Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 20 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 11.8.2009

 

Zahájení zasedání v 17:05 hod

 

Přítomno 11 zastupitelů:
Petr Balíček, Alena  Štamberková, Jiří  Zápal, Bc. Marie Šretrová, Stanislav Jirota, Vlastimil Kožíšek, Ing. Petr Digrin Ph.D., František Keyř, Luboš Tomiska, Jiří Vlček, Ing. Karel Vejmola

 

Pan starosta Digrin přivítal přítomné zastupitele a občany a představil návrhy pro volbu zapisovatelky , ověřovatelů zápisu a návrhové komise:

Zapisovatelka – Jaroslava Svitálková

Ověřovatelé zápisu – Jiří Zápal a František Keyř

návrhová komise – Petr Balíček a Ing. Karel Vejmola

 

Všichni navržení funkce přijímají.

Hlasování pro zvolení navržených do funkce zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhové komise              PRO 11

 

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:

Po přednesení zprávy o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi bude následovat:

1) Přijetí dotace na akci Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová

2) Majetkové záležitosti

3) Různé ( pojmenování ulice, změna zásad pro přidělování  zahrádek, prominutí úhrady DD Korkyně)

 

Pan starosta požádal o ještě o doplnění programu v bodu - majetkové záležitosti – jako bod 2h záměr prodat pozemek pod bytovým domem 836/837 (tento záměr je třeba vypsat a je nezbytnou podmínkou pro hladký průběh prodeje bytů)

Hlasování pro schválení programu včetně doplnění          PRO 11

 

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Přednáší pan starosta Digrin.

Od posledního zasedání zastupitelstva 25.6. rada města  zasedla 3x. Kromě jiného RM projednávala studii rekonstrukce komunikací,  řešení parkování a dopravního značení na Starém sídlišti, nákup zásahového hasičského vozidla pro SDH Stříbrná Lhota, rozhodla  o zahájení rekonstrukce VO na Stříbrné Lhottě a v Rymáňské ulici – náhrada sloupů za nové, vybrala dodavatele na výstavbu klubovny v Rymaní a na rekonstrukci části chodníku na náměstí F.X.Svobody.

 

Další informace z OSMI:

dále probíhají práce na kanalizaci v Rymani, v září budou doasfaltovány poslední komunikace. Výstavba kanalizace ve spodní části Staré Rymáně, na Hladovém Vrchu a v Kamenném bude realizována v polovině roku 2010. Kolem 20.8. začnou práce na křižovatce Skalecká –Lhotecká, jedná se o výstavbu kanalizace a vodovodu. Koncem srpna – do 31.8. dojde k  předání stavby rekonstrukce ulice Jana Šťastného a chráněného přechodu ke škole.

V září bude zahájena oprava MŠ Nová

Informace o lokalitě Oriol - projednává se stavební povolení na bytové domy, projekční práce na MŠ jsou ukončeny. Město převzalo zpracovanou dopravní studii na Novém sídlišti a pasport komunikací města, což byl závazek firmy O.S. Real.

 

Informace o dotacích v roce 2009:

Město obdrželo informaci o přiznání podpory na výstavbu vodovodu a kanalizace Mníšek-Kvíkalka.

Město dostalo 280 tis na chráněný přechod a 250 tis. na obnovu zeleně.

Byla zahájena příprava žádostí do fondů ROP SK – na náměstí, do fondů SFŽP na zateplení MŠ 9. května a rovněž do fondů SFŽP na rekonstrukci Pivovárky.

 

Veřejná schůze

 

Ing.Vejmola upozornil na to, že po rekonstrukci ulice Jana Šťasného jsou velké výtluky na ulici Nová, - požadavek, aby se to spravilo.

Pan starosta – o problému se ví a už je objednána oprava.

 

Dále Ing. Vejmola upozorňuje na nefunkční retardéry na ulici Lhotecké u hřiště. Byly instalovány, když tam ještě nejezdily linkové autobusy, žádá odstranění alespoň jednoho retardéru.

Pan Jirota podporuje tento názor, dříve touto ulicí autobusy nejezdily a retardéry byly na zpomalení dopravy kvůli dětem, které běhaly na hřiště, ale teď tam byla zavedena linka a oba retardéry by  měly  zmizet.

 

Pan Keyř také připomíná, aby byla odstraněna značka zákaz zastavení u papírnictví na náměstí.

 

Bc. Šretrová – u zdravotního střediska  bylo vybudováno nové parkování, ale lidi to nevědí a stále parkují v příčných ulicích poblíž střediska.

Pan starosta – značky jsou připravené, ale nejsou nainstalované z důvodu dovolené údržbáře.

 

Pan Keyř – žádá, aby se udělalo šrafování na parkovací ploše před lékárnou, je tam příčné parkování a řidiči zastavují také podél protějšího obrubníku a příčně zaparkovaná auta pak nemohou vyjet.

 

Paní Stieberová – upozorňuje na zarostlou cestu na Stříbrnou Lhotu v úseku  mezi statkem a ke křížku.

Pan Keyř – tento problém je  na více místech např. na Oboře – doporučuje najmout stroj, který projíždí a zároveň umí řezat přečnívající křoví do cest, aby se nemuselo ručně motorovou pilou křoví a náletové stromky odstraňovat – je to práce, která zabere moc času.

 

Pan Kožíšek – něco se vyřeže – někde se to chemicky ošetřuje -„rundapuje“ – počítá se s nějakými úpravami. Letos je hrozný problém s trávou, 4 lidi se točí a bez přestání se někde seká.

 

Paní Dubinová – po stavebních úpravách na nových lokalitách nad Starým sídlištěm nejsou dokončeny práce a naopak to co tam bylo uděláno způsobuje, že dešťová voda unáší štěrk a kameny a ucpává kanály, kameny odstřelují na zaparkovaná auta – vzniká škoda, několik let neřešený odvodňovací žlab – zaneseno, zčásti zavezeno a trávou je zarostlé. Žádá o prozatímní řešení alespoň umístění příčného žlabu, který by vodu usměrňoval.

Dále ji nájemníci domu požádali, aby na zastupitelstvu požádala o řešení problému se psy pana Doležala. Psi neustálým štěkotem a rámusem obtěžují ve dne i v nočních hodinách. Lidé jsou zoufalí.

 

Pan starosta – k odvodnění – podobných míst k řešení je v Mníšku víc, v letošním roce se to při extrémní deštivém  počasí ukázalo – potřebuje to koncepční řešení, zatím se budou čistit kanalizační vpustě. Míst, kde by pomohl příčný žlab, je také víc.

Pan Zápal – v zóně 11a před řadovými domy je rest s nedořešenou komunikací – mohlo by se to znova otevřít a řešit tuto lokalitu celou najednou.

 

Paní Šretrová – ví, o čem paní Dubinová hovoří, podél silnice byl svod, ale pan Doležal to vše zavezl a teď dešťová voda nemá kam odtékat a teče všude možně.

 

Petr Balíček – požádal, aby označník města byl posunout blíž k Čísovicím a aby byla i tady udělána prořezávka kolem silnice.

Pan Kožíšek – na tomto místě za prořez odpovídá SÚS, ale letos se nedaří je k něčemu donutit.  Posunutí označníku je projednáno, čekáme na rozhodnutí.

Pan starosta – byla slíbena oprava silnice na Novou Ves, už to mělo být v podstatě opravené, ale zatím se nic neděje, jsou neprůlomní.

 

Pan Šimonovský – požádal zastupitele o vysvětlení, proč mu byl na minulém zasedání zastupitelstva schválen prodej pozemku č. parc. 389/2 v k.ú. Rymáně o výměře 55 m2 za jinou cenu, než stanovoval znalecký posudek, který si město předem vyžádalo.

Pan Zápal – zastupitelé se tak rozhodli z důvodu, aby se srovnaly ceny městem prodávaných pozemků.

Pan starosta – bylo řečeno, že zbytkové části pozemků budou prodávány minimálně za 350,- Kč/m2.

Pan Zápal – nikde není dáno, že zastupitelstvo schválí stejnou cenu, jaká je ve znaleckém posudku – znalecký posudek je pouze podklad k prodeji a případně k daňovým účelům.

 

Paní tajemnice Landová – kdyby nenechal posudek vypracovat pan Šimonovský, tak by ho zadalo město, ale náklady za vypracování posudku by stejně při prodeji byly připočteny k prodejní ceně za pozemek.

Kč 350/m2 byl většinový názor zastupitelů.

 

Pan Keyř – město prodává pozemky a podle toho, jakého jsou charakteru, stanovily se ceny 350,-,  700,- a víc. Pan Šimonovský předložil posudek, kde byla prodejní cena za metr nižší, ale zastupitelstvo se drželo toho, jak rozhodovalo v předchozích letech při prodejích obdobných pozemků.

 

Veřejná schůze ukončena v 17:45 hod

 

Pokračování zasedání dle programu.

 

1) Přijetí dotace na akci Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová

Město obdrželo 8.7.2009 rozhodnutím Výboru regionální rady dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v mníšku pod Brdy“. Vzhledem k termínu, který URR určilo pro administraci celé akce, je třeba řešit následující úkoly:

- přijmout usnesení o přijetí dotace

- pověřit starostu podpisem smlouvy o dotaci

- vyčlenit z rezervy prostředky na průběžné investiční financování

Jedná se o podobný způsob profinancování jako u skládky v Dolíkách. Bude vyhrazen speciální účet, přes tento účet budou probíhat veškeré platby na investiční akci v rámci rozpočtu celé akce.

Náklady celé akce budou přibližně 24 mil.

 

Pan Vejmola vyzývá k pečlivosti, spolupráci starosty s právníkem, aby nedošlo k žádné chybě, aby se nestalo, že dotaci pak poskytovatel nakonec nedá.

 

Pan Jirota varuje, zda si nebere město velké sousto financování přivaděče Baně a rekonstrukce MŠ Nová.

Diskuse o velikosti a financování projektu.

Komplexní informace jsou na internetu. Koncem září by se mělo začít.

Pan Keyř – minulé zastupitelstvo se zavázalo nechat dalšímu zastupitelstvu finanční rezervu a je toho názoru, že toto zastupitelstvo by mělo připravit něco podobného.

Pan Zápal – nechal by tuto záležitost na projednání v souvislosti se sestavováním rozpočtu na příští rok.

 

Návrhy usnesení:

Usnesení ZM o přijetí dotace:

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy přijímá dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00582).

 

Usnesení ZM o podpisu smlouvy:

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová V Mníšku pod Brdy“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00582).

 

Usnesení ZM k doložení zajištění finančního krytí projektu:

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy tímto schvaluje spolufinancování projektu „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00582) z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 24 948 121,60 Kč.

Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 6 237 030,- Kč, odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu obce na předfinancování projektu.

 

Hlasování pro schválení všech tří usnesení:                   PRO 11

 

2) Majetkové záležitosti

 

2.1) Dopis Ing. Josefa Medka –

Námitka Ing. Medka se týká blokační podmínky 5 let pro převedení bytů jiné osobě po jejich odkoupení. Týká se domu 836 a 837 na Starém sídlišti.

 

Pan Jirota – blokační podmínka byla stanovena z důvodu, že bytové jednotky město prodává za zvýhodněnou cenu. Kdyby kupující nakupovali byty za plnou cenu, podmínka by nebyla.

Když byl na město převeden areál Za rybníky, byla také ministerstvem stanovena podmínka na 10 let a podobně, když byl převeden na město domov důchodců, byla tam dokonce podmínka 50 let, že město udrží provoz DD.

 

Pan Jirota dává kompromisní návrh zrušit blokační podmínku a prodávat bytové jednotky za plnou cenu - všechny byty.

 

Pan Keyř – má za to, že mohla být panem Medkem zvolena jiná forma dopisu, připadá mu, že jde o testování zastupitelů, co vydrží.

Přemýšlel však o tom a zajímalo by ho, zda opravdu může být problém pro kupující při žádostech o hypotéky – jinak pan Jirota má 100% pravdu – byty se nakupují za výhodnou cenu, pakliže by nebyla omezovací podmínka – pak ať se prodává za plnou cenu.

 

Pan Zápal – odsouhlasil se prodej bytů za 25% hodnoty dle znaleckých posudků lidem, kteří tam bydlí, ale s podmínkou, že 5 let byty nepřevedou jiným osobám.

 

Pan Balíček – 90% obyvatel Mníšku podobnou výhodnou podmínku nedostalo ani nedostane. Jiní mladí lidé se zavazují na celý život, aby si pořídili bydlení.

 

Pan Zápal – město to nemuselo prodávat vůbec – mohlo to nadále pronajímat.

Navrhuje usnesení – ZM setrvává na původním rozhodnutí, dopis Ing. Medka bere na vědomí s tím, že podmínky prodeje se nemění.

 

Pan Jirota stahuje svůj protinávrh.

 

Paní Dubinová – zná dopis pana Medka – dopis je nešťastně napsaný, ale bankovní ústavy skutečně nechtějí půjčovat peníze s touto podmínkou prodeje.

 

Ing. Vejmola za návrhovou komisi zopakoval návrh usnesení:

ZM bere na vědomí dopis Ing. Josefa Medka  týkající se podmínky prodeje bytových jednotek v domě č.p. 836/837.
ZM rozhodlo, že podmínky prodeje bytového domu č.p. 836 a 837 v ul. 9.května se nemění.
Hlasování       PRO 11

 

2.2) Kupní smlouva na pozemky od Státní statku Jeneč, s.p. v likvidaci

ZM schválilo již v roce 200 á nákup pozemků od SS Jeneč s tím, že cena  pozemků bude stanovena znaleckým posudkem. Znalecký posudek vyhotovil Ing. Merten, pozemky byly oceněny na Kč 58.250,-.

Návrh Kupní smlouvy obsahuje prodejní cenu 70 tis, protože je cena znaleckého posudku navbýšena o náklady za znalecký posudek a vypracování kupní smlouvy.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy, kde předmětem prodeje jsou pozemky

č. parc.   2102/10 o výměře 173 m2   ostatní plocha, 2102/8  o výměře 212 m2   ostatní plocha,  č. parc. 2153/4 o výměře 60 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2147/3 o výměře 10 m2   vodní plocha,  č. parc.  2148/2 o výměře 35 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2149/3 o výměře 120 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2146/2 o výměře 102 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2144/4  o výměře 45 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2   ostatní plocha, č. parc. 1004/5 o výměře 174 m2   ostatní plocha, č. parc. 1005/2 o výměře 526 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1007/2 o výměře 7 m2   ostatní plocha, č. parc. 999/2 o výměře 61 m2   ostatní plocha,   č. parc. 2839/3 o výměře 36 m2   vodní plocha, č. parc. 1259/5 o výměře 294 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1259/2 o výměře 11 m2   ostatní plocha, č. parc.  1259/3 o výměře 80 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1071/4 o výměře 52 m2   ostatní plocha, č. parc. 1011/13 o výměře 110 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1035/5 o výměře 258 m2   ostatní plocha, č. parc. 1039/5 o výměře 1886 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1038/2 o výměře 159 m2    ostatní plocha, vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci.

Hlasování         PRO 11

 

Doplněný bod programu – záměr prodat pozemek č. parc. 1777/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Jedná se o pozemek města pod budovou č.p. 836/837. Budova byla rozdělena na bytové jednoty a ty dle zákona musí být prodány včetně pozemku č. parc.1777/6.

Záměr na prodej bytových jednotek byl vypsán bez prodeje pozemku, proto je nutné ještě vypsat záměr prodeje pozemku pod domem, který je v majetku města.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje vypsání záměru prodat pozemek č. parc. 1777/6 o výměře 104 m2 v kultuře zastavěná plocha, nádvoří, který je nedílnou součástí bytových jednotek bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy v rozsahu podílů k jednotlivým bytovým jednotkám a to předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů.

Hlasování       PRO 11

 

Pan Tomiska odešel v 18:25 hod. (přítomno 10 zastupitelů)

 

3. Různé

3.1 Pojmenování ulice

Zastupitelům byla předložena žádost o pojmenování ulice v lokalitě Na Madlenkách a to v nově vzniklé zástavbě rodinných domů. Návrh na název je Na Vyhlídce.

Vzhledem k tomu, že název Na Madlenkách již existuje a jiný místopisný název Hořejší Korytany se nezdá být vhodný, rada doporučila schválit název Na Vyhlídce.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje nový název ulice „Na Vyhlídce“ na pozemcích č. parc. 996/35, 996/1, 996/25, 996/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování       PRO 10

 

3.2 Změna Zásad pro nájem pozemků (zahrádek)
ZM projednalo žádost o vypuštění bodu 12 ze „ZÁSAD“ pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky v zahrádkářských osadách Pod Hřištěm, U Rybníčku a Na Oboře v Mníšku pod Brdy.
Bod č. 12 již není aktuální.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje vypuštění bodu 12 ze ZÁSAD (pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky v zahrádkářských osadách): Uvolněné zahrádky v těchto lokalitách přednostně pronajímat zájemcům z vystěhované zahrádkářské osady Pod Skalkou.

Hlasování       PRO 10

 

3.3 Odpuštění úhrady DD Korkyně za neinvestiční náklady

Dětský domov Korkyni – nezisková organizace, nedostává prostřednictvím státních institucí žádné finanční prostředky na investice a běžný provoz má rovněž limitovaný.

DD požádal o odpuštění částky  20.862,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů základních škol v Mníšku pod Brdy.

RM žádost projednala a doporučuje ZM schválit prominutí platby.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby Kč 20.862,00 neinvestičních výdajů za žáky Soukromého dětského domova SOS 92, o.p. v Korkyni, kteří navštěvují školy v Mníšku pod Brdy, jejichž zřizovatelem je Město Mníšek pod Brdy.

Hlasování         PRO 10


Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Zápal

František Keyř

 

Ing. Petr Digrin Ph.D.

starosta města

 

 

Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 11.8.2009

  

Zastupitelstvo města:

1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou

b) ověřovatele zápisu:  Jiří Zápal, František Keyř

c) návrhovou komisi:  Petr Balíček, Ing. Karel Vejmola


2) schvaluje:


a) program zasedání ZM 11.8.2009 

b) přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“
(reg. č.: CZ.1.15./3.3.00/23.00582)

c) spolufinancování projektu „Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“
(reg. č.: CZ.1.15./3.3.00/23.00582)  z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 24 948 121,60 Kč.

Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 6 237 030,- Kč odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu obce na předfinancování projektu.

d) znění a uzavření Kupní smlouvy, kde předmětem prodeje jsou pozemky

č. parc.   2102/10 o výměře 173 m2   ostatní plocha, 2102/8  o výměře 212 m2   ostatní plocha,  č. parc. 2153/4 o výměře 60 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2147/3 o výměře 10 m2   vodní plocha,  č. parc.  2148/2 o výměře 35 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2149/3 o výměře 120 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2146/2 o výměře 102 m2   ostatní plocha,  č. parc.  2144/4  o výměře 45 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1032/5 o výměře 72 m2   ostatní plocha, č. parc. 1004/5 o výměře 174 m2   ostatní plocha, č. parc. 1005/2 o výměře 526 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1007/2 o výměře 7 m2   ostatní plocha, č. parc. 999/2 o výměře 61 m2   ostatní plocha,   č. parc. 2839/3 o výměře 36 m2   vodní plocha, č. parc. 1259/5 o výměře 294 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1259/2 o výměře 11 m2   ostatní plocha, č. parc.  1259/3 o výměře 80 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1071/4 o výměře 52 m2   ostatní plocha, č. parc. 1011/13 o výměře 110 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1035/5 o výměře 258 m2   ostatní plocha, č. parc. 1039/5 o výměře 1886 m2   ostatní plocha,  č. parc. 1038/2 o výměře 159 m2    ostatní plocha, vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci.

e) nový název ulice Na Vyhlídce na pozemcích č. parc. 996/35, 996/1, 996/25 a 996/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy

f) vypuštění bodu 12 ze ZÁSAD (pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky v zahrádkářských osadách) : Uvolněné zahrádky v těchto lokalitách přednostně pronajímat zájemcům z vystěhované zahrádkářské osady Pod Skalkou

g) prominutí platby Kč 20.862,00 neinvestičních výdajů za žáky Soukromého dětského domova SOS 92, o.p. v Korkyni, kteří navštěvují školy v Mníšku pod Brdy, jejichž zřizovatelem je Město Mníšek pod Brdy. 

h) ZM schvaluje vypsání záměru prodat pozemek č. parc. 1777/6 o výměře 104 m2 v kultuře zastavěná plocha, nádvoří, který je nedílnou součástí bytových jednotek bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy v rozsahu podílů k jednotlivým bytovým jednotkám a to předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů.

 

3) pověřuje:

 

a) starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt „ Rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Nová v Mníšku pod Brdy“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00582)

 

4) bere na vědomí:

 

a) zprávu o činnosti Rady města a městského úřadu 

b) dopis Ing. Josefa Medka týkající se podmínky prodeje bytových jednotek v domě č.p. 836/837. ZM rozhodlo, že podmínky prodeje se nemění.


Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarosta                                                                          starosta

 

Vyvěšeno: 24. 8. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět