Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19.6.2008

Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 19.6.2008

 

Přítomni: Vlastimil Kožíšek, Bc. Marie Šretrová, Jiří Zápal, Alena Štamberková, Stanislav Jirota, Ing. Petr Digrin Ph.D., Jiří Vlček, Ing. Karel Vejmola, Ing. Tomáš Pallagy, Luboš Tomiska (17:05 přítomno 10 zastupitelů)
Pozdější příchod - František Keyř, Aleš Krákora
Omluven Vladimír Šír, MUDr. Nováková
Nepřítomen RNDr. Milan Brabenec


Pan starosta zahájil zasedání v 17:05 hod, a přednesl návrh na zvolení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Návrh na zvolení zapisovatelky Jaroslavy Svitálkové,
ověřovatelů zápisu: Vlastimila Kožíška a Bc. Marie Šretrové
návrhové komise: Ing. Tomáše Pallagyho a Luboše Tomisky
Hlasování PRO schválení volby: PRO 10

Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem:
Program:
Schválení programu
Zpráva o činnosti RM a MěÚ
Veřejná schůze
1) Zpráva FV
2) Závěrečný účet města k 31.12.2007
3) Rozpočtové opatření č. 2/2008
4) Majetkové záležitosti
5) Různé

Pan starosta navrhl k projednání v bodu Různé záležitost rekultivace skládky Dolíky, protože SFŽP čeká na rozhodnutí města o dalším postupu.
Hlasování o návrhu PRO zařazení bodu do programu PRO 10

Druhý bod, který žádá starosta doplnit do Různého, je informace o uvolnění daně z nemovitosti a to určením koeficientu, který si stanoví obce a to v rozsahu 1-5.
Ve středu přišel návrh vyhlášky – vzorová pro všechny obce, měla by nabýt platnosti do 1.8.2008, s účinností od 1.1.2009 a od toho roku budou také nastaveny nové koeficienty.
Materiál je proto předložen dnes, a to proto, aby nemuselo být svoláváno zvláštní zasedání zastupitelstva v polovině července.
Hlasování PRO zařazení bodu do programu PRO 9 PROTI 1 

Návrh pana starosty na schválení celého doplněného programu.
Hlasování PRO 10

Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
Přednesl pan starosta.
Od posledního zasedání zastupitelstva, které bylo nedávno, se rada města sešla 2x.
Rada města rozhodla o vítězi výzvy města na dodavatele služeb údržby města. Vítězem se stala společnost KOMWAG, smlouva bude uzavřena na dobu l roku. Dále rada rozhodla o přijetí dalšího strážníka z největší pravděpodobností od příštího týdne, takže městská policie bude mít 4 strážníky.
Rada města a komise pro rozvoj města se zabývala zástavbovou studií lokality ORIOL – společnost OS Real, která je vlastníkem pozemků, vystaví nový vodojem, předškolní zařízení. Podmínkou k povolení zástavby je navýšení dodávky vody z Hraštice a také projekční vyřešení dopravní situace v okolí.
Starosta se zúčastnil se zástupcem města pro VOK jednání na VOKU – představili studii VRV variantu 3.2 o zásobení Mníšku pitnou vodou.
Pan starosta má informaci o tom, že 18.6. krajské zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci pro kanalizaci Dobříšská, Na Vrškách.

Veřejná schůze - 17:15
Paní Balková – upozornění, že na Skalce je bolševník – mělo by se ošetřit.
Tajemnice – paní Landová – reakce – překvapuje jí to, protože dle informace pana Kunta na pozemcích města bolševník není, nebylo zatím na Skalce nic ošetřováno.
Tajemnice konstatovala, že bolševník je zřejmě na pozemcích lesů.
Pan Kožíšek - upozorníme na to Lesy ČR

Paní Balková – dotaz na protihlukovou bariéru města – jak to je, přečetla si v tisku, že senátor se o to zasloužil.
Pan starosta – finanční prostředky jsou na to vyčleněné, je to na „spadnutí“, vázne to na panu Pulcovi, s kterým se zatím ředitelství silnic a dálnic dohadovalo o poslední podobě a umístění protihlukové zdi.
Dotaz - odkud kam má být stěna postaven?
Odpověď pan starosta - od pana Pulce až k Janáčům, kousek za Patákovi. Na druhé straně dálnice budou vyměněna okna za protihluková.
Není řečeno, že je to finální a ideální řešení, ale je dobře, že se s tímto opatřením začalo. Na základě měření hluku se uskuteční výstavba zatím alespoň v této oblasti.

Paní Brzorádová – dotaz zda platí vyhláška o nočním a svátečním klidu – minulou sobotu ve Stříbrné Lhotě v oblasti u Křížku byl ohňostroj značně hlučný, kromě jiného - je to u lesa, - plaší zvěř

17:25 Příchod pana Krákory – přítomno 11 zastupitelů

Odpověď paní Brzorádové - město má platnou vyhlášku – od 22 hod je noční klid –
Pan starosta doporučuje, v případě porušování nočního klidu lze telefonovat na státní nebo městskou policii – ta věc prošetří. Dodržování nočního klidu by měla hlídat státní policie, slouží však v malém počtu a po poslední reorganizaci mají na starosti veliké území. Je možné obrátit se hromadnou peticí na ministra Langra.
Paní Brzorádová je toho názoru, že by to policie měla hlídat sama bez toho, že by občané někam telefonovali, zastupitelstvo by se o to mělo zasadit.
Pan starosta - my jsme se o to snažili, ale je tu na velkou oblast málo strážníků, městská policie by mohla také zajistit určitou oblast ,ale strážníků není tolik, aby mohli mít noční služby tak často.
Dotaz paní Brzorádové – kdy jsou noční služby.
Pan starosta – po přijetí nového strážníka budou noční služby v pátek a sobotu vždy a pak střídavě tak, aby to nebylo předem jasné – z pochopitelných důvodů.
Brzorádová – nikam volat nebude - ať to hlídá policie
Starosta - zavolejte - když jsou například v Rymani, nemohou ale být hned ve Stříbrné Lhotě.
Dále se paní Brzorádová pozastavovala nad tím, když krev, moč a stolice je nebezpečný odpad, jak je tedy možné, že se to normálně hází do popelnic. Vyvážení žump hlídáme, ale pleny se hází do odpadu –j sou toho plné ulice, je to velice hygienicky nebezpečná záležitost.
Starosta – nedokáže odpovědět – prověříme, co by se dalo udělat. S řešením tohoto problému se zatím nikde nesetkali
Ing. Vejmola - záleží na lidech, jak se tohoto odpadu zbavují, měl by se balit do sáčků nebo podobně.

Pan Jeřábek – děkuje městu, že mohli uspořádat seminář v MKS, měl hezkou účast, bohužel z úřadu ne. Představovaly se komunitní projekty, které jsou skutečně připraveny a budou se skutečně dělat, jsou předem projednány s lidmi a podle toho, jak jsou prodiskutovány v širokém spektru připomínek, se teprve zpracovávají projekty. Bylo by dobré se od nich začít učit – Mníšek je zas oproti jiným „usedlej“.
Má dvě otázky - na minulém zastupitelstvu připomínal nebezpečnou zastávku U Velké restaurace – dělá se s tím něco ?
A k výběrovému řízení na údržbu zeleně – dozvěděl se, že vyhrál KOMWAG – dotaz, zda bude udržovat tato firma i stromy nebo si bude město objednávat na tuto práci zvlášť odborníky - arboristy? Když přijde jeden hlupák tak to může nenávratně zničit. Jako na to poukazoval minule, když před PLUSem zastřihli terminální výhony.
Upozornil na to, že na Skalecké pouti bude zase stánek, bylo by dobré vytipovat problémy, kterým se v anketách věnovat a s lidmi se o nich bavit. Díky za Skalku, za umožnění akce Šiška z Mníšku a další akce, co se budou teprve konat.

Místostarosta pan Kožíšek – odpověď na dotaz k firmě Komwag – ta bude provádět údržbu zeleně jen v oblasti sekání travnatých ploch a povýsadbové péče – stromy bude ošetřovat zřejmě Arbosana nebo jiná odborná firma.

Diskuse o formě zábran u zastávky před Velkou restaurací – Město to bude řešit nějakou zábranou.
Pan Jirota – zastávka je na nevhodném místě, existuje projekt opěrné zdi na pěší zóně, na vznik zálivu a přesunutí zastávky na protější stranu proti zastávce na Prahu, otázka, zda tento projekt není překonaný, přibývají stále cestující, autobusová doprava se bude zvyšovat. Je otázkou, zda vůbec mají autobusy jezdit na náměstí,zda by se doprava neměla odvést mimo střed města a zřídit zastávky někde jinde, třeba někde proti Plusu. Pokud by zůstala stále přes náměstí, tak by doporučoval záliv nad pěší zónou.
Pan Jeřábek – než se toto vše stane bylo by dobré, aby se udělala nějaká zábrana tak , aby lidé před autobus nemohli vstupovat a přecházet v zatáčce.

Pan Jirota – i když bude vše funkční, lidé jsou neukáznění, přelezou to.

Dotaz občana na přeložku 25 KV V Lipkách – na co se zřizuje, bude se tam něco stavět?

Pan Zápal – volné pozemky V Lipkách byly vykoupeny a jsou předloženy projekty na výstavbu BD. Podmínkou ÚP je zajištění občanské vybavenosti, minimálně 50% podlahových ploch pro OV, nahoře bydlení.
Pan starosta - musí to být v souladu s ÚP, to město povolí.
Ing. Pícha - pokazí to panorama Lipek
Pan starosta - ochranné pásmo musí být zachováno –
Poznámka pan Jeřábek – pokud není stanoveno, je to desetinásobek obvodu kmene
Pan starosta, musíme dodržovat platné zákony a to je pro město v tomto případě ÚP, pokud by město řeklo NE, byla by vznesena námitka proti nesouhlasu města.

Pan Zápal vysvětluje, co bylo v ÚP a co ve změnách, pozemky patřily SS Křivoklát, město je chtělo vykoupit, ale nepodařilo se to, vykoupil je soukromý podnikatel , který má záměr výstavby BD – stále chodí za architektem města a projekt konzultuje.
Diskuse o ÚP, dnes obrovský tlak na stavění bytů –Zápal
Bc. Šretrová – nám se to také nelíbí, ale pokud je to podle ÚP, nemůžeme nic dělat.
Ing. Pallagy – proč neřeknete, že je špatný ÚP – mělo by dojít ke změnám.
Pan starosta - teď to není o tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, ale musíme se pohybovat v předepsaném územním plánu. Ten, kdo je předkladatelem návrhu a vlastníkem pozemku, musí splnil limity a podmínky stanovené ÚP, ale principiálně nelze stavbu zastavit jen proto, že se to zdá nevhodné, to se mělo dělat tehdy, když se dělaly změny ÚP.
Pan Jirota – spekulanti skupují pozemky od SS Křivoklát a chtěli by na nich stavět, - souhlasí s tím že ÚP je zastaralý, ale v době, kdy se schvaloval nebyl špatný – tehdy spekulanti neexistovali.
Pořizovatel ÚP má sledovat území, zda se mění podmínky či nikoliv a teď se dostáváme do situace, že to už nevyřešíme.

18:00 příchod pana Keyře - přítomno 12 zastupitelů

Pan Jeřábek – poznámka k panu Píchovi - pokud jste sousedi dotčeného pozemku, jste účastníci řízení nebo lze založit nebo oslovit nějaké občanské sdružení můžete se přihlásit do povolovacího řízení. Se svými námitkami se budete opírat o ŽP a podobně.
Dnes se ale už doporučuje, aby se zúčastňovali sousedé a ne ekologické organizace, protože jsou různými akcemi zprofanované.
Pan starosta - Město účastníkem je, a budeme se k tomu, aby plocha byla využita kvalitně, stavět seriozně.
Paní Balková – poukazuje na vzdálenost od památné aleje, věří, že nedojde k poškození kořenů stromů a že se nestane to, jako nedávno, kdy se jeden z nejstarších stromů ořezával z důvodu přesahu na fasádu .
Pan starosta – město to ohlídá – diskuse o tom, kdo je účastníkem řízení.
Pan starosta uzavřel veřejnou schůzi v 18:03 hod.

1. Zpráva FV
Přednesl předseda FV Jiří Zápal
FV se sešel, aby projednal materiály závěrečného účtu města za rok 2007. Jednání proběhlo za přítomnosti starosty a tajemnice.
na FV se také jednalo o probíhajícím forenzním auditu a stavu rekultivace skládky TKO v Dolíkách – financování a stav řízení o získání dotace.
FV doporučil k ZM přijmout 4 návrhy usnesení:

Návrhy usnesení – formulované finančním výborem:

1) ZM schvaluje uzavření podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečného účtu města Mníšku pod Brdy za rok 2007 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

2) ZM konstatuje, že hospodaření města Mníšku pod Brdy skončilo k 31.12.2007 schodkem ve výši 5,271.265,-- Kč.

3) ZM ukládá starostovi řešit odstranění nedostatků v účtování o dlouhodobém majetku tj. evidenčně dořešit investice vedené na účtu 042 z let 1995-2005 vyvedením do majetku.

4. ZM ukládá starostovi intenzivně jednat ve věci získání dotace na rekultivaci skládky TKO „ V Dolíkách“.

Pan Starosta doporučil hlasovat o návrhu usnesení 2) a 3) a o návrhu pod číslem 4) a 1) by nehlasoval teď, protože se vztahují k samostatným bodům, které jsou připraveny v programu.

Návrhu usnesení pod bodem 2):
ZM konstatuje, že hospodaření města Mníšku pod Brdy skončilo k 31.12.2007 schodkem ve výši 5.271.265
Hlasování PRO 12

Návrh usnesení pod bodem 3)
ZM ukládá starostovi řešit odstranění nedostatků v účtování o dlouhodobém majetku tj. evidenčně dořešit investice vedené na účtu 042 z let 1995-2005 vyvedením do majetku.
Hlasování PRO 12

Technická připomínka pana Keyře, aby byl podobný materiál jako závěrečný účet příště svázán v kroužkové vazbě.
Ing. Vejmola – a tisknut oboustranně.
Krátká diskuse s paní Šibřinovou, jak má být připraven materiál s ohledem na úspornost, ale i přehlednost.
Závěr - příští rok bude závěrečný účet tisknut z obou stran a svázán kroužkovou vazbou.


2. Závěrečný účet města k 31.12.2007.
Protože všichni zastupitelé měli materiál k dispozici, nejsou dotazy a materiál byl řádně vyvěšen na úřední desce, pan starosta navrhl přímo hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečného účtu města Mníšku pod Brdy za rok 2007 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování PRO 12

3. Rozpočtové opatření č. 2
Pro zastupitelstvo připravila vedoucí FO paní Šibřinová.
Pan starosta vysvětloval připravené RO, které řeší narovnání rozpočtu města z důvodu obdržení účelových dotací pro ZŠ 886 – sportovní soutěže, další přiznané dotace z Fondu sportu a volného času na rekonstrukci fotbalového hřiště, kde podíl města je 200 tis.
Vysvětlené jednotlivé akce a pohyby mezi položkami rozpočtu.
Uvolněné prostředky na nákup automobilu pro MÚ.
Přesuny prostředků pro opravy majetku města -Hladový vrch – kanalizace v havarijním stavu, elektroinstalace potřebuje revize, zdravotní středisko potřebuje nový kotel pro ordinaci MUDr. Novákové.
Drobné opravy - finance vyčerpány, je třeba přidat na tuto položku, každou chvíli se něco „položí“ a není už z čeho brát jsou to hlavně objekty č.p. 519, 555 a 17
Rozpočtové opatření bylo projednáno a upraveno radou města, bylo doporučeno ke schválení ZM.
Dotaz – Ing. Pallagy - kolik lidí žije na Hladovém vrchu?
Odpověď – asi 5
Dotaz - z čeho se berou peníze do položek, které jsou navyšovány
Pan starosta – za prvé – z rezervy a pak z toho o čem víme, že se nebude čerpat a to je kanalizace Mníšek Stříbrná Lhota a Mníšek Kvíkalka.
Tím ale není řečeno, že se Stříbrná Lhota a Kvíkalka nebudou dělat, - prostě jsme letos neobdrželi dotace.
Dotaz – pan Krákora – z pohledu psychologie by to mělo spadnout do rezervy, peníze na to byly disponované a když se vezmou a rozpustí v rozpočtu, tak to není dobré.
Pan starosta - jediný efekt je, že se dává najevo, že to město myslí vážně, ale město to myslí vážně.
Pan Keyř – jednou se řeklo, že jsou to prostředky na kanalizaci a vodu a tak navrhuje to stoprocentně převést na ekoúčet.
Paní Šibřinková- poznámka - z ekoúčtu se nic neplatí, tam se prostředky jen převádějí.
Diskuse – pan Keyř a pan starosta o tom, zda finanční prostředky určené na velké investiční akce vyčlenit na zvláštní účet, nebo je nechat v rozpočtu.
Pan Keyř zastává názor, „prostředky vyřadit někam, aby se na ně těžko dosáhlo, aby peníze nemizely.
Pan starosta - 2 důvody proč ne.
Ekoúčet je hůř úročený a je tam málo peněz – z toho nic není.
Z normálního účtu nám víc přibývá – je tam vyšší úrok a víc peněz.
Diskuse o rozdělení rezervy
Do příštího zastupitelstva – připravit informaci - kolik je v rezervě, rozpis rezervy, a návrh prostředků pro fin. rezervu
Pan Jirota – pokud tam má být 11 mil, tak by do rezervy nesahal
Mělo by platit pravidlo , pokud budeme potřebovat peníze tak ze schváleného rozpočtu a ne ze schválené rezervy.
Pan Zápal - vraťme se k RO

18:40 odchod Ing. Pallagyho – přítomno 11 zastupitelů

Starosta – můžeme v radě odhadnout potřebnou částku pro plánované dotace a určit ji jako nedotknutelnou v rezervě.
Další diskuse o naplnění rezervy.

Ing.Vejmola – dotaz, zda dotace pro hřiště je pro hřiště v Rymáni nebo v Mníšku
Pan starosta - je to dotace pro fotbalové hřiště v Mníšku, s příspěvkem města.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2008.
Hlasování PRO 11

Návrh usnesení
RM připraví na další zasedání ZM rozpočtové opatření k pololetní uzávěrce 30.6.2008, v rámci změn akcí, které nebudou uskutečněny, s přesunem do finanční rezervy.
Hlasování PRO 11

4. Majetkové záležitosti.
materiály přednáší tajemnice paní Landová
4.I) Předložen návrh kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Lubomírem a Alenou Hruškovými.
Návrh usnesení
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2170/4 o výměře 29 m2 – ostatní plocha v kat. území a obci Mníšek pod Brdy a vznik práva věcného břemene vstupu na pozemek ve prospěch prodávajícího za účelem údržby podzemního vedení.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a Alenou Hruškovou, bytem Štíhlice 62, 281 63 Kostelec na Černými Lesy.
Hlasování PRO 11

4.II) Nákup pozemků od Státního statku Jeneč za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
RM koupi pozemku ZM doporučila. Materiály mají zastupitelé prostudovány a hlasování o všech návrzích na koupi pozemků bude společné.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje koupi pozemků od St. statku Jeneč st. podnik - č. parc. 2102/10 o výměře 173 m2 ostatní plocha, 2102/8 o výměře 212 m2 ostatní plocha, č. parc. 2153/4 o výměře 60 m2 ostatní plocha, č. parc. 2147/3 o výměře 10 m2 vodní plocha, č. parc. 2148/2 o výměře 35 m2 ostatní plocha, č. parc. 2149/3 o výměře 120 m2 ostatní plocha, č. parc. 2146/2 o výměře 102 m2 ostatní plocha, č. parc. 2144/4 o výměře 45 m2 ostatní plocha, č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2 ostatní plocha, č. parc. 1004/5 o výměře 174 m2 ostatní plocha, č. parc. 1005/2 o výměře 526 m2 ostatní plocha, č. parc. 1007/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha, č. parc. 999/2 o výměře 61 m2 ostatní plocha, č. parc. 2839/3 o výměře 36 m2 vodní plocha, č. parc. 9/3 o výměře 66 m2 vodní plocha, č. parc. 1259/5 o výměře 294 m2 ostatní plocha, č. parc. 1259/2 o výměře 11 m2 ostatní plocha, č. parc. 1259/3 o výměře 80 m2 ostatní plocha, č. parc. 1071/4 o výměře 52 m2 ostatní plocha, č. parc. 1011/3 o výměře 110 m2 ostatní plocha, č. parc. 1035/5 o výměře 258 m2 ostatní plocha, č. parc. 1039/5 o výměře 1886 m2 ostatní plocha, č. parc. 1038/2 o výměře 159 m2 ostatní plocha a č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2 ostatní plocha, vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy a to za cenu, která bude stanovena znaleckými posudky, které nechá vypracovat Město Mníšek pod Brdy.

Hlasování PRO 11

5. Různé
5.1 Informace o možnosti financování a realizace rekultivace skládky V Dolíkách.
Ministerstvo životního prostředí nepodepsalo s Městem smlouvu o přidělení dotace. Probíhala různá šetření. Z důvodu drobného pochybení k podpisu smlouvy nedošlo.
Po jednáních na Státním fondu ŽP, Ministerstvu ŽP a Ministerstvu financí jsou v současné době možné pouze dvě varianty financování rekultivace skládky. Jiné varianty možné nejsou neboť rozhodnutím MF se celá věc uzavřela.
Varianta A – dojde ke změně rozhodnutí MŽP a přidělení dotace v rámci programu OPI (kterou město získalo) a město musí provést nový výběr dodavatele na zbytkovou částku. Celá akce musí být uzavřena do 31.12.2008, včetně fakturace a dokončení díla.
Zbytková část díla činí cca 27 mil. V případě snížení této částky změnou technologie a materiálů by bylo možné cenu snížit na asi 22-23 mil. to by znamenalo, že vlastní podíl města v roce 2008 by musel činit cca 3,5 mil.
Varianta B – Město nebude pokračovat, akce bude ukončena. připraví se nová žádost o dotaci a podá se v nejbližším termínu.Žádost by obsahovala upravený projekt.
Pan starosta vysvětlil výhody a nevýhody jednotlivých variant.
Při jednáních se dozvěděl, že MŽP uvažovalo o přiznání snížené - to neprošlo na ministerstvu financí. Na Fond ŽP přišel dopis ministra Kalouska. Pokud by se takto postupovalo, jednalo by se o porušení zákona ve smyslu rozpočtové kázně.
MF ale vydalo názor na řešení – zůstatková hodnota bude považována za samostatné dílo, nutno rozvázat smlouvu s vybraným dodavatelem. Pokud toto stihneme tak nastupuje varianta A) nový výběr dodavatele na zůstatkové dílo a v souladu s metodikou MŽP 15% z vlastních prostředků 85 % dotačních. (To co jsme zaplatili, jsou již neuznatelné náklady) To vše do se musí zvládnout do 31.12.08 včetně poslední faktury.

Pan Krákora – zda se to dá všechno stihnout ?
Pan starosta – jednáno s projekční kanceláří už bylo, nejde to měnit moc, parametry musí být dodrženy. je možné „zlevnit dražší věci“. Musíme se dostat pod 20 mil., zpracovat výkaz výměr, zadat nezávislý posudek a to vše nechat schválit SFŽP, ten řekne ano nebo ne a my bychom vypsali VŘ na dodavatele.

Pan Jirota – navrhuje vybrat variantu A) – do 1.9. zjistíme, zda je to časově zvládnutelné nebo ne. Dokud není podepsaná smlouva, tak o nic nejde. Až kdybychom viděli, že to nestihneme, tak by nastoupila varianta B)

Pan Keyř - vybraná firma bude mít 20 dní na zadanou práci (tříměsíční) – je pro to začít s přípravou a uvidíme.
Za 6 mil. je již na skládce odvedená práce – nejsou to vyhozené peníze.

Návrh usnesení:
ZM doporučuje pokračovat variantou A při dokončení rekonstrukce skládky v Dolíkách
RM informuje zastupitele do 1.9 o stavu akce.

19:27 odchod pana Kožíška (přítomno 10 zastupitelů)

Ing.Vejmola znovu vysvětlil, jak postupoval při řízení o dotaci.
Chyba, na kterou upozornil UHOS, nezpříčinila to, že jsme neměli dostat dotaci , řízení nebylo přerušeno, dalo se to postavit i s tou chybou, tehdy MŽP nemělo eminentní zájem peníze čerpat a nyní ho má.
Pan Jirota – otázka - jak zajistíme to, aby starosta nebyl v budoucnu trestán za to, že město utratí o tři a půl milionu více - navýšením vlastních prostředků.
Pan Keyř – do budoucna by se měla dávat všechna výběrová řízení někomu zkontrolovat, jestli proběhla tak, jak mají. Vše je samý paragraf a výběrové komise se třeba mohou dopouštět drobných chyb. Členové komisí nejsou právníci jeden vedle druhého.
Pan starosta - to jde u malých zakázek, ale nejde to u nadlimitních.
Zadá se to firmě, která je na toto pojištěná a když se stane, že to třeba ÚHOS „shodí“, řeší se to z pojistného.
Pan Keyř – naposled se s tím setkal teď v komisi pro VŘ na dodavatele služeb - odpady


Hlasování o návrhu usnesení PRO 9 Nepřítomen 1


5.2 OZV č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Předkládá pan starosta.
Od 1.1.2009 je možnost upravit koeficient pro výpočet daně z nemovitosti stanovený obcemi.
Dle novely zákona o dani z nemovitosti může obec závaznou vyhláškou upravit koeficient pro všechny nemovitosti na celém území obce pouze jedním koeficientem a to od 1 do 5.
Platnost nové vyhlášky musí být od 1.8.2008, aby nabyla účinnosti od 1.1.2009 (tedy pro zdaňovací období v r. 2009.
Pan starosta navrhl koeficient 3,5
Diskuse o správném stanovení koeficientu - závěr - koeficient musí být celé číslo 2,3,4 nebo 5

Pan Vlček - navrhuje koeficient 2
Ing.Vejmola je také pro koeficient 2
Ing.Digrin - protinávrh 3 – po krátké diskusi protinávrh stahuje .

Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV vyhlášku č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - s koeficientem 2.
Hlasování PRO 9 PROTI 1

Pan Keyř – informoval zastupitele o ocenění, které se dostalo vedení ZŠ Komenského 886 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vyjádřil ředitelce školy poděkování za profesionální činnost v oblasti vedení školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Škola vydala publikace sestavené z prací žáků. Za tyto knížečky dostala paní ředitelka osobní poděkování i od presidenta republiky Václava Klause.

Návrh usnesení:
ZM oceňuje aktivitu vedení ZŠ Komenského 886 na vzniklých publikacích „Mám rád lidi hodné, spravedlivé a šikovné“ a „Nic mi na ní nevadí kromě toho, že se někdy divně chová“, které byly oceněny poděkováním presidenta republiky Václava Klause.
Hlasování PRO 10

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod.

Ověřovatelé:

Bc. Marie Šretrová


Vlastimil Kožíšekstarosta
Ing. Petr Digrin Ph.D.

  

Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 19.6.2008Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou

b) ověřovatele zápisu: Vlastimil Kožíšek, Bc Marie Šretrová

c) návrhovou komisi: Ing.Tomáš Pallagy, Luboš Tomiska


2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 19.6.2008

b) uzavření podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečného účtu města Mníšku pod Brdy za rok 2007 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

c) rozpočtové opatření č. 2/2008

d) uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2170/4 o výměře 29 m2 – ostatní plocha v kat. území a obci Mníšek pod Brdy a vznik práva věcného břemene vstupu na pozemek ve prospěch prodávajícího za účelem údržby podzemního vedení,
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a Alenou Hruškovou, bytem Štíhlice 62, 281 63 Kostelec na Černými Lesy.


e) koupi pozemků od St. statku Jeneč st. podník - č. parc. 2102/10 o výměře 173 m2 ostatní plocha, 2102/8 o výměře 212 m2 ostatní plocha, č. parc. 2153/4 o výměře 60 m2 ostatní plocha, č. parc. 2147/3 o výměře 10 m2 vodní plocha, č. parc. 2148/2 o výměře 35 m2 ostatní plocha, č. parc. 2149/3 o výměře 120 m2 ostatní plocha, č. parc. 2146/2 o výměře 102 m2 ostatní plocha, č. parc. 2144/4 o výměře 45 m2 ostatní plocha, č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2 ostatní plocha, č. parc. 1004/5 o výměře 174 m2 ostatní plocha, č. parc. 1005/2 o výměře 526 m2 ostatní plocha, č. parc. 1007/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha, č. parc. 999/2 o výměře 61 m2 ostatní plocha, č. parc. 2839/3 o výměře 36 m2 vodní plocha, č. parc. 9/3 o výměře 66 m2 vodní plocha, č. parc. 1259/5 o výměře 294 m2 ostatní plocha, č. parc. 1259/2 o výměře 11 m2 ostatní plocha, č. parc. 1259/3 o výměře 80 m2 ostatní plocha, č. parc. 1071/4 o výměře 52 m2 ostatní plocha, č. parc. 1011/3 o výměře 110 m2 ostatní plocha, č. parc. 1035/5 o výměře 258 m2 ostatní plocha, č. parc. 1039/5 o výměře 1886 m2 ostatní plocha, č. parc. 1038/2 o výměře 159 m2 ostatní plocha a č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2 ostatní plocha, vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy a to za cenu, která bude stanovena znaleckými posudky, které nechá vypracovat Město Mníšek pod Brdy.

f) OZV č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
– s koeficienten 2 .

3) konstatuje

a) že hospodaření města Mníšku pod Brdy skončilo k 31.12.2007 schodkem ve výši 5.271.265,- Kč4) ukládá

a) starostovi řešit odstranění nedostatků v účtování o dlouhodobém majetku tj. evidenčně dořešit investice vedené na účtu 042 z let 1995 – 2005 vyvedením do majetku .

b) RM připravit na další zasedání ZM rozpočtové opatření k pololetní uzávěrce 30.6.2008, v rámci změn akcí, které nebudou uskutečněny, s přesunem do finanční rezervy.


5) doporučuje

a) pokračovat variantou A při dokončení rekonstrukce skládky v Dolíkách .
RM informuje zastupitele do 1.9. o stavu akce.6) oceňuje
aktivitu vedení ZŠ Komenského 886 na vzniklých publikacích „Mám rád lidi hodné, spravedlivé a šikovné“ a „ Nic mi na ní nevadí kromě toho, že se někdy divně chová“, které byly oceněny poděkováním presidenta republiky Václava Klause.

Vlastimil Kožíšek
místostarosta

Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta

 

 

Vyvěšeno: 13. 7. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět