Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 24 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 9.3.2010

Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
ze dne 9.3.2010

 

Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D.,  Bc. Marie Šretrová, Stanislav Jirota, Ing. Karel Vejmola, Jiří Zápal, Vlastimil Kožíšek, František Keyř, Petr Balíček (17:19), Jiří Vlček(17:20)

 

Omluveni:  Alena Štamberková, Aleš Krákora,  MUDr. Markéta Nováková, Ing. Tomáš Pallagy, Luboš Tomiska, Vladimír Šír

 

V 17:10 pan starosta odložil jednání zastupitelstva o 10 min z důvodu, že zastupitelstvo není usnášeníschopné – není přítomna nadpoloviční většina členů

 

V 17:25 pan starosta konstatuje, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zahajuje 24. zasedání zastupitelstva. Přednáší návrh na zvolení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrh členů návrhové komise.

Navrženi jsou:

- zapisovatelka Jaroslava Svitálková
-
ověřovatelé zápisu:  František Keyř, Bc. Marie Šretrová
- návrhová komise:  Vlastimil Kožíšek, Jiří Zápal

 

Všichni jmenovaní souhlasí s jejich navržením do funkcí.

Hlasování pro zvolení navržených do funkcí zapisovatelky, ověřovatelů a návrhové komise

PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Program

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:

po přednesení zprávy starosty o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi bude pokračovat připravený program:

1) Zpráva FV

2) Záměr prodeje pozemků pod řadové domy

3) Vyhodnocení - GRANT 2010

4) Financování projekčních prací na projektu BANĚ II

5) Dohoda o narovnání – společnost Léto.cz s.r.o.

6) Rozpočet Města Mníšku pod Brdy na rok 2010

7) Majetkové záležitosti

8) Návrh kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu Praha Západ
 

O doplnění programu požádal pan Keyř – do bodu Různé navrhuje doplnit

projednání aktualizace Plánu obnovy vodních nádrží v kat. území Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota. Původní materiál - Návrh opatření k zabezpečení soustavy vodních nádrží na k. ú. Mníšek pod Brdy v návaznosti na Povodňový plán města - vypracoval Ing. Budař s Ing. Beníčkem v roce 2005, popisuje stav a potřeby oprav a investičních záměrů na vodohospodářském majetku města. Tento dokument je třeba zaktualizovat.

 

Hlasování pro schválení zařazení navrhovaného bodu programu jako

9) různé – aktualizace plánu obnovy vodních nádrží na k.ú. MpB, Rymaně a Stříbrná Lhota 

PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Pan starosta – doplňuje

V radě byla den po odeslání materiálů zastupitelům projednána

- aktualizace vyhlášky o poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojením na vodovod nebo kanalizaci.

Jde pouze o upřesnění jedné formulace v článku 3 vyhlášky z roku 2008, sazby pro výpočet poplatku se nemění.

Hlasování pro schválení zařazení navrhovaného bodu do programu v bodu 9) Různé

PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

- dále je třeba projednat bezúplatný převod pozemků – místní komunikace u Zámeckého rybníka a účelové komunikace vedoucí k Zadnímu rybníku.

Hlasování pro zařazení bodu:

PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

- na žádost pana Keyře předkládá pan starosta k projednání navrhovanou směnu pozemků před školou za pozemek města č. parc. 1271/1 na rohu ulic Skalecká – Lhotecká. – na radě byla tato směna projednávána.

Pan Keyř doplňuje, že by se mělo jednat o usnesení rady, kdy rada odsouhlasila směnu pozemků za účelem výstavby polyfunkčního domu na pozemku 1271/1.

Pan starosta navrhuje věc zařadit do projednávání majetkových věcí jako poslední bod .

Hlasování pro schválení navrženého zařazení:
PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Hlasování Pro schválení doplněného programu

Návrh usnesení:
ZM schvaluje program zasedání ZM 9.3.2010.

PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Přednáší pan starosta

Rada města od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo 26.1. 2010 zasedla  celkem třikrát. Kromě běžné agendy rada připravila a projednala návrh rozpočtu na rok 2010 včetně návrhu na rozdělení finančních příspěvků jednotlivým organizacím a spolkům v rámci Grantu 2010 pro letošní rok. Projednala návrh na finanční narovnání s firmou LÉTO s.r.o. (taktéž bude v dnešním jednání). Dále projednala i ostatní předkládané materiály do ZM města.

 

Další informace o odboru správy majetku

 

Práce na kanalizaci a vodovodu Kvíkalka Lipka budou pokračovat až pominou mrazy, později potom budou pokračovat práce na kanalizaci v Rymani.

Bylo vyhlášeno VŘ na dodavatele kanalizace Stříbrná Lhota. Pro letošní rok byla tato akce zařazena do návrhu akcí pro podpoření z prostředků MZE pro rok 2010. Rozhodování o výši této podpory bude probíhat v květnu nebo v červnu. Zahájení akce předpokládáme koncem léta (srpen 2010).

 

Stavební práce na MŠ Nová pokračují podle plánu. Zahájení realizace nástavby se předpokládá v průběhu příštích 14 dní.

Probíhají projekční práce na ulici 9. května.  Součástí PD je obnova ulice 9. května včetně parkovacích míst a chodníků a to v rozsahu Řevnická až Lipka.

U rozpočtovaných akcí v návrhu rozpočtu na rok 2010 se čeká na výsledky dotačních řízení. Jde o žádosti na podporu rekonstrukce ulice Jana Šťastného, na nové chodníky a na komplexní zateplení MŠ 9. května.

Projekční činnost (dokumentace pro územní řízení) na akci vodovodního přivaděče BANĚ II pokračuje. V současné době se připravují podklady pro změnu stanov a reorganizaci celého sdružení. Dále se řeší způsob financování této rozsáhlé investice. O výsledcích jednání bude zastupitelstvo na některém z příštích zasedání  podrobně informováno.

Byly zahájeny havarijní opravy na přízemí Domova seniorů. Došlo k prosaku kanalizace pod celou budovou, probíhá sanační úprava v rámci provizoria.

Oriol – stavba byla zahájena začátkem března, práce na základech pro první 2 bytové domy, s investorem dohodnut způsob výstavby  nové kanalizace. Na tuto kanalizaci by se mohly napojit starší domy kolem Dobříšské ulice, které nejsou odkanalizovány.

 

Příprava dotací v roce 2009-2010

·  Žádost o dotaci na MK – Skalka byla letos úspěšná, město obdrží cca 100 tis.

·  Žádost do fondů SFŽP – zateplení MŠ 9. května byla podána v termínu,  prošla kolem formálního hodnocení, rozhodnutí se očekává v květnu až červnu. Jedná se o akci komplexního zateplení pláště školky, podíl do této dotace je v návrhu rozpočtu pro letošní rok.

·  Žádost do fondů SFDI – výstavba chodníků v oblasti ulic Lhotecká, Dobříšská, Vrška. Tato žádost byla redukována pouze na ulici Lhotecká a to z důvodů majetkoprávních vztahů pod budoucími nebo rekonstruovanými chodníky.  Žádost již byla podána.

·  Koncem roku byly podány tyto žádosti do fondů SK:

    • FROM Středočeského kraje na dokončení rekonstrukce parkování a ulic a J. Šťastného, spojka Rymaňská, Nádražní.
    • FK – podána na pokračování obnovy hájenky na Skalce
    • ŽP – podána na spolufinancování akce kanalizace Kvíkalka, Lipka
    • HAS – podána na obnovu vozového parku, oprava nástavby vozidla Liaz a Ross
    • SPORT – podána žádost na dokončení klubovny v Rymani

Rozhodnutí u těchto žádostí očekáváme koncem března 2010, žádosti byly formálně zkontrolovány a jsou bez závad kromě žádosti na dokončení klubovny v Rymani. Tato byla vyloučena. Dotační řízení z fondů ROP SK na akci „Rekonstrukce náměstí F.X. Svobody bylo ukončeno. Naše žádost bohužel neuspěla. Další výzva z tohoto fondu bude vypsána v dubnu 2010. Žádost projde revizí a bude opět podána.

 

Veřejná schůze

 

Paní Brzorádová – jednak pochválila za úžasný pořádek ve městě při zimní sněhové kalamitě. Všichni známí, kteří k nim přijížděli na návštěvu jí sdělovali, že nikde nebyly tak dobře uklizené silnice jako v Mníšku.

Má ale dotaz na to, jak má fungovat tísňová linka na městskou policii – v případě nějaké nutnosti, i o víkendu, kde sehnat pomoc. Minulou sobotu objevili u svého plotu uhynulou srnu a nemohli se nikoho dovolat, aby se podařilo to odklidit.

Jednou se také stalo, že před prodejnou Penny se střetla dvě vozidla, řidiči volali Policii a čekali u aut – hlídka přijela za hodinu až z Libuše a pak říkali, že ještě jedou do Kralup.

Dotaz – zda se s tím nemůže něco udělat, co je to za nesmyslnou organizaci a zbytečně proježděného benzínu.

Poznámka - na co jsou vyhlášky, když je v neděli nikdo nekontroluje.

 

Odpověď – pan starosta Digrin – k uhynulé srně - město nemá povinnost vůbec toto odstraňovat, - dělají to dobrovolníci. Nakonec odklizení zařídila v pondělí paní Landová.

Pan starosta vysvětlil, jak to funguje v současné době po reorganizaci u Policie ČR. Mají velké regiony a mohou být přivolání i z daleka. Mrzí ho ale, že se nedalo dovolat na horkou linku městské policie. Následně zjistil, že tam došlo k technickému problému, kdy byl špatně přesměrovaný telefon mezi sloužícími strážníky.

 

Dále paní Brzorádová hovořila o schůzce s občany,  (ta, co byla stále odkládána) – o úpravě náměstí, přišli asi 4 občané a nebyli z toho moc nadšení. Zmenšení parkovací plochy se jim zdá nešikovné.

Pan starosta – rekonstrukcí spodní části náměstí ubude jen 5 míst. Ale na jiných místech, v horní části, před úřadem  přibude dalších 15 míst.

Na zaparkování pro potřeby nákupu to stačí – není možné, aby se tam parkoviště používalo na delší dobu, než je třeba pro nákup. Teď se stává, že tam lidé zaparkují a třeba jedou autobusem do Prahy nebo někam jinam. Aby to tak nebylo, musel by to stále jeden člověk kontrolovat a na to úřad nemá peníze.

Paní Brzorádová -  navrhovaná úprava chodníku je taky nešikovná.

 

Pan Zápal – před obchody by mohlo být něco, jako zóna pro pěší, aby náměstí plnilo více funkcí.

Paní Brzorádová - To si myslela, že se posune na tu plochu před zámek.

Pan starosta – náměstí nemůže být jen parkoviště, chceme, aby bylo i centrem pro kulturní akce, důstojné setkávání pro lidi apod.

 

Pan Korbelář – připomíná, že pořád není značka omezující rychlost nad nádražím. Nová Ves, sotva se postavily nové domy na kopci, si hned dala na Včelníku značku a mají ji až dolů do vsi.

Pan starosta  - uznává, že na minulém zastupitelstvu slíbil, že značka bude osazena, řešil to s odborem majetku, zatím se to nepovedlo, ale bude to.

Pan Zápal – stejný problém je směrem na Čisovice.

Pan starosta – bohužel se to projekčně zpracovávalo jako jedna dopravní koncepce – posun všech značek označujících vjezd do města a konec města. Je to v rámci jednoho povolení – a to zatím není vydáno.

 

Pan Chalupka – řadové domky Pod Skalkou – dotaz – zda je nějaký posun ve věci, o které vznášeli požadavky na minulém zasedání zastupitelstva, zda se podařilo nalézt na městě doklad o tom, že město mělo doplatit 40 % na infrastrukturu a jestli se vyřizují  žádosti, které byly předané na minulém zastupitelstvu.

Pan starosta – máme to připravené, ale připravoval se rozpočet, tak někdy v příštím týdnu by se mohla začít řešit ta slíbená schůzka.

 

Pan Korbelář – dotaz, zda se nemělo v lokalitě Oriol nejdřív začít se stavbou školky?

Pan Vejmola – má za to, že se staví, protože v místech, kde má školka stát jsou vyhloubené jámy – myslí si, že je to na základy pro školku.

Pan starosta – dle smlouvy s investorem mají do konce roku 2010 školku odevzdat, tak ho netrápí, jestli stavějí nebo ne, protože musí být zkolaudováno do koce roku.

 

Ukončení veřejné schůze v 18:10 hod.

1) Zpráva FV

Pan Zápal – zasedání FV se 15.2. věnovalo převážně rozpočtu. Vše je ve zprávě z FV, zastupitelé mají k dispozici zápis, není nic potřeba rozebírat zvlášť, některé drobnosti
až u projednávání rozpočtu.

 

2) Záměr prodeje pozemků pod řadové domy

Přednáší paní tajemnice Landová.

Záměr  na prodej pozemků pod řadové domy je připraven k vypsání klasickou obálkovou metodou. Jedná se o pozemky pro 8 řadových domů.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje vypsání záměru prodeje nemovitého majetku obce:

pozemky dle geodetického zaměření geometrického plánu č. 1994-114/2009 ze dne 20.8. 2009, potvrzeného katastrálním úřadem dne 28.8.2009 pod č.j. 1772/09, a to  parcely:

1) č. parc. 1766/72   o výměře  96 m2  ostatní plocha, jiná plocha a č. parc. 1766/73 o výměře 245m2 ostatní plocha, jiná plocha – pozemky je možné sloučit  pro jednu stavbu řadového domu

2) č. parc. 1766/74  o výměře   244 m2  ostatní plocha, jiná plocha

3) č. parc. 1766/75   o výměře  244 m2  ostatní plocha, jiná plocha

4) č. parc. 1766/76   o výměře  243 m2  ostatní plocha, jiná plocha

5) č. parc. 1766/77   o výměře  242 m2  ostatní plocha, jiná plocha

6) č. parc. 1766/78   o výměře  242 m2  ostatní plocha, jiná plocha

7) č. parc. 1766/79   o výměře  241 m2  ostatní plocha, jiná plocha

8) č. parc. 1766/80   o výměře  241 m2  ostatní plocha, jiná plocha

vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
Pozemky jsou určeny k využití na  stavbu řadových domů, minimální nabídková cena byla stanovena na 2000,- Kč/m2.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

3) Vyhodnocení - GRANT 2010
Přednáší pan starosta.

Rozdělení finančních prostředků je připraveno trochu jinak, než v loňském roce.

Grant 2010 je rozdělen na příspěvky v oblasti kultury, a v oblasti sportu pro podporu činnosti jednotlivých sdružení a jednotlivců a na podporu investičních aktivit.
Pro kulturu se rozdělí celkem 140 tis a 10 tis. je ponecháno jako rezerva pro nenadálé situace.

Pro sportovní činnost je k rozdělení 370 tis., na investiční aktivity 100 tis. a v rezervě je pro nenadále situace a nedoplatky z minulého roku 85 tis. Celkem tedy v oblasti sportu je rozdělováno 555 tis.  

Pan starosta věří, že si zastupitelé pečlivě prostudovali připravené materiály, kde je vše podrobně rozepsáno.

 

Pan Vejmola – připomínka – Fotbalový klub má příspěvek na investice rozepsaný zvlášť, ale  Tenisový klub o.s. má v tabulce dohromady přidělenou částku na činnost i opravu WC a plot. Aby se nestalo, že to prostaví a na děti nezbude nic, když si postaví záchody třeba dva.

A další dotaz se týká toho, zda mohou přispívat Fotbalovému klubu, když jsou soukromou společností.

Pan starosta – u TK se to nerozdělilo, mají to dohromady a FK přispět můžeme.

 

Pan Keyř – u příspěvku na SDH Stříbrná Lhota je požadavek v tabulce na činnost – podporu sdružení nula, proč nedostanou nic?.

Pan starosta - Protože jsou to příspěvky na činnost a oni to chtěli na opravu auta.

Obě jednotky žádaly o dotaci na techniku a podle toho jestli dostaneme půl mil dotace od Středočeského kraje nebo ne, tak se to ještě domluví, jak se budou řešit opravy aut.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení GRANT 2010.

Hlasování pro schválení - 2c):          PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

4) Financování projekčních prací na projektu BANĚ II

Zastupitelstvu je předkládán aplikační dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu a provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce Mníšek pod Brdy. Dodatek řeší financování projekčních prací na projektu BANĚ II – regionální přivaděč formou předplaceného nájemného. Jedná se o podíl města na této investici a to formou příspěvku investorovi celé akce. Investorem je VOK. Celkové náklady projekce, inženýrských činností a přípravy jsou 4,640 tis. Kč bez DPH. Částka vzešla z veřejné soutěže, kterou organizoval VOK a vybral dodavatele VRV. Podíl Mníšku je 2,416 tis. bez DPH

VOK se transformuje do nového sdružení –tomu se bude věnovat některé další zasedání.

V letošním roce by měla být připravena dokumentace k územnímu rozhodnutí.

V případě úspěchu v dotačním řízení u SFŽP bude podíl města 724 tis. bez DPH (jako příspěvek VOKu)

Předplacené nájemné tedy slouží jako průběžně vložené prostředky města do projektu realizace přivaděče.

Následovala diskuse k připravené smlouvě s 1. SčV.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce Mníšek pod Brdy – Dohodu o finanční podpoře mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Hlasování:        PRO 9           PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

5) Dohoda o narovnání – společnost Léto.cz s.r.o.

Pan starosta – k této věci se zdrží komentářů, vše je podrobně popsáno v důvodové zprávě.

Přáním města je, aby konečně prostor bývalých technických služeb začal sloužit správnému účelu a objekt nechátral.

Návrh dohody o narovnání připravil po mnoha jednáních s protistranou právník, s kterým město spolupracuje.

Pan Zápal uvádí, že přestože se mu to velice příčí, tak protože ví, že se jeden člen zdrží hlasování a aby tedy dohoda mohla být odhlasována, tak bude hlasovat PRO.

Nato pan Jirota uvádí, že se zdrží hlasování – z důvodu střetu zájmů, protože se jedná o jeho kamaráda a případu prý popravdě řečeno moc nerozumí.

Pan Keyř – na pronájem bývalých technických služeb proběhlo klasické výběrové řízení a nechápe, proč si to společnost pronajala, když tam celá léta nic nedělala.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření Dohody o narovnání mezi společností LÉTO.cz s.r.o. a Hrubeš s.r.o. na straně jedné a Městem Mníšek pod Brdy a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.na straně druhé a pověřuje starostu města podpisem této dohody.

Hlasování:      PRO 8            PROTI 0        ZDRŽEL SE 1

           

6) Rozpočet Města Mníšku pod Brdy pro rok 2010

Rozpočet města byl projednán finančním výborem i radou města, byl navržen jako přebytkový.

Vzhledem k negativní změně ve vývoji daňových příjmů města, byl tento rozpočet sestaven tak, aby zajistil provoz města a veškeré investiční akce, na které město dostalo dotace.

Diskuse k návrhu rozpočtu:

Pan Vejmola –dotaz na náklady – pitná voda – vodu z barelů na úřadě pijou všichni ?

Paní Landová – Není to jen pro zaměstnance, ale i pro veřejnost.

Pan Vejmola – k Zadnímu rybníku – dotaz, pokud by přišel někdo s návrhem  na zlepšení Zadního rybníku, – bude se tím město zabývat?
Pan starosta – mohlo by se o tom jednat.

Pan Keyř – dotaz , jak se budou opravovat komunikace po zimě – zda se to bude jen „flikovat“ nebo opravovat pořádně?

Pan starosta – silnice, které jsou v majetku města se budou převážně řezat a opravovat, a jen něco se bude „domazávat“.

Pan Keyř – po zkušenostech z loňska, když zjistil, kolik stálo to „zaplácávání“, tak by doporučoval místo 100 tis. dát na opravy raději 300 tis na kvalitní opravy.  Přimlouvá se za to, aby mimo komunikací, které se budou rozkopávat (tam zaplácat), na všech ostatních , kde je to potřeba, udělat pořádnou kvalitní opravu. Mluví o tom proto, jestli je na to nějaká rezerva nebo jestli se má na opravy komunikací do rozpočtu přidat, ale samozřejmě neví kolik.

Někde jsou díry, že tam zapadne noha, pod kostkama je to vymleté a na Pražské se to také podemílá. Bude to velký objem prací a jestli na to máme peníze, tak aby se tím město začalo zabývat už teď, aby se připravil výběr dodavatele. Oprav bude všude hodně a než na nás přijde řada, bude to nějakou dobu trvat - aby se to opravilo hned po zimě.

Pan starosta sděluje, že je předjednáno, až se otevřou obalovny, tak se opravy rozjedou a u větších oprav se bude soutěžit o dodavatele.

Pan Zápal – poznámka - letos je částečně postaven rozpočet i na kapitálových příjmech a každá položka může zvyšovat riziko, že se něco neudělá, když se nenaplní kapitálové příjmy.

Pan Keyř – proto by doporučoval přidat na opravy hned.

Pan starosta – letos schvalujete rozpočet po paragrafech a ne po jednotlivých položkách.

Na silnice a chodníky máme požádáno o velké peníze, v rozpočtu jsou teď nějaké částky, ale pokud vyjdou dotace, budou ty částky jiné. A všechny tyto problémy by byly vyřešené, proto nic nepřesouvejme a nechme to tak, jak je připraveno. Při dalším zasedání by se to upravilo rozpočtovým opatřením.

První soutěž bude na opravy komunikací a druhá v případě úspěchu dotací – ulice Jana Šťastného.

 

Pan Balíček – na opravu autobusových zastávek pro letošní rok je navrženo 70 tis., vloni bylo daleko víc, jestli to není málo – na Špejcharu by potřebovala opravit zastávka celá.

Pan starosta  - mělo by to stačit – vloni se stavěly zcela nové, proto tam bylo víc peněz, letos je počítáno na výměnu rozbitých skel.

Diskuse o tom, která zastávka je jak poškozená.

 

Pan Vlček – upozorňuje na díry u Zadního rybníka - nejsou zabezpečené, nic se s tím dosud nestalo.

Pan Zápal - je to proto, že tam měly být vybudovány filtry.

Pan Keyř – myslí si, jestli by nebylo lepší tam nedávat žádné dekly – ale jámy zasypat.

Pan Zápal navrhuje v tomto smyslu přijmout nějaké usnesení.

Návrh usnesení:

ZM pověřuje RM, aby zajistila zabezpečení jímek a děr v lokalitě u Zadního rybníka a podat informaci na příštím zasedání zastupitelstva.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Pan Vlček – upozorňuje, že je třeba vyčistit podchod u Kovohutí, kanály a kanálky na náměstí.

Pan Kožíšek – kanály se čistily a budou se čistit zase, dělá se to dvakrát do roka.

Pan starosta - uprostřed náměstí to nemá smysl, protože není dodělaný a napojený odtok do kanalizace, počítá se s tím při rekonstrukci náměstí.

Pan Kožíšek – jedno vyčištění kanálů stojů 40 tis. A mohlo by se to čistit každý měsíc, tolik peněz není.

 

Pan Keyř – připomíná odstranění vraků z ulic.

Tajemnice – je to v poslední době problematické, nelze dohledat majitele. I když auto nemá poznávací značku, nelze ho považovat za vrak.

Diskuse o tom, co brání v odtahování vraků.

 

Návrh usnesení pro schválení rozpočtu:

ZM schvaluje rozpočet města Mníšek pod Brdy na rok 2010 a rozpočtový výhled na léta 2011-2013.
Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

19:15 pauza 10 min.

 

7) Majetkové záležitosti

Přednáší tajemnice paní Landová.

 

7/1 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku č. parc. 374/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 15 m2. Převod byl zastupitelstvem odsouhlasen na prosincovém zasedání. Nyní je předkládáno znění smlouvy, které již projednala rada města.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. parc. 374/2 (výměra 15 m2) v k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcem majetkových a pověřuje starostu města jejím podpisem

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/2 Darovací smlouva – vodovod Madlenka

Soukromí investoři vybudovali prodloužení vodovodu v lokalitě Na Madlenkách a rozhodli se tuto část vodovodu předat darem Městu Mníšek pod Brdy.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Pechouškovou Libuší, bytem Na Madlenkách 989, Mníšek pod Brdy, Ing. Kloboučníkem Františkem, bytem Na Madlenkách 985, Mníšek pod Brdy a Ing. Holubem Jaroslavem, bytem Na Madlenkách 1002, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města jejím podpisem

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/3 Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 1035/5 a 1035/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy – Ing. Miloslav Ječný

Pan Ječný  získal od Pozemkového fondu sousední pozemek č. parc. 1035/4. Rada města prodej pozemků neodsouhlasila neboť se jedná o pozemky, které jsou územně plánovací dokumentací určeny jako manipulační plocha k Zámeckému rybníku a dále přes tyto pozemky vede účelová komunikace.

Návrh usnesení:

ZM neschvaluje prodej pozemků č. parc. 1035/5 (258 m2) a 1035/6 (135 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/4 Nabídka pozemků k odkoupení

Soukromý vlastník nabízí k odprodeji městu pozemky (cesty kolem servisu pana Bláhy, kolem lesa, lesní pozemek a cesta za lesem). OSMI odkoupení nedoporučuje z důvodu, že se jedná pouze o čtvrtinový podíl vlastnictví. Rada města rovněž odkoupení podílu nedoporučuje.

Pan Keyř  - v pozemcích za servisem pana Bláhy vede vodovod – jestli  by se neměla koupit ta část pozemků s vodovodem.

Pan starosta – problém je v tom, že se nabízí k prodeji jen ¼ podílu vlastnictví, bude s tím hodně administrativy, město by zajímala ta cesta, vodovod má ale věcné břemeno ze zákona.
V odpovědi na žádost se tento zájem může formulovat, ale tak jak je nabídka postavena, s ní nelze souhlasit. V  případě většinového vlastnictví, bychom měli zájem o cestu.

Návrh usnesení:

ZM neschvaluje odkoupení pozemků č. parc. 540/1, 540/2, 540/3, 555/1, 598/4 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/5 Žádost o odprodej části pozemku č. parc. 55 v k.ú. Rymaně.

Rada města souhlasila s prodejem a vypsáním záměru za cenu 350,-/m2 Oddělená a prodávaná část bude taková, aby byla zajištěna možnost realizace budoucí komunikace na pozemku parc. č. 37/8 o minimální šíři 4 m. Takto byl zpracován geometrický plán.

Souhlas s dělením pozemku SÚ vydal v lednu t.r. Zastupitelstvu je předkládána ke schválení kupní smlouva.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje prodej pozemku č. parc. 55/1 o výměře 100 m2 předem vybraným zájemcům manželům Petrovi a Monice Umláškovým za cenu 35 000,- Kč a znění kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Petrem a Monikou Umláškovými, bytem Rymaně 1015, 252 10 Mníšek pod Brdy na prodej pozemku č. parc. 55/1 v k.ú. Rymaně a pověřuje starostu města jejím podpisem

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/6 Žádost o směnu pozemků – pan Robert Izák

Rada města navrhovanou směnu pozemků ve vlastnictví pana Izáka (pozemky pod BD, nádvoří, komunikace a ostatní plochy  na Starém sídlišti) za pozemky ve vlastnictví města (tři zahrádky u Červeného kříže) projednala 13. ledna, souhlasila s vypsáním záměru směny předem vybranému zájemci. Záměr byl sejmut 4. února.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví pana Roberta Izáka:  1769/1 zastavěná plocha a nádvoří (2 m2) se stavbou č.p. 538, 1777/3 zastavěná plocha a nádvoří (205 m2) se stavbou č.p. 837,  1777/12 ostatní plocha (730 m2),  1778/11 ostatní plocha (261 m2) pod komunikací ulice 9. května,  1800/19 ostatní plocha (8 m2) pod komunikací chodník, 1855/2 zastavěná plocha a nádvoří (5m2) se stavbou č.p. 555,  1856/10 ostatní plocha (116 m2) pod komunikací chodník,  1859/12 ostatní plocha (79 m2) vše v k.ú. Mníšek pod Brdy celkem 1406 m2

za pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy:

zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/28 o výměře 324 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5,  ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46, a

zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/27 o výměře 325 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5,  ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46, a

zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/24 o výměře 355 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5,  ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46

vše v k.ú. Mníšek pod Brdy

celkem 1416 m2

s tím, že znalecké posudky za pozemky ve vlastnictví pana Roberta Izáka si zajistí majitel pozemků na vlastní náklady a vklad na katastr nemovitostí uhradí majitelé směňovaných pozemků  společně.

Hlasování:      PRO 8            PROTI 1        ZDRŽEL SE 0

 

7/7 Směna a prodej pozemků – pan Jindřich Jarý.

Směna byla projednána a odsouhlasena radou města, byl zveřejněn záměr směnit a prodat, sejmuto bylo v prosinci 2009.

Rozdíl ve směňovaných výměrách bude doplacen panem Jarým za cenu 400,-/m2.

Město směnou získá pozemek, přes který je naplánováno dokončení parkoviště u zdravotního střediska a dojde ke zjednodušení vjezdu a výjezdu z parkoviště.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy:

část pozemku  č. parc. 813/11  ostatní komunikace  cca 20  m2

část pozemku  č. parc. 813/10  ostatní komunikace  cca 15  m2

pozemek  č. parc. 2698/10 orná půda o výměře  479 m2

ideální 1/39 pozemku č. parc. 2698/5       orná půda

ideální 1/39 pozemku č. parc. 2698/45     orná půda

ideální 1/39 pozemku č. parc. 2698/46     orná půda

vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy

za  pozemky ve vlastnictví pana Jindřicha Jarého:

č. parc. 204 ostatní komunikace  o výměře  181 m2

č. parc. 813/15 ostatní komunikace  o výměře  6 m2

č. parc. 813/14 ostatní komunikace  o výměře  56 m2

č. parc. 799/10 ostatní komunikace  o výměře  43 m2

část pozemku  č. parc. 813/12  ostatní komunikace  cca 100 m2

vše v kat. území  a obci Mníšek pod Brdy.

Pro oddělení pozemků č. parc. 813/11, 813/10 a 813/12 bude vypracován geometrický plán. Rozdíl ve výměrách směněných pozemků bude řešen doplacením s cenou 400,- Kč za 1 m2.

Znalecké posudky si zajistí majitelé pozemků a náklady na geometrické oddělení pozemků a vklad na katastr nemovitostí uhradí dílem obě strany směny.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/8 Žádost o prodloužení splatnosti a zproštění smluvní pokuty – manželé Slovíkovi

Manželé Slovíkovi podepsali smlouvu o převodu bytové jednotky v domě č.p. 836 a nepodařilo se jim zrealizovat hypoteční úvěr z důvodu nesouhlasu banky s podmínkou omezení prodeje na dobu pěti let. Jednají nyní o jiném způsobu zástavy za hypoteční úvěr.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje prodloužení splatnosti platby za byt 836/3, upuštění od smluvní pokuty do 30.4.2010 a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 6.1.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Milanem a Klárou Slovíkovými a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

7/9 Žádost o odklad zaplacení platby a zproštění smluvní pokuty – pan Hlavenka

Jedná se o stejný problém jako u manželů Slovíkových. Pan Hlavenka jedná o jiném způsobu platby za bytovou jednotku

Návrh  usnesení:

ZM schvaluje prodloužení splatnosti platby za byt 837/11, upuštění od smluvní pokuty do 20.5.2010 a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 20.1.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Pavlem Hlavenkou a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Dodatečně zařazený bod programu – bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi u Zámeckého rybníka - projednán v rámci majetkových záležitostí (původně zařazeno do projednání v Různém).

Jedná se o převod pozemků od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek č. parc. 1011/12 – místní komunikace Za Rybníky a pozemek č. parc. 1011/7 – účelová komunikace k Zadnímu rybníku.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků č. parc. 1011/7 a 1011/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy od vlastníka Česká republika.

Hlasování:      PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Posledním bodem v rámci majetkových záležitostí je projednání směny pozemků před školou za pozemek na rohu ulic Skalecká Lhotecká.

Bod byl zařazen do programu na žádost pana Keyře.

Pan Keyř popsal situaci - společnost Direkt Real s.r.o. požádala o  směnu jejích pozemků před základní školou, na kterých měla v úmyslu vystavět bytový dům za pozemek č. 1271/1 na rohu ulic Skalecká Lhotecká. O směnu pozemků za tento pozemek má společnost zájem jen v případě, že na směněném pozemku bude moci postavit polyfunkční dům. Rada města směnu odsouhlasila.

Pan starosta - před školou chtěli postavit BD o 52 BJ, rada s tím nesouhlasila, opírala se

o výklad územního plánu. Nakonec se předběžně dohodlo řešení, že by se pozemky před školou mohly vyměnit za pozemek 1271/1. Chtějí tam postavit dům, který také nebyl zcela v souladu s ÚP, upraví ho, tak, aby vyhověl ÚP.

 

Pan Keyř zdůraznil, že o tom nemluví z důvodu, že tam zrovna bydlí, (pozemek pod zmiňovaným pozemkem), protože v průběhu příštího roku tam už bydlet nebude.

 

Věc má dvě roviny - jedna rovina je souhlas se směnou a s tím se pojí otázka, zda město uvažuje na pozemcích před školou nějakou výstavbu nebo ne.

Pan starosta – nehovořilo se o tom, neuvažuje se o tom, že by se tam realizovala výstavba bytového domu, ale rezerva pro školu by to mohla být.

 

Pan Keyř – pozemek u Skalecké je docela luxusní – již byl v nabídce na prodej

 – dotaz zda je výhodné skoro bezcenný pozemek měnit za cenný pozemek.

Myslí si, že se před školou, ať se bude stavět cokoli – se spustí proti stavbě odpor lidí, kteří tam bydlí. Myslí si, že směna je nevýhodná

Druhá rovina – studie polyfunkčního domu, který chtějí stavět na vyměněném pozemku – našel si v územních plánech, že ve změnách č. III. – je plocha 207 převedena na rodinnou obytnou zástavbu. Z jeho pohledu je to pozemek na rodinný domek ve vztahu k tomu, že na sousedních parcelách jsou také rodinné domy.

Ve změnách č.4 je napsáno – podlažnost - 1-2 podlaží s využitím podkroví,

Nechápe, že rada se mola zabývat myšlenkou, že na tomto pozemku může vyrůst polyfunkční dům. Proto by se mělo k tomu zastupitelstvo vyjádřit.

 

Pan Zápal – je otázka majetkových věci – město chtělo vždy získat pozemek před školou, který by mohl být zázemím nebo rezervou pro doprovodné zařízení ke škole.

Bohužel se od bývalého vlastníka, paní Soukupové, nepodařilo pozemek získat. Firma (Direkt real), která pozemky koupila od vlastníka, který to koupil od paní Soukupové, tam chtěla postavit BD.

Jiný pozemek pro občanskou vybavenost v blízkosti školy není.

Byla rezerva pro občanskou vybavenost u hřbitova, měl tam být bazén, ten tam ale nebude. začala výstavba Oriolu.

 

Pan starosta – bude třeba rozšířit první stupně školy za 3-4 roky tady ta potřeba vznikne, nabízí se na to tento pozemek, Nemyslí si, že nastane masový odpor proti stavbě, které by doplňovaly školu.

Pokud pozemky před školou nebude mít město, tak se dlouhodobě nezabrání tomu, aby tam nějaký dům vznikl.

 

Pan Keyř – poznámka, - takže město řeší ten pozemek před školou z důvodu, aby se tam nepostavil do budoucna ten bytový dům!

Jestli se neplete, tak viděl projekt dostavby školy a vzniká otázka, jestli nemá škola možnost udělat rozšíření na svých pozemcích.

Pak tedy jde o zamezení výstavby BD – v tom případě je to jednoúčelové rozhodnutí a zaplatíme za něj hodnotu směňovaného pozemku.

„Troufám si říct, že za 3,5 mil si přebíráme pozemek, na kterém budeme akorát sekat trávu.!

 

Pan Zápal - jsou to dva různé pohledy, hraje tu roli chronologie – město mělo zájem získat pozemek před školou, v roce 2007, na konci roku byl prodán někomu jinému a ten ho zase prodal a poslední majitel tam chce postavit bytový dům.

Je to jediné místo pro koncepci rozvoje školy – to je hlavní důvod pro který město pozemek chce. Na svých pozemcích, nelze již moc školu rozšiřovat.

Není to hlavní důvod, že chceme zabránit výstavbě bytového domu.

 

Pan starosta – je to tak, jak říká pan Zápal

Projekty na rozšíření školy existovaly. Nějaký projekt zkapacitňoval školu o dvě třídy nástavbou nad dílnou.

Pak další projekt za vás (minulého vedení města) zvedal kapacitu na 700 dětí, kdy náklady se pohybovaly kolem 160 mil a tato studie už počítala s tímto pozemkem před školou, to znamená, že dostavba se nedostala na pozemky za školou a vyexpedovala dopředu před školu.

 

Pan Vejmola – město, kdyby tam nechalo postavit domy, tak si zadělává na problémy se stížnostmi, které by přišly od majitelů bytů na školní děti. Sekání trávy je minimum proti problému, který by mohl nastat s řešením stížností na děti.

 

Pan Keyř – chce, aby se zamezilo výstavbě polyfunkčního domu na pozemku na Skalecké, protože by to bylo minimálně nekorektní vůči sousedním RD, jejichž majitelé kupovali pozemky s tím, že i na tomto pozemku vyroste pouze rodinný domek.

 

Pan starosta - touží po pozemku pro školu, a věří, že se to s lidmi dá projednat, že jim to vadit nebude, stojí mu za ty peníze vyměnit pozemek na roku Skalecké za pozemky před školou.

 

Pan Jirota – děti chodí do družiny mimo ZŠ, týká se to i Zvláštní školy, vždy chtěli získat podobný pozemek. Pozemek před školou srovnává co do strategie s pozemkem před zámkem.

Zodpovědný pohled do nejbližšího okolí, - nikde neošetřují stavbu školy, nevyčleňují prostor pro hřbitovy ani  nové školy.

Jsme spádová obec a kapacita školy je tak „nafouklá“, že to už dlouho nevydrží.

Co se týká prodělku na směně, to není podstatné, ale dává za pravdu panu starostovi v tom, co by mělo na pozemku před školou vyrůst. Do budoucna by mělo město pozemek před školou získat.

 

Diskuse o územním plánu platném na pozemku 1271/1 zóna 207.

Změny č. III. ÚP – zónu občanské vybavenosti změnila na rodinnou obytnou zástavbu.
Dle pana Keyře – rodinná obytná zástavba jsou pouze rodinné domky a nelze připustit výstavbu polyfunkčního domu.

Dle pana starosty – možná smíšená zástavba rodinného typu to  znamená rodinné domy, řadové domy a bytové domy dle regulativu.
Dle jeho názoru změna č. IV.ÚP neřešila tento pozemek.

 

Pan Unger (sousedí s pozemkem 1271/1) – když kupovali svůj pozemek, nebyl územním plánem určen jako stavební, až později došlo ke změně a ta kategorizace se týkala i pozemku, o kterém se hovoří.

Může to vnímat tak, že došlo k něčemu, s čím by nerad souhlasil.

Chápe pozitivně, že chtějí pro školu rezervu, snad by se ale našly i jiné cesty, jak to s investorem řešit.

 

Pan starosta neřekl, že tam bude velký polyfunkční dům, zatím rada nedala k ničemu souhlas a investor bude zamýšlený BD upravovat, stačil by mu i dům o třech BJ, včetně parkování a směnil by to i za těchto podmínek, stavba by neměla být objemná a neměla by být vyšší než ostatní stavby.

Co se týká změny, o které pan Unger hovořil -  proběhly dvě změny – č. III na rodinnou obytnou zástavbu a č. IV na rodinné domy, ale jen  pozemek pana Ungera a pana Kavaleho.

 

Pan starosta ani pan Keyř nepožadují v této věci přijetí nějakého usnesení.

Přesto Pan Zápal předkládá návrh usnesení:

Návrh usnesení

ZM ukládá RM dokončit jednání o směně pozemků před školou ve vlastnictví Direkt Real, s.r.o.za pozemek Města Mníšek pod Brdy č. parc. 1271/1 nebo jiný v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Protinávrh usnesení

ZM pověřuje RM získáním pozemků ve vlastnictví společnosti Direkt Real s.r.o. před školou.

Hlasování pro schválení protinávrhu:          PRO 2            PROTI 7      ZDRŽEL SE 0


Hlasování o původním návrhu usnesení:

PRO 8            PROTI 0        ZDRŽEL SE 1 

 

8) Návrh kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ.

V dubnu končí volební období přísedících a proto musí ZM doporučit nové kandidáty na tuto funkci. Výzva byla zveřejněna, přihlášky zájemců projednala rada města a předkládá návrh kandidátů ke schválení. Po vyjádření předsedy OS k navrženým kandidátům a na základě jeho kladného vyjádření bude návrh k volbě přísedících znova předložen ZM.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje návrh kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ na volební období 2010 – 2014: Bc. Eduard Navara, bytem Jana Šťastného 585, Mníšek pod Brdy a Karel Jeřábek, bytem Čisovická 363, Mníšek pod Brdy-

Hlasování       PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0 

 

9) Různé

- Aktualizace plánu oprav vodních nádrží.

Pan Keyř předložil zastupitelstvu návrh na aktualizaci dokumentu NÁVRH OPATŘENÍ k zabezpečení soustavy vodních nádrží na k. ú. Mníšek pod Brdy v návaznosti na Povodňový plán města. Materiál byl zpracován v roce 2005 Ing. Budařem a Ing. Beníčkem a bylo by třeba provést jeho aktualizaci.

Návrh usnesení:

ZM ukládá RM aktualizovat Návrh opatření k zabezpečení vodních nádrží na k.ú. Mníšek pod Brdy v návaznosti na Povodňový plán města a nejpozději na zářijovém zasedání ZM předložit komplexní zprávu o stavu vodních nádrží s návrhem nápravných opatření.

Hlasování       PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0 

 

- Vyhláška č. 4/10 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku.

Zastupitelům je předložena k projednání a schválení obecně závazná vyhláška
O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Jde pouze o upřesnění jedné formulace v článku 3 vyhlášky č. 2 z roku 2008, sazby pro výpočet poplatku se nemění.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Hlasování       PRO 9            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:15 hod.


Ověřovatelé zápisu:                  František Keyř, v.r.            

                                              Bc. Marie Šretrová, v.r.                                                  

 

Starosta                                   Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

 

 

Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy
konaného dne 9.3.2010
  

Zastupitelstvo města:

1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslava Svitálková

b) ověřovatele zápisu:  František Keyř, Bc. Marie Šretrová

c) návrhovou komisi:  Vlastimil Kožíšek, Jiří Zápal


2) schvaluje:


a) program zasedání ZM 9.3.2010  

b) vypsání záměru prodeje nemovitého majetku obce:

    pozemky dle geodetického zaměření geometrického plánu č. 1994-114/2009 ze dne 20.8. 2009,  
    potvrzeného katastrálním úřadem dne 28.8.2009 pod č.j. 1772/09, a to  parcely:

 

1) č. parc. 1766/72   o výměře  96 m2  ostatní plocha, jiná plocha a č. parc. 1766/73 o výměře 245m2 ostatní plocha, jiná plocha – pozemky je možné sloučit  pro jednu stavbu řadového domu

2) č. parc. 1766/74  o výměře   244 m2  ostatní plocha, jiná plocha

 

3) č. parc. 1766/75   o výměře  244 m2  ostatní plocha, jiná plocha

 

4) č. parc. 1766/76   o výměře  243 m2  ostatní plocha, jiná plocha

 

5) č. parc. 1766/77   o výměře  242 m2  ostatní plocha, jiná plocha

 

6) č. parc. 1766/78   o výměře  242 m2  ostatní plocha, jiná plocha

 

7) č. parc. 1766/79   o výměře  241 m2  ostatní plocha, jiná plocha

 

8) č. parc. 1766/80   o výměře  241 m2  ostatní plocha, jiná plocha

vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.


Pozemky jsou určeny k využití na  stavbu řadových domů, minimální nabídková cena byla stanovena na 2000,- Kč/m2.

 

c) rozdělení finančních prostředků v rámci grantového  řízení GRANT 2010

 

d) znění a uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce Mníšek pod Brdy – Dohodu o finanční podpoře mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku

 

 

 

e) znění a uzavření Dohody o narovnání mezi společností LÉTO.cz s.r.o. a Hrubeš s.r.o. na straně jedné a Městem Mníšek pod Brdy a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.na straně druhé a pověřuje starostu města podpisem této dohody

 

f) rozpočet města Mníšek pod Brdy na rok 2010 a rozpočtový výhled na léta 2011-2013

 

g) znění a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. parc. 374/2 (výměra 15 m2) v k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcem majetkových a pověřuje starostu města jejím podpisem

 

h) znění a uzavření darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Pechouškovou Libuší, bytem Na Madlenkách 989, Mníšek pod Brdy, Ing. Kloboučníkem Františkem, bytem Na Madlenkách 985, Mníšek pod Brdy a Ing. Holubem Jaroslavem, bytem Na Madlenkách 1002, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města jejím podpisem

 

ch) prodej pozemku č. parc. 55/1 o výměře 100 m2 předem vybraným zájemcům manželům Petrovi a Monice Umláškovým za cenu 35 000,- Kč a znění kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Petrem a Monikou Umláškovými, bytem Rymaně 1015, 252 10 Mníšek pod Brdy na prodej pozemku č. parc. 55/1 v k.ú. Rymaně a pověřuje starostu města jejím podpisem

 

i) směnu pozemků ve vlastnictví pana Roberta Izáka:  1769/1 zastavěná plocha a nádvoří (2 m2) se stavbou č.p. 538, 1777/3 zastavění plocha a nádvoří (205 m2) se stavbou č.p. 837,  1777/12 ostatní plocha (730 m2),  1778/11 ostatní plocha (261 m2) pod komunikací ulice 9. května,  1800/19 ostatní plocha (8 m2) pod komunikací chodník, 1855/2 zastavěná plocha a nádvoří (5m2) se stavbou č.p. 555,  1856/10 ostatní plocha (116 m2) pod komunikací chodník,  1859/12 ostatní plocha (79 m2) vše v k.ú. Mníšek pod Brdy celkem 1406 m2

za pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy:

zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/28 o výměře 324 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5,  ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46, a

zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/27 o výměře 325 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5,  ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46, a

zahrádka v lokalitě Červený vrch č.p. 2698/24 o výměře 355 m2 a ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/5,  ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/45, ideální 1/39 pozemku parc. č. 2698/46

vše v k.ú. Mníšek pod Brdy

celkem 1416 m2

s tím, že znalecké posudky za pozemky ve vlastnictví pana Roberta Izáka si zajistí majitel pozemků na vlastní náklady a vklad na katastr nemovitostí uhradí majitelé směňovaných pozemků  společně.

 

j) směnu pozemků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy:

část pozemku  č. parc. 813/11  ostatní komunikace  cca 20  m2

část pozemku  č. parc. 813/10  ostatní komunikace  cca 15  m2

pozemek  č. parc. 2698/10 orná půda o výměře  479 m2

ideální 1/39 pozemku č. parc. 2698/5       orná půda

ideální 1/39 pozemku č. parc. 2698/45     orná půda

ideální 1/39 pozemku č. parc. 2698/46     orná půda

vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy

za  pozemky ve vlastnictví pana Jindřicha Jarého:

č. parc. 204 ostatní komunikace  o výměře  181 m2

č. parc. 813/15 ostatní komunikace  o výměře  6 m2

č. parc. 813/14 ostatní komunikace  o výměře  56 m2

č. parc. 799/10 ostatní komunikace  o výměře  43 m2

část pozemku  č. parc. 813/12  ostatní komunikace  cca 100 m2

vše v kat. území  a obci Mníšek pod Brdy.

Pro oddělení pozemků č. parc. 813/11, 813/10 a 813/12 bude vypracován geometrický plán. Rozdíl ve výměrách směněných pozemků bude řešen doplacením s cenou 400,- Kč za 1 m2.

Znalecké posudky si zajistí majitelé pozemků a náklady na geometrické oddělení pozemků a vklad na katastr nemovitostí uhradí dílem obě strany směny.

 

k) prodloužení splatnosti platby za byt 836/3, upuštění od smluvní pokuty do 30.4.2010 a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 6.1.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Milanem a Klárou Slovíkovými a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

 

l) prodloužení splatnosti platby za byt 837/11, upuštění od smluvní pokuty do 20.5.2010 a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 20.1.2010 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Pavlem Hlavenkou a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

 

m) návrh kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ na volební období 2010 – 2014: Bc. Eduard Navara, bytem Jana Šťastného 585, Mníšek pod Brdy a Karel Jeřábek, bytem Čisovická 363, Mníšek pod Brdy.

 

n) bezúplatný převod pozemků č. parc. 1011/7 a 1011/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy od vlastníka Česká republika

 

o) OZV č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

3) pověřuje

 

a) RM, aby zajistila zabezpečení jímek a děr v lokalitě u Zadního rybníka a podat informaci na příštím zasedání zastupitelstva.

 

4) ukládá:

 

a) RM dokončit jednání o směně pozemků před školou ve vlastnictví Direkt Real, s.r.o.za pozemek Města Mníšek pod Brdy č. parc. 1271/1 nebo jiný v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

b) RM aktualizovat Návrh opatření k zabezpečení vodních nádrží na k.ú. Mníšek pod Brdy v návaznosti na Povodňový plán města a nejpozději na zářijovém zasedání ZM předložit komplexní zprávu o stavu vodních nádrží s návrhem nápravných opatření.

 

5) neschvaluje:

 

a) prodej pozemků č. parc. 1035/5 (258 m2) a 1035/6 (135 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

b) odkoupení pozemků č. parc. 540/1, 540/2, 540/3, 555/1, 598/4 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy


Vlastimil Kožíšek, v.r.                          Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                      starosta

 

 

Vyvěšeno: 24. 3. 2010

Datum sejmutí:

Zpět