Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 25 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 27.5.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 25 ze dne 27.5.2010
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Markéta Nováková, Luboš Tomiska, Petr Balíček, František Keyř, Aleš Krákora, Vladimír Šír, Jiří Zápal (přítomno 9 zastupitelů)
 
Omluveni: Tomáš Pallagy, Marie Šretrová, Alena Štamberková, Stanislav Jirota, Karel Vejmola
 
Pan starosta uvítal přítomné v 17:17 a seznámil je s připraveným programem.
Následuje volba:
zapisovatelky – navržena Jarosl. Svitálková
ověřovatelů – navrženi Markéta Nováková a Luboš Tomiska
návrhové komise – navrženi Petr Balíček a Jiří Zápal
Jmenovaní s jejich navržením do funkcí souhlasí.
Hlasování pro schválení navržených do funkcí zapisovatelky, ověřovatelů a návrhové komise           PRO 9
 
Program:
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Schválení programu
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Veřejná schůze
 
1. Majetkové záležitosti
2. Volba přísedících Okresního soudu Praha západ
3. Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
 
Výzva pana starosty k doplnění programu.
Nikdo ze zastupitelů nepožaduje doplnění programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje program ZM 27.5.2010
Hlasování       PRO 9
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Zprávu přednáší pan starosta.
Od posledního zasedání ZM rada města zasedla 5x.
Na svých jednáních projednávala problematiku přivaděče pitné vody z Baní.
RM pokračuje v jednání se  společností ČEZ ohledně žádosti o výstavbu nové rozvodny a s tím související změně územního plánu.
V dubnu byla ukončena soutěž na akci vodovod, kanalizace SL, byla podepsána smlouva o dílo se spol. Šindler.
RM projednala další materiály, které jsou dnes také předkládány do ZM ke schválení.
RM určila další termín ZM – 24.6.2010
 
17:25 příchod pana Jiřího Vlčka – přítomno 10 zastupitelů
 
 
Informace z OSMI
Pokračuje se na výstavbě vodovodu a kanalizaci Kvíkalka, Lipka, je dokončovaná část na ulici Lhotecká, zbývá asi 100 m, harmonogram se plní, v pondělí nastoupí další skupina, která bude dělat tlakové části pod silnicí u pana Nádvorníka pak dál a poté budou následovat Lipka.
V červenci nastoupí parta v Rymani a v průběhu prázdnin budou pokračovat práce kolem Hladového Vrchu a penzionu U Kožíšků, dokončení se předpokládá v říjnu nebo listopadu letošního roku. V roce 2011 se bude možná dokončovat ještě něco kolem penzionu.
Práce na MŠ Nová pokračují a běží podle plánu, čeká se na vyzrání věnců a na příští týden se budou pokládat stropní panely, terénní práce byly dokončeny. V polovině června odjíždějí děti do školky v přírodě a hned se začne s rekonstrukcí v přízemí.
Zahájení nové třídy je plánováno na začátek září 1. nebo 2. týden.
Opravy komunikací by měly být dokončeny v průběhu 14 dnů.
V červnu bude pokračovat rekonstrukce ulice Jana Šťastného II. etapa.
Projekční práce na ulici 9. května probíhají, projekt ještě není předaný.
Dotační řízení nejsou ukončena.
Opravy v DD pokračují, mělo by být hotovo v červenci. V současné době už to nejsou opravy havarijní, ale spíše opravy toho, proč k havárii došlo.
Informace z lokality Oriol:
Oba bytové domy jsou již v konečné výšce tak, jak byly plánované.
MŠ Eden – projekt je těsně před vydáním stavebního povolení, stavba by měla začít v srpnu.
V roce 2011/2012 by se tam mohlo začít učit.
Až se dostaví MŠ Nová – bude mít Mníšek 150 míst pro děti do MŠ – to znamená na každého 28. občana jedno místo v MŠ. Až bude dostavěna škola v lokalitě EDEN, tak bude 200 míst.
To znamená na každého 25-30 občana v Mníšku bude jedno dítě do školky. V ostatních okolních obcích to vychází zhruba na každého 50. občana.
 
Dotace – netrpělivě očekáváme rozhodnutí dotačních titulů z kraje, doufáme, že ještě letos kraj vůbec rozhodne.
 
 
17:35 – Veřejná schůze
 
Pan Krupička – dotaz na ulici Řevnickou – je to jediná cesta na Skalku, značená také jako cyklostezka, jezdí tam maminky s kočárky, slouží i pro pěší turistiku – silnice je rozbitá, nevyhnou se tam pomalu 2 auta.
Pan starosta - letos se budou ještě opravovat nějaké nedodělky, ale tady musí nastoupit kraj – silnice je krajská.
Pan Krupička – silnice až po Sequenc je města.
Pan starosta - nad vodárnou je to na totální stržení a obnovu silnice.
Pan Krupička – doporučuje ať se zakáže po této silnici jezdit těžkými vozy.
Diskuse – o opravě, rozšíření silnice, celkové opravě a údržbě
 
Pan Zápal – celá Řevnická je města – co se týče pozemku, v místě hájovny je částečně  v soukromém vlastnictví. Někde si povrch spravuje SUS.
 
Pan starosta – silnice Řevnická je i „vyhozená“ ze zimní údržby.
Pan Zápal – to je ještě z doby za místostarosty Talůžka – v zimě se jezdilo kolem po hlavní.
Doporučoval by omezení.
Pan Tomiska – silnice je dost používaná, jezdí se tudy na Skalku, využívají ji turisti.
pan Keyř – doporučuje alespoň provizorně díry „záplatovat“, nemůže se zakázat jezdit ani náklaďákům, musí se jezdit k vodárně.
 
Pan Zápal – doporučuje hledat řešení – teď provizorně záplatovat balenkou.
Pan starosta – počítejte ale s tím, že budou přečerpány prostředky na opravy, bude se to muset udělat rozpočtovým opatřením.
Pan Kožíšek - řešil by problém také omezením a to zákazem jízdy aut nad 3,5 tuny. Velké náklaďáky si zkracují cestu z hlavní Řevnické silnice do Mníšku.
 
Pan Balíček – připomíná, že je také třeba, aby si stavební firmy občas zaplatily mycí auto, aby po sobě občas uklidily, hlavně za mokrého počasí, kdy ze staveb vynášejí bláto na silnice.
 
Diskuse – pan Keyř – v Mníšku není k dispozici kropící auto, ale někdy je horší tu rozpuštěnou kalnou vodu pouštět po silnici kamsi, než když to uschne a vypráší se to.
Pan Zápal – na Dobřísské – nemohlo se sušit ani prádlo, nikdo to nepokropil, byl to problém.
Pan starosta - jsou úseky, kde je jasné která firma to dělá a řešilo se to v rámci kontrolních dnů, Dobříšská a Ke Škole je pravidelně čištěná.
 
Diskuse o tom kdo, kde špiní silnice, jak to pravidelně kontrolovat a nutit firmy k uklízení.
Pan starosta - velké firmy se dají nějak  k úklidu donutit, horší je to s drobnými stavebníky.
Pan Kožíšek – jedno přejetí čisticím vozem stojí 3800,- Kč, na pravidelný úklid by město nemělo peníze.
 
Paní Brzorádová - dotaz na způsob ukládání vodovodu a kanalizace, zda se dělá zvlášť výkop pro vodovod a zvlášť pro kanalizaci?
Pan starosta – oba řady se ukládají do jednoho širšího výkopu.
 
Pan Krupička – dotaz na novou zástavbu Mníšku - kam až bude zasahovat, slyšel, že až po Brdský hřeben.
Pan starosta – bude dostavěno vše, kde jsou už teď vidět budky na připojení elektriky a ještě asi 15 domů na Stříbrné Lhotě, tak do 5 let.
Za Hukalovnou to je už finální. V Lipkách – lokalita Atrio, bude zastavěno až k lesu.
Lokalita Optreal – u vodárny – to je jasné.
Lokalita EDEN a za tím ta louka – tak 5-6 let.
V Rymani přibude možná ještě 15-20 domů. A pak ještě zástavba na stávajících zahrádkách.
Pan Krupička – ptá se na to proto, že už pomalu teď komunikace nestačí.
Pan starosta – to je dědictví z předchozích rozhodnutí, s tím se teď už těžko něco udělá, místa na rozšiřování silnic nejsou.
 
Pan Zápal – myslí si, že otázka byla asi míněna spíš na budoucnost – pro tvorbu nového územního plánu – kam až pustit výstavbu.
pan starosta - ví, že někde je infrastruktura nedostatečná, je to už povolené a s tím se už nic neudělá.
Pan Krupička – ve městě chybí parkoviště, parkují zde i lidé z okolních vesnic, kteří jezdí dál do práce autobusem.
Pan starosta - vyřešení parkování třeba na starém sídliště – bude trvat tak 5,6 let
Paní Brzorádová – si myslí, že panu Krupičkovi šlo hlavně o záchytné parkoviště.
Pan Keyř – hodně lidí využívá záchytné parkoviště na Pražské a u Penny. Proto se taky udělaly modré zóny, aby po městě nestála auta.
Nějaká místa jsou také u kostela a něco před zámkem.
 
 
1. Majetkové záležitosti
1.1 Prodej pozemku 1271/1 a 1271/6 a zároveň nákup pozemků před školou
Důvodovou zprávu a vysvětlení předkládá pan starosta.
Při minulém jednání zastupitelstva byla projednávána otázka případné realizace bytového domu na pozemku města u křižovatky Lhotecká – Skalecká. V diskusi zazněl i názor možného odkupu pozemku na křižovatce manž. Ungerovými.
Po jednání ZM starosta jednal s majiteli pozemku před školou i s panem Ungerem.
Po vzájemném jednání došlo k dohodě a ta je dnes předkládána k projednání zastupitelstvu.
Představa – záměr schválení prodeje 1271/1 a 1271/6 za 4,5 mil manž. Ungerovým a aby byla jasná souvislost – nákup pozemků před školou od společnosti Direkt Real a Remízky.
Ungerovi budou vlastnit pozemek na rohu a někdo tam zřejmě postaví RD a město bude mít uvolněné pozemky před školou. Jde o obecný princip a do příštího ZM by byly připraveny smlouvy k projednání.
 
Pan Balíček – souhlasí
Pan Zápal – je toho názoru, aby bylo podmínkou, že smlouva s Direkt Realem bude podepsána jako první a smlouva s Ungerovými by měla být kryta směnkou.
Pan starosta – zajištění plateb bude řešeno ve smlouvách.
 
Pan Keyř – mělo by k této záležitosti být přijato ještě následné usnesení .
Vlastní v sousedství dva pozemky. Při jejich nákupu bylo řečeno, že město vydělí  část z pozemku 1271/6  a zpřístupní jeho druhou zahradu. Pan Unger teď chce koupit oba ty pozemky. Panu Keyřovi jde o to, aby jeho druhá parcela byla i nadále přístupná. Chtěl by, aby to bylo ve smlouvě nějak ošetřeno, protože by to bylo nekorektní k případnému dalšímu vlastníkovi.
Dalším usnesením by tedy dal radě města úkol řešit toto břemeno na pozemku 1271/6.
Diskuse o zajištění břemene na pozemku 1271/6.
Břemeno bude řešeno po prodeji pozemku smlouvou o VB mezi manž. Ungerovými a panem Keyřem.
 
Návrh hlasování 3b),c):
ZM schvaluje záměr prodat pozemek č. parc. 1271/1 o výměře 1751 m2 a pozemek č. parc. 1271/6 o výměře 314 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci, manželům Ungerovým, bytem Lhotecká 1060, Mníšek pod Brdy, 252 10 a to za celkovou cenu 4,500.000,-- Kč.
 
ZM schvaluje záměr nakoupit pozemek č. parc. 824 o výměře 2329 m2, č. parc. 825/6 o výměře 768 m2, č. parc. 831/5 o výměře 1416 m2 a č. parc. 832/4 o výměře 624  m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od firmy DIREKT REAL s.r.o. a ČMS Remízky s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha, Podolí, 140 00 a to za celkovou cenu 4,500.000,-- Kč.
 
Hlasování         PRO 10           proti 0              zdržel se 0
 
Pan starosta předal slovo paní tajemnici Landové.
 
1.2 Převod pozemků č. parc. 116/1 a 123/1 v k.ú. Stříbrná Lhota
O prodej pozemků požádal pan Ing. Tomsa. RM prodej projednala a doporučuje ho ZM ke schválení. Předkládán je návrh Kupní smlouvy.
Návrh usnesení 3d):
ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 116/1 (výměra 223  m2) a č. parc. 123/1 (výměra 68 m2) vše v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci JUDr. Janovi Tomsovi za navrženou cenu Kč 350,--/m2 navýšenou o cenu znaleckého posudku.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a JUDr. Janem Tomsou, bytem Stříbrná Lhota 921, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 116/1 a 123/1 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 103.915,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
1.3 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 1011/7 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Převod pozemku již zastupitelstvo odsouhlasilo na březnovém zasedání. Byla vypracována smlouva o převodu a ta je předkládána k projednání a schválení.
Návrh usnesení 3e):
ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. parc. 1011/7 (výměra 152 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
           
1.4 Prodej zahrádky U Červeného kříže panu Marusičovi.
Rada města s prodejem souhlasila, byl vypsán záměr prodeje. Nyní je předkládána ZM k projednání a schválení Kupní smlouva.
Návrh usnesení 3f):
ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/17 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Jiřímu Marusičovi za cenu 400,-- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brd a panem Jiřím Marusičem, bytem Bernov  4, 362 21 Nejdek o prodeji pozemků č. parc. 2698/17, a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 208.944,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 8                         PROTI 0         ZDRŽELI SE 2
 
1.6  Prodej zahrádky U Červeného kříže paní Dvořákové
Rada města s prodejem pozemků zahrádek souhlasila, záměr prodeje byl zveřejněn.
Nyní je ZM předkládána k projednání a schválení Kupní smlouva.
Návrh usnesení 3h):
ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 2698/7, 2698/6 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Marcele Dvořákové za cenu 400,-- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Marcelou Dvořákovou, TP Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků č. parc. 2698/6, 2698/7 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 492.689,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         UDRŽEL SE 0
 
1.5 Žádost o prodej pozemku č. parc. 71 v MpB – manželé Haasovi
RM prodej pozemku odsouhlasila, záměr prodeje byl vypsán. RM rovněž projednala návrh Kupní smlouvy, který předkládá k odsouhlasení ZM.
Návrh usnesení č. 3g):
ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 71 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci manželům Jiřímu a Iloně Haasovým za navrženou cenu Kč. 350.--/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Jiřím a Ilonou Haasovými, bytem Za Rybníky 155, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 71 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 18.900,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedení Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
1.7 Převod pozemku č. parc. 840/29 u STK.
Jedná se o pozemek – úzký pruh mezi čerpací stanicí a STK.
O prodej pozemku požádala společnost Leasing-Trade-Consulting-Corporations s.r.o.
RM prodej odsouhlasila, záměr prodeje byl vyvěšen, návrh kupní smlouvy byl rovněž projednán radou města a předkládán do ZM ke schválení.
Návrh usnesení č. 3 ch):
ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 840/29 (výměra 89 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Leasing-Trade-Consulting Corporation s.r.. za cenu Kč 350,--/m2 a znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Leasing-Trade-Consulting Corporation, s.r.o., se sídlem Nádražní 439, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 840/29 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 31.150,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
 
1.8 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 836/3 – manželé Slovíkovi.
Manželé Slovíkovi podepsali smlouvu o převodu bytové jednotky a nepodařilo se jim zrealizovat hypoteční úvěr v termínu, splatnost byla již jednou prodlužována do 30.4. Slovíkovi vedli jednání s jinou bankou a nyní žádají o prodloužení splatnosti  do 31.5.2010.
RM s prodloužením splatnosti souhlasila a předkládá žádost a dodatek č. 2 ke schválení ZM.
Návrh usnesení č.3 i):
ZM schvaluje prodloužení splatnosti platby za byt 836/3, upuštění od smluvní pokuty do 31.5.2010 a znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 6.1.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Klárou Slovíkovými a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
1.9  Zastupitelstvu je k projednání předložen návrh Kupní smlouvy s panem Čermákem na prodej hasičského vozidla Tatra T 805.
Záměr prodeje předem vybranému zájemci byl zveřejněn.
Návrh usnesení č. 3j):
ZM schvaluje prodej hasičského vozidla Tatra 805 předem vybranému zájemci panu Jaroslavu Čermákovi, znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jaroslavem Čermákem, bytem Jana Šťastného 591, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji hasičského vozidla Tatra 805 za dohodnutou cenu 40.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
1.10 PF – podání žádost o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Jedná se o pozemek č. parc. 1041/4 v k.ú. MpB (Za Rybníky). Rada města doporučuje požádat o bezúplatný převod. Pozemek je určen územním rozhodnutím k využití zeleně, územní plán zde počítá s přeložkou komunikace jako veřejně prospěšnou stavbou.
Návrh usnesení 3k):
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1041/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 110 m2 od PF ČR.
 
2. Volba přísedících Okresního soudu Praha západ.
Na březnovém zasedání zastupitelstvo doporučilo soudu dva kandidáty na funkci přísedících. OS Praha západ odsouhlasil, aby kandidáti byli zvoleni zastupitelstvem města jako přísedící OS Praha západ na období 2010-2014.
Návrh usnesení č. 1d):
ZM volí pana Bc. Eduarda Navaru, nar. 27.3.1968, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, ul. Jana Šťastného 585 a pana Karla Jeřábka, nar. 11.8.1941, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, Čisovická ul 363, přísedícími Okresního soudu Praha západ pro období 2010 – 2014.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
3. Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období.
Povinností zastupitelstva dle zákona o obcích je stanovení počtu členů zastupitelstva obce před každými volbami. V obcích nad 3000 a do 10000 obyvatel by měl být stanoven počet zastupitelstva v rozmezí 11 až 25 členů. RM doporučuje zastupitelstvu stanovit současný počet 15 členů.
Návrh usnesení 3 l):
ZM schvaluje počet15 členů zastupitelstva pro nové volební období v letech 2010 – 2014.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
10 PRO
 
 
Ukončení zasedání 18:35
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
MUDr. Markéta Nováková, v.r.
 
 
Luboš Tomiska, v.r.
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
starosta
 
 
 
Usnesení č. 25 ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy konaného dne 27.5.2010
 
 
Zastupitelstvo města:

1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslava Svitálková
b) ověřovatele zápisu:  MUDr. Markéta Nováková, Luboš Tomiska

c) návrhovou komisi:  Petr Balíček, Jiří Zápal
 
d) pana Bc. Eduarda Navaru, nar. 27.3.1968, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, ul. Jana Šťastného 585 a pana Karla Jeřábka, nar. 11.8.1941, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, Čisovická ul 363, přísedícími Okresního soudu Praha západ pro období 2010 – 2014.
 
2) bere na vědomí:
 
a) zprávu o činnosti MÚ a RM
 

3) schvaluje:

a) program zasedání ZM 27.5.2010
  
b) záměr prodat pozemek č. parc. 1271/1 o výměře 1751 m2 a pozemek č. parc. 1271/6 o výměře 314 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci, manželům Ungerovým, bytem Lhotecká 1060, Mníšek pod Brdy, 252 10 a to za celkovou cenu 4,500.000,-- Kč.
 
c) záměr nakoupit pozemek č. parc. 824 o výměře 2329 m2, č. parc. 825/6 o výměře 768  m2, č. parc. 831/5 o výměře 1416 m2 a č. parc. 832/4 o výměře 624 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od firmy DIREKT REAL s.r.o. a ČMS Remízky s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha, Podolí, 140 00 a to za celkovou cenu 4,500.000,-- Kč.
 
d) prodej pozemků č. parc. 116/1 (výměra 223 m2) a č. parc. 123/1 (výměra 68 m2) vše v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci JUDr. Janovi Tomsovi za navrženou cenu Kč 350,--/m2 navýšenou o cenu znaleckého posudku.
ZM schvalujeznění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a JUDr. Janem Tomsou, bytem Stříbrná Lhota 921, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 116/1 a 123/1 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 103.915,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
e) znění a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. parc. 1011/7 )výměra 152 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 
f) prodej pozemků č. parc. 2698/17 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Jiřímu Marusičovi za cenu 400,-- Kč za 1  m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brd a panem Jiřím Marusičem, bytem Bernov  4, 362 21 Nejdek o prodeji pozemků č. parc. 2698/17, a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 208.944,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
g) prodej pozemku č. parc. 71 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci manželům Jiřímu a Illoně Haasovým za navrženou cenu Kč. 350.--/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Jiřím a Ilonou Haasovými, bytem Za Rybníky 155, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 71 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 18.900,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedení Kupní smlouvy.
 
h) prodej pozemků č. parc. 2698/7, 2698/6 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Marcele Dvořákové za cenu 400,-- Kč za 1  m2.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Marcelou Dvořákovou, TP Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků č. parc. 2698/6, 2698/7 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 492.689,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
ch) prodej pozemku č. parc. 840/29 (výměra 89 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Leasing-Trade-Consulting Corporation s.r.. za cenu Kč 350,--/m2 a znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Leasing-Trade-Consulting Corporation, s.r.o., se sídlem Nádražní 439, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku č. parc. 840/29 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 31.150,-- Kč.
ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
i) prodloužení splatnosti platby za byt 836/3, upuštění od smluvní pokuty do 31.5.2010 a znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 6.1.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Klárou Slovíkovými a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
 
j) prodej hasičského vozidla Tatra 805 předem vybranému zájemci panu Jaroslavu Čermákovi, znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jaroslavem Čermákem, bytem Jana Šťastného 591, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji hasičského vozidla Tatra 805 za dohodnutou cenu 40.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
k) podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1041/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 110  m2 od PF ČR
 
l) počet15 členů zastupitelstva pro nové volební období v letech 2010 – 2014
 
 
 
            Vlastimil Kožíšek, v.r.                                             Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
                místostarosta                                                                starosta
 

Vyvěšeno: 7. 6. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět