Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 23 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 26.1.2010

 
Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D., Stanislav Jirota, , Bc. Marie Šretrová, , Alena Štamberková, Ing. Karel Vejmola, Petr Balíček, Jiří Zápal, MUDr. Markéta Nováková, František Keyř, Jiří Vlček  (10)
 
Omluveni: Vladimír Šír, Aleš Krákora,  Luboš Tomiska, Vlastimil Kožíšek (4)
 
 Nepřítomni: Ing. Tomáš Pallagy (1)
 
Tajemnice MÚ Věra Landová
 
Zasedání zahájil pan starosta v 17:05 hod s tím, že je přítomno 10 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.
 
Zapisovatelkou je navržena paní Svitálková, ověřovateli zápisu paní doktorka Nováková a pan Balíček a o návrhové komise jsou navrženi pan Jirota a pan Vlček.
Všichni jmenovaní s návrhy souhlasí.
Návrh usnesení:
ZM volí a) zapisovatelku zápisu: Jaroslava Svitálková
              b) ověřovatele zápisu: MUDr. Markéta Nováková, Petr Balíček
              c) návrhovou komisi: Stanislav Jirota, Jiří Vlček
Hlasování       PRO 10         
 
Pan Starosta seznámil přítomné s připraveným programem.
K projednání je po zprávě starosty o činnosti rady města a městského úřadu a veřejné schůzi předkládáno – schválení obecně závazných vyhlášek, schválení kupní smlouvy na pozemek a návrh na vyřazení některého majetku města z důvodu změn v účetnictví, které jsou platné od roku 2010.
Pan Keyř požádal, aby bylo do programu zařazeno projednání situace zimní údržby v Mníšku, navrhuje tento bod do „Různého“.
 
Pan starosta rekapituluje sestavení programu:
- Zpráva o činnosti RM a MÚ
- Veřejná schůze
- Schválení OZV 2/2010 a 3/2010
- Schválení kupní smlouvy
- Návrh na vyřazení některého majetku města na základě změn v účetnictví platných od roku
   2010
- různé – zimní údržba města
Hlasování PRO schválení navrženého programu               PRO 10
 
 
Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu.
Přednáší pan starosta Digrin.
Od posledního zasedání ZM, se rada města sešla celkem 2x. Kromě běžné agendy projednala rada především hlavní oblasti dohody s  ČEZ Distribuce, která má zájem stavět v k.ú. našeho města novou rozvodnou stanici. Ke konci roku 2009 došlo k vyrovnání pohledávek za prodej pozemků města pod prodejnou Penny (400 tis) a podílu na výstavbě autobusových zastávek
(253 tis). Další závazky ve smyslu výstavby kruhového objezdu jsou dosud v řešení. Podklady pro celou záležitost připravuje právní kancelář.
 
Informace z odboru správy majetku a investic
- práce na kanalizaci a vodovodu Kvíkalka-Lipka byly ukončeny 18. prosince. Další práce jsou plánovány na jaro a to v lokalitách Rymaně i Mníšek pod Brdy.
Práce probíhají nad rámec původního plánu v koordinaci s budoucími uživateli.
- práce na MŠ Nová  probíhají podle plánu. Po vánocích byla stavba opět zahájena.
Město požádalo o 1. platbu z ROP Středočeského kraje ve výši 3,2 mil. Kč na doposud realizované části projektu.
Krytina střechy družiny byla vyměněna, pak začal padat sníh a zbývá několik drobných nedodělků.
- Probíhají projekční práce na ulici 9. května. Vychází se z návrhu studie dopravy na Starém sídlišti. Součástí PD je obnova ulice 9. května včetně parkovacích míst a chodníků a to v rozsahu Řevnická až Lipka. Dále pak část navazujících ulic Skalecká – asi 100 m a K Rybníčku – od vojenské bytovky až k lokalitě Optreal.
- Pokračují projekční činnosti na akci vodovodní přivaděč Baně II.
Připravují se změny stanov a reorganizace sdružení.
 
Informace z lokality Oriol
Stavba nyní stojí, změny nejsou významné, bylo jednáno s majitelem lokality o napojení kanalizace, připravuje se realizace zásobování el. energií této lokality.
 
Příprava dotací v roce 2009 – 2010
        žádost na Ministerstvo kultury na dotaci Skalka byla podána v listopadu
        probíhá příprava žádosti do fondů SFŽP na zateplení MŠ 9. května, předpoklad podání 1. února 2010.
        příprava žádosti do fondů dopravní infrastruktury (SFDI) žádost na výstavbu chodníků v ulici Lhotecká,Dobříšská, Vrška – bude se podávat v průběhu února. Na tyto akce bylo získáno stavební povolení.
        21.12. byly podány do fondů Středočeského kraje žádosti na rekonstrukci parkování a ulic Jana Šťastného, Rymáňské, Nádražní.
        na fond kultury byla podána zase žádost na pokračování obnovy hájenky na Skalce
        žádost do fondu ŽP na spolufinancování kanalizace Kvíkalka Lipka
        do fondu HAS – podána žádost na obnovu vozového parku, oprava nástavby vozidla Liaz a Ross
        do sportovního fondu – na dokončení klubovny na Rymani
 
Dotační řízení z fondů ROP SK na akci „Rekonstrukce náměstí F.X.Svobody probíhá. Naše žádost prošla kontrolou přijatelnosti i úplnosti.
 
Veřejná schůze
 
Pan Troníček z Rymaně – 3. září posílal na město dopis – žádost o nápravu, týkal se kromě jiného požadavku na doplňování pytlíků na zvířecí výkaly a rozšíření těchto košů také v Rymani a na dalších místech v Mníšku – nedostal na dopis žádnou odpověď, předkládá ho znovu a žádá o písemnou odpověď. K původnímu textu dopisu připsal pan Troníček požadavek na obnovení značek na zamezení průjezdu na komunikaci v Dolíkách.
Dříve tam byly skruže na zamezení vjezdu a teď tam není nic, auta tam jezdí rychle a nelze bezpečně cestu používat.
Ing. Vejmola – skruže odtáhl Komwag – aby tam mohli jezdi při úklidu
Pan Jirota – upozorňuje na to, že až bude započata další etapa výstavby odkanalizování Rymaně, tak touto cestou bude muset jezdit autobus – firma Bosák, jako náhradní trasa v době výstavby.
Pan Keyř – v minulosti se stávalo, že neustále někdo skruže odtahoval, město je vracelo a tak dokola. Je to také z důvodu, že cesta se musí nějak udržovat a technika tam pak neprojede.
Pan Troníček – večer tam je tma, není tam žádné světlo, chodí tam mámy s dětmi a auta se tam řítí.
 
ZÁSTUPCI  z lokality 11A Pod Skalkou – pan Prokšík a pan Chaloupka
Pan Prokšík – v roce 2000 kdy se začala výstavba  řadových a samostatných domků nad starým sídlištěm si stavebníci odkupovali části pozemku, na kterém se měly stavět sítě a obslužná komunikace. Po vybudování to mělo být převedeno do majetku města. Stavebníci šli do projektu s očekáváním určitých podmínek spolufinancování městem, ovšem k tomu nikdy nedošlo. Lidi tam bydlí, jezdí tam technika, ale silnice není dokončena – je projektována jako do obytné zóny – něco přes 4 m.
Opakovaně předkládali nabídky poslední tří nabídky jsou v rozmezí od 1,2 mil. až do 2,4mil.
V této oblasti je enormní stékání vody, bahna z pozemků, které jsou nad nimi. Nelze to rozumě spravovat.
Rádi by se dohodli s městem jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se bude pokračovat. Připravili písemnou informaci, kterou rozdají zastupitelům. Před rokem a půl jednali v této věci s panem starostou.
Mají připravené žádosti o uhrazení prostředků, které město přislíbilo, - vodovod, kanalizace a první etapa komunikace.
Na místě předány dvě žádosti, které přebírá paní tajemnice Landová.
 
Diskuse o projektu (se starostou) – v současné době je problematické projekt měnit protože je ze 70% hotovo.
Starosta sám za sebe je toho názoru, že by mohlo město přispět nějakou částku, ale ne nějakou zázračnou.
 
Pan Jirota – tato akce vznikala v době, kdy on byl starostou  - přečetl si v Informacích pro zastupitele, které stavebníci předali při dnešním jednání, že městem bylo přislíbeno  40%  spolufinancování – na to s plnou odpovědností říká, že je to lež. Pan Jirota tvrdí, že to, co město slíbilo a k čemu se zavázalo – vše splnilo.
Naopak,  stavebníci se zavázali, že dokončí komunikaci – definitivní povrch. Stavebníky zastupoval pan Typl. Všechny podobné projekty se prováděly s tím, že po výstavbě a dokončení komunikace, kanalizace a vodovodu – bude převedeno na Město.
Nechce vyhrocovat situaci, ale doporučuje, aby se vyhledaly doklady, smlouvy. Je toho názoru, že Město se vyrovnalo, ale jsou to stavebníci, kteří to nesplnili.
I  komunikace je ošetřena tak, že stavebníci udělají definitivní povrch komunikace a pak jí převedou na Město.
Stavebníkům docházeli peníze a pan Typl začal tvrdit, že smlouva byla podepsána pod nátlakem.
Člověk má dvě možnosti, buď podepsat nebo nepodepsat – bylo to tvrdé, ale byla to daň za to, že vstupují do lokality, která není prioritou města.
 
Pan Typl – ohrazuje se, že Město něco uhradilo, ale jen v podílu 1/16. Smlouvu, o které pan Jirota hovoří, nepodepsal.
Pan Chaloupka – město nedodrželo závazek 40% příspěvku a z nákladů zaplatilo skutečně jen 1/16 za parcelu, kterou vlastnilo Město. V rámci stavby bylo společné vyúčtování a Město na sdružení převedlo 1/16 plus náklady na vybudování přípojky, na místo, kde se později vybudoval jeden dům.
Město neuhradilo příspěvek na dokončení komunikace a nebylo to tak, že by tam lidi šli s tím, že budou nést větší břemeno.
Pan Jirota – „směšujete dvě věci, jedna věc je úhrada 1/16 a pak 40% při výstavbě kanalizace..
Pan Zápal – před 2,5-3 lety se k této záležitosti také dostal,  když ho oslovil pan Dvořák,  z té doby si problém pamatuje , protože prošel všechny doklady – závazky stavebníků  tam jsou, neví přesně kolik. Vynechá náhledy na to, kdo byl pod jakým nátlakem.
Na radě se to kolikrát projednávalo – ale je potřeba udělat to, že se znova vyhledají a zúčtují všechny doklady. Tvrdě bude na straně města.
Pan Keyř – také si na problém pamatuje, už se to projednávalo s panem Dvořákem a doufá, že najde dokumenty, které k tomu měl zpracované pan Korálek – bylo to zpracované a spočítané. Pokusí se to najít. To, co se týká financí a smluv – je dohledatelné.
Tímto by to skončil, momentálně to nemá cenu se o tom bavit.
 
Pan Prokšík – některé části pozemků jsou společné s městem.
 
Pan starosta – řešení jsou připravená, na všechno jsou projekty.
Pan starosta navrhuje, aby paní Svitálková domluvila se stavebníky schůzku někdy na polovinu února.
 
Diskusi přerušil bývalý občan Mníšku – člen ČSSD, chce navázat spolupráci s Městem. Má je navštívit náměstek hejtmana.
 
Pan starosta – požádal o strpení – musí se uzavřít nejprve jedna věc a pak dostane slovo.
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá starostovi zdokumentovat veškeré závazky Města Mníšek pod Brdy k zóně 11A – řadovky, týkající se komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu v souladu s uzavřenou smlouvou.
Hlasování       PRO 10
 
Pan Typl - dotaz, zda je v rámci rekonstrukce náměstí uvažováno s úpravou veřejného osvětlení a jestli to lze někde vidět.
Pan starosta – ano, projekt lze vidět buď na internetových stránkách města nebo lze do něj nahlédnout na městském úřadě.
 
Pan Keyř – dotaz na pana Typla – zda modré auto před farou bylo jeho a jestli ho už odklidil a nebude tam překážet.
Pan Typl – již je odklizené, už tam není a nebude.
 
Zasedání pokračuje dle programu:
 
 
 
1) Schválení OZV 2/2010 a 3/2010
Přednáší tajemnice - paní Landová
Tyto vyhlášky již byly schváleny na jednání ZM dne 10.12.2009 jako dodatky.
Na doporučení Ministerstva vnitra %CR jsou tyto dodatky předkládány znovu ke schválení s názvem obecně závazné vyhlášky tak, aby bylo v souladu se zákonem O obcích.
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV č. 2/2010, kterou se mění OZV č. 2/2007 Města Mníšek pod Brdy
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Hlasování       PRO 10         
 
Návrh usnesení:   
ZM schvaluje OZV č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 2/2009 Města Mníšek pod Brdy
O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy
Hlasování       PRO 10
 
Pan Keyř navrhuje revizi všech vyhlášek, aktualizaci seznamu vyhlášek na webových stránkách. Dále navrhuje, aby se napříště nepřipravovaly pozměňovací vyhlášky, ale aby se zastaralé rušily a vystavovaly se celé nové.
 
Pan starosta – k revizi vyhlášek už došlo a na internetu jsou ty vyhlášky, které teď platí.
 
Pan Keyř – pokud je vůle k tomu, ať se to znova zkontroluje.
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá RM připravit aktualizaci platných vyhlášek a novelizace vyhlášek nepřipravovat formou změňovacích vyhlášek, ale připravovat vyhlášky zcela nové.
Hlasování       PRO 10
 
2) Schválení kupní smlouvy
Zastupitelstvo města již schválilo na zasedání 10.12.2009 v rámci narovnání majetkových vztahů koupi pozemku od manželů Čeledových. Byla vypracována a radou města projednána kupní smlouva, která je předkládána zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi manž. Vojtěchem a Annou Čeledovými a Městem Mníšek pod Brdy o koupi pozemku p.č. 770/2 v k.ú. mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 1.500,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování       PRO 10
 
3) Návrh na vyřazení některého majetku města na základě změn v účetnictví, platných od roku 2010.
Přednáší vedoucí FO paní Šibřinová
Vzhledem k reformě financí, která platí od 1.1.2010 přechází město na jiný systém účetnictví.
Bude se to kromě jiného týkat i odepisování majetku. Bude se odepisovat od roku 2011, ale reforma účetnictví je platná již v roce 2010 a kdyby se odepisoval majetek během roku 2010, dostalo by se město do záporných čísel a to řádově v několika miliónech. Proto je třeba zredukovat majetek na majetkových účtech a převést ho do operativní evidence již v uzávěrce roku 2009. Kompletní seznam dotčeného majetku je předkládán zastupitelům s objasněním důvodů k vyřazení u jednotlivých skupin nebo položek.
Návrh usnesení:
 
Pan starosta doplňuje – do posledního prosince obce neodepisovaly majetek, v současné době reforma způsobila to, že bude pro všechny stejné účetnictví – bude se odpisovat, stejně jako u podnikatelů.
Pokud by se majetek nevyřadil již nyní, tak by to při roční uzávěrce 2010 vypadalo, že město je silně v dluhu.
Návrh usnesení:
 
ZM schvaluje:
 
Majetkový účet 013 ve výši      82 847,- Kč k 31.12.2009 / inv.č. 202102083/
 
      „           „     018 ve výši   189 998,- Kč k 31.12.2009 / inv.č. 031100392-400 117 610,-
                                                                                            20201286           44 601,-
                                                                                            20210457           27 787,-/
Ostatní položky z účtu 013 a 018 převést do operativní evidence.
 
Majetkový účet 019 ve výši               0,- Kč k 31.12.2009 / položky vedené na účtu 019
                                                                                   převést do operativní  evidence
                                                                                 v celkové hodnotě 1 569 735,- Kč/
 
Majetkový účet 028 ve výši               0,- Kč k 31.12.2009 / položky uvedené na účtu 028
                                                                                   převést do operativní evidence
                                                                                 v celkové hodnotě 5 189 461,- Kč/
 
Pořízení investic 042 ve výši    96 364 594,- k 31.12.2009,
níže uvedené položky v celkové výši 1 685 553,- vyřadit z majetku a evidovat v operativní evidenci:
 
Vlečka z roku 1995 -                              534 110,- Kč -      
Voda pro kojence 1995 –                       649 040,- Kč –      
Centrum volného času                           142 800,- Kč
Cyklotrasa                                                39 603,- Kč
Bytový dům                                           300 000,- Kč  
Kino vizualizace                                      20 000,- Kč
  
Hlasování          PRO 10
 
 
4) Různé- zimní údržba ve městě
Pan Keyř – dotaz, zda se bude odvážet sníh, který zůstal někde na hromadách, jestli někdo kontroluje šíři komunikací a kdy se budou uklízet nedodělky  – auta se někde nevyhnou – (Lipka, Lhotecká, Malé náměstí a další místa).
Je upluhováno, ale není posypáno.
Je třeba vyčistit plochy před poštou, odstavné parkoviště před Penny, parkoviště kolem MKS, všude je neodklizený sníh.
Sám něco vyčistil, ale město by mělo vytipovat  plochy, které se mají douklidit a rozšířit silnice.
MUDr. Nováková – Malé náměstí je také hrozné, tam některá auta neprojedou.
 
Pan starosta – je svědkem toho, že pan Kožíšek objíždí město a organizuje se úklid, ale stále to nestačí. Nepamatuje si za posledních 10 let, že by se odklízelo tolik sněhu.
Mnoho oproti minulosti se v úklidu  nezměnilo, někde se sype sůl, někde inert.
Udělala se ulice Ke škole, kolem střediska, ullice 9. a 5. května. Pak se mělo přejít na Malé náměstí, ale začal znova padat sníh.
Sníh se neodváží, protože bylo to byla strašná „palba“.
Na dojetí k úklidu „trojek“ má firma 12 hod po dopadu sněhu.
Na Malém náměstí už ani není kam dávat sníh.
 
Diskuse – o tom, jak uklízet sníh.
 
Nestačilo se uklidit, dokud to bylo měkké a teď je to umrzlé
Pan Zápal - navrhuje:
- navýšit finance na douklizení města
- apelovat na KOMWAG na zkvalitnění úklidu
 
Pan Keyř – město je nedouklizené – platíme paušál na zimní údržbu přes 300 tis měsíčně, a ještě se má doplácet na to, aby douklidili to, co mají udělat v rámci paušálu?
 
Pan starosta – to v paušálu nemají
 
Diskuse o tom, co je placeno v paušálu.
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje doplnění rozpočtového provizoria a to ve výdajové části  o 200 tis.na zimní údržbu.
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá místostarostovi zintenzivnit a zpřísnit dohled na úklidu sněhu tak, aby došlo ke zlepšení situace.
 
Hlasování         PRO 10
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 21:20 hod
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
MUDr. Markéta Nováková                 ........................................................
 
 
Petr Balíček                                        ........................................................
 
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta     


 
Usnesení č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy konaného dne 26.1.2010
 
Zastupitelstvo města:

1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslava Svitálková
b) ověřovatele zápisu:  MUDr. Markéta Nováková, Petr Balíček

c) návrhovou komisi:  Stanislav Jirota, Jiří Vlček

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 26.1.2010
 
b) OZV č. 2/2010, kterou se mění OZV č. 2/2007 Města Mníšek pod Brdy O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
    
c) OZV č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 2/2009 Města Mníšek pod Brdy O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy
 
d) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi manž. Vojtěchem a Annou Čeledovými a Městem Mníšek pod Brdy o koupi pozemku p.č. 770/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 1.500,- Kč
a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
 
e) Majetkový účet 013 ve výši      82 847,- Kč k 31.12.2009 / inv.č. 202102083/
 
      „           „        018 ve výši   189 998,- Kč k 31.12.2009 /  inv.č. 0 31100392 -400                                                                                                                   117 610,-                                                                                                                                                                                                20201286             44 601,-
                                                                                      20210457             27 787,-/
Ostatní položky z účtu 013 a 018 převést do operativní evidence.
 
Majetkový účet 019 ve výši               0,- Kč k 31.12.2009 / položky vedené na účtu 019
                                                                                     převést do operativní evidence
                                                                                 v celkové hodnotě 1 569 735,- Kč/
 
Majetkový účet 028 ve výši               0,- Kč k 31.12.2009 / položky uvedené na účtu 028
                                                                                     převést do operativní evidence
                                                                                 v celkové hodnotě 5 189 461,- Kč/
 
Pořízení investic 042 ve výši    96 364 594,- k 31.12.2009,
níže uvedené položky v celkové výši 1 685 553,- vyřadit z majetku a evidovat v operativní evidenci:
 
Vlečka z roku 1995 -                              534 110,- Kč       
Voda pro kojence 1995 –                        649 040,- Kč      
Centrum volného času                            142 800,- Kč
Cyklotrasa                                              39 603,- Kč
Bytový dům                                           300 000,- Kč  
Kino vizualizace                                      20 000,- Kč
 
f) doplnění rozpočtového provizoria a to ve výdajové části o 200 tis.na zimní údržbu
 
 
3) ukládá:
 
a) starostovi zdokumentovat veškeré závazky Města Mníšek pod Brdy k zóně 11A – řadovky, týkající se komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu v souladu s uzavřenou smlouvou.
 
b) RM připravit aktualizaci platných vyhlášek a novelizace vyhlášek nepřipravovat formou změňovacích vyhlášek, ale připravovat vyhlášky zcela nové.
 
c)  místostarostovi zintenzivnit a zpřísnit dohled na úklidu sněhu tak, aby došlo ke zlepšení situace
 
 
 
 
MUDr. Markéta Nováková                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.
zastupitelka                                                                             starosta
 
 
               

Vyvěšeno: 2. 2. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět