Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 14.12.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy č. 2 ze dne 14.12.2010.
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Vladimíra Pirichová, Milan Kotouč, Marie Šretrová, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, Tomáš Pallagy, Aleš Krákora, Milan Vyskočil
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:25 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.
Vzhledem k tomu, že došlo k havárii na vedení vysokého napětí a byla přerušena dodávka elektřiny v celém regionu, pan starosta oznámil přítomným, že na tomto zasedání dojde pouze
ke složení slibu nového zastupitele a předání jmenovacích listů velitelům jednotek SDH. Pokud nebude dodávka elektřiny obnovena, což zjišťujeme, bude jednání přerušeno a bude pokračovat zítra ráno od 8 hodin .
Jsme ve spojení s partou opravářů z ČEZu, abychom se dověděli, jak má oprava dlouho trvat.
 
Pan starosta seznámil přítomné, že v průběhu minulých 14 dnů rezignoval na funkci zastupitele pan Petřík a proto musí na tomto zasedání následovat složení slibu pana Vyskočila, který se stal řádným členem zastupitelstva.
Slib bude složen tak, že paní tajemnice přečte text slibu, pan Vyskočil pronese slovo slibuji a podepíše se do připraveného dokumentu.
 
1. Složení slibu zastupitele Milana Vyskočila
 
Paní tajemnice Věra Landová přečetla text slibu:
 
„ Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
 
Pan Milan Vyskočil stvrdil slib pronesením slova „slibuji“ a podepsal připravený dokument.
 
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Pan starosta navrhl ověřovateli zápisu paní Aleše Krákoru a paní Evu Jarolímkovou.
Do návrhové komise navrhl pana Jiřího Zápala a pana Vilimovského.
Zapisovatelkou zápisu navrhl paní Jaroslavu Svitálkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Aleše Krákoru a paní Evu Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení Miroslav Vilimovský a Jiří Zápal.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
Hlasování:        PRO    15        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
 
Dodávka elektřiny byla obnovena
Schválení programu:
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a vyzval zastupitele k možnosti doplnění programu.
 
* Pan Zápal – na radě města se projednával dodatek smlouvy a ten měl být k projednání do ZM, byly tam nějaké sankce a ty může odpouštět jen ZM. Proč to není v programu?
 
Pan starosta – vysvětluje, že to, co se předkládalo na RM, se nemusí schvalovat a to z důvodu, že to bylo už schváleno v lednu tohoto roku. Postupem času se domníval, že dodatek nebyl podepsán, ale on byl a to v souvislosti se změnou DPH a prodloužením smlouvy o dílo asi o tři měsíce, - ukáže to na příští radě. Je to jeho chyba, domníval se, že to není vyřešeno, a připravil dodatek č. 2, který nebyl již třeba uzavírat. Dodatek č. 2 se ale bude také muset uzavřít a bude se týkat jiných záležitostí. Možná to měl říct ještě před zahájením ZM.
 
Pan Zápal – má připomínku, že poslední rada nepřijala usnesení týkající se vydání osvědčení novému zastupiteli.
 
Pan starosta – v 17:35 přerušil jednání ZM a uskuteční se pouze jednání rady. K tomuto jednání byl požádán o přítomnost JUDr. Duchoň z odboru kontroly a dozoru Ministerstva vnitra a ten celou záležitost objasní.
 
Pan starosta – požádal pana dr. Duchoně o slovo.
 
JUDr. Duchoň – pozdravil přítomné, je rád, že se tato záležitost řeší tak precizně. Sděluje, že dostali na MV několik dotazů ohledně nástupu nového zastupitele do funkce a ohledně projednání této věci v RM.
Připravil písemný výklad,  bude odevzdán městu.
Zkráceně řečeno:
Volby do zastupitelstva obce upravuje volební zákon, kde je jasně dán zánik mandátu a vznik mandátu. Mandát zastupitele v tomto případě zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva na jeho mandát a následujícím dnem po dni, kdy došlo k zániku mandátu vzniká mandát náhradníkovi z kandidátní listiny téže volební strany.
RM vydává osvědčení o vzniku mandátu pouze deklaratorně, na vznik a zánik mandátu nemá vliv.
Byl i dotaz na vydání osvědčení. Ministerstvo vnitra  zastává názor, že náhradník se stává zastupitelem ze zákona a mandát je platný i přes projednání radou. Pokud byla rada obce informována o zániku mandátu člena zastupitelstva obce a o nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát, nedomnívá se MV, že došlo vydáním osvědčení novému členovi zastupitelstva obce k pochybení. Zákonná forma byla dodržena.
Starosta – pokud jsou nějaké dotazy, ať jsou vysvětleny, on sám se neúčastnil části minulé rady při jednání o tomto bodu.
Pan Zápal – problém nenastává s tím že by byl omezen mandát, ale že bylo vydáno osvědčení bez vědomí rady.
Paní tajemnice Landová sdělila, že osvědčení bylo vydáno deklarativně jménem rady a ta tuto skutečnost vždy bere na vědomí.
Ing.Vejmola –  tato diskuse je už zbytečná, nový zastupitel složil slib a je to vyřešeno.
 
Pan Zápal – vyjadřuje názor, že došlo jen k pochybení v tom, jak byla informována rada města.
 
Rada města teď přijme usnesení a to ve znění, jak bylo naformulováno pro zasedání minulé rady.
Návrh usnesení:
Rada města přijala v souladu s ustanovením § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, na vědomí informaci o rezignaci pana Vladimíra Petříka na mandát zastupitele města Mníšek pod Brdy ke dni 2/12/2010 a dále v souladu s § 56, odst. 2 téhož zákona vydává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Mníšek pod Brdy panu Milanu Vyskočilovi s platností od 3/12/2010.
 
Hlasování mimo místnost po připomínce pana Jiroty, že zasedání rady má být  neveřejné.
Radní opustili jednací místnost zastupitelstva. Po návratu oznámili výsledek hlasování – Pro schválení usnesení hlasovalo všech 5 radních.
Hlasování PRO 5
 
Pan starosta ukončuje zasedání rady města v 17:45 hod a zahajuje přerušené zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2010.
 
 
Jednání zastupitelstva pokračuje úpravou navrženého programu.
* Ing. Pallagy –navrhuje projednat průběh zimní údržby města v letošních nesnadných zimních podmínkách, jednání navrhuje zařadit do bodu Různé.
Hlasování pro schválení doplnění navrženého bodu do programu                     PRO 15
 
* Pan starosta – navrhuje zařadit do programu bod - změny na pozicích místostarosty a radních města Mníšku pod Brdy. Tento bod navrhuje zařadit mezi bodem 2 a 3 programu.
Hlasování pro schválení doplnění navrženého bodu do programu:
PRO 8             PROTI 0         ZDRŽELO SE 7
 
 
Předsedající – starosta dal hlasovat o schválení upraveného návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
 
Po zprávě o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi
1. slib zastupitele Milana Vyskočila
2. jmenování velitelů JSDH
3. změny na pozici funkce místostarosty a radních města
4. volba členů KV a FV
5. rozpočtové opatření č. 3/2010
6. rozpočtové provizorium pro rok 2011
7. stanovení vodného a stočného pro rok 2011
8. OZV č. 1/2011
9. majetkové záležitosti
10. různé
      - zimní údržba
 
Hlasování:        PRO 8             PROTI 0         ZDRŽELO SE  7
Usnesení č. 2 bylo schváleno
 
Složení slibu zastupitele Milana Vyskočila již proběhlo na začátku zasedání, program pokračuje předáním jmenovacích listin velitelům JSDH.
 
 
2. Jmenování velitelů JSDH
Pan starosta seznámil přítomné s tím, že byli starostou města jmenováni noví velitelé hasičských jednotek - JSDH Mníšek pod Brdy – pan Josef Dvořák a velitel JSDH Stříbrná Lhota – pan Ing. Miroslav Rousek.
Oba pánové byli pozváni na dnešní zasedání ke slavnostnímu  předání Jmenovacích listů.
 
Pan starosta předal jmenovací list veliteli JSDH Mníšek pod Brdy panu Josefu Dvořákovi.
Velitel JSDH Stříbrná Lhota pan Miroslav Rousek se omluvil, není přítomen.
 
Pan Prais požádal Ing.Vejmolu, aby došlo k faktickému předání jednotky do konce tohoto roku.
Pan starosta upozorňuje, že to je vnitřní záležitost jednotky.
Pan Dvořák – má zájem domluvit schůzku s vedením města ohledně předání jednotky.
Byl by rád, kdyby jednání proběhlo během jednání rady města a to z důvodu, aby k tomu rada zaujala nějaké stanovisko a usnesení.
 
Pan Zápal – rada se bude muset sejít do konce roku.
Pan starosta – předpokládá, že do konce roku bude ještě jedno zasedání rady, protože končí výběrové řízení na technika odboru správy majetku a investic. Paní tajemnice Landová doplňuje, že také bude třeba ukončit výběrového řízení na výherce na pronájem bytů.
Pan starosta - pokusíme se sejít do konce roku.
 
3. Změny na pozicích vedení města
Pan starosta - po odstoupení zastupitele pana Petříka a nástupu pana Vyskočila, došlo k jednáním a diskusím celého zastupitelstva a k nějakým návrhům na změny složení rady města a obsazení funkce místostarosty města . Je to dohoda politická, vzešla ze Starostů a nezávislých a TOP 09. Tato dohoda lépe koresponduje s výsledky voleb a přitom zachovává myšlenu, kterou přinesly ostatní strany – to znamená zastoupení ostatních stran v radě města. Dohodu považuje za dobrou.
Týká se to funkcí, o kterých budu mluvit -
- jednak funkce místostarosty a pak obsazení rady města, kde naše uskupení (Starostové a nezávislí) získává 2 pozice, TOP 09 jednu pozici, Za lepší Mníšek jednu pozici a koalice pana Zápala jednu pozici v radě města.
 
Ing. Vejmola – hlasování o místostarostovi nebude nutné, tímto podává rezignaci a žádá, aby nebylo hlasováno o jeho odvolání a to z důvodu, aby se někteří zastupitelé, až je bude potkávat, nemuseli červenat.
 
Ing. Digrin - si váží jeho práce, děkuje mu za ni, ale východiskem dohody bylo jeho odvolání z funkce.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Karla Vejmoly na funkci místostarosty města Mníšku pod Brdy ke dni 14.12.2010.
HLASOVÁNÍ:            PRO 10           PROTI 0         ZDRŽELO SE 5
Usnesení č. 3 bylo přijato
 
Pan starosta - vzhledem k tomu, že se uvolnilo místo místostarosty, musí být obsazeno.
Ustavujícím zasedáním zastupitelstva bylo určeno, že budou funkce starosty a místostarosty uvolněné. Toto usnesení nemůže být revokováno, protože nějakou dobu bylo v platnosti.
Protože chceme, aby funkce místostarosty byla opět neuvolněná, je třeba přijmout nové usnesení.
Návrh usnesení:
ZM určuje, že pro výkon místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněný.
 
Pan Zápal – je toho názoru, že  by to mělo být místo pro uvolněného místostarostu.
Ing. Vejmola – potvrzuje, že si to toto místo zaslouží, teď v posledních dvanácti dnech, když padal sníh, přišla na úřad řada telefonátů a za tu dobu měl spousty popsaných papírů s poznámkami, kde je co třeba zařídit, uklidit, vylepšit a s panem Šimečkou byli v neustálém spojení.
Ing. Digrin – byla přijata teze, že je to politická funkce a ta se mění s každým volebním obdobím. Již v minulém volebním období byla změněna funkce místostarosty na neuvolněnou a bylo řečeno, že za ušetřené prostředky bude přijat nový pracovník, který bude udržovat jakousi historickou paměť mezi jednotlivými obdobími.
Muselo by se to místo zase zrušit a vrátit místo uvolněného zastupitele.
Teď tam sedí ten manažer, zvedá ty telefony, řeší ty každodenní problémy.
 
Ing. Vejmola – váží si práce pana Navrátila, ale nespojoval by ho s prací místostarosty.
Je to o tom, že když není na úřadě starosta, chybí tam druhý statutár.
 
Pan starosta -
Návrh usnesení:
ZM určuje, že pro výkon místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněný a to od 15.12.2010.
Hlasování         PRO 8             PROTI 5         ZDRŽELI SE 2
Usnesení č. 4 bylo přijato
 
 
Pan starosta navrhl, že stejně jako při ustavujícím zasedání musí být schválen způsob volby místostarosty. Navrhuje, aby byl stejný jako na ustavujícím zasedání a to veřejné hlasování v pořadí, v jakém budou podávány návrhy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje veřejné hlasování o obsazení funkce místostarosty a to v pořadí, v jakém byly podávány návrhy na obsazení funkce.
Hlasování         PRO 15
Usnesení č. 5 bylo přijato
 
Ing. Petr Digrin navrhuje do funkce místostarosty pana Vlastimila Kožíška.
Jiné návrhy nejsou
 
Návrh usnesení:
ZM volí pana do funkce místostarosty pana Vlastimila Kožíška a to od 15.12.2010.
Hlasování         PRO 8             ZDRŽEL SE 7
Usnesení č. 6 bylo přijato
 
Pan starosta – Jak již dříve řekl, dochází ke změně ve struktuře rady města, došlo k dohodě.
Změny nehovoří o kvalitách nebo pracovním nasazení lidí. Jsou projevem vzájemné dohody a výsledku letošních voleb.V současné chvíli je RM obsazena členy, starosta Digrin, místostarosta Kožíšek a dále radní pan Krákora, Zápal a Maruška Šretrová. Dohoda je taková, že paní Šretrovou nahradí pan Vyskočil, je na jejím rozhodnutí, zda na funkci rezignuje podobně jako pan Vejmola nebo dojde k odvolání.
Paní Bc. Štretrová sděluje, že neodstoupí, nebude na funkci rezignovat, protože k tomu nemá důvod a  chce být odvolána.
Pan Zápal – připomíná, že nedošlo tak úplně k dohodě všech, ale přijali rozhodnutí většiny.
Pan starosta - je to forma politické dohody, jednáním došlo k celkovému kompromisu tak, aby byla respektována vůle patnácti, ne jen 8,
Toto je výsledek kompromisu a diskusí, které se ještě včera v noci vedly.
Dr. Brabenec – Poznámka - nepřipadá mu, že se 8 mění v 15 a když po volbách byla jednání, tak přišli s podobným návrhem a tenkrát nebyl přijat a teď s tím přicházíte vy.
Pan starosta – k dr. Brabencovi - nebyl jste včera z pracovních důvodů na jednání a nejste přesně informován.
Pan starosta vysvětluje různá nedorozumění, ke kterým došlo. Poměrně dlouho o tom včera večer mluvil a toto je výsledek.
Pan Šamánek – leader volební strany TOP 09 – k žádné dohodě nedošlo. Celou dobu od voleb jste s námi jako se stranou nejednal. Vyplývá to z toho, že se volej lidi a ne strany.
Pan Zápal – žádá, aby tato diskuse byla ukončena, nepatří to na toto zastupitelstvo, řada věcí byla překvapivých na začátku i na konci a nezabíhejme do toho abychom vytahovali špinavé prádlo.
Pan starosta - každý to vnímá jinak , asi se na to nedá zapomenout ale dá se s tím pracovat.
 
Pan starosta – návrh usnesení na odvolání radní Marie Šretrové z funkce člena rady (starosta poděkoval za práci i v minulém volebním období).
 
Návrh usnesení:
ZM odvolává paní Marii Šretrovou z funkce člena rady města ke dni 14.12.2010.
PRO    8          PROTI 3         ZDRŽEL SE 4
Usnesení č. 7 bylo přijato
 
Paní Bc. Šretrová - děkuje za odvolání z funkce a přeje novému radnímu pevné nervy a hodně úspěchu v práci.
 
Pan starosta - Návrh usnesení:
ZM volí do funkce radního Milana Vyskočila a to od 15.12.2010
 
Jiné návrhy nejsou
Hlasování PRO 8        PROTI 1         ZDRŽEL SE 6
Usnesení č. 8 bylo přijato
 
Pan starosta - evolučně upravená rada se skládá ze starosty Digrina, Kožíška - neuvolněného místostarosty, pana Zápala, pana Krákory a nyní zvoleného pana Vyskočila.
 
Dotaz z řad občanů - zda bude veřejná schůze.
Pan starosta si uvědomil, že nebyl dodržen program a neproběhla veřejná schůze a nebyla přečtena jeho zpráva o činnosti rady města a městského úřadu.
 
Dává návrh na modifikaci programu tak, že zpráva a veřejná schůze budou posunuty až před bod programu 4 - volba členů KV a FV.
Hlasování         PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽEL se 2
 
Z právě přijatého usnesení o úpravě programu vyplývá, že teď bude čtena zpráva o činnosti RM a MÚ
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Přednáší pan starost:
Za krátkou dobu od ustavujícího zasedání se toho neudálo příliš mnoho. Od té doby se sešla RM 2x – projednávaly se některé organizační úpravy, zásadnější byla diskuze o plánované prodejně blíže neurčeného investora. (Billa nebo Tesco) proti Penny marketu.
Zájemci mají předložit tři nabídky řešení do 20.ledna, následně budou nabídky posouzeny, bude diskutováno v rámci rady i v komisích. S některým zájemcem bude možná uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní nebo se to odmítne.
Zazněla pozvánka na 18.12. na vánoční Knoflíkový trh. Vystoupí tam děti z mníšeckých škol, na improvizovaném podiu pod kostelem, vše je na internetových stránkách města. Pak se bude konat předčasný Silvestr 30.12. od 17:30, kromě ohňostroje a přípitku bude vypouštění balónků štěstí, už by měly být v distribuci, za 30,- korun.
Město obdrželo dotaci na rekonstrukci náměstí 12 mil., bude o tom diskutováno.
Ing. Vejmola – doplňuje, že se ve spolupráci se sponzory podařilo pro vánoční trhy zajistit zvonkohru od pana Manouška ze Zbraslavi. Pan Navrátil to pomohl zajistit.
 
Pan Jirota – se chce vyjádřit k pamfletu, – byl podepsán panem Digrinem a věrnými, - zřejmě je očekávána jeho reakce, když ho měl ve schránce. Ten článek hovoří o tom, že byla pošlapána vůle voličů. Ten, kdo ho psal nerozumí volebnímu zákonu nebo vědomě lže –  poté pan Jirota citoval ze zákona o volbách a dodal, že záleží jen na vyjednávacích schopnostech zvolených. Byla to naprostá neschopnost toho, kdo vyjednával po volbách a zapříčinil stav, který byl.
Chtěl by popřát nově zvoleným zastupitelům, aby křehká většina vydržela.
Vaše hlasování jasně ukazuje jak jste rozděleni na 8 a 7 není to dobře. Bylo by dobré, aby se ten poměr zvětšoval na 11, 12, 13 v ideálním případě 15.
„Je mi líto Marušky Šretrové, jak jste se jí zbavili- asi za to, že pracovala dobře, bylo to jednání nefér.
 
Veřejná schůze
Paní Grézlová
Je tu za sebe a nespokojené občany z domu „hrůzy“ č.p. 555. Loni slavili výročí, kdy mrzli, netopilo se , netekla teplá voda, narazili na aroganci místostarosty – nezměnilo se nic, netopilo se, oklikou se dověděli, že je porucha na kotli. Na štědrý den nemrzli, topení chvíli hřálo,chvíli nehřálo. Používaly přímotopy – hodiny se točily, vyúčtování přišlo a dopláceli na garsonku 5 tis navíc, také jim došlo, že neplatič, co v domě byl, - za něj všechno zaplatili.
„V pamfletu se oháníte tím že vše pro občany, tak a my asi nejsme občané?“.
Bylo nám slibováno, že bude nová kotelna.
V dubnu dostali dopis, kde úřad ujišťoval, že byl schválen rozpočet na zřízení kotelny a že to bude do topného období. Topné období už běží, ale na internetu se dočetla, že má být dům  napojený na kotelnu z domu č.p. 552, na tu, o které se říkalo, že kotel je nedostačující.
 
Pan starosta – na to je důležité odpovědět – tento dům je dlouhodobě zanedbaný, léta,  desetiletí sem nebyla investovaná žádná částka. Váš dům byl napojen na kotelnu z č.p. 554, ten topný kanál byl na pokraji zhroucení, dnes je již zhroucený. Rada stála před rozhodnutím, zda zřídit kotelnu u vás novou – tehdy nebyla jiná varianta – rada rozhodla že nebude přispívat na kotelnu v č.p. 554, tedy rozhodla, že se udělá nový kotel v 555, tak, jak rozhodla rada i ZM a bylo vyčleněno 180 tis na přípravu. V průběhu léta letošního roku se naskytla možnost, - protože ten dům spravuje TEAR, dělá správu domu. Vyskytla se možnost napojit dům č.p. 555 na jejich náklady na kotel, který koupila v domě č.p.552. – Nevíme, jaký je tam kotel, ale TEAR – společnost, která to koupila, nabídla na zrekonstruovanou kotelnu napojit dům č.p.555.
Na zastupitelstvu města byla projednávána smlouva, kde se podepisoval odběr tepla pro dům č.p. 555.
Na původním topením kanálu byly hrozné ztráty.
Tento topný nový kanál z 552 měl už být hotový, musíme to nějakým způsobem řešit.
„Měla jste to říct třeba asistentce, ta by mě to vyřídila a stoprocentně by se to překontrolovalo a řešilo.Do toho domu se musí dát několik milionů, něco se už udělalo.“
Pan starosta - Je si vědom, že jsou tam neplatiči, ale zákonný způsob, jak je tam odsud dostat, je tak komplikovaný, že už tři čtvrtě roku je to u soudu na exekuci. A dokud okresní soud nerozhodne, tak úřad nemůže nic dělat. Pan Správce Jůza má aktuální informace.
 
Paní Grézlová – „to je nám platné jak mrtvýmu kabát, dal vědět, že bude schůze, ale řekl, že neví o čem bude.“
Pan starosta –„vyberte si nového správce“
Paní Grézlová – „ to jste si vybrali vy, my jsme si žádného správce nikdy nevybírali“
 
Pan starosta – „já tam pošlu pana Bednáře a pokud si vyberete někoho jiného, nám je to jedno, ale někdo ten dům musí zastupovat.“
Pan Kožíšek – dotaz, zda je v domě už teplo?
 
Paní Grézlová – „Ano, ale teplá voda má 41,5 stupně, což považuju za vlažnou vodu a ne teplou.
Obávám se že pan Bednář nic nevyřeší, jako vždycky.
A proč jsme museli zaplatit za neplatiče“
Pan starosta – „to nevím – to by tady musel být pan Bednář ten má bytové hospodářství na starosti“.
 
Pan Trávníček –upozorňuje, že někdo v útlumu osobnosti vyvrátil ceduli Stříbrná Lhota a lampa veřejného osvětlení na začátku Stříbrné Lhoty není instalovaná, byla tam funkční, posouvala se takřka do vozovky, výsledek je, že je umístěn stožár a není lampa. Rád by věděl, kdy se tam rozsvítí.
Pan starosta – není udělaný podvrt pod silnicí, to souvisí s rekonstrukcí veřejného osvětlení na Stříbrné Lhotě. Firma to udělala špatně, předělávali to, ale nestihli to.
Diskuse o tom, jak to bude technicky vyřešené.
 
Pan Keyř – krátce dodává ještě k volbě neuvolněného místostarosty. –Funkce místostarosty by měla být jako normální práce, měla by být za výplatu, aby byl k dispozici lidem a měl odpovědnost za práci, rozdíl mezi odměnou a platem není velký rozdíl. Pan Navrátil má jinou práci a místostarosta tam chybí.
K panu starostovi – „Když nejste na úřadě vy – tak tam není žádný statutám.“
Pan Keyř apeluje, aby se nad tím zastupitelé zamysleli. Lidi odcházejí z úřadu s tím, že tam nikdo není, když potřebují někoho z vedení. Jeho poznámka není proti úředníkům.
 
Pan starosta – to by chtělo promyslet koncepčně v rámci mzdových prostředků v rámci celého úřadu.
Připravují se nějaké organizační změny a můžeme to otevřít na další radě a diskutovat o tom.
 
Pan Jirota – bylo by třeba, „když tam bude sedět jako Vejmola od 7 hodin. Teď, když jsem potřeboval vytáhnout autobus tak řekl, provedu a šlo to.
Jde o to aby to fungovalo.“
 
Pan Kožíšek – už na funkci působil, měl na starosti letní i zimní údržbu – měl mobil, i když nebyl v úřadu, tak každý den byl k dispozici na mobilu, volali si s panem Šimečkou třeba ve 2 v noci. Byl v provozu, byli ve styku.
 
Paní Jarolímková, na obhajobu pana Kožíška – volala mu s dotazem, kdo je rychlá pomoc a do hodiny jí bylo vyhověno.
Pan Kožíšek – i teď, když jsem ve funkci nebyl se na mě ze zvyku obraceli lidi.
 
Paní Merunková – poznámka - běžný občan ale především volá na úřad a ne na mobil, který ani nemusí znát.
 
Pan Kožíšek – v minulém období bylo zařízené, že když ho někdo potřeboval na úřadě, tak zavolali a přišel
Pan Kožíšek ale sdělil, že nemá problém s tím, když si vše zařídí ve firmě, tak by se to mohlo změnit.
 
Dotaz pana starosty na pana Jirotu –(k pamfletu se nebude vracet, není tam 6 podpisů ale 15.)
„Byl jsi někdy nespokojenej s údržbou v minulém období?“
Pan Jirota – „Musím říct, že Komwag – tedy pan Šimečka, problémy okamžitě řeší.“
 
Pan Keyř – můj výstup nebyl kritikou zimní údržby, můj výstup směřoval k tomu, aby na úřadě někdo byl fyzicky.
 
Pan starosta – „Teď jste mi připomněl, že jsme zapomněli odhlasovat tu odměnu místostarostovi.“
 
Ing. Pallagy – nemůže souhlasit s tím, že Mníšek na tom není se zimní údržbou tak špatně. Např. - zůstane hromada sněhu v křižovatce, nedovede pochopit, když povolí mráz, že se rozbředlý sníh nestáhne. Naprosto nesouhlasí s tím, že úklid firmou Komwag je v pořádku.
Bude se zasazovat o to, aby byla vybrána firma s lepší technikou.
Staré sídliště je pod sněhem, nemluvě o pořadí.
Ing. Vejmula -  problém je v jediné věci, firma měla a uklízela určité výměry a ty narostly, přibyli lidé na okraji města. V novém VŘ musí být  firma posílena technikou, lidmi a hlavně Mníšek pro ni musí být na prvním místě nebo nato musí mít dostatek techniky, aby mohla dělat ještě jinde.
Ing. Vejmola hovořil o  možnostech, kde mohou uklízecí auta projet nebo ne, přesto, že obyvatelé byli žádáni, aby odstavili auta a mohl se tam provést úklid.
Diskuse o tom, kde je jaká cesta zasypaná, možnostech techniky a novém VŘ.
 
Ing. Pallagy – kriteria za zvýšení kvality úklidu, konkrétní výběr vůči technice.
 
Paní Grézlová – upozornila a požádala o úklid na přechodech, aby šlo přecházet přes přechody a vystupovat z autobusu.
 
Paní Šretrová –lidi nezajímá, že nemáme techniku, plouží se sněhem, chodí po městě, nejezdí, tak vidí, jaké jsou kde problémy
 
Pan starosta – to se vše zohlední v novém VŘ, bude to ale o jiných penězích, bude to muset být na delší dobu.
 
19:13 hod – ukončena veřejná schůze
 
 
4. Volva členů kontrolního výboru a finančního výboru:
Navrhování kandidátů na členy finančního  výboru:
Dr. Brabenec – Předseda FV navrhuje zvolit členy finančního výboru Ing. Josefa Píchu, Bc. Marii Šretrovou, Františka Keyře, Romana Szotkowského, Miloslavu Dvořákovou, Jana Daniela
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru:
Ing. Josefa Píchu, Bc. Marii Šretrovou, Františka Keyře, Romana Szotkowského, Miloslavu Dvořákovou, Jana Daniela
Hlasování:                    PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
 
 
Navrhování kandidátů na členy kontrolního výboru:
 
Ing. Vilimovský – předseda KV navrhuje zvolit členy kontrolního výboru Ing. Karla Snášela, Ing. Pavla Grygara, Ing. Zdeňka Javůrka, Petra Bartůňka, Bc. Bohumilu Soukupovou, Jaroslava Troníčka
PRO 15
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru:
Ing. Karla Snášela, Ing. Pavla Grygara, Ing. Zdeňka Javůrka, Petra Bartůňka, Bc. Bohumilu Soukupovou, Jaroslava Troníčka
Hlasování:                    PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
 
 
5) rozpočtové opatření č. 3/2010
Informace o sestavení rozpočtového opatření podává vedoucí finančního odboru paní Olga Šibřinová. Rozpočtové opatření, které dostali zastupitelé v materiálech řeší obdržené dotace a opravy mezi položkami. Některé položky  týkající se likvidace odpadů a údržba zeleně jsou doplněny z rezervy.
Dnes před jednáním byl doplněn materiál – doplnění rozpočtového opatření č. 3/2010 a to z důvodu, že ministerstvo financí zkrátilo daňové příjmy – daň z nemovitosti o 1,8 mil., jedná se tedy o výpadek na daních.
Paní Šibřinová informovala zastupitele, že při sestavování rozpočtu dostali jiné  hodnoty. Nyní MF provedlo kontrolu a  vyřadilo nějaké pozemky a po dalších upřesněních ponížilo příspěvek z této daně o 1,8 mil.
 
Rovněž musí být doplněn z rezervy nevybraný poplatek za zhodnocení stavebního pozemku.
Celkem se rozpočtovým opatřením doplňuje z rezervy 3 mil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje RO č. 3/2010.
Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno
 
6) Pravidla rozpočtového provizoria
ZM projednalo pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2011. Územně samostatný celek vypracovává svůj rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě údajů schváleného státního rozpočtu, vzhledem k tomu, že tento zatím schválen není, je nutné, aby se Město Mníšek pod Brdy řídilo uvedenými pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu pro rok 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2011.
Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 12 bylo schváleno
 
7) Vodné a stočné
Pan starosta - návrh pro příští rok byl předjednán a vodné a stočné se poměrně zásadním způsobem zvyšuje, celkově o 9 korun.
Není to způsobeno firmou 1. SčV, ale jiným přístupem ke konstrukci vodného a stočného. Město požaduje větší nájemné, aby se mohly vygenerovat prostředky na investiční akci přivaděč Baně a na rekonstrukci infrastruktury.
Podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě.
Pan Krákora – dotaz, zda to bude vedeno v odděleném účetnictví, mělo by na to být usnesení.
Dr. Brabenec – dotaz, zda zvýšené nájemné je potom sníženo o 8 procentní zisk pro 1 SčV.
Jestli vybereme víc, tak zda odvedeme i z toho 8 % ze zvýšeného nájemného.
 
Pan starosta – to se musíme dohodnout s 1. SčV na snížení zisku – je to na jednání, v tuto chvíli není schopen do návrhu dělat zásah, porušila by se koncepce.
Návrh vodného a stočného schválíme, a rada města dostane úkol jednat s 1.Sčv, aby navýšené nájemné nebylo zatíženo odvodem ze zisku.
 
Paní Šibřinová – na dotaz pana Krákory odpovídá, že samozřejmě lze vést oddělené účetnictví.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2011 cenu vodného ve výši Kč 44,42/m3 včetně DPH a cenu stočného ve výši Kč 31,88/m3 včetně DPH.
Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno
 
Návrh usnesení:
ZM pověřuje finanční odbor k tomu, aby od 1.1.2011 vedl příjmy z pronájmu
technické infrastruktury a s tím spojené výdaje na kanalizaci a vodovod pod samostatným orgem.
Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
 
 
8) OZV 1/2011 o místním poplatku – komunální odpad
Zastupitelstvo města projednalo text obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města. Poplatek pro rok 2011 zůstává ve stejné výši jako v letošním roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.
Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 nepřítomen 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno
 
 
9) Majetkové záležitosti
 
9/1 – 9/4, jedná se o čtyři kupní smlouvy na prodej zahrádek v osadě U Červeného kříže.
Kupujícími jsou pan Špale, paní Jelínková, pan Šibřina a pan Komínek.
Zastupitelé mají návrhy smluv prostudovány, souhlasí s nimi a proto budou o všech čtyřech návrzích usnesení hlasovat najednou.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/23 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Jiřímu Špalemu za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jiřím Špalem, bytem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6-Dejvice o prodeji pozemků č. parc. 2698/23 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 210.144,- Kč. Záměr byl vyvěšen od 20.9.2010 do 6.10.2010.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/31 a 2698/32 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Věře Jelínkové za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Věrou Jelínkovou, bytem Mníšek pod Brdy, Lhotecká 348 o prodeji pozemků č. parc. 2698/31 a 2698/32 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 399.889.- Kč. Záměr byl vyvěšen od 6.10.2010 do 22.10.2010.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/29 a 2698/30 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Emilu Šibřinovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Emilem Šibřinou, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 532 o prodeji pozemků č. parc. 2698/29 a 2698/30 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 395.089,- Kč. Záměr byl vyvěšen od 6.10.2010 do 22.10.2010.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/25 a 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Petrovi Komínkovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Komínkem, bytem K Trnkám 1595/1, 143 00 Praha 4 – Modřany o prodeji pozemků č. parc. 2698/25 a 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 371.087,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
 
 
Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen
Usnesení č. 16, 17, 18 a 19 byla schválena
 
9/5 žádost paní Čermákové o prodej pozemku č. parc. 2/2 v k.ú. Stříbrná Lhota. Jedná se o pozemek - strouhu před statkem Čermákových.
Pan starosta – je to strouha u točny – polovina je Čermákových a půlka patří Městu.
RM prodej projednala a doporučuje pozemek k podeji.
 
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 2/2 o výměre 130 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci paní D.Čermákové za navrženou cenu Kč 350,-/m2.
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Dagmar Čermákovou, bytem Kytínská 917, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku parc. č. 2/2. ostatní plocha, o výměře 130 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota za navrženou cenu Kč 350/m2.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
 
Dodatečné usnesení k bodu č. 7 – schválení ceny vodného a stočného pro rok 2011.
Z diskuse o stanovení vodného a stočného vyplynulo, že má být přijato doplňkové usnesení, které se však zapomnělo přijmout.
 
Návrhová komise – návrh usnesení:
ZM ukládá starostovi a radě města jednat s provozovatelem vodovodů a kanalizací města
1. SčV, aby v kalkulaci vodného a stočného pro rok 2011 nebyl kalkulován zisk ve výši 8% z nájemného.
Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
 
9/6 Darovací smlouva – majitelé komunikace ve Stříbrné Lhotě požádali město o přijetí daru – pozemků, které v současné době slouží jako příjezdová komunikace.
Ing. Vejmola – poznámka- toto je zase cesta, která přibude agresivněji na úklid a je to vracečka.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí a přijímá pozemky č. parc. 209/2, č. parc. 209/1, č. parc. 217, č. parc. 212,
č. parc. 221 v k.ú. Stříbrná Lhota jako dar Městu Mníšek pod Brdy.
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a dárci
Romanem Šeblem, Danou Bělohlávkovou, Mgr. Magdalénou Davis, MUDr. Alexandrou Žofkovou, Kristinou Žofkovou, Ladislavem Jarkou.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Darovací smlouvy.
Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
 
Materiál 9/7 – odložen do příštího zasedání
 
9/8 - snížení prodejní ceny bytu č. 3 v domě 837
Ing. Vejmola předkládá návrh na snížení prodejní ceny bytu č. 3 v bývalém vojenském domě. Byt je zdevastován, rok se prodává, musí se tam dále investovat, teď rada města uvolnila peníze alespoň na jeho vymalování.
Navrhovaná snížená cena je 1,8 mil.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsání záměru na prodej bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 837, ul. 9. května
a k ní příslušných spoluvlastnických podílů za cenu ve výši minimálně 1,800.000,- Kč a to nejvyšší nabídce.
Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL 1
Usnesení č. 23 bylo schváleno
 
10) Různé
Do bodu Různé bylo zařazeno projednání průběhu zimní údržby.
Tato problematika se již dostatečně probrala v průběhu předchozího jednání ve veřejné schůzi a proto není nutné znovu toto téma otevírat.
 
Po volbě nového místostarosty se zapomnělo hlasovat o schválení odměny pro pana Kožíška Musí být stanovena odměna na  dobu, než dojde ke změně a bude uvolněným místostarostou.
Pan starosta navrhuje odměnu místostarosty na 15 tis.měsíčně.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje odměnu neuvolněnému místostarostovi Vlastimilu Kožíškovi a to ve výši 15 tis měsíčně a to od 15.12.2010
Hlasování         PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL 7
Usnesení č. 24 bylo schváleno
 
Ověřovatelé:
 
Eva Jarolímková, v.r.                                             
 
Aleš Krákora, v.r.                                                
 
Starosta:Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.     
 
 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 2,  konaného dne 14.12.2010


Usnesení č. 1/2/2010:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Aleše Krákoru a paní Evu Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení Miroslav Vilimovský a Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

Hlasování:        PRO    15        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2/2/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

Po zprávě o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi

1. slib zastupitele Milana Vyskočila

2. jmenování velitelů JSDH

3. změny na pozici funkce místostarosty a radních města

4. volba členů KV a FV

5. rozpočtové opatření č. 3/2010

6. rozpočtové provizorium pro rok 2011

7. stanovení vodného a stočného pro rok 2011

8. OZV č. 1/2011

9. majetkové záležitosti

10. různé

      - zimní údržba

Hlasování:                    PRO 8             PROTI 0         ZDRŽELO SE  7

 

Usnesení č. 3/2/2010:

ZM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Karla Vejmoly na funkci místostarosty města Mníšku pod Brdy ke dni 14.12.2010.

HLASOVÁNÍ:            PRO 10           PROTI 0         ZDRŽELO SE 5

 

Usnesení č. 4/2/2010:

ZM určuje, že pro výkon místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněný a to od 15.12.2010.

Hlasování                     PRO 8             PROTI 5         ZDRŽELI SE 2


Usnesení č. 5/2/2010:

ZM schvaluje veřejné hlasování o obsazení funkce místostarosty a to v pořadí, v jakém byly podávány návrhy na obsazení funkce.

Hlasování                     PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č. 6/2/2010:

ZM volí pana do funkce místostarosty pana Vlastimila Kožíška a to od 15.12.2010.

Hlasování                     PRO 8             PROTI 0         ZDRŽELO SE 7

 

Usnesení č. 7/2/2010:

ZM odvolává paní Marii Šretrovou  z funkce člena rady města ke dni 14.12.2010.

Hlasování                     PRO    8          PROTI 3         ZDRŽEL SE 4

 

Usnesení č. 8/2/2010:

ZM volí do funkce radního Milana Vyskočila  a to od 15.12.2010

Hlasování                     PRO 8            PROTI 1         ZDRŽELO SE 6

 

Usnesení č. 9/2/2010:

Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru:

Ing. Josefa Píchu, Bc. Marii Šretrovou, Františka Keyře, Romana Szotkowského, Miloslavu Dvořákovou, Jana Daniela

Hlasování:                    PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10/2/2010:

Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru:

Ing. Karla Snášela, Ing. Pavla Grygara, Ing. Zdeňka Javůrka, Petra Bartůňka, Bc. Bohumilu Soukupovou, Jaroslava Troníčka

Hlasování:                    PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11/2/2010:

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje RO č. 3/2010.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 12/2/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2011.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 13/2/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2011 cenu vodného ve výši Kč 44,42/m3 včetně DPH a cenu stočného ve výši Kč 31,88/m3 včetně DPH.

Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 14/2/2010:

ZM pověřuje finanční odbor k tomu, aby od 1.1.2011 vedl příjmy z pronájmu

technické infrastruktury a s tím spojené výdaje na kanalizaci a vodovod pod samostatným orgem.

Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15/2/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.

Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0nepřítomen 1

 

Usnesení č. 16/2/2010:

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/23 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Jiřímu Špalemu za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Jiřím Špalem, bytem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6-Dejvice o prodeji pozemků č. parc. 2698/23 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 210.144,- Kč. Záměr byl vyvěšen od 20.9.2010 do 6.10.2010.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 17/2/2010:

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/31 a 2698/32 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Věře Jelínkové za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Věrou Jelínkovou, bytem Mníšek pod Brdy, Lhotecká 348 o prodeji pozemků č. parc. 2698/31 a 2698/32 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 399.889.- Kč. Záměr byl vyvěšen od 6.10.2010 do 22.10.2010.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 18/2/2010:

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/29 a 2698/30 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu  Emilu Šibřinovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Emilem Šibřinou, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 532 o prodeji pozemků č. parc. 2698/29 a 2698/30 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 395.089,- Kč. Záměr byl vyvěšen od 6.10.2010 do 22.10.2010.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 19/2/2010:

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 2698/25 a 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu  Petrovi Komínkovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Komínkem, bytem K Trnkám 1595/1, 143 00 Praha 4 – Modřany o prodeji pozemků č. parc. 2698/25 a 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 371.087,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Hlasování pro usnesení 16-19/2/2010 
PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 01 nepřítomen

 

Usnesení č. 20/2/2010:

ZM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 2/2 o výměre 130 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota předem vybranému zájemci paní D.Čermákové za navrženou cenu Kč 350,-/m2.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Dagmar Čermákovou, bytem Kytínská 917, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku parc. č. 2/2. ostatní plocha, o výměře 130 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota za navrženou cenu Kč 350/m2.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 21/2/2010:

ZM ukládá starostovi a radě města jednat s provozovatelem vodovodů a kanalizací města
1. SčV, aby v kalkulaci vodného a stočného pro rok 2011 nebyl kalkulován zisk ve výši 8% z nájemného.

Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 22/2/2010:

ZM souhlasí a přijímá pozemky č. parc. 209/2, č. parc. 209/1, č. parc. 217, č. parc. 212,
č. parc. 221 v k.ú. Stříbrná Lhota jako dar Městu Mníšek pod Brdy.
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a dárci

Romanem Šeblem, Danou Bělohlávkovou, Mgr. Magdalénou Davis, MUDr. Alexandrou Žofkovou, Kristinou Žofkovou, Ladislavem Jarkou.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Darovací smlouvy.

Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0


Usnesení č. 23/2/2010:

ZM schvaluje vypsání záměru na prodej bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 837, ul. 9. května
a k ní příslušných spoluvlastnických podílů za cenu ve výši minimálně 1,800.000,- Kč a to nejvyšší nabídce.

Hlasování         PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 23/2/2010:

ZM schvaluje odměnu neuvolněnému místostarostovi Vlastimilu Kožíškovi a to ve výši 15 tis měsíčně a to od 15.12.2010

Hlasování         PRO 8             PROTI 0         ZDRŽELO SE 7

 

 

                                                                                  Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

                                                                                             starosta

 

                  

Vyvěšeno: 10. 1. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět