Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 26 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 24.6.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 26 ze dne 24.6.2010

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Markéta Nováková, František Keyř, Aleš Krákora, Vladimír Šír, Marie Šretrová , Stanislav Jirota, Karel Vejmola (přítomno 9 zastupitelů)

 

Omluveni: Jiří Zápal, Jiří Vlček, Alena Štamberková, Petr Balíček, Tomáš Pallagy /příchod v 17:49 hod/ (5/4)

 

Nepřítomni: Luboš Tomiska

 

Starosta města uvítal přítomné v 17:17 a seznámil je s připraveným programem.

Následuje volba:

zapisovatele – navržen Miloš Navrátil

ověřovatelů – navrženi František Keyř, Vladimír Šír

návrhové komise – navrženi Stanislav Jirota, Marie Šretrová

Jmenovaní se svým navržením do funkcí souhlasí.

Hlasování pro schválení navržených do funkcí zapisovatelky, ověřovatelů a návrhové komise           PRO 9

 

Program:

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Schválení programu

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

 

1. závěrečný účet Města Mníšek pod Brdy za rok 2009

2. rozpočtové opatření č. 1/2010

3. majetkové záležitosti

4. OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

5. různé – pojmenování ulice

 

Výzva pana starosty k doplnění programu.

Nikdo ze zastupitelů nepožaduje doplnění programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje předložený program ZM 24.6.2010

Hlasování       PRO 9           PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Starosta města podal ZM zprávu o činnosti RM a ZM:

Rada města od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo 27.5. 2010 zasedla  pouze dvakrát. Důvodem je i krátký odstup od posledního jednání zastupitelstva, které zasedlo spíše mimořádně a některé body dnešního programu navazují na jednání předchozího zasedání. Rada města kromě běžné agendy projednala především materiál, který obsahuje program dnešního zasedání. Dále pak jednala o záměru pana Ing. Šulce o výstavbě nové tenisové haly s doprovodnými službami v areálu dnešního Tenisového klubu, jednala o navýšení počtu žáků a úvazků pro připravovanou základní uměleckou školu (v areálu družiny a školky Nová). Rada taktéž projednala i nové smlouvy se společností VERA, které významným způsobem zkvalitňují provoz informačního systému a minimalizují finanční výdaje.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

·        Výstavba kanalizace a vodovodu Mníšek pod Brdy – Kvíkalka, Lipka probíhá s dílčími problémy. Harmonogram prací však bude dodržen. V tuto chvíli nastoupila i firma Šindler a začala s realizací prodloužení vodovodu směrem na Stříbrnou Lhotu. Zahájeny byly i práce na Rymani. Konkrétně tlaková kanalizace ve Staré Rymani. V průběhu prázdnin se zahájí i výstavba v oblasti Hladového Vrchu a nakonec kolem penzionu.

·        Stavební práce v MŠ Nová probíhají dle plánu. Byla zahájena rekonstrukce interiérů stávajících tříd a interiéry nástavby.

·        Stavba parkoviště a ulice Jana Šťastného a souvisejících parkovišť byla zahájena.

·        Probíhají projekční práce na ulici 9. května. Projekt vychází z návrhu studie dopravy na Starém sídlišti. Součástí PD je obnova ulice 9. května včetně parkovacích míst a chodníků a to v rozsahu Řevnická až Lipka.

·        Havarijní opravy přízemí domova důchodců pokračují.

Omluva:

Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze změnil původní rozsudek Krajského soudu v Praze ve věci žaloby na ochranu osobnosti  JUDr. Matouše proti Městu Mníšek pod Brdy a uložil nám povinnost na prvním zasedání zastupitelstva města následujícím po právní moci rozsudku učinit v jeho veřejné části žalobci omluvu v následujícím znění, tak v souladu s tímto výrokem činím: "Město Mníšek pod Brdy se omlouvá JUDr. Filipu Matoušovi, že v úředním záznamu ze dne 2.4.2007 sepsaném Městskou Policií Mníšek pod Brdy je označen jako vykonavatel stavebních prací prováděných bez povolení v lokalitě Mníšek pod Brdy - Statek - Stříbrná Lhota, „U Křížku."

 

Příprava dotací v roce 2009-2010

·  Město Mníšek pod Brdy neobdrželo z fondů SK v letošním roce žádnou dotaci

·  Město Mníšek pod Brdy obdrželo z prostředků EU dotaci na zateplení a rekonstrukci MŠ 9. května. Celkové náklady akce budou 4,5 mil. korun. Měla by proběhnout v srpnu a čekáme na doručení rozhodnutí a uzavření smluvního vztahu mezi SFŽP a městem. Akce bude v tuto chvíli financována z rozpočtovaných prostředků a úpravu připraví FO pro příští zasedání. Je třeba počítat s navýšením výdajů v této oblasti, neboť akce byla fondem schválena v plném rozsahu.

 

Starosta vyzval zastupitele k  vysvětlením či dalším dotazům. Starosta města zahájil veřejnou část jednání ZM.

 

Dále seznámil ZM s dopisem , který obdržel od Ing. Arch. Šamánka. Jedná se o uložení kanalizace.

V roce 2004 proběhlo územní řízení v roce 2007 pak stavební povolení. Neznámo jakým nedopatřením, nebylo provedeno projednání uložení kanalizace se 4 majiteli pozemků pod komunikací, souhlasy byly vydány pouze na vodovodní potrubí. Město, poté co toto zjistilo, začalo ve věci jednat. Pan Turek navrhl cenu, kterou město nikdy za podobné pozemky nepřijalo. Město nechtělo vstupovat na cizí pozemky bez toho, že by měla platné souhlasy, proto na hranici pozemků stavbu zastavilo a pokračuje na jiné trase, kde je práce na cca měsíc, do té doby je možné situaci řešit. Vlastníci mají představu: město vykoupí pozemky – postaví kanalizaci – zbuduje konečný povrch komunikace. Město navrhlo jiné řešení: věcné břemeno s tím, že bude do určeného času zřízen konečný povrch komunikace. Většina návrh města podporuje, ale ne majitelé v úzkém profilu. Návrh je: zastavit stavbu v místě, pokračovat v jiných místech a mezitím jednat. Starosta se domnívá, že majitelům pozemků pod komunikací nejde ani tak o cenu za pozemky, ale o následné poplatky za budoucí zhodnocení pozemků.

 

Zastupitel Keyř: navrhuje usnesení:

 

ZM bere na vědomí informace k průběhu výstavby kanalizace a pověřuje starostu města dalším jednáním.

Po diskuzi návrh na usnesení stáhl.

 

Zastupitel Jirota: hovoří příkladmo s tím, že v jeho případě došlo k bezúplatnému převodu pozemků pod komunikací a předkládá návrh na usnesení, které je po krátké diskuzi doplněno zastupitelem Keyřem variantně :

 

ZM bere na vědomí informace k průběhu výstavby kanalizace a pověřuje starostu města jednat:

a)      jednat o bezúplatném převodu pozemků na město s tím, že do doby nejpozději 12 měsíců bude na náklady města vybudována zpevněná komunikace;

b)      město vykoupí pozemky za 50,- Kč/m2 s tím, že město nebude na své náklady budovat komunikaci.

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

Dotaz občana, p Kellera, na situaci budování kanalizace v případě jeho pozemku. Starosta odpovídá, že není možné v tuto chvíli odpovědět, neboť rozhodnutí není v moci města, ale je otázkou dalšího jednání. Bude moci odpovědět v úterý.

 

Zastupitel Pallagy - příchod v 17:49 hod

 

Starosta po dotazu na další otázky a připomínky ukončuje veřejnou část jednání ZM.

 

1. závěrečný účet Města Mníšek pod Brdy za rok 2009

Starosta města seznámil zastupitele se zápisem ze zasedání finančního výboru ze dne 31.5.2010, který obdržel od předsedy finančního výboru, zastupitele Jiřího Zápala, který je z jednání omluven:

 

  1. Finanční výbor projednal návrh Závěrečného účtu města Mníšek pod Brdy za rok 2009, včetně všech příloh. Dotazy a  připomínky členů FV byly zodpovězeny a vysvětleny starostou města Ing.  Petrem Digrinem, místostarostou Vlastimilem Kožíškem a ved. FO Olgou Šibřinkovou. FV konstatoval příznivý vývoj v obdržených a přijatých dotacích. Bylo přijato usnesení, které doporučuje radě města a  zastupitelstvu města návrh závěrečného účtu schválit.
  2. Členové finančního výboru projednali a vzali na vědomí plnění rozpočtu za 1.Q.2010. K plnění rozpočtu za 1.Q.2010 nebylo připomínek.

 

Dotaz na připomínky a dotazy k závěrečnému účtu města. Bez připomínek. Předkládá ke schválení usnesení navržené FV a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Mníšek pod Brdy za rok 2009 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

2. rozpočtové opatření č. 1/2010

 

Dotaz na připomínky a dotazy k rozpočtovému opatření. Bez připomínek. Předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

3. majetkové záležitosti

 

Starosta uvádí první bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s výsledky výběrového řízení. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje prodej  pozemků č. parc. 1766/72, 1766/73, 1766/74, 1766/76, 1766/77, 1766/78, 1766/79 a 1766/80 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu

5 940 209,- Kč panu Michalu Vančurovi, bytem Lomnická 529/17, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

ZM schvaluje prodej  pozemku č. parc. 1766/75 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za kupní cenu 808 372,- Kč panu Pavlu Brabcovi, bytem Skalecká 519, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje podklady. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje  prodej pozemku č. parc. 1271/1 o výměře 1751 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci, manželům Ungerovým, bytem Lhotecká 1060, Mníšek pod Brdy 252 10 a souhlasí se zněním kupní smlouvy.

Zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

ZM schvaluje  nákup pozemků č. parc. 824 o výměře 2329 m2, č. parc. 825/6 o výměře 768 m2, č. parc. 831/5 o výměře 1416 m2 a č. parc. 832/4 o výměře 624 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od firmy DIREKT REAL s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha 4 – Podolí, 140 00 a souhlasí se zněním kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

 

Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s materiálem. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 1766/81 o výměře 156 m2 a č. parc. 1766/82 o výměře 4 m2 předem vybranému zájemci společnosti AJK Sdružení s.r.o. za cenu 336.000,-- Kč a znění kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společnosti AJK Sdružení s.r.o. o prodeji pozemků č. parc. 1766/81 a 1766/82 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  0    1 nepřítomen

 

3ch) Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s materiálem. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje znění Směnné smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a panem Robertem Izákem na směnu pozemků č. parc. 1769/1, 1777/3, 1777/12, 1778/11, 1800/19, 1855/2, 1856/10, 1859/12 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za pozemky č. parc. 2698/24, 2698/27, 2698/28 a ideálních 3/39 pozemků 2698/5, 2698/45, 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Hlasování       PRO  8          PROTI  1       ZDRŽEL SE  0    1 nepřítomen

 

3i) Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s materiálem, duplicitní vlastnictví. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje sepsání notářského zápisu ve věci pozemku č. parc. 2533/46 ostatní plocha – silnice, o výměře 51 m2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy ve prospěch Města Mníšek pod Brdy

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  0    1 nepřítomen

 

3j) Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s materiálem – prodej bytu. Starosta podává vysvětlení a uvádí do problematiky. Diskuze, zastupitel Krákora, podává protinávrh s cenou 2,300.000 Kč, zastupitel Pallagy protinávrh podporuje. V následující diskusi oba zastupitelé svůj protinávrh stahují. Starosta předkládá po vyhodnocení diskuse ke schválení upravený návrh na usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM ruší usnesení ZM č. 17 bod 2 Schvaluje písm. l) ze dne 26.2.2009: ZM schvaluje vypsat záměr prodat neobsazené bytové jednotky v domě č.p. 836/837 a spoluvlastnický podíl 836/837 za cenu minimálně ve výši 100% znaleckého posudku a to na základě obálkové metody, kde jediným kriteriem výběru je výše nabídnuté ceny bytu.

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  0    1 nepřítomen

 

ZM schvaluje vypsat záměr prodat bytovou jednotku č. 837/3 v domě č.p. 837 a sní příslušné spoluvlastnické podíly za cenu minimálně ve výši 2,250.000,-- Kč a to nejvyšší nabídce.

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  0    1 nepřítomen

 

 

3k a 3l) Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s materiálem. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o.. Smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  0    1 nepřítomen

 

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností KINSU CZ s.r.o.. Smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

 

Hlasování       PRO  10        PROTI  0       ZDRŽEL SE  0

 

 

4. OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

Starosta uvádí další jednání a seznamuje ZM se záměrem předloženého materiálu. Nejedná se o zákaz na celém území města, ale na místech, kde se zdržují děti nebo jsou jinak důležitá pro ochranu veřejného pořádku. Pro strážníky městské policie je velmi problematické z hlediska právních norem postihovat vandalismus a výtržnictví mladistvých. Tato vyhláška nebude nástrojem pro postihování občanů, ale pro udržení veřejného pořádku. Návrh na doplnění vymezených ploch se zákazem o zastávky autobusů. Zastupitel Pallagy není pro restrikci a je pro jiné řešení, např. rozšířením počtu kontejnerů. Po diskuzi byl návrh OZV doplněn o souhrnný název „dětská hřiště a pískoviště, (místo původního „dětské hřiště vnitroblok u školy)  a autobusové zastávky“. Bez dalších dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM schvaluje OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

 

Hlasování       PRO  8          PROTI  2       ZDRŽEL SE  0

 

5. různé – pojmenování ulice

Starosta uvádí další bod majetkových záležitostí a dává slovo tajemnici města, Věře Landové, která ZM seznamuje s materiálem. RM nedoporučuje název ulice přijmout. Bez dotazů. Starosta předkládá ke schválení usnesení a nechává hlasovat.

 

ZM neschvaluje název ulice „Nad Vodárnou“ v lokalitě od ulice Řevnická – č. parc. 1636/1 směrem k parc. č. 1632/2, 1704/4 a 1704/3.

 

Hlasování       PRO  9          PROTI  0       ZDRŽEL SE  1

 

Návrhy na příští, poslední jednání ZM.

Po diskuzi návrh na úterý 7. září 2010, bude vznesen dotaz, zda se bude moci konat na Státním zámku  MpB.

 

Starosta města ukončuje jednání v 18:50 hodin.


Ověřovatelé zápisu:

 

František Keyř, v.r.                     

Vladimír Šír, v.r.                        


starosta

Ing. Petr Digrin, v.r.

 

 

Usnesení č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 24.6.2010
 
 
Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatele zápisu: Miloš Navrátil
b) ověřovatele zápisu:  František Keyř, Vladimír Šír

c) návrhovou komisi:  Stanislav Jirota, Marie Šretrová
 
 
2) bere na vědomí:
 
a) informace k průběhu výstavby kanalizace a pověřuje starostu města jednat:
    - jednat o bezúplatném převodu pozemků na město s tím, že do doby nejpozději 12 měsíců bude
     na náklady města vybudována zpevněná komunikace,
    - město vykoupí pozemky za 50,- Kč/m2 s tím, že město nebude na své náklady budovat
    komunikaci
 
b) zprávu o činnosti MÚ a RM
 

3) schvaluje:

a) program zasedání ZM 24.6.2010
 
b) podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Mníšek pod Brdy za rok 2009 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 
c) rozpočtové opatření č. 1/2010
 
d) prodej pozemků č. parc. 1766/72, 1766/73, 1766/74, 1766/76, 1766/77, 1766/78, 1766/79 a 1766/80 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu
5 940 209,- Kč panu Michalu Vančurovi, bytem Lomnická 529/17, Praha 9 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 
e) prodej pozemku č. parc. 1766/75 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za kupní cenu 808 372,- Kč panu Pavlu Brabcovi, bytem Skalecká 519, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 
f) prodej pozemku č. parc. 1271/1 o výměře 1751 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci, manželům Ungerovým, bytem Lhotecká 1060, Mníšek pod Brdy 252 10 a souhlasí se zněním kupní smlouvy.
Zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
 
g) nákup pozemků č. parc. 824 o výměře 2329 m2, č. parc. 825/6 o výměře 768 m2, č. parc. 831/5 o výměře 1416 m2 a č. parc. 832/4 o výměře 624  m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od firmy DIREKT REAL s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha 4 – Podolí, 140 00 a souhlasí se zněním kupní smlouvy. Zároveň pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
 
h) prodej pozemků č. parc. 1766/81 o výměře 156 m2 a č. parc. 1766/82 o výměře 4  m2 předem vybranému zájemci společnosti AJK Sdružení s.r.o. za cenu 336.000,-- Kč a znění kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společnosti AJK Sdružení s.r.o. o prodeji pozemků č. parc. 1766/81 a 1766/82 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 
ch) znění Směnné smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a panem Robertem Izákem na směnu pozemků č. parc. 1769/1, 1777/3, 1777/12, 1778/11, 1800/19, 1855/2, 1856/10, 1859/12 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za pozemky č. parc. 2698/24, 2698/27, 2698/28 a ideálních 3/39 pozemků 2698/5, 2698/45, 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města jejím podpisem
 
i) sepsání notářského zápisu ve věci pozemku č. parc. 2533/46 ostatní plocha – silnice, o výměře 51 m2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy ve prospěch Města Mníšek pod Brdy
 
j) vypsat záměr prodat bytovou jednotku č. 837/3 v domě č.p. 837 a s ní příslušné spoluvlastnické podíly za cenu minimálně ve výši 2,250.000,-- Kč a to nejvyšší nabídce
 
k) znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o.. Smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy
 
l) znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností KINSU CZ s.r.o.. Smlouvou specifikovaný dar přijímá a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.
 
m) schvaluje OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 
 
 
4. ruší:
 
a) usnesení ZM č. 17 bod 2 Schvaluje písm. l) ze dne 26.2.2009: ZM schvaluje vypsat záměr prodat neobsazené bytové jednotky v domě č.p. 836/837 a spoluvlastnický podíl 836/837 za cenu minimálně ve výši 100% znaleckého posudku a to na základě obálkové metody, kde jediným kriteriem výběru je výše nabídnuté ceny bytu.
 
 
5. neschvaluje:
 
a) název ulice „Nad Vodárnou“ v lokalitě od ulice Řevnická – č. parc. 1636/1 směrem k parc. č. 1632/2, 1704/4 a 1704/3.
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
místostarosta                                                               starosta

                    

Vyvěšeno: 27. 7. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět