Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 18 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 21.5.2009

 

Zápis č. 18. ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy ze dne 21.5.2009
 
 
Přítomni:           Ing. Petr Dr. Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, Stanislav Jirota, Jiří Zápal, Bc. Marie Šretrová, Alena Štamberková, Jiří Vlček, Ing. Karel Vejmola, MUDr. Markéta Nováková, Vladimír Šír, Petr Balíček(dle prezenční listiny):
 
Omluveni:         Alena Štamberková (odešla 18:42), František Keyř (dostavil se 18:50)
 
Bez omluvy:     Luboš Tomiska, Ing. Tomáš Pallagy
 
 
ZAHÁJENÍ A ÚVOD:
 
18. jednání Zastupitelstva města zahájil starosta města v 17:07 hodin.
 
Starosta města, společně s místostarostou, předali Pamětní list Města Mníšek pod Brdy panu Vlčkovi, jako ocenění dlouholeté práce ve sboru dobrovolných hasičů a za více jak 38 let funkce velitele SDH. Potlesk zastupitelů i veřejnosti.
 
Starosta města vzpomněl na bývalého zastupitele, Ing. Martina Žofku. Byla vzdána čest jeho památce. Starosta požádal všechny přítomné o uctění a krátkou vzpomínku minutou ticha.
 
Část 1.: ORGANIZAČNÍ VĚCI
 
dr. Digrin, starosta: přednesl návrh na ustavení zapisovatele jednání, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise. Dotázal se na jiné návrhy, změny, doplnění a připomínky. Otevřel diskusi.
 
Volba zapisovatele
Miloš Navrátil
 
Volba ověřovatelů
Bc. Marii Šretrová, Ing. Karel Vejmola
 
Volba návrhové komise
Petr Balíček, Jiřího Zápal
Navržení souhlasí
 
dr. Digrin, starosta: Není pozměňovacích návrhů. Nechává hlasovat.
 
Hlasování č.1
ZM volí Miloše Navrátila zápisem jednání ZM, volí Marii Šretrovou, Karla Vejmou jako ověřovatele zápisu a Petra Balíčka, Jiřího Zápala jako členy návrhové komise.
PRO   12                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0
 
Návrh programu:
 
dr.Digrin, starosta: přednesl návrh programu a dotázal se na návrhy změn, doplnění a připomínky.
p. Šír: navrhuje doplnit program o samostatný bod „Mateřská škola Nová“.
dr.Digrin, starosta: Nesouhlasí. Tato problematika nepatří na jednání zastupitelstva, neboť řešení věci je v kompetencích RM. Podává protinávrh nezařazovat problematiku školky jako samostatný bod. Souhlasí ovšem s tím, aby byl vytvořen dostatečný časový prostor v rámci části diskuze veřejnosti.
p. Jirota: nemá podklady ke školce a není mu jasné, co by měl projednávat. Případné podklady nepřišli 7 dní předem, jak ukládá jednací řád. Proto nechce školku jako samostatný bod, ale souhlasí s veřejnou debatou, i dostatečným časovým prostorem.
Vejmola: má o věci jen kusé a nepřesné informace, jde ale o veřejnou věc, měla by tedy být projednána ve veřejné diskuzi.
p. Zápal: formuluje usnesení o nezařazení případu MŠ Nová jako samostatný bod jednání programu
dr. Digrin, starosta: Není pozměňovacích návrhů. Nechává hlasovat.
 
Hlasování č.2
ZM nezařazuje do programu jednání ZM věc, týkající se projednávaného případu MŠ Nová a schvaluje projednání této věci v části vyhrazené pro dotazy veřejnosti s možností prodloužit tuto část na dobu nezbytně nutnou k jejímu projednání.
ZM nezařazuje bod jako samostatný, ale prodlužuje veřejnou část.
PRO   10                     PROTI      0                 ZDRŽEL     2
 
dr. Digrin, starosta: opět dotaz na další doplnění či změny programu. Není pozměňovacích návrhů. Nechává hlasovat.
 
Hlasování č.3
ZM schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy, konaného dne 21.5.2009
PRO   10                     PROTI      0                 ZDRŽEL     2


 
Část 2.: ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY

dr. Digrin, starosta: přednesl zprávu o činnosti RM od konání posledního jednání ZM. Dle přílohy. Po skončení přednesu vyzval radní k doplnění zprávy. Nikdo.
 
dr. Digrin, starosta: zahajuje část jednání ZM vyhrazenou veřejnosti. Připomíná usnesení dle hlasování č. 2, kdy ZM ponechá projednávání této části v podstatě bez limitu. Vzhledem k dané situaci, kdy zbude zřejmě nejvíce diskutována problematika MŠ Nová, a sám bude zřejmě nejvíce odpovídat, nechce z těchto důvodů současně schůzi řídit a předávává proto, dle jednacího řádu, řízení jednání ZM panu místostarostovi Kožíškovi. Současně pověřil pana Miloše Navrátila případnou moderací diskuse. 
 
Část 3.: VEŘEJNÁ DISKUSE
 
p. Kožíšek, místostarosta: ujímá se slova a řízení jednání. Požádal Miloše Navrátila o výklad jednacího řádu a připomenutí pravidel vystupování veřejnosti na jednání zastupitelstva města.
p. Navrátil: připomněl Jednací řád ZM s odkazem na §16 odst. 1 a 2 a požádal přítomné, aby přišli k mikrofonu určeného pro veřejnou diskusi, řekli své jméno a prohlásili, že jsou starší 18 let, v obci hlášeni k trvalému pobytu či vlastní na území obce nemovitost. Poděkoval za respektování jednacího řádu.
p. Kožíšek, místostarosta: poděkoval a otevřel diskusi.
 
Diskuse veřejnosti, zahájení 17:25 hod
 
pí. Balková: kdy bude hotov projekt na nové kulturní zařízení a nový kulturní stánek? Stávající objekt začíná být nevyhovující, i okolní prostředí kina je třeba kultivovat, děkuje za příslib kultivace, ale ráda by se ujistila, zda se opravdu uskuteční.
Dr. Digrin, starosta: skutečně se připravuje studie nového multifunkčního zařízení, které jistě uspokojí všechny kulturně smýšlející občany, kteří v něm najdou využití. Jde ale prozatím o studii, na které se doposud pracuje a která bude projednávána s veřejností.
 
pí. Krákorová: mrzí ji postup starosty, proč volí rétoriku poškozující její jméno? Nebyla pozvána na jednání v pondělí (18.5.2009). Pokouší se o vyložení problému. Nemohla nedat výpověď pracovnici školky. Starosta podle ní odmítl diskuzi. Je si vědoma, že chyba se jí stala, nepopírá ji, ale nepovažuje ji za závažnou. Stejného názoru je i školská inspekce a odbor školství KÚ, i dvou nezávislých právníků. Nikdo neprovedl u ní kontrolu. Cituje zákon - povinnosti zřizovatele. Nemyslí si, že by její pochybení přineslo škodu, o které hovoří RM. Ví, že bude muset vyplatit odstupné. Předkládá možnosti řešení. Buď se s paní učitelkou dohodne na řádném odškodnění nebo po dohodě se všemi zaměstnanci bude řešit odstupné ze mzdového fondu. Cituje článek odboráře z Učitelských novin. Děkuje dvěma radním, kteří se při hlasování zdrželi. Váží si lidí, kteří ji podpořili.
pí. Kozová: žádá o udělení slova, nesplňuje podmínky JŘ
p. Kožíšek, místostarosta: Nechává hlasovat
 
Hlasování č.4
ZM souhlasí s tím, aby ve veřejné část jednání vystoupila paní Kozová.
PRO   11                     PROTI     0                 ZDRŽEL     0              NEHLASOVAL 1
 
pí. Kozová: představuje svou historii učitelky, starosta má dceru u ní ve třídě, tak ví, jak se k dětem chovají. Podklady pro výpověď nejsou podle ní dostačující, měla bych se vyjádřit i inspekce. Starosta je zaměstnavatel, ředitelka neporušila žádný paragraf. Informace, které předával starosta dalším lidem byly podle ní zkreslené. Děkuje za udělení slova.
p. Formánek: chce promluvit za rodiče a spoustu lidí, kteří se podepsali pod dopis starostovi. Uvádí počet 60 podpisů po opravě 100. Uvádí, že rozčarování je i na straně rodičů, věci se podle něj řeší nestandardním způsobem. Starosta by měl odvolání obhájit, neboť jim jde především o jejich děti.
pí. Vlková: je z Řitky, žádá o udělení slova, nesplňuje podmínky JŘ
p. Kožíšek, místostarosta: Nechává hlasovat
 
Hlasování č.5
ZM souhlasí s tím, aby ve veřejné část jednání vystoupila paní Vlková.
PRO   10                     PROTI      0                 ZDRŽEL     1              NEHLASOVAL 1
pí. Vlková: je speciální pedagog, vede ve školce kroužek Obhajuje práci paní ředitelky, ředitelka vede školku kompetentně. Ředitelka ukázala kus práce, odvolání za právní pochybění by se mělo ještě zvrátit. Rodiče by měli dostat vysvětlení a měli by mít možnost se k tomuto vyjádřit.
p. Španěl: dotaz na starostu, jaká situace podle něj byla před nástupem této ředitelky do funkce? Jeho syn do školy chodil 2 roky a nebyli moc spokojeni. Když nastoupila současná ředitelka, situace se rapidně zlepšila. To se nyní  opět změnilo, nálada ve školce se opět zhoršila, rodiče i učitelky jsou nervózní.
pan Jirota, zastupitel: obecně o školkách, jde o funkci náročnou, uznává to, stejně jako kompetence RM jmenovat a odvolávat. V každém volebním období byla odvolána ředitelka, nikdy se ale nedokázali maminky zformovat. Domnívá se ale současně, že v tomto případě byly maminky ve věci zneužity, že jsou jednostranně informovány. Táže se, zda rodiče vědí, že ředitelkou MŠ Nová se nestala první vyhodnocená uchazečka z výběrového řízení, ale právě až druhá v pořadí, paní Krákorová. Obrací se na paní Krákorovou: Nevysvětlila jste, proč jste dala tu výpověď.
pí. Krákorová: nemůže důvody říci veřejně, neboť nemůže některé věci sdělovat.
Dr. Digrin, starosta: ano, rozumí tomu, je ve stejné situaci jako paní Krákorová. Nemůže také dál situaci komentovat a tak jistě i rodiče uznají stejnou pozici. Ještě včera by také podal kompletní informaci, ale po obdržení dopisu od právní zástupkyně paní Krákorové, nemůže dále hovořit o podrobnostech, které budou dále předmětem dohadovacího řízení. Opakuje - v pondělí byla situace jiná než je dnes. P.
Ing. Vejmola, zastupitel: jak je to s výběrovým řízením? Chce znát právní názor. Nemůže se raději zastavit výběrové řízení? Co když budeme mít dvě ředitelky? Město by si mělo nechat vypracovat právní názor a zastavit výběrové řízení.
Dr. Digrin, starosta: rozumí námitce, prověřoval situaci, takto postupují i jiná města, zákon nedovoluje jiný postup. Nelze nepokračovat.
pí. Krákorová: Chtěla by upozornit, že podle ní může dojít k takové věci, na kterou narážel pan Vejmola. Dotaz na p. Jirotu, proč si myslí, že rodiče manipuluje a ohrazuje se proti tomu.
p. Formánek: reaguje na p.Jirotu, říkal že on (Jirota) nezná Krákorovou, rodiče ale ředitelku znají, vědí co se děje ve školce a její práci hodnotí dobře.
pí. Formánková: Ohrazuje se vůči panu Jirotovi. Necítí se být zneužita, ředitelka rodiče nezneužila, neboť je neoslovila, jen se oni sami dotázali, co se děje.
p. Jirota, zastupitel: chápe, že je namíchl, ale nemůže to změnit. Myslí si to, je to jeho názor, respektuje jiné.
pí. Krákorová: co vede  p. Jirotu, k jeho názorům, že tak soudí?
p. Jirota, zastupitel: hovoří znovu o komisi odborníků, kteří vybírali ředitelku školy a o tom, že nebyla jmenována první vzešlá z konkurzu. Popisuje genezi případu. Proč se rodiče nepřišli zeptat tehdy, proč RM jmenovala někoho jiného než toho, koho určila odborná komise?
pí. Španělová: dříve se neozvali k výběru ředitelky, protože tam dříve nechodili, nyní ano. Jejich syn se ve školce výrazně zlepšil, a nejsou jediní kdo si to myslí, i jejich okolí to tak soudí. RM by se měla zeptat jaká je situace ve školce nyní.
p. Jirota, zastupitel: případ ani diskuse není Jirota vs. maminky
pí. Formánková: řada maminek je s paní ředitelkou spokojena jak po odborné, tak po lidské stránce.
pí. Nováková, zastupitelka: je velká škoda, že maminky nešli bojovat za děti ještě dříve, než k této situaci došlo, než dala paní ředitelka výpověď, když měli povědomí o tom, že je něco v nepořádku.
p. Španěl: jistě někdo za paní ředitelkou byl, manažer by měl personální věci řešit sám.
pí. Nováková, zastupitelka: nesouhlasí, ona sama byla paní Krákorovou informována o tom, že za ní rodiče před tím nebyli
pí. Krákorová: paní doktorka má pravdu, takto ji informovala, ale přijde jí to slovíčkaření. Samozřejmě byli věci, o kterých s rodiči mluvila.
p.Zápal, radní:  byl jmenován paní Krákorovou jako ten hodnější, tak to ale není a nemá to tak chápat. Nehlasoval ani pro její zvolení ředitelkou. Jirota i on byli v pozicích, jako je dnes starosta, problém není černobílí, ale složitý a má mnoho vrstev. Není to o tleskání po proslovech, jde o fakta. ZM není soud. Jestli se jí odvolání nezdá, ať se obrátí na soud. Není cesty zpět z pohledu výběrového řízení.
p. Formánek: chce dodat, že děti na výsledek soudu čekat nebudou, chtěli slyšet odpovědi dnes. Smírčí řešení by pro ně bylo nejlepší, děti nemohou čekat na výsledky soudu.
p.Zápal, radní:  kde bere jistotu, že nová ředitelka nebude lepší než stávající ředitelka? Město má péči o plnění funkce školky. Nemá pocity z pozice rodiče, dívá se na věc z pohledu města, veřejnosti. Doporučuje rychlý výběr nové ředitelky, vždyť ředitelka Krákorová může být stejně první jako poslední.
Dr. Digrin, starosta: zná dobře danou školku, nechce ale hovořit o tom co je špatné nebo dobré. Nechce věc řešit v osobní rovině, v pocitech. Mrzí jej, že se opouští věcná rovina debaty s paní ředitelkou, smírčí řízení nebo soud rozhodnou. Právní zástupce ve věci jedná.
pí. Šretrová: představuje se, byla členkou výběrové komise,  nehlasovala pro ni ani v komisi ani v RM ,ale paní Krákorovou akceptovala jako kolegyni. Pozice ředitelky je sice složitá, ale vyžaduje plné nasazení a nutné konzultace s právníky, pokud jde o řešení tak složitých věcí. Odvolání je pro ni principielní záležitost, nehlasovala pro odvolání, protože nehlasovala pro její jmenování ředitelkou.
pí. Krákorová: jmenuje mě rada města do funkce ředitelky, kdybych se do konkursu přihlásila a vyhrála?
pí. Páterová: hovoříme pořád o pracovně právním sporu, ale nejde se dohodnout? Nemohlo by se město chovat tentokrát nadstandardně?
Dr. Digrin, starosta: samozřejmě, že první co se bude dělat, je jednání mezi právním zástupcem městem a právním zástupcem paní Krákorové. Nelze ale výsledek předjímat předem. Město nyní dělá vše pro to, aby nevznikal žádný další konflikt, proto nemůže ve věci více hovořit a odkazuje na své vystoupení v rámci zprávy o činnosti RM.
pí. Krákorová: cituje dopis své právní zástupkyně, odstavec o dohodě
Dr. Digrin, starosta: otázka na paní Krákorovou, zda může přečíst první část dopisu?
pí. Krákorová: čte; v zákonné lhůtě do dvou měsíců od obdržení odvolání z funkce bude na město podána žaloba.
pí. Španělová: přijme tedy město výzvu k jednání?
Dr. Digrin, starosta: Samozřejmě ANO, opakuje, že právní zástupce města již kontaktoval právní zastoupení paní zastupující ředitelky s tím, že se dohodnou na termínu.
pí. Španělová: Můžeme být informováni o výsledku?
dr. Digrin, starosta: ANO, konečný výsledek se jistě rodiče dozví
p. Zápal, radní: vysvětluje, právní exkurs, vysvětluje právní postoje obou stran, dojde jistě k nějakému řešení.
pí. Krákorová: domnívá se, že již nového být řečeno nemůže.
 
p. Kožíšek, místostarosta: vyzývá k další diskusi na další téma
pí. Brzorádová, občanka: napajedla, zvířata jsou ohrožena lidskou činností, berou jim koridory k přístupu k vodě.
p. Kožíšek, místostarosta: ano, zabýváme se i touto problematikou, řešíme průběžně i v rámci územního plánu města
p. Zápal, zastupitel: po novém územním plánu je průchod zvěře zastaven novou stavbou
p. Kožíšek, místostarosta: vyzývá k další diskusi na další téma
žádný z přítomných zastupitelů či zástupce veřejnosti si již nepřál vystoupit.
p. Kožíšek, místostarosta: poděkoval za věcnou diskusi a respektování pravidel Jednacího řádu ZM a veřejnou diskusi ukončil. (18:33)
 
p. Kožíšek, místostarosta: přednáší návrh na usnesení k přednesené zprávě o činnosti Rady města.
 
Hlasování č. 6
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města a městského úřadu.
PRO   11                     PROTI      0                 ZDRŽEL     1
 
p. Kožíšek, místostarosta: předává slovo a řízení jednání ZM zpět starostovi města, dr. Digrinovi.
 
dr. Digrin, starosta: přijímá řízení schůze. Přednáší zprávu o finanční situaci města a otevírá diskusi.
Nikdo se nepřihlásil.
dr. Digrin, starosta: Přednáší návrh na usnesení k přednesené zprávě o finanční situaci města. Nechává hlasovat:

Hlasování č. 7
ZM bere na vědomí zprávu o finanční situaci města ke dni 21.5 2009.
PRO   11                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0              NEPŘÍTOMEN      1
 
dr. Digrin, starosta: Přednáší zprávu OSMI ke stavu silnice dle předlohy. Otevírá diskusi.
Nikdo se nepřihlásil.
dr. Digrin, starosta: Přednáší návrh na usnesení k přednesenému vyjádření OSMI. Nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 8
ZM bere na vědomí vyjádření OSMI ke stavu silnice od č.p. 191 ke křížku a od Stříbrné Lhoty do Mníšku pod Brdy.
PRO   11                     PROTI              0        ZDRŽEL     0              NEPŘÍTOMEN      1

dr. Digrin, starosta: vyhlašuje 5 minutovou přestávku (18:42)
18:42 odešla zastupitelka Štamberková
18:50 přišel pan zastupitel Keyř
Starosta města opět vyhlašuje 5 minutovou přestávku (18:55)
 

Část 4.: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

dr. Digrin, starosta: zahajuje bod k rozpočtovému opatření č.2/2009 a žádá Olgu Šibřinovou, vedoucí FO, o přednesení a komentář k předloženému materiálu.
pí. Šibřinová: uvedení do problematiky a přednes zprávy a vysvětlení.
p. Keyř: Jak je to s knížkou? O knížce rozhodla RM, tedy pět lidí. Byl by rád, aby se příště ZM o podobné věci dozvědělo dříve
dr. Digrin, starosta: vysvětluje vznik knihy a objasňuje odsouhlasení realizace knihy, její účel a smysl pro reprezentaci města.
Ing. Vejmola, zastupitel: chválí knihu jako hezkou a hodnotnou
dr. Digrin, starosta: Další dotazy k předloženému materiálu. Nikdo se nepřihlásil. Přednáší návrh na usnesení k přednesenému rozpočtovému opatření. Nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 9
ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření č.2/2009.
PRO   12                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0                
 
Část 5.: NÁVRH NA ROZDĚLENÍ GRANTŮ ZÁJMOVÝM, SPORTOVNÍM A SPOLEČENSKÝM ORGANIZACÍM
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál k rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení GRANT 2009, dle předloženého návrhu, který schválila RM, která doporučila ZM přijmout. Zastupitelé seznámeni. Otevírá diskusi.
p. Šír, zastupitel: jaký vztah k městu má Ozvěna o.s., v návrhu mají dostat 4.000 Kč
dr. Digrin, starosta: jde o stálé sdružení, pořádající např. akci O šišku z Mníšku, je napojeno na ekologické hnutí Brontosauři, konkrétně dále pomáhají na Skalce
p. Šír, zastupitel: vysvětlení mu stačí, děkuje
dr. Digrin, starosta: Další dotazy k předloženému materiálu. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 10
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení GRANT 2009.
PRO   12                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0                 
 
Část 6.: PŘIVADĚČ BANĚ II.

dr. Digrin, starosta: přednáší materiál k plánovanému projektu Baně II., dle předloženého návrhu, který schválila RM, která doporučila ZM přijmout. Zastupitelé seznámeni. Závěry RM jsou v odsouhlaseném doporučení ZM, aby RM pokračovala v přípravných pracích v realizaci projektu vodovodu BANĚ II s tím, že budoucím investorem by se měl stát svazek těch obcí, které budou využívat jeho kapacitu. Otevírá diskusi.
Ing. Vejmola, zastupitel: doporučuje svazek obcí, má zkušenosti s výhodností zvoleného řešení, EU takové projekty podporuje, doporučuje, aby svazek okamžitě ustanovil skupinu, která se projektem začne vážně a seriozně zabývat.
p. Keyř, zastupitel: po zkušenostech z minulých svazků je trochu skeptický, každý dokument je nutné odsouhlasit x-tým počtem zastupitelů, je toho názoru, že by do toho (do projektu Baně) měl jít Mníšek sám. Stejně bude práce a odpovědnost na Mníšku, stejně to bude stát na obsazení radnic.
Ing. Vejmola, zastupitel: pravda je, že spolek obcí lépe sežene peníze, ale musí se sehnat také pracovitá skupina lidí, která bude věc řídit a prosazovat.
p. Keyř, zastupitel: Jaké jsou stanovy? Co když se někdo v budoucnosti sekne a odmítne projekt připravit? Může se dojít k diametrálně odlišnému rozhodnutí a ztratí se čas. Má obavy.
dr. Digrin, starosta: to, co říká p.Vejmola a p.Keyř se dá spojit. Nemůže to být svazek, kde má každý 1 hlas. Klíčem může být např. plánovaný odběr vody. Ne rovnost. Pak takový svazek podpoří. Sám ze rozhodoval 50/50.
Keyř: když to bude dobře připraveno, také projekt v této podobě podpoří. Doporučuje udělat nejdříve stanovy. Musí být dříve, než o tom bude rozhodováno v ZM
dr. Digrin, starosta: musí by být konsensus obcí, aby byla jasná pravidla dána předem a musíme znát názory obcí.
Keyř: souhlasí a pokud se obce neshodnou na stanovách, může město rozhodnout dál samostatně.
dr. Digrin, starosta: rozumí zadání – „zkuste svazek a pak se uvidí“.
p. Jirota, zastupitel: souhlasí s p. Vejmolou. Doporučuje vyjít ze zkušeností z minulého svazku. Nemůžeme rozhodnout, že jen tak menší obce převálcujeme. Nepleťme si to ale se současným svazkem! Musí vzniknout stanovy svazku, které musí předpokládat i ty situace, kdy např. někdo z partnerů z projektu vypadne a sankce za odstoupení od smlouvy tak, aby se nestala změna po politické změně na jednotlivé obci. Každá ze zúčastněných obcí měla ostatním předložit dluhovou službu jako doklad, že je dobrým partnerem, a že na financování projektu má prostředky. Mníšek musí jít příkladem a měl by předložit dluhovou službu jako první. Ano, ZM nemusí dnes variantu schválit, ale myslí si, že malé obce schválí svazek obcí.
dr. Digrin, starosta: doporučuje přečíst usnesení, jde o uložení pokračovat v projednání varianty „spolek obcí“
p. Zápal, radní: tohle chtěl doporučit aby se věc posunula dál, jde jen o doporučení ZM pro RM, aby ostatní obce věděli, že se o tom jednalo na ZM a že jde o silnější mandát pro jednání
dr. Digrin, starosta: každá varianta má své výhody a nevýhody, ale RM doporučuje svazek
p. Zápal, radní: upozorňuje na otevřené doložení možností financování jednotlivých obcí
dr. Digrin, starosta: další dotazy k předloženému materiálu. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 11
ZM ukládá RM, aby pokračovala v přípravných pracích v realizaci projektu vodovodu BANĚ II s tím, že budoucím investorem by se měl stát svazek těch obcí, které budou využívat jeho kapacitu.
PRO   12                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0                 
 
Část 6.: MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál a doporučuje jej rozdělit na dvě části. Otevírá diskusi.
Ing. Vejmola, zastupitel: doporučuje přidat do této části i smlouvu Kožíškových.
Konečná dohoda en bloc na rozdělení na tři části:
1.      smlouva manželů Kožíškových
2.      pozemky obecně
3.      záměr na prodej bývalého kina.
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál k bodu 1 části 6, dodatek smlouvy mezi městem a manželi Kožíškovými. Otevírá diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 12
ZM ukládá starostovi města vypracovat a následně podepsat dodatek  k nájemní smlouvě s manželi Kožíškovými, kdy předmětem  dodatku bude změna dle vypsaného záměru takto:
-  účel užívání pro restauraci bude změněn na rozšíření pensionu,
- účel užívání pro prodejnu  bude změněn na kancelář firmy a prodejnu polystyrénových výrobků. Ostatní části smlouvy zůstanou beze změny.
PRO   11                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0               NEHLASOVAL    1 
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál k bodu 2 části 6. Otevírá diskusi.
p. Keyř, zastupitel: dotaz na věc dle písm. g) podkladových materiálů, uzavření kupní smlouvy s panem Ing. Vašíčkem. Žádá o podrobnější informace.
dr. Digrin, starosta: požádal paní tajemnici o výklad
pí. Landová, tajemnice: upřesňuje současnou situaci a popisuje stav věci
p. Keyř, zastupitel: navrhuje, aby se předmětná cesta zlegalizovala
p. Zápal, radní: obava z nedohody s dalšími posléze po uzavření smlouvy.
p. Keyř, zastupitel: navrhuje usnesení nesouhlasit s prodejem pozemku.
Usnesení v debatě dopracovává návrhová komise.
dr. Digrin, starosta: požádal členy návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení.
p. Zápal, radní: přednáší návrh na usnesení ve znění k hlasování
dr. Digrin, starosta: další do diskuze? Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 13
ZM nesouhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi Ing. Antonínem Vašíčkem a Městem Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku. ZM současně pověřuje RM připravit podklady k majetkoprávnímu vypořádání cesty u Luckého mlýna na pozemcích parc. č. 2091/2, výměra 111 m2, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 2091/5, výměra 445 m2, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 2092/3, výměra 170 m2, ostat. plocha, ost. komunikace.
PRO   12                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0               
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiály k bodu 2 části 6, písmena e), f), g), h), ch), i) a j). Zastupitelé seznámeni. Otevírá diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 14
ZM schvaluje usnesení dle jednotlivý bodů pod písmeny e), f), g), h), ch), i), j) a dále a b) dle předlohy.
PRO   12                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0               

e) ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem L. Hroudou, bytem Štírova 1220/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy a paní Eliškou Schwarzerovou, bytem Společná 2191/3, 182 00 Praha 8 – Libeň, paní RNDr. Kateřinou Schwarzerovou, bytem Wichterlova 2310/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, panem Janem Schwarzerem, bytem Jitravská 566/16, 182 00 Praha 8 – Střížkov o prodeji pozemku p.č. 1151 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu Kč 350,-/m2.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
f) ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Stoulilovými, bytem Švermova 449, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 89 v k.ú. Rymaně za dohodnutou cenu Kč 100,-/m2.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
g) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Vykopalem a Městem Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 1317/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 1.000,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
h) ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou MARTIN UHER spol. s r.o. o prodeji části pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu Kč 700,-/m2.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

ch) ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Alenou Hruškovou, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků p.č. 2170/8, 2163/8 a 2154/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 3.700,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
i) ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. Strnadem, bytem U Nádraží 277, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 275/12 v k.ú. Rymaně za dohodnutou cenu 18.550,- Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
j) ZM schvaluje znění a uzavření směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jiřím Starým o směně pozemku p.č. 2730/22 za pozemek p.č. 2209/43 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené směnné smlouvy.

b) ZM neschvaluje směnu pozemku č. parc. 2105 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za pozemek stavebního charakteru ve vlastnictví města
 
 
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál k bodu 3 části 6. Záměr prodeje bývalého kina. Zastupitelé seznámeni. Otevírá diskusi.
Ing. Vejmola, zastupitel: pozor na záměnu znaku mínus v jednom z bodů u podmínek soutěže
dr. Digrin, starosta: ne, jde o pomlčku, ale námitce rozumí a pro zpřesnění se pomlčka nahradí dvojtečkou.
p. Šír, zastupitel: nebylo by lepší vrátit se k prvnímu rozhodování, na začátek, kdy se mohlo kino prodat předem vybranému zájemci?
pí. Šretrová, radní: takto ale bude prodej i záměr otevřenější a průhlednější
p. Jirota, zastupitel: souhlasil by s návrhem prodat předem vybranému zájemci, prodat panu Vančurovi, kterého zná město jako solidního partnera z předchozích projektů
p. Zápal, radní: nezvedne ruku pro prodej pod cenou a účetní hodnotou nemovitosti, doporučuje zveřejnit záměr i na realitních serverech
p. Keyř, zastupitel: nezná účetní hodnotu kina, nekope za pana Vančuru, ale bude muset dojít k demolici kina i č.17., k ceně 4 milionů tedy připočtěme 2 miliony za demolici a pak pozemek fakticky prodáváme za 6 milionů. Jestli prodáme pozemek za 4 miliony pod stavbami, protože musíme kvůli tomu dopravnímu řešení a dojde k demolici, pak kupující musí vynaložit 6 milionů.
p. Zápal, radní: důvod proč kopu za tuto variantu je, že posledně prošla varianta výběru pomocí výběrového řízení
p. Keyř, zastupitel: nemluví o minulém zastupitelstvu, mluví o tom, co je teď. Má názor, že tohle je maximum - 4miliony, kolik můžeme dostat. Je podstatné, že máme jakousi záruku, že p.Vančura toto postaví, ale nějaký překupník jen zbourá budovy a nic nepostaví. Nezadělávejme si na starosti, prodejme tomu, koho známe.
Ing. Vejmola, zastupitel:  jestli tady má  (p. Vančura) finanční vazbu, pak nemáme mít z čeho strach
p. Zápal, radní: není problém v p.Vančurovi, když vyhraje výběrové řízení, pak se to odhlasuje. Považuje názory kolegů za lobbing. Klidně navrhuje vyhodit hodnotících 50% reference, ale takto je to daleko čistší, je to užívané v mnoha městech nebo obcích.
p. Jirota, zastupitel: Tohle je fakt. Ano, máme člověka (p. Vančuru), který něco odvedl, vykonal, riziko by se minimalizovalo, prodávalo by se podle znaleckého posudku. Určitě bychom neporušili zákon, navrhuje vyjádření pana Vančury.
Souhlas en bloc.
dr. Digrin, starosta: dotaz na pana Vančuru, zda si přeje k věci vystoupit
p.Vančura, zájemce: děkuje za slovo,. Ano, jeho zájem trvá. Při jiném způsobu výběru, bude znevýhodněn oproti jiným účastníkům řízení, neboť ti již znají jeho projekt a podmínky.
Ing. Vejmola, zastupitel: ano, chtěl na to také upozornit, ostatní již znají projekt a cenu, už se o tom mluvilo
p. Zápal, radní: rozumí - 4 miliony máme v kapse a máme to jisté, ale na druhou stranu, rozumí zájmu pana Vančury, jde podle něj o výhodný projekt. Situace při projednávání mu přijde pod vlivem lobbingu. Ptá se, zda pan (zastupitel) Krákora není ekonomicky nebo podnikatelsky spojen s panem Vančurou.
p. Krákora, zastupitel: odpovídá na dotaz - s panem Vančurou jsme jednu obchodní aktivitu udělali, to jsou jediné aktivity, jiné neplánujeme.
p. Balíček, zastupitel: dotaz, jsou uvedeny sankce při nedodržení 4 stanovených podmínek?
dr. Digrin, starosta: ano, bez dodržení podmínek nebude uzavřena kupní smlouva
Balíček, zastupitel: ano, ale myslel to do budoucna, poté co bude smlouva uzavřena,
dr. Digrin, starosta: ano, pokud nedodrží podmínky výběrového řízení nebo následně podmínky smlouvy, půjde o důvod ke zrušení kupní smlouvy
p. Keyř, zastupitel: podává protinávrh, prodat podle uvedeného výčtu budovy a pozemky, za dodržení podmínek 3a, 3b a 3c, předem vybranému zájemci za cenu 4 miliony korun.
p. Zápal, radní: dotaz na zastupitele - kde máte jistotu, že nebude ještě kvalitnější projekt za více peněz?
p. Jirota, zastupitel: stejný případ jako prodej bytů, tehdy jsme si všichni říkali, že na prodeji ještě ušetříme prostředky z budoucích rozpočtů. Do kina jsme dávali ročně 400 tisíc, a ještě to nestačilo na údržbu, jen pro provoz. Nyní se nám tyto peníze vrátí, resp. nebudou muset být z rozpočtu vydány.
p. Zápal, radní:  srovnání platí jen do určité míry, tehdy jsme prodávali byty lidem, kteří tam bydleli, když schválíme výběrové řízení, budeme mít naprosto čistý způsob, jak jsme vybrali. Nikdo ale neřekne, že nepřijde nabídka za 5 – 6 milionů a kvalitní podnikatel?
p. Jirota, zastupitel: Vančura má vše dobře spočítáno. Střelec ale nahodí cenu, ale projekt bude špatný a nerealizovatelný
p. Zápal, radní: jde o dvoukolové řízení, napřed se zhodnotí projekty a pak až ve druhém kole se zhodnotí cena.
dr. Digrin, starosta: nemá potíže z žádnou z uvedených variant. Navrhuje protinávrh, 4 miliony za podmínek s omezením dle předlohy
Ing. Vejmola, zastupitel: nerozumí poznámce o lobbingu, nyní je jiná doba než před několika lety, uvedená cena je maximum možného.
p. Keyř, zastupitel: odmítá lobbing, cítí se dotčen
dr. Digrin, starosta: uděluje slovo panu Vančurovi, který se přihlásil do další diskuse
p.Vančura (zájemce): hlavní je prezentace a reference o zájemci, ekonomika je pro něj jinde, přičemž riziko je obrovské, zisk je nízký s obrovským rizikem dlouhodobé investice. Plánuje se do Mníšku přistěhovat s celou rodinou a dál chce vystupovat jak pevný partner.
Zápal: připomíná, že je dlouho zastupitelem, ví toho hodně, připomíná ORIOL, a myslí si, že je pořád lepší vybírat z více zájemců, než jen jednoho.
dr. Digrin, starosta: dotaz na další příspěvky do diskuse. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 14
ZM schvaluje vypsat záměr prodeje nemovitého majetku obce předem vybranému zájemci, panu Vančurovi, takto:
·           pozemek č. parc. 74, o výměře 184 m2, zast. plocha a nádvoří
·           pozemek č. parc. 73, o výměře 872 m2 , zast. plocha a nádvoří s budovou č.p. 440
·           pozemek č. parc. 69, o výměře 191 m2, zast. plocha a nádvoří
·           budoucí pozemek č. parc. 70/1, o výměře 285 m2, který vznikne na základě dělení pozemku   č.parc. 70 dle geometrického plánu, jenž je přílohou záměru, zast. plocha a nádvoří s budovou
·           čp. 17 vše za minimální cenu 4 000 000,-Kč za níže uvedených podmínek:
 
1.      Zájemce připraví investiční záměr na budoucí využití ploch a budov, který respektuje následující omezení:
a.     dojde alespoň k částečné demolici domu č.p. 17 a vyklizení plochy nad budoucím pozemkem města Mníšek pod Brdy č.parc. 70/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu, jenž je přílohou tohoto záměru
b.     dojde ke generální rekonstrukci nebo k demolici nabízených budov.
c.      budoucí stavby v místě poskytnou minimálně 15 veřejných parkovacích míst a 450 m2 komerčních ploch pro občanskou vybavenost města.
d.     bude respektovat územní plán města
PRO   9                       PROTI      2                 ZDRŽEL     1               
 
Část 8.: ZRUŠOVACÍ VYHLÁŠKY
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál, zastupitelé seznámeni. Dává slovo tajemnici úřadu.
pí. Landové, tajemnice: materiál dále představuje.
dr. Digrin, starosta: děkuje, otevírá diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 15
ZM schvaluje zrušovací vyhlášku č. 4/2009.
PRO   11                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0               NEPŘÍTOMEN   1

Hlasování č. 16
ZM schvaluje zrušovací vyhlášku č. 5/2009
PRO   11                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0               NEPŘÍTOMEN   1
 
dr. Digrin, starosta: přednáší materiál k názvům ulic, zastupitelé seznámeni.
Dotaz z pléna na to, že se názvy již používají.
dr. Digrin, starosta: Dává slovo tajemnici úřadu.
pí. Landové, tajemnice: ano, jde jen o legalizaci názvů, které již platí delší dobu. 
dr. Digrin, starosta: děkuje, otevírá diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na usnesení a nechává hlasovat:
 
Hlasování č. 17
ZM schvaluje názvy ulic: U Kolejí, Za Lesem, Polní, U Lesa, Jarní, Letní, Zimní, Severní
PRO   11                     PROTI      0                 ZDRŽEL     0               NEPŘÍTOMEN   1
 

Část 9.: RŮZNÉ
 
dr. Digrin, starosta: zahajuje bod různé a uděluje slovo postupně dle pořadí přihlášených.
dr. Nováková, zastupitelka: co s cestou u vodárny k rybníčku? Jsou tam byty k trvalému bydlení, je tam mnoho výmolů
dr. Digrin, starosta: upřesňuje si polohu cesty, stačí ji něčím zpevnit a zavézt
dr. Nováková, zastupitelka: děkuje, stačí, když tam půjde projet
dr. Digrin, starosta:  jistě půjde použít štěrk, zatím tam ale jezdí nákladní automobily, nemá smysl cestu více a důkladněji opravovat, stejně jako v případě ulice Řevnická
p. Keyř, zastupitel: kdo zadělá díru v Micinkově ulici?
dr. Digrin, starosta: slib, město se na věc podívá
p. Vlček, zastupitel: při východu u Kovohutí je podchod, je tam vymletá komunikace, bylo by potřeba to opravit
dr. Digrin, starosta: bude prozkoumáno a podnětem se město bude zabývat
Bc. Šretrová: Kdo může brát vodu z hydrantu? Byla svědkem toho jak u prodejny PLUS někdo odebíral vodu z hydrantu. Ví kdo to dělá, údajně používá takto získanou vodu na rozvoz a prodej vody do bazénů. Podle jejích informací to byla fa.Komwag.
dr. Digrin, starosta:  prověříme, nebude se opakovat
dr. Digrin, starosta: dotaz na další příspěvky. Nikdo se nepřihlásil. Předkládá návrh na příští termín jednání ZM a to čtvrtek 25.6.2009 v 17:00, představuje nástin programu, např. plnění rozpočtu za 1Q.
Zastupitelé nenavrhují jiný termín a berou termín na vědomí.
 
Starosta děkuje zastupitelům i veřejnosti za spolupráci a ukončuje 18. jednání Zastupitelstva Mníšek pod Brdy ve 20:32 hodin.
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
Bc. Marie Šretrová
 
 
Ing. Karel Vejmola
 
 
 
 
Ing. Petr Digrin, Ph.D.
starosta
 
 
 
 
 
Usnesení č.18 ze zasedání
Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
konaného dne 21.5.2009
 
 
Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatele zápisu: Miloše Navrátila

 
b) ověřovatele zápisu: Marii Šretrovou, Karla Vejmolu 

c) návrhovou komisi: Petra Balíčka, Jiřího Zápala

 

2) bere na vědomí:
 
a)      zprávu o činnosti Rady města a městského úřadu
 
b)      zprávu o finanční situaci města k 21.5. 2009
 
c)      vyjádření OSMI ke stavu silnice, od čp. 191 ke křížku a od Stříbrné Lhoty do Mníšku pod Brdy
 
3) schvaluje:
 
a)      projednání případu MŠ Nová pouze v části vyhrazené pro dotazy veřejnosti, s možností prodloužit tuto část na dobu nezbytně nutnou k jejímu projednání.
 
b)      program zasedání ZM 21.5. 2009.
 
c)      aby ve veřejné část jednání vystoupila paní Kozová.
 
d)      aby ve veřejné část jednání vystoupila paní Vlková.
 
e)      rozpočtové opatření č. 2/2009.
 
f)        rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení GRANT 2009.
 
g)      vypsat záměr prodeje nemovitého majetku obce :
- pozemek č. parc. 74, o výměře 184 m2, zast. plocha a nádvoří
- pozemek č. parc. 73, o výměře 872 m2 , zast. plocha a nádvoří s budovou č.p. 440
- pozemek č. parc. 69, o výměře 191 m2, zast. plocha a nádvoří
- budoucí pozemek č. parc. 70/1, o výměře 285 m2, který vznikne na základě dělení - - pozemku č.parc. 70 dle geometrického plánu, jenž je přílohou záměru, zast. plocha a  nádvoří s budovou
- čp. 17 vše za minimální cenu 3 800 000,-Kč za podmínky:
1.      Zpracovaný investiční záměr na budoucí využití ploch a budov, který respektuje následující omezení:
a.       dojde alespoň k částečné demolici domu č.p. 17 a vyklizení plochy nad budoucím pozemkem města Mníšek pod Brdy č.parc. 70/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu, jenž je přílohou tohoto záměru
b.      dojde ke generální rekonstrukci nebo k demolici nabízených budov.
c.       budoucí stavby v místě poskytnou minimálně 15 veřejných parkovacích míst a 450 m2 komerčních ploch pro občanskou vybavenost města.
d.      bude respektovat územní plán města
 
 
h)      znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem L. Hroudou, bytem Štírova 1220/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy a paní Eliškou Schwarzerovou, bytem Společná 2191/3, 182 00 Praha 8 – Libeň, paní RNDr. Kateřinou Schwarzerovou, bytem Wichterlova 2310/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, panem Janem Schwarzerem, bytem Jitravská 566/16, 182 00 Praha 8 – Střížkov o prodeji pozemku p.č. 1151 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu Kč 350,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
i)        znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Stoulilovými, bytem Švermova 449, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 89 v k.ú. Rymaně za dohodnutou cenu Kč 100,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
j)        znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Vykopalem a Městem Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 1317/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 1.000,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy
 
k)      znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou MARTIN UHER spol. s r.o. o prodeji části pozemku p.č. 1308/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu Kč 700,-/m2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
l)        znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Alenou Hruškovou, bytem Štíhlíce 62, Kostelec nad Černými Lesy a Lubomírem Hruškou, bytem Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy o prodeji pozemků p.č. 2170/8, 2163/8 a 2154/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 3.700,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
 
m)    znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. Strnadem, bytem U Nádraží 277, 252 10 Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku p.č. 275/12 v k.ú. Rymaně za dohodnutou cenu 18.550,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
n)      znění a uzavření směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jiřím Starým o směně pozemku p.č. 2730/22 za pozemek p.č. 2209/43 v k.ú. Mníšek pod Brdy. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené směnné smlouvy.
 
o)      zrušovací vyhlášku č. 4/2009
 
p)      zrušovací vyhlášku č. 5/2009
 
q)      názvy ulic: U Kolejí, Za Lesem, Polní, U Lesa, Jarní, Letní, Zimní, Severní
 

4) Neschvaluje:
 
a) znění a uzavření smlouvy mezi Ing. Antonínem Vašíčkem a Městem Mníšek pod Brdy o prodeji pozemku. ZM současně pověřuje RM připravit podklady k majetkoprávnímu vypořádání cesty u Luckého mlýna na pozemcích parc. č. 2091/2, výměra 111 m2, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 2091/5, výměra 445 m2, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 2092/3, výměra 170 m2, ostat. plocha, ost. komunikace.

b) směnu pozemku č. parc. 2105 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy za pozemek stavebního charakteru ve vlastnictví města

 
5) Ukládá:

a) RM, aby pokračovala v přípravných pracích v realizaci projektu vodovodu BANĚ II s tím, že budoucím investorem by se měl stát svazek těch obcí, které budou využívat jeho kapacitu
 
b) starostovi vypracování a podpis dodatku k nájemní smlouvě s manželi Kožíškovými, kdy předmětem dodatku bude změna dle vypsaného záměru a to takto:
- účel užívání pro restauraci bude změněn na rozšíření pensionu
- účel užívání pro prodejnu bude změněn na kancelář firmy a prodejnu polystyrénových výrobků
Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                     místostarosta                                                                   starosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno: 4. 6. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Miloš Navrátil

Zpět