Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 19 ze zasedání Zatupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 25.6.2009

Přítomni:
 
Petr Digrin, Stanislav Jirota, Marie Šretrová, Karel Vejmola, Markéta Nováková, Vlastimil Kožíšek, Luboš Tomiska, Petr Balíček, Jiří Zápal
od 17:12 Aleš Krákora
od 17:42 František Keyř a Vladimír Šír
 
Zahájení v 17:05 – pan starosta zahájil zasedání s tím, že se jedná o poslední zasedání zastupitelstva před prázdninami, v průběhu prázdnin se nepředpokládá žádné zasedání.
ZM je usnášeníschopné, je přítomno 9 zastupitelů.
Paní tajemnice Landová informovala o tom, že se z jednání omluvili pan Tomáš Pallagy, Alena Štamberková a Jiří Vlček.
 
Starosta představuje navržené osoby pro volbu zapisovatele, ověřovatelů zápisu  a návrhovou komisi:
zapisovatelka – Jaroslava Svitálková,
ověřovatelé zápisu – Luboš Tomiska a Petr Balíček,
Návrhová komise – Stanislav Jirota a Vlastimil Kožíšek
Všichni jmenovaní souhlasí s navržením do funkcí.
Hlasování pro schválení navržených do všech funkcí najednou – PRO 9
 
Starosta přečetl skladbu připraveného programu.
Program:
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Veřejná schůze
Zpráva FV
Materiály FO – Závěrečný účet města za rok 2008
                      - Rozpočtové opatření č. 3/2009
Změna regulačního plánu zóna 12b
Majetkové záležitosti
Různé
 
Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění Programu:

Pan Jirota –požádal o doplnění programu o projednání přijetí garance ohledně projektu Magdaléna o.p.s. Žádost přednese pan doktor Nevšímal. Pan Jirota navrhuje a žádá zastupitele, až se dostaví pan dr. Nevšímal, aby se mohl přerušit program a vzít na pořad tuto věc.
 
Občan z publika – mají nějaké dotazy ohledně MŠ Nová, zda to bude zařazeno do programu?
Ing. Vejmola – odpovědi budou moci dostat během veřejné schůze.
 
17:12 Aleš Krákora - přítomno 10
 
Starosta Digrin doplňuje 4 věci do Různého
-         prodej domu 836 a 837 – revokace usnesení
-         garance pro projekt regionálního operačního programu Magdaléna  (až se  
    dostaví dr. Nevšímal navrhuje předřadit tento bod, jak bude potřeba)
-         přivaděč Baně
-         odpis dlužných částek (pohledávek města)
 
Hlasování pro schválení doplnění navržených bodů       programu
PRO 9                         Zdržel 1
 
Hlasování pro schválení celého doplněného programu 
PRO 9                         Zdržel se 1
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ – přednesl starosta
Od 21.5. zasedla RM 6x, kromě jiného odsouhlasila výstavbu BD v lokalitě Oriolu, úpravu  dětských hřišť, blíží se plánovaná rekonstrukce MŠ Nová – její rekonstrukce na „parník“, probíhá rozšíření trafiky na náměstí,
Z činnosti odboru správy majetku a investic jsou informace o tom, že kolem pozemků MIVA je již situace vyřešena, probíhají práce na kanalizaci v Rymáni. V letošním roce se počítá s polovičními pracemi ve staré Rymáni, v příštím roce by mělo být vše dokončeno, došlo ke skluzu, protože práce jsou časově náročné, narazilo se na skalnaté podloží. Začátkem července se začne dělat stoka k Zahořanům, jeden a půl měsíce bude silnice zavřena. Od 15.8. začnou práce na křižovatce Skalecká – Lhotecká a pak asi 100 let plánovaná akce kanalizace, vodovod, Kvíkalka. Náklady pro rok 09, které by se měly prostavět se odhadují na 2 mil, hlavní řad Lhotecká a část řadu V Lipkách, celkové náklady 15,6 mil. Pak bude navazovat Stříbrná Lhota.
Začátkem července bude otevřeno parkoviště u zdravotního střediska a ještě bude pokračovat zahradní úprava. Mezi 13. a 15. červencem bude probíhat úprava vozovky mezi ulicí Komenského a odbočkou Ke škole. Připravuje se soutěž na dodavatele stavby zbrojnice v Rymani
Hasičská zbrojnice ve Stříbrné Lhotě je před dokončením.
Projednává se st. povolení na lokalitu Oriol – bytové domy,
Dotace pro r. 2009 – Stříbrná Lhota - kanalizace prozatím trvá.
Město obdrželo dotaci 15. tis na pouť, 25 tis. pro každou knihovnu a 120 tis. na Skalku od Středočeského kraje.
U žádosti na Domov pro seniory jsme neuspěli.
U dalších žádostí není rozhodnuto, je jich asi 6.
 
Veřejná schůze:
Pan David Formánek, Rymaně 623 (zastupuje rodiče dětí, které navštěvují MŠ Nová) – chce znova otevřít téma z minulého jednání zastupitelstva o MŠ Nová, byla odvolaná ředitelka a radnice zatím nevysvětlila důvody jejího odvolání, nedostali odpovědi na otevřený dopis. Minule se na zastupitelstvu projednávala varianta smíru mezi radnicí a ředitelkou – radnice z jejich pohledu neprojevila vůli – chtějí vědět, proč k tomu radnice nepřistoupila.
Proběhlo VŘ na novou ředitelku – údajně se přihlásila jediná kandidátka a měla být schválena radou. Pan Formánek neslyšel ve zprávě starosty, jestli je to pravda, zda byla schválena nová ředitelka.
Dále chtějí rodiče vědět, jak radnice hodlá ošetřit případnou patovou situaci, když paní Krákorová případně uspěje v pracovněprávním sporu. Může nastat situace že budou dvě ředitelky, jak to potom radnice hodlá řešit.
Opakovány základní otázky - jaké byly důvody k odvolání ředitelky? Proč nepřistoupila radnice na smír? Jak radnice ošetří případnou situaci se dvěma ředitelkami?
Pan Formánek informuje o tom že, maminky sformovaly občanské sdružení rodičů přátel MŠ Nová, dokumenty budou odeslány na ministerstvo k registraci. Podobná sdružení fungují jinde v republice. Rodiče mají dojem, že jim radnice moc  nenaslouchá. Nechtějí mít špatné vztahy s radnicí, ale chtějí to nejlepší pro své děti, to nejcennější co mají.
 
Starosta – ke skutečný důvodům odvolání – věc se od minulého zasedání nezměnila, paní Krákorová na město žalobu podala a platí to samé, co zaznělo minule a tudíž nemůže být k tomu nic řečeno, je to věc pracovněprávního sporu.
 
Pan Formánek - Mníšek je malé město – vznikají různé spekulace – rodiče chtějí věc zprůhlednit.
 
Starosta – nic dalšího k tomu neřekne, mohl by pouze v případě,  kdyby spor nebyl, stejně jako paní Krákorová nechce mluvit o sporu mezi školkou a bývalou zaměstnankyní, tak on nemůže mluvit ani o tomto sporu. Starosta zastupuje zájmy města a zájem města je, aby nebylo ohroženo v soudním sporu. Paní Krákorová ale může ukázat rodičům odvolací dekret. Pan starosta nechce nikoho poškozovat a už vůbec ne paní Krákorovou.
 
Pan Formánek - rodiče chtěli jen znát pohled města.
Proč nepřistoupila radnice na smír? – způsob je organizačně složitější, rizikovější, nákladnější,  pro rodiče nevyhovující, tento způsob otevírá cestu k patové situaci.
 
Starosta – protože to musí být oboustranně zajímavá nabídka. Jak může být vedeno jednání mezi stranami, když město nemá zájem, aby se paní Krákorová vrátila na místo ředitelky.
Pan Formánek opakuje důvody, jaké problémy vzniknou – Rodiče za paní ředitelkou stojí, mají pocit, že je město nevzalo na vědomí a neproběhla dobrá vůle k občanům města.
Rodiče podali dost důkazů na podporu paní ředitelky.
Starosta – nelze smír řešit tak , že se vrátí na místo ředitelky, protože pochybení, která udělala je natolik závažné, že nelze řešit pouze pokáráním nebo snížením os., ohodnocení.
Není možné takto postupovat.
 
Pan Formánek -  nemůžou to posoudit – ale děti byly spokojené, komunikace probíhala a chtěli vědět proč byla odvolaná.
Starosta – veřejně víc sdělit nemůže.
 
Pan Formánek -  jak je to s novým VŘ na ředitelku.
Starosta – výběrová komise ze 6 hlasů – 5ti doporučila přihlášenou kandidátku jako vhodnou, momentálně je to ve fázi, jestli tu práci přijme nebo ne. Důležité je, jestli jmenování převezme.
 
Pan Formánek - Jak město hodlá ošetřit situaci, když se bude rekonstruovat školka a bude  nový personál, co když nebude školka fungovat jak má, domnívají se, že tato situace může nastat a jak bude radnice postupovat?
Starosta – když nastupovala paní Krákorová – dostala plnou podporu a stejně tak ji dostane i nová ředitelka – měla by nastoupit 1. července.
Je velmi těžké dávat nějakou garanci, uděláme vše proto, aby to fungovalo.
 
17:42 Šír a Keyř (přítomno 12 zastupitelů)
 
 
Pan Formánek -  město má podíl na této situaci a očekával by že řešení bude nějak garantované. Musí být ošetřena případná rizika.
Starosta – pokud paní ředitelka neuspěje, tak se to bude řešit stejným způsobem nebo postupy, které město má ale moc jich nemá.
 
Pan Formánek -  podle něj se zapomíná na děti, když paní ředitelka neuspěje bude se hledat nová ředitelka a v tom mají vyrůstat naše děti?
 
Starosta - celá tato věc byla nastartována právě z důvodu správné komunikace a fungování školky. Tyto věci se dějí právě proto, aby byla školka kvalitní a sloužila vašim dětem.
 
Poslední otázka, jakým způsobem bude radnice postupovat, když  paní Krákorová uspěje ve sporu?
Starosta - nejistota tu nastává – bude rozhodnuto za 10-12 měsíců.
Pokud by nastala situace dvou ředitelek -  právo to ošetřuje – ve školském zákoně, zůstala by nově jmenovaná. – Paní Krákorová se i v případě úspěchu soudu na místo nevrátí.
 
Rodiče - mají informaci, že během 4 měsíců bude asi vyřešeno a ta situace nastane dřív.
Starosta – vychází pouze z osobní zkušenosti.
 
Pan Keyř – moc o tom neví – zaznělo tu, že školka byla nekvalitně vedena, ale  měl za to, že to byl pracovněprávní spor. Jsou tedy dva důvody? Ve vedení školky nebo jen ten jeden o kterým už ví?
Starosta: to nebude komentovat.
Osobně se domnívá, že kdyby byla kvalitně vedená, tak by nedošlo k tomu důvodu proč byla odvolaná.
 
Pan Zápal – původně nechtěl vůbec vystoupit – starosta nebude rád – jmenování nové ředitelky proběhlo na radě včera, nevěděl že se to bude projednávat, nemohl se rady zúčastnit.
Jmenování bylo chybou, tak i odvolání – minule to říkal.
Domnívá se, že stanovisku sdružení soud nepřihlédne – je to záležitost pouze stran, které se soudí.
Dále je toho názoru, že pokud byl jen  jeden zájemce ve VŘ je to chyba, chtěl, aby se soutěž zrušila a vyhlásilo se nové VŘ.
 
Paní Šretrová – pokud nastala taková situace, je to chyba celého kolektivu – nikdy ale nemohou dopustit, aby se to odrazilo na dětech.
 
Paní Brzorádová – poslouchá a připadá si jako veverka, která ničemu nerozumí, když probíhá diskuse o tom kdo za co odpovídá, kdo koho jmenuje atd........
 
Starosta – ukončuje diskusi na toto téma
 
Pan Hakim Amdouni – ještě k chování učitelek – paní Krákorová odpovídá za podřízené, má personální problémy a ty se nemohou projevovat na dětech. Nemůže například docházet k různým psychologických hrám ( – kdo koho má rád –) jaké má ředitelka prostředky odvolat nebezpečného zaměstnance?
Za 4 roky je ve školce 3. odvolání – důvod vždy konkrétní zaměstnanci.
 
Starosta – odpovídá panu Zápalovi, proč bylo na včerejší jednání rady zařazeno jmenování nové ředitelky - protože to komise doporučila a nebyl důvod jmenování odkládat.
 
Pan Jirota – poznámka pro příště – jmenování ředitelky MŠ je kompetence RM, tyto záležitosti byste měli řešit pouze na RM a ZM s tím nemá co společného a také na tom nic nezmění. Veřejná schůze má trvat 30 min  s teď už hodinu zastupitelé poslouchají problémy, které má řešit rada.
 
Vejmola – všechny rady si četl zpětně – současná RM se schází ve 4 nebo jeden chodí velice pozdě.
 
Zápal – Vaše rada se scházela ve třech a velké smlouvy se také schvalovali ve třech
Ve středu má úřední den na MÚ v Jílovém a navrhoval změnu termínu pro schůzky rady, protože mu tento termín nevyhovuje.
 
Pan starosta zakončil diskusi s tím, že na požádání se mohou sejít s rodiči na radě, ale veřejně na ZM nebude dál nic probírat. Mají jednostranné a  zkreslené informace.
 
18:07 konec veřejné schůze
 
1) Zpráva FV
Přednáší pan Zápal - FV se sešel k jednání 2. června a projednával závěrečný účet za rok 2008, průběžné plnění rozpočtu za 1. Q. 2009 a odpis nevymožených pohledávek města, které doporučuje odepsat jako nedobytné.
Doporučení – přijmout usnesení o schválení závěrečného účtu – a to bez výhrad, dále FV doporučil doplnit podmínky VŘ na služby likvidace TKO o vážení odváženého odpadu z Mníšku. FV požaduje zpracování právního výkladu forenzního auditu, zda z této zprávy nevyplývají konkrétní odpovědnosti za auditem popsaná porušení zákona.
FV rovněž doporučuje radě města nechat zpracovat ekonomickou analýzu s určením výše možného dlouhodobého zadlužení – bude nutná napař. pro rozhodnutí k realizaci přivaděče z Baní. Jakýsi rozpočtový výhled, který zohledňuje hospodářskou krizi apod.
 
Místostarosta – Kožíšek – poznámka k požadavkům FV - co se týká VŘ – to už bylo vypsáno a zítra bude v 17 hod zasedat výběrová komise.
K návrhu na „vážení“ TKO - město platí od nádoby – vážení se provádí u odpadů ze sběrného dvora – protože se odváží na skládku a tam se platí dle váhy.
 
Ing. Vejmola – myšlenka vážení je dobrá, ale ve výsledku dopadne špatně – uvažovalo se o tom už při minulém vedení.
 
Pan Zápal nemá na mysli vážení odpadu u zákazníka ale u odvozu z Mníšku.
 
Ing. Vejmola -  v roce 2005 si nechalo vedení doložit od odpadářské firmy váhy vyváženého odpadu – výsledek byl, že jako město máme nejtěžší popelnici v širokém okolí.
Pan Kožíšek – oni nám neúčtují za tuny ale za nádoby – k tomuto systému přistupují všechny obce, protože je to výhodnější.
Starosta - od změny zákona se to takhle dělá, musela by se změnit celá koncepce.
 
Ing.Vejmola – k forenznímu auditu - audit nám přinesl všeobecnou zprávu,  které nikdo nerozumí – teď chceme další právní posudek – pak budeme chtít posudek posudku.
 
Starosta – tajemnice Landová informují, že právní posudek k závěru auditu je zadán již před třemi týdny u právníka, který pracuje pro město na paušál.
 
 
Návrh pana starosty o hlasování o připravených usneseních 6 a), b), c) to je zpráva o činnosti, zpráva o finanční situaci města a zpráva FV
 
Návrhy usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města a Městského úřadu
 
ZM bere na vědomí zprávu o finanční situaci města k 25.6.2009
 
ZM bere na vědomí zprávu FV
 
Hlasování         PRO 12
 
2) Materiály FO
Závěrečný účet města
Závěrečný účet byl projednán finančním výborem, radou města a oběma je doporučen zastupitelstvu ke schválení.
 
Pan Zápal – jedna jediná poznámka – v závěrečné zprávě je uvedena výše schodku a je tam zdůvodnění, proč je schodek vyšší, standardně to tam nebývá.
 
Návrh usnesení: (2b)
ZM schvaluje podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet města za rok 2008 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
PRO 12
 
Tajemnice Landová – technická poznámka
Mělo by se hlasovat o odpuštění nedobytných pohledávek, aby bylo postupováno podle návrhu usnesení a tak jak navrhoval také finanční výbor.
 
Návrh usnesení: (2c)
ZM schvaluje odpis dlužné částky Kč 359,- nájemného Karla Svatka, Kč 19.778 nájemného Karla Peška, (oba ubytovna hladový vrch), Kč 59.388,- nájemného paní Hany Jarošové (Kč 58.308 za č.p 519 a Kč 1.080 za ubytovnu Hladový vrch), z důvodu úmrtí dlužníků a z důvodu nedobytnosti pohledávky v dědickém řízení.
Hlasování         PRO 12
 
Rozpočtové opatření
Pan starosta přednáší informace, které je třeba ještě projednat před samotným schválením rozpočtového opatření. Je třeba podrobněji projednat nájem sauny. Na pronájem sauny byla uzavřená smlouva s danými podmínkami, co má splnit a zainventovat  provozovatel.
Od roku 2004, kdy byla smlouva uzavřena došlo k navýšení nákladů na provoz. Nájemce hodlá ukončit provoz a jsou různé možnosti řešení.
Doporučení z rady – schodek vyrovnat, ale zkusit vypsat nové VŘ na nájemce , který by byl schopen to provozovat bez příspěvku města – je to kompetence rady, ale protože příspěvek 25 tis. je součástí rozpočtového opatření, tak se to dostává rovněž k projednání ZM.
 
Pokud se na tom zastupitelé shodnou, položku nechají v RO, pokud ne tak se vyškrtne..
Vše je v ekonomickém pronájmu, ale momentálně se dostává nájemce do ztráty, a proto žádá město o pomoc.
 
Zastupitelé k důvodové zprávě ohledně sauny nemají žádné připomínky.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí způsobu řešení provozování sauny.
PRO 11           Zdržel se 1
 
Ing. Vejmola - za všechny saunaře zastupitelům děkuje za odsouhlasení dorovnání navýšených nákladů nájemci.
Návštěvníci sauny se dohodli, že pokud zastupitelé tuto věc odsouhlasí, tak oni nechají na vlastní náklady natřít okna.
 
Pan starosta ještě upozorňuje na položku – vratka ze smlouvy – p. Michailidis
- je tam uvedeno 200 tis, ale částka bude asi nižší, protože tam byly proinvestovány už nějaké peníze, asi se to sníží na 120 tis.
Ing. Vejmola – může pomoci s jednáním, protože on s ním jednal i před tím ve funkci místostarosty.
Další připomínky k rozpočtovému opatření nejsou, dotazy také ne.
Návrh usnesení: (2d)
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009.
PRO 12
 
Pan Keyř – technická poznámka – doplnit v tabulkách, k jakému datu je plnění –
Paní Šibřinová - bylo tam, ale při tisku s zúžil sloupec.
V podkladech je plnění za první kvartál.
 
3) Změna regulačního plánu zóna 12b)
Žádost o změnu regulativu zástavby na ul. Lhotecká z důvodu stavby garáže. Regulativ zástavby určuje vzdálenost 15 m od osy ulice. Žádost byla projednána radou města a ta se změnou souhlasila
Pan Zápal – měl by se projednat celý regulační plán a zastupitelé by se měli vyjadřovat celoplošně pro lokalitu.
Starosta – tato změna je ve vyhláškové části a je v kompetenci ZM – směrný regulativ, OSMI se změnou nemá problém, architekt města se vyjádřil, že není možné řešit výjimkou pro pana Martínka, ale lze řešení změnou vyhlášky.
 
Pan Keyř - si nastudoval vyhlášku a dospěl k názoru, že specifický název - hranice bytové výstavby- nehovoří o doplňkových stavbách – vyhláška hovoří jasně o tom: rozlišuje jižní a severní stranu a hovoří o bytové zástavbě a jedná se o to, aby domy nestály za plotem, ale toto je v podstatě potvrzení vyhlášky – čára je bytová výstavba. Celý odstavec hovoří pořád o rodinných domech toho se ta hranice týká.
Diskuse o doplňkových stavbách.
Návrh usnesení: (2e)
ZM schvaluje změnu hranice zástavby pro drobné stavby ( garáže apod.) v zóně 12b ze současných 15  m od osy ulice na vzdálenost 10 m od osy ulice a ze současných 6 m na 0 m tj. na hranici pozemku.
Hlasování         PRO 11           PROTI 0         Zdržel 1
4. Majetkové záležitosti
4/1 Dohoda o ukončení smluvního vztahu.
Pan starosta se o tomto bodu již zmínil při projednávání rozpočtového opatření – jedná se o ukončení smluvního vztahu s budoucím nájemcem pozemku na nám F.X.Svobody panem Michailidisem, kde měla být postavena budova informačního pavilonu a kavárny. Pan Michailidis od smlouvy odstoupil a požádal město o narovnání závazků.
Návrh usnesení: (2f)
ZM schvaluje
znění a uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 27.9.2005 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Michalisem Michailidisem a pověřuje starostu města jejím podpisem
PRO 12
 
4/2 Prodej Kina
 K projednání je připraven návrh kupní smlouvy, který by měl respektovat to, o čem ZM jednalo při minulém projednávání tohoto bodu a zastupitelstvem dané podmínky. Prodejní cena je 4 mil. (3 mil. budou zaplaceny do 10 dnů po podpisu smlouvy, zbytek 1  mil. po nabytí právní moci územního rozhodnutí na budoucí stavbu).
Nová stavba by měla být realizováno do 7 let.
Poznámka Ing. Vejmoly – v předložené smlouvě v podkladech pro zastupitele je ve smlouvě, lhůta pro dokončení stavby – nejpozději do 5 let.
Pan starosta vysvětlil zastupitelům, že poté, co byly podklady distribuovány, měl jednání s panem Vančurou, který žádal o prodloužení lhůty  pro dokončení stavby na 7 let od podpisu smlouvy. Žádá zastupitele, aby tuto změnu akceptovali.
 
Diskuse zastupitelů ohledně počtu parkovacích míst (15 parkovacích míst),  
10 uvnitř a 5 venku (veřejné parkování)
 
Na dotaz pana Balíčka se upřesňuje metráž prodávaných pozemků.
 
Pan Jirota – žádá vysvětlení – investiční záměr , který byl předložen je stejný jako minule, ale měly tam být změny dle požadavků zastupitelů.
Pan starosta – změny tam budou ale teď je v materiálech to původní ( jen pro ilustraci) – k záměru se vyjadřoval architekt města.
Dále pan Jirota připomíná, že silnice od Alkapone k č.p. 17 musí být 8 m široká a teď je v nákresu  7 m – je to v rozporu se stanoviskem architekta.
Starosta – Inv. záměr je zakreslen na pozemcích, které se týkají prodeje – parkovací místa jsou na pozemcích částečně jeho (kupujícího) a částečně města. Komunikace je města a tu si upravíme, jak budeme potřebovat.
Diskuse o 7 m pro komunikaci.
Pan Zápal – parametry jsou v rozporu, co bylo dojednáno s architektem města.
 
Starosta navrhuje, aby součástí smlouvy byl investiční záměr – výkres komunikace odsouhlasený architektem
Pan Keyř – poznámka – z rozhovorů s architektem města pochopil, že veřejně přístupné parkovací místo nemusí být na  pozemku stavebníka, musí být  možnost veřejně přístupného místa a to není závislé na vlastnictví pozemku.
 
Pan Zápal – problém zůstává v zúžení komunikace.
Diskuse o součástech příloh ke smlouvě.
 
Pan starosta a pan Jirota se shodují, že součástí smlouvy by neměl být investiční záměr – je věcí rady, architekta a SÚ, aby podmínky výstavby byly dodrženy..
 
Pan starosta dodiktoval návrh usnesení: „Smlouva  bude doplněna o projednaný a schválený investiční záměr na dopravní řešení v místě, tento záměr bude závazný.
 
Pan Zápal požaduje změnu v rozložení plateb. Žádá, aby platba byla rozdělena na 2 mil. po podpisu smlouvy a doplatek 2  mil. aby byl uhrazen ihned po zavkladování pozemků na katastru.
 
Starosta se nedomnívá, že by platební podmínky byly měkké.
 
Pan Jirota chápe obě strany – jak Vančuru, tak Zápala – navrhuje dát podmínku pro doplatek  časovou a ne podmínku vdání územního rozhodnutí.
 
Ing. Vejmola – návrh smlouvy je vyvážený bude v zájmu města nezdržovat vydání územního rozhodnutí a tím dříve budou i zaplacené všechny peníze.
 
Starosta – ano ale pokud ho nedostane - to rozhodnutí - tak do tří let zaplatí stejně.
 
Zápal – žádá, aby bylo hlasováno o jeho návrhu – rozdělení plateb na 2mil. při podpisu smlouvy a 2 mil. zavkladování pozemků na katastru . Dle jeho vyjádření to nejsou jeho výmysly, ale „kopání“ za toto město.
 
Pan Keyř – když se prodával OPTREAL, tak byl ve smlouvě  přímo závazek, že územní rozhodnutí dostanou.
 
Diskuse Keyř – Zápal – proč to bylo v lokalitě Řevnická jinak.
 
Starosta – dává hlasovat o protinávrhu pana Zápala:
V Kupní smlouvě bod III. upravit tak, že do 10 dnů od podpisu smlouvy budou uhrazeny 2 mil. a 2 mil. po doručení rozhodnutí KÚ o vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího.
PRO 2            PROTI 6        ZDR 4
(Návrh na změnu platebních podmínek ve smlouvě nebyl schválen)
 
Pan starosta dává hlasovat o původním návrhu usnesení tak, jak bylo připraveno (2g) se schváleným dodatkem poslední věty:

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností PASÁŽ PRAŽSKÁ, s. r.o., kde předmětem této smlouvy je prodej a koupě nemovitostí v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy
-      pozemek  č. parc. 74, o výměře 184 m2 , v kultuře manipulační plocha, ostatní plocha,
-      budova č.p. na pozemku parc. č. 73 a pozemek  č. parc. 73, o výměře 872 m2 , v kultuře
       zastavěná  plocha, nádvoří,
-      pozemek  č. parc. 69, o výměře 191 m2 , v kultuře zastavěná  plocha, nádvoří,
-      budova č.p. 17 na pozemku parc. č. 70 a  pozemek  č. parc. 70, o výměře  300 m2 , v   
        kultuře zastavěná  plocha, nádvoří
ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Smlouva bude doplněna o projednaný a schválený investiční záměr na dopravní řešení v místě, tento záměr bude závazný.
PRO 8             PROTI 0                     ZDR 4
 
Dostavil se MUDr. Nevšímal a pan starosta zařadil k projednání bod – garance pro Magdalena o.p.s. – jak bylo zastupitelstvem schváleno v úvodu programu.
Garance pro projekt – Magdaléna o.p.s.
Pan doktor Nevšímal představil projekt OPS Magdaleny a skutečnost, že tento projekt bude financován dotací Krajského úřadu, ale je třeba aby se město za tento projekt zaručilo, že bude udržitelný po dobu 5 let – bude garantováno jedno pracovní místo.
Projektem je rekonstrukce budovy a zřízení provozu na sušení dřeva. V provozu se zřizuje jedno pracovní místo.
Pan Keyř - dotaz na pana ředitele Nevšímala, zda je přesvědčen, že práce, které budou náplní pro jedno garantované pracovní místo bude opravdu Magdaléna dělat, a zda je zajištěn provoz na delší dobu, protože město se zavazuje, že bude udržovat právě to pracovní místo a pokud by ho nezajistila Magdaléna, musely by se finanční prostředky buď kraji vrátit nebo by město mělo za povinnost nasmlouvaného člověka platit protože výsledkem projektu je právě to pracovní místo.
Ředitel o.p.s. Magdaléna potvrdil, že náplň pro pracovní místo bude zaručeno a předpoklad je, že nově zřízený provoz vydrží dlouhodobě.
 
Návrh usnesení na přijetí garance za společnost Magdaléna o.p.s.:
ZM schvaluje garanční závazek, že udrží provoz zařízení a pracovní místo, které je výsledkem projektu registrační číslo CZ.1.15/3.3.00/26.00540pod názvem: Reintegrace drogově závislých, po dobu udržitelnosti projektu, nebude-li k tomu mít příjemce dotace Magdaléna o.p.s. dostatečné finanční zdroje a pověřuje starostu k podpisu právního úkonu ve formě notářského zápisu.
Hlasování       PRO 12
 
Další připravené body programu - majetkové záležitosti přednáší hromadně tajemnice Landová.
 
4/3  žádost - Umláškovi o prodej pozemku nebo jeho části, pozemek č. parc. 55 v k.ú. Rymaně. Pozemek tvoří s jejich pozemky jeden oplocený celek. OSMI nedoporučuje prodej a rada města rovněž s prodejem nesouhlasí.
(návrh usnesení 3a)
ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 55 v k.ú. Rymaně manž. Umláškovým
 
4/4 žádost společnosti GRESIN-INVEST s.r.o. o odkoupení pozemků proti Penny marketu pro prodejnu potravin vč. řeznictví, textilu a parkoviště pro zákazníky. RM prodej nedoporučuje.
Diskuse - proč neprodat pozemky, nesouhlas s prodejem a změnou ÚP
(návrh usnesení 3b)
ZM neschvaluje prodej pozemků č. parc.  1313/2 a 1314/4 v kat.území a obci Mníšek pod Brdy společnosti  GRESIN-INVEST s.r.o.. Z tohoto důvodu nesouhlasí se změnou územního plánu na občanskou vybavenost bez omezení výstavby nákupního centra.
 
 
4/5 žádost paní Jedličkové o prodej pozemků za domem 606/607 V současné době jsou pozemky zaploceny a neoprávněně používány, přes jeden pozemek vedou sítě, rada města prodej neodsouhlasila. paní Jedličková může požádat o pronájem.
(návrh usnesení 3c)
ZM neschvaluje prodej částí pozemku č. parc. 2928/1 a č. parc. 2925 v k.ú. Mníšek pod Brdy paní Olze Jedličkové.
 
4/6 Při minulém zasedání ZM byl schválen prodej tří pozemků manželům Hruškovým. Na jednom z pozemků je vlečka. Kovohutě požádaly o přehodnocení prodeje pozemku přes který vede vlečka. RM na základě těchto nových zjištění doporučila pozastavit přípravu kupní smlouvy a doporučila znovu rozhodnout o prodeji pozemků. RM doporučuje zrušit původní usnesení zastupitelstva.
Tři návrhy usnesení - 5a, 2h a 3d
- ZM ruší usnesení ZM č.18. – odst.3) Schvaluje: písm. l) - znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Alenou Hruškovou, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků p.č. 2170/8, 2163/8 a 2154/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 3.700,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy).
 
- ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Alenou Hruškovou, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků p.č. 2170/8 a 2154/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy . ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
- ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 2163/8 v k.ú.Mníšek pod Brdy manželům Aleně Hruškové, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomíru Hruškovi, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy.
 
4/7 žádost manželů Petráňových o prodej pozemku v k.ú. Rymaně. Přes pozemek vede vodovodní řad.Rada města prodej doporučila.
Diskuse - proč prodej pozemku Petráňovým rada města doporučila a paní Jedličkové ne.
Diskuse o prodejní ceně. Návrh, aby ZM pověřilo RM, aby vytvořila pravidla - cenový přehled – pro prodej pozemků.
Pan Keyř je pro, aby při tomto prodeji byla cena stanovena na 350,-/m2 protože je na pozemku nepořádek a likvidace nepořádku bude stát dost peněz, ale od příště ať se rozhoduje dle pravidel, která budou připravena.
Zastupitelé odsouhlasili prodejní cenu  na Kč 350,-/m2.
Návrh usnesení 2 ch)
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Gabrielou Petráňovými o prodeji pozemku p.č. 407/21 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy o výměře 386 m2 za dohodnutou cenu 135.100,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
4/8 žádost manželů Šimonovských o odkoupení pozemku v k.ú. Rymaně, pozemek sousedí s jejich pozemky, vypracován znalecký posudek a předložen návrh kupní smlouvy.
Návrh na změnu ceny – Ing. Vejmola za 350,-/m2.
Zastupitelé navrženou cenu odsouhlasili.
Návrh usnesení 2 i)
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Josefu a Petře Šimonovských, bytem Rakovského 3141/7, 143 00 Praha 12 - Modřany o prodeji pozemku p.č. 389/2 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy za cenu 19.250,- Kč tj. Kč 350,-/m2.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
4/9 žádost společnosti Martin Uher spol. s r.o. o prodej pozemku č. parc. 1308/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy byla projednána a schválena zastupitelstvem města 21.5.2009, byl odsouhlasen prodej a uzavření kupní smlouvy. Následně byla doručena žádost manž. Uhrových o změnu kupujícího – místo společnosti Martin Uher spol. s r.o. na manž. Uhrovi. RM žádost projednala a změnu odsouhlasila.
Návrh usnesení 4a)
ZM revokuje usnesení ZM č. 18 ze dne 21.5.2009 bod 3) Schvaluje písm. k): znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou MARTIN UHER spol. s r.o. o prodeji části pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu Kč 700,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
s tím, že ZM souhlasí se změnou nabyvatele a nový text usnesení zní takto:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Hanou Uhrovou, bytem Krátká 390, Březová-Oleško, 252 45 Zvole u Prahy a Martinem Uhrem, bytem Řevnická 605, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji části pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu Kč 700,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
4/10 Manželé Holbovi požádali o vyjádření města k možnosti převodu místní obslužné komunikace v lokalitě Jih (Audy) na Město Mníšek pod Brdy z důvodu získání úvěru od banky. – RM žádost projednala a souhlasila s převzetím pozemků pod komunikacemi po skončení stavební činnosti v této lokalitě a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
Pan Zápal připomínka – převzít až po ukončení staveb celé lokality
Starosta – je to tak, s tím se počítá.
Návrh usnesení 2j)
ZM schvaluje převzetí pozemků pod komunikacemi p.č. 2744/18, 2744/3, 2744/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města po skončení stavební činnosti v této lokalitě a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
 
4/11 Město má od roku 2005 požádáno o převod pozemku č. parc. 1858/1 pod DD-DPS.V letošním roce došlo k tomu, že tento pozemek byl rozdělen na čtyři pozemky. Nové usnesení ZM je tedy jen upřesněním stavu a potvrzením, že i nadále má město zájem o převod.
Návrh usnesení 7)
ZM potvrzuje, že i nadále má zájem o  převod všech pozemků vzniklých rozdělením pozemku  č. parc. 1858/1 (  převod tohoto pozemku mimo jiné byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 19.12. 2005 usnesením  IV. schvaluje  bodem f) a upřesňuje, že geometrickým plánem  č. 1681-97/2006 byl pozemek č. parc. 1858/1 rozdělen na pozemky 1858/1  ost. plocha, ost. komunikace o výměře  35 m2 , 1858/13  zeleň o výměře 178  m2 , 1858/14  zastavěná plocha čp. 500 o výměře 77 m2 , 1858/15  zastavěná plocha čp. 500 o výměře 2 m2 vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
 
4/12 kaprálkovi, žádají obec o vzdání se nároku na převod pozemku č. parc. 1202 v kaú. MpB od PF ČR. O pozemek má město požádáno již několik let.
Návrh usnesení 3e)
ZM neschvaluje vzdání se nároku na  bezúplatný  převod   pozemku  č. parc. 1202 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy od PF ČR.
 

Hlasování pro návrhy usnesení 3a, 3b, 3c, 5a, 2h, 3d, 2ch, 2i, 4a, 2j, 7, 3e - hromadně
PRO  12
 
Přivaděč Baně – zastupitelé mají k dispozici Záznam z jednání k přípravě vodovodu Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy ze dne 18.6. – bude předáno slovo panu Jirotovi, který se jednání zúčastnil.
Pan Jirota – setkání se zúčastnili zástupci obcí Jíloviště, Černolice, Všenory, Řitka, Mníšek pod Brdy VOKu a VRV, a.s. Předmětem jednání bylo definování dalších kroků ve věci přípravy přivaděče. zástupce VRV seznámil přítomné s vývojem projednávaného záměru, ekonomickou analýzou. Byly dohodnuty další kroky – zpracování projektové dokumentace a rozhodnutí o definování investora. P. Jirota rozdal přítomným odhad nákladů na zpracování projektové přípravy a byla naznačena možnost dělení nákladů na přípravné práce podle počtu v budoucnu napojených obyvatel (pro každou obec). Na přípravu PD bude vypsáno VŘ. Bylo dohodnuto, že jednotliví starostové projednají v zastupitelstvech svůj finanční podíl na přípravě PD. Celkové náklady pro přípravu PD jsou předpokládány na 4676 tis. Kč s DPH, můžeme dostat dotaci, musí se začít s přípravou projektu pro územní řízení letos to pro nás představuje 350 tis.
V návrhu usnesení pod bodem 2l je připraven návrh usnesení, které by mělo být schváleno zastupitelstvem Mníšku.
Návrh usnesení:
 ZM schvaluje příspěvek ve výši 350 tis. Kč pro rok 2009 na projektovou přípravu pro vodovodní přivaděč Zbraslav –Baně – Mníšek pod Brdy a souhlasí s celkovými náklady na tuto činnost ve výši 2,3 mil. bez DPH. Cena je určena % podílem dle počtu obyvatel obce. Vodovod přivaděč bude sloužit pro zásobení obyvatel vybraných obcí oblasti Mníšecka.
 
Projekt měl zastřešovat svazek obcí, založen účelový svazek obcí, v případě , že se obce nedohodnou musel by to Mníšek řešit sám.
Někteří jsou ochotni do účelového svazku obcí vstoupit. Strategickým partnerem je Řitka, Jíloviště, Líšnice ale také Všenory.
Všenory mají 30.6. ZM, tam se rozhodne, zda se budou také podílet na projektu.
 
Další diskuse se týkala toho, kdo by projekt zastřešoval.
Nejvyšší čas pro vypsání na projektanta pro územní řízení, musí se vědět, kdo bude investor, zda svazek nebo město Mníšek.
Pokud se investor nezmění až do konce stavby, všechny náklady bude možné uznat do dotace.
Jednání 18.6. se zúčastnili i pan Radda a Mladič. (VOK)
VOK se uchází o účast v projektu, protože by šlo vodojem na Včelníku napájet i z této strany z přivaděče.
Byl dotaz, jak by byly kompenzovány navýšené dodávky vody, aby mohly obce více stavět.
Změnily by se stanovy VOKu, a 5procent by byl příspěvek VOKu na projekt.
V pondělí 29.6.  se bude schvalovat audit VOKu a ten bude poskytnut obcím, aby se rozhodly, zda se budou projektu účastnit.
 
 20:50 odešla paní Nováková (přítomno 11 zastupitelů)
 
Dotazy
Pan Krákora – bude VŘ na projektanta, jestli je nutné, abychom souhlasili s celkovou cenou za projekt, když to může být třeba jinak.
Starosta – je to cena stanovená jako podkladů pro jednání s ostatními obcemi, může se stát, že bude třeba nižší a to tak, jak se vysoutěží. Jsou to tabulkové ceny.
 
Pan Jirota – o konkrétní vysoutěžené částce se bude mluvit v souvislosti s rozpočtem.
Navrhuje úpravu návrhu usnesení tak, že ZM bere na vědomí celkové náklady.
Pan Krákora – VOK stanovy stávající jsou dle Vašich slov nevýhodné, jestli v rámci dalším změn se podaří změnit tyhle, ne dobře vyjednané podmínky z dob minulých.
Jirota se nedomnívá, že by řekl, že jsou stanovy nevýhodné, naopak si myslí, že jsou výhodné, že cena je dvousložková atd.
Mníšek už neplatí tak, jako to bylo v minulosti a neplatí ztráty ostatních obcí.
Pokud se jedná o majetek musí být konsenzus všech obcí.
Myslí si že VOK by mohl za nás vypracovat nové stanovy, je to jedna z možností.
Menší časová náročnost je pokud by to byl účelový svazek, nejrychlejší by to bylo, když bude samo město.
Pokud se ten projekt rozjede, nejvíce rušivých vlivů představuje VOK.
 
Pan Vejmola – pokud by VOK celou akci řídil a pak ho nebudeme potřebovat – proč by se do toho hrnul, když potom přijde o působnost na Mníšku, je to proti smyslu jejich činnosti.
Připadá mu to jako střet zájmů.
 
Starosta – myšlenka – využití VOKu – má to efekt, že toto sdružení už existuje nějakou dobu, má majetek, historii a je zárukou pro poskytovatele peněz. Nové sdružení tento efekt nemá.
V tuhle chvíli je na VOKu nevýhodné, že je jedním ze 6, ale pokud se ostatní rozhodnout do akce vstoupit, musí se dojednat nové podmínky a stanovy.
Mníšek má rozumný důvod a možnost vyjednat si lepší podmínky.
 
Diskuse o investiční akci.
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje příspěvek ve výši 350 tis. Kč pro rok 2009 na projektovou přípravu pro vodovodní přivaděč Zbraslav –Baně – Mníšek pod Brdy a bere na vědomí celkové náklady na tuto činnost ve výši 2,3 mil. bez DPH. Cena je určena % podílem dle počtu obyvatel obce. Vodovod přivaděč bude sloužit pro zásobení obyvatel vybraných obcí oblasti Mníšecka.
Hlasování         PRO 10           Nepřítomen 1
 
Vojenský bytový dům
 
Při přípravě prodeje vojenského bytového domu č.p. 836/837 se objevily jisté problémy. V původním schváleném usnesení zastupitelstva bylo rozhodnuto, že kdo vlastní nemovitost určenou k trvalému nebo spoluvlastnický podíl takové nemovitosti, bude kupovat za plnou cenu a kdo nemá takovou nemovitost, tak mu bude snížena cena na 25 procent. Tento klíč se objevil jako ne úplně šťastný. Těch lidí, kteří by museli koupit za plnou cenu by bylo 6-11 ,
a ještě je to dost sporné, co je k bydlení a co není k bydlení. Rozhodování je hodně komplikované. Tímto způsobem by byli potrestání ti, co něco mají, dostali darem, nebo zdědili a zvýhodnění ti, co nic nemají.
Rada byla toho názoru, že bychom se tím neměli zabývat a výstupem je doporučení prodat všem za sníženou cenu 25% pouze za podmínek, které jsou v návrhu usnesení.
To znamená prodat všem bez ohledu jestli něco vlastní nebo nevlastní.
 
Pan starosta navrhuje, aby pro přehlednost bylo usnesení o prodeji bytů, přijaté na zasedání ZM č. 17 bylo zrušeno a aby bylo dnes přijato nové upravené.
Návrh nového usnesení je připraven v dokumentu Návrhu usnesení.
 
Diskuse:
Pan Zápal – nemá s tím více-méně problém, ale co když to prodají – měla by tam být podmínka na doplatek, když prodají do 5 let a dále podmínka, že kupující nevyužil výhodu při koupi bytu od roku 97.
 
Ing. Vejmola – poznámka – protože tato druhá podmínka je směřovaná vůči jeho osobě. Konzultoval na legislativním odboru Svazu obcí a měst – závěr - pokud byly už jednou stanoveny podmínky prodeje, pak je nelze měnit a když byl byt koupen už před 15 lety, nezakládá to důvod k znemožnění dalšího nákupu bytu za zvýhodněnou cenu.
Takovou podmínku nemají ani v Jílovém, kde se byty prodávají a kde pan Zápal pracuje.
Ing. Vejmola upozorňuje, že pokud by taková podmínka byla schválena, tak by dal věc k soudu.
 
Pan Zápal – se domnívá, že pan Vejmola je podjatý a měl by se z projednávání vzdálit.
Ing. Vejmola – tuto věc také konzultoval s právníky a podjatý by byl, pokud by se hlasovalo jenom o něm, ale ono se hlasuje o celém domě a na to se nevztahují pravidla pro podjatost.
Pan Tomiska – vysvětlil proč bude proti doplnění druhé podmínky, kterou požaduje doplnit pan Zápal.
 
Hlasování o doplnění podmínek pro prodej bytů v č.p. 836/837
 
Návrh doplnění usnesení.
ZM doplňuje usnesení 2)Schvaluje: bod k) o podmínku:
po dobu 5 let nebude byt prodán, pokud bude tato podmínka porušena, kupující doplatí prodejní cenu bytu a to v případě bytu 2+1 do výše 880 tis. Kč, bytu 3+1 do výše 1.630 tis. Kč a bytu 4+1 do výše 2.000 tis. Kč.
Hlasování         PRO 11
 
Návrh doplnění usnesení 2 Schvaluje: bod k2) řádek e):
kupující nevyužil již jednou výhodu při koupi bytu od roku 97
Hlasování         PRO 4             PROTI 5         ZDR2
(Druhá podmínka prodej nebyla schválena)
 
Návrh celého doplněného usnesení:
k) 1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude podmínka, že po dobu pěti let nebude bytová jednotka převedena jiné osobě.
Po dobu 5 let nebude byt prodán, pokud bude tato podmínka porušena, kupující doplatí prodejní cenu bytu a to v případě bytu 2+1 do výše 880 tis. Kč, bytu 3+1 do výše 1.630 tis. Kč a bytu 4+1 do výše 2.000 tis. Kč.
 
k) 2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
a)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
b)      kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
c)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
d)      byt skutečně sami užívají
k) 3) nájemci b.j. v domě obdrží nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
 
Hlasování:        PRO 10           1 nehlasuje
 
 
Zrušení původního usnesení:
Návrh usnesení:
ZM ruší usnesení ZM č. 17 – odst. 2) Schvaluje: písm. k 1, k2, k3:
k) 1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Typ bytu 2+1 za cenu 880.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 1.630.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 2.000.000,- Kč
Tyto ceny budou sníženy v případě, že dosavadní nájemník bytů nevlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení nebo spoluvlastnický podíl k nemovitosti určené k trvalému bydlení, a to k datu 31.1.2009, s tím, že ceny za jednotlivé bytové jednotky jsou stanoveny dle typu jednotlivých bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč
k) 2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
e)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
f)        kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
g)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
h)      byt skutečně sami užívají
k) 3) po stanovení ceny bytů obdrží nájemci b.j. v domě nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
 
Hlasování         PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

(Bylo konstatováno, že předešlé hlasování o zrušení usnesení o prodeji bytů ze zasedání č. 17 mělo předcházet hlasování o dnešním nově schváleném upraveném usnesení. Z důvodu, aby nedošlo ke zmatečnosti nebylo provedeno jiné hlasování.)
 
Zasedání bylo ukončeno ve 22:00 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Luboš Tomiska
 
Petr Balíček
 
starosta Ing. Petr Digrin Ph.D.
 
 
Usnesení č. 19 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 25.6.2009
 
 
Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou
b) ověřovatele zápisu:  Luboše Tomisku, Petra Balíčka

c) návrhovou komisi:  Stanislava Jirotu, Vlastimila Kožíška
 

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 25.6.2009
 
b) podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet města za rok 2008 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 
c) odpis dlužné částky Kč 359,- nájemného Karla Svatka, Kč 19.778 nájemného Karla Peška, (oba ubytovna hladový vrch), Kč 59.388,- nájemného paní Hany Jarošové (Kč 58.308 za č.p 519 
a Kč 1.080 za ubytovnu Hladový vrch), z důvodu úmrtí dlužníků a z důvodu nedobytnosti pohledávky v dědickém řízení
 
d) rozpočtové opatření č. 3/2009
 
e) změnu hranice zástavby pro drobné stavby ( garáže apod.) v zóně 12b ze současných 15  m od osy ulice na vzdálenost 10 m od osy ulice a ze současných 6 m na 0 m tj. na hranici pozemku.
 
f) znění a uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 27.9.2005 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Michalisem Michailidisem a pověřuje starostu města jejím podpisem
 
g) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností PASÁŽ PRAŽSKÁ, s. r.o., kde předmětem této smlouvy je prodej a koupě nemovitostí v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy
-      pozemek  č. parc. 74, o výměře 184 m2 , v kultuře manipulační plocha, ostatní plocha,
-      budova č.p. na pozemku parc. č. 73 a pozemek  č. parc. 73, o výměře 872 m2 , v kultuře
       zastavěná  plocha, nádvoří,
-       pozemek  č. parc. 69, o výměře 191 m2 , v kultuře zastavěná  plocha, nádvoří,
-       budova č.p. 17 na pozemku parc. č. 70 a  pozemek  č. parc. 70, o výměře  300 m2 , v kultuře
        zastavěná  plocha, nádvoří
ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Smlouva bude doplněna o projednaný a schválený investiční záměr na dopravní řešení v místě, tento záměr bude závazný.
 
h)znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Alenou Hruškovou, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků p.č. 2170/8 a 2154/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy . ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
 
ch) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Milanem a Gabrielou Petráňovými o prodeji pozemku p.č. 407/21 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy o výměře 386 m2 za dohodnutou cenu 135.100,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
i) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Josefem a Petrou Šimonovských, bytem Rakovského 3141/7, 143 00 Praha 12 - Modřany o prodeji pozemku p.č. 389/2 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy za  cenu 19.250,- Kč tj. Kč 350,-/m2.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
j) převzetí pozemků pod komunikacemi p.č. 2744/18, 2744/3, 2744/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města po skončení stavební činnosti v této lokalitě a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
 
k) 1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude podmínka, že po dobu pěti let nebude bytová jednotka převedena jiné osobě. Po dobu 5 let nebude byt prodán, pokud bude tato podmínka porušena, kupující doplatí prodejní cenu bytu a to v případě bytu 2+1 do výše 880 tis. Kč, bytu 3+1 do výše 1.630 tis. Kč a bytu 4+1 do výše 2.000 tis. Kč.
 
k) 2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
a)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
b)      kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
c)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
d)      byt skutečně sami užívají
k) 3) nájemci b.j. v domě obdrží nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
 
l) příspěvek ve výši 350 tis. Kč pro rok 2009 na projektovou přípravu pro vodovodní přivaděč Zbraslav – Baně - Mníšek pod Brdy a bere na vědomí celkové náklady na tuto činnost ve výši 2,3 mil. bez DPH. Cena je určena % podílem dle počtu obyvatel obce. Vodovod přivaděč bude sloužit pro zásobení obyvatel vybraných obcí oblasti Mníšecka
 
m) garanční závazek, že udrží provoz zařízení a pracovní místo, které je výsledkem projektu registrační číslo CZ.1.15/3.3.00/26.00540pod názvem: Reintegrace drogově závislých, po dobu udržitelnosti projektu, nebude-li k tomu mít příjemce dotace Magdaléna o.p.s. dostatečné finanční zdroje a pověřuje starostu k podpisu právního úkonu ve formě notářského zápisu.
 
 
3) neschvaluje
 
a) prodej pozemku č. parc. 55 v k.ú. Rymaně manž. Umláškovým
 
b) prodej pozemků č. parc.  1313/2 a 1314/4 v kat.území a obci Mníšek pod brdy společnosti  GRESIN-INVEST s.r.o.. Z tohoto důvodu nesouhlasí se změnou územního plánu na občanskou vybavenost bez omezení výstavby nákupního centra.
 
c) prodej částí pozemku č. parc. 2928/1 a č. parc. 2925 v k.ú. Mníšek pod Brdy paní Olze Jedličkové
 
d)prodej pozemku č. parc. 2163/8 v k.ú.Mníšek pod Brdy manželům Aleně Hruškové, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomíru Hruškovi, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy.
 
e) vzdání se nároku na  bezúplatný  převod   pozemku  č. parc. 1202 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy od PF ČR.
 
 
4) revokuje
 
a) usnesení ZM č. 18 ze dne 21.5.2009 bod 3) Schvaluje písm. k): znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou MARTIN UHER spol. s r.o. o prodeji části pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu Kč 700,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
s tím, že ZM souhlasí se změnou nabyvatele a nový text usnesení zní takto:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Hanou Uhrovou, bytem Krátká 390, Březová-Oleško, 252 45 Zvole u Prahy a Martinem Uhrem, bytem Řevnická 605, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji části pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu Kč 700,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
 
5) ruší:
 
a) usnesení ZM č.18. – odst.3) Schvaluje: písm. l) - znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely Alenou Hruškovou, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků p.č. 2170/8, 2163/8 a 2154/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 3.700,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy).
 
b) usnesení ZM č. 17 – odst. 2) Schvaluje: písm. k 1, k2, k3:
k) 1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Typ bytu 2+1 za cenu 880.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 1.630.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 2.000.000,- Kč
Tyto ceny budou sníženy v případě, že dosavadní nájemník bytů nevlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení nebo spoluvlastnický podíl k nemovitosti určené k trvalému bydlení, a to k datu 31.1.2009, s tím, že ceny za jednotlivé bytové jednotky jsou stanoveny dle typu jednotlivých bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč
k) 2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
e)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
f)        kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
g)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
h)      byt skutečně sami užívají
k) 3) po stanovení ceny bytů obdrží nájemci b.j. v domě nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
 
 
6) bere na vědomí:
 
a) zprávu o činnosti Rady města a městského úřadu
 
b) zprávu o finanční situaci města k 25.6.2009
 
c) Zprávu FV
 
d) způsob řešení provozování sauny
 
 
7) potvrzuje, že i nadále má zájem o  převod všech pozemků vzniklých rozdělením pozemku  č. parc. 1858/1 (  převod tohoto pozemku mimo jiné byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 19.12. 2005 usnesením  IV. schvaluje  bodem f) a upřesňuje, že geometrickým plánem  č. 1681-97/2006 byl pozemek č. parc. 1858/1 rozdělen na pozemky 1858/1  ost. plocha, ost. komunikace o výměře  35 m2 , 1858/13  zeleň o výměře 178  m2 , 1858/14  zastavěná plocha čp. 500 o výměře 77 m2 , 1858/15  zastavěná plocha čp. 500 o výměře 2 m2 vše v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                              starosta
 

Vyvěšeno: 21. 7. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět