Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č.11 ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 29.5.2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 29.5.2008

Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D, Stanislav Jirota, Bc. Marie Šretrová, Alena Štamberková, Luboš Tomiska, Jiří Zápal, Jiří Vlček, Ing. Karel Vejmola
(později František Keyř, MUDr. Markéta Nováková, Vladimír Šír, Vlastimil Kožíšek

Při zahájení zasedání přítomno 8 zastupitelů
Omluveni: Ing. Tomáš Pallagy, RNDr. Milan Brabenec, Aleš Krákora

Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva a přednesl návrhy pro volbu zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhové komise:

1. Volba zapisovatelky - návrh - Jaroslava Svitálková
2. Volba ověřovatelů zápisu – návrh – Alena Štamberková, Jiří Vlček
3. Volba návrhové komise – návrh – Ing. Karel Vejmola, Luboš Tomiska
Hlasování PRO zvolení navržených do funkcí PRO 8

Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem.
Program: Zpráva o činnosti RM a MěÚ
Veřejná schůze
Zpráva kontrolního výboru
VRV – studie o zásobení města pitnou vodou
Rozpočtové opatření č. 1/2008
OZV č. 2/2008 (o poplatku o zhodnocení pozemku)
Majetkové záležitosti
Různé (odměny za výkon funkcí)
Připravený program nikdo ze zastupitelů nedoplnil o další bod.

Hlasování PRO schválení programu PRO 8

Pan starosta přednesl zprávu o činnosti RM a městského úřadu.
Od posledního zasedání ZM rada města zasedala 7x. Rada rozhodla o vítězi na dodavatele kanalizace Rymaně, Na Vrškách, na dodavatele ČOV – dostavbu kalového hospodářství, byly vybrány firmy Aquarius a ENVI PUR.
Byla vybrána firma na výměnu oken v MŠ, školní jídelně.
Připravuje se projekt úpravy parkoviště u zdravotního střediska a projekt parkoviště u nového zdravotního střediska.
Připravuje se k projednání a schválení zastupitelstvu závěrečný účet města.
Proběhlo výběrové řízení na místo vedoucí oddělení životního prostředí, byla vybrána paní Buriánková. Bohužel se stále nepodařilo obsadit místo referenta SÚ.
Příští ZM se bude konat 19.6., hlavním bodem bude schválení závěrečného účtu města.
Informace o žádostech o dotace podaných na MZe – město nedostalo dotace na vodovod a kanalizaci na Stříbrnou Lhotu, žádost je posunuta na duben 2009, rovněž zatím neuspělo v dotačním řízení na vodovod a kanalizaci – Mníšek pod Brdy - odsouvá s k dalšímu projednání.
Město uspělo v dotačním řízení na projekt Mníšek pod Brdy, Kanalizace Dobříšská, Na Vrškách a Rymaně, předpoklad realizace je podzim 2008. Město rovněž uspělo se žádostí o dotaci na ČOV kalové hospodářství. Realizace se předpokládá na léto 2008.
Podána žádost na krajský úřad do programu ŽP - 700 tis na kanalizaci na Vrškách, pro knihovnu ve SL a MpB, do programu pro volný čas - 300 tis. na rekonstrukci fotbalového hřiště v Mníšku, MK. V programu regenerace město uspělo se žádostí na areál Skalka. Celkově město uspělo v objemu 30 mil korun dotačních prostředků .
V rámci Střed. kraje byla ještě podána žádost o dotaci na revitalizaci náměstí F.X.Svobody. Projekt je připraven, bude podrobně projednán v komisi pro rozvoj města a následně ZM a předložen občanům k širší diskusi.
Se žádostí na rekonstrukci MŠ Nová město nemá šanci, projekt je finančně náročný, můsí být z 15 milionů snížen na 10,5 – 11 mil. a pak podáme žádost znova.
Informace o skládce Dolíky - zítra (30.5.) se bude konat jednání na ministerstvu financí a ministerstvu ŽP o dotaci na rek. Skládky v Dolíkách, zatím to vypadá velmi neslavně, MF má problémy uvolnit prostředky na tuto rekultivaci, pokusili jsme se na MF o jakousi intervenci, ale zatím to nevypadá „růžově“

17:25 Příchod pana Šíra - 9 přítomných
17:30 Příchod paní doktorky Novákové - 10 přítomných

17:30 otevřena veřejná schůze

Patricie Severová (zatupuje maminky s malými dětmi)

Poukázala na přibývající počet mladých rodin s dětmi, děti přibývají, ale ve městě je nedostatek vhodných hřišť. Obrací se na zastupitele, aby byla svolána zvláštní schůze, která by se věnovala tomuto tématu, dále rekonstrukci MŠ. Maminky by chtěly být informovány o tom, jaké kroky se budou konat, kdy, v jakých termínech.
Předána petice za zlepšení občanské vybavenosti pro rodiny s dětmi v Mníšku pod Brdy. Pod peticí je podepsalo 61 lidí, žádají o stanovisko k danému problému.
Starosta: – je toho názoru, že zvláštní ZM pro tuto věc by moc nevyřešilo. Co se týče zkapacitnění mateřských školek - z rozpočtu města je nereálné. Zřídit jednu třídu pro 25 dětí jsou řádově miliony a kapacita stejně nebude stačit. Od začátku letošního roku existuje jediný program , kde je možné podat žádost o dotaci – bruselské peníze, které spravuje Středočeský kraj. Tam jsme se pokoušeli zažádat, ale pro celý kraj je k dispozici 20 mil. Město to bude zkoušet znova. Z rozpočtu města se to realizovat nedá.
Druhá cesta je (– mluvilo se o tom na poslední radě) – vybudování dalšího zařízení a to konkrétně v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě ORIOL. Celé toto území je určeno k zástavbě, na lokalitu je územní rozhodnutí, návrh investora, chceme se dohodnout z developerem, aby v této oblasti vybudoval školku. Může to fungovat jako příspěvková organizace města nebo je prostor pro to, aby vznikla jiná organizace, která by pracovala za případného příspěvku města.
Pan Jirota: - s přibývající výstavbou domů se musí zákonitě zvyšovat kapacita všeho ostatního, ke každému většímu projektu se mělo počítat s podobnou výstavbou, to bylo zatím opomenuto. V minulosti k Mníšku spadaly i Zahořany a Kytín – lidé jsou na to zvyklí, jejich děti k nám chodí do MŠ i do škol.
Ředitelka MŠ 9. května – paní Šretrová: už tři roky nevzala do školky žádné jiné dítě, než mníšecké.Školky byly stavěny pro děti maminek, které chodí do zaměstnání, jestliže přijdou cizí maminky (z jiných obcí) nebo maminky, které jsou na mateřské s druhým dítětem, tak nemají nárok na umístění staršího dítěte do MŠ.
Chápe maminky, ale školky jsou především pro pracující. – diskuse s maminkami.
Pan Zápal – poznámka - navazuje na pana Jirotu – investor přijde do Mníšku, zainventuje si pozemky, prodá je, – má svoje vyděláno a jde do další lokality, – má z toho zisk ostatní zůstává na obcích a to není v pořádku.


17:40 Příchod – pan Keyř a pan Kožíšek (12 přítomných

Nyní bude jednáno s investorem v lokalitě ORIOL, aby se vzdal jednoho domu a může tam být MŠ nebo se někde může udělat nástavba.
Dříve se nevyvíjely tyto tlaky,(aby se investoři donutili k podobným aktivitám)
Starosta – dříve se na investory netlačilo, aby se připravovaly podobné projekty, ale je jasné, že městský rozpočet nikdy tohle neutáhne, bude vždy dýchat na záda nové výstavbě. Město musí oslovit nové vstupující partnery, ty projekty to musí unést. Je nutné říct, že dříve k tomu ani nebyly všechny zákonné podmínky. Je ale možné, že za 10 let to zase bude vypadat tak, že kapacita bude volná.
Starosta myslí že, to těď uchopili za správný konec, říká dopředu, že město nebude nikdy schopno zařídit dostatečnou kapacitu do MŠ a vždy bude platit kriterium trvalého přihlášení.

Paní Stieberová – dotaz na lokalitu OPTREAL – investor při koupi sliboval, že tam má být škola pro lepší žáky – padlo to? Nebo se to bude realizovat.
Pan starosta - nebude to.
Paní Stieberová –jinde venku – se to dělá i formou soukromých školek, maminka z toho má výdělek a nemusí se o to starat jen obec.
Pan starosta – naše zákony to ale neumožňují.
Pan Keyř – poznámka – školu v lokalitě (nyní OPTREAL) nabízela postavit firma, která nakonec pozemky nekoupila, Optreal byl další v pořadí a ten školu nenabízel.
Ing. Vejmola – dotaz na dr. Novákovou - zda je zdravotní péče pro děti v Mníšku dostatečná nebo ne
Dr.Nováková – je dostatečná

Jedna z maminek – sdružení maminek V Mníšku již existuje – schází se maminky s dětmi do tří let a nad tři roky, vedou děti k základním návykům, ale nezvládají to ve větším počtu a prostory pro aktivity jsou malé.
paní Strnadová – žádá, aby se to začalo řešit, zda by nebylo možné vytvořit pracovní místo, které by bylo financované městem, aby mohla alternativní péče o děti fungovat.
Pan starosta - musí se nastavit pravidla na přidělování nějakých grantů.
Pan Keyř – poznámka – návrh - jestli se na ZM schválí zrušení příspěvku 10 tis na festival vín, tak může být první počinek pro děti.
Pan Jirota – pan Keyř – diskuse.
Pan starosta návrh – zorganizovat v této věci pracovní schůzku mezi 9.-13. červnem – přizpůsobí se, maminkám bude dán telefon nebo e-mail, domluvíme schůzku, bude veřejná, oznámí se i všem zastupitelům.
Pan Jeřábek (Hnutí Brontosaurus) – poukázal na stará zastupitelstva, kde bylo na toto poukazováno, územní plán roku 95 nebyl udělán dobře, musí ale uznat, že se to snaží zastupitelstvo nějak vyřešit. Když si obec nepomůže, nikdo jiný to neudělá.
Zve přítomné a hlavně maminky s dětmi na akci O Šišku z Mníšku, která se bude konat v sobotu 31.5 v areálu Skalka a půjde hlavně o zábavu pro děti.
Dále pan Jeřábek upozorňuje na nebezpečné vystupování z autobusu u Velké restaurace – hrozná situace.
V srpnu se může podat žádost o dotaci na úpravu Pivovárky. Zauvažovat o podání této žádosti. Maminkám sděluje, že ta louka je uvažována ke hraní pro děti.
Pan starosta – víme o tom programu.
Pan Jeřábek – jak to tak vypadá o kanalizaci ve SL se bude rozhodovat až v roce 2009. Z toho vyplývá problém, co s nekontrolovaným vypouštěním jímek – návrh – dělat kontroly o vyvážení. Zkušenost je taková, že v nově postavené studni jsou zanedlouho prosáklé fekálie.
Zve na 19.6.- na seminář Přívětivá obec – nebude o legislativě, ale o drobnostech, aby se lidi měli líp.
Upozorňuje na to, že nově vysazené stromy před PLUSem jsou špatně ošetřeny – zastřižené terminály.
Poznámka jen tak do diskuse – byl schválen příspěvek na fotbalové hřiště – dotaz, jestli se udělá něco taky pro ženy, když muži dostali na hřiště.
Pan starosta – příspěvek na hřiště byl od Středoč. kraje.

Dr. Nováková – upozorňuje na to, že za 2-3 roky bude ve školách katastrofa, je nárůst novorozenců, bude to muset řešit stát, přispěl maminkám, jsou děti, ale dál už se to neřeší.
Za minulé 4 roky se neudělalo nic 2001-2002 už na to upozorňovala, že nárůst dětí bude.
Pan Korbelář –dotaz autobus l. 447 ráno má vozit děti do školy, projíždí až po vlaku, jede prázdný, děti by jinak přijely do školy pozdě a proto dál chodí pěšky - dá se to nějak posunout?
Pan Jirota – je to trošku problém – musí mít návaznost na vlak, jinak by na něj nedostal dopravce dotaci. před jeho zavedením se dotazoval ředitelky ZŠ, jestli to bude vadit nebo ne, ředitelka řekla že v tom problém nevidí, když přijdou za 5 minut 8 hod.
Diskuse o dopravě

Pan Trávníček – dotaz - kdy byl vystavěn kostel na náměstí – má za to, že na nové informační desce je chyba.
Co bude s kinem – není splněn úkol z minulého zasedání ZM o předložení koncepce využití kina a MKS.
Kteří lékaři budou v novém středisku.
Paní Šretrová – zubní, obvodní, oční, optika.

18:25 konec veřejné schůze


1. – Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl pan Tomiska. Kontrolní výbor zasedal 24.4.2008
a projednal – stav Bojovského potoka, informaci o postupu prací na novém zdravotním střediskuv č.p. 519, kapacitu umístění dětí do MŠ, vykácení pozemku p. Kouta, navyšující se případy projíždění lesními cestami a komunikacemi terénními motocykly.
KV na svém zasedání přijal následující usnesení:
1) KV žádá podání informací od rady města Mníšek pod Brdy o průběhu řešení ohledně Bojovského potoka a postupu prací na nových ordinacích v č.p. 519.
2) KV žádá radu města Mníšek pod Brdy a starostu města o informaci v záležitosti rozšíření počtu míst v MŠ. Uvedení konkrétních termínů a projednání na ZM.
3) KV doporučuje starostovi města častější kontroly úseků lesních cest k rozšiřujícím se případům projíždění terénních motocyklů.

Pan starosta – dotaz, zda má na úkoly respektive dotazy odpovědět hned nebo chce KV písemnou odpověď?Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí usnesení KV a 
- ukládá starostovi podat informací o průběhu řešení ohledně Bojovského potoka a postupu prací na nových ordinacích v č.p. 519,
- ukládá starostovi podat informaci v záležitosti rozšíření počtu míst v MŠ s uvedením konkrétních termínů,
- starostovi zajistit prostřednictvím městské policie častější kontroly lesních cest z důvodu rozšiřujících se případů projíždění terénních motocyklů.
informace budou podány zastupitelstvu města písemně.
Hlasování o návrhu PRO 10 ZDRŽELI SE 2

2. Prezentace studie o zásobení města pitnou vodou.
Zhotovitelem studie je společnost VRV, vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Studie je zpracována do podrobnosti bodu 4 původních návrhů, dle rozhodnutí ZM ve všech čtyřech variantách. Smyslem projednání studie v ZM je rozhodnutí o dalším pokračování, případně výběr vhodné varianty k dalšímu řešení.

18:30 – Zástupci společnosti VRV, a.s.- prezentace vypracované studie.

18:50 odchod pana Zápala (11 přítomno)

Dotazy k prezentaci
Ing. Vejmola – nechal si poradit od vodařů v Pomoraví, dívali se na zpracovaný materiál, byl ohodnocen pěkně, obsažně zpracováno, nemá důvod pochybovat – z navrhovaného si udělal závěr a to kombinovat vlastní zdroje s variantou 3 s tím, že se připojí i obec Řitka.
K 1. variantě tj. vlastní zdroje – je tam minimální možnost pro firmu vydělat si, ale bylo by škoda ustoupit od této možností – zkusit to jako první možnost a současně s tím rozjet větší akci a to variantu 3 s připojením s Řitkou.

Pan Keyř – dotaz – varianta 4 – shybka pod Vltavou je v havarijním stavu – jaká je možnost, aby se současný provozovatel podílel na rekonstrukci.
Odpověď - v této variantě je to otázka dalšího jednání, pro Davli je to problém a pro obce na druhém břehu velký problém. Není možné, aby se na tom podílel jen koncový odběratel.
Mezi variantami 2-4 není moc velký cenový rozdíl, čísla se můžou ještě diametrálně změnit – předpoklad.

Pan Jirota – aby město dostalo dotaci, myslí si, že budou muset vybrat pouze jednu z variant.
Podle jeho názoru připadají v úvahu dvě varianty. Varianta přivaděč ze Všenor přes Černolice a z Baní přes Líšnici, Řitku do Mníšku. Poděkoval firmě VRV za dobře zpracovanou studii.

Pan Tomiska – líbí se mu varianta 3.2

Pan starosta – popsal, jak to vnímá on – předložený materiál je zdařilý, cena za výkon je přiměřený, díval se na to výhledově , došel ke zhruba stejnému závěru, jako firma, s kterou se radil pan Vejmola.
Musí se přemýšlet o tom kdo to zaplatí, Při průzkumu se ukázalo, že v horizontu 5 let jsou partneři jen tady, ne v Posázaví, tam neuvažují s větším rozvojem, není tam jasný zájemce, který by byl ochoten do toho investovat. V tuto chvílí je to zásadní problém. Davli – obec to „štve“, ale po kontaktu s nimi došel k závěru, že je to roztříštěná komunita, jedině Davle je partner sama o sobě – a ještě Hvozdnice, ale to není schopna řešit.
Je to obrovské minus této varianty i když je nejkratší. Ve chvíli, kdy tam vstoupíme, nenajdeme nikoho, kdo by na tom měl prioritní zájem.
Na baňském přivaděči je výhodou to, že jsou tam jen dva partneři Řitka a Líšnice a developeři z těchto obcí.
Všenory to možná jednou budou chtít řešit, ale teď vyčkávají.
Nejlepší varianta přes Černolice, – Všenory se jednou mohou připojit.
Málo silných partnerů je cesta k realizaci.
Vlastní zdroje vidí jako přechodové období.

Pan Jirota – souhlasí ve všem, nicméně vynechali Jíloviště. Když tam byli u starosty na jednání, vyplynulo z toho, že stav, který tam je, mu vyhovuje, ale může se to tam změnit, Jíloviště je potencionální zájemce.
Jestli by VRV nemělo posoudit i napojení těch obcí, přes které dostávají vodu z Hraštice, - Nová ves, Zahořany by dle jeho informací zájem o napojení měly.

Ing. Vejmola – se závěrem pana Jiroty nesouhlasí – tvoří se další model a měli by rozhodnout z předložených variant a pokud přijde další zájemce, může se dodatečně připojit.
Ale vlastní zdroje by se neměly opomenout.

Pan Keyř – varianta 3.1 a 3.2 jsou pro Mníšek limit, když se připojí i Řitka, zda to bude stačit. zda by se nemělo uvažovat ne o rekonstrukci části vodovodu, ale o výstavbě s větším průměrem vodovodu.

Pan starosta – v této chvíli je asi jedno, kolik to bude stát, ale důležité je vybrat variantu.
Zástupce VRV – vysvětlil technické možnosti v jednotlivých úsecích vedení.

Pan Keyř – podle tabulky je cena rekonstrukce nebo výstavby přibližně stejná, jestli není lepší to rovnou udělat i s územním projednáním Když se opustí variant 4, tak uvažovat o tom jak zpracovat variantu 3.2.

Pan starosta – navrhuje vybrat variantu a připravit k dalšímu projednání do ZM,
s určitou rezervou pro určitý počet obyvatel a pak se může jednat, jestli ji chtějí využít nebo ne (myšleno z jiných obcí).

Ing. Vejmola popsal případ jak zabezpečit určitý limit odběru (z vlastní zkušenosti) na chatě, kde nemá č. orientační, ale č. evidenční mu poskytli připojení za podmínky podpisu smlouvy a namontování dvou vodoměrů, jeden pro spotřebu „normální“, druhý na zalévání. Pokud překročí je ve smlouvě pokuta.
dotaz – zda zůstane zachována odebíraná kapacita z Hraštice?
Pan starosta – ne –Hraštice bude jako rezerva – nová výstavba je uvažována jako hlavní a jediný odběr.

Ing. Vejmola – navrhuje - spočítat ve dvou variantách dražší i lacinější – dražší přivede víc vody.
Diskuse nad výběrem varianty a upřesnění jejího vypracování včetně rezerv.
Návrh usnesení:
ZM rozhodlo vybrat k dalšímu zpracování zásobení města Mníšku pod Brdy pitnou vodou připravenou Variantu č. 3.2 ze Studie VRV k dalšímu rozpracování ve dvou řešeních:
1.) s jasnými partnery Řitka, Líšnice, Všenory, Jíloviště, Čisovice a Mníšek
2). varianta 1 plus připojení obcí kolem Hraštice
ZM pověřuje RM k jednání s vedením společnosti Kovohutě Holding DT, a.s.o odprodeji či převedení vodojemu do majetku Města Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 11

Přestávka 20:10 – 20:30

3. Rozpočtové opatření č. 1/2008
Rozpočtové opatření připravil finanční odbor z důvodu narovnání rozpočtu z hlediska obdržených dotací a daně z příjmu.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008.
Hlasování PRO 11

4. Vyhláška č. 2/2008 o poplatku za zhodnocení stavebního poplatku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vyhlášku vysvětlil pan starosta.
Ceny jsou nastaveny tak, že za možnost připojení cca 1000m2 pozemku do 150 m2 zastavěnosti vychází poplatek od 25-30 tis za parcelu za vodovod i kanalizaci dohromady.
Ve vyhlášce je jedna úleva a to 50% sleva z poplatku v případě, že se stavebník bude muset připojit na tlakový řad.
Pan Keyř – zrušil by tu úlevu.
Starosta – bude se to hodně týkat stávající staré zástavby v Rymani.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV č. 2/2008 o místním poplatku za zhodnocení stavebního poplatku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Hlasování PRO 11

5. Majetkové záležitosti
5/1 ZM projednalo nabídku pana Antonína Moravce na bezplatný převod podzemků do majetku obce. Jedná se o pozemky – ostatní plocha, komunikace v katastru Rymaně. Rada města přijetí daru doporučila s tím, že poplatky s darovací smlouvou spojené uhradí město.
Předložen návrh darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru od pana Antonína Moravce, Čím 1 a schvaluje znění a uzavření darovací smlouvy na pozemky č. parc. 469/6 o výměře 150 m2 a č. parc. 490/1 o výměře 235 m2, oba v kultuře ostatní plocha, ost. komunikace vše v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a panem Antonínem Moravcem.
Hlasování PRO 11

5/2a – Žádost paní Košické o odprodej části pozemku č. parc. 1194/12. Jedná se o částo přístupové komunikace u zahrádek na Oboře. RM prodej nedoporučila
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku č. parc. 1104/12 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy
Hlasování PRO 11

5/2b – Žádost paní Soukupové o prodej části pozemku č. parc. 1246/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Část pozemku byla kdysi pronajímána a nachází se za zaplocením a jsou na ní dvě stavby. RM prodej nedoporučila.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku č. parc. 1246/2 v kat. územní a obci Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 11

5/3 RM doporučila zastupitelstvu požádat o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1313/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy od PF. Pozemek je určen k přeložce komunikace a rekonstrukci potoka.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku č. parc. 1313/3 o výměře 1696 m2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy od PF do majetku města.
Hlasování PRO 11

(bod 5/4 v materiálech totožný s bodem 5/1)

5/5 revokace usnesení k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 606/607, přijatého zastupitelstvem na zasedání 28.2.2008.
Usnesení je třeba revokovat z důvodu nesprávně stanovených lhůt.
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení ZM ze dne 28.2.2008 2)Schvaluje, písm. c) následovně:
vypsat záměr prodat bytové jednotky v domě č.p. 606 a 607 a spoluvlastnický podíl na pozemku č. parc. 2929/2 a 2929/1 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Menší typ bytu za cenu 200.000,- Kč a větší typ bytu za cenu 240.000,- Kč.
Byty mohou být prodány za následujících podmínek:
- kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
- kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem vůči městu
-stanovení lhůt v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům, nebytovým prostorům a doplňují některé zákony.
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci po doručení nabídky (§22 zákona o vlastnictví bytů). Není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být převeden jiné osobě za trvajícího překupního práva nájemce podle písm. b),
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení nabídky (druhá nabídka) jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
Po tomto datu bude vypsán nový záměr prodat zbylé bytové jednotky obálkovou metodou, přičemž nejnižší cenou bude cena uvedená ve znaleckém posudku.
Hlasování PRO 11 

5/6 Zrušení usnesení č. 21 ZM
Zastupitelstvo města schválilo dne 16.3.2006 prodej pozemku č. parc. 1855/1 pod domem č.p. 555 společnosti Norma International, s.r.o.
Do dnešního dne společnost neprojevila zájem o uzavření kupní smlouvy a z tohoto důvodu RM doporučuje ZM zrušení usnesení o tomto prodeji.
Návrh usnesení:
ZM ruší usnesení č. 21, bod II, schvaluje, písm. b) ze dne 16.3.2006.

(Text rušeného usnesení – prodej pozemku č. parc. 1855/1 pod čp. 555 v podílu 3258/10218 v kat. území Mníšek pod Brdy firmě Norma International, se sídlem Na Fialce, I.č. 49 řada E 1532, Praha 6 za 1 190 000,- Kč.)
Hlasování PRO 11
5/7 Návrh směnné smlouvy na směnu pozemků mezi Městem Mníšek pod Brdy
a Ing. Veselým.
V návaznosti na usnesení ZM č. 8 bod 2 schvaluje, písm. l), je k projednání předkládán návrh Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Evženem Veselým.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Evženem Veselým, kterou se směnují pozemky města č. parc. 630/2, 631/1, 2714/22 a 2714/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy za pozemek Ing. Veselého č. parc. 850/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené směnné smlouvy.
Hlasování PRO 11

5/8 Smlouva o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a Jaroslavem Kalátem.
RM předkládá k projednání návrh smlouvy o spolupráci mezi dvěma vlastníky plochy naproti nové prodejně PLUS. Smlouva řeší společný prodej formou nabídky celé plochy jednomu budoucímu investorovi.
Pan Keyř – dotaz, zda se pozemky budou prodávat, až budou v konečné úpravě?
Pan starosta – odpověď - ano
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o sdružení mezi městem Mníšek pod Brdy a panem Jaroslavem Kalátem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 11

5/9 Prodej pozemků „zahrádky“ prostřednictvím zprostředkovatele.
Rada města tímto navrhuje změnu způsobu prodeje zahrádek.
Rada města předkládá ZM návrh mandátní smlouvy o prodeji zbývajících zahrádek Červený kříž“. Jedná se o 24 volných zahrádek. jako mandatář byla vybrána na základě poptávky firma SNARK s.r.o. Důvodem k zastupování je malé procento úspěšnosti města při prodeji zmiňovaných nemovitostí.
Ing.Vejmola dotaz – zda se firma SNARK přihlásila, nebo byla oslovena?
Odpověď pana starosty – firma byla oslovena
Další připomínka – zda je ve smlouvě daný termín, do kdy mají být pozemky prodány, aby to RK neprodávala 30 let.
Pan starosta – smlouva je na dobu určitou - termín do konce března 2009.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Mandátní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností SNARK s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 115/10 Darovací smlouva a kupní smlouva - vykoupení pozemků od pana Lešnera z důvodu zřízení přístupové cesty k chatám v lokalitě za kolejemi směrem na Zahořany – katastr Rymaně.
Darovací smlouvou se majitelé nemovitostí (chat) skládají finanční dar k jedinému účelu a to je vykoupení pozemku od pana Lešnera, tj. přístupové cesty k chatám.
Návrh usnesení:
1) přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi dárci č. 1-12 a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
2) uzavření Kupní smlouvy na pozemek č. parc. 233/1 v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy mezi panem Richardem Lešnerem, bytem Mníšek pod Brdy a Městem Mníšek pod Brdy
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy poté, co bude finanční částka 52.400 složena dárci č. 1-12 na účet města.
Hlasování PRO 11

5/11 Darovací smlouva – Správa vojenského bytového fondu.
V návaznosti na usnesení č. 4 zastupitelstva města je předložen návrh Darovací smlouvy mezi Správou vojenského bytového fondu a Městem Mníšek pod Brdy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a Správou vojenského bytového fondu Praha na objekt bydlení č.p. 836 a č.p. 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 11

6. Různé
- Možnost zvýšení odměn
Dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb. se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Možnost na zvýšení odměn vznikla poprvé za měsíc únor 2008.

Ing. Vejmola – členové zastupitelstva, pokud si dobře pamatuje, nečerpali peníze
dotaz – kam nevyčerpané peníze přišly
Odpověď vedoucí FO - nikam, protože nebyly rozpočtovány
Návrh Ing. Vejmoly, aby si je vzali a cíleně umístili, třeba na tu pani, která by se starala o děti, které nemohou do MŠ nebo na nějakou jinou činnost.
Vedoucí FO - paní Šibřinková – peníze zůstávají v rozpočtu města v rezervě.
Diskuse - vysvětlení, jak a z čeho se vyplácejí odměny
– výsledek: pro tento případ je lepší udělat rozpočtové opatření ve výši částky, (která se zastupitelům nevyplácí).
Pan starosta – v příštím zastupitelstvu by se mohlo připravit nějaké řešení – kam budou tyto finance smysluplně uloženy.

Návrh usnesení:
ZM neschvaluje zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům.
Hlasování PRO 11 


- Ing. Vejmola – žádost -prosba vedení města, aby se zaměřili na vozový park, auta jsou v nedůstojném stavu.
Pan Keyř – dozvěděl se, že chce rada města koupit starší automobil do 150 tis. – doporučuje už raději koupit nové za 190 tis.
Pan Keyř doporučuje RM přehodnotit nákup auta.
Pan Vejmola – až po nápravě současného stavu vozidel.

- Schválení termínu zastupitelstva 19.6.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje termín ZM 19.6. od 17. hod. v MKS V Lipkách
Hlasování PRO 10 zdržel se 1
Zasedání bylo ukončeno ve 21 hod.
 

Vyvěšeno: 13. 7. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět