Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání ZM č. 2 ze dne 17.12.2014

Zápis ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 2 ze dne 17.12.2014

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Hana Kotoučová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, David Řehoř, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová (15)

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:05 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

Na začátku zasedání pan starosta předal čestné občanství MUDr. Slavomíru Zemánkovi in memoriam, které převzala manželka paní Jana Zemánková.

Dále starosta uvedl předání ocenění pro paní Věru Hanouskovou, která dostala ocenění v anketě dobrovolník roku, kterou vyhlásil a organizoval Středočeský kraj. Konal se již 4. ročník. Dobrovolníkem roku byla oceněna paní Věra Hanousková za práci s dětmi a pomoc rodinám s dětmi. Ocenění předávali Pavel Jeřábek a paní Alžběta Petrů, kteří také paní Hanouskovou do této ankety nominovali.

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je všech 15 členů zastupitelstva a muže být přistoupeno k připraveným bodům programu.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu Vlastimila Kožíška a paní Danu Dalešickou a do návrhové komise Evu Wollnerovou a Markétu Novákovou, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

Usnesení 1/2/2014

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Vlastimila Kožíška a Ing. Danu Dalešickou a návrhovou komisi ve složení Ing. Eva Wollnerová a MUDr. Markéta Nováková.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

Předsedající informuje zastupitele, že v doplněných materiálech jsou informace k zahájenému řízení v Kovohutích, o této problematice pohovoří ve své zprávě:

 

Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Na zasedání rady zástupci Hnutí Brontosaurus - Kandík prezentovali

Svůj projekt, jedná se integraci mládeže, dětí a seniorů. Jednou z částí projektu je i realizace a instalace herních prvků pro děti a cvičebních trenažerů pro seniory.

Jako vhodným místem by se mohl jevit plánovaný park za domovem pro seniory. Formou komunitního plánování by byl realizován vlastní projekt, rozmístění i využití těchto prvků

Plánovací část by měla být ukončena v červnu nebo v červenci. Poté by se mělo přistoupit k realizaci. Na tento projekt bylo možné požádat o Grant.

Rada souhlasila s podporou a realizací projektu "Děti seniorům, senioři dětem" v prostoru plánovaného parku za domovem důchodců, na pozemcích města. Vznikající návrh bude průběžně a důsledně konzultován radou města, případně pověřenou osobou, a finalizovaný bude předložen radou města do zastupitelstva města.

Dále rada města projednávala materiály, které jsou dnes předkládány, např. rozpočtové opatření, vodné a stočné, návrhy smluv.

Důležitou věcí je řízení v Kovohutích, informace budou na webu města, byla ustanovena pracovní skupina. V tuto chvíli pracuje tato skupina už týden, další jednání bude v pondělí. Byla oslovena řada odborníků, první stanoviska přišla již dneska, do pátku očekáváme další. Duha a Zelený kruh. Chceme vypracovat maximálně fundované stanovisko k řízení. Projednání této problematiky budu navrhovat jako první bod tohoto jednání.

Informace o OSMI:

Pokračují práce na intenzifikaci ČOV, první platba za práce na ČOV už byla od fondu zaplacena. Průběžně pokračují práce na přivaděči Baně.

Dokončuje se odvodnění na ulici Rudé armády a kolem domu č.p. 555.

Dotace pro rok 2015: - do FROMu bychom rádi podali žádost se zaměřením na školství nebo tělovýchovu, ale zatím nebyl vyhlášen žádný program.

 

K problematice Kovohutí - město připravilo jednoduché prohlášení.

Dne 25. 11. 2014, na ustavujícím jednání zastupitelstva, vystoupil občan, myslím, že to byl pan Izák, s neoficiální informací o snaze obnovit jeden z provozů na tepelnou úpravu hliníkových pilin a třísek v areálu Kovohutě. Zastupitelé se hned dohodli na společném postupu a získání více informací a pro tuto situaci se ustavila pracovní skupina, která následně začala pracovat.
Dne 2. 12. 2014 odpoledne obdrželo město datovou zprávu z krajského úřadu s dokumentem žádosti o VIII. Změnu integrovaného povolení, právě k tomu dotyčnému provozu.
Dne 3. 12. 2014 se uskutečnila schůzka pracovní skupiny a všech zájemců stran zastoupených v zastupitelstvu. Všichni obdrželi a mají k dispozici veškeré městu dodané materiály a listiny. Bylo dohodnuto, že budou zpracovány analýzy, stanovisko města, že se pokusíme uskutečnit prohlídku areálu, že se všichni budou vzájemně informovat a to se nyní také děje.
Se žádostí o pomoc a součinnost byly osloveny zavedené ekologické organizace, oslovili jsme Ing. Jana Habarta, Ph.D. z BIOM CZ, Mgr. Dominiku Kovaříkovou z Hnutí DUHA (ta dělá hlavní poradní servis), Mgr. Pavla Černohouse z Ateliéru pro životní prostředí a Zeleného kruhu, Bc. Matěje Mana z Arnika a Mgr. Filipa Směju z advokátní kanceláře Mazel&Směja. Současně zpracovává podklady i Ing. Josef Pícha, odborný poradce města v otázkách nakládání s odpady – jako stálý konzultant.

Stanovisko města k žádosti o VIII. Změnu integrovaného povolení musí být doručeno na krajský úřad do 30 dnů od předání podkladů. Využijeme celou lhůtu k podání připomínek, abychom maximálně využili čas pro kompetentní argumentaci k připomínkám.

O CO VLASTNĚ JDE?
1. Tento provoz v Kovohutích fungoval ještě do 31. 12. 2013. Pak byl firmou Kovohutě přerušen. Nyní se opětovně pokouší zpracování hliníkových pilin a třísek spustit.
2. Nejde o těžbu bauxitové (hliníkové) rudy nebo její zpracování. Firma chce recyklovat hliník – top je to, co dělala dříve.
3. Firma žádá Krajský úřad Středočeského kraje a žádá proto, aby mohla přerušený provoz obnovit.
4. Město Mníšek pod Brdy je v pozici účastníka řízení, tzn., že k žádosti dává stanovisko. Město nemá pravomoc povolit nebo nepovolit, může využít možnosti dané zákony ve správním řízení a také to maximálně uděláme.

STANOVISKO MĚSTA
1. Město Mníšek pod Brdy nevydalo a nevydá souhlasné stanovisko s žádným provozem, který by mohl poškozovat životní prostředí ani zdraví obyvatel města a regionu.
2. Cílem města je, aby provoz nebyl vůbec spuštěn. – to je většinový názor rady města.
3. Pokud by nadřízené orgány i přes námitky města vydaly souhlas, pak zapojíme občanskou iniciativu a budeme se nadále snažit zabránit obnově tavby všemi dostupnými právními způsoby.
4. Byla zřízena pracovní skupina, která již dva týdny funguje a ve spolupráci s oslovenými experty, připravuje kompetentní stanovisko města. Výstupy pracovní skupiny a další informace najdete na www.mnisek.cz, případně i na facebookovém profilu města.

 

To je vše k bodu Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ a může být tedy hlasováno o návrhu usnesení č. 3/2/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ.

PRO 15 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat:

 

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ – ( ta už vlastně proběhla)

3) Zpráva FV

4) Rozpočtové opatření č. 4/2014

5) Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu města pro rok 2015

6) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2015

7) Volba výborů + obsazení výborů, tak jak navrhovaly politické skupiny

8) Jednací řád jednání ZM

9) Majetkové záležitosti

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Starosta avizoval již v úvodu doplnění bodu, a to - Diskuse k problematice spuštění provozu v areálu kovohutí, tu by zařadil před zprávu FV

 

Hlasování pro schválení doplnění bodu programu:

PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

Upravený návrh programu:

1) Veřejná schůze

2) Diskuse k problematice spuštění provozu v areálu kovohutí

3) Zpráva FV

4) Rozpočtové opatření č. 4/2014

5) Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu města pro rok 2015

6) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2015

7) Volba výborů + obsazení výborů, tak jak navrhovaly politické skupiny

8) Jednací řád jednání ZM

9) Majetkové záležitosti

 

PRO schválení upraveného programu 15

(bude jako Usnesení č. 2/2/2014)

 

Zast. Řehoř – původně chtěl také doplnit, aby zastupitelstvo projednalo bod, kde by zaznělo jasné vyjádření ke kovohutím, a to bylo teď splněno. Chtěl, aby byl osloven právník znalý v takových správních řízeních - to bylo splněno a řečeno ve zprávě starosty.

Bylo by dobré, aby napříště připravované informace sdíleli.

„Pojďme si schválit, abychom si deklarovali nesouhlas s obnovením tavby“.

Starosta – souhlas, bude v projednáno v příslušném bodu.

 

1) Veřejná schůze

Paní Borská - psala soukromý mail firmě Frank Bold Ekologický právní servis, zda by nemohli poradit v problematice kovohutí. Dotaz - pokud by se ozvali, jestli může předat tento dotaz a případnou nabídku firmy na město.

Starosta – paní Borská se může na město obrátit a materiály přeposlat na pana Navrátila.

Zast. Řehoř - to je to, co říkal – „pojďme sdílet informace“, - jejich uskupení se také obrátilo prostřednictvím pana Trkana na Frank Bold.

Starosta - ze své funkce město oslovilo nějaké společnosti, což je v pořádku a pokud někdo další oslovil někoho jiného, tak to město může koordinovat.

Paní Borská - obeslala okolní vesnice - Líšnice, Zahořany, Kytín – s dotazem, zda o problematice vědí. Někteří se jí ozvali a Třeba Líšnice ne, tak neví, jestli se o tom ví všude.

 

Pan Navrátil - jednali o tom i v Líšnici a v rámci mikroregionu - všichni jsou proti.

Byla oslovena i paní Eva Tylová - byla ředitelkou inspekce životního prostředí, možná bude i na pracovní schůzce.

Po poradě s experty bude možné rozhodnout, zda se bude podávat vyjádření hromadně nebo každý zvlášť za obec.

Paní Borská – měla by o tom být informována více i veřejnost, což je důležité, ta by se měla vyjadřovat také.

Informaci našla náhodou na internetu při hledání Knoflíkového trhu - lidé mají právo vědět
co nejvíc, aby s tím mohli pracovat.

Místost. Páterová – reaguje – museli se nejprve seznámit s materiály.

Paní Borská - ztratili jsme čas.

Místost. Páterová - museli si udělat obrázek, nastudovat a zveřejnit, možná to mohlo být rychlejší.

Starosta - na stránkách visí kompletní projekt, který má 250 stran, nejen provozní řád.

Město chce podávat informace relevantní a pravdivé - sám není schopen bez odborníka věc posoudit - svůj vlastní názor má. Ke studování materiálu se dostal o víkendu a dnes máme středu.

Paní Borská - souhlas, materiál je komplikovaný.

Diskuse.

Zast. Jeřábek - přiklání se k paní Borské, aby se informace dávaly co nejrychleji, v Mníšku je spousta kvalifikovaných lidí, kteří mohou poskytnout dobré poznatky a rady.

Občanská sdružení odvedla mnoho práce. Taky existuje nadace, která může poskytnout grant na odborníky. Vyhlašuje podporu na právní porady, v letošním roce to je už vyčerpané, ale

od nového roku budou nové peníze.

Paní Stieberová - dotaz – chtěla by znát složení pracovní skupiny, kdo tam je, zda jsou tam fundovaní lidé. Mluvila s někým, kdo na kovohutích pracoval a od bývalých zaměstnanců je možné mít informace, jak to tam vypadá. Nabádá zastupitele, aby se kontaktovali i takoví lidé, ti mohou podat dost informací. S lidmi, s kterými mluvila, jí řekli, že na úřadě o tom nic nevědí, že tam nedělali.

 

Starosta – pracovní skupina je otevřená – jsem tam já, pan Řehoř, Magdalena Davis, Pavel Grygar, pan Pícha, paní Páterová - osoby, které zaštiťují městskou část. Kromě pana Píchy nikdo není odborníkem. Podstatné je, že má skupina za úkol shromáždit informace od lidí, kteří vědí - to jsou ti zaměstnanci z provozu a další profesionálové z této oblasti a přepokládám, že skupina shromáždí materiál, který protřídí a udělá stanovisko pro radu, aby to mohla projednat do 2.1.- přijmout stanovisko.

 

Zast. Řehoř - doplňuje, souhlasí, že by informace měly být co nejtransparentnější, mělo by se znát nejen složení skupiny, ale i o čem jsme jednali. Asi omylem ze zprávy starosty vypadly důležité body, které jsme si dohodli. Nevím, jaký je v tom progres. Další schůzka proběhne v pondělí na MÚ. Pak by bylo prima dát zápis na web města. Na jednáních skupiny se také řešilo kontinuální měření imisí.

Míst. Páterová - to všechno je v zápise a počítá se s tím - v lednu

Paní Stieberová - plno lidí na web nemůže a staří lidé to taky nepoužívají. Bylo by dobré je informovat radničním listem nebo nějakým letákem, aby to měli lidi k dispozici.

Starosta - zrovna bude v lednu vycházet Zpravodaj.

Pan Amdouni - velkou váhu při posouzení by mohla mít svědectví občanů.

Zast. Řehoř - taky bydlí nahoře na kopci a uviděl neuvěřitelné věci, co se tam vypouštěly a to je ten důvod, který považuje za důležitý a uděláme všechno proto, aby se to podařilo zastavit. To, že se třeba neobnoví provoz, to by bylo prima, ale je třeba zastavit provoz i současný.

 

Pan Přerovský Petr – v areálu kovohutí působí firma Alutherm, dotaz - zda je monitorován její provoz? - zpracovává hliník, granuláty, je to dcera (p. Vilimovský dodává - sestra) společnosti, která žádá o obnovení provozu.

Hovoříte o tom, co chcete udělat, ale ten problém nevyvstal najednou, něco tomu předcházelo a teď máte málo času na zpracování stanoviska – a ještě to přišlo ve vánoční době.

Bylo by dobré se podívat do toho areálu - monitoring - hutě tu byly, ty tu budou, je to problém stálý, dotaz - zda se tím už město zabývalo a když ano, tak již ty předchozí výsledky a případy použilo do stanoviska.

Starosta - máte na mysli počet zásahů města? - v době, kdy provoz probíhal, bylo porušení několik, je na to fotodokumentace, řešilo se to.

 

Pan Kokeš - když o tom víte, měl jste občany zavčas informovat, občany Mníšku. Občané volali, co se tam děje, několikrát jsem na to upozorňoval.

Pan Amdouni – dotaz, zda by pomohl nějaký počet svědectví.

Pan Navrátil - na webu města je vše o Kovohutích, doplní tam členy pracovní skupiny a můžeme tam dát nějakou výzvu na posílání fotografií a svědectví občanů.

Zast. Viliovský – navazuje - souhlasí s paní Stieberovou, nestačí web - měl by být leták, výzva pro občany, aby se zapojili. Celá debata vznikla ohledně zdraví. Na školách se dělaly nějaké průzkumy. Navrhuje zintenzivnit tuto činnost a udělat masovějším způsobem.

Dotaz - zda víme, jestli se bude jen provoz zahajovat nebo už funguje, je ta výroba stará, nová nebo se nově rozbíhá - to je zásadní. Od strážníků víme, že provoz aut se zvýšil, třeba to tam už dávno funguje. Nevíme, zda to budou provozovat sami nebo nějaký jiný subjekt. Nevím, jestli pracovní skupina tam byla a zjistila stávající stav.

Zast. Řehoř – k tomu, jestli to město monitoruje - překvapila ho odpověď, že často.

Starosta – je myšleno - kontrola zvenčí, jak město kontrolovalo a jak nahlašovalo na IŽP - to je ten monitoring, který město může dělat - nemůžeme se zúčastňovat kontrol uvnitř areálu.

Zast. Vilimovský - chce požádat o zvýšenou činnost regionálních organizací - spolků, aby bylo námitek podáno co nejvíc, aby spolupráce byla skutečná a ne jen deklarovaná.

Stalo se jim, že narazili na úředníka, který odmítá podávání informací. Možná se vědělo víc už v srpnu, krajský úřad není příliš spolupracující.

Paní Stieberová - všechno se archivuje, tak by se jistě našlo, že už za starostky Merunkové se několikrát do Kovohutí dostali - Keyř i Merunková o tom vědí.

Starosta - ale nikdy tam nebyli oficiálně, ty zkušenosti jsou stejné. Intenzita nahlašování je podobná.

Pan Navrátil - byl tam 4x - pokud tam vstoupíte, tak se na vás dívají, jako na nelegální vstup, byl tam se strážníkem - zabouchli dveře a šli pryč i když byli nahlašovatelé. Zrovnatak v Kovohutích, když tam něco hořelo, tak nás vykázali a dokonce se to předávalo na životní prostředí.

Zast. Řehoř -- a z toho důvodu je nutné angažovat lidi z Frank Bold.

Diskuse – kdo a co může pro věc udělat a kdo a co již koná.

Zast. Řehoř, zjišťoval možnosti kontinuálního měření - ten člověk, s kterým hovořil, je schopný sem poslat třeba na 8 týdnů kontinuální měření - jsou to desítky tisíc - třeba 200 tis.

starosta - musíme si to vyhodnotit, co nám to přinese.

Pan Kokeš – popisuje situaci, která se mu stala při jízdě autem, když sjížděl z dálnice, tak by se tam přiotrávil, dělal si pak ještě několikrát podobné testy, dělal testy i na hřebenech a jde to i na hřebeny.

Paní Borská - už na posledním zastupitelstvu se říkalo, že to trvá 15 let a za tu dobu už mohlo být nějaké měření a řešení.

diskuse

Starosta – další debatu by nechal na tu pracovní skupinu, která to zpracuje, zveřejní a může k tomu být samostatné zasedání nebo setkání s občany na pracovní schůzce.

Zast. Jeřábek – do objektu by se možná dalo vstupovat přes organizace strážce vod nebo přírody, nebo domluvit s VŠ nějaké diplomové práce.

Máme tady těžké ekologické zátěže a je nutná důsledná kontrola.

Zast, Vilimovský - zastupitelstvo by mělo pověřit radu, aby to vypracovala - měření

Zast. Kotoučová – je chemik, není ale na organickou chemii, spíše tu anorganickou. Mohla by ale oslovit lidi z České geologické služby. Krom toho, že dělají analýzy – např. sanace skládek a podobných provozů - mluví o půdách.

Diskuse

Zast. Grygar – je zajímavé, co tam dneska vůbec „jede“ nebo ne.

Třískovna - to znamená, že už teď porušují předpisy, protože provozují něco, co by mělo být momentálně přerušeno.

Starosta - to je jedna z věcí, která může být ve vyjádření.

V roce 2007 se připravovalo zřízení měřící stanice, měla to být jedna ze 4 stanic v republice. Na kraji se změnilo vedení a pak to spadlo pod stůl, bylo řečeno, že to nebylo z čeho financovat - mělo to tehdy stát 2 mil ročně. Kraj to byl ochotný zaplatit a město mělo přispět asi 2 procenty. Navazoval na to výzkum, který dělala paní doktorka - vyšlo to negativně.

Místar. Páterová – přestěhovali se do Mníšku z Moravy a také hledali čisté prostředí. Má 4 děti a nepozoruje, že by se jejich zdravotní stav nějak zhoršil.

Paní Pechoušková - ovzduší je ovzduší - necháváme topit občany vším možným, cokoliv se tu vypustí, tak tu dlouho zůstává.

V okolí průmyslové zóny dokazovat zhoršené ovzduší bude velice těžké, ale víme, co je v půdě, co je ve vodě, co je v Bažantnici, je tam enormní množství vanadu, s každou další zátěží se to bude shromažďovat v půdách a to je to, na co musíme poukazovat, aby tu nebylo.

Trvá to řadu let 30-40-50.

Zast. Řehoř - nabyl dojmu, že panuje shoda s tím něco dělat, tak pojďme tu věc posunout do formy nějakého usnesení, kdy ZM uloží radě nebo pracovní skupině, aby se tím zabývala.

 

Návrh usnesení:

ZM ukládá pracovní skupině a RM aby zajistila možné varianty měření emisí a odběry vzorků půdy.

 

Návrh usnesení starosty, aby ZM pověřilo pracovní skupinu, aby shromáždila a vyhodnotila veškeré podklady.

 

Diskuse o návrzích usnesení.

 

Občan Mníšku – říkali jste, že předchozí vedení udělalo mnoho a nevěděli jste jak dál, že už je to skoro 50 let, ale teď za posledních 12 let se nic neudělalo.

Pokud se nezmění legislativa, tak se asi mnoho nezmění. Dotaz – zda byly nějaké legislativní změny iniciované městem?

Starosta - máte dojem, že město by mělo předložit sněmovně návrhy zákonů?

 

Občan pan Přerovský- nikdo neřešil ve volebním programu životní prostředí, jen školky, hřiště a nějaké jiné věci. Měli jste nějaké programové prohlášení - není si jistý, jestli si kandidující dělali i finanční návrhy.

Starosta - měli jsme snahu změnit některé zákony nebo vyhlášky o myslivosti, odpadech.

Je to tolik komplikované – je nutná spolupráce nejen pro regiony, ale i pro krajský úřad, kromě poslanců jako takových. To natolik překračuje lidské kapacity města naší velikosti, že jedinou naší možností je přidat se do některého projektu města, které je řádově vyšší. Změnám zákonů je nutné věnovat podstatně víc času, než je tohle město schopno.

 

Dotaz pana Přerovského - na koho se může obrátit ve věci snahy města ohledně výstupů ze studií a jednání s krajem?

Starosta - na pana Navrátila, ten k tomu bude mít nějaké podklady.

 

18:40 odešla paní zast. Jarolímková - přítomno 14 zastupitelů

 

Další občan – navrhuje, aby se k této problematice udělalo nějaké samostatné sezení

Aby město oslovilo všechny ekologické organizace ve městě, ať se do řízení přihlásí.

 

Starosta - můžeme takové setkání zorganizovat třeba v lednu - s odborníky.

Do vánoc to organizačně nevidí reálně

 

Pan Zápal - v tuhle chvíli je potřeba dělat efektivní kroky. Nechce brát možnost obyvatelům se vyjádřit. Všechny občanské iniciativy, které do toho vstoupí tak možná kraj zohlední nebo taky ne. Doporučuje se zaměřit na efektivní odborné spoluhráče.

Pokud se jedná o staronový provoz, ti, kteří se přistěhovali nedávno, neví, jak to tady fungovalo - to nemá cenu, abych to popisoval.

Spoluhráči pro město jsou státní správa a organizace, které se zabývají ekologií.

 

Paní Pechoušková - seznámila se s podklady a ví, co je za kovohutěmi, je to časovaná bomba, pro celé široké okolí, a když připustíme, aby se to tam zhutňovalo, tak se toho nikdy nikdo nezbaví. A jestli teď nepociťujete problémy, je to možné, ale jestli se to zpustí, tak se to zhorší.

 

Starosta - pro stanovisko k vyjádření na kraj jsou nutné jasné odborné argumenty a v lednu mohou pokračovat občanské iniciativy.

 

Pan Amdouni - za občany by byl rád, kdyby lidi posílali své příspěvky fotky, zkušenosti.

A kdyby pro to byl určen nějaký prostor.

Pan Navrátil – reaguje – že už to zřídil teď během jednání na stránkách na facebooku.

 

Zast. Kotouč - k veřejné diskusi ještě připomíná - pokud se kovohutě „rozjedou“, tak tu budou mít početnou skupinu, která bude za nimi stát – budou to jejich zaměstnanci – dříve jich bylo kolem 2,5 tis.

 

Sl. Vilimovská – uvádí, že od té doby, co se přistěhovali do Mníšku, má příšerné alergie - atopický ekzém dostala až tady.

Diskuse o různých alergiích a vzniku podobných obtíží.

 

Zast. Jeřábek - dalo by se vysledovat přes vzpomínky bývalých zaměstnanců, jaké problémy plynuly např. z provozu hrudkoven.

 

Starosta ukončuje veřejnou schůzi a zároveň první bod programu, který měl následovat po veřejné schůzi, neboť s veřejnou schůzí splynul.

 

Starosta vyhlašuje přestávku, také pro návrhovou komisi, která připraví návrhy usnesení k projednávané problematice. Hlasování proběhne po přestávce.

 

19:25 pokrčování po přestávce

Návrh usnesení

1) ZM zřizuje pracovní skupinu Kovohutě

2) ZM ukládá pracovní skupině K přizvat k jednání další odborníky znalé problematiky, shromáždit veškeré dostupné informace k této problematice, vyhodnotit je, navrhnout kroky k řešení situace a pravidelně informovat RM, ZM a veřejnost.

3) ZM pověřuje pracovní skupinu přípravou podkladů pro podání vyjádření k žádosti o změnu IZP č. 8 pro Kovohutě DT Holding.

4) ZM pověřuje pracovní skupinu přípravou podkladů pro zajištění kontinuálního měření imisí a odběrů vzorků půdy v širším okolí průmyslové zóny. Tyto podklady a navržené závěry předloží RM a ZM.

Zast.Vilimovský - je proti zřízení té pracovní skupiny, měla by to být minimálně komise, nebo by mělo ZM pověřit radu.

Starosta - rada se sejde později a je logičtější udělat to hned, stejně ta skupina už pracuje.

Vil. - když ZM pověří radu, je to právně relevantní a jinak je to právně špatně.

Zast. Řehoř - máme před sebou ještě bod o výborech, mohlo by se to nechat k tomuto bodu.

Zast. Vilimovský - pověřme tím výbor pro životní prostředí.

Starosta - v tuto chvíli mi to přijde správné, kdyby ZM pověřilo radu, ta by se musela sejít zítra, aby stejně ustanovila pracovní skupinu, která už pracuje.

Zast. Jeřábek – pojďme zřídit výbor pro Kovohutě, aby to byla skupina lidí, kteří se budou věnovat jen tomu.

Starosta – mohla by to být stejná pracovní skupina, jako byla například při problematice MBU a pracovala dobře.

Pan Zápal navrhuje, aby v usnesení 4) nebylo v širším okolí průmyslové zóny, ale aby místo bylo specifikováno jako - průmyslová zóna s ochrannou zónou

Hlasování PRO schválení všech čtyřech usnesení najednou ve znění, jak je navrhla návrhová komise:

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 4-7/2/2014

Bod 1) přešel plynule do bodu 2) – Diskuse o problematice Kovohutí

 

3) Zpráva FV

Zprávu FV podává Ing. Wollnerová – předsedkyně FV

Na programu jednání FV bylo:

  1. Plnění výdajové části rozpočtu k 30. 11. 2014
  2. Rozpočtové opatření č.4/2014
  3. Rozpočtové provizorium na rok 2015 + časový plán
  4. Různé

 

K bodu č. 1 a č. 2

Finanční výbor projednal plnění rozpočtu města Mníšku pod Brdy k 30. 11. 2014,

včetně zapracovaného RO č.4/2014 ze dne 1. 12. 2014 a doporučuje, předložit ZM ke schválení.

FV doporučil, ab y RM měla povinnost zajistit důsledné dodržování zákonem dané rozpočtové kázně pro vedoucí všech odborů, odpovědnost jednotlivců za položky a paragrafy je vyznačena v rozpočtu města. Veškeré objednávky a smlouvy, které nejsou finančně kryty v rozpočtu, musí být vždy ošetřeny před jejich realizací.

FV vzal na vědomí informaci starosty města o dokoupení dalšího modulu programu VERA

/ objednávky, smlouvy/, tento modul je přímo navázán na rozpočet a na web města.

K bodu č. 3

FV projednal rozpočtové provizorium na rok 2015, včetně časového plánu a doporučil tyto materiály ZM ke schválení.

FV upozorňuje na stále platné usnesení ZM, že RM má právo provádět rozpočtová opatření do částky 100 tis. Kč a na základě rozhodnutí ošetřit přijímané dotace.

FV doporučil:

  • do doby spuštění nového modulu, doplnit přílohu 3639 rozpočtu města o sloupce plnění rozpočtu k jednotlivým subjektům a akcím
  • aby zastupitelstvo města uložilo radě města povinnost konzultovat interní plán oprav a investic pro následující období s vedoucí FO, aby došlo ke správnému začlenění jednotlivých akcí na opravy či investice, následně toto zapracovat do rozpočtu a pracovat se správným začleněním v rozpočtu
  • aby ZM uložilo radě města povinnost zajistit, aby vedoucí odborů nebo každý, kdo uzavírá smlouvu nebo objednávku, se předem ujistil z jakého paragrafu a položky se bude provádět plnění, zda se jedná o opravu nebo investici a zda je objednávka či smlouva kryta rozpočtem

 

FV přijal usnesení, že

  • bere na vědomí RO č.4/2014 a doporučuje ho ZM ke schválení
  • bere na vědomí rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2015 + časový plán a doporučuje ZM ke schválení

Tato usnesení schválili všichni členové FV, kteří se schůze 8.12. zúčastnili.

 

Hlasování k prezentaci zprávy FV.

Usnesení 8/2/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 8.12.2014.

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

ZM bude dále hlasovat o návrzích usnesení, které vyplývají z jednání FV.

 

Usnesení 9/2/2014

ZM ukládá RM povinnost konzultovat interní plán oprav a investic pro následující období s vedoucí FO, aby došlo ke správnému začlenění jednotlivých akcí na opravy či investice, následně toto zapracovat do rozpočtu a pracovat se správným začleněním v rozpočtu

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení 10/2/2014

ZM ukládá RM povinnost zajistit, aby vedoucí odborů nebo každý, kdo uzavírá smlouvu nebo objednávku, se předem ujistil z jakého paragrafu a položky se bude provádět plnění, zda se jedná o opravu nebo investici a zda je objednávka či smlouva kryta rozpočtem

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2014

Rozpočtové opatření č. 4/2014 narovnává položky v rámci výdajů, na akce, které se budou realizovat v tomto roce a nejsou ošetřeny ve schváleném rozpočtu na rok 2014.

Nejsou dotazy – může se hlasovat o připraveném návrhu usnesení.

Usnesení 11/2/2014

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy schvaluje RO č. 4/2014.

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

5) Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu města pro rok 2015

Starosta vysvětluje:

Jedná se o standardní rozpočtové provizorium, kterým se bude město a městský úřad řídit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2015.

Město a MÚ může čerpat 1/12 průměrných provozních nákladů rozpočtovaných v roce 2014, školky, školy a jídelna mohou čerpat 2/12 měsíčně (musí platit zálohy na energie), hasiči mohou čerpat také 1/12 měsíčně ze schváleného rozpočtu 2014.

V rozpočtovém provizoriu jsou některé finanční částky uvedeny přímo dle požadavků odboru správy majetku a investic. Jsou to závazky, které vyplývají z uzavřených smluv a objednávek.

Finanční částky jsou uvedeny v návrhu rozpočtového provizoria a zastupitelé je mají v materiálech.

Dotazy:

Zast. Řehoř - co znamená částka 500 tis. na územní plán

Starosta - náklad za vytvoření územního plánu, již bylo nějaké plnění v letošním roce, bylo fakturováno asi 240 tis., teď je hotový návrh a bude další fakturace za vytvoření toho návrhu.

 

Zast. Wollnerová – jako předsedkyně FV navrhuje v souvislosti s jednáním FV o nákupu modulů programu VERA doplnit finance už v provizoriu - to bude cca 150 tis. (to je spíš spodní hranice + školení)

Pan Navrátil vysvětluje, co je třeba na systému upravovat.

Pravidla rozpočtového provizoria se doplňují ještě o částku 200 tis. na úpravu programu VERA.

Návrh usnesení:

Usnesení 12/2/2014

ZM ukládá RM dokoupit modul Objednávky a Smlouvy programu VERA a zavést ho do používání tak, aby mohl být modul spuštěn se schválením nového rozpočtu na rok 2015.

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

Hlasování o projednaných Pravidlech rozpočtového provizoria.

Usnesení 13/2/2014

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2015.

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

6) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2015

Starosta - kalkulace vodného a stočného byla projednána radou města dvakrát a to jak bývalou radou, tak radou, která vzešla z voleb. Jedná se celkem o složitou záležitost a bylo nutné, aby ji všichni porozuměli. Cena vodného i stočného zůstane na stejné výši jako v loňském roce.

Připraven je návrh usnesení s cenami bez DPH pro případ, že by se během roku měnila DPH, abychom nemuseli znova projednávat a schvalovat.

Usnesení 14/2/2014

ZM schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2015.

Výše vodného bude 42,75 Kč bez DPH a výše stočného 29,24 Kč bez DPH. K této ceně bude připočítána aktuální platná sazba DPH.

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

 

7) Volba výborů + obsazení výborů

Zast, Řehoř předkládá návrh opozičních stran na personální obsazení kontrolního výboru, výboru pro výběrová řízení, výboru pro územní plán, výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, výboru školství.

Rovněž je předložen návrh nominovaných členů pro jednotlivé výbory.

Kromě obsazení výboru jsou navrhováni i členové do redakční rady Zpravodaje.

Poznámka starosty – redakční rada je v kompetenci rady města, tu zastupitelstvo nejmenuje.

 

Kontrolní výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva – pětičlenný.

Starosta žádá o návrhy na obsazení funkce předsedy kontrolního výboru.

Návrh opozice na obsazení:

Zast. Jeřábek navrhuje pana Davida Řehoře.

Jiné návrhy nejsou.

Usnesení 15/2/2014

ZM jmenuje předsedou kontrolního výboru pana Davida Řehoře MBA.

PRO 13 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

 

Následují návrhy na jmenování členů KV, o navržených členech se poté bude hlasovat v pořadí, v jakém jsou návrhy podávány.

 

Zast. Slavíková navrhuje za TO 09 paní Rudolfínu Voleskou, právnička, působí ve Svazu měst a obcí.

 

Zast. Jeřábek navrhuje pana Pavla Grygara

 

Zast. Wollnerová navrhuje paní Kateřinu Neuerovou - VŠ cestovního ruchu

 

Zast. Řehoř – navrhuje pana Michala Trkana – Právnická fakulta UK, vedoucí právního oddělení, zkušenost s nakládáním s veřejným majetkem

 

Zast. Jeřábek - stahuje nominaci Pavla Grygara a místo něho navrhuje pana Romana Procházku

 

Starosta navrhuje paní Kláru Cihlovou - finanční analytička, vedoucí FO v Jílovém u Prahy

 

Zast. Kotoučová navrhuje pana Josefa Medka - auditora ČNB

 

Starosta žádá o krátkou přestávku na poradu.

Po cca 5 minutách pan starosta navrhuje změnu počtu členů KV. Na minulém ustavujícím zasedání byl ustanoven sedmičlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní výbor.

Navrhuje, aby kontrolní výbor byl také sedmičlenný a to z důvodu, že je již jmenován předseda pan Řehoř a následně je navrženo 6 dalších lidí a ti by mohli být členy FV všichni a mohlo by se hlasovat o všech najednou.

Dává hlasovat o návrhu:

Usnesení č. 16 /2/2014

ZM revokuje usnesení ZM č. 12/1/2014 tak, že schvaluje zvýšení počtu členů kontrolního výboru na sedm členů.

PRO 13 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

 

Hlasování PRO schválení hlasování o volbě členů KV hromadně a ne po jednotlivých návrzích.

Usnesení č. 17/2/2014

ZM volí členy kontrolního výboru:

Rudolfína Voleská, Kateřina Neuerová, Michal Trkan, Roman Procházka, Klára Cihlová, Josef Medek.

PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 3

 

Usnesení č. 18/2/2014

ZM schvaluje vyplácení měsíční odměny předsedovi kontrolního výboru Davidu Řehořovi MBA od 17.12.2014.
PRO 13 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

 

Zast. obhajuje zřízení dalších výborů – výboru pro výběrová řízení, výboru pro územní plán, výboru pro životní prostředí a výboru pro školství. Upřednostňují, aby se v podstatě z komisí staly výbory, protože práce výborů je transparentnější a zastupitelé by tak byli o všem informováni. Nominace na členy jsou v materiálech zastupitelů. Všichni navrhovaní jsou kvalifikovaní lidé. Rád by nechal hlasovat o zřízení těchto výborů.

Starosta - v čem spatřujete vyšší transparentnost a kvalitu, takové množství výborů nemá nikdo.

Zast. Řehoř – „pokud chceme být vzorem, tak buďme první“. Za opozici je nominována jen menšina lidí. Jediné, co je k tomu vede, - aby se zvýšila transparentnost a možnost se dostat k informacím pro všechny zastupitele.

Zast. Slavíková - komise také uveřejňují zápisy na webu města. Ve výborech nevidí přidanou hodnotu.

Zast. Vilimovský - komise je zřizovaná radou a odpovídá jen radě a opoziční zastupitel, když se zeptá na něco člena komise, tak ten mu odpoví, že je odpovědný jen radě. Předsedy komisí může být kdokoliv, ale předsedou výboru je zastupitel. Komise mohou být jen krátkodobé, kdežto výbor je něco většího s vyšší pravomocí.

Zast. Slavíková - s vyšší pravomocí, že je odpovědný zastupitelstvu?

Diskuse.

Starosta vysvětluje - proč neupřednostňují výbory – je to nepružný institut. Pokud chceme udělat něco fungujícího, tak jsou to jednoznačně komise, - nástroj, podle kterého jde velmi rychle jednat.

Zast. Řehoř – podíval se na internet na některé pražské obvody a jmenuje obvody, kde jsou zřízeny i jiné výbory než kontrolní a finanční.

Starosta - bylo by dobré nás srovnávat s obcemi naší velikosti.

Zast. Řehoř - např. komise pro ÚP neudělala ani jeden zápis.

Zast. Kotouč - Řehoř - diskuse o množství zastupitelů, kdyby se mělo zřídit tolik výborů a všude museli být předsedy zastupitelé- to by byla práce na plný úvazek.

Starosta a místostarosta upřednostňují ponechání zřízení komisí a zastoupení všech politických uskupení v komisích.

Zast. Jeřábek - dotaz - zda zastupitelé mají nějaké výstupy z komise pro ŽP? V této komisi se dělalo hodně práce. Chtěl by vědět, jestli informace z komisí proudily k zastupitelům nebo ne, myslí si, že spíš bývalí zastupitelé nevědí, co všechno komise pro ŽP udělala. Pokud budou výbory – měli by zastupitelé zprávy ve svých spisech a informace na zastupitelstvu.

Zast. Šretrová - zprávy můžeme dostávat i z komisí.

Starosta - nevycházejte z toho, co bylo.

Zast. Dalešická - výbory předávají zprávy automaticky zastupitelstvu.

Zast Wolnerová – dotaz na pana Jeřábka - zda se jim dostalo odmítnutí, kdyby bývali chtěli jako komise vystoupit na zastupitelstvu?

Zast. Jeřábek – výstupy předávali radě a tam to nějak vyšumělo.

Starosta - výbor je předimenzovaný nástroj, komise je pružnější.

Zast. Jeřábek - chtěl by, aby v komisích, spíš než politické zastoupení, byli odborníci, profíci.

Nechcete to ještě odložit?

Diskuse.

Po delší diskusi se navrhuje hlasování o zřízení výborů.

Návrh usnesení:

ZM zřizuje výbor pro výběrová řízení, výbor pro územní plán, výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví a výbor pro školství.

Hlasování PRO 5 PROTI 8 ZDRŽEL 1

Zřízení výborů nebylo schváleno

 

Paní starosta žádá po předchozí žádosti paní Šibřinové, zda by nebylo možné v programu předřadit projednání bodu č. 10/1 majetkových záležitostí. Paní Šibřinová potřebuje odejít a mohlo by se stát, že při projednávání jmenovaného bodu budou potřebovat zastupitelé nějaké doplňující informace.

Prosba o předřazení bodu před projednávání jednacího řádu.

 

Na tuto žádost navazuje pan Řehoř se žádostí o úplné vypuštění bodu 8)Jednací řád.

Tak jak to bylo předloženo zastupitelům, není jasné, co vlastně navrhují změnit na původním jednacím řádu. Materiál měl být vytištěn i s poznámkami a ne jako čistý text.

Zast.Vilimovský – materiál by měl být vytištěn se všemi poznámkami a komentáři, aby se mohlo u jednotlivých návrhů změn o tom diskutovat.

Starosta – v novém návrhu jsou některé věci schůdné a některé vysloveně protizákonné.

 

Po této diskusi návrh usnesení:

Usnesení 19/2/2014

ZM ukládá radě města zřídit pracovní skupinu, která navrhne změnu jednacího řádu ZM.

Tato skupina předloží návrh změny jednacího řádu na příštím jednání ZM.

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

 

8) Jednací řád ZM (bod přeložen na příští jednání ZM)

 

Zast. Řehoř je toho názoru, že zbývající body programu byly dostatečně zdokumentovány v materiálech a je předpoklad, že je mají všichni zastupitelé nastudovány.

Navrhuje, aby o všech zbývajících bodech bylo hlasováno jako o bloku dohromady.

Zast. Grygar – doplňující dotaz k bodu 9/1 – návrh na vyřazení položek z účtu 042 –

Zda je ještě více podobných případů k řešení na účtu 042?

Paní Šibřinová – některé případy ještě na účtu nedokončených investic jsou, ale není to už v takový výši, jako to bylo u kláštera Skalka a Rekolekčního domu. Jediným řešením v případě kláštera je přeúčtování jako technické zhodnocení majetku.

 

Zastupitelé nemají další dotazy k tomuto ani k dalším zbývajícím bodům programu.

 

9) Majetkové záležitosti

9/1 Návrh na vyřazení položek z účtu 042 – Nedokončené investice Přestavba barokního areálu Skalka a zařazení do majetku města

 

Usnesení č. 20/2/2014

ZM souhlasí s vyvedením položek „Klášter Skalka v hodnotě 10.381.169,62 a Rekolekční dům v hodnotě 4.568.886,93 z účtu 042 Nedokončené investice a jejich zařazení do majetku města.

 

9/2 Návrh kupní smlouvy mezi A-TRIO Bydlení, s.r.o. - prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy – kupujícím.

 

Usnesení č. 21/2/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy na pozemek p.č. 1601/2 o výměře 2539 m2, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi kupujícím Městem Mníšek pod Brdy a prodávajícím A-TRIO Bydlení, s.r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

9/3 Návrh darovací smlouvy mezi A-TRIO Bydlení, s.r.o. – dárcem a Městem Mníšek pod Brdy – obdarovaným

 

Usnesení č. 22/2/2014

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 1717/5, 1601/2, 1717/3, 1717/4, 1717/1, 2917/1, 2917/5, 2917/6 k.ú. Mníšek pod Brdy a komunikace na pozemku p.č. 1601/2, k.ú. Mníšek pod Brdy, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy o darování stavby veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 1717/5, 1601/2, 171/3, 1717/4, 1717/1, 2917/1, 2917/5, 2917/6 k.ú. Mníšek pod Brdy a komunikace na pozemku č. parc. 1601/2, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi obdarovaným – Městem Mníšek pod Brdy a dárcem A-TRIO Bydlení, s.r.o.

ZM pověřuje starostu popisem této darovací smlouvy.

 

9/4 Návrh Darovací smlouvy mezi DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o. – dárcem a Městem Mníšek pod Brdy – obdarovaným

 

Usnesení č. 23/2/2014

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby kanalizace a vodovodu v pozemcích č. parc. 626/1, 2901/7, 2901/8, 626/4, 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy na stavbu kanalizace a vodovodu v pozemcích parc. č. 626/1, 2901/7, 2901/8, 626/4, 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, mezi obdarovaným Městem Mníšek pod Brdy a dárcem DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

9/5 – Návrh Kupní smlouvy mezi DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o. – prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy – kupujícím.

 

Usnesení č. 24/2/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy na stavbu komunikace na pozemku p.č. 626/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemek parc. č. 626/1, 2901/7, k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, mezi kupujícím Městem Mníšek pod Brdy a prodávajícím DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 

Společné hlasování PRO schválení navržených usnesení č. 20-24/2/2014

PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

 

Následuje krátká diskuse o stanovení času začátku příštího zasedání zastupitelstva.

Někteří zastupitelé navrhují posunutí na pozdější dobu.

Další zasedání zastupitelstva bude zřejmě v únoru, možná březnu. Tam se budou projednávat hlavně finanční záležitosti.

Zastupitelé se dohodli na začátku příštího jednání na18 hod.

 

Konec v 21:15 hod

 

Ověřovatelé: Ing. Dana Dalešická

Vlastimil Kožíšek

 

Starosta: Ing. Petr Digrin Ph.D.

Vyvěšeno: 22. 12. 2014

Datum sejmutí: 7. 1. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět