Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 22 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 10.12.2009

Zápis č. 22 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
ze dne 10.12.2009

 

Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D.,  Stanislav Jirota, , Bc. Marie Šretrová, , Alena Štamberková, Ing. Karel Vejmola, Petr Balíček,  Vladimír Šír, Aleš Krákora, (8)

 

Později:  Jiří Vlček, Vlastimil Kožíšek, František Keyř (3)

 

Omluveni:  Jiří Zápal, Luboš Tomiska, MUDr. Markéta Nováková (3)

 

Nepřítomen Ing. Tomáš Pallagy (1)

 

Zasedání zahájil pan starosta  v 17:05 hod s tím, že je přítomno 8 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.

Pan starosta upozornil zastupitele, že je jim dodatečně předložen na žádost pana Keyře materiál k projednání  dodatku OZV č. 2/2009 o veřejném pořádku a dá návrh na zařazení tohoto bodu do programu. Dále zastupitelé dostávají doplňující materiál k projednávání schválení smlouvy na prodej BJ bývalého vojenského bytového domu manželům Špačkovým.

 

Volba zapisovatelky – navržena Jaroslava Svitálková

 

Volba ověřovatelů zápisu – navrženi  Ing. Karel Vejmola a Alena Štamberková

 

Volba návrhové komise – navrženi František Keyř a Vladimír Šír

pan Keyř zatím není přítomen, (zdržel se na cestě), po telefonické dohodě souhlasí s nominací do návrhové komise.

Všichni ostatní souhlasí s navržením do funkcí.

Hlasování PRO schválení volby navržených do funkcí     
PRO 8            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

Schválení programu -
Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

1) Zpráva FV

2) Plnění rozpočtu r. 2009

3) Rozpočtové opatření č. 5/2009
  4) Rozpočtové provizorium na rok 2010

5) Vodné, stočné – r. 2010

6) - OZV 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.

    - Dodatek č. 1 k OZV 2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním
    odpadem

7) Majetkové záležitosti

8) Různé – pojmenování ulice

 

Zprávu finančního výboru přednese místo pana Zápala pan Jirota.

 

Doplnění programu navrhuje pouze pan starosta a to do bodu 6) navrhuje schválení dodatku

č. 1 OZV 2/2009 o veřejném pořádku -

Jedná se o úpravu článku 5 vyhlášky - posunutí času, kdy je každý povinen zdržet se veškerých prací spojených s používáním hlučných strojů. Čas se ve všední den posunuje o jednu hodinu – z rozmezí od 6 do 8 hodin na 7. hodinu.

 

Pan starosta dává hlasovat PRO schválení celého upraveného programu:

Hlasování       PRO 8            PROTI 0        ZDRŽEL SE 0

 

 

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Rada města od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo 17.9. 2009 zasedla  celkem čtyřikrát. Kromě běžné agendy rada projednala předkládané materiály do ZM města. Doporučila ke schválení rozpočtové opatření, které částečně narovnává rozpočet ke konci roku. Dále pak výši vodného a stočného, studii řešení dopravy a parkování na starém sídlišti, která jek dispozici na internetových stránkách města, zadala zpracování alternativ pro likvidaci dešťových vod z území města, vypsala výběrové řízení na obsazení pozice ředitele školní jídelny, opětovně vypsala záměr prodat byt 4+1 v domě 836 a zahájila jednání s firmou ČEZ ve věci výstavby nové rozvodny v katastru města. Rada města schválila harmonogram přípravy rozpočtu na příští rok s důrazem na úsporná opatření v provozních kapitolách. Taktéž vypsala grantová řízení na podporu jednotlivých iniciativ ve městě pro rok 2010. Uzávěrka podávání žádostí je 18.12.2010.

Dále pan starosta předal zastupitelům informace z odboru správy majetku a investic:

·        Práce na kanalizaci a vodovodu Mníšek pod Brdy – Kvíkalka, Lipka pokračují a v letošním roce budou ukončeny 18.12.2009. Pokračování výstavby v příštím roce je plánováno na jaro 2010 (březen) a to v obou lokalitách – Rymaně i Mníšek pod Brdy.  Práce probíhají nad rámec původního plánu v koordinaci s budoucími uživateli.

·        Stavební práce v MŠ Nová probíhají dle plánu. Stavba bude přerušena přes vánoce a zahájena opět v lednu. Dle výsledků soutěže a po dohodě s vedením MŠ bude nová třída otevřena v prvním týdnu příštího školního roku. Práce na zahradě budou pokračovat ještě v září a říjnu 2010. Financování probíhá dle plánu. Průběžné prostředky investované do akce dosáhly v letošním roce cca 1,3 mil.

·        Vzhledem k havarijnímu stavu střechy družiny město přednostně přikročilo k úplné výměně střešní krytiny. Tato akce je součástí akce MŠ Nová.

·        Koncem listopadu byl dokončen nový můstek ze zarybnily a došlo k narovnání a vyjasnění vlastnictví k pozemkům v této oblasti.

·        Byla odevzdána studie řešení parkování na starém sídlišti, dále projekt parkování v ulici Lhotecká, práce pokračují na ulici 9. května. Dále byl odevzdán projekt na rekonstrukci a výstavbu chodníků na ulici Lhotecká – Kvíkalka a na ulici Dobříšská

·        Byla zahájena projekční činnost (dokumentace pro územní řízení) na akci vodovodního přivaděče BANĚ II. Investorem se stal svazek obcí VOK a v současné době se připravují podklady pro změnu stanov a reorganizaci celého sdružení.

 

Informace z lokality Oriol:

Stavba byla zahájena položením základního kamene prvního z bytových domů. V současné době probíhají zemní práce a zahájení vlastní stavební činnosti je s ohledem na počasí plánováno na nejdříve na leden příštího roku. Projekt kruhové MŠ byl rozeslán k vyjádření účastníkům řízení a v nejbližší době bude podána žádost o stavební povolení. O případném rozšiřování vodojemu Včelník byl informován svazek obcí VOK.

  

Příchod pana Vlčka 17:15 – přítomno 9 zastupitelů

Pan starosta pokračuje informacemi o dotacích:

Příprava dotací v roce 2009

·  Žádosti o podporu akcí – výstavba vodovodu a kanalizace Mníšek-Kvíkalka, město obdrželo rozhodnutí v prosinci a je zapracováno do rozpočtového opatření č. 5

·  Žádost o dotaci na MK – Skalka, byla podána v listopadu

·  Příprava žádosti do fondů SFŽP – zateplení MŠ 9. května byla zahájena, projekční práce probíhají

·  Příprava žádosti do fondů SFDI – výstavba chodníků v oblasti ulic Lhotecká, Dobříšská, Vrška probíhají. Na tyto akce bylo získáno stavební povolení

·  Příprava žádosti do fondu FROM Středočeského kraje na dokončení rekonstrukce parkování a ulic a J. Šťastného, spojka Rymaňská, Nádražní probíhají. Na akci bylo vydáno stavební povolení.

·  Příprava dalších žádostí do fondů SK s termínem odevzdání 31.12.2009 probíhají. Bude podáno do fondů FOP a ŽP. 

Příchod pana Kožíška 17:18 přítomno 10 zastupitelů

Pan Jirota – připomínky k zahájení prací v lokalitě ORIOL

Všichni vědí, že při přípravě a schvalování projektu měl negativní připomínky kvůli dopravě přes město a cestou z Dobříšské kolem nich, doporučuje zastupitelům, aby se tam šli podívat, jak komunikace vypadá. v současné době jsou již položeny sítě, zaveden plyn, vše zahrnuto zeminou z pole. Bylo vyvoláno jednání mezi starostou a panem Vránou – přislíbena úprava, nic se neděje. Panu Jirotovi nevadí hluk, přivítal, že se stavba rozjela, ale považuje za špatné řešení, že doprava  techniky se odehrává kolem nich a přes město – je to nešťastné a uvažují o znemožní průjezdu, pokud nebude zařízeno to, co bylo slíbeno. Chce požádat aby se něco začalo s komunikací dělat.

Musí se zpevnit komunikace, voda teče do zahrad.

 

Starosta – je dohodnuto, až se začne jezdit ze stavebním materiálem, tak bude cesta zpevněna makadamem, to se má stát v lednu.

V 17:30 zahájena veřejná schůze

Pan Bezecný – vystoupil s námitkou proti panu starostovi, že na minulém zastupitelstvu říkal, že reklamoval nekvalitní práci na chodníku v Nádražní ulici, ale starosta prý lže, protože nic nereklamoval.

Také se jednalo o jízdních řádech – kdo je bude tisknout, rozdávat a tak dále a přitom se už dávno rozdávalo v autobusech.

Dále pan Bezecný vyjmenoval vypsané dotační tituly krajským úřadem a rozčiloval se, že je město nevyužilo.

Pan Bezecný bezprostředně po svém projevu opustil jednání, aniž by vyčkal odpovědí.

Příchod pana Keyře v 17:32 – přítomno 11 zastupitelů

Pan Korbelář – nad nádražím se postavilo asi 30 domů, dotaz – proč tam není omezená rychlost nebo cedule označující průjezd městem tak, v žádném případě se tam nejezdí padesátkou, děti tam chodí do školy, ale i ostatní chodci jsou ohrožování, cesta je pro ně nebezpečná.

Pan starosta – je tam cedule označení města, není v lidských silách, aby tam stále stáli policajti a měřili rychlost 

Pan Korbelář – je to špatně povoleno a postaveno, domy jsou až k silnici a mělo se tam nechat místo na chodník, silnice je úzká, není tam ani středová čára, náklaďáky se nevyhnou. 

Diskuse o tom,  kde je nebo není umístěna cedule označující začátek a konec města.

Pan Korbelář tvrdí, že tam žádná cedule není.

Pan starosta – nechá prověřit jak to s cedulí je a pokud tam opravdu není, tak se musí doplnit, protože je vypracováno dopravní řešení, které řeší umístění cedulí označující město a tím  pádem sníženou rychlost.
Je také pravda, že lidi, kteří se do této lokality stěhovali, tak věděli, kam se stěhují a do jakých podmínek.

Pan Vejmola - chodník je tam zbytečný, protože je tam cesta druhou stranou kolem lesa a na silnici se vůbec chodit nemusí, až u Marjány. Je jasné, že na silnici se chodník nevejde. Zná to lokalitu dobře, protože tam často projíždí na kole a ví, že je tam i jiná možnost pro chodce, než podél silnice, je to jen otázka zvyku.

Starosta - ta lokalita je tam nová a s výstavbou chodníků by měli dostat přednost lidi, kteří tu bydlí delší dobu a chodníky také nemají, navíc ta silnice ani městu nepatří.

Pan Vejmola - stejná situace je na druhé straně města vedle Řevnické ulice.

Stavebníci, když chtějí stavět, naslibují hory doly a pak stejně nic nesplní a mají jen požadavky. 

Pan starosta – jednou se nějaké řešení najde, ale teď jsou jiné priority.

Pan Korbelář – žádá, ať se alespoň zařídí to, že auta budou jezdit pomaleji. (osazení značek) 

Pan Smola – poukazuje na zničenou cestu – ulice spojka u řadovek,

Pan starosta – v příštím roce se bude cesta opravovat – co jiného by chtěli víc

Pan Smola – místní by chtěli, ať je tam zákaz vjezdu

Diskuse – zda tam má být ulice nebo ne

Jiná věc je stažení dešťové vody, aby nezalévala vojenský dům – v příštím roce se bude tato lokalita spravovat.
Ulice Pod Skalkou, Na Trubech, až k ulici 9. května – je více stížností na stav komunikace a desťovou vodu –úpravy budou příští rok. 

Pan Korbelář – kontejnery za nádražím – je jich tam víc, je to upravenější, ale odpadu stále hodně.
pan starosta - bude se tam instalovat kamera s nočním viděním,  24 hod. sledování –montovat se bude v lednu.

Musí tam být ale cedule o tom, že je místo sledováno kamerou. 

Žádné další dotazy ani připomínky nejsou a tak je veřejná schůze ukončena v 17:45 hod. 

1) Zpráva FV – přednáší pan Jirota, člen FV

FV se sešel 30.11.2009. Na programu jednání bylo plnění rozpočtu 2009 k 31.10.2009, rozpočtové opatření č. 5/2009, rozpočtové provizorium na r. 2010, a v různém pak byly projednána doporučení, co má OSMI nebo OVV prověřit.

FV doporučil ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2009 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010 všemi přítomnými hlasy.

Hlasování o návrhu usnesení:

ZM bere na vědomí zprávu FV       

PRO11           PROTI 0        ZDRŽEL SE 0 

2) Plnění Rozpočtu

Zastupitelům byl materiál plnění rozpočtu města k 31.10.2009 předložen předem.

Vše je prostudováno, bez dalších připomínek a doplnění.

Hlasování o návrhu usnesení

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.10.2009

PRO11           PROTI 0        ZDRŽEL SE 0 

3) Rozpočtové opatření č. 5/2009

Pan starosta – toto RO je rozsáhlé, proto bylo zpracováno v  tabulkové formě.

Jsou v něm zohledněny výpadky z rozpočtu, příjmy z dotací a skutečné výdaje, které obsahuje položka 3639, tam se především projevuje akce MŠ Nová. Zatím je na této akci stejný režim jako to bylo na skládce V Dolíkách.
Prozatím je akce financována z prostředků města a dodatečně bude hrazena z dotace.

Dotaz, zda má někdo připomínku k RO.

Všichni mají prostudováno – bez připomínek

Hlasování o návrhu usnesení

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009.

PRO 10          PROTI 1        ZDRŽEL 1

 

4) Pravidla rozpočtového provizoria města na rok 2010

Oproti minulým letům je pro příští rok připravena změna a to, že příspěvkovým organizacím bude poskytnut příspěvek na činnost v lednu ve výši 2/12 90 % schváleného rozpočtu roku 209, z důvodu úhrady záloh na odběr energií a dále pak ve výši 1/12 měsíčně.

 

Město a MÚ – čerpání provizorních výdajů, které zabezpečí plynulý chod města a MÚ bude probíhat měsíčně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2009. Starosta a místostarosta může čerpat na mimořádné situace až do výše 400 tis. se souhlasem RM. OSMI může pro průběžné financování MŠ Nová a akce Mníšek pod Brdy, vodovod a kanalizace čerpat  400 tis.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2010.

Hlasování       PRO 10          PROTI 0        ZDRŽEL SE 1

 

5) Vodné a stočné

Zastupitelům předkládá pan starosta s tím, že vše je objasněno v důvodové zprávě, která je poměrné obsáhlá. Vodné se oproti loňskému roku zvyšuje o 60 hal a stočné o 30 hal.

Mírné zdražení má dva důvody - první důvod je malé navýšení nájemného provozovateli vodohospodářského majetku a druhým důvodem je nárůstem ceny vody předané ze strany jejího dodavatele Svazku obcí VOK resp. společnosti VS Beroun. Došlo k tomu z důvodu,  protože bereme vodu ze svých vrtů,(naše voda je levnější), tím pádem se snížil odběr z Hraštice a hýblo to kalkulací VOKu, mají vyšší výrobní náklady – ostatní obce neodeberou víc vody a je to začarovaný kruh, ale nedá se s tím nic dělat (čím víc se šetří, tak tím je voda dražší).

Rezervu máme zajištěnou smluvně a jak bude narůstat výstavba na Mníšku, tak si smluvní rezervu můžeme zase spotřebovat na Mníšku a nemusíme hledat další zdroje až do vybudování přivaděče.

 

Dotazy – pan Jirota – zastupuje město ve VOKu – předpokládal , že v materiálu pro zastupitele bude ještě kalkulace, kterou zpracovalo VS Beroun – rozdal zastupitelům, - komentář k návrhu ceny.

Hladina v Hraštici stoupla o 20 m a ve vyšší části vrtů se objevil  nikl, který se musí z vody čistit.

Pan Jirota žádá o doplnění usnesení – aby navýšení ceny vodného bylo dotováno z rozpočtu města, protože to město zavinilo, když vybralo jako provozovatele 1. SčV.

Jde v podstatě o konkurenční boj dvou firem.

Zdroje na územní města stejně nepokryjí spotřebu města a měl by se zvýšit odběr z Hraštice. 

Je možné, že těžké kovy zlikvidují vodu v Hraštici.

Navrhuje, aby ZM uložilo RM tuto záležitost řešit s 1 SčV a VAK Beroun.

 

Pan starosta - hovořil už s ředitelem VAKu Beroun panem Paulů – důvod nastoupání vody v šachtě má dva důvody.

Hlavní důvod - Mníšek odebírá o 35 procent vody méně, ale také letos hodně pršelo a je více podzemní vody a proto nastoupala ve vrtech a proto narostly těžké kovy, protože se začalo vymývat podloží, kde dříve voda nebyla.

Spotřeba vody v Mníšku začne stoupat už příští rok ze 162 na 166m3 už zase příští rok. Na Mníšku probíhá stavební činnost, stavební uzávěry nejsou (kromě jedné) a stavby přibývají a zase vzrostle odběr vody z Hraštice a je dobře, že město má své zdroje. Vodu, kterou vyrobíme na Skalce máme za 11,- Kč a pokud nebudeme mít vodu vlastní, tak nebude vodné za 39,6 to je jasné – kalkulace je jasná (kubíky z Hraštice jsou za 22,-), čím víc vody je ze Skalky, tím bude voda lacinější, ale není možné Hraštici opustit, protože Skalka je jen pro určitou oblast a Hraštice musí odebírat vodu, protože jinak by se ten systém rozložil.

Budou nárůsty odběru z Hraštice, protože s každým dalším postaveným domem přibude odběr, také se situace zlepší na Nové Vsi, tam se má stavět 200 domů a odběr vody se zvýší.

RM tu situaci řeší s těmi nejkompetentnějšími osobami a nevíme, co by vlastně město mělo dotovat.

 

Diskuse o vrtech a odebírání vody od provozovatelů.

 

Pan Kožíšek – ta opatření (zprovoznění vlastních vrtů města) byla z toho důvodu, že v Hraštici nebyl dostatečný objem vody ve špičkách a to z důvodu malé kapacity vodojemů, nestavěly se  vodojemy.¨

Pan Jirota –  říká, že jeho povinnost byla, aby zastupitele seznámil se situací a jednáním na VOKu a dále ať s tím nakládá město jak chce.

 

Pan starosta - dnes jsme na minimu odběru vody z Hraštice – od teď se bude odebírat víc a VAKu to pomůže a voda zase v šachtě klesne, nechce se dostat do situace, že za 2 roky si budeme povídat, že je málo vody.

 

Pan Keyř – byl u toho, když se sjednávalo to, co pan Jirota kritizuje – výběrové řízení na nového provozovatele. Teď z takového množství čísel a předložených tabulek se nedá vycházet – ale zdá se mu špatný náhled pana Jiroty proti dvěma provozovatelům a zavádějící.

To, že se udělal další zdroj na Skalce bylo nutné, protože voda prostě nebyla.

Oba provozovatelé pracují ze ziskem.

Není přesvědčen, že 30% úbytek z Hraštice by vykryla Skalka. Lidé si dělají studny.

Cena pro lidi – kalkulace by mohla být dražší, kdyby nebyla voda ze Skalky a momentálně je to jen problém VAKu Beroun.

Je 100% pro to dojít k dohodě.

 

Diskuse o stanovování ceny v závislosti na odběrech z různých zdrojů.

 

Ing. Vejmola – odvážení kalů – pozastavil se nad zvýšenými náklady za odvážení kalů, když už se místo na speciální ČOVku vozí do kompostárny.

 

Rozprava ukončena.
Návrh usnesení:

ZM schvaluje kalkulaci a cenu vodného a stočného pro rok 2010 tak, že cena vodného je stanovena na Kč 39,60 včetně DPH a cena stočného je stanovena na Kč 25,60 včetně DPH.
Hlasování:      PRO 10          1 nepřítomen

 

Doplněn návrh usnesení:

ZM ukládá RM vyvolat jednání k zajištění řešení vysoké hladiny vody v šachtě vodního zdroje ve Velké Hraštici ve spolupráci s VAK Beroun, 1. SčV, a.s. a Svazkem obcí VOK.

Hlasování:      PRO 10          1 nepřítomen

 

6) Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.1/2010 o místním poplatku - komunální odpad.

Pan starosta – odpady jsou problém, dle současného zákona je těžké určit spravedlivý systém, trvale hlášení dotují ty, kteří nejsou hlášení. Chataři se finančně podílejí asi jednou třetinou, ale produkují odpadu téměř stejně.

Byla by nutná systémová změna.

Ve vyhlášce se mění pouze termín plateb poplatku a to jeho možnost placení od 15.1.2010. Tato změna se vztahuje k termínům otevírání pokladny na začátku roku a s ukončováním účetního období.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.

Hlasování:      PRO 10          1 nepřítomen

 

 

 

Dodatek č. 1 vyhlášky 2/2007

Dodatek vyhlášky zapracovává existenci sběrného dvora, stanovuje přísnější pravidla pro vybírání stavebního odpadu a ukončuje dotovanou likvidaci nebezpečného odpadu.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje Dodatek č. 1 OZV 2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Hlasování       PRO 11

 

Dodatek č. 1 OZV 2/2009

Dodatek řeší posunutí času stanovujícího možnost používání hlučných strojů a vykonávání činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci.

Článek 5 vyhlášky bod a) se mění tak, že se posunuje hodina možnosti používání strojů z času 6 - 8 hod na 6-7 hod.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje Dodatek č. 1 OZV 2/2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy

Hlasování       PRO 11

 

7) Majetkové záležitosti

Přednáší paní tajemnice Landová.

7/1,2) Kupní smlouvy – bytový dům č.p. 836 – 837

K projednání jsou připraveny další smlouvy na prodej bytových jednotek bytového domu
č.p. 836 – 837. 14 prodejů je již zaregistrováno na katastrálním úřadu, ve třech případech se čeká na platby kupujících a 7 smluv je dnes připraveno na programu ke schválení.

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje: (body 2) h-m návrhu usnesení)

h) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 836/7 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 729/16695, za cenu 410.000,- Kč
manželům Václavu a Miroslavě Špačkovým, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu  jejím podpisem

 

ch) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 726/16695, za cenu 410.000,- Kč
manželům Milošovi a Blance Nekvapilovým, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 i) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 836/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 894/16695, za cenu 500.000,- Kč

manželům Milanovi a Kláře Slovíkovým, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 j) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/12 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 898/16695, za cenu 500.000,- Kč

manželům Petrovi a Daně Smolovým, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 

 k) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 836/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 902/16695, za cenu 500.000,- Kč

paní Ivance Peškové, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 l) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/11 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 455/16695, za cenu 230.000,- Kč

panu Pavlu Hlavenkovi, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

m) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/5 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 457/16695, za cenu 230.000,- Kč

paní Aleně Hlavicové, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

Hlasování       PRO 11

 

7/3 Prodej pozemku č. parc. 132/2 v k.ú. Stříbrná Lhota.

O prodej pozemku požádali manželé Štumpovi a Ing. Čučela. Vypracován geometrický plán na rozdělení pozemku. RM prodej doporučila za cenu Kč 350,-/m2. Záměr k prodeji byl vyvěšen.

Návrhy usnesení č. 2 n,o,p,

Zastupitelstvo města schvaluje:

n) prodej pozemku p.č. 132/2 o celkové výměře 161 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybraným zájemcům manž. Štumpovým a ing. B. Čučelovi za navrženou cenu Kč 350,-/m2

 

 o) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Ing. Pavlínou Štumpovými, bytem Olbrachtova 1054/36, 140 00 Praha 4 – Krč o prodeji pozemku č. parc. 132/5 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 27.650,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

 

 p) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Bohumilem Čučelou, bytem Stříbrná Lhota 959, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 132/2 v k.ú. Stříbrná Lhota za  dohodnutou cenu 29.050,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

Hlasování       PRO 11

 

7/4 Prodej pozemku č. parc. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy

O prodej pozemku požádala společnost Nikom, a.s., jedná se pozemek, na kterém se nachází část budovy, která patří společnosti Nikom, a.s. RM souhlasila s prodejem za cenu Kč 1.500,-/m2 a předkládá návrh kupní smlouvy k projednání.

Návrh usnesení 2q:

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci firmě Nikom a.s. za navrženou cenu Kč 1.500,-/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Nikom, a.s. Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 10.500,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Hlasování       PRO 11

 

7/5 Bezúplatný převod pozemku č. parc. 374/2 ve stříbrné Lhotě

Úřad pro zastupování státu nabízí obci bezúplatný převod pozemku, který součástí místní komunikace. Po odsouhlasení bezúplatného převodu předloží Úřad pro zast. státu ve věce h majetkových smlouvu k podpisu.

Návrh usnesení: 2r)

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. parc. 374/2 v k.ú. Stříbrná Lhota od vlastníka Česká republika.

Hlasování       PRO 11

 

7/6 Návrh na odkoupení pozemku od manželů Čeledových

Manželé Čeledovi žádají o  narovnání majetkových vztahů. Jedná se o pozemek 770/2, 30 m2, je využíván jako chodník a komunikace (ulice Nová).
Čeledovi souhlasí s prodejem za cenu Kč 50,-/m2.

Návrh usnesení 2s):

ZM schvaluje koupi pozemku č. parc. 770/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy od manželů Čeledových za cenu 50,- za 1 m2, tj. celkem 1500,- Kč s tím, že Město Mníšek pod Brdy uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování       PRO 11

 

7/7 Záměr prodat nemovitý pozemek obce společnosti AJK Sdružení s.r.o.

AJK Sdružení s.r.o. projevilo zájem koupit část pozemků – pokračování řadové výstavby – pozemky č. parc. 1766/81 1766/82, celkem160 m2. Nabídnuto 2100,- /m2.

Návrh usnesení 2t):

Zastupitelstvo města schvaluje vypsání záměru na prodej pozemků č. parc. 1766/81 a č. parc. 1766/82 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci AJK Sdružení s.r.o. za cenu 2100,- Kč/m2.

Hlasování       PRO 11

 

7/8 Prodej pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘSD Česká republika projevilo zájem o koupi pozemků pod budoucí protihlukovou stěnou, cena bude stanovena znaleckým posudkem.

Návrh usnesení 2u):

ZM schvaluje prodej pozemků č. parc. 876/1, 876/11, 877/1-8 v kat. území Mníšek pod Brdy ŘSD ČR za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměry prodávaných pozemků nebo jejich částí budou upřesněny geometrickým plánem.

Hlasování       PRO 10          nepřítomen 1

 

Informace starosty, že v tuto chvíli je na stavbu vydáno územní rozhodnutí, dokumentace pro SP je rovněž hotová, toto potřebují pro stavební řízení. V létě by mohla začít výstavba, zeď povede od pana Pulce až k valu u ORIOLU.

 

7/9 Zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 72 v k.ú. Mníšek pod Brdy od PF ČR.

RM byla pověřena jednat s panem Krákorou a Šafaříkem o uzavření Darovací smlouvy v souvislosti se vzdáním se nároku Města mníšek pod Brdy na pozemek č. parc. 72 o výměře 72 m2. Darovací smlouva byla uzavřena a částka 7700,- byla složena na účet města.
Návrh  usnesení 2v):

ZM schvaluje zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 72 v kat. území Mníšek pod Brdy od PF ČR.

Hlasování       PRO 9                        2 nepřítomni

 

7/10 Bezúplatný převod motorového vozidla z majetku Policie ČR

Jedná se o vozidlo Škoda Fabia 1,4  vyřazeného při obměňování vozového parku Policie ČR. Vozidlo je určeno pro potřebu městské policie, je vybaveno majákem a dalším příslušenstvím.

Návrh usnesení 2w):

ZM schvaluje bezúplatný převod motorového vozidla Škoda Fabia 1,4, RZ 1S68924 z majetku Policie ČR do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví.

Hlasování       PRO 9                        2 nepřítomni

 

7/11 Žádost o odkoupení Tatry T 805

Pan Jaroslav Čermák požádal o prodej vyřazeného hasičského T 805 vozu, které bylo v užívání SDH Stříbrná Lhota. Navrhuje jeho odkoupení ke sběratelským účelům
za Kč 40.000,- . Vozidlo zůstane na katastru města a bude možné ho příležitostně využít v rámci SDH např. při výstavách a oslavách.

Návrh usnesení 2x):

ZM schvaluje vypsání záměru prodat vozidlo Tatra T 805 předem vybranému zájemci panu Jaroslavu Čermákovi, bytem Jana Šťastného 591, Mníšek pod Brdy za cenu Kč 40.000,-.

Hlasování       PRO 9                        2 nepřítomni

 

7/12 Návrh na snížení poplatku z prodlení paní Schejbalové

Dluh paní Schejbalové na nájemném činí 108.527,- Kč a poplatek z prodlení byl k datu předání bytu 433.403,- Kč. Na věc probíhá soudní řízení.

Soud odročil jednání na leden s doporučením mimosoudního vyrovnání, toto je návrh mimosoudního vyrovnání -  bylo doporučeno snížit poplatek z prodlení na 50% pokud bude dluh na nájemném zaplacen do konce roku 2009.

Ing. Vejmola navrhuje odpustit celý poplatek navíc -  to zn. penále.

Pan Jirota navrhuje odpustit celý dluh.

Ing. Vejmola nato souhlasí s panem Jirotou ale navrhuje, aby byla k zaplacení stanovena symbolická částka, kterou určí zastupitelstvo např. jeden tisíc korun.

 

Pan starosta – probíhá soud a město by muselo stáhnout žalobu, připadá mu takový postup jako nefér vůči městu a ostatním občanům, kteří řádně platí anebo vůči těm, po kterých se vše zásadně vymáhá.

 

Pan Keyř – pokud by se tak stalo, tak teda ať se odpustí všem – všechny dluhy

Když se odpustí jedné paní, tak se objeví dalších pět, kteří přinesou dopis se žádostí o odpuštění dluhu.

Diskuse

Pan Jirota stahuje návrh na odpuštění celého dluhu.

Pan starosta dává návrh - odpustit penalizaci  100% (zcela)  a požaduje zaplacení dlužného nájemného 108 tis v plné výši.

 

 

 

Pan Keyř formuluje návrh usnesení:

ZM schvaluje snížení poplatku z prodlení u dluhu nájemného paní Schejbalové na částku ve výši  100% tohoto poplatku. V případě úhrady dlužného nájemného Město Mníšek pod Brdy stáhne žalobu.

Hlasování       PRO 11

 

7/13 Žádost o rozhodnutí ve věci přijetí daru – stavby altánu

Panu Petru Vlčkovi bylo doručeno nařízení odstranění stavby altánu na pozemku 81/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Rada města nesouhlasila s přijetím daru stavby altánu, pan Vlček se do rozhodnutí o odstranění stavby odvolal a požádal, aby o přijetí daru jednalo zastupitelstvo města.
Při rozhodování o této věci nehlasuje pro podjatost pan Jiří Vlček.

Nikdo z přítomných zastupitelů neprojevuje souhlas s přijetím daru.

Návrh usnesení:
ZM neschvaluje přijetí daru stavby altánu od pana Petra Vlčka

PRO 9            PROTI 0        1 nepřítomen              1 nehlasoval pro podjatost

 

8) Různé – pojmenování ulice

Společnost Magdaléna o.p.s. požádala o pojmenování ulice v lokalitě léčebny „Včelník“. Lokalita je již dlouhodobě takto vnímána, pro návštěvníky bude usnadněna orientace.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje nový název ulice v lokalitě léčebny Magdaléna o.p.s., na pozemcích č. parc. 2665/9, 2665/3, 2665/4 – ulice „VČELNÍK“

Hlasování:      PRO10           PROTI 0        ZDRŽEL SE0                        1 nepřítomen

Zasedání bylo ukončeno ve 20 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Karel Vejmola v.r.

Alena Štamberková v.r.


Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

 

Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 10.12.2009

  

Zastupitelstvo města:

1) volí:

a)
zapisovatelku zápisu: Jaroslava Svitálková

b) ověřovatele zápisu:  Ing. Karel  Vejmola, Alena Štamberková

c) návrhovou komisi:  František Keyř, Vladimír Šír


2) schvaluje:


a) program zasedání ZM 10.12.2009

 

b) rozpočtové opatření č. 5/2009

    

c) pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu na rok 2010

 

d) kalkulaci a cenu vodného a stočného pro rok 2010 tak, že cena vodného je stanovena
na Kč 39,60 včetně DPH a cena stočného je stanovena na Kč 25,60 včetně DPH.

 

e) OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města

 

f) Dodatek č. 1 OZV č. 2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

g) Dodatek č. 1 OZV 2/2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy

 

h) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 836/7 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 729/16695, za cenu 410.000,- Kč
manželům Václavu a Miroslavě Špačkovým, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu  jejím podpisem

 

ch) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/1 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 726/16695, za cenu 410.000,- Kč
manželům Milošovi a Blance Nekvapilovým, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 i) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 836/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 894/16695, za cenu 500.000,- Kč

manželům Milanovi a Kláře Slovíkovým, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 j) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/12 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 898/16695, za cenu 500.000,- Kč

manželům Petrovi a Daně Smolovým, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 

 k) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 836/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 902/16695, za cenu 500.000,- Kč

paní Ivance Peškové, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 l) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/11 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 455/16695, za cenu 230.000,- Kč

panu Pavlu Hlavenkovi, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

m) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky 837/5 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 836 a 837 a spoluvlastnického  podílu na pozemku č. parc. 1777/6 o velikosti podílu 457/16695, za cenu 230.000,- Kč

paní Aleně Hlavicové, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy

a pověřuje starostu jejím podpisem

 

 n) prodej pozemku p.č. 132/2 o celkové výměře 161 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybraným zájemcům manž. Štumpovým a ing. B. Čučelovi za navrženou cenu Kč 350,-/m2

 

 o) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Ing. Pavlínou Štumpovými, bytem Olbrachtova 1054/36, 140 00 Praha 4 – Krč o prodeji pozemku č. parc. 132/5 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 27.650,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

 

 p) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Bohumilem Čučelou, bytem Stříbrná Lhota 959, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 132/2 v k.ú. Stříbrná Lhota za  dohodnutou cenu 29.050,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

 

q) prodej pozemku p.č. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci firmě Nikom a.s. za navrženou cenu Kč 1.500,-/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Nikom, a.s. Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 1965/84 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 10.500,- Kč a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

 

 r)  bezúplatný převod pozemku č. parc. 374/2 v k.ú. Stříbrná Lhota od vlastníka Česká republika.

 

s) schvaluje koupi pozemku č. parc. 770/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy od manželů Čeledových za cenu 50,- za 1 m2, tj. celkem 1500,- Kč s tím, že Město Mníšek pod Brdy uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí.

 

t) vypsání záměru na prodej pozemků č. parc. 1766/81 a č. parc. 1766/82 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci AJK Sdružení s.r.o. za cenu 2100,- Kč/m2

 

u) prodej pozemků č. parc. 876/1, 876/11, 877/1-8 v kat. území Mníšek pod Brdy ŘSD ČR za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměry prodávaných pozemků nebo jejich částí budou upřesněny geometrickým plánem.

 

v) zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 72 v kat. území Mníšek pod Brdy od PF ČR.

 

w) bezúplatný převod motorového vozidla Škoda Fabia 1,4, RZ 1S68924 z majetku Policie ČR do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví

 

 

x)  vypsání záměru prodat vozidlo Tatra T 805 předem vybranému zájemci panu Jaroslavu Čermákovi, bytem Jana Šťastného 591, Mníšek pod Brdy za cenu Kč 40.000,-

 

y) snížení poplatku z prodlení u dluhu nájemného paní Schejbalové na částku ve výši 100 % tohoto poplatku. V případě úhrady dlužného nájemného Město Mníšek pod Brdy stáhne žalobu.

 

z) nový název ulice v lokalitě léčebny Magdaléna o.p.s., na pozemcích č. parc. 2665/9, 2665/3, 2665/4 – ulice „VČELNÍK“

  

3) ukládá:

 

a)radě města vyvolat jednání k zajištění řešení vysoké hladiny vody v šachtě vodního zdroje ve Velké Hraštici ve spolupráci s VAK Beroun, 1. SčV, a.s. a Svazkem obcí VOK.

  

4) neschvaluje:

 

a) přijetí daru stavby altánu od pana Petra Vlčka

 

5) bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti MÚ a RM

 

b) zprávu FV

 

c) plnění rozpočtu r. 2009 k 31.10.2009

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.,v.r.

místostarosta                                                                           starosta

 

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět