Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 21 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 17.9.2009

Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
ze dne 17.9.2009
 
Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, MUDr. Markéta Nováková, Ing. Karel Vejmola, Bc. Marie Šretrová, Ing. Tomáš Pallagy, Luboš Tomiska, Petr Balíček, Alena Štamberková, Stanislav Jirota,
 
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany a zahájil zasedání zastupitelstva v 17:15 hod.         
Zastupitelstvo je usnášeníschopné - přítomno 10 zastupitelů.
 
Jednání začíná volbou zapisovatelky, ověřovatelů a návrhové komise.
Do těchto funkcí jsou navrženi:
zapisovatelka - Jaroslava Svitálková
ověřovatelé zápisu – Stanislav Jirota, Marie Šretrová
do návrhové komise – Markéta Nováková, Tomáš Pallagy
Hlasování PRO schválení navržených do všech funkcí najednou          
PRO 9             Nepřítomen 1
 
Program –  pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.
Po schválení programu bude následovat zpráva o činnosti rady města a městského úřadu a veřejná schůze. Je připraven program v následujících bodech:
1. Změna OZV 1/2009
2. Rozpočtové opatření č. 4/2009
3. Majetkové záležitosti
4. Různé
 
Pan starosta informuje zastupitele, že je jim předkládána nová dopracovaná varianta rozpočtového opatření, které se má projednávat v bodu 2. Jsou tam zapracovány některé položky navíc, oproti materiálu, který byl dodán s materiály před týdnem.
Dále pan starosta navrhuje doplnění programu:
-         prodej kinotechnického zařízení z bývalého kina – rád by zařadil tento bod na začátek jednání, hned po veřejné schůzi jako bod 1)
Hlasování PRO  schválení doplněného bodu – prodej zařízení z bývalého kina
PRO    10
 
-         doplnění bodu - majetkové záležitosti o projednání nákupu hasičského vozidla pro SDH Stříbrná Lhota, předběžně je tento nákup již zapracován do upraveného RO č. 4
            nákup hasičského vozidla pro
Hlasování PRO schválení doplněného bodu – nákup hasičského vozidla
PRO 10
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje program zasedání ZM 17.9.2009.
Hlasování PRO schválení celého upraveného programu           PRO    10
 
Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
Přednáší pan starosta.
RM zasedala od posledního zastupitelstva 2x.
projednala kromě jiného nákup vozidla pro SDH Stříbrná Lhota, schválila probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení na Stříbrné Lhotě a v Rymáňské ulici. RM vzala na vědomí rozhodnutí ministerstva zemědělství o upravení harmonogramu výstavby kanalizace a vodovodu Rymáně. Rozhodlo se o provozu WC na náměstí za trafikou pana Cihelky.
 
Příchod pana Zápala v 17:20 – přítomno 11 zastupitelů
 
Dále pan starosta podává informace z odboru správy majetku a investic
        výstavba kanalizace ve spodní části Rymáně a na Hladovém vrchu bude pokračovat v prvním pololetí 2010, bude součástí rozpočtu příštího roku,
        kanalizace Kvíkalka - Lipka - práce byly zahájeny, probíhají podle plánu, od pondělí příštího týdne se  začnou realizovat přípojky k jednotlivým uživatelům.
        Opravená komunikace v ulici Jana Šťastného.
        V pátek tj. zítra dojde k výběru dodavatele prací rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová.
        Byl vyhotoven projekt parkování na Starém sídlišti a nyní se zpracovává parkování v ulici 9. května.
        Oriol, projednává se stavební povolení na bytové domy a je vydáno na MŠ – kruhovou.
         
Město obdrželo dotaci na akci kanalizace - Kvíkalka a na obnovu zeleně na náměstí – a to na obnovu kaštanové aleje.
Tento týden podáme další žádost na obnovu náměstí F.X.Svobody a na zateplení MŠ
9. května a na Pivovárku.
 
Veřejná schůze
Ing. Vejmola – informuje zastupitele, že v těchto dnech dostávají nájemníci do schránek oznámení o jednostranných úpravách nájemného o 100 % ze zákona a rada města schválila zvýšení o 46 % to znamená celkové zvýšení 146%, což je velice razantní a žádá, aby se s tím město nějak zabývalo a s touto situací se vyrovnalo a nájemníkům nějak pomohlo.
Dále Ing. Vejmola doporučuje, aby se přidal jeden mobilní WC do areálu Skalka – teď je tam jeden a to je málo.
 
Pan starosta – velké zvýšení nájemného si uvědomuje a zařadí toto téma na jednání příští rady města k přehodnocení.
 
příchod - Jiří Vlček – přítomno 12 zastupitelů
 
Paní Brzorádová (několik dotazů)
– Zámek je opraven, atraktivní, prodávají se tam sady pohledů – dotaz, zda by bylo možné hezkými pohledy víc zásobovat také poštu nebo prodejny tabáku. Všichni turisté nedojdou až na zámek, aby si koupili kvalitní pohlednice.
 
- Dotaz na pana Jirotu ohledně jízdních řádů – jízdní řády jsou k dispozici ke koupení na MÚ, ale je třeba, aby byly i na zastávce k dispozici ke koupení třeba v novinovém stánku nebo
v papírnictví.
 
- Paní Brzorádová zopakovala poznámku, aby plakátky na zastupitelstvo byly jinak barevné, než reklamy na jiné akce – je to nepřehledné.
 
- Žádá, aby byly sdělovány výsledky soudních sporů, které Město vede

- Rozhlas v poslední době je k ničemu, nedej Bůh, kdyby měl občany  před něčím varovat. Špatně odvedená práce firmy, která to instalovala.
 
- poznámka paní Brzorádové k tomu, že občané, kterých se týká výstavba vodovodu a kanalizace by měli být informováni včas o tom, kdy budou muset mít připravené peníze na platby s tím spojené. Finance mají mnozí na vinkulovaných vkladech a potřebovali by mít čas na to, aby se mohli peníze připravit a případně včas převést.
Odpověď - pan starosta – nelze říct dopředu, na koho kdy přesně dojde řada. První se bude dělat ulice Lhotecká podle projektu Kvíkalka – Lipka.
 
- poznámka paní Brzorádové – někdo ve Zpravodaji měl návrh, aby se prostor pod kostelem nechal na sáňkování pro děti – to by jezdily rovnou do silnice
 
Odpovědi
– k pohlednicím – v současné době se doprodávají staré zásoby, které byly na úřadě ve velkém množství. Jsou ale již zastaralé a Město by mohlo příští rok zadat výrobu nových pohlednic, aby se nabídka obohatila.
 
- k jízdním řádům – odpovídá pan Jirota  –k 1.9.09 dal dopravce 6 tisíc jízdních řádů do trafik, byly to souhrnné jízdní řády – přehledy, nejsou tam všechny zastávky, na podobný problém upozorňovala i pokladna MÚ. Je zařízeno, že úplné jízdní řády se pošlou paní Maškové mailem na úřad a tam také jsou k dispozici k zakoupení. Během roku probíhá 4 nebo 5 celostátních změn jízdních řádů.
Ing. Vejmola – poznámka - může to být podnikatelská aktivita pana Cihelky, prodávat jízdní řády.
pan starosta – na webových stránkách města jsou vždy aktuální kontakty na jízdní řády.
 
- k bezdrátovému rozhlasu - před 3 týdny se úplně rozsypal a teď asi 5 dní probíhá oprava, vyměňují se celá hnízda.
Město už neinvestuje na rozšiřování rozhlasu, je to hodně drahá záležitost, ročně zaplatí město kolem sta tisíc na údržbu rozhlasu.
 
- k soudním kauzám – informace může Město poskytnout, až bude aktuální konec soudních sporů, soudy stále nejsou ukončeny.
 
Paní Pallagyová – dotaz, zda se počítá s opravou silnice – od areálu Optrealu k vojenskému domu, je tam velký provoz těžkých aut a už to nevypadá jako silnice.
Pan starosta – letos se s tím nepočítá, byla by to zbytečná práce a zbytečně vynaložené finanční prostředky.
Paní Pallagyová - všechna těžká technika jezdí spodem a jsou rozbité všechny obrubníky.
pan starosta – to jsou důsledky špatného projektu nad lokalitou Optreal, nikoho nenapadlo udělat přímou komunikaci z Řevnické.
Ing. Pallagy - ona tam je, ale je jednosměrná.
Diskuse o špatném řešení. Možná částečná úprava v příštím roce – alespoň nějaké zpevnění.
 
Pan Bezecný – říká, že je starý silničář, ale co se dnes děje v Mníšku, to není možné – špatně odvedená práce na nových chodnících, nejsou tam žádné základy, chodníky se propadají -  třeba Nádržní, už začíná praskat. Jsou to vyhozené peníze, když to neumějí, ať si vezmou odborníky.
Jejich strana chtěla a prosazovala, aby za špatnou práci ručili politici svým majetkem.
Výzva pro starostu, aby opravy zaplatil ze svého.
Pan starosta – ze smluv plynou záruční lhůty.
 
Konec veřejné schůze.
Pokračování dle připraveného a schváleného programu
 
1) Prodej kinotechnického zařízení
Pro zastupitelstvo připravil a přednáší pan Navrátil – vedoucí OKS.
Zastupitelstvo na červnovém zasedání odsouhlasilo prodej budovy bývalého kina.
 Město oslovilo Asociaci provozovatelů kin s nabídkou odkupu a převzetí kinotechnických zařízení. Jedná se především o dva promítací přístroje MEO5XB, vybavené horizontální xenonovou výbojkou 1600 W, filmový pás 35 mm, dále diaprojektor 8,5 x 8,5 mm a promítací přístroj Meopton, filmový pás 16 mm. Všechny přístroje i další vybavení jsou technicky i morálně zastaralé a jejich další využití je na hranici životnosti či pouze pro potřebu náhradních dílů. Některá další zařízení, jako např. zesilovače AKT jsou již prakticky nepoužitelná a nepřenositelná.
Stav, možnost dalšího užití kinotechniky byla konzultována s odborníky výrobce, tedy Meopta a.s. Přerov a také servisní společností Kinotechnika s.r.o., která na strojích pravidelně prováděla revize. Jejich stanoviska se shodují – morálně i technicky zastaralé přístroje, které bez dalších, poměrně nákladných investic není možné dál spolehlivě využít pro současnou, zejména zvukem a svítivostí, kvalitní projekci. Cenu odhadují v maximální výši 18 až 20 tisíc korun českých

Ing. Vejmola – pokud má někdo zájem o koupi, tak ať se to za  20 tisíc prodá, ale všechno, ať nám to tady nezůstane.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej kinotechnického zařízení bývalého Městského kina Mníšek pod Brdy a to za cenu nejméně 20.000,- Kč.
Hlasování         PRO 12

2) změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místním poplatku
za provoz systému TKO
návrh předkládá vedoucí finančního odboru, změna se týká článku č. V – splatnost poplatku. Důvodem změny je to, že v první polovině ledna nejsou uzavřené poplatky z předešlého roku a v důsledku toho není možné vystavit předpisy pro stávající rok a platby vybrané bez předpisů nelze párovat s dodatečně vystaveným předpisem.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu OZV 1/2009, čl. V – splatnost poplatku :
    1) Poplatek je možné uhradit:
    a) jednorázově v období od 15.1. do 30.4. příslušného kalendářního roku
    b) ve dvou stejných splátkách a to vždy od 15.1. do 30.4. a 30.6. příslušného kalendářního 
         roku
Hlasování         PRO 12
 
 
 
3) RO č. 4/2009
Rozpočtové opatření řeší přesuny v položkách, týkají se věcí:
oprava dětského hřiště,
dotace na pořízení CZECH POINTu,
dotace na obnovu areálu Skalka,
v kapitálových příjmech – prodej pozemků, oprava prodej budovy kina,  
přesuny v rámci nákladů na volby do EU – dotace upřesnění výdajů
Dotace na knihovny mníšek a Stříbrná Lhota
Oprava položky odměny - Zastupitelstvo
Jde o účetní operace, účetní změny a příjmy dotací.
Poslední dvě položky připraveného RO se týkají bodů, které budou ještě dnes na ZM projednány později a proto teď pan starosta navrhuje schválit připravené RO bez posledních dvou položek. (asanace skládky – podíl na výstavbě ochranné zdi a pořízení hasičského vozu).
 
Pan Jirota dotaz – RO řeší finance získané prodejem bývalého kina – 3 mil. 
Bývalo dobrým zvykem, když se schválil nějaký příjem, tak se schvalovalo do jaké kapitoly se peníze převedou – a tyto peníze měly  být ponechány na rekonstrukci budovy MÚ, pan Jirota navrhuje, aby to takto bylo převedeno.
Starosta - toto rozpočtové opatření upravuje jen příjem peněz, který byl špatně zaúčtován, neřeší použití.
Ing. Vejmola – tyto peníze musí  jít jen do budovy MÚ
Pan starosta – z položky na kterou je to převáděno není účtován žádný výdej.
 
Diskuse pan starosta – pan Jirota o přehledu finančních prostředků ke dni 17.9.09
K použití je 3 677 559,- korun, pokud odečte 3 mil. na opravu budovy zbývá 677 559,- korun a v této situaci je hazard nakupovat hasičské vozidlo – navrhuje aby se to pořádně vysvětlilo,
Nákup vozidla pro hasiče je asi v této situaci nezodpovědný.
Pan Zápal - rozumí pohledu pana Jiroty, ale souvisí to s něčím jiným, přijde ještě řada jiných plateb a v nich bude 3 mil Kč z prodeje a je ošetřeno rozhodnutím ZM, že ty peníze musí zůstat.
Mělo by se to řádně rozebrat až při přípravě rozpočtu pro příští rok.
Pan Jirota - není optimista a nemyslí si, že zbydou Městu 3 mil.
Chce aby ty peníze byly uloženy po celou dobu někde na zvláštním účtu.
 
Příchod pan Keyř – 18:05 přítomno 13 zastupitelů
 
Pan starosta s paní Šibřinovou (vedoucí FO)  přemýšleli, v jakém rozsahu připraví RO č. 4.
Schválně to připravili takto. Aby byl přehled vypovídající, muselo by být předloženo přesné plnění k tomuto datu.
Do příštího ZM připraví RO č. 5 s tím, že se sejde FV a probere ho předem, některé výdaje se budou muset škrtnou. Bude nějaký výpadek. 9,8 mil příjem nebude, reálný odhad je 7,5 mil. příjem.
 
Pan Jirota – chtěl by, aby se začalo s přípravou rekonstrukce MÚ
Pan starosta navrhuje přijmout v tomto smyslu usneseni – pověřit radu přípravou.
Pan Jirota – budova potřebuje kromě jiného udělat novou střechu včetně krovu.
Pan Keyř – mělo aby se najít všechno, co bylo už kdy připraveno a pak se dohodnout , co se bude vlastně dělat.
Jirota – to se tím myslí – ano najděme projekt a bavme se o něm.
 
 
Návrh usnesení:
ZM pověřuje RM zahájením přípravných prací na rekonstrukci budovy MÚ. (sumarizace stávajících podkladů atd.)
Hlasování         PRO 13
 
Nyní starosta navrhuje schválení RO č. 4/2009 bez posledních dvou bodů.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009.
Hlasování         PRO 13
 
Poslední položka rozpočtového opatření – pořízení hasičského vozu pro SDH Stříbrná Lhota
 
Pan Jeřábek vysvětluje proč potřebuje SDH SL nové vozidlo.
Obec Dobrá Voda u Hořic prodává hasičské vozidlo za180 tis.
SDH by na tuto koupi přispěl 50ti tisíci ze svého rozpočtu, zbytek by doplatilo Město.
Vozidlo, které teď sbor má je z r. 59, zastaralé – vyžaduje již opravy, vůz má spíše historickou cenu.
Vozidlo, které nabízí Dobrá Voda u Hořic k prodeji je značky ROSS VIZA, je upravené na hasičský speciál.
Pro oblast Mníšku je vhodné, lze ho parkovat v nové zbrojnice, delší se tam nevejde. Jedná se o výhodný nákup, je ve velice dobrém stavu.
Hasiči ve SL jsou si vědomi, že finanční situace je tíživá, proto chtějí přispět svým podílem. Dále lze domluvit prodej i na splátky. V příštím roce by se mohla prodat jejich Tatra,  nabídla by se k prodeji sběrateli – za asi 40 tis a tyto peníze by se také zase vrátily do rozpočtu města. Je to rozhodnutí na delší časové období. Jednotka je zařazena v systému CO.
Současní majitelé prodávaného vozidla ho prodávají protože se jim nevejde do nové zbrojnice, kterou si postavili.
 
Pan Vlček - doplňuje – zásahová jednotka nebude vyjíždět mimo katastr města. Starosta nepodepsal ani jednu smlouvu s hasiči. Jaká je koncepce PO města?
Pan starosta – na Stříbrné Lhotě je jedno auto na odpis a má pocit že by se mělo nahradit.
Nesouvisí to se smlouvami pro hasiče.
Diskuse o financování hasičů – mzdové náklady.
Město nechce proplácet mzdově výjezdy mimo katastr obce.
Je tu stále rozpor mezi dobrovolností a tím, že by měla být činnost finančně hrazena.
 
Pan Jirota – váží si toho, jak dali hasiči dohromady knihovnu a zbrojnici ve SL.
obává se ale zda se nové auto do hasičárny vejde.
Odpověď pan Jeřábek  - vejde,  to je právě ten problém,  že málo které auto se tam vejde, ale tohle ano. Auto může být max. 6,5 m a tohle má 6m.
 
Pan Jirota - něco se koupit musí, jinak budou bez vozidla. Souhlasí, pokud nebudou hasiči z Rymáně chtít další auto.
Ing. Vejmola – i za svého fungování na úřadě měl problém pochopit jak vlastně fungují hasiči, všichni pracovali super, ale nikdy nepracovali dohromady jen na pouti – myslí si, že by opravdu měla být nějaká koncepce.
Chtěl by, aby mu to někdo vysvětlil, když pan Vlček říká, že to nezapadá do mníšecké koncepce.
 
Ing. Pallagy – jaké je to auto?
Pan Jeřábek - ROSS VIZA upravený podvozek z Tatry V3S z roku 1996.
 
Pan Keyř – má taková podobná auta dvě – je pro hasiče jak ušité – lehký vůz, „leze po skalách“, všechny díly jsou dostupné, auto pro kutily – pro ně ideál.
 
Pan Vlček – k vozidlu nemá co říct – nezná ho, má prý problém zajistit lidi na výjezdech.
Musíme rozlišovat zásahovou činnost a spolkovou činnost. S Mníškem vyjíždějí i Stříbrnolhotetští.
 
Pan Zápal – přičetl ke cti hasičům ze Stříbrné Lhoty, že postavili ve svém volném čase zbrojnici a knihovnu  – zvedne pro to ruku.
 
Pan Jeřábek – v r. 2008 se SL hasiči podíleli na 26 událostech -  15x samostatně a 11x doplňovali Mníšek
V r. 09 celkem bylo 24 účastí na výjezdu z toho 11x samostatně a 13x doplňovali Mníšek. Vždy 2-3 členové.
 
Pan Vlček – co je to samostatně?
Pan Jeřábek – jako samostatná jednotka.
Pan starosta ukončil diskusi a navrhuje hlasovat o návrhu usnesení:
 
ZM schvaluje nákup hasičského vozidla ROSS VIZA od Obce Dobrá Voda u Hořic pro potřeby SDH Stříbrná Lhota.
Hlasování         PRO12                         1 nepřítomen
 
Návrh usnesení:
ZM Schvaluje doplnění rozpočtového opatření č. 4/2009 o položku pořízení hasičského vozu – SDH Stř. Lhota -  130 tisíc.
Hlasování         PRO 11                      1 nepřítomen                1 se zdržel
 
 
Pan Vlček – ZM by mělo řešit doplatek na vozidlo - 50 tis., jestli to přijme jako dar nebo to bude jako spoluvlastnictví.
 
Pan starosta – přijetí daru je v  kompetenci RM.
Prodej stávajícího vozidla se bude řešit na některém z příštích zasedání ZM.
 
V celém připraveném rozpočtovém opatření zbývá projednat ještě jedna položka – ochranná zeď u skládky v Dolíkách. Důvodová zpráva je připravena v materiálech.
Při rekultivaci skládky  bylo jedním z řady problémů, že se musel měnit projekt, zřejmě bylo špatné zaměření výšky skládky, skládka je podle projektu, ale bylo špatně změřeno. K paní Pečené pronikalo velké množství vod, co se spláchlo ze skládky – problémem byla statika – to řešila prováděcí firma na své náklady a druhou  věcí bylo odstranění těch dešťových vod. Při každém dešti byl problém, řešilo se tím způsobem – vystavět ochrannou zeď, která pozemek ochránila od náplav, srážkových vod, splachů, - příspěvek ze strany Města je 350.000,-
Diskuse, proč je v RO č. 4 částka 400 tis na investiční podíl na výstavbě zdi.
Diskuse o správné částce, která má být v RO – po upřesnění mezi panem starostou a vedoucí FO se dospělo ke správné částce 200 tis.
 
 
Pan Vlček – kdo tu zeď bude budovat?, je projekt atd.
 
Pan starosta - To vše si zajistí paní Pečená – a město pouze přispívá finančně. Je to zmíněno ve smlouvě. Pečení provedou výstavbu ochranného plotu a toto je ochrání a dále nebudou po městu nic víc požadovat.
Pan starosta dává hlasovat o návrzích usnesení:
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění svahu opěrným systémem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Alenou a Miroslavem Pečenými.
a
ZM schvaluje upravení RO č. 4/2009 o doplněním částky 200 tis Kč – v souvislosti s asanací skládky.
Hlasování         PRO 12           Zdržel se 1
 
4) Majetkové záležitosti
Důvodovou zprávu a jednotlivé body představuje tajemnice paní Landová.
4)1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k prodeji formou výběrového řízení pozemky v Mokrém, které ÚP plán neřeší. Jsou určeny k využití ve stávající kultuře.
Pan Zápal uvažuje, zda město nabízené pozemky nebude potřebovat a zda by se nemělo tedy do VŘ přihlásit.
Po krátké diskusi návrh usnesení (2d)a):
ZM bere na vědomí informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce k prodeji pozemků č. parc. 2702//3 orná půda o výměře 2683 m2, č. parc. 2702//4 orná půda o výměře   320 m2, č. parc. 2703//4 trvalý travní porost   o výměře 123 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy formou výběrové řízení.
Hlasování         PRO 13
 
4)2) Pan Šafařík a pan Krákora žádají o vzdání se nároku města na pozemek č. parc. 72 o výměře 22m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Bod pro komplikovanost odložen
 
Návrh usnesení:
ZM pověřuje RM jednat s panem Alešem Krákorou a panem Štěpánem Šafaříkem o uzavření Darovací smlouvy v souvislosti se  vzdáním se nároku Města Mníšek pod Brdy na pozemek č. parc. 72 o výměře 22 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 10           nepřítomni 3
 
4)3) Dořešení komunikace v katastru Rymáně
Na základě dohody mezi majiteli nemovitostí v lokalitě Za kolejemi směrem na Zahořany je předkládán návrh darovací smlouvy na finanční částku Kč  44600,-. Tato částka musí být výhradně použita k účelu odkoupení pozemků pro přístupovou cestu k nemovitostem dárců.
Na tuto darovací smlouvu navazuje smlouva kupní za částku Kč 44.600,-
Návrh usnesení 2e) a 2f)
ZM schvaluje přijetí daru a schvaluje darovací smlouvu mezi dárci Dagmar Balounovou, bytem Konopišťská 161/2, 100 00 Praha 10, Ing. Jaroslavem Jandou a paní Ing.Alenou Jandovou, oba trvale bytem 9. května 837, 25210 Mníšek pod Brdy, Bohumilou Kupsovou, bytem Mánesova 1612/79, 120 00 Praha 2,  Petrou Machovskou, bytem Bělocerkevská 1298/22, 100 00 Praha 10, Jindřichem Pokorným, bytem Dolomitová 266/12, 159 00 Praha 5, RNDr. Jaromírem Rybníčkem, CSc. a Jaruškou Rybníčkovou, oba bytem Jasná 1341/11, 147 00 Praha 4, Jiřím Ryvolou, bytem Urbanova 1305/11, 142 00 Praha 4, Ing. Miroslavem Skořepou a Marií Skořepovou, oba bytem Příběnická 981/4, 130 00 Praha 3, Ing. Jiřím Staralem, bytem Borovanského 2207/4, 155 00 Praha 5, Josefem Toulou a Hanou Toulovou, oba bytem Jeremenkova 957/84, 147 00 Praha 4, Milošem Winzigem, bytem Přípotoční 888/29, 101 00 Praha 10, Ing. Jarmilou Nýdrlovou, bytem Průběžná 1800/47,
100 00 Praha 10, Ing. Miloslavem Zelenkou, bytem Vožická 23, 148 00 Praha 4 a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
 
ZMschvaluje uzavření kupní smlouvy   na pozemek č. parc. 274/21, 274/22, 274/23, 274/4 a 274/5 v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy mezi panem Petrem Zamazalem, trvale bytem Ke Škole 863, 252 10 Mníšek pod Brdy, paní Hanou Zamazalovou, trvale bytem 9.května 546, 252 10 Mníšek pod Brdy, paní Marií Dymákovou , trvale bytem Skalecká 519, 252 10 Mníšek pod Brdy, paní Růženou Kochollovou, trvale bytem Jana Šťastného 546, 252 10 Mníšek pod Brdy, panem  Ing.Jaroslavem Jandou a paní Ing.Alenou Jandovou, oba trvale bytem 9. května 837, 25210 Mníšek pod Brdy a Městem Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy poté co dárci složí finanční částku 44 600,-Kč na účet města.
 
Hlasování         PRO 10            nepřítomni 3
 
 
4)4) Pozemkový fond ČR předkládá městu smlouvu o bezúplatném převodu pozemků
Návrh usnesení 2g)
smlouvu č. 1007990981 o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Na Město Mníšek pod Brdy a to na pozemky č. parc. 16/1, 16/3, 737/7, 880, 1032/3, 1258/4, 2208/27, 2713/36, 2713/40, 2812/3, 2894, 2903, 2906, 2908/8, 2915/9, 2915/11, 2936, 2937 v kat. území Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
Hlasování         PRO 10           nepřítomni3
 
 
4)5) Prodej bytů v bývalém vojenském domě č.p. 836-837
Na základě doplnění usnesení ZM ze dne 25.6.09 byly rozeslány průvodní dopisy s nabídkou na prodej bytů v č.p. 836/837 a návrhy smluv se schválenými podmínkami prodeje těchto bytů.
ZM jsou předkládány nové návrhy smluv na prodej bytů.
O návrzích usnesení bude hlasováno hromadně.
Návrhy usnesení: ZM schvaluje:
h) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 904/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/12, za cenu 500.000,- Kč
paní Dobromila Dubinová, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 ch) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 904/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/9, za cenu 500.000,- Kč
manželé Jaroslav a Alena Jandovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 i) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 729/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/7, za cenu 410.000,- Kč
manželé Václav a Miroslava Špačkovi, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 j) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 727/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/10, za cenu 410.000,- Kč
manželé Ing. Antonín a Zita Hosnedlovi, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 k) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 736/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/4, za cenu 410.000,- Kč
manželé Ján a Jana Šugárovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 l) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 726/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/10, za cenu 410.000,- Kč
manželé Jaroslav a Mgr. Hana Kedajovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 m) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 454/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/5, za cenu 230.000,- Kč
pan Ing. Roman Kvíčala, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 n) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/8, za cenu 230.000,- Kč
manželé Ing. Karel Vejmola, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a Mgr. Alice Vejmolová, bytem Nová 824, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
o) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 455/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/11, za cenu 230.000,- Kč
manželé Ing. Jiří a Ivana Fojtíkovi, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 p) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 454/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/2, za cenu 230.000,- Kč
manželé Jan Čech, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy a Renata Čechová, bytem Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
q) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 455/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/8, za cenu 230.000,- Kč
pani Ing. Kateřina Šretrová, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
r) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 724/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/4, za cenu 410.000,- Kč pan František Pluhař, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
s) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 726/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/7, za cenu 410.000,- Kč manželé Josef a Alena Medkovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
t) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 902/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/9, za cenu 500.000,- Kč pan Ing. Petr Šavelka, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
u) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 897/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/6, za cenu 500.000,- Kč manželé Jiří a Miroslava Kubovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
v) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 726/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/1, za cenu 410.000,- Kč
pani Zdenka Sedliačiková, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
w) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 476/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/2, za cenu 230.000,- Kč
manželé Anna a Peter Konieczny, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
Hlasování         PRO 13
 
4)6) manželé Rážovi požádali o prodej části pozemku p.č. 6/7, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k.ú. Rymáně potřebného pro vybudování nádrže na tlakovou komunikaci.
K projednání připravena kupní smlouva s prodejní cenou Kč 350/m2.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej části pozemku č. parc. 6/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Rymáně a obci Mníšek pod Brdy za částku Kč 350,-/m2 předem vybraným zájemcům manž. Rážovým. ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Rážovými o prodeji pozemku č. parc. 6/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Rymáně a obci Mníšek pod Brdy za navrženou částku Kč 350,-/m2. (Tento pozemek vznikl oddělením z pozemku č. parc. 6/7).
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 12           nepřítomen 1
 
4)7) Žádost o prodej části pozemku č. parc. 281/1 cca 50 m2 v k.ú. Rymáně – paní Dvořáková.
RM nedoporučila tento prodej a postoupila žádost k projednání do ZM.
 
4)8) Žádost o prodej části pozemku 281/1 v k.ú. Rymáně – sousedé paní Dvořákové – manželé Macháčkovi rovněž požádali o odprodej části pozemku z důvodu možného zřízení plochy pro parkování.
Jedná se o chatovou oblast Na Obsinách – úzká komunikace.
RM prodej pozemku rovněž nedoporučila a předkládá žádost do ZM k projednání.
Návrhy usnesení pro obě žádosti:
ZM neschvaluje prodej části pozemku č. parc. 281/1 v k.ú. Rymáně předem vybranému zájemci paní Marcele Dvořákové .
 
ZM neschvaluje prodej části pozemku č. parc. 281/1 v k.ú. Rymáně předem vybraným zájemcům manželům Václavovi a Haně Macháčkovým.
 
Hlasování         PRO 13
 
Pan Keyř doporučuje, aby po dohodě s OSMI si mohli žadatelé nějak parkování upravit.
 
Na závěr pan starosta požádal o přijetí usnesení o vzetí na vědomí přednesené zprávy o činnosti RM a MÚ.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ a RM.
Hlasování         PRO 13
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Stanislav Jirota:
 
Bc. Marie Šretrová:
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 
Usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 17.9.2009
 
 
Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslava Svitálková
b) ověřovatele zápisu:  Stanislav Jirota, Bc. Marie Šretrová

c) návrhovou komisi:  MUDr. Markéta Nováková, Ing. Tomáš Pallagy

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 17.9.2009
 
b) změnu OZV 1/2009, čl. V – splatnost poplatku :
    1) Poplatek je možné uhradit:
    a) jednorázově v období od 15.1. do 30.4. příslušného kalendářního roku
   b) ve dvou stejných splátkách a to vždy od 15.1. do 30.4. a 30.6. příslušného kalendářního 
         roku
    
c) rozpočtové opatření č. 4/2009
 
d) varianta a) ZM bere na vědomí informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce k prodeji pozemků č. parc. 2702//3 orná půda o výměře 2683 m2, č. parc. 2702//4 orná půda o výměře   320 m2, č. parc. 2703//4 trvalý travní porost   o výměře 123 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy formou výběrové řízení.
  
e) přijetí daru a schvaluje darovací smlouvu mezi dárci Dagmar Balounovou, bytem Konopišťská 161/2, 100 00 Praha 10, Ing. Jaroslavem Jandou a paní Ing.Alenou Jandovou, oba trvale bytem 9. května 837, 25210 Mníšek pod Brdy, Bohumilou Kupsovou, bytem Mánesova 1612/79, 120 00 Praha 2,  Petrou Machovskou, bytem Bělocerkevská 1298/22, 100 00 Praha 10, Jindřichem Pokorným, bytem Dolomitová 266/12, 159 00 Praha 5, RNDr. Jaromírem Rybníčkem, CSc. a Jaruškou Rybníčkovou, oba bytem Jasná 1341/11, 147 00 Praha 4, Jiřím Ryvolou, bytem Urbanova 1305/11, 142 00 Praha 4, Ing. Miroslavem Skořepou a Marií Skořepovou, oba bytem Příběnická 981/4, 130 00 Praha 3, Ing. Jiřím Staralem, bytem Borovanského 2207/4, 155 00 Praha 5, Josefem Toulou a Hanou Toulovou, oba bytem Jeremenkova 957/84, 147 00 Praha 4, Milošem Winzigem, bytem Přípotoční 888/29, 101 00 Praha 10, Ing. Jarmilou Nýdrlovou, bytem Průběžná 1800/47,
100 00 Praha 10, Ing. Miloslavem Zelenkou, bytem Vožická 23, 148 00 Praha 4 a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
 
f) schvaluje uzavření kupní smlouvy   na pozemek č. parc. 274/21, 274/22, 274/23, 274/4 a 274/5 v kat. území Rymaně a obci Mníšek pod Brdy mezi panem Petrem Zamazalem, trvale bytem Ke Škole 863, 252 10 Mníšek pod Brdy, paní Hanou Zamazalovou, trvale bytem 9.května 546, 252 10 Mníšek pod Brdy, paní Marií Dymákovou , trvale bytem Skalecká 519, 252 10 Mníšek pod Brdy, paní Růženou Kochollovou, trvale bytem Jana Šťastného 546, 252 10 Mníšek pod Brdy, panem Ing.Jaroslavem Jandou a paní Ing.Alenou Jandovou, oba trvale bytem 9. května 837, 25210 Mníšek pod Brdy a Městem Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy poté co dárci složí finanční částku 44 600,-Kč na účet města.
 
g) smlouvu č. 1007990981 o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Na Město Mníšek pod Brdy a to na pozemky č. parc. 16/1, 16/3, 737/7, 880, 1032/3, 1258/4, 2208/27, 2713/36, 2713/40, 2812/3, 2894, 2903, 2906, 2908/8, 2915/9, 2915/11, 2936, 2937 v kat. území Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
 
h) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 904/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/12, za cenu 500.000,- Kč
paní Dobromila Dubinová, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 ch) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 904/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/9, za cenu 500.000,- Kč
manželé Jaroslav a Alena Jandovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 i) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 729/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/7, za cenu 410.000,- Kč
manželé Václav a Miroslava Špačkovi, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 j) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 727/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/10, za cenu 410.000,- Kč
manželé Ing. Antonín a Zita Hosnedlovi, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 k) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 736/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/4, za cenu 410.000,- Kč
manželé Ján a Jana Šugárovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 l) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 726/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/10, za cenu 410.000,- Kč
manželé Jaroslav a Mgr. Hana Kedajovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 m) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 454/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/5, za cenu 230.000,- Kč
pan Ing. Roman Kvíčala, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 n) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 464/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/8, za cenu 230.000,- Kč
manželé Ing. Karel Vejmola, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a Mgr. Alice Vejmolová, bytem Nová 824, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
o) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 455/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/11, za cenu 230.000,- Kč
manželé Ing. Jiří a Ivana Fojtíkovi, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
 p)  smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 454/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/2, za cenu 230.000,- Kč
manželé Jan Čech, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy a Renata Čechová, bytem Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
q) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 455/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/8, za cenu 230.000,- Kč
pani Ing. Kateřina Šretrová, bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
r) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 724/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/4, za cenu 410.000,- Kč pan František Pluhař, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
s) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 726/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/7, za cenu 410.000,- Kč manželé Josef a Alena Medkovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
t) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 902/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/9, za cenu 500.000,- Kč pan Ing. Petr Šavelka, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
u) smlouvu o převodu vlastnictvíbytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 897/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 837/6, za cenu 500.000,- Kč manželé Jiří a Miroslava Kubovi, oba bytem 9. května 837, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
v) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 726/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/1, za cenu 410.000,- Kč
pani Zdenka Sedliačiková, bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
w) smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 476/16695 na pozemku p.č. 1777/6 pro vlastníky BJ 836/2, za cenu 230.000,- Kč
manželé Anna a Peter Konieczny, oba bytem 9. května 836, 252 10 Mníšek pod Brdy
a pověřuje starostu jejím podpisem
 
x) prodej části pozemku č. parc. 6/7 o výměře 5 m2 v k.ú. Rymáně a obci Mníšek pod Brdy za částku Kč 350,-/m2 předem vybraným zájemcům manž. Rážovým. ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Rážovými o prodeji pozemku č. parc. 6/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Rymáně a obci Mníšek pod Brdy za navrženou částku Kč 350,-/m2. (Tento pozemek vznikl oddělením z pozemku  č. parc. 6/7).
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
y) znění a uzavření Smlouvy o zajištění svahu opěrným systémem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Alenou a Miroslavem Pečenými.
 
z) schvaluje prodej kinotechnického zařízení bývalého Městského kina Mníšek pod Brdy a to za cenu nejméně 20.000,- Kč
 
c1) doplnění rozpočtového opatření č. 4/2009 o položku pořízení hasičského vozu – SDH Stř. Lhota - 130 tisíc.
 
c2) upravení RO č. 4/2009 o doplněním částky 200 tis Kč – v souvislosti s asanací skládky.
 
 
 
3) pověřuje

a) RM zahájením přípravných prací na rekonstrukci budovy MÚ. (sumarizace stávajících podkladů atd.)
 
b) RM jednat s panem Alešem Krákorou a panem Štěpánem Šafaříkem o uzavření Darovací smlouvy v souvislosti se vzdáním se nároku Města Mníšek pod Brdy na pozemek č. parc. 72 o výměře 22  m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy
 
 
4) neschvaluje:
 
a) prodej části pozemku č. parc. 281/1 v k.ú. Rymáně předem vybranému zájemci paní Marcele Dvořákové
 
b) prodej části pozemku č. parc. 281/1 v k.ú. Rymáně předem vybraným zájemcům manželům Václavovi a Haně Macháčkovým
 
 
5) bere na vědomí:
 
a) zprávu o činnosti MÚ a RM
 
b) na vědomí informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce k prodeji pozemků č. parc. 2702//3 orná půda o výměře 2683 m2, č. parc. 2702//4 orná půda o výměře   320 m2, č. parc. 2703//4 trvalý travní porost   o výměře 123 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy formou výběrové řízení.
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                               starosta
 

Vyvěšeno: 25. 9. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět