Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č.10 ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 28.2.2008.

Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 28.2.2008.

Přítomni:

Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, RNDr. Milan Brabenec, Ing. Tomáš Pallagy, Stanislav Jirota, Aleš Krákora, Vladimír Šír, MUDr. Markéta Nováková, Jiří Vlček, Alena Štamberková, Bc. Marie Šretrová, Jiří Zápal

Ing. Karel Vejmola ( pozdější příchod – omluven)

Omluveni: Luboš Tomiska, František KeyřPan starosta Ing. Petr Digrin zahájil zasedání v 17:10 hod za přítomnosti 12 zastupitelů.

Zastupitelstvo je usnášeníschopnéVolba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů:

Návrhy:

zapisovatelka – Jaroslava Svitálková

ověřovatelé zápisu - Vlastimil Kožíšek a Aleš Krákora

návrhová komise – původně navržen Ing. Vejmola, z důvodu jeho nepřítomnosti byl navržen Ing. Pallagy a Vladimír Šír.

Hlasování PRO zvolení navržených do funkcí:

PRO 9 ZDRŽELI SE 3Program:

Schválení programu

Zpráva o činnosti RM a MěÚ

1) Zpráva FV

2) Schválení způsobu prodeje bytů v domě č.p. 606/607

3) Forenzní audit

4) Prodej pozemků pod ŘD – zóna 11A

5) Návrh rozpočtu města pro rok 2008-02-21

6) Majetkové záležitosti

7) MŠ Nová – darovací smlouva

8) Schválení Darovací smlouvy – p. Samstag

9) Různé

Odměna při souběhu funkcí

Dopis A.Merunková

Oprava OZV 1/2008Pan starost doplnil do bodu č. 1 rozšíření o zprávu kontrolního výboru.Hlasování PRO schválení navrženého a doplněného programu:

PRO 12Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu – přednesl Ing. Digrin – starosta.

Za období od posledního zasedání zastupitelstva zasedala rada města šestkrát, zabývala se rozdělením finančních prostředků pro organizace města, zpracovávala návrh rozpočtu.

Proběhlo VŘ na obsazení místa vedoucí/ho OSMI a referenta SÚ. Ze stavebního úřadu odešla Ing. Harmanová a na její místo bylo rovněž vypsáno výběrové řízení.

Pan starosta informoval zastupitele, že došlo k prodeji lokality ORIOL.

V dubnu bude otevřena prodejna PLUS – slavnostní otevření se bude konat 26/4.

Na základě výběrového řízení byl přijat architekt města Ing. arch. Kučera.

7. února proběhla kolaudace čistírny odpadních vod.

Na Ministerstvo zemědělství bylo podáno 6 žádostí o dotace, všechny již byly ministerstvem zaregistrovány, o přidělení dotací se bude rozhodovat v dubnu.

Na Ministerstvu životního prostředí se jedná o dotaci na rekultivaci skládky v Dolíkách.

Dále se z dotace plánuje úprava náměstí včetně radnice, zastávky, veřejných záchodků, zateplení školy atd.

V projednávání je dotace podaná na fond kultury pro knihovnu. V žádosti o dotaci na památky město neuspělo. Došlo k dohodě o směně pozemků mezi Městem a Středočeským krajem, došlo k podepsání smlouvy o vzájemném darování pozemků a příští týden bude požádáno krajem o zápis do katastru, takže se Město stane vlastníkem pozemků u otočky na Dobříšské ulici a poté může dojít ke směně těchto pozemků za pozemek Ing. Veselého.Veřejná schůzePan Jirota – dotaz na lokalitu ORIOL, má tam stát 80 – 90 rodinných domů – jak se město k tomu postaví, když je malá kapacita vody, dále má neověřenou informaci, že kapacita ČOV je naplněna.

Pan starosta – pozemky ORIOL mají noví majitelé, zatím se neozvali, objednali se u architekta, na toto území existuje platné územní rozhodnutí.

ČOV – musí se do roku 2009 postavit kalolis, to je podmínka provozování ČOV, která vyplynula při kolaudaci. Všechna území, na která je vydáno územní rozhodnutí, se budou moci napojit. Ti, kteří nemají ÚR se zatím nebudou moci napojit.

S vodou je to tak, že ve špičkách je kapacita vyčerpaná, množství vody by šlo navýšit, ale musela by se zajistit její akumulace.17:21 – příchod – Ing. Vejmola – přítomno 13 zastupitelůPan Jirota – znamená to, že čistička je po rekonstrukci malá, město je zaúvěrované a nelze napojovat další RD – kdo za to nese odpovědnost?

Ing. Pallagy – kapacita byla navýšena ze 4,5 tis na 6 tis ekv. obyvatel.

Ing. Digrin – při rekonstrukci byla ČOV navýšena na 6 tis ekv. obyvatel, byl to ale špatný odhad a v současné době je naplněn, naplnil se za dobu výstavby.

Pan Krákora – podotýká, že určitě existují posudky odborníků, kteří posuzovali navržené navýšení, nový ekv. vyplývající z projektu.

Pan Jirota – původně připravený projekt byl na 10 tis obyvatel a 45 mil. za výstavbu. Minulá radnice smetla tento projekt se stolu, nechala udělat jiný, zmenšený.

Pan Pallagy – není pravda 45 mil, ale 75 mil. za výstavbu.

Paní Brzorádová – dotaz, zda se do současné ČOV vejde připojení Rymaně a Stříbrné Lhoty.

Ing. Digrin – ano, s tím je počítáno, protože už nyní se z těchto oblastí vyváží do čističky fekál ze žump od RD.

Pan Zápal – když se rada dozvěděla informaci, že kapacita ČOV je naplněná, usnesla se, že nechá udělat posudek odbornou firmou na zjištění, proč je kapacita již nyní na horní hranici.

Co se týká lokality ORIOL – není se jist, že je na ni územní rozhodnutí, myslí se, že je jen dělení pozemků.

Pan starosta – odpověď – ÚR na ORIOL je už dávno.

Pan Zápal – myslí si, že to bylo ÚR na vodovod a kanalizaci na stavbu, ale ne na napojení.

ÚKOL: prověřit, zda je ÚR i na napojení kanalizace na ČOV v lokalitě ORIOL

Paní Landová – myslí si, že ÚR je, pamatuje si, že na to vydávala vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Pan Bartůněk – je vlastníkem bytu v domě 506-508, kde je rovněž byt Města, jehož nájemník má dluh 9.202,- Kč. Dluh narůstá od roku 2004. Za společenství vlastníků pan Bartůněk žádá, aby byl dluh za tento byt města do 15/3 uhrazen.

Ing. Vejmola – návrh – uhradit okamžitě.

Pan Kožíšek – jednal s nájemníkem (pan Mattis), aby dluh uhradil, pan Mattis jen slibuje, zaplatil malou částku a poté zase nic. Město za tento byt přispívá stanovenou částku do fondu oprav, nájemné a služby už je povinen platit nájemce, na Město se to nevztahuje.

Pokud by mělo město uhradit vše, žádá zastupitele, aby ZM odsouhlasilo platbu dlužného nájemného za pana Mattise.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje úhradu dlužné částky za služby vyplývající ze stanov společenství vlastníků domu č.p. 506-508 a zároveň ukládá RM vymáhání pohledávky pronajímatelem (Město Mníšek pod Brdy) na současném nájemci.

Hlasování PRO 13Mgr. Alice Vejmolová – ředitelka ZŠ (text příspěvku):

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 28.2.2008

Svůj příspěvek přečtu, abych ho mohla předat zapisovatelce.

Vzhledem k tomu, že u školy došlo ke značnému snížení navrhovaného rozpočtu ( o 1 330 000,-Kč – což je téměř o 1/3 navrhované částky), musím i zde na veřejném zasedání sdělit, že s tímto rozhodnutím nejsem spokojená.

Proto jsem také písemně oslovila v minulém týdnu všechny zastupitele a členy finančního výboru o znovu posouzení úpravy rozpočtu školy a následně jsem požádala i pana starostu o možnost být přítomna na jednání zastupitelů v úterý 26.2.2008. Na toto jednání jsem byla starostou pozvána.

Respektuji, že město nemá dostatek finančních prostředků. Nemohu ale souhlasit s argumenty FV, které mi sdělil na úterním jednání zastupitelů pan Zápal, že důvodem ke snížení rozpočtu školy došlo proto, že do školy se v předchozích letech investovalo dost peněz do údržby budovy, že každoročně zvyšuji své požadavky na dotaci a že v okolních školách jsou přepočtené neinvestiční náklady na žáka menší než u nás. Myslím si, že nelze porovnávat jen na základě čísel, peněz a počtu žáků. Každá škola má svá specifika – stav budovy, počet žáků, vybavení pomůckami, technikou, vyhovující nebo nevyhovující hygienické a bezpečnostní předpisy a normy.Musím ujistit všechny přítomné, že návrhy rozpočtů každoročně připravuji po předchozím projednání se všemi zaměstnanci, se záměrem zlepšovat výuku. Jednotlivé položky v návrhu rozpočtu mám vždy řádně zdůvodněné. Bohužel základní školy jsou v situaci, kdy stát rozhoduje, ukládá a kontroluje, co vše škola musí a finanční zodpovědnost přesunuje na obce. Státem myslím MŠMT, ČŠI, hygienu a BOZP. A my zaměstnanci školy jsme povinni tyto úkoly plnit.Teprve včera jsem dostala tabulku s upraveným, sníženým rozpočtem. Tato tabulka je zkreslená, protože v ní nejsou údaje původního návrhu rozpočtu, ale až první snížená verze, kterou jsem zpracovala na žádost pana starosty.Proto Vám sděluji, že v nejbližších dnech budu ještě s jednotlivými položkami pracovat a následně jednat s panem starostou, městskou radou a finančním výborem, abych ne sobě, ale dětem zajistila důstojné, zdravé a bezpečné prostředí a kvalitní výuku s využitím moderní audiovizuální techniky.

Děkuji.

Mgr.Alice Vejmolová, ředitelka školy

Ing. Digrin – u všech příspěvkových organizací došlo ke snížení finančních prostředků, škola hospodaří s největší částí, letos je lehce snížena pod loňský rozpočet. Proběhla celá řada jednání o rozpočtu a rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací. Pan starosta navrhuje počkat, jak se budou vyvíjet příjmy a podle toho následně upravit rozpočet školy.

Ing. Pallagy – u školy došlo ke snížení o 24% a rozpočet je nižší oproti loňsku (o 1330 tis)Pan starosta – v současné době je to maximum možného.

Všem by to přál, ale musí se dívat na celý rozpočet a není to jen o školách, citoval 1. větu z analýzy rozpočtu 2008 Ing. Chotívky (Česká spořitelna):

Výsledek analýzy je takový, že letos by s mělo hospodařit s provozním deficitem cca 6.200 tis. CZK. Důvodem jsou nárůsty v oblasti mezd, ostatních provozních výdajů, neinvestičních příspěvků.

Ing. Pallagy – není proti škrtům, ale nemyslí si, že by se mělo krátit zrovna školám.

Dále Ing. Pallagy poukázal na nesrovnalost předložených materiálů ve srovnání roku 2007 a návrhu rozpočtu na rok 2008 a dalších materiálů. které mají k dispozici školy.Pan Zápal – rozpočty škol bude jednotlivě upravovat rada.

Předpoklad je udržet úroveň roku 2007.

Pan starosta – máme pět příspěvkových organizací, příspěvky na provoz

MŠ 9. května loni 550 tis bez oprav, letos navrženo 820 tis (nyní s opravami a zohledněná ztráta, MŠ Nová – dostává na úrovni minulého roku, Zvláštní škola , také kolem rozpočtu roku 2007, ZŠ asi 50 mínus, jídelna také 50 mínus.

Pan starosta navrhuje, aby to, co je navrženo – schválit a sledovat vývoj příjmů a následně je možné upravit.

Mgr. Pallagyová – požadovala ve svém rozpočtu částku 26 tis na správu počítačů, ona sama to neumí a je těžko na tuto práci někoho získat. Vybídla zastupitele, jestli to chce někdo dělat, byla ráda, kdyby ji s tím někdo pomohl.

Pan starosta - to jsou věci, na které lze čerpat z fondů rezerv a ty školy mají.

Pan Zápal – každý rozpočet je postaven na prodeji nemovitostí a to je projídání do budoucnosti – jak řekl pan Chotívka – to lze už udržet na jeden rok.

Dostaneme se do stavu, že na to Město nebude mít, musíme zastavit nárůsty. Finanční výbor akceptoval rozhodnutí všech, je to rozhodnutí také rady města. Navrhuje posoudit příspěvky do poloviny roku a pak se ukáže, které nároky jsou standardní a které nadstandardní.

Pan starosta - k tabulkám rozpočtů škol – požadavky si nevymýšlejí ředitelky, ale různé úřady, inspektoři, hygiena atd., ale nikdo na to nic nedá – řekne „město, zaplať to“.

Pan Krákora – dotaz na to, jak byla použita sankce ze sporu s firmou Široký.

Pan starosta – asi 150 tis šlo do prostředků Zvláštní školy, celková sankce byla cca 450 tis.

Pan Zápal – některé rozpočty mají z velké části rezervní fond – školní jídelna ho má největší.

Školy mají prostředky, které mohou použít – jsou tvořeny z prostředků města – ty se budou moci čerpat, jsou to příspěvky z minulých let. Rezervní fondy jsou vyšší, než restrikce na rozpočtech.

Mgr. Balková – nezná úpravy na jejím rozpočtu, doufá, že se opraví městské kulturní středisko, když se zastavil provoz kina. Dále by chtěla vědět, jaká bude budoucnost MKS, jakým způsobem bude pokračovat zázemí pro kulturní činnost.

Pan starosta – kino – variant je mnoho, musí se zpracovat koncept a zastupitelstvo bude rozhodovat už možná na příštím zasedání, co s č.p. 17, co s kinem, co s MKS – záměry byly ve volebních programech. MKS bude stát, dokud nebude alternativa, toto není priorita roku 2008. Je víc možností řešení a to se bude hledat.

Mgr. Balková – chce slyšet, zda město bude žádat o prostředky z fondů.

Pan starosta – to určitě bude.Paní Brzorádová – dotaz, zda bude města zasahovat proti bolševníku, stále se šíří a je nebezpečný, už v roce 2002 upozorňovala na bolševník, ale bylo jí řečeno, že je to v kompetenci Prahy západ.

Dále upozorňuje paní Brzorádová na to, že nesvítí VO v ulici Lhotecké – co s tím je a zda se o tom ví.

Pan starosta – jedná se o trvalejší závadu, oprava si vyžádá větší zásah.Paní Landová – tajemnice – poznámka k likvidaci bolševníku – je to skutečně v kompetenci MÚ Černošice a Státní rostlinolékařské péče, město nemůže ošetřovat na soukromých pozemcích a dávat na to peníze. Na pozemcích města se bolševník likviduje.

Ing. Vejmola – v minulých letech jsme ošetřili i některé jiné pozemky, v místech, kde to ohrožovalo děti.Pan Krákora – zpět k MKS –

Návrh usnesení:

ZM ukládá RM připravit do příštího ZM návrh řešení provozování MKS a provozování popř. rekonstrukci či jiné využití městského kina.

Hlasování PRO 13Pan Zápal – vyzval pana ing. Chotívku ke komentáři navrženého rozpočtu pro rok 2008.

Ing. Chotívka – manažer pro neziskový sektor České spořitelny.

Svoje vyjádření napsal do analýzy k rozpočtu, kterou mají zastupitelé v dokumentech.

Jednoduše řečeno, pokud si město nechá projíst finance v příštím roce, pak si může nechat o projektech jenom zdát.

Rozpočet si dělá město pro sebe a ne pro banku. Pokud zde bude sedět příčetné zastupitelstvo, tak se není čeho bát.1. Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru podal jeho předseda – pan Jiří Zápal.

Projednávání rozpočtu bylo trochu pod časovým tlakem neboť letos se schvaluje rozpočet o měsíc dříve, než loni.

FV se od posledního zasedání zastupitelstva sešel 4x, jedenkrát jednal společně s radou města, pak separátně a naposledy společně se starostou a místostarostou. Probíhalo jednání o deficitu rozpočtu. provozní výdaje překračují příjmy města – mimo kapitálové příjmy. podobný trend se objevuje i ve výhledu rozpočtu. Provozní deficit je vykrýván z kapitálových příjmů, což je dlouhodobě neudržitelný stav. FV výbor doporučil snížit provozní výdaje.Pan Krákora - dotaz – v materiálech finančního výboru se dočetl o úvaze převodu budovy sokolovny do majetku města, ptá se, kdo o tom začal uvažovat?

Ing. Vejmola – je předsedou kontrolního výboru Sokola, ptal se na stejnou věc starosty Sokola a ten o ničem nevěděl. Budova sokolovny je historický majetek Sokola, je to majetek nepřeveditelný. Převod lze pouze na jinou organizaci Sokola.

Pan starosta – byla to úvaha o které mluvili s panem Milcem už dříve.Zpráva kontrolního výboru

Předseda KV není přítomen a proto zprávu přednesla paní Bc. Šretrová.

KV se zabýval rekonstrukcí přízemí budovy 519 na zdravotní středisko.

KV zaznamenal stížnosti na nedodržování pořádku při výjezdu ze staveniště na Řevnické. Firma OPTREAL by měla být volána k zodpovědnosti – finanční postih.Pan starosta – s firmou bylo několikrát jednáno ve věci udržování pořádku a dokonce dostala pokutu.Diskuse ohledně zřízení ordinací v č.p. 519 (Ing. Vejmola a MUDr. Nováková)

Ing. Vejmola – je toho názoru, že se jedná o nadbytečný výdaj pro město.

Pan Krákora – ještě než bude rekonstrukce dle PD zahájena, navrhuje s lékaři, kteří se budou do č.p. 519 stěhovat, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě nájemní.

MUDr. Nováková – je toho názoru, že by taková smlouva lékařům pomohla při jednání s pojišťovnami.

Pan starosta – návrh usnesení:

ZM ukládá RM uzavřít Smlouvy o smlouvách budoucích nájemních s budoucími nájemci ve věci pronájmu prostor v budoucím zdravotním středisku v domě č.p. 519

Hlasování PRO 12 ZDRŽEL SE 12) Schválení způsobu prodeje bytů v domě č.p. 606/607

Nemovitost je tvořena 8 bytovými jednotkami, k vlastnictví bytové jednotky náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy č.p. 606/607 a spoluvl. podíl k pozemkům, na kterých je budova postavena. jedná se o dva typy bytů (68,5m2 a 82,5m2).

Návrh usnesení:

ZM schvaluje vypsat záměr prodat bytové jednotky v domě č.p. 606 a 607 a spoluvlastnický podíl na pozemku č. parc. 2929/2 a 2929/1 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Menší typ bytu za cenu 200.000,- Kč a větší typ bytu za cenu 240.000,- Kč.

Byty mohou být prodány za následujících podmínek:

- kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné

- kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem vůči městu

Tato nabídka bude časově omezena a bude platit do 30.9.2008 pro předem vybrané zájemce. Lhůta složení kupní ceny na účet Města je do 31.10.2008. Po tomto datu bude vypsán nový záměr prodat zbylé bytové jednotky obálkovou metodou, přičemž nejnižší cenou bude cena uvedená ve znaleckém posudku.

Hlasování PRO 13Návrh usnesení:

ZM ukládá RM zorganizovat do 30/4/08 schůzku se současnými nájemníky, kde podá úplné informace o prodeji domu č.p. 606/607.

Hlasování PRO 133. Forenzní audit

Předkládá pan starosta – město na základě úkolu daného zastupitelstvem města oslovilo jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu tři společnosti o zpracování nabídky na forenzní audit. Z oslovených firem podala nabídku pouze jedna společnost – Value Added, a.s.

Nabídka splnila formální požadavky na způsob a zpracování nabídky. Nabídková cena za rozsah auditu je 214.200,- včetně DPH.Ing. Vejmola – je odpůrcem auditu - a dále pak z předloženého materiálu vyplývá, že společnost Value Added, a.s. zastupuje pan Ing. Češka, který je místní občan a domnívá se že když audit, tak od nezávislé osoby.

Pan Jirota – pan Ing. Češka byl osloven v roce 1999, asi 2-3 měsíce na spolupráci v této oblasti, včetně poradenství.

Ing. Vejmola – i tak se domnívá se, že z již vyřčených důvodů je nabídka společnosti nepřijatelná.

Ing. Digrin – firem na zpracování auditu není přehršle, vybral ty, o kterých si myslí, že mají úroveň a dobré reference v oblasti státní správy.

Pan Krákora – dotaz na pana Jirotu, kolik stálo poradenství v roce 99 a kolik bylo následně uplatněnými radami uspořeno finančních prostředků.

Pan Jirota – teď neví, ale jistě by se to dalo vyhledat v účtárně.

Pan Krákora – rozpočet Mníšku se skládá z pár položek a není tak složitý, aby se tím zabýval forenzní audit, měla by zvládnout RM a fin. odbor, ale přenesme se do oblasti poradenství od právníka či daňového poradce, protože jsem přesvědčen, že rada města moc dobře ví, kde jí bota pálí a nechme prověřit jen určené smlouvy a cena bude v oblasti 50 tis. a rozdíl přesuňme např. do škol. Stejně předložené výběrové řízení je neúplné a auditor by mohl negativně napadnout i toto VŘ. Měly být předloženy 3 nabídky, nyní je jen jedna. Navrhuje popř. nové výběrové řízení – toto nesplňuje zadání úkolu, usnesení zastupitelstva bylo předložit tři nabídky na forenzní audit.

Pan Jirota – z osobní roviny k faktům – na zastupitelstvu ve Stříbrné Lhotě se hovořilo o tom, jestli audit ano nebo ne. Ti, kdo teď hovoří, že tato nabídka nevyhovuje, mají jediný důvod, týká se tří let, kde nesou odpovědnost. Chce vědět, co děláme špatně a kde to dělat jinak. Označit nevýhodné smlouvy z minulosti. Odborná firma z venku dá posudek jak jednat, kde jednat a jak smlouvy narovnat. Slyšel prý, jak Ing. Vejmola řekl: já budu proti auditu.

Pan Jirota – byl poslední (ze starostů) s vyrovnaným rozpočtem. Od té doby jsme ve ztrátě.

Proč jsme ho už nenarovnali? Řekl, že pokud nebude schváleno provedení auditu – nezvedne ruku pro rozpočet.

Paní Bc. Šretrová a vzápětí Ing. Vejmola požádali Ing. Chotívku z České spořitelny, aby se k vykonání auditu vyjádřil.

ing. Chotívka – vidí to ve dvou rolích.

Z hlediska banky – forenzní audit se nedělá často, má-li však zastupitelstvo pocit, že smlouvy jsou špatné, ať je nechá prověřit. Plno smluv si posoudí sami, ale veřejné zakázky asi ne.Ing. Vejmola – to je o tom, - proč se má kontrolovat všechno, když si plno uděláme sami.

Jde o to uchránit 214 tis, které jsou neefektivně vynaloženy.

Pan Zápal – výklad slova forenzní – hloubkový -, ukáže v jakých rovinách jsou jaké chyby, dá návrhy na řešení a odstranění problému. Současné zadání je relativně široké.

Diskuse o tom, zda vyhlásit nové výběrové řízení s jiným užším zadáním nebo objednat spíše poradenství.

Ing. Vejmola – dotaz na pana Chotívku – představitele banky, zda by oni byli schopni udělat takovou službu.

Ing. Chotívka - takové služby dělá jeji Consulting, podrobnosti může zjistit.

Další diskuse (Bc. Šretrová, Ing. Vejmola, A.Krákora, Ing. Pallagy,S.Jirota).

Diskuse o návrhu usnesení:

Aleš Krákora – takto bychom mohli objednat i procesně personální audit, který by stál možná třikrát tolik, než forenzní, ale pro úřad, kde je 25 zaměstnanců a k tomu příslušně procesů je to zbytečné, problematiku musí být schopná vyřešit RM - návrh – nechat si poradit od Č.spořitelny, od jejich Consultingu, jak navrhoval pan Chotívka a zatím částku určenou pro audit přesunout do položky poradenství. Popř. RM může na dalším ZM předložit návrh na vypsání VŘ, které bude na konkrétní smlouvy a postupy.

Jiří Zápal –provedení procesně personálního auditu by uvítal,dále doplňuje, že na užší rozsah forenzního auditu nemusí být vůbec výběrové řízení a nemělo by se definovat přímo zadání – rozsah by měla určit RM.

St. Jirota – navrhuje schválit firmu Value Added, a.s.a pověřit RM specifikováním zadání pro provedení auditu, ale do výše Kč 180 tis. včetně DPH (možno upravit dle potřeb)

Ing. Digrin – protinávrh: vybrat firmu Value Added, a.s. pro provedení auditu za částku nepřekračující Kč 150 tis. včetně DPH v rozsahu písmen a) a b) podané nabídky.

Pan Zápal – nemělo by se definovat přímo zadání – rozsah by měla určit RM

Po krátké diskusi doformulován protinávrh Ing. Digrina -

ZM schvaluje výběr společnosti Value Added, a.s. pro provedení auditu. RM upřesní v rámci uzavřené smlouvy rozsah plnění služby a částka za dílo nepřesáhne 150 tis. Kč včetně DPH.St. Jirota – stáhl svůj návrh usneseníA.Krákora – protinávrh: vypsat řádné poptávkové řízení na forenzní audit v rozsahu písmen

a) a b) do třech měsíců a výsledek předložit na příštím ZM.

Hlasování o protinávrhu p. Krákory: PRO 4 PROTI 8 ZDRŽEL SE 1Hlasování o protinávrhu Ing. Digrina:

ZM schvaluje výběr společnosti Value Added, a.s. pro provedení auditu. RM upřesní v rámci uzavřené smlouvy rozsah plnění služby a částka za dílo nepřesáhne 150 tis. Kč včetně DPH.

PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELI SE 4

(odsouhlaseno – společnost Value Added, a.s. bude vyzvána k přípravě a podpisu Smlouvy o dílo)20:45 – 21:05 přestávka4. Prodej pozemků pod ŘD – zóna 11A

Pan starosta předložil materiál s důvodovou zprávou. Věc byla již jednou předložena zastupitelstvu, ale nebylo rozhodnuto.

Pan Zápal – jedná se o stejný materiál, ujišťuje se, že město nebude mít závazky na výstavbě sítí a komunikace.

RM předkládá zastupitelstvu návrh usnesení:ZM bere na vědomí:

důvodovou zprávu výběrové komise k nabídkám k záměru prodat pozemky:

parc.č. 1766/43 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/44 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/45 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/46 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/47 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/48 o výměře 259 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

vše v katastrálním území Mníšek pod BrdyZM rozhodlo: o prodeji pozemků v katastrálním území Mníšek pod Brdy :

parc.č. 1766/43 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/44 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/45 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/46 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/47 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/48 o výměře 259 m2 - ostatní plocha, jiná plochaspolečnosti s ručením omezeným Studio Invest, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Praha 10, IČ: 27455912

za nabízenou cenu 2.620,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 4.123.880,- Kč bez DPH za všech šest pozemkůZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků

parc.č. 1766/43 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/44 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/45 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/46 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/47 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/48 o výměře 259 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

vše v katastrálním území Mníšek pod Brdy za cenu 2.620,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 4.123.880,- Kč bez DPH za všech šest pozemků při dodržení následujících platebních a ostatních podmínek:

pro složení kupní ceny bude mezi kupujícím, prodávajícím a bankou uzavřena smlouva o vedení jistotního (vkladového nebo obdobného) účtu

první část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

druhá část kupní ceny ve výši 2.000.000,- Kč bude uhrazena do 5 dní po předložení kupní smlouvy s vyznačeným podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

třetí část kupní ceny ve výši 1.623.880,- Kč bude uhrazena do 5 dní po předložení kupní smlouvy s vyznačeným povoleným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch společnosti Studio Invest s.r.o., náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Praha 10, IČ: 27455912

práva města na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení při nedodržení platebních podmínek

práva města okamžitého odstoupení od kupní smlouvy v případě nedodržení platebních podmínekHlasování: PRO 12 ZDRŽEL SE 15. Rozpočet města pro rok 2008

Za radu města předkládá starosta

Připomínky k příjmové části rozpočtu:

Ing. Vejmola – dotaz – byla zprovozněna služba CZECH POINT – co to přinese do rozpočtu?

Odpověď - jsou to poplatky ze zákona, příjem je zahrnut v poplatcích.Připomínky k příloze rozpočtu 3639

Z přílohy jsou vyjmuty revize – jsou zahrnuty v hlavním rozpočtu – 150 tis.

MUDr. Nováková – připomínka – loni se schválil nákup plynového kotle pro dětské zdr. středisko a zapomnělo se na něj – dostanou ho letos?

Pan starosta má informaci, že to ještě není nutné, ale v případě, že by to bylo potřeba, může se to uhradit z oprav.

Pan Zápal – necháme prověřit a pokud bude nutné, tak se bude řešit rozpočtovým opatřenímPřipomínky k výdajové části:

Aleš Krákora – bylo počítáno 250 tis na forenzní audit, nyní jste si odhlasovali do výše 150 tis.

To znamená, že je o 100 tis. poníženo a může se částka přesunout do škol popř. rezervy.

Ing. Pallagy – navrhuje upravit položky 2321 deratizace - minus 10 tis, 2341 rybníky – minus 50 tis a pol 3639 areál Zadní rybník – minus 10 tis a všechny ušetřené prostředky přesunout do školství.

Diskuse o areálu za Zadním rybníkem a jeho využití. Dětské organizace, kterým to bylo nabídnuto, nemají zájem a dle smlouvy s ministerstvem lze areál využít pouze pro dětské aktivity.Pan Šír – dotaz – na položkách 2212 a 2219 jsou prostředky na projekty 2x 300 tis.

Pan starosta –vysvětlil – je třeba projektově připravit opravy komunikací – u nového zdravotního střediska, dopravní řešení Starého sídliště, ulice Čisovické, 9. května, 5.května a další drobné projekty.

U položky 2212 – opravy komunikací došlo ke snížení o 100 tis. na 1.300tis.Ing. Vejmola – v položce 3632 je 300 tis. na opravu hřbitova (zeď, kaplička)

navrhuje udělat jen něco a 100 tis. přesunout do 3639 (opravy kotlů, stropu, atd, havarijní opravy – rezervy na opravy)

Pan Jirota – nesouhlasí, hřbitovy jsou všude na úrovni, je třeba opravovat i náš.

Vzal by to z výstavby hřiště v Rymani, navrhuje ubrat 50 tis ze hřbitova a 50 tis ze hřiště.

Ing. Vejmola – souhlas.

Pan Kožíšek – minulé zastupitelstvo dalo Rymani slib a nesouhlasí, aby se odebíraly prostředky z výstavby zázemí pro hasiče. Bc. Šretrová s tímto názorem souhlasí.

Hlasování o návrhu Ing. Vejmoly snížit položku na opravu hřbitova o 100 tis a přesunout ji na opravy. PRO 5 PROTI 8Ing. Vejmola – návrh – snížit výstavbu pro hasiče a klub v Rymani o 100 tis

Hlasování PRO 4 PROTI 8 ZDRŽEL SE 1Jiří Zápal - návrh usnesení

ZM ukládá radě města přepracování poplatků za hroby, prověřit výši poplatku za hřbitovní místo a pokud to zákon umožňuje navrhnout jeho zvýšení.

Hlasování PRO 12 ZDRŽEL SE 1Ing. Pallagy – dotaz na položky 3326 Místní kulturní památky a 3322 Skalka, rekonstrukce, MPR – co se pod nimi financuje

Odpověď starosta – 3326 150 tis. na sochu Sv. J. Nepomuckého na nám F.X.-Svobody, částka k dotačním řízením.

Pol.3322 - 400 tis. je částka potřebná k žádostem o dotace na rekonstrukce.

Pan Zápal – tyto částky se mohou nechat v rozpočtu, pokud nedostaneme dotace, nebudou částky použity a přejdou do rezervy.

Ing. Pallagy – dotaz – v jakém stavu je proces o zažádání této dotace.

Pan starosta – Do fondu regenerace center měst je termín do 30/4, z toho by mohly být finance na MŠ Nová zateplení a škola okna.

Radnice fasáda, okna, střecha, zeleň města, mobiliář, veřejné osvětlení WC, socha – to by mělo být z dotace Středočeského kraje. Tam jsou podmínky, že buď nebude vůbec nebo

92 %. Dotace na Skalku - je zase jiný zdrojPan Jirota – ubral by 100 tis. z položky na vydávání Zpravodaje

diskuse o financování Zpravodaje a zda má být prodáván nebo rozdáván, zda snížit počet vydání apod. Výsledek – zatím ponechat beze změny.Ing. Pallagy – navrhuje, aby na opravu hřbitova bylo ubráno 50 tis – zůstane tam 250 tis.

Ušetřených 50 tis převést na pol. 3639

Hlasování PRO 10 PROTI 1 ZDRŽELI SE 2Pan Šír – dotaz na položku ošatné

Odpověď starosta – to je ze zákona na svatby pro oddávající.Návrh rozpočtu pro rok byl kompletně projednán a proběhly výše popsané drobné úpravy.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozpočet města Mníšek pod Brdy na rok 2008 a rozpočtový výhled na období 2009 – 2011.

Hlasování: PRO 12 PROTI 16. Majetkové záležitosti

Předkládá tajemnice úřadu paní Landová6.1 Žádost o prodej č. parc. 1244 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy – Ing. M. Davídek.

RM nedoporučuje prodej pozemku, ÚP je pozemek určen pro zástavbu RD, v současné době je pozemek využíván MO ČSCH.

Návrh usnesení:

ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 1244 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

Hlasování PRO 136.2 Žádost o prodej pozemku č. parc. 83/6 nebo jeho části v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy – Ing. M. Vlček.

RM prodej pozemku ani jeho části nedoporučuje, je součástí komunikace.

Návrh usnesení:

ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 83/6 a ani jeho části v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy.

Hlasování PRO 136.3 Žádost o prodej pozemku č. parc. 2170/4 a 1965/84 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy – L. Hruška.

Rada města nesouhlasí s prodejem. Pozemek č. parc. je 1965/84 je pozemek stavební, na kterém stojí budova NIKOM a.s.. Pozemek č. parc. 2170/4 je součástí zeleně a prochází jím zatrubnění potoka.

Pan Hruška je přítomen zasedání a bylo mu umožněno vysvětlení jeho žádosti o odkup pozemků. – Pan Hruška je již majitelem komunikace č. parc. 1965/81 a pozemek 2170/4 (v majetku města) na něj navazuje a doplňuje přístupovou cestu, v současné době však je tento pozemek neoprávněně zaplocen jiným soukromníkem.

Po krátké diskusi –

Návrh usnesení:

ZM pověřuje radu města vypsáním záměru prodat pozemek č. parc. 2170/4 předem vybranému zájemci, manž. Hruškovým, včetně podmínek uložení povinnosti sjednání věcného břemene.

Hlasování PRO 13Následovalo hlasování o původním návrhu usnesení rady města k žádosti pana Hrušky na prodej obou pozemků.

Návrh usnesení:

ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 2170/4 a 1965/84 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

Hlasování PRO 136.3 – Žádost o prodej pozemku č. parc. 2170/4 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy

– G .Vidnerová

RM nesouhlasí s prodejem.

Návrh usnesení:

ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 2170/4 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

Hlasování PRO 136.4 Žádost o směnu pozemku, později prodej č. parc. 764/2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy manž. Soběslavských, p. H. Myslíková

Směnu, kterou manž. Soběslavských a p. Myslíková nabízeli, RM odmítla, neboť nabízené pozemky ke směně č. parc. 2688/2 a 2693/9 by město nevyužilo.

RM tedy nabídla prodej pozemku č. parc. 764/2 o výměře 111m2 za cenu 350,- Kč/m2 , kterou manž. Soběslavských, jako nabyvatele odsouhlasili.

Záměr prodat předem vybraným zájemcům byl vyvěšen 14.11. 2007.Návrh usnesení:

ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 764/2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy manž. Jaroslavě Soběslavské a Zdeňkovi Soběslavskému, oba bytem Mníšek pod Brdy, Nádražní ul. čp. 487, za celkovou částku 38 850,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování PRO 136.5 Prodej pozemků pod domy čp. 526 – 527 za 1,- Kč

V materiálech ZM č. 8 byly zastupitelstvu předloženy materiály vč. kupní smlouvy ohledně prodeje pozemku č. parc. 1875/1 o výměře 143 m2 a č. parc. 1876/2 o výměře 85 m2 – zastavěná plocha pod domy čp. 526 – 527. Z důvodu nejasností ohledně prodejní ceny nebyl prodej projednáván..

Na základě konzultace s auditorem RM doporučuje ZM prodat uvedené pozemky za 1,- Kč.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 1875/1 o výměře 143 m2 a č. parc. 1876/2 o výměře 85 m2 – zastavěná plocha pod domy čp. 526 – 527 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy spoluvlastníkům domů – manželům Janě a Františkovi Janoškovým, Janě a Jiřímu Zmekovým, Janě a Josefovi Kalašovi, Janě a Radkovi Janoškovým, Michaele a Lubošovi Vránovým, Petře a Robertovi Hubayovým, Janě a Liborovi Jedlanovým a Kateřině Hovorkové. Všem v podílu id 1/8.

ZM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

Hlasování PRO 137. MŠ Nová – Darovací smlouva

Město Mníšek pod Brdy pořídilo nové vy bavení kuchyně v MŠ ul. Nová 499, pokud by se tento majetek nepřevedl na výše uvedené zařízení, bylo by evidováno v majetku města a musela by se dělat fyzická inventura členy DIK města v MŠ.

Návrh usnesení:

ZM souhlasí s převodem majetku (nové vybavení kuchyně) z města Mníšek pod Brdy na Mateřskou školu Nová 499, schvaluje uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování PRO 12 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1Odstoupení od uzavření kupních smluv na pozemky v nové zahrádkářské osadě

U Červeného kříže.Zastupitelstvem města č. 4 a č. 8 bylo schváleno uzavření kupních smluv na základě výběru zájemců na prodej oddělených pozemků pro zřízení zahrádek U Červeného kříže.Někteří zájemci od uzavření smluv sami odstoupili. Někteří nepřevzali vybranou zahrádku a proto jim byly zaslány dopisy s výzvou a určením termínu, do kdy mohou zahrádky převzít a zároveň podepsat kupní smlouvu. Vzhledem k tomu, že do daného termínu tj. 20.2.2008 se tak nestalo bude ze strany Města od záměru prodat těmto zájemcům pozemky U Červeného kříže odstoupeno.Návrh usnesení:

ZM revokuje usnesení č. 4 ZM ze dne 6.3.2007, bod 3) Schvaluje, písm. i) v tom smyslu,že

Město Mníšek pod Brdy odstupuje od prodeje a uzavření kupních smluv na pozemky a spoluvlastnické podíly na společných pozemcích v lokalitě U Červeného kříže pro:1) manžele Václava a Karlu Majerovy za celkovou cenu 93.204,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/7 o výměře 484 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46

3) Pavla Velebila za celkovou cenu 92.454,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/10 o výměře 479 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46ZM revokuje usnesení č. 8 ze dne 8.11.2007, bod 2) Schvaluje, písm. m) v tom smyslu, že město Mníšek pod Brdy odstupuje od prodeje a uzavření kupních smluv na pozemky a spoluvlastnické podíly na společných pozemcích v lokalitě U Červeného kříže pro:c) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s manželi Lilian a Václavem Voříškovými za za nabízenou cenu 350,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 183.876,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/23 o výměře 388 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46d) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s manželi Jitkou a Miroslavem Bezecnými za nabízenou cenu 351,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 182.646,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/34 o výměře 383 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46e) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Ondřejem Rusem za nabízenou cenu 358,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 188.795,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/37 o výměře 390 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46f) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Michalem Typlem, nar. 1988 za nabízenou cenu 356,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 191.300,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/38 o výměře 400 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46g) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Josefem Novákem za nabízenou cenu 355,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 201.058,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/39 o výměře 429 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46h) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Michalem Typlem, nar. 1967 za nabízenou cenu 355,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 191.828,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/40 o výměře 403 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46ZM ruší usnesení č. 8 ze dne 8.11.2007, bod 2) Schvaluje, písm. n) o uzavření kupních smluv na pozemky a spoluvlastnické podíly na společných pozemcích v lokalitě U Červeného kříže.ZM schvaluje vypsání záměru prodat nemovitý majetek obce v k.ú. Mníšek pod Brdy:

zbývající pozemky a jejich části dle geodetického zaměření geometrickým plánem Ing. Lubomíra Křenka č. 1460-37/2006 ze dne 19.6.2006, potvrzeného Katastrálním úřadem dne 28.7.2006 pod č.j. 1504/06, v lokalitě U Červeného kříže určené k využití na zahrádky,

a dále jejich ideální spoluvlastnický podíl 1/39 k příslušenství a pozemkům č.p. 2698/5, 2698/46, 2698/45 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu minimálně 350 Kč,- m2.

Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou. V případě shody nabídek určí kupujícího los.Hlasování pro schválení všech navržených usnesení k této věci:

PRO 138. schválení Darovací smlouvy – Ing. Samstag

Darovací smlouvou Ing. Georg Samstag daruje tlakovou kanalizaci včetně příslušenství a vodovodní řad včetně příslušenství uložené v pozemku č. parc. 1512/1 k.ú. Mníšek pod Brdy Městu Mníšek pod Brdy a zároveň postupuje Městu veškerá svá práva, vyplývající ze záruk na zhotovení děl a jejich příslušenství.Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Georgem Samstagem, smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

Hlasování PRO 139. Různé - Oprava OZV 1/2008

Jedná se o drobnou opravu písařské chyby.

Při úpravě vyhlášky pro letošní rok došlo k vynechání jednoho odstavce vyhlášky pro rok 2007. (viz příloha) Článek III letošní vyhlášky se tedy správně vztahuje k článku II vyhlášky.

Při úpravě a přečíslovávání článků nedošlo k přepracování textu článku III.Návrh usnesení:

ZM schvaluje opravu OZV č. 1/2008 a to znění článku III. na správný text:Článek III.

Oznamovací povinnost1) Poplatníka podle čl. II, písmeno a) této vyhlášky eviduje pracovník správce poplatku.

Ohlašovací povinnost ke správci poplatku má pouze ten, kdo:

a) žádá o osvobození od poplatku

b) mění místo trvalého pobytu

2) Poplatník podle čl. II, písmeno b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik

nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo

sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů, kdy taková změna nastalaHlasování PRO 139. Různé - Odměny při souběhu funkcí

Zastupitel Jiří Zápal opustil zasedací místnost.

Finanční odbor požádal o rozhodnutí zastupitelstva ve věci vyplácení odměn panu Jiřímu Zápalovi, který vykonává funkci radního města a zároveň funkci předsedy finančního výboru.

V případě souhlasu s variantou souběžného vyplácení je třeba rozhodnout o počátku výplaty a to buď zpětně od 1.1.2007 nebo s platností od 1.2.2008.

Z diskuse vyplynulo rozhodnutí, že usnesení k této záležitosti bude přijato všeobecné, protože tato situace může nastat i v jiných případech při změně obsazení výborů a komisí.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje souběžné vyplácení odměn při souběhu funkcí – radní a předseda výborů a komisí.

Hlasování PRO 9 PROTI 1 ZDRŽELI SE 2 Nepřítomen 1

(souběžné vyplácení odměn odsouhlaseno)Návrh usnesení:

ZM schvaluje vyplácení souběžných odměn za funkci radní a za funkci předseda výboru nebo komise s platností od 1.1.2007.

Hlasování PRO7 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5 Nepřítomen 1Návrh usnesení:

ZM schvaluje vyplácení souběžných odměn za funkci radní a za funkci předseda výboru nebo komise s platností od 1.2.2008.

Hlasování PRO 6 PROTI 6 Nepřítomen 1Ani jeden navržený termín pro počátek výplaty nebyl odsouhlasen, to znamená, že odměny mohou být vypláceny souběžně od dnešního dne (respektive od 1.3.2008).9. Různé – Dopis paní Alexandry Merunkové zastupitelům

Paní Merunková žádá o doplnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, které se týká její osoby, o větu z odůvodnění usnesení Policie ČR, která zcela jasně popisuje závěr šetření.

Paní Merunková předkládá návrh usnesení:

ZM bere na vědomí odložení trestního oznámení na bývalou starostku Alexandru Merunkovou ve věci realizace díla Agora – centrum volného času a realizace díla Stříbrná Lhota – vodovod a kanalizace, neboť nedošlo k naplnění podmínek trestního činu a není na místě věc vyřídit jinak.Hlasování PRO odsouhlasení návrhu usnesení paní Merunkové.

PRO 5 PROTI 5 ZDRŽELI SE 3

(Doplnění věty nebylo odsouhlaseno)Zasedání ZM bylo ukončeno ve 22:30 hod.

Ověřovatelé:Vlastimil Kožíšek

Aleš KrákoraIng. Petr Digrin Ph.D.

starosta


 


Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy konaného dne 28.2.2008

 

Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovoub) ověřovatele zápisu: Vlastimila Kožíška, Aleše Krákoruc) návrhovou komisi: Ing. Tomáše Pallagyho, Vladimíra Šíra

2) schvaluje:


a) program zasedání ZM 28.2.2008


b) úhradu dlužné částky za služby vyplývající ze stanov společenství vlastníků domu č.p. 506-508 a zároveň ukládá RM vymáhání pohledávky pronajímatelem (Město Mníšek pod Brdy) na současném nájemci.


c) vypsat záměr prodat bytové jednotky v domě č.p. 606 a 607 a spoluvlastnický podíl na pozemku č. parc. 2929/2 a 2929/1 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Menší typ bytu za cenu 200.000,- Kč a větší typ bytu za cenu 240.000,- Kč.

Byty mohou být prodány za následujících podmínek“

- kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné

- kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem vůči městu

Tato nabídka bude časově omezena a bude platit do 30.9.2008 pro předem vybrané zájemce. Lhůta složení kupní ceny na účet Města je do 31.10.2008. Po tomto datu bude vypsán nový záměr prodat zbylé bytové jednotky obálkovou metodou, přičemž nejnižší cenou bude cena uvedená ve znaleckém posudku.

d) výběr společnosti Value Added, a.s. pro provedení auditu. RM upřesní v rámci uzavřené smlouvy rozsah plnění služby a částka za dílo nepřesáhne 150 tis. Kč včetně DPH.


e) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků

parc.č. 1766/43 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/44 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/45 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/46 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/47 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/48 o výměře 259 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

vše v katastrálním území Mníšek pod Brdy za cenu 2.620,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 4.123.880,- Kč bez DPH za všech šest pozemků při dodržení následujících platebních a ostatních podmínek:

pro složení kupní ceny bude mezi kupujícím, prodávajícím a bankou uzavřena smlouva o vedení jistotního (vkladového nebo obdobného) účtu

první část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

druhá část kupní ceny ve výši 2.000.000,- Kč bude uhrazena do 5 dní po předložení kupní smlouvy s vyznačeným podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

třetí část kupní ceny ve výši 1.623.880,- Kč bude uhrazena do 5 dní po předložení kupní smlouvy s vyznačeným povoleným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch společnosti Studio Invest s.r.o., náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Praha 10, IČ: 27455912

práva města na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení při nedodržení platebních podmínek

práva města okamžitého odstoupení od kupní smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek

f) rozpočet města Mníšek pod Brdy na rok 2008 a rozpočtový výhled na léta 2009 – 2011.

g) prodej pozemku č. parc. 764/2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy manž. Jaroslavě Soběslavské a Zdeňkovi Soběslavskému, oba bytem Mníšek pod Brdy, Nádražní ul. čp. 487, za celkovou částku 38 850,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

h) prodej pozemku č. parc. 1875/1 o výměře 143 m2 a č. parc. 1876/2 o výměře 85 m2 – zastavěná plocha pod domy čp. 526 – 527 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy spoluvlastníkům domů – manželům Janě a Františkovi Janoškovým, Janě a Jiřímu Zmekovým, Janě a Josefovi Kalašovi, Janě a Radkovi Janoškovým, Michaele a Lubošovi Vránovým, Petře a Robertovi Hubayovým, Janě a Liborovi Jedlanovým a Kateřině Hovorkové. Všem v podílu id 1/8.

ZM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

ch) vypsání záměru prodat nemovitý majetek obce v k.ú. Mníšek pod Brdy:

zbývající pozemky a jejich části dle geodetického zaměření geometrickým plánem Ing. Lubomíra Křenka č. 1460-37/2006 ze dne 19.6.2006, potvrzeného Katastrálním úřadem dne 28.7.2006 pod č.j. 1504/06, v lokalitě U Červeného kříže určené k využití na zahrádky,

a dále jejich ideální spoluvlastnický podíl 1/39 k příslušenství a pozemkům č.p. 2698/5, 2698/46, 2698/45 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu minimálně 350 Kč,- m2.

Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou. V případě shody nabídek určí kupujícího los.

i) převod majetku (nové vybavení kuchyně) z města Mníšek pod Brdy na Mateřskou školu Nová 499, uzavření Darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


j) znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Georgem Samstagem, smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.k) opravu OZV č. 1/2008 a to znění článku III. na správný text:


Článek III.

Oznamovací povinnost


1) Poplatníka podle čl. II, písmeno a) této vyhlášky eviduje pracovník správce poplatku.

Ohlašovací povinnost ke správci poplatku má pouze ten, kdo:

a) žádá o osvobození od poplatku

b) mění místo trvalého pobytu

2) Poplatník podle čl. II, písmeno b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik
nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo

sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů, kdy taková změna nastala.

l) souběžné vyplácení odměn při souběhu funkcí – radní a předseda výborů a komisí.


3) bere na vědomí:

a) důvodovou zprávu výběrové komise k nabídkám k záměru prodat pozemky:

parc.č. 1766/43 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/44 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/45 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/46 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/47 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/48 o výměře 259 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

vše v katastrálním území Mníšek pod Brdy

4) neschvaluje:

a) prodej pozemku č. parc. 1244 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

b) prodej pozemku č. parc. 83/6 a ani jeho části v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy.

c) prodej pozemku č. parc. 2170/4 a 1965/84 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

d) prodej pozemku č. parc. 2170/4 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.


5) rozhodlo:

a) o prodeji pozemků v katastrálním území Mníšek pod Brdy :

parc.č. 1766/43 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/44 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/45 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/46 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/47 o výměře 263 m2 - ostatní plocha, jiná plocha

parc.č. 1766/48 o výměře 259 m2 - ostatní plocha, jiná plochaspolečnosti s ručením omezeným Studio Invest, se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Praha 10, IČ: 27455912

za nabízenou cenu 2.620,- Kč/m2, tedy za celkovou částku 4.123.880,- Kč bez DPH za všech šest pozemků

6) pověřuje:


a) starostu města uzavřením smlouvy o jistotním účtu a kupní smlouvy společnosti Studio Invest s.r.o., náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Praha 10, IČ: 27455912


b) radu města vypsáním záměru prodat pozemek č. parc. 2170/4 předem vybranému zájemci, manž. Hruškovým, včetně podmínek uložení povinnosti sjednání věcného břemene


7) revokuje:


a) usnesení č. 4 ZM ze dne 6.3.2007, bod 3) Schvaluje, písm. i) v tom smyslu,že

Město Mníšek pod Brdy odstupuje od prodeje a uzavření kupních smluv na pozemky a spoluvlastnické podíly na společných pozemcích v lokalitě U Červeného kříže pro:


1) manžele Václava a Karlu Majerovy za celkovou cenu 93.204,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/7 o výměře 484 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46


3) Pavla Velebila za celkovou cenu 92.454,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/10 o výměře 479 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/46


b) usnesení č. 8 ze dne 8.11.2007, bod 2) Schvaluje, písm. m) v tom smyslu, že město Mníšek pod Brdy odstupuje od prodeje a uzavření kupních smluv na pozemky a spoluvlastnické podíly na společných pozemcích v lokalitě U Červeného kříže pro:c) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s manželi Lilian a Václavem Voříškovými za za nabízenou cenu 350,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 183.876,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/23 o výměře 388 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku prac.č. 2698/46d) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s manželi Jitkou a Miroslavem Bezecnými za nabízenou cenu 351,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 182.646,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/34 o výměře 383 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku prac.č. 2698/46e) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Ondřejem Rusem za nabízenou cenu 358,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 188.795,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/37 o výměře 390 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku prac.č. 2698/46f) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Michalem Typlem, nar. 1988 za nabízenou cenu 356,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 191.300,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/38 o výměře 400 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku prac.č. 2698/46g) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Josefem Novákem za nabízenou cenu 355,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 201.058,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/39 o výměře 429 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku prac.č. 2698/46h) se zněním a uzavřením kupní smlouvy s Michalem Typlem, nar. 1967 za nabízenou cenu 355,- Kč/m2, tj. celkovou cenu 191.828,- Kč na pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

parc.č. 2698/40 o výměře 403 m2

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/5

ideální 1/39 pozemku parc.č. 2698/45

ideální 1/39 pozemku prac.č. 2698/468) ruší:a) usnesení č. 8 ze dne 8.11.2007, bod 2) Schvaluje, písm. n) o uzavření kupních smluv na pozemky a spoluvlastnické podíly na společných pozemcích v lokalitě U Červeného kříže.


9) ukládá:a) radě města připravit do příštího ZM návrh řešení provozování MKS a provozování popř. rekonstrukci či jiné využití městského kina.b) radě města uzavřít Smlouvy o smlouvách budoucích nájemních s budoucími nájemci ve věci pronájmu prostor v budoucím zdravotním středisku v domě č.p. 519c) radě města zorganizovat do 30/4/08 schůzku se současnými nájemníky, kde podá úplné informace o prodeji domu č.p. 606/607d) radě města přepracování poplatků za hroby, prověřit výši poplatku za hřbitovní místo a pokud to zákon umožňuje navrhnout jeho zvýšení

Vlastimil Kožíšek Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarosta starosta
 

Vyvěšeno: 13. 7. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět