Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 27 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 23.9.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 27 ze dne 23.9.2010
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Stanislav Jirota, Karel Vejmola, Jiří Zápal, Jiří Vlček, Petr Balíček, Luboš Tomiska, Tomáš Pallagy (později), Aleš Krákora (později)   (přítomno 10 zastupitelů)
 
Při zahájení přítomno 8 zastupitelů
 
Omluveni: Marie Šretrová, Markéta Nováková, Vladimír Šír, Alena Štamberková, František Keyř (5)
 
Starosta města uvítal přítomné v 17:15 a seznámil je s připraveným programem.
Zastupitele upozornil na materiály, které byly předloženy dodatečně. Finanční odbor připravil přehled finančních prostředků města, dále je předkládán návrh na zrušení EKO-účtu a   opravená vyhláška o výherních automatech. Doplňuje se materiál k prodeji zahrádek, zápis kontrolního výboru a upravená smlouva o nájmu  hasičské zbrojnice ve Stříbrné Lhotě.
 
Nejprve proběhne volba:
zapisovatele – navržena Jaroslava Svitálková
ověřovatelů zápisu – navrženi Petr Balíček, Jiří Vlček
návrhová komise – navrženi Stanislav Jirota, Vlastimil Kožíšek
Jmenovaní se svým navržením do funkcí souhlasí.
Hlasování pro schválení navržených do funkcí zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhové komise - návrh usnesení (1 a,b,c)       PRO 8
 
17:16 příchod pana Krákory - přítomno 9 zastupitelů
 
Po volbě zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise probíhá úprava a doplnění připraveného programu.
Kontrolní výbor předkládá Zápis ze šetření z prověření postupu akce výstavba autobusových zastávek a úpravy komunikace před prodejnou PLUS, smlouvy se společností PLUS-Discount. Toto šetření bylo kontrolnímu výboru zastupitelstvem uloženo.

Pan starosta navrhuje zprávu kontrolního výboru zařadit za zprávu starosty o činnosti rady města a MÚ.
Pan starosta žádá o zařazení návrhu finančního odboru na zrušení EKO-účtu a to do bodu 3) po projednání rozpočtového opatření č. 2/2010.
 
Upravený program zasedání:
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Zpráva KV
Veřejná schůze
1) společenská smlouva Město Mníšek pod Brdy – Esmarin s.r.o.
2) projekt Baně II
3) rozpočtové opatření č. 2/2010
    - zrušení účelového EKO-účtu
4) majetkové záležitosti
5) OZV č 6/2010 o poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
6) Různé
    - pojmenování ulice
    - omluva
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje program zasedání 23.9.2010            
Hlasování         PRO 9
 
Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
Rada města od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo 24.6.2010 zasedla celkem 4x. V průběhu letních měsíců se intenzita jednání z důvodů střídavých dovolených snížila. V tomto období došlo k projednání zásadních materiálů, které jsou předkládány dnes do ZM. Jde především o materiály ohledně dobrovolného svazku VOK v souvislosti přivaděčem Baně. Nové stanovy VOKu obsahují závazky města vůči tomuto svazku především v oblasti výstavby přivaděče BANĚ II, ale i významné posílení vlivu našeho města v regionu.
Dále rada města projednala RO č. 2/2010 a projednala a schválila znění společenské smlouvy o výstavbě nové tenisové haly s doprovodnými službami v areálu dnešního Tenisového klubu.
Byly zahájeny investičních akce, které byly rozpočtovány podle předběžného finančního odhadu - jsou ošetřeny v rozpočtovém opatření č. 2.
 
Další informace z OSMI:
- výstavba kanalizace a vodovodu Mníšek pod Brdy – Kvíkalka, Lipka probíhá realizací stoky v ulici K Remízku a dokončují se stoky Na Kvíkalce. Akce bude dokončena v letošním roc.
- kanalizace a vodovod Stříbrná Lhota – dokončuje se realizace kanalizace a vodovod Na Oboře a začátkem měsíce října se přesunou práce do oblasti statku, kde začne se začne budovat kanalizace směrem ke křížku na Stříbrné Lhotě. Práce na Rymani pokračují kolem Hladového Vrchu. Začátkem října se začne pracovat i kolem penzionu.
- Stavební práce MŠ Nová probíhají dle plánu. Kapacita školky byla navýšena na 75 dětí. Další práce budou pokračovat především na zahradě, koncem října by se měla stěhovat ZUŠ.
Kompletní alce obnovy by měla končit v listopadu. Zveme všechny zastupitele a občany na den otevřených dveří, který proběhne 9.10.2010 od 10 hodin.
- Parkoviště a ulice Jana Šťastného a související parkoviště – práce byly ukončeny.
- Byla zahájena rekonstrukce MŠ 9. května, která se skládá ze zateplení pláště, izolace a zateplení perimetru a zateplení střechy včetně výměny střešní krytiny. Akce bude ukončena nejpozději do konce listopadu.
 
Příprava dotací v roce 2010
- Město obdrželo z prostředků EU dotaci na zateplení a rekonstrukce MŠ 9. května.
- Žádost o dotaci na rekonstrukci Náměstí F.X.Svobody je formálně hodnocena na ROP SČK.
- Další žádosti se v tuto chvíli nepřipravují.
 
Zpráva kontrolního výboru
Slova se ujal pan Tomiska.
Celý zápis z šetření KV z prověření postupu akce výstavba autobusových zastávek a úpravy komunikace před prodejnou PLUS v Mníšku pod Brdy v období od přípravy projektu a jeho schvalování v roce 2006 do období realizace současného stavu projektu, povolení odboru dopravy MÚ Černošice a SÚ Mníšek pod Brdy v roce 2008 , včetně smluv se společností PLUS – DISCOUNT, byl předložen dnes všem zastupitelům.
Zastupitelé dostali zápis na vědomí. Nejdůležitější je závěr tohoto šetření, který by měl být doporučením pro příští zastupitelstvo.
KV doporučuje následující postup k řešení:
1. Pokračovat po 30.9.2010 v již započatém vyjednávání Dohody o narovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a PLUS NEMOVITOSTI, s.r.o. s tím, že město uznává firmě PLUS, že část závazku ve výši 2,000.000,- Kč z celkové výše závazku 4,000.000,- Kč byla v souvislosti se stavbou prodejny a dopravního řešení před ní realizována. PLUS uhradí městu zbývající část závazku tedy 2,000.000,- Kč.
2. V případě, že nedojde k Dohodě o narovnání je třeba neodkladně zahájit vymáhání smluvní pokuty ve výši 1,000.000,- Kč včetně odstoupení od smlouvy tak, jak umožňuje článek 6 § 2 Kupní smlouvy.
 
Kontrolní výbor si je vědom, že nemůže úkolovat nové zastupitelstvo, jedná se o doporučení pro nové zastupitelstvo
Ing. Vejmola – návrh, aby ještě stávající rada poslala dopis na PLUS.
Pan starosta formuluje usnesení:
Návrh usnesení: (starosta)
ZM pověřuje RM jednat s firmou PLUS nemovitosti nebo jejím právním nástupcem ve smyslu závěru KV a jeho doporučení, tyto kroky učiní nejpozději do 12.10.2010.
Hlasování         PRO 9
 
17:30 – příchod Ing. Pallagyho – přítomno 10 zastupitelů
17:30 zahájení veřejné schůze
 
Paní Balková – dotaz na současnou situaci, kdy se v investiční záměry dotýkají zeleně města, konkrétně má na mysli výstavbu bytového domu Tilia v blízkosti památkové aleje.
Pan starosta – město nedalo kladné stanovisko, těžko lze prognózovat, protože nevíme, jak se k tomu postaví nové zastupitelstvo, a nevíme co udělá investor.
Paní Balková – snad byla již nějaká úprava projektu
Pan starosta -  i k tomu upravenému projektu je negativní stanovisko města.
Pan Zápal – investor přichází s různými variantami a město dává negativní stanovisko vzhledem k aleji.
 
Paní Balková – druhá aktivita, o kterou se jedná je projekt tenisového areálu, kde by se měly vykácet asi 4 stromy – jaký to má vývoj?
Pan starosta – tam je kladný vývoj, co se týče pozemků pro parkování, došlo také k úpravám.
Pan Krákora – není tam problém , tenisový klub se dohodl se společností Esmarin a není problém.
Pan starosta – proto, aby se ten záměr mohl realizovat, je jediným řešením, že ty stromy tam být nemůžou, protože jinak se tam hala prostě nevejde. Když se budou ty stromy kácet, bude nařízena náhradní výstavba,  město podpořilo výstavbu tohoto areálu.
 
Paní Balková – dotaz na to, kdo posuzoval projekt - v jiných zemích to bývá tak, že se stromy nějak obejdou, uhne se s projektem.
Pan starosta – v tomto případě to nejde, protože to je hala, která má mít určité parametry a ta se prostě jinam nevejde, než na pozemek, který má investor k dispozici.
 
Pan Krákora – projektanti nenašli jiné řešení
Pan Zápal – tento projekt je jeden z kvalitních projektů, které poslední dobou přišly do města, ale bohužel jsou tam ty 4 stromy, na RM probíhaly velké diskuse a v tuto chvíli jsou stromy číslo dvě a bude místo nich kvalitní náhradní výstavba.
 
Paní Pallagyová – připomíná se ohledně cesty kolem jejich domu, dostala přípis z MÚ že
v r. 2010 se cesta bude upravovat a zatím se nic neděje, a jak je informovaná, peníze došly a projektant prý pracuje na projektu cesty, letos z toho asi nic nebude.
Paní Pallagyová by chtěla, aby to bylo zaneseno v zápise a případně zahrnuto do rozpočtu, protože jinak by k tomu zřejmě zase nedošlo.
Pan starosta – dát požadavek do zápisu možné je, ale nebude to mít žádnou váhu.
Město nedostalo letos dotaci na rekonstrukci ulice Jana Šťastného a muselo se to dodělat z prostředků města a na další už nezbylo. Nebylo by rozumné vyčerpat úplně všechny prostředky, které ještě jsou a odevzdat město novému zastupitelstvu s nulou. Plánováno to je, akce se neškrtá, projekt na to je a záleží na tom, jestli nové zastupitelstvo práce spustí.
Paní Pallagyová – takže je reálná naděje?
Pan starosta – to nemůže říct, protože neví jaké bude složení nového zastupitelstva.
Paní Pallagyová - třeba tam budete někteří z vás znova, chtěla by, aby se na to bral zřetel.
Pan starosta – navrhuje, aby to bylo zapsáno jako vyjádření vůle současného zastupitelstva.
Diskuse
Návrh usnesení:
ZM doporučuje příštímu ZM pokračovat v realizaci obnovy ulice K Rybníčku.
Hlasování         PRO 9             PROTI 1         ZDRŽEL SE 0
 
Pan Jirota – nikdo neví, jak to bude v příštím období vypadat se státním rozpočtem a v souvislosti s tím i při schvalování rozpočtu města pro příští rok.
 
Pan Jeřábek – vrací se ještě k rozhovoru o kácení stromů u tenisového areálu – je tam 5 lip a ne 4 jak se tady říkalo, jsou 40 až 50 let staré a nikoli 25 let.
On dával odvolání proti povolení kácení, protože bylo vydáno špatně, ale nyní byla navrhnuta adekvátní kvalitní náhradní výsadba. Teď to povolit lze.
Odvykněme si říkat, že jde jen o tenisovou halu – někdo je na to alergický – jde o víceúčelový sportovně relaxační areál.
Pan Krákora – projekt se připravuje asi 6 let, ranilo je odvolání pana Jeřábka.
Pan Jeřábek - „dnes chce poděkovat panu starostovi za všechny lidi kteří přišli do stanů na náměstí. Málo kdy se stalo, že přijde starosta a baví se s lidmi (a že mu dali zabrat) a doufá, že to tak bude pokračovat dál, že informace přijdou za lidmi a ne, aby oni chodili někam pro informace - třeba na zastupitelstvo nebo jinam, je to dobrý základ pro to další zastupitelstvo a další roky.“
 
Pan Smetana – má připomínky ohledně špatné kvality místního rozhlasu – „kulhá to“, na některých místech není slyšet vůbec.
Pan starosta – před třemi týdny se dělala generální revize rozhlasu a do týdne tři hnízda vypadla.
 
Konec veřejné schůze v 17:58    
 
1) Společenské smlouvy Město Mníšek pod Brdy – Esmarin s.r.o.
Důvodovou zprávu k materiálu předkládá pan starosta.
Zastupitelstvu je předkládán návrh dvou společenských smluv se společností Esmarin s.r.o., která má zájem na pozemcích tenisového klubu vybudovat novou sportovní halu s doprovodnými službami. Projekt a dokumentace byly radou města schváleny, akce získala kladné stanovisko. Jedna společenská smlouva řeší příspěvek za možnost napojení ového objektu na kanalizační a vodovodní řad a druhá smlouva řeší vznik, realizaci a provoz parkovacích míst na pozemcích města.
Návrhy usnesení jsou bod bodem 3 b) a 3 c).
Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda mají návrhy smluv prostudovány nebo jestli někdo žádá nějaké vysvětlení.
Ing. Pallagy má technickou poznámku - pokud se ve smlouvách mluví o přílohách, měly by být také přiloženy v materiálech, jinak žádný problém se smlouvami nemá.
Návrh usnesení (3b):
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Esmarin s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Návrh usnesení (3c):
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci ve vztahu k výstavbě sportovního centra a parkovacích stání a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi včetně přílohy, kterou je Smlouva o zřízení věcného břemene užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Esmarin s.r.o.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
2) Projekt Baně II
Zastupitelstvu je předložen k projednání návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, dále stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a příloha stanov o pravidlech přípravy a realizace projektu.
Smlouva řeší rozšíření stávajícího svazku obcí VOK, tato smlouva svazek rozšiřuje na celkový počet 9 obcí ve svazku. Hlavním důvodem rozšíření je výstavba přivaděče Baně, dalším důvodem je změna v rozhodování a s tím souvisí změna stanov, jiný mechanismus hlasování, stanovy jsou zjednodušené. Přílohami stanov je soupis majetku VOKu, (který  není přiložen, ale není pro schválení stanov podstatný). Nejpodstatnější je tabulka o rozdělení celkových nákladů a podílů obcí na jejich úhradě.
Pan starosta podrobně vysvětluje -
Bylo velice složité domluvit tuto tabulku,  je výsledek jistého kompromisu,
Účastníkem č. 10 je rezerva VOK – rezervní kapacita, kterou by vlastnila právnická osoba, to znamená vlastně jednou devítinou i všichni ostatní. Je nastaven jeden princip, že je podstatné, kolik do toho investují jednotlivé obce. (Princip emisních povolenek). Obce, v případě nedostatku, si mohou dokoupit z rezervy VOK nebo potom případně odkoupením od jiné obce.
V budoucnu možná dojde k přesunům podílů.
Došlo ke změně v principu hlasování – předložena tabulka váhy hlasů.
Třetím pilířem, na kterém investiční akce stojí, je tabulka závazně odebraného množství vody do konce 1. roku provozu přivaděče.
Stanovy neřeší nic ohledně útlumu stávajících zdrojů.
Dotazy?
Ing. Pallagy – je to hodně zásadní věc, zajímalo by ho, v jakém rozsahu je projektová příprava. Můžeme schvalovat podíl, aniž by se to třeba někdy realizovalo? – doplnit všechny podklady
Za druhé – při žádosti o podporu budou upřesňovány podíly – jakým způsobem můžeme posoudit, že nám to nepřeroste přes hlavu – to stanovení současného podílů cca 20 mil.
Pan starosta – investorem je VOK, v tomto stadiu může být investorem, ale ne realizátorem. Dokumentace se zpracovává, je dokumentace k územnímu řízení, příští týden bude vypsáno zahájení územního řízení, celá trasa je projednaná, všechny pozemky mají souhlas, není jediný, který by chyběl (tudy, kudy jde hlavní trasa). Projekt neřeší odbočky k jednotlivým obcím. Ale to, co je součástí dotace, tam jsou souhlasy všude, čeká se na to územko a je připravena žádost o dotaci SFŽP, tam se to trochu přibrzdilo, výzva bude vypisována někdy v listopadu a proto musíme mít pravomocné územní rozhodnutí. Bez územního rozhodnutí nelze podat žádost o dotaci. Pokud uspějeme v rámci žádosti, tak do určitého času se dodává dokumentace ke st. řízení a st. povolení a soutěž na dodavatele. Na základě toho se podepisuje smlouva na vysoutěženou částku.
Ing. Pallagy – Mníšek to bez ostatních obcí nedá dohromady .
Pan starosta – nemusí se účastnit  všechny obce, ale některé určitě.
Ing. Pallagy - Máme nástroj, jak by se postupovalo, kdyby některé obce peníze nedaly, protože je nebudou mít – jaký bude další scénář –?
Pan starosta – Stanovy se nemusí měnit. V případě, že nebudou některé obce schopné realizovat, tak je víc scénářů.
Někdo – odstoupí, nebude se účastnit (ale zůstane ve VOKU) svazek musí vyřešit, co s tím, to bude muset schvalovat všech 9 obcí a rozhodnout o nových podílech. Jedině tak, že ostatní si rozdělí kapacity těch, kteří odstoupí, leda že by to na sebe vzal VOK.
Pokud vypadne veliká obec stane se projekt „mrtvým“.
Pokud by došlo k tomu, že některá obec odstoupí – peníze se nevrací – vložený nemovitý majetek se vrací.
Ing. Pallagy – co nás tlačí k tomu, že to musíme rozhodnout už dnes?
Pan starosta - DOTACE – bude pravděpodobně jenom jedna výzva, pokud nebude mít VOK rozhodnuto o způsobu financování, nemusíme vůbec podávat, žádost, protože prostě neuspějeme.
Pan starosta by byl rád, kdyby to býval mohl předložit zastupitelstvu třeba před půl rokem, ale hrozně dlouho trvalo než se v obcích podařilo dohodnout konsenzus. Schválila to Líšnice, Čisovice, Zahořany odložily rozhodnutí na příští jednání zastupitelstva. Řitka projednání také odložila. Stále je to tak 50 na 50, ale bez toho to prostě nepůjde. Kdyby byla vypisována ještě další výzva, mohlo by se to odsunout na příští zastupitelstvo, ale pokud my to teď neodsouhlasíme, tak jsme řekli NE k projektu už by nedošlo. Není to schválně, že je materiál na posledním zastupitelstvu,  stanovy se domlouvají už rok. 20 mil je z cela zásadní položka- bude utracená během tří let – město si musí stanovit jasné priority. Mohly by se na tom ještě podílet rozvojové zóny třeba Eden, ten  s tím počítá.(4-5 mil příspěvek).
Přivaděč je velká stavba, ale zase není tak velká, aby byly třeba jen dvě firmy, které by byly schopné to zrealizovat, pan starosta doufá, že konkurence ve výběrovém řízení na dodavatele bude. (celková investice cca 178 mil)
 
Pan Balíček – dotaz, zda se u pozemků, kterých se stavba týká vyjednávalo o odkupu nebo o věcných břemenech
Pan starosta – budou to věcná břemena, smlouvy jsou všech pozemků, kromě jednoho kolem Jíloviště.
 
Pokud přivaděč nebude, musí se hledat nové zdroje – Hraštice je záležitost tak na 5 let, pak se budou muset hledat jiné zdroje, ale všechny dosavadní pokusy, které město udělalo byly negativní.
Hraštice má dva základní problémy -  nesmí se z ní brát ani moc ani málo vody, jinak jsou velké náklady na úpravu vody.
Pan Kožíšek – pokud to zavrhneme, museli bychom investovat do úpravny vody – investice by představovala tak 12mil.
Pan starosta -je to jen oddalování nezbytného.
Domnívá se, že stejně by jednou ten přivaděč někdo postavil (nějaký soukromý investor), nikdo na pozemcích ve velkých lokalitách (které jsou určené k zástavbě) výstavbě nezabrání, je to obrovské území. Bylo by to jen pro jejich lokální potřebu. Teď je příležitost udělat to pro širší oblast regionu.
Ing.Vejmola – navrhuje hlasovat o připraveném návrhu usnesení.
Návrh usnesení 3d):
ZM schvaluje  obsah a znění předložené smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Dále schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a přílohu č. 2 stanov o „pravidlech přípravy a realizace projektu včetně přiložené tabulky podílů jednotlivých obcí, minimálního odebraného množství vody a váhy hlasů.
 
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
3) Rozpočtové opatření č. 2/2010
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání rozpočtové opatření č. 2/2010, které částečně narovnává stavy účtů v rámci hospodaření města v roce 2010. Upravuje příjmovou stránku rozpočtu vzhledem k přijatým dotacím v průběhu července a srpna a změnám v plnění jednotlivých kapitol příjmové strany rozpočtu. V návaznosti na tento vývoj pak posiluje některé výdajové položky města především v oblasti investic. Celkově dochází ke snížení finanční rezervy města o 254 tis. korun. Rozpočet nadále zůstává přebytkový.
Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k RO nějaké dotazy.
Dotazy nejsou a proto může být hlasováno o schválení RO č. 2.
 
Návrh usnesení 3e):
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2010
 
Hlasování         PRO 8             2 nepřítomni
 
Zrušení účelového Eko – účtu
Paní Šibřinková, vedoucí finančního odboru předkládá důvodovou zprávu ke zrušení EKO-účtu, kde se sdružovaly finanční prostředky od občanů na vybudování a rozšíření vodovodu a kanalizace v Mníšku pod Brdy. poslední pohyb na tomto účtu byl v roce 2005. Tyto příspěvky se již nevybírají a ze zákona se řeší místním poplatkem. Účet zkresluje účetnictví.
 
Pan Jirota – připomíná, že se jednalo o „krvavé peníze“, které lidé darovali na základě darovacích smluv a má návrh, aby se po zrušení účtu prostředky na něm vedené svázaly zase s tím, aby byly na posílení vodních zdrojů.
 
Diskuse zastupitelů o zrušení EKO účtu a případné opravě rozpočtového opatření č. 2/2010.
Návrh usnesení (3s):
ZM schvaluje zrušení EKO-účtu č. 1249/388055349/0800 a převod finančních prostředků ve výši 1,022.179,- Kč na příjmový účet města. Tyto prostředky jsou v rámci RO č. 2 použity na posílení výdajových položek na stavbu kanalizací a vodovodů.
 
Hlasování         PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 1 NEPŘÍTOMEN 1      
 
18:40 Ing. Vejmola odchází - přítomno 9 členů ZM
 
4) Majetkové záležitosti
Přednáší tajemnice úřadu paní Landová

4/1 Darovací smlouva –manž. Vainerovi 
Manželé JUDr. Dalibor a JUDr. Libuše Vainerovi nabízejí městu darem pozemek č. parc. 1650/9 o výměře 144 m2 v kultuře zahrada v kat. území a obci Mníšek pod Brdy – v současné době je pozemek užíván jako komunikace.
RM doporučuje přijetí daru.
Návrh usnesení (3f):
ZM schvaluje přijetí  daru – pozemek č. parc. 1650/9 o výměře 144 m2 v kultuře zahrada v kat. území a obci Mníšek pod Brdy od dárců JUDr. Dalibora a JUDr. Libuše Vainerových, bytem Sartoriova 15/29, Praha 6.
 
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
4/2 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků
Město se souhlasem ZM požádalo PF ČR mimo jiné i o bezúplatný převod pozemků č. parc. 1041/4 a č. parc. 1356 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy. Nyní je předkládána smlouva ke schválení, RM doporučuje schválení smlouvy o bezúplatném převodu.
Návrh usnesení (3g):
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991081 od PF ČR – pozemky č. parc. 1041/4 a 1356 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
4/3 Kupní smlouva – manž. Sokolíkovi
Manželé Sokolíkovi požádali o prodej pozemku č. parc. 1359 o výměře   62 m2 – zahrada  zapsaného na LV č. 10001 pro katastrální území a obec Mníšek pod Brdy, Sokolíkovi pozemek udržují a obhospodařují, RM doporučuje prodej, záměr prodat předem vybraným zájemcům byl vyvěšen dne 17. 8. 2010.
Návrh usnesení (3h):
ZM schvaluje  prodeje pozemku parc. č. 1359 o výměře   62  m2 – zahrada,  zapsaného na LV č. 10001 pro katastrální území a obec Mníšek pod Brdy za kupní cenu 21 700,- Kč manželům Ing. Antonínovi a Ing. Heleně Sokolíkovým , oba trvale bytem V Jalovčinách 926, 252 10 Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
4/4 Žádost o prodej pozemků.
Ředitelství silnic a dálnic požádalo o prodej pozemků, na kterých se bude stavět protihluková stěna podél rychlostní komunikace R4. Rada města s prodejem pozemků souhlasila.
Návrh usnesení (3ch):
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky č. parc. 876/12, 876/14, 877/1, 877/10, 877/11, 877/12 a 877/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
4/5 Žádost o prodej pozemku č. parc. 128/2 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Paní Pokorná požádala o prodej pozemku 128/2 v k.ú. SL, zahrada o výměře 106 m2. Rada města s prodejem pozemku souhlasila za cenu 350,- Kč/m2. Záměr prodat tento pozemek předem vybranému zájemci byl vyvěšen.
Návrh usnesení 3i):
ZM schvalujeprodej pozemku č. parc. 128/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 106 m2 předem vybranému zájemci paní Jaroslavě Pokorné za navrženou cenu Kč 350,-/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Jaroslavou Pokornou, bytem Boční I, 865/10, 141 00 Praha 4 – Záběhlice o prodeji pozemku p.č. 128/2 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 37.100,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
4/6 Prodej pozemku č. parc. 2163/8 v k.ú. MpB
Společnost Kovohutě Holding DT, a.s. požádala o prodej pozemku 2163/8, rada města žádost projednala, s prodejem souhlasila, záměr prodeje předem vybranému zájemci byl zveřejněn.
Návrh usnesení 3j):
ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 2163/8 o výměře 8 m2 předem vybranému zájemci společnosti Kovohutě Holding DT, a.s. za cenu 8.000,- Kč a se zněním kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a.s. Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice o prodeji pozemku č. parc. 2163/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
4/7 Návrh na snížení ceny za prodej bytu č. 3/837.
Rada města na svém zasedání 8.9.2010 navrhla snížení prodejní ceny bytu č. 3 v č.p. 837 /v bývalém vojenském domě/ a tento návrh předkládá ke schválení zastupitelstvu.
Zastupitel Tomiska – poznámka – zda se byt musí prodávat?, návrh na snížení ceny je prodej pod cenou. Navrhuje ponechat byt jako rezervu, například pro učitele nebo lékaře.
Pan starosta – pokud by si město byt nechalo, muselo by do něj hodně investovat.
 
Návrh usnesení je jednak připraven na zrušení usnesení zastupitelstva ze dne 24.6., kdy byla schválena vyšší prodejní cena bytu. Poté je připraveno usnesení na vypsání nového záměru prodeje s nižší prodejní cenou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 26 bod 3) Schvaluje, písmeno j) ze dne 24.6.2010 o vypsání záměru prodat BJ č. 3/837
Hlasování         PRO 7             PROTI 1         ZDRŽEL SE 1

(Pro schválení navrženého usnesení nebyl PRO dostatečný počet zastupitelů a proto usnesení č. 26 bod 3)Schvaluje, písm. j) zůstává v platnosti a o návrhu usnesení 3k) nemá smysl hlasovat.)
Prodeje zahrádek U Červeného kříže
- Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 27.5.2010 prodej zahrádek č. parc. 2698/6 a 2698/7 včetně ideálních částí společných pozemků paní Marcele Dvořákové. Paní Dvořáková odmítla koupi zahrádky č. parc. 2698/7.  Smlouva byla připravena k podpisu dle dohody, měla být podepsána do 19.7. K podpisu nedošlo, z čehož je usuzováno, že o koupi není nadále zájem. OSMI nejprve navrhovalo revokaci usnesení zastupitelstva tak, že Bude schválen pouze prodej zahrádky č. parc. 2698/6 s příslušnými podíly. Dodatečně je předložen návrh na zrušení celého usnesení.
O zahrádku č. parc. 2698/7 projevil zájem pan Tomáš Unger.
Návrh usnesení:
ZM ruší usnesení ZM č. 25, bod 3) Schvaluje, písm. h).
Hlasování         PRO 8             PTOTI 0          ZDRŽEL SE 1
 
Návrh usnesení:
RM schvaluje zveřejnění záměru prodat zahrádky č. parc. 2698/6 a 2698/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně společných prostor 1/39 pozemku č. parc. 2698/5, 1/39 pozemku č. parc. 2698/45 a 1/39 pozemku č. parc. 2698/46 ke každé zahrádce za minimální cenu 400,- Kč za 1 m2 nejvyšší nabídce.          
Hlasování         PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
 
- prodej zahrádky č. parc. 2698/37 – žádost podali manželé Kovalčukovi, rada města žádost projednala a s prodejem souhlasila. Připravena kupní smlouva.
Návrh usnesení 3 l):
ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/37, 2698/38 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům manželům Zuzaně a Jiřímu Kovalčukovým za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Zuzanou a Jiřím Kovalčukovými, bytem Nevanova 1073/40, 163 00 Praha 6, o prodeji pozemků č. parc. 2698/37, 2698/38 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 425 888,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
- prodej zahrádky č. parc. 2698/13 a 14 – žádost podal pan Kulhánek, rada města žádost projednala a odsouhlasila. Připravena kupní smlouva k projednání do ZM.
Návrh usnesení 3 m)
ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/13, 2698/14 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Michalovi Kulhánkovi za cenu 400,- Kč za 1  m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Michalem Kulhánkem, bytem Říční 11, 118 00 Praha 1 o prodeji pozemků č. parc. 2698/13, 2698/14 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 480.289,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 9 PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
- prodej zahrádky č. parc. 2698/35- žádost podal pan Martin Dohnal, rada žádost projednala a schválila, připravena kupní smlouva, předkládáno ZM ke schválení.
Návrh usnesení 3 n):
ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 2698/35 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Martinovi Dohnalovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Martinem Dohnalem, bytem Nerudova 1073/40, 163 00 Praha 6 o prodeji pozemku č. parc. 2698/35 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 203.744,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 9 PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
- prodej zahrádky č. parc. 2698/36, žádost podali Zdeňka a Petr Dohnalovi, rada žádost projednala a schválila. Nyní předkládá návrh kupní smlouvy k projednání do ZM.
Návrh usnesení 3 o):
ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 2698/36 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům manželům Zdeňce a Petrovi Dohnalovým za cenu 400,- Kč za 1  m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Zdeňkou a Petrem Dohnalovými, bytem Karlštejnská 52, 252 25 Ořech, o prodeji pozemků č. parc. 2698/36 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 206.944,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
Hlasování         PRO 9 PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
4/8 nájemní smlouva – SDH Stříbrná Lhota
Město Mníšek pod Brdy předkládá návrh znění nájemní smlouvy s SDH Stříbrná Lhota na dlouhodobý pronájem prostor v nové hasičské zbrojnici. Tato smlouva narovnává dlouhodobě neřešený právní vztah.
Návrh usnesení 3 p):
ZM schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy s SDH Stříbrná Lhota na dlouhodobý pronájem prostor v nové hasičské zbrojnici a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
Hlasování         PRO 9 PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
5) Vyhláška o místních poplatcích – poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí.
Vzhledem k tomu, že byla schválena novela zákona o místních poplatcích s účinností od 16.6.2010, podle níž mohou obce vybírat místní poplatek za provozovaný herní přístroj nebo jiné herní zařízení povolené Ministerstvem financí, byla v tomto smyslu zpracována OZV. Vyhláška byla radou města projednána a doporučena ke schválení.
Návrh usnesení 3q):
ZM schvaluje OZV č. 6/2010 o místním poplatku „za provozovaný herní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ s účinností od 24.září 2010.
 
Hlasování         PRO 8             1 nepřítomen
 
6) Různé
- Pojmenování ulic
Rada města projednávala tři žádosti o pojmenování ulic.
Žádost Jana a Jaroslavy Parýzkových o pojmenování ulice v lokalitě „Ve Štítku“  s názvem „Pod Štítkem“. V lokalitě již jsou hlášení obyvatelé k trvalému pobytu a mají uvedeno v OP název ulice „Ve Štítku“. OVV a RM doporučuje ZM schválení stávajícího názvu „Ve Štítku“ pro celou cestu č. parc. 2916/5.
Návrh usnesení 5a):
ZM neschvaluje název ulice „Pod Štítkem“ č. parc. 2916/5, protože ulice již má schválený název „Ve Štítku“.
 
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
RM projednala návrh Ing. hany Janákové na změnu názvu ulice „U Nádraží“ v lokalitě u vlakového nádraží v Mníšku pod Brdy na ulici „U Tratě“, „U Přejezdu“ nebo „Vláčková“.
Vzhledem k časové a finanční náročnosti změny názvu ulice RM nedoporučuje ZM schválení změny názvu ulice.
Návrh usnesení 5b):
ZM neschvalujezměnu názvu ulice „U Nádraží“ v lokalitě u vlakového nádraží v Mníšku pod Brdy – č. parc. 2345/5, 2345/7, 2345/4, 2345/3 a parc. č. 2363 až parc. č. 2317 na ulici
 „U Tratě“, „U Přejezdu“ nebo „Vláčková“.
Hlasování         PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
RM projednala návrh Ladislava Hevessyho na nové názvy ulic v Mníšku pod Brdy a to komunikace č. parc. 2912 – ulice „ K Hrázi“, č. parc. 1104/9 – ulice „Slepá“ a č. parc. 1104/12 – ulice „Kolmá“.
RM navrhuje u komunikace č. parc. 2912 ponechat název „Káji Maříka“, čímž by se ulice „Káji Maříka“ prodloužila a ke dvěma dalším ulicím přiřadit název – komunikace č. parc. 1104/9 – ulice „Lážovská“, komunikace č. parc. 1104/12 – ulice „Hájová“.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje názvy ulic takto:
komunikace č. parc. 2912       – ulice „Káji Maříka“
komunikace č. parc. 1104/9    – ulice „Lážovská“
komunikace č. parc. 1104/12  – ulice „Hájová“
Hlasování         PRO9              PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
- Omluva
Pan starosta vyhlašuje druhou veřejnou schůzi.
Již na minulém zasedání zastupitelstva učinil omluvu JUDr. Filipu Matoušovi v domnění, že rozsudek Vrchního soudu v Praze již nabyl právní moci, což nebyla pravda, právní moc rozsudku nastala později.
 
Hlasování o schválení vyhlášení druhé veřejné schůze.
PRO 7                         PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2
 
Pan starosta přednese omluvu v souladu s připraveným programem.
 
Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze změnil původní rozsudek Krajského soudu v Praze ve věci žaloby na ochranu osobnosti Dr. Matouše proti Městské policii Města Mníšek pod Brdy a uložil nám povinnost na prvním zasedání zastupitelstva města následujícím po právní moci rozsudku učinit žalobci omluvu v následujícím znění, tak v souladu s tímto výrokem činím:
„Město Mníšek pod Brdy se omlouvá JUDr. Filipu Matoušovi, že v úředním záznamu ze dne 2.4.2007 sepsaném Městskou policií Mníšek pod Brdy je označen jako vykonavatel stavebních prací prováděných bez povolení v lokalitě Mníšek pod Brdy – statek – Stříbrná Lhota u křížku“.
 
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí omluvu JUDr. Filipu Matoušovi dle usnesení Vrchního soudu v Praze.
Hlasování:        PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0
 
 
19:45 konec zasedání.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Petr Balíček, v.r.                                       
 
Jiří Vlček, v.r.                                            
 
 
starosta města
Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.                         
 
 
Usnesení č. 27 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 23.9.2010
 
 
Zastupitelstvo města:

1) volí:

a) zapisovatele zápisu: Jaroslava Svitálková
b) ověřovatele zápisu:  Petr Balíček, Jiří Vlček

c) návrhovou komisi:  Stanislav Jirota, Vlastimil Kožíšek
 
 
2) bere na vědomí:
 
a) zprávu o činnosti MÚ a RM
 
b) omluvu JUDr. Filipu Matoušovi dle usnesení Vrchního soudu v Praze.
 

3) schvaluje:

a) program zasedání ZM 23.9.2010
 
b) znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Esmarin s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
 
c) znění a uzavření Smlouvy o spolupráci ve vztahu k výstavbě sportovního centra a parkovacích stání a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi včetně přílohy, kterou je Smlouva o zřízení věcného břemene užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Esmarin s.r.o.
 
d) obsah a znění předložené smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Dále schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a přílohu č. 2 stanov o „pravidlech přípravy a realizace projektu včetně přiložené tabulky podílů jednotlivých obcí, minimálního odebraného množství vody a váhy hlasů.
 
e) Rozpočtové opatření č. 2/2010
 
f) přijetí daru – pozemek č. parc. 1650/9 o výměře 144 m2 v kultuře zahrada v kat. území a obci Mníšek pod Brdy od dárců JUDr. Dalibora a JUDr. Libuše Vainerových, bytem Sartoriova 15/29, Praha 6.
 
g) smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991081 od PF ČR – pozemky č. parc. 1041/4 a 1356 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy
 
h) prodej pozemku parc. č. 1359 o výměře   62 m2 – zahrada,   zapsaného na LV č. 10001 pro katastrální území a obec Mníšek pod Brdy za kupní cenu 21 700,- Kč manželům Ing. Antonínovi a Ing. Heleně Sokolíkovým , oba trvale bytem V Jalovčinách 926, 252 10 Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
ch) uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 876/12, 876/14, 877/1, 877/10, 877/11, 877/12 a 877/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
i) prodej pozemku č. parc. 128/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 106 m2 předem vybranému zájemci paní Jaroslavě Pokorné za navrženou cenu Kč 350,-/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Jaroslavou Pokornou, bytem Boční I, 865/10, 141 00 Praha 4 – Záběhlice o prodeji pozemku p.č. 128/2 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 37.100,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
j) prodej pozemku č. parc. 2163/8 o výměře 8 m2 předem vybranému zájemci společnosti Kovohutě Holding DT, a.s. za cenu 8.000,- Kč a se zněním kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a.s. Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice o prodeji pozemku č. parc. 2163/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
k) zveřejnění záměru prodat zahrádky č. parc. 2698/6 a 2698/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně společných prostor 1/39 pozemku č. parc. 2698/5, 1/39 pozemku č. parc. 2698/45 a 1/39 pozemku č. parc. 2698/46 ke každé zahrádce za minimální cenu 400,- Kč za 1 m2 nejvyšší nabídce.
 
l) prodej pozemků č. parc. 2698/37, 2698/38 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům manželům Zuzaně a Jiřímu Kovalčukovým za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Zuzanou a Jiřím Kovalčukovými, bytem Nevanova 1073/40, 163 00 Praha 6, o prodeji pozemků č. parc. 2698/37, 2698/38 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 425 888,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
m) prodej pozemků č. parc. 2698/13, 2698/14 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Michalovi Kulhánkovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Michalem Kulhánkem, bytem Říční 11, 118 00 Praha 1 o prodeji pozemků č. parc. 2698/13, 2698/14 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 480.289,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
n) prodej pozemku č. parc. 2698/35 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Martinovi Dohnalovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Martinem Dohnalem, bytem Nerudova 1073/40, 163 00 Praha 6 o prodeji pozemku č. parc. 2698/35 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 203.744,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
o) prodej pozemku č. parc. 2698/36 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům manželům Zdeňce a Petrovi Dohnalovým za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž.  Zdeňkou a Petrem Dohnalovými, bytem Karlštejnská 52, 252 25 Ořech, o prodeji pozemků č. parc. 2698/36 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 206.944,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
p) znění a uzavření nájemní smlouvy s SDH Stříbrná Lhota na dlouhodobý pronájem prostor v nové hasičské zbrojnici a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
q) OZV č. 6/2010 o místním poplatku „za provozovaný herní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ s účinností od 24.září 2010.
 
r) názvy ulic takto: komunikace č. parc. 2912            – ulice „Káji Maříka“
                            komunikace č. parc. 1104/9         – ulice „Lážovská“
                            komunikace č. parc. 1104/12       – ulice „Hájová“
 
s) zrušení Eko-účtu č. 1249/388055349/0800 a převod finančních prostředků ve výši 1,022.179,- Kč na příjmový účet města. Tyto prostředky jsou v rámci RO č. 2 použity na posílení výdajových položek na stavbu kanalizací a vodovodů.
 
 
 
4. pověřuje:
 
a) radu města jednat s firmou PLUS nemovitosti nebo jejím právním nástupcem ve smyslu závěru KV a jeho doporučení, tyto kroky učiní nejpozději do 12.10.2010.
 
 
 
5. neschvaluje:
 
a) název ulice „Pod Štítkem“ č. parc. 2916/5, protože ulice již má schválený název „Ve Štítku“
 
b) změnu názvu ulice „U Nádraží“ v lokalitě u vlakového nádraží v Mníšku pod Brdy – č. parc. 2345/5, 2345/7, 2345/4, 2345/3 a parc. č. 2363 až parc. č. 2317 na ulici „U Tratě“, „U Přejezdu“ nebo „Vláčková“.
 
 
6. ruší:
 
a) usnesení ZM č. 25, bod 3) Schvaluje, písm. h)
 
 
7. doporučuje:
 
a) příštímu ZM pokračovat v realizaci obnovy ulice K Rybníčku
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
místostarosta                                                               starosta
 
 

Vyvěšeno: 14. 10. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět