Ladislava Šimečku a místo původně zamýšleného pana Keyře, který není přítomen navrhuje Aleše Krákoru, zapisovatelkou navrhuje paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 1/19/2014

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  JUDr. Miroslava Vilimovského a Alenu Štamberkovou a návrhovou komisi ve složení Ladislav Šimečka a Aleš Krákora.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat:

1)   Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Projekt „Kompostárna v Mníšku pod Brdy“

5) Grant 2014

6) Rozpočet města pro rok 2014 + rozpočtový výhled

7) Směrnice o schvalování účetních závěrek

8) Majetkové záležitosti

9) Čestné občanství

10) Přísedící okresního soudu

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu. Nikdo se s žádným požadavkem na doplnění programu nepřihlásil.

Pan starosta žádá o schválení avizovaného doplnění bodu - do majetkových záležitostí – jedná se o nutné projednání budoucí smlouvy kupní s panem  Pospíšilem na pozemek, který je nutný v souvislosti s plánovanou výstavbou přivaděče z Baní. Ve stanovách svazku obcí je dáno, že takovou smlouvu musí schválit všechny obce svazku - protože jde o nákup pozemku.

Hlasování PRO schválení zařazení projednání návrhu smlouvy do bodu 8 majetkové záležitosti.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta dává hlasovat pro schválení celého upraveného programu –

Usnesení č. 2/19/2014.

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1)   Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Projekt „Kompostárna v Mníšku pod Brdy“

5) Grant 2014

6) Rozpočet města pro rok 2014 + rozpočtový výhled

7) Směrnice o schvalování účetních závěrek

8) Majetkové záležitosti

9) Čestné občanství

10) Přísedící okresního soudu

 

Hlasování:

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Veřejná schůze

O slovo se přihlásil pan Pavel Jeřábek – uvádí, že kdysi napsal poděkování Optrealu za protlaky pod lípami, jak se k lípám chovali při výstavbě šetrně.

Teď už do Zpravodaje dlouho psát nebude – po zkušenostech z poslední doby.

Děkuje také panu Keyřovi, že se snaží ochránit lípy při stavebních pracích a stejně tak paní Balůškové.

Udělali jste mi radost ohledně šířky přístupové cesty u připravované kompostárny, že stačí 5m šíře, to znamená, že ani jinde v obci nemusí asi nadále být mezi domy osmimetrová silnice.

„To si přeberte jak chcete“.

(Příchod pana Keyře v 17.20 přítomno 13 zastupitelů)

Pan Jeřábek uvádí, že se odvolal do řízení k výstavbě obchodního centra za Penny marketem kvůli odvodu dešťové vody. Každý malý stavebník to musí řešit a u projektu obchodního centra to není dostatečné.

To podstatné, kvůli čemu dnes přišel je to, jestli se už konečně vyřeší ten sportovní prostor ve Stříbrné Lhotě. Na minulém zasedání o tom hovořil pan Rousek, bylo přislíbeno asi 1600 m - špička velkého pozemku města ve Stříbrné Lhotě. Původně chtěli pozemek celý pro využití na sportovní činnost a setkávání občanů, ale pak jim byla přislíbena k využití alespoň ta špička a chtěli by tam něco dělat, chtěli by to oplotit, udělat jednoduchá vrata. Nechal to  nacenit, jsou to jen jednoduché věci. Práce hasičů - dobrovolníků by byla bezplatná.  Dovoluje si předložit orientační rozpočet, je to sice na poslední chvíli, ale byli by rádi, aby se mohlo něco udělat.

Tu cenu pozemku jistě hasiči už odpracovali při dobrovolné  práci na zbrojnici.

Další hodnotou je to, co nelze vyčíslit a to je možnost setkávání lidí. 2x jste nám už zastavěli plochy pro občankou vybavenost a nemělo by se o tom moc spekulovat.

Přemýšlejte o tom, zda nestojí za to neprodávat to na domky, ale nechat na činnost pro lidi.

 

Starosta - možná nemáte pane Jeřábku všechny informace, Mirek Rousek ví, o co se na Stříbrné Lhotě usiluje, souhlasí s tím, a připadá mu to jako dobré řešení.

Jsou to soukromé věci soukromých lidí a je to třeba nejprve domluvit s těmi, kterých se to týká a to zatím není a je neseriozní mluvit o lidech, kteří tu nejsou. To o čem tu hovoříte je předčasné.

Jeřábek – uvádí různé varianty, které se říkají mezi lidmi.

Pak jsou tam i  prostory, které jsou zahrnuté do přírodního parku – ale tam by muselo být rozhodnutí KÚ. To je na dlouhé vyřizování a zde bych se určitě odvolal.

Starosta - každý si musí vážit práce, kterou do těchto věcí vkládáte a věnujete tomu spoustu času, ale bohužel nekomunikujete a tak byste věděl, že na pozemku, o kterém teď hovoříme, který jsme slíbili pro veřejné účely, nejde zatím plot vybudovat. Pozemek nelze takto zaplotit - územní plán to nedovoluje.

Následuje diskuse, při které se probíralo, kde by mohlo být ve Stříbrné Lhotě zaplocené hřiště.

Zast. Zápal - pokud je to podle současného ÚP nezastavitelné území, tak to nelze.

Nemá smysl, aby tohle zastupitelstvo řešilo to, co přísluší státní správě - stavebnímu úřadu, ten ať rozhodne.

Na přípravě nového územního plánu se teď ukáže, co půjde udělat a co ne.

Vyčkejme - nebude to v neprospěch Stříbrné Lhoty.

Starosta - vysvětlete to maminkám.

Zast. Zápal - bez územního plánu se nic neudělá a jestliže se zpracovává jednou za 20 let, tak tomu jsme podřízeni.

Měli bychom se o tom bavit jinde a ne tady.

Pan Jeřábek – nedokáže pochopit, že by město nemohlo uchránit svůj majetek a oplotit pozemek, aby se tam mohlo udělat něco pro děti. Když se to neoplotí, tak by to vše bylo zničené od prasat. – „nejste to ani schopni posekat a seká to blbej Jeřábek“.

Starosta – zve pana Jeřábka na zasedání rady - má to proces a v tuto chvíli se tam nic nemůže postavit – byla by to první stavba na pozemku a nezávisí na tom, jestli to tam chceme nebo ne. Nelze to ze zákona. Tím, co říkáte, nás nutíte ho porušovat.

Diskutujme klidně o tom, co tam bude, ale to teď řešit nemůžeme.

Jeřábek -  to mi hlava nebere, že by si město nemohlo ochránit vlastní pozemek.

Zast. Zápal:  tahle debata nevede k cíli. Navrhuje, aby pan Jeřábek přišel na radnici.

Pan Jeřábek – ve středu 26. přijde na radu s dalšími lidmi.

Starosta - přijďte sám - zastupujete skupinu, prodiskutujeme to, výsledek klidně pak dáme do Zpravodaje.

 

Zast. Keyř – v diskusi se odbočilo trochu jinam – pan Jeřábek by měl dostat medaili za to, že za lhotecký řeší věci..

Nelze upřít ale to, že ta nešťastná situace začíná tam, že je to v nekomunikaci.

Jedná se o město a jedná se o Lhotku, řeší se to nějak s panem Rouskem, a sem chodí  Jeřábek a každý ví něco. Všechno se říct nedá, ale něco by vědět mohli.

Ten trojúhelník, o kterém se mluvilo je jeden z pozemků a ne všechny. A teď slyší taky poprvé, že se tam nedá stavět nic. Tak ať se to řeší, dejme to těm lidem vědět, že se něco dělá.

Když o to lidem jde, tak je do toho zasvěťte.

Starosta – všechny podměty a požadavky, které lhotečtí předali, jsme dali do řešení územního plánu. Teď se to zpracovává a řeší.

Lesní školka dostala ten pozemek k dispozici, připravila se bezúplatná smlouva, chtěli tam vybudovat  jurtu – to je dočasná stavba. Lesní školka se ale dohodla s někým jiným, našla si jiný prostor. To se stalo asi tak před 3 měsíci.

Pane Jeřábku, navrhněte termín a sejdeme se třeba v hospodě na náměstíčku a tam to všechno probereme.

 

Zast. Keyř – je třeba to ujednotit, na co má vlastně ten pozemek sloužit, jednou je tu Rousek za hasiče, pak děti atd. - je třeba najít řešení. Debata tady teď nemá cenu.

 

Zast. Zápal navrhuje systémové řešení – Stříbrná Lhota by si měla zvolit osadní výbor, ten si zorganizuje anketu, tím si ujasní vstupní možnosti a s výsledky by měli přijít za radnicí. Kdo bude v osadním výboru není důležité, to je na nich.

Pan Jeřábek – Stříbrná Lhota  to tak v podstatě udělala, zpracovala návrh, zorganizovala setkání s občany, oslovila všechny zastupitele a nikdo ze zastupitelů tam nepřišel. Omluvil se jen pan Krákora a starosta.

Zast. Zápal - nemůže to být ale pokaždé jiná skupina lidí.

Konec diskuse k této otázce.

 

S dotazem se hlásí zast. Vilimovský - žádá informaci, o zpracování stavebního posudku na náměstí, který měl být zadán a dále informaci o tom, jaké úkony dělá v této věci AK Ticháček.

Starosta – posudek se zpracovává.

Zast. Vilimovský – informace stačí třeba na příští jednání zastupitelstva.

 

Pan Trkan - dotaz na starostu - co ví o řízení o vydání integrovaného povolení pro společnost Purum - centrum odpadu.

Starosta - v rámci řízení proběhlo jednání na KÚ, bylo asi 20 připomínek ze strany města. S sebou nemá toto vyjádření, které se do řízení dávalo, můžeme to zveřejnit

 

Více o tom pan Ing. Pícha, který vyjádření zpracovával – týká se to haly Hart, kontejnerového stání. Kraj svolal jednání za přítomnosti povodí, inspekce a agentury pro odpadové hospodářství, k projektu se podaly námitky, zpracoval se protokol.

KÚ udělal rozhodnutí  - do provozních řádů musí být zapracovány ty připomínky, které byly vzneseny.

Projednávaly se tam i připomínky Zdravého Mníšku. Škoda, že se nepřihlásili v termínu do tohoto řízení. Zdravý Mníšek tím přišel o možnost věc ovlivnit.

Nyní je řízení na tři měsíce přerušeno.

 

Pan Trkan projevil zájem o poskytnutí textu vyjádření, které bylo za město do řízení podáno. OSMI mu požadovaný dokument pošle e-mailem.

 

Paní Pallagyová - připomínka - na křižovatce na Starém sídliště směrem dolů od ulice 5. května proti záchrance, jsou  tři informační tabule - a je to pro ostudu. Buďto by měly být opravené a v pořádku nebo ať se dají pryč. Je to tam pro ostudu.

 

Zast. Zápal - informace - pozvánka na 29.3. sobota v 10. hod., v obřadní síni městského úřadu bude zahájena výstava projektů, budou představeny práce studentů katedry architektury, fakulty stavební ČVUT v Praze - zastavění předzámčí. Bude vystaveno asi 20 návrhů.

Návrhy byly zpracovány v rámci grantů Evropského sociálního fondu – Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti. Z celého kraje bylo vybráno asi 20 obcí, které se přihlásily se svými zadáními na zpracování.

 

Veřejná schůze ukončena v 18.05

 

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

RM se v období od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem 6x .

Kromě běžné agendy, jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, se radní  věnovali hlavně rozpočtu a také návrhům na rozdělení příspěvkového řízení Grant 2014.

V souvislosti s tvorbou rozpočtu v tomto období zasedal i Finanční výbor města.

RM schválila navýšení počtu pracovníků na odboru majetku a investic a to s ohledem na rozšíření investičních aktivit města (komunikace, škola, zeleň ...).  Vypsala VŘ na revitalizaci parků, to už bylo ukončeno, čeká se na zákonné lhůty.

Proběhlo i výběrové řízení na stavební práce při zkapacitnění ZŠ Mníšek pod Brdy a to v souladu s projektem zkapacitnění, který byl zde na zastupitelstvu prezentován. Soutěž vyhrála společnost Walco s.r.o. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce rekonstrukce komunikací v ulicích Prostřední, K Remízku a Pod Lesem a zakázka na odvodnění těchto ulic. Minulý týden byly podány nabídky a tento týden dojde k výběru dodavatele.

Rada města taktéž jednala o návrhu společnosti Penny Market s.r.o. ve věci mimosoudního narovnání s městem Mníšek pod Brdy a to ve věci náhrad za výstavbu kruhového objezdu.

 

Výběrové řízení na dodavatele regionálního přivaděče Baně II probíhá s tím, že k výběru dojde v polovině měsíce dubna. V akci zkapacitnění ČOV je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele tendrové dokumentace.

 

Stavební posudek na akci Rekonstrukce náměstí byl zadán na základě výběrového řízení soudnímu znalci. Návrh tohoto posudku byl již odevzdán a město Mníšek tento návrh vrátilo k dopracování v oblasti určení částí pro reklamaci díla.

 

V Edenu probíhá prezentace vila domů a začínají se prodávat první pozemky pro individuální výstavbu uvnitř areálu.

Informace z OSMI – pokračuje výstavba kanalizace na SL, dokončení tlakových stok ve Lhotecké a oprava komunikace.

O jarních prázdninách proběhla instalace vybavení ve školní jídelně.

Byla zadána studie na zkapacitnění ZŠ.  Spustila se znova výstavba sběrného dvora.

 

Příprava dotací v roce 2013-14

  • Byla podána žádost do FROM na  projekt zkapacitnění a dovybavení ZŠ
  • Byla podána žádost na realizaci kompostárny
  • Byla podána žádost do fondů kraje na zlepšení vybavení JSDH
  • Připravuje se podání žádosti na projekt cvičného hřiště fotbalu s umělým povrchem

 

Usnesení 3/19/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 13                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

3) Zpráva FV

Zprávu přednáší zast. Brabenec.

FV projednal na svém zasedání 26.2. návrh rozpočtu na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na roky 2015-2017 a plnění roku 2013. Dotazy a připomínky členů FV byly zodpovězeny a vysvětleny starostou města, místostarostou a vedoucí FO.

FV doporučil zařadit do rozpočtu města rekonstrukci komunikace Obora ve výši 1 500 tis. Kč.

FV přijal usnesení:
FV doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2014, včetně navržených změn a včetně rozpočtového výhledu na léta 2015-2017, které byly předloženy k projednání radou města.

 

Usnesení č. 4/19/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 26.2.2014.

PRO 13                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4) Projekt kompostárna

Předkládá starosta.

Vše je popsáno v důvodové zprávě, jde o projekt , který v podstatě navazuje na projekt sběrného dvora. Fond životního prostředí je ochoten momentálně takový projekt podpořit - propláceno by mělo být 90% uznatelných nákladů. Navrhované zařízení je na zpracování přesně definovaného souboru biologických odpadů. Zařízení musí dodržovat zákon o odpadech.

Hledal se vhodný pozemek, nejlépe ve vlastnictví města, nejprve se uvažovalo o pozemku na bývalé skládce, ale narazilo se na několik prostorových a legislativních problému ve vztahu k územnímu plánu. Nedalo by se to tam úplně jednoduše projednat. Otázku umístění kompostárny otevřeli také na komisi pro MBÚ. Nejvhodnější se zdál pozemek za Slabihoudkem. Oslovilo se několik majitelů vytipovaných pozemků.

Dohoda za rozumný peníz byla jen ta, na který je předložena v materiálech smlouva o   Cena je dle znaleckého posudku a je také z 90% uznatelným nákladem v dotaci. Město tím získává pozemek v průmyslové zóně za normální cenu a ještě dotovaný - prakticky optimální řešení.

Kompostárna není úplně provoz bez zápachu a proto se tento pozemek zdál nejvhodnější.

 

Zast. Vilimovský – dotaz - jak bude město kompostárnu provozovat, jaká bude organizace provozu?- nebo bude vytvořena nějaká organizace?

Starosta  - nepředpokládá se nutnost vytváření samostatné organizace, spíš se uvažuje o rozšířeni OSMI o  oddělení, která by to mělo zvládnout.

Zast. Vilimovský – není znám žádný předběžný rozpočet.

Starosta – v materiálech máte budoucí kupní smlouvu na pozemek - pokud nevyjde dotace, tak smlouva padá. Město bude dnes schvalovat pouze záměr výstavby kompostárny dle předložené dokumentace.

Ing. Pícha - dle žádosti o dotaci je náklad investice 18 356 tis., v tom jsou i náklady na pozemek 4,5 mil. a přes 9 mil stavební práce.

zast. Vilimovský – dotaz - v čem budou spočívat stavební práce?

Ing. Pícha – musí se udělat skrývky – přibližně 200m3 ornice, vytvořit nepropustná plocha kompostovacích pásů 36x64 m – koryta pro odvod dešťové vody, ta se bude svádět do nepropustné jímky. Zbývající část bude manipulační plocha ze živice nebo panelů, pozemek bude oplocen. Náklady se netýkají příjezdové komunikace. Je tam stávající živičná silnice šířky 5m.

Zast. Vilimovský - Kdo bude zabezpečovat vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu a kolik to bude stát? Jak byla určena cena pozemku?

Tajemnice Landová – vyjmutí bude bez odvodu, protože se jedná o technickou  vybavenost .

Cena pozemku byla stanovena znaleckým posudkem od Ing. Mertena z prosince 2013 a byla akceptována státním fondem.

 

Zast. Vilimovský - Existuje vyhláška 412/2008 Sb. Ministerstva zemědělství s cenami zemědělských pozemků, tam je uvedena pro Mníšek cena 3,74/m2 a Výměr MF z roku 2014 o cenách,  vydává  seznam zboží s cenami -  úřední ceny, tam se uvádí pro pozemek pro ekologické účely cena 10,- Kč/m2.

 

Starosta – pozemek, o který se jedná, není zemědělskou půdou. Jedná se o plnohodnotný stavební pozemek. To určuje územní plán, je to v průmyslové zóně. Nelze oceňovat pozemek způsobem, který naznačujete. Uváděná vyhláška se při oceňování nedá použít.

 

Zast. Vilimovský - Nechci diskutovat o způsobu, jakým se má pozemek ocenit.

 

Zast. Zápal – můžeme to nechat znova posoudit.

Pan Pícha – cenu stanovil znalec s kulatých razítkem, fond to akceptuje, tak v tom není problém.

Pan Trkal – připomínka - jestli ten projekt není trochu megalomenský, když město nemá na školky a jiné potřebné věci.

Diskuse o prodejní ceně pozemku za m2.

Starosta - teď máme rozhodnout o tom, zda se vůbec vydat tímto směrem, tj. stavět kompostárnu. Je to prvotní přípravná fáze. Realizační cena za kompostárnu je odhadnutá na základě jednoduché dokumentace. Bude se měnit, předkládáme prvotní materiál.

 

Zast. Vilimovský - Není to pravda - dnes také souhlasíme se smlouvou o koupi pozemku.

 

Zast. Zápal – k poznámce zast. Vilimovského - to je nástřel, jak poukázat na to, že město dělá něco podivného, ale ten, kdo dělá projekty, ví, že se dává ke schválení záměr, jednoduché podmínky, potom se dělá další fáze s podklady, pak podklady pro stavební povolení, atd.

Až když jsou všechny podklady, teprve potom fond navrhne sepsání smlouvy o přiznání dotace a i v tuto chvíli lze přiznanou dotaci odmítnout. Všechno toto jsou kroky k tomu, jak se dostat k dotaci, je na to harmonogram.

Proto jsem chtěl, aby nám někdo posoudil, co říká pan doktor.

 

Diskuse – pánové Trkal a Zápal o smlouvě budoucí kupní na pozemek pro kompostárnu.

 

Zast. Vejmola – k zast. Vilimovskému – říkáte, že kompostárnu chcete, ale ne za tyhle peníze, řekněte, jak to uděláte a navrhněte něco jiného, jak to chcete udělat?

Zast. Vilimovský – Chci, ale až po příštích volbách.

Zast. Vejmlola - a o tom to pořád je, neumíte nic udělat, všechno jen zpochybňujete.

 

Ing. Pícha - není jasné, jestli vůbec bude v příštím období nějaká další dotace vypsána, na kompostárny asi dotace nebudou.

Zast. Vilimovský - tak sjednejte lepší cenu.

Starosta - a jaká je ta lepší cena? Podle vás 10 Kč,- za metr stavebního pozemku?

 

Pan Jeřábek – je nutné řešit vsakování – kam vypouštět splašky atd.

Starosta - vsakování bude předmětem stavebního řešení.

Pan Jeřábek – kdo bude moci na kompostárnu vozit odpad?

Starosta -  budou to využívat Čisovice, Bratřínov, Nová Ves – nesmí se s tím ale

podnikat.

Pan Jeřábek – a bude taková možnost, že přivezu odpad a odvezu si kompost?

Ing. Pícha - to nepůjde prvních pět let, hotový kompost je zatím jen pro partnerské obce a Mníšek.

Zast. Vilimovský - a partnerské obce také přispějí na ten podíl spolufinancování?

Starosta – ne.

Zast. Šretrová – poznámka k vyjádření zast. Vilimovského o budoucím volebním období – má za to, že všichni zvolení zastupitelé měli jít pracovat ve prospěch města a ne pro své osobní ambice. To by vůbec neměl vypouštět z pusy, že bude usilovat o kompostárnu  až v novém volebním období.

 

Zast. Keyř - chápe, že projekt je ve stádiu zrodu.

Obává se, že s jedním traktorem se provoz kompostárny  neobhospodaří.

Je na 300% pro to, aby ta kompostárna vznikla, ale ponese to další náklady provozu.

Obsluha, váha,

Starosta - je nezbytně nutné, abychom se „vešli“ do projektu, který je od fondu takto nastavený, ale musíme si říct co dál.

Doba udržitelnosti je 5 let – a po tu se musí dodržet podmínky stanovené pro udělení dotace, Po uplynutí této doby si s kompostem budeme moci obchodovat, nebo to může provozovat někdo jiný – např. v pronájmu.

Asi před dvěma dny byly vypsány rychlovýzvy - s odevzdání do 15 dubna - na dovybavení sběrných dvorů, kompostárem. Naskýtá se otázka, jestli máme připravit pokračování – podání žádosti, protože to bude zase z 90 % hrazeno fondem.

Ing. Pícha - když se podává žádost, tak řídící výbor fondu hodnotí projekty, když vezme ekologickou stránku věci, tak tam je cena na tuny. Od toho se odvíjí hodnocení projektu.

Žadatelé, kteří mají málo bodů - vypadávají.

Podobně se postupovalo při dovybavení sběrného dvora.

Nyní vyhlášená rychloobrátková výzva je na vybavení nebo na sběrné nádoby pro zajištění výběru biologického odpadu - kompostéry pro rodinné domy nebo kompostéry, které by se mohly rozmístit po městě. To by bylo zajištění - nakládání s biologickým odpadem.

Provozní náklady by měly být 900 tis ročně se vším všudy.

Zast. Keyř - s tím ansáblem, který úřad má si nedovede představit provozování kompostárny.

Starosta - to my víme, ale musíte vidět, že to směřuje k tomu, aby vznikly něco jako technické služby města. - Drobné odpadové hospodářství, údržba, opravy – to bychom si dělali sami.

Zast. Keyř - je proto, aby se schválilo podání této žádosti – měli by udělat vše pro získání dotace.

Ing. Pícha – poznámka -  ještě v roce 2008 město netřídilo žádný bioodpad - vše se odváželo na skládku - 1900 tun.

V současné době  se podíl vytříděného bioodpadu zvýšil.

Místostarosta Kožíšek – zatím se ošetřuje zeleň převážně dodavatelky, pokud bychom mohli dávat veškerý zelený odpad do vlastní kompostárny, tak by se také snížily náklady města.

Starosta - důležitá je potřeba schválit smlouvu o smlouvě budoucí, to je pro žádost o dotaci na kompostárnu nutné.

Zast. Zápal navrhuje - zpracování posudku na určenou prodejní cenu.

Zast. Keyř - nemá důvod zpochybňovat znalecký posudek pana Mertena.

Diskuse o určené ceně znaleckým posudkem.

 

Následuje hlasování o záměru zřízení kompostárny.

Usnesení č. 5/19/2014

ZM v rámci dlouhodobé koncepce nakládání s komunálním odpadem souhlasí s projektem a realizací vlastního zařízení – kompostárny.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Po přijetí usnesení opustil zasedání zast. Vilimovský s tím, že odchází a nebude se v tomto volebním období účastnit žádného dalšího zasedání zastupitelstva.

Zast. Vilimovský odešel v 19:20 hod. (zůstává přítomno 12 zastupitelů)

 

Návrhová komise předložila návrhy usnesení ohledně znaleckého posudku na určení ceny za pozemek pro kompostárnu.

 

Usnesení č. 6/19/2014

ZM ukládá RM zadat zpracování odborného posudku, který stanoví, zda znalecký posudek na cenu pozemku pro kompostárnu (zpracovaný Ing. Mertenem), je v souladu s legislativou pro oceňováním nemovitostí a cena odpovídá skutečnosti.

PRO 11           PROTI 1         ZDRŽEL SE 0

         

Usnesení č. 7/19/2014

ZM ukládá RM zajistit, zda podklady předložené při jednání zastupitelstvu jedním ze zastupitelů mohou být použity pro ocenění nemovitosti pozemku pro kompostárnu.

PRO 11           PROTI 1         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 8/19/2014

ZM ukládá RM pokusit se využít aktuálně vyhlášené dotační tituly SFŽP na dovybavení kompostárny a systému sběru biologického odpadu.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Přestávka 19.25 – 19.50 hod.

 

Zast. Vejmola – protože ověřovatel zbaběle opustil jednání, navrhuje zvolit nového ověřovatele.

Diskuse o tom, zda má být zvolen další ověřovatel pouze na pokračující část jednání nebo zda dojde ke změně ověřovatele zápisu od samého začátku jednání.

Zastupitelé se dohodli na revokaci usnesení č. 1/19/2014

Usnesení č. 9/19/2014

ZM revokuje usnesení č. 1/19/2014  z důvodu změny ověřovatele zápisu, který opustil jednání:
zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Milana Vyskočila a Alenu Štamberkovou

a návrhovou komisi ve složení Ladislav Šimečka a Aleš Krákora.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Následuje hlasování o předložené Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pozemek pod kompostárnu.

Usnesení č. 10/19/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní V. K., bytem 25210 Mníšek pod Brdy.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

5) Grant 2014

Vyhodnocení grantového řízení vysvětluje pan starosta.

Návrh rozděluje částku v oblasti kultury – 178 tis., oblasti sportu – 319 tis. a největší problém byl rozdělit příspěvek na sport-investice – oproti návrhu se příspěvek trochu zvedl a také se něco přesunulo z příspěvku na činnost na sport. Příspěvek na investice je 220 tis. Celkově je navýšeno oproti návrhu rozpočtu – pokud bude takto schváleno, patřičně budou upraveny položky v rozpočtu města.

Usnesení č. 11/19/2014

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci městského Grantového řízení GRANT 2014.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Zast. Keyř – dodatečný dotaz na žádosti Rodinného centra Essentia – nedostal nic na investice, jen něco na činnost.

Například by nepodpořil Klub přátel vína - a podpořil by ty, kteří pracují s dětmi - třeba rozjezd lesní školky.

Starosta – zvolili jsme stejný přístup jako s Fabiánkem - na začátku dostali symbolickou částku a postupně, když se ukázalo, že to funguje - dostávali vždy více.

Essentia - to chtěli na příměstský tábor v Mníšku a další část na školku.

Částka, kterou dostanou, je na činnost-školku a ne na příměstský tábor, kde jsou děti i z jiných obcí.

 

Pan Navrátil – Rodinné centrum Essentia už jsme podpořili loni - přístupem do kulturáku během letního tábora, když bylo špatné počasí apod. S něčím podobným se počítá i teď. Až se upřesní, kolik dětí bude v příměstském táboře z Mníšku, tak možná požádají už přímo radu.

 

Zast. Keyř – o.s. Oáza - máme jako město ochotu přidat na opravu jejich zázemí na faře?

Starosta - vidím ochotu jim pomáhat, například přípravou projektu, který hradilo město.

Byla vůle jim pomoci i s žádostí o dotaci. Nenašli na to ale odvahu. Měli i pocit, že to ztratí ten komunitní náboj, když si to nebudou dělat sami. Bude to trvat déle, ale budou se tím bavit.

Diskuse o tom, co si mohou v Oáze udělat svépomocí a co budou muset dělat dodavatelsky.

 

6) Rozpočet + rozpočtový výhled

Vedoucí FO paní Šibřinová upozorňuje zastupitele na doplňující materiál z dnešního dne, který se týká úpravy návrhu rozpočtu v daňových položkách – 153 tis . – na příjmové i výdajové straně rozpočtu – daň z příjmu právnických osob – obec.

 

Zast. Keyř – také novinka ze dneška -  šachta v Rymani – opakují se tam poruchy litiny. Má město ochotu do tohoto majetku něco investovat (na čerpadla).

Starosta - Je to zohledněno v opravách vodohospodářského majetku.

Někde to nemá smysl z důvodu, že bude přivaděč z Baní.

Diskuse starosta + Keyř o opravách v různých lokalitách.

Usnesení č. 12/19/2014

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2014 a rozpočtový výhled na léta 2015 – 2017.

PRO 11           PROTI 0         ZDRZEL SE 0           1 nepřítomen

 

7) Směrnice o schvalování účetních závěrek

Vysvětluje vedoucí FO Šibřinová, - směrnice jsou v podstatě návodem,  jak postupovat při schvalování závěrek. Směrnice č. 1 popisuje způsob schvalování závěrek Města Mníšku pod brdy a Směrnice č. 2 popisuje způsob schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Městem.

Usnesení č. 13/19/2014

ZM schvaluje směrnici č. 1/2014 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Města Mníšku pod Brdy s platností od 1.4.2014.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 14/19/2014

ZM schvaluje směrnici č. 2/2014 o požadavcích na schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací města Mníšku pod Brdy s platností od 1.4.2014.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

8) Majetkové záležitosti

8/1 Zastupitelstvo projednalo žádost o směnu pozemků – 89 m2 č. parc. 187/5 ve vlastnictví Města s pozemkem č. parc. 188/2 o výměře 89 m2 ve vlastnictví pana T. P.

RM směnu doporučila a souhlasila se zněním směnné smlouvy.

Usnesení č. 15/19/2014

ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 187/5 – ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 89 m2 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy – komunikace s pozemkem par. č. 188/2 o výměře 89 m2 ve vlastnictví pana T. P.odděleného geometrickým plánem č. 2448-70/2013 bez doplatku.

ZM schvaluje znění a uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem T. P., bytem Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

8/2 Prodej části pozemku č. parc. 119 – zahrada, o velikosti 12 m2.

ZM projednalo žádost manželů H. na prodej části pozemku. Na tomto pozemku je umístěna část kotelny RD v Čisovické ulici.

RM s prodejem souhlasila za prodejní cenu 1500,- Kč /m2.

Usnesení č. 16/19/2014

ZM schvaluje prodej části  pozemku č. parc.119  v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému  zájemci manželům Ing. J.H. a Mgr. K. H. za kupní cenu 18.000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Ing. J. H. a Mgr. K. H., oba bytem  Mníšek pod Brdy , o prodeji části pozemku č. parc. 119  v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 18.000,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

8/3 ZM projednalo návrh kupní smlouvy mezi Městem a Ing. S..

Jedná se o pozemky, které jsou již nyní komunikacemi ve správě města.

Usnesení č. 17/19/2014

ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. M.S. na pozemek v k. ú. Mníšek pod Brdy p. č. 647/11 o výměře 225m2, a pozemky k. ú. Stříbrná Lhota: p.č. 412/5 – výměra 658 m2, p.č. 73/10 – výměra 205 m2, p.č. 73/12 – výměra 264 m2, p.č. 73/13 – výměra 161 m2, p.č. 73/14 – výměra 13 m2, o celkové výměře 1 526 m2. Kupní cena za 1 m2 je cca 0,85,- Kč. Celková kupní cena činí 1 300,- Kč. Druh pozemků: ostatní komunikace.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

8/4 ZM projednalo návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 317/5 manželům K.. Jedná se o pozemek – zahrada. Současně s kupní cenou za pozemek budou uhrazeny náklady za sepsání notářského zápisu k odstranění duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku.

Usnesení č. 18/19/2014

ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 317/5, k.ú. Stříbrná Lhota, za dohodnutou kupní cenu 17000,- K s úhradou nákladů na sepsání notářského zápisu pro odstranění duplicitního vlastnictví mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi K.. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

8/5 Doplněný bod - smlouva mezi Svazkem obcí VOK a panem P..

Jedná se o budoucí smlouvu kupní na pozemky v k.ú. Řitka, které budou dotčeny stavbou přivaděče pitné vody. Celkem se jedná asi o  1850 m2.

Je to jediný výkup, bez těchto pozemků se nedá přivaděč postavit. Ostatní obce svazku smlouvu musí schválit také - 6 obcí to už schválilo.

Usnesení č. /19/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy a panem J. P., bytem, 252 30 Řitka.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0           1 nepřítomen

 

9) Čestné občanství

ZM projednalo návrh na udělení čestného občanství MUDr. Slavomíru Zemánkovi.

Návrh byl projednán v radě města a byl doporučen ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 20/19/2014

Zastupitelstvo města uděluje čestné občanství MUDr. Slavomíru Zemánkovi, in memoriam.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

10) Přísedící soudu

V květnu 2014 končí funkční období současných přísedících OS Praha západ a proto je třeba zvolit přísedící na další čtyřleté období. O tuto funkci projevili zájem paní Božena Jará, pan Mgr. Eduard Navara, Bc. Dobromila Dubinová a pan Petr Smorádek, DiS.

Paní Jará a pan Navara již přísedícími byli a proto mohou být zvoleni opětovně.

Paní Dubinová a pan Smorádek jsou novými zájemci a proto musí být nejprve schváleni jako kandidáti na přísedící soudu. Po vyjádření předsedy soudu k těmto dvěma kandidátům bude zastupitelstvo města teprve volit ty přísedící, kteří budou soudem schváleni.

Usnesení č. 21/19/2014

ZM schvaluje kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ :

Bc. Dobromilu Dubinovou, nar. 18.2. 1964, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 836  a Petra Smorádka, DiS.,  nar. 5. 2. 1988, bytem Turnov, Mašov, U Lomu 39.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22/19/2014

Zastupitelstvo města volí Boženu Jarou, nar. 29.7. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Komenského  272 a Mgr. Eduarda Navaru, nar.  27.3. 1968, bytem  252 10 Mníšek pod Brdy, ul. Jana Šťastného 585,   přísedícími Okresního soudu Praha západ  pro období 2014 – 2018.   

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Závěrem zasedání pan starosta požádal všechny zastupitele, aby si zřídili účet na googlové platformě. Tímto způsobem by byla možná postupná elektronizace předávaných materiálů pro jednání zastupitelstva. Zde by se objevovaly  materiály většího rozsahu a informace.

 

Zast. Vejmola – žádá o sdělení termínu příštího zasedání alespoň měsíc před plánovým termínem.

 

Poznámka vedoucí FO – že účetní závěrka by se měla podle nových předpisů schvalovat do poloviny května.

 

Pan starosta upozorňuje na to, že zastupitelé by neměli předávat materiály, ve kterých jsou uvedeny osobní údaje, veřejnosti. Musí brát na zřetel zákon o ochraně osobních údajů.

 

Konec zasedání ve 20:45 hod.

 

 

Ověřovatelé:                           Milan Vyskočil  v.r.                  

 

                                               Alena Štamberková v.r.

 

Starosta                                  Ing. Petr Digrin Ph.D. , v.r.                   

 

 

 

 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 19 dne 18.3.2013

 

Usnesení č. 1/19/2014:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  JUDr. Miroslava Vilimovského a Alenu Štamberkovou a návrhovou komisi ve složení Ladislav Šimečka a František Keyř.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/19/2014:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1)   Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Projekt „Kompostárna v Mníšku pod Brdy“

5) Grant 2014

6) Rozpočet města pro rok 2014 + rozpočtový výhled

7) Směrnice o schvalování účetních závěrek

8) Majetkové záležitosti

9) Čestné občanství

10) Přísedící okresního soudu

 

Usnesení č. 3/19/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/19/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 26.2.2014.

 

Usnesení č. 5/19/2014

ZM v rámci dlouhodobé koncepce nakládání s komunálním odpadem souhlasí s projektem a realizací vlastního zařízení – kompostárny.

 

Usnesení č. 6/19/2014

ZM ukládá RM zadat zpracování odborného posudku, který stanoví, zda znalecký posudek na cenu pozemku pro kompostárnu (zpracovaný Ing. Mertenem), je v souladu s legislativou pro oceňováním nemovitostí a cena odpovídá skutečnosti.

     

Usnesení č. 7/19/2014

ZM ukládá RM zajistit, zda podklady předložené při jednání zastupitelstvu jedním ze zastupitelů mohou být použity pro ocenění nemovitosti pozemku pro kompostárnu.

 

Usnesení č. 8/19/2014

ZM ukládá RM pokusit se využít aktuálně vyhlášené dotační tituly SFŽP na dovybavení kompostárny a systému sběru biologického odpadu.

 

Usnesení č. 9/19/2014

ZM revokuje usnesení č. 1/19/2014  z důvodu změny ověřovatele zápisu, který opustil jednání:
zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Milana Vyskočila a Alenu Štamberkovou

a návrhovou komisi ve složení Ladislav Šimečka a Aleš Krákora.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 10/19/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní V. K., bytem, 252 10 Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 11/19/2014

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci městského Grantového řízení GRANT 2014.

 

Usnesení č. 12/19/2014
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2014  a rozpočtový výhled na léta 2015 - 2017.

 

Usnesení č. 13/19/2014

ZM schvaluje směrnici č. 1/2014 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Města Mníšku pod Brdy s platností od 1.4.2014.

 

Usnesení č. 14/19/2014
ZM schvaluje směrnici č. 2/2014 o požadavcích na schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Města Mníšek pod Brdy s platností od 1.4.2014.

 

Usnesení č. 15/19/2014

ZM schvaluje směnu pozemku parc. č. 187/5 – ostatní komunikace v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 89 m2 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy – komunikace s pozemkem par. č. 188/2 o výměře 89 m2 ve vlastnictví pana T. P. odděleného geometrickým plánem č. 2448-70/2013 bez doplatku.

ZM schvaluje znění a uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem T. P., bytem Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

 

Usnesení č. 16/19/2014

ZM schvaluje prodej části  pozemku č. parc.119  v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému  zájemci manželům Ing. J. H.i a Mgr. K. H. za kupní cenu 18.000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Ing. J. H. a Mgr. K. H.u, oba bytem  Mníšek pod Brdy , o prodeji části pozemku č. parc. 119  v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 18.000,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 17/19/2014

ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. M. S. na pozemek v k. ú. Mníšek pod Brdy p. č. 647/11 o výměře 225m2, a pozemky k. ú. Stříbrná Lhota: p.č. 412/5 – výměra 658 m2, p.č. 73/10 – výměra 205 m2, p.č. 73/12 – výměra 264 m2, p.č. 73/13 – výměra 161 m2, p.č. 73/14 – výměra 13 m2, o celkové výměře 1 526 m2. Kupní cena za 1 m2 je cca 0,85,- Kč. Celková kupní cena činí 1 300,- Kč. Druh pozemků: ostatní komunikace.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 18/19/2014

 

ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 317/5, k.ú. Stříbrná Lhota, za dohodnutou kupní cenu 17000,- K s úhradou nákladů na sepsání notářského zápisu pro odstranění duplicitního vlastnictví mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi K.. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 19/19/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy a panem J. P., bytem 252 30 Řitka.

 

Usnesení č. 20/19/2014

ZM uděluje čestné občanství MUDr. Slavomíru Zemánkovi, in memoriam.

 

Usnesení č. 21/19/2014

ZM schvaluje kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ :

Bc. Dobromilu Dubinovou, nar. 18.2. 1964, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 836  a Petra Smorádka, DiS.,  nar. 5. 2. 1988, bytem Turnov, Mašov, U Lomu 39.

 

Usnesení č. 22/19/2014

Zastupitelsvo města volí Boženu Jarou, nar. 29.7. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Komenského  272 a Mgr. Eduarda Navaru, nar.  27.3. 1968, bytem  252 10 Mníšek pod Brdy, ul. Jana Šťastného 585,   přísedícími Okresního soudu Praha západ  pro období 2014 – 2018. 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                  Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                             starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 4. 2014

Datum sejmutí: 20. 4. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět