Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 26.2.2009

 

Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, Stanislav Jirota, Jiří Zápal, Bc. Marie Šretrová, Luboš Tomiska, Alena Štamberková, Jiří Vlček, Ing. Karel Vejmola, MUDr. Markéta Nováková, Ing. Tomáš Pallagy
(Pozdější příchod - Vladimír Šír, Aleš Krákora
Omluven: František Keyř
 
Zasedání zahájil pan starosta v 17:20 hod za přítomnosti 11 zastupitelů.
 
Po zahájení zasedání pan starosta přednesl návrhy pro volbu zapisovatelky, ověřovatelů a návrhové komise:
zapisovatelka:  Jaroslava Svitálková
ověřovatelé zápisu:       MUDr. Markéta Nováková a Alena Štamberková
návrhové komise:         Ing. Karel Vejmola a Ing. Tomáš Pallagy
Všichni navržení souhlasili s navržením do funkcí.
Pan starosta navrhl, aby bylo o všech návrzích hlasováno najednou.
Hlasování PRO volbu navržených do funkcí                 PRO 11
 
Pan starosta informoval zastupitele o rezignaci RNDr. Milana Brabence na funkci zastupitele a funkci člena finančního výboru. Stalo se tak v návaznosti na skutečnost, že doktor Brabenec se stal od 1.1.2009 zaměstnancem Města Mníšek pod Brdy, po výběrovém řízení byl jmenován do funkce vedoucího odboru správy majetku a investic a tyto funkce jsou pro společný výkon neslučitelné.
Dalším v pořadí dle výsledků voleb je pan Petr Balíček.

 
Pan starosta vyzval pana Balíčka ke složení slibu zastupitele, přečetl text slibu a pan Petr Balíček  pronesením slova „slibuji“ a podpisem textu slibu se stal právoplatným členem zastupitelstva.

Po složení slibu Petrem Balíčkem je přítomno12 členů zastupitelstva.
 
Schválení programu:
Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem:
   Zpráva o činnosti RM a MÚ
    Veřejná schůze    
1) Zpráva FV
2) Rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2009 a rozpočtový výhled
3) Změna Zřizovací listiny DPS-DD
4) Schválení smluv o spolupráci
5) OZV č. 2/2009 O veřejném pořádku
6) OZV č. 3/2009 O nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání
7) Zrušení OZV č. 65/2000 O prodeji bytů ve vlastnictví města
8) Minimální výše nájemného v nebytových prostorách města
9) Majetkové záležitosti
10) Různé

 
Dotaz pana starosty na doplnění či změnu programu?
Ing. Pallagy žádá v zastoupení pana Keyře o doplnění programu do bodu Různé a to diskusi o rekultivaci skládky V Dolíkách
Hlasování PRO zařazení navrženého doplnění bodu programu PRO 12
 
Pan starosta navrhuje do bodu Různé ještě zařadit projednání výsledku auditu – všichni zastupitelé dostali text k prostudování dostatečně v předstihu.
Pan Zápal navrhl, aby se projednání forenzního auditu odložilo na příští ZM, protože FV se chce k této věci ještě jednou sejít. FV si nechal zpracovat nějaké závěry a ty ještě nejsou k dispozici.
Pan starosta vzal zpět návrh o zařazení projednání auditu.
 
Dále požádal pan starosta o zařazení projednání materiálů, které jsou předloženy až dnes v doplňkových materiálech a to jsou:
- smlouva na pronájem nebytových prostor v novém zdravotním středisku. Za normálních okolností je toto v kompetenci rady města, ale protože projednání spěchá a zasedání rady je až příští týden proto dává pan starosta návrh na zařazení projednání této žádosti do bodu Různé za diskusi o Dolíkách.
 
Hlasování PRO zařazení navrženého doplnění bodu programu PRO 12
 
- návrh na zařazení dalšího bodu a to - dopis paní Foldinové adresovaný zastupitelstvu,  odvolání proti rozhodnutí Města týkající se nástavby MŠ. Pan starosta navrhuje, že je možné dopis přečíst v rámci jeho Zprávy o činnosti města.
 
- dalším předloženým návrhem na zařazení je závazek města k převzetí pozemků pod komunikacemi v lokalitě Na Madlenkách - budoucí obyvatelé města, z důvodu dostupnosti k hypotékám potřebují příslib města, že převezme pozemky do svého vlastnictví (projednáno s bankami, že tento příslib stačí, aby banky mohly poskytnout dotace stavebníkům) , jedná se o vstřícný krok stavebníkům – návrh o zařazení do bodu Různé     
 
Hlasování PRO zařazení navrženého doplnění bodu programu PRO 12
 
17:38 Příchod zastupitelů Krákory a Šíra        (přítomno 14 zastupitelů)
 
- Poslední bod (do Různého), s kterým chce pan starosta seznámit zastupitele je žádost o změnu nájemních podmínek v sauně. S žádostí chce starosta pouze zastupitele seznámit, rozhodnout se může třeba na dalším zastupitelstvu. Pro další přípravu potřebuje vědět, co se má dopracovat
a připravit na příští zasedání. Pan starosta by v tomto posledním bodu také rád zastupitele seznámil s výsledky jednání o umístění sochy Kalvárie na Skalce.
Hlasování PRO zařazení navrženého doplnění bodu programu PRO 14
 
Paní tajemnice Landová žádá zařadit do Různého projednání a schválení žádosti o finanční podporu v rámci Czech point.
Hlasování PRO zařazení navrženého doplnění bodu programu PRO 14          
 
Tímto končí doplňování programu a pan starosta přečetl znova doplněný program v bodu 10 Různé o:  – skládka v Dolíkách, diskuse – smlouva o nebytových prostorách v č.p. 519 – Madlenka, závazek města převzít komunikace – sauna a socha kalvárie.
Pan starosta dává hlasovat pro schválení celého doplněného programu.
Hlasování PRO schválení doplněného programu zasedání č. 17                      
PRO 13           Nepřítomen 1
 
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ – přednáší pan starosta
Kromě běžné agendy rada města jednala o rozpočtu města na rok 2009.
V lednu byla zkolaudovaná skládka V Dolíkách, nedodělky budou odstraněny na jaře do konce května. Problematický úsek kolem pozemku MIVA bude vyřešen do konce srpna.
Výstavba kanalizace v Rymani pokračuje do výstavbou úseku do Kamenného,
Zkolaudovaný kalolis – zkušenosti jsou, podle vyjádření 1. SčV, dobré. Byla ukončena rekonstrukce přízemí domu č.p.519, zahájení provozu ordinací se předpokládá začátkem dubna. Na webových stránkách města probíhá anketa na obsazení jedné ordinace odborného lékaře. Tyto prostory budou prozatím pronajaty záchranné službě. Bylo ukončeno VŘ na dodavatele stavby vodovod a kanalizace MpB.
 
Pan starosta přečetl dopis paní Foldinové – odvolání proti rozhodnutí Města Mníšek pod Brdy ve věci „Nástavba a stavební úpravy MŠ Nová – zkapacitnění o jednu třídu.
paní Foldinová nesouhlasí s jakýmikoliv stavebnímu úpravami MŠ.
Dotaz pana starosty, zda se chce k tomu někdo vyjádřit?
Této věci může být dán prostor ještě v různém a může být přijato nějaké usnesení.
 
Pan Zápal – v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na kanalizace MpB připomíná,  aby se nezapomnělo na odkanalizování domečků uprostřed Mníšku.
 
Veřejná schůze
Paní Pirichová – zastupuje maminky v Mníšku, v loňském roce žádaly město o spolupráci.
Prostory a zájmovou činnost pro děti částečně vyřešily založením Fabiánku.
Dnes předložila paní Pirichová projekty na dětská hřiště, žádá o pomoc při výstavbě, nebo opravě hřišť, jsou v dezolátním stavu. Žádá Město o pomoc s uzavíráním darovacích smluv od sponzorů, které chce oslovit.
Pan starosta – projekty, které paní Pirichová má k dispozici jsou neskutečně drahé, snad nejdražší na trhu. V tuto chvíli se projednává na Kraji žádost o dotaci na MŠ a s tím souvisí i výstavba nového hřiště.
Paní Pirichová předložila další návrh – pořízení venkovní trampolíny, požádala město, zda by nemohlo najít pozemek na umístění trampolíny. Momentálně lze uskutečnit takový projekt, že firma, která trampolíny vyrábí, je ochotna je dodat zdarma v podstatě v rámci své reklamy, potřebují jenom pozemek a povolení k umístění.
Bc. Šretrová – navrhuje pozemek před domem Jana Šťastného 587.
Pan starosta – navrhuje paní Pirichové, aby se obrátila na pana Navrátila, vedoucího kanceláře starosty a ve spolupráci s ním by projekty synchronizovali.
 
Dotaz pan Trávníček – kdo bude opravovat silnici od statku na Stříbrnou Lhotu, noví stavebníci neberou na nic ohled, silnice se ničí, je špinavá, kdo ji bude opravovat?
 
Paní Stieberová – související dotaz - kolik domů se bude v nové lokalitě nad statkem stavět.
Pan starosta – je to lokalita, kde bude stát 33 rodinných domů.
Je to povolená výstavba již za minulého vedení a nemyslelo se na to, jak to bude vyřešené s přístupy. Prakticky, v době po volbách už nebylo co řešit, protože výstavba už povolená byla, je vydáno rozhodnutí a není žádný nástroj, který by bez finančních postihů města výstavbu zakázal, jediný způsob je jeho regulace, o což  se město nějakým způsobem pokusilo, ale výstavba probíhat bude, jediným přístupovým místem je komunikace kolem křížku ve Stříbrné Lhotě.
Pan Zápal – komunikace má nějaké parametry, pokud dovolíme, aby se tam jezdilo, tak to poneseme, ale pokud bude zničená během stavby, musí investoři zaplatit její opravu a proto navrhuje, aby byl nyní zdokumentován stav komunikace a byl tak patrný rozdíl po výstavbě.
V ÚP města je, že v různých obdobích byla povolena výstavba po pravé i levé straně, jediné místo - od křížku vlevo za poslední ohradou je volná proluka, ostatní místa jsou v různém stupni povolení výstavby.
Starosta - Částečně je na některých úsecích komunikace řešeno její rozšíření, ale jen v rozsahu toho kterého investora výstavby. Ten kdo bude stavět další část, tak bude na něm aby zase rozšířil další část komunikace. Zůstane tu část, o délce přibližně 100m, u které není jasné, kdo ji rozšíří.
Pan Trávníček vysvětluje, jak se silnice stavěla – má únosnost pouze pro osobáky, otázka je, kdo bude platit její zničení.
Pan starosta  - jednotliví investoři a něco Město.
Paní Brzorádová - silnice na Stříbrnou Lhotu -  pod lesem - je taky rozmlácená.
Pan Slabihoudek - v r.95 při plynofikaci „zmizelo“ půl metru krajnice – na Lhotecké ulici po levé straně směrem na Stříbrnou Lhotu. Nahoře pod lesem zapadají auta, autobusy.
Po plynofikaci nebyla nikdy krajnice obnovená.
Další dotaz pana Slabihoudka na to, kam bude výstavba RD „ pod nimi“ odkanalizována?  Pan starosta - v rámci projektu Stříbrné Lhoty je počítáno s výměnou čerpadel a vyřešení odkanalizování i nových domů.
K první otázce na chybějící krajnici – to je pro starostu nová informace, bude si to muset nechat vysvětlit a věnovat se tomu, možná teď v rámci výstavby nové kanalizace.
 
Pan Daniel – bydlí v Hoře, ještě za panem Češkou. Asfaltová cesta je jen k zelenému domu na kraji, ale dál není nic. Teď v zimní období se nedá cesta řádně protahovat a cesta je zavátá závějemi. Žádá Město, zda by nemohlo zaplatit materiál na zábrany proti závějím, aby si je mohli vlastními silami vyrobit a v zimě dát kolem cesty.
Starosta – předá požadavek na OSMI, aby promysleli, co by se dalo dělat.
 
Pan Daniel – jedná se asi o 800m cesty, které je třeba ošetřit.
 
Pan Zápal – tato zóna nebyla v ÚP řešená jako obytná, byly to jen chaty, nedělaly se tam cesty, byla jen možnost přístupu.
Jediný dům, kde se povolilo trvalé bydlení byl dům pana Češky, ale taky se tam nedělala cesta a dodrželo se to, že se cesty zachovaly jako v chatové oblasti..
Ing. Vejmola – v minulosti se už problémy se závějemi na zmiňované cestě řešily - udělaly se tam zásněžky, ale někdo je ukradl. Jediné řešení byl bagr, jinak se nedá nic dělat. Několikrát tam zapadla technika.
 
Pan Jeřábek – doplňuje informaci pana Slabihoudka, že chybí krajnice na Lhotecké silnici. – Krajnice chybí v celé Stříbrné Lhotě. Po plynofikaci to zůstalo nedokončené, to je skutečnost .
 
Paní Brzorádová – má poznámku k tomu, že se ve Zpravodaji dočetla o výběrovém řízení na vodovod a kanalizaci a pozastavuje se nad tím, že to bude stavět zase cizí firma a nedá se příležitost našim podnikatelům. Daně občanů Mníšku zase půjdou někam jinam.
Pan starosta vysvětlil, že výběrové řízení je podle zákona a vyhraje ten kdo dá nejnižší nabídku.
Paní Brzorádová - si nedovede představit, že by rychtář za starých časů dal práci cizím řemeslníkům.
Pan Jirota - poznámka, že pokud je mu známo, tak firma pana Slabihoudka nebyla slovena, k podání nabídky na výběrové řízení. Město ho osloví, jen když něco potřebuje narychlo.
Pan starosta – je toho názoru, že na místní firmy myslí, ale tato zakázka byla předána odboru správy majetku a investic a ten v tomto případě pana Slabihoudka neoslovil.
Zakázka je ale takového rozsahu, že místní firmy by nesplnily podmínky předepsané výběrovým řízením.
 
18:21 odešel pan Tomiska - přítomno 13 zastupitelů
 
Další poznámky paní Brzorádové:
- dočetla se ve Zpravodaji že mezi dálnicí a hřbitovem bude předškolní zařízení – je to vhodné?Pan starosta – poznámka, že měla paní Brzorádová číst ještě dál, kde v článku upřesňoval, že školka bude v blízkosti autobusové zastávky základní školy.
- poznámka k tomu, že v opuštěných chatách v Mníšku spí  bezdomovci
- poznámka k tomu, že ¼ časopisu Zpravodaj jsou reklamy
 
Paní Stieberová – připomíná, aby v některém z příštích Zpravodajů znova vyšel telefonní seznam pracovníků MÚ.
 
Pan Petr Vlček – dotaz, zda bude projednávána jeho žádost a zda může k věci promluvit nyní nebo až při projednávání v bodu programu?
Pan starosta – věc je zařazena na programu a pan Vlček se bude moci vyjádřit při jejím projednávání.
 
Pan Trávníček – připomíná, aby se nezapomnělo na to že U Kvíkalky je porušené odvodnění.
Pan starosta – je toho názoru, že teď to nemá cenu spravovat protože letos se to při výstavbě kanalizace všechno rozvrtá a spraví se to všechno najednou.
 
Dotaz - díra v silnici u Plusu – kdy bude spravená?
Pan starosta - už je to hotové, bohužel, město opravuje jen šlendriánskou práci po někom jiném.
 
Pan Zápal – jen připomíná to, o čem se mluvilo v souvislosti výstavbou v lokalitě Za Rybníky - Město by nemělo být to, které ponese náklady za opravu komunikace, která bude zdevastovaná výstavbou, aby se zdokumentoval stávající stav a developeři se následně podíleli na opravě komunikace.
 
18:35 konec diskuse
 
1. Zpráva finančního výboru – přednáší pan Zápal
Od posledního zasedání zastupitelstva se konaly dvě schůzky finančního výboru.
FV projednával převážně návrh rozpočtu města pro rok 2009.
FV doporučil zapracovat do rozpočtu jednotlivých PO náklady na energetický audit, jehož zpracování bude povinné ze zákona.Dále doporučil doplnit do důvodové zprávy k návrhu rozpočtu – „v případě navýšení kapitálových příjmů v průběhu roku, tyto prostředky použít v první řadě na rekonstrukci budovy městského úřadu /střechy/“.
FV doporučil prověřit likvidaci odpadu z prořezu, dle smlouvy.
FV navrhl RM jednat o omezení rychlosti na dálnici v obou směrech v úseku sjezdu do Mníšku a výjezdu na dálnici z důvodu opakovaných havárií.
FV doporučil ZM přijmout návrhy usnesení týkající se schválení rozpočtu a úkolů pro radu města a finanční výbor. (bude o nich hlasováno v rámci schvalování rozpočtu).
FV rovněž navrhoval přijmout usnesení  v návaznosti na projednání auditu. (projednáváno a hlasováno bude až na příštím zastupitelstvu)
 
Bc. Šretrová – FV v jednom z návrhů usnesení navrhuje schválit rozpočty PO tak, že součástí rozpočtů PO bude zpracování energetického auditu -  nesouhlasí s tím.
 
Návrh usnesení
ZM bere na vědomí zprávu FV           
Hlasování         PRO 13
 
2. Rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2009 a rozpočtový výhled
Pan starosta – vše o rozpočtu bylo projednáno radou města a finančním výborem, návrh rozpočtu byl v dodaných materiálech. Dnes bylo doplněno o podklady, kde jsou pro přehlednost doplněny kolonky plnění rozpočtu roku 2008, a je rovněž přiložena samostatná příloha, tabulka - položka 3639.
 
Snahou při sestavování rozpočtu bylo, aby se zajistily všechny funkce města a pokud možno zvýšit příjmovou stránku, aby vše ale vycházelo z reálných daňových příjmů – dle tabulek ministerstva, ale bylo doporučení z MF snížit asi o 5%.
Oproti minulému roku jsou změny,-okomentovány v poznámkách.
DPH, připojovací poplatky, daň z nemovitosti představuje největší navýšení.
Zvyšují se položky příjmu za bytové a nebytové hospodářství, do majetku města byl převeden dům 836/837 a celkově se zvýšilo nájemné v nebytových prostorách – přibudou prostory v č.p. 519. Celkově příjmová stránka nepočítá z kapitálovými příjmy, to znamená s prodejem majetku.
Výdaje – významné změny - opravy silnic a chodníků jsou nižší než v loňském roce.
Ing. Pallagy-starosta – osvětlení položky na projekty parkování staré sídliště, parkoviště u střediska, zprovoznění starého sídliště.
Největší výdaje jsou na kanalizační sítě.
 
Výdaje - vrty – město by chtělo zřídit jeden do rezervy – nechá se vyvrtat, ale nebude napojen. V současné době už je možné z vlastních vrtů zásobovat město až na Malé náměstí a šetří se nakupovaná voda z Hraštice.
Rozdělení prostředků na sportovní a kulturní činnost v rámci systému Grant – budou schváleny celkové částky a na příštím zastupitelstvu jednotlivé granty, které nejprve projedná rada a předloží je ZM.
VO – převážná část vedení na Stříbrné Lhotě se bude překládat do země – společná akce s ČEZem.
Pan Vlček – poznámka k nárůstu nákladů na MP, zdá se mu to neadekvátní k výkonu.
Sám podával upozornění na nešvar s parkováním na chodnících, neřeší to rada ani MP. Přitom MP zajišťuje pořádek v jiných obcích a u nás ne.
Starosta Jirota zrušil MP a po něm paní Merunková ji zase obnovila.
Navrhuje vypovědět všechny smlouvy s ostatními obcemi a nájem radaru, navrhuje snížit počet strážníků na tři.
Pan starosta – MP také příjmy generuje – má menší rozpočet než v minulém roce, ale na první pohled připadá, že 1650 tis je hodně.
Starosta vysvětluje rozpočet pro MP, když se zruší noční služby a 24 hodinová služba, tak se ušetří hodně, ale podle ohlasu lidí to je právě to, co lidé oceňují.
Nevím, z čeho vychází úvaha, že strážníci MP nejsou vidět – starosta vysvětluje stížnosti lidí.
Do příštího ZM sestaví přehled, kolik peněz vygenerovala MP navíc, to co vydělávají na pokutách a zajišťování dalších služeb, pokuty za rušení pořádku apod.
Špatné parkování před hasičárnou  nelze řešit momentálně pokutami, je tam špatné dopravní značení, úsek se musí přeznačit.
Před č.p. 17 se vybralo pokut za hrozně moc peněz a stejně tam auta stojí dál.
Pan Jirota – on byl v jiné situaci, když rušil MP. V té době byla dobrá spolupráce s republikovou policií. Pokud nastane situace, že spolupráce s republikovou policií se zlepší, pak se bude moci zase MP omezit.
V rozpočtu by se ale dalo ušetřit jinde.Jediná připomínka, kterou k rozpočtu má, je to, že nejhorší budova ve městě je MÚ. Příspěvkovým organizacím se peníze nedají vzít, ale pokud se podaří nějaký prodej, tak doporučuje to dát do MÚ a pokud ne, tak v příštím roce omezit příspěvkovky a pamatovat na budovu MÚ. „Rozhodil“ ho příspěvek na hřiště v Rymani, ale nechal si to vysvětlit od starosty – pokud se „dožije schvalování příštího rozpočtu, tak do Rymaně ani korunu, aby se nenamlsali. Je třeba jim připomenout, že jsou tu i jiní“.
Ing. Vejmola – poznámka - dvě věci: souhlasí se 24h službou MP, „štvou“ ho ale auta zaparkovaná v zatáčkách. Dotaz na to, jestli strážníci vypracovávají závěrečné zprávy, - měly by se objevit na veřejnosti. Dále – zachovat pravidelné trasy.
Dotaz, zda v investici 60 tis do č.p. 555 jsou zvonky  a anténa na televizi?
Starosta – ano je to na zvonky, anténu a WC v archivu.
Jinak je také pro to, aby se příští rok daly nějaké peníze na budovu MÚ (vzácně souhlasí s panem Jirotou – názorový srůst).
Ing. Pallagy – má technickou poznámku – když se povedou jednání s dopravním inspektorátem o značení na Pražské ulici před hasičárnou, tak ještě navrhuje projednat zákaz předjíždění na úseku mezi mostem směrem ke Kovohutím.
pan starosta – projednáme, budou se měnit i hranice města.
Pan místostarosta – vrací se k poznámce pana Jiroty ohledně výdajů na hřiště v Rymani. Když se rymaňským hasičům prodaly všechny budovy, tak jim byl dán slib, že se jim postaví nové zázemí, do rozpočtu se to nikdy nedalo, připravuje se to po kouskách, je třeba to udělat najednou.
Komunální odpady – navýšení za odvoz tříděného odpadu, zpracovatelské firmy nemají odbyt začíná se to skladovat – proto zvýšení nákladů. Jeden odvoz tříděného odpadu byl 12 tis., teď je to přes 40 tis. Město mělo připravený plán, ale ten se prakticky zhroutil. Nedojde k úspoře, se kterou bylo počítáno. Může se stát, že ke konci roku se tato kapitola navýší.
Ing. Vejmola – navýšení není věcí firmy, ale trhu, - přesto to nechá překontrolovat.
Pan Kožíšek – na Příbramsku to je stejné, rozdíly jsou minimální.
Nemůžeme ale dopustit, že by se přestalo třídit.
Jednáno s firmou EKOKOM, která eviduje agendu tříděného odpadu za celou republiku, a přerozděluje poplatky za tříděný odpad – možná nějaký nárůst bude, ale to nebude mít větší efekt.
Pan Zápal – ověřit informaci o navýšení poplatků od EKOKOMu.
Další diskuse o rozpočtování nákladů na likvidaci odpadů.
Pan Zápal – ještě k městské policii – bude nějaká úspora za náklady za vypovězenou bezpečnostní agenturu – práci přebírá MP.
Rozpočet není stavěn na kapitálových příjmech, je postaven uvážlivým a střízlivým přístupem.
 
Dále zastupitelé projednali přílohu rozpočtu 3639, opravy budov a majetku města
Největšími položkami jsou oprava střechy na MŠ 9. května 700 tis. a částka 300tis na částečnou rekonstrukci DD.
Rozpočtový výhled do roku 2012 -
tak jak je navržen by mohl odrážet  reálnou skutečnost, příští rok by mohlo mít Město vyrovnaný rozpočet.
Po projednání rozpočtu města pro rok 2009 a rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2012 následuje hlasování pro návrh usnesení:
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2009 a rozpočtový výhled na léta 2010-2012.
Hlasování                     PRO 13
 
Přestávka 19:20 - 19:55
 
Po přestávce následuje hlasování o návrzích usnesení, která doporučuje přijmout finanční výbor.
Návrh usnesení:
ZM ukládá radě města vypracovat časový a věcný rozvrh realizace hlavních rozpočtových akcí investičního a neinvestičního charakteru s vymezením osobní odpovědnosti vedení města a pracovníků městského úřadu za jejich plnění.
Hlasování                     PRO 12           1 nepřítomen
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá radě města schválit rozpočty příspěvkových organizací tak, že součástí rozpočtů bude zpracování energetického auditu.
 
Zastupitelka paní Šretrová nesouhlasí s tím, aby součástí rozpočtu PO bylo zpracování energetického auditu, ať si město „sežene“ peníze jinde.
Diskuse o návrhu FV  a protinávrhu paní Šretrové.
pan Zápal - vyhlašují se různé dotační tituly a podmínkou pro podání žádosti a získání dotace je zpracování energetického auditu.
Ing. Pallagy – má za to, že dotační tituly se získají až poté, co jsou budovy zatepleny a proběhne audit.
Pan Zápal - tak už to není, došlo ke změně.
 
Formulace protinávrhu zast. Šretrové:
ZM ukládá radě města schválit rozpočty příspěvkových organizací.
Hlasování pro schválení protinávrhu:     PRO 9             PROTI 4
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá finančnímu výboru provádění pravidelných kontrol plnění časového a věcného rozvrhu investičních a neinvestičních akcí a neprodleně navrhovat zastupitelstvu případná nápravná opatření.
 
Diskuse (Ing. Vejmola, p. Zápal a Ing. Digrin) o tom, komu má být správně úkol uložen, zda FV nebo RM) – návrh zůstává nezměněn a uloženo bude finančnímu výboru.
 
Hlasování PRO schválení návrhu usnesení                    PRO 13
 
3) Nová zřizovací listina DPS-DD
Důvodem pro schválení nové zřizovací listiny je to, že stará nereflektuje současné zákony, komplikovaně popisuje činnosti.
Druhým důvodem, je úvaha, že některé kompetence by měly přejít na ředitele této příspěvkové organizace.
Postupně by se měly změnit zřizovací listiny všech příspěvkových organizací.
Pan starosta vysvětlil kompetence k movitému majetku města a kompetence k nemovitému majetku předaného do správy příspěvkové organizace.
Důležitou změnou je kompetence pronajímat bytové a nebytové prostory.
 
Ing. Vejmola – dotaz – zda souvisí se změnou ZL to, že budou udělány, všechny nájemní smlouvy nové?
Pan ředitel Daniel vysvětlil, jak se budou smlouvy uzavírat a jak dlouho budou v platnosti ty, které jsou v současné době uzavřené.
Diskuse nad výší důchodového věku (pan Jirota by byl pro to, aby se neomezoval věk pro přijetí občanů „nad 65 let“).
Pan Jirota dává protinávrh, aby bylo při schválení textu nové zřizovací listiny vypuštěno v článku III, odst. 3.1spojení slov „nad 65 let“.
Pan starosta dává hlasovat o protinávrhu pana Jiroty:
ZM schvaluje Zřizovací listinu Domova pro seniory pod Skalkou, Mníšek pod Brdy s tím, že text článku III. odst. 3.1 bude ve znění -
Vymezení hlavního účelu činnosti:
domov pro seniory Pod Skalkou je poskytovatelem sociální služby s celoročním pobytem a nepřetržitým provozem. Je určen klientům důchodového věku, kteří z důvodu věku, změn zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou a sociální péči, nebo kteří se v důsledku nepříznivé životní situace dostali do stavu nouze a potřebují pomoc.
Hlasování         PRO 10           PROTI 0         ZDRŽELI 3
 
Z diskuse o způsobu odpisování majetku, který je zřizovatelem předaný příspěvkové organizaci do správy vyplynul návrh usnesení:

 
ZM ukládá RM prověřit finanční vazby především ve vztahu k odpisování nemovitého majetku města u příspěvkových organizací.
Hlasování         PRO 13
 
4) Schválení smluv o spolupráci
Pan osvětlil důvod pro uzavření  společenských smluv, které jsou předkládány ke schválení.
Jedná se o smlouvy s developery v lokalitách V Lipkách a Nad Hukalovnou. Smlouvy jsou koncipovány obdobně jako smlouva o spolupráci v developerem v lokalitě Oriol, která již byla zastupitelstvem schválena. Závazky ze strany města jsou ve smyslu vydání kladných stanovisek ke stavebním a územním řízením, kdy dokumentace musí být v souladu s předloženým návrhem, který je vždy přílohou smlouvy. Závazky ze strany investorů jsou finanční. Platby jsou rozloženy po předchozí dohodě s každým z investorů.
V případě Kinsu na sebe město přebírá rekonstrukci vodovodního řadu v úseku křižovatky Skalecká Lhotecká – ulice V Lipkách.
Pan Zápal – Je toho názoru, že pokud se jedná o vynucené investice, které vzniknou z důvodu developerské výstavby, měly by je developeři zaplatit v celém rozsahu „natvrdo“.
Ve smlouvách jsou popsané dvě věci – výstavba - voda, kanál -  mělo by se postupovat obdobně, jako u investic ČEZu , Telecomu apod. Veškeré poškození vymáhat po investorech.
Starosta nebo ZM by pověřilo OSMI zmapovat stav komunikace a po ukončení stavby (Kinsu) by se vše vyhodnotilo nebo by se vyhodnocovalo průběžně. Týká se to jak poškození tak znečištění komunikace.
Napojení komunikací neprojednává vůbec MÚ Mníšek, ale MÚ Černošice.
Pan Zápal předkládá pozměňující návrh usnesení pro schválení  smlouvy se společností Kinsu:
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kinsu CZ s.r.o. s tím, že v  článku IV odst. 2 bude uvedena částka Kč 2.640.000,-.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO schválení návrhu:         PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 2
 
Pan Zápal ještě připomíná návrh usnesení ohledně monitoringu poškozování komunikace
U Křížku.
Návrh usnesení:
ZM ukládá OSMI zmapovat a monitorovat stav komunikace Ke Křížku ve vztahu ke stavební činnosti.
Hlasování         PRO 12           PROTI 1
 
Další Smlouva o spolupráci se společností ATRIO Bydlení, s.r.o. bude upravena obdobným způsobem tak, že v článku IV. odst. 2 bude uvedena částka odpovídající výši vyvolané investice.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ATRIO Bydlení, s.r.o. s tím, že v článku IV. odst. 2 bude uvedena částka
Kč 1.200.000,-. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1 1 Nepřítomen
 
5) OZV č. 2/2009 O veřejném pořádku
Přednáší tajemnice paní Landová.
v loňském roce byla schválena OZV 5/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy.
Vyhláška byla předem odkontrolována dozorem ministerstva vnitra. Na MV došlo k výměně pracovníků dozoru a Město bylo znova upozorněno na některé nedostatky vyhlášky.
RM připravila na základě upozornění MV opravu vyhlášky a předkládá ji ke schválení ZM jako novou vyhlášku č. 2/2009. Nedochází tedy k opravě vyhlášky 5/2008, ale pro přehlednost je vydávána vyhláška nová.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV č. 2/2009 O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 12           PROTI 1
 
6) OZV č. 3/2009 O nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání
Vyhláška upravuje ceny pronájmů pozemků:
pozemek zastavěný rekreační chatou........ – max.   8,- Kč/m2/rok
pozemek v zahrádkářské osadě................. – max.   4,- Kč/m2/rok
pozemek lesní, zastavěný rekr. chatou...... – max. 16,- Kč/m2/rok
ostatní....................................................... –            7,- Kč/m2/rok
Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV č. 3/2009 O nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.
Hlasování         PRO 13
 
 
 
 
7) Zrušení OZV č. 65/2000 O prodeji bytů ve vlastnictví města
Rada města navrhuje zastupitelstvu zrušení OZV č. 65/2000 z důvodu jejího zastarání v současné době již nelze podle této vyhlášky postupovat a prodeje ve vyhlášce uvedených domů jsou již zrealizované.
Návrh usnesení:
ZM ruší OZV č. 65/2000 O prodeji bytů v domech ve vlastnictví města.
Hlasování                     PRO 13
 
Poznámka paní tajemnice, aby bylo hlasováno k doplňujícímu návrhu usnesení, které se týká předcházejícího bodu – Schválení OZV č. 3/2009 a s tím souvisejícího návrhu na zrušení usnesení ZM z roku 1992.
Návrh usnesení:
ZM ruší usnesení zastupitelstva města ze dne 15.4.1992 bod III schvaluje písm. a) zásady smluv se zahrádkáři.
Hlasování                     PRO 13
 
8) Minimální výše nájemného v nebytových prostorách města
Důvodovou zprávu přednáší pan starosta.
Vzhledem k tomu, že výše nájemného ve stávajících nebytových prostorách města je již dlouhodobě hluboce pod úrovní běžných, v místě obvyklých nájemních cen, rozhodla se rada města předložit ZM návrh na usnesení, které by stanovilo minimální cenu za m2 za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města.
Značná část prostor se pronajímá předem vybraným zájemcům a jen malé procento je možno soutěžit obálkovou metodou. Bylo by vhodné určit minimální cenu za pronájem, od které by se odvíjel následný nájemní vztah. RM navrhla na základě průzkumů cen pronájmu v jiných středočeských městech cenu  minimálně Kč 70,-/měsíc/m2.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje cenu minimálního nájemného 70,- Kč/m2/měsíc z nebytových prostor v katastru města Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota.
Hlasování                     PRO 13
 
Návrh usnesení:
ZM ruší usnesení zastupitelstva města č. 9 ze dne 27.1.2000 IV. schvaluje písm.d) zásady pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.
Hlasování                     PRO 13
 
Majetkové záležitosti
9/1 Koupě pozemku č. parc. 1615 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Město požádalo st. podnik Lesy ČR o převod pozemku pod bývalou hájovnou na Skalce.
Pokud nebude pozemek ve vlastnictví města, komplikuje to žádosti o dotace. Lesy ČR nabízejí požadovaný pozemek k odprodeji za cenu 32.250,-
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1615 v kultuře ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 32.250,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Lesy ČR s.p.
Hlasování         PRO 12           PROTI 0         ZDRŽ 1
 
9/2 Návrh kupní smlouvy – prodej pozemků manželům Šulcovým
ZM schválilo na říjnovém zasedání vypsání záměru prodat pozemky č. parc. 111 a 105 v k.ú. MpB za cenu 1.500,- Kč/m2 předem vybraným zájemcům. Záměr byl vypsán a zveřejněn, manželé Šulcovi s cenou souhlasili. RM projednala návrh kupní smlouvy a postupuje ji ke schválení ZM.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku č. parc. 111 o výměře 394 m2 a pozemku č. parc. 105 o výměře 22 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy manželům JUDr. Petrovi a Mgr. Markétě Šulcovým, bytem Komenského 103, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování                     PRO 13
 
9/3 Prodej pozemků manželům Vašíčkovým.
Manželé Vašíčkovi žádají o prodej pozemků č. parc. 2088, 2084, 2085, 2087, 2112 a část pozemků č. parc. 2113 a 2096/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Za pozemky bylo nabídnuto 250.000,-. ZM na říjnovém zasedání schválilo vypsání záměru prodat pozemky za navrženou cenu předem vybranému zájemci. Záměr prodat pozemky byl zveřejněn. Bylo zažádáno o dělení pozemků a na základě geometrického plánu město obdrželo územní souhlas. RM projednala návrh kupní smlouvy a postupuje ho ZM ke schválení
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Janou a Karlem Vašíčkovými, bytem 5. května 556, Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemků
č. parc. 2088, 2084, 2085, 2087, 2112, 2113/2 a 2096/4 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu Kč 250.000,- a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 2
 
9/4 Prodej bytového domu č.p. 836/837
Město získalo koncem roku 2008 do svého vlastnictví bývalý vojenský dům v ulici 9. května č.p. 836/837.RN doporučuje zastupitelstvu tento dům odprodat do soukromého vlastnictví, podobně jako bytový dům č.p. 606/607.
V případě realizace prodeje tohoto domu zůstane Městu v bytovém fondu bytový dům č.p. 519 (garsoniery), č.p. 555 (garsoniery), dům na Hladovém Vrchu a tři neprodané byty v bytových domech na starém sídlišti. Záměrem rady je kromě odprodeje vojenského domu realizovat i odprodej zbývajících tří BJ.
Pan Zápal – navrhuje, aby při prodeji bytů byly ošetřeny ještě nějaké věci (jako např. v Jílovém), kde je do podmínek zapracováno , - že projevili zájem o koupi, je uzavřena nájemní smlouva, byt skutečně užívají, nemají závazky. Většina podmínek je zapracovaná i v tomto připraveném prodeji, ale doporučuje ještě dodat další podmínku  – byt sami užívají.
Město v návrhu nemá ošetřenou jednu věc a to je pokud dojde k uvolnění bytu – postup realizace prodeje takového bytu.
Ostatní zastupitelé nemají k návrhu prodeje bytů v č.ú. 836/837 žádnou připomínku.
 
Pan starosta – když se prodají byty v č.p. 836/837, tak městu zůstanou garsoniery v č.o. 519 a 555, Hladový Vrch a tři byty na st. sídlišti – záměrem je postupně prodat i tři byty na St.sídlišti, takže by v majetku zbyly jen garsoniery v č.p. 519, 555 a Hladový Vrch a nebytovky ve zdravotním středisku a v kulturáku.
 
Návrh usnesení +doplnění návrhu usnesení o podmínku – bod k)2)d) - byt skutečně sami užívají
Upravený návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Typ bytu 2+1 za cenu 880.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 1.630.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 2.000.000,- Kč
Tyto ceny budou sníženy v případě, že dosavadní nájemník bytů nevlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení nebo spoluvlastnický podíl k nemovitosti určené k trvalému bydlení, a to k datu 31.1.2009, s tím, že ceny za jednotlivé bytové jednotky jsou stanoveny dle typu jednotlivých bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč
k) 2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
a)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
b)      kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
c)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
d)      byt skutečně sami užívají
k) 3) po stanovení ceny bytů obdrží nájemci b.j. v domě nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
Hlasování         PRO 12           1 nepřítomen
 
Na prodej volné bytové jednotky rada města připravila návrh usnesení:
ZM schvalujevypsat záměr prodat bytovou jednotku 4+1, byt č. 1 v prvním patře, v domě č.p. 836/837 (po jejím uvolnění) a spoluvlastnický podíl k domu č.p. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu minimálně 2,000.000,- Kč (obálkově)
 
Protinávrh pana Zápala, aby usnesení bylo přijato neutrálně pro všechny případně uvolněné byty.
Znění protinávrhu:
ZM schvaluje vypsat záměr prodat neobsazené bytové jednotky v domě č.p. 836/837 a spoluvlastnický podíl 836/837 za cenu minimálně ve výši 100% znaleckého posudku a to na základě obálkové metody, kde jediným kriteriem výběru je výše nabídnuté ceny bytu.
Hlasování         PRO 12           Nepřítomen 1
 
9/5 Návrh odprodeje pozemků, budovy městského kina a objektu č.p. 17
Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí firmy De Barons Mangement s.r.o. o odkup objektu bývalého kina a domu č.p. 17 v Pražské ulici. Firma předložila městu dvě studie řešení přestavby. Oba návrhy kombinují komerční zástavbu občanského vybavení s bytovou výstavbou v patře a to v novém objektu na místě kina a částečně na místě č.p. 17. Předkládají i návrh dopravních změn v okolí, veřejného i neveřejného parkování pod objektem a změny na hlavní komunikaci.  Za odprodej objektu firma nabízí 4 mil Kč.
Obě studie byly předloženy architektovi města. Do zastupitelstva města rada města předkládá již pouze variantu, která byla ze strany městského architekta akceptována a doporučena.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje na základě předloženéhoinvestičního záměru „Pražská pasáž“ objekt pro bydlení a komerční využití,vypsat záměr prodeje objektu kina a č.p. 17 předem vybranému zájemci, společnosti De Barons Management s.r.o., za cenu Kč 4,000.000,- za podmínky přestavby objektu dle radou schváleného investičního záměru.
 
Ing. Vejmola – poznámka, zda jsou nájemci objektu č.p. 17 upozorněni, že jim skončí nájem?
Pan starosta – ano, vědí o tom
Pan Jirota – je příznivec prodeje, má ale výhrady k návrhu - studii, která je předložena, týká se to úpravy zatáčky u č.p. 17. Na komisi pro rozvoj města bylo konstatováno, že město objedná zastavovací studii, která bude řešit zatáčku a tato studie poskytne investorovi.
Taková studie nám (komisi pro rozvoj města) předložena nebyla, tento návrh se mu docela líbí i když  restaurace vedle v sousedství je hezčí, název Alcapone už moc ne.
Návrh projektu má velkorysé odstupy ze všech stran, ale v zatáčce je nedostatek místa, teď se naskytla historická příležitost k úpravě zatáčky a nikdy se už nebude opakovat. Měla by se udělat studie. V návrhu je demolice kina (popsal rozsáhlou devastaci objektu) a rekonstrukce č.p. 17. Dům č.p. 17 nemá také žádnou hodnotu, pan Jirota ji navrhuje také zbourat, odvézt a zatáčku trochu narovnat, prostor by se našel, protože pasáž mezi kinem je zbytečná. Návrh počítá s tím, že silnice se zúžuje na dva pruhy o šíři 3,5 m – srovnává to s řešením silnice u Plusu, kde došlo také k zúžení (původně měl být ostrůvek uprostřed silnice a okolo něj pruhy silnice). Pokud se zatáčka nerozšíří vznikne tam problém s dopravou nákladních aut autobusů apod. Měli by si nad tím ještě „sednout“, promyslet  a vyprodukovat nějakou zastavovací studii. Diskuse – pan starosta a pan Jirota o šíři chodníku a pasáže.
Ing. Vejmola – myslí si, že pro pana Vančuru nebude problém budovu ubrat, nebo posunout, aby se křižovatka rozšířila.
Pan Zápal – o návrhu se na komisi jednalo, podmínky byly v podstatě splněny, ale vyřešení křižovatky to nesplňuje, místa pro parkování asi také ne.
Pan starosta – parkování to nesplňuje, toho je tam jen část.
Pana Zápala zaráží, že předem nebyly dány podmínky k záměru prodat objekt, že nebyl vypsán klasický záměr prodat na zadání s podmínkami, na který by se potenciální zájemci hlásili se svými návrhy. Pan Zápal je za prodej ale toto možná „předskočilo“ pět nabídek, než kdyby město nejprve vypsalo záměr.
Ing. Vejmola – firma De Barons je developer, s kterým jsou už ve městě zkušenosti a to dobré,  tak proč s ním nespolupracovat.
Pan Balíček – nabízená cena za prodej se mu zdá nízká – myslí si, že by to mohlo být tak 6 mil.
Pan starosta - nad projektem se můžeme ještě zamyslet, jaké jsou možnosti, co můžeme vygradovat a upřesnit, co vlastně chceme. Nemovitost má nyní demoliční hodnotu a to náklady zvyšuje a cenu snižuje – zatěžuje projekt.
Pan Jirota - tohle nejsou objekty, na kterých bychom mohli vydělat.
Mělo by tam být něco podle přání města a ne podle toho s čím přijde investor, pak je ochoten akceptovat cenu.
Diskuse
Diskusi pan starosta ukončil s tím, že navrhuje o investičním záměru hlasovat tak, jak je připraven návrh usnesení, ale dovede si představit že do usnesení bude vložena podmínka řešení křižovatky a to tak, že daný investiční záměr bude do vlastního prodeje upraven ve smyslu zlepšení dopravního řešení křižovatky.
Upravený návrh usnesení:
ZM schvaluje na základě předloženého investičního záměru „Pražská pasáž“ objekt pro bydlení a komerční využití, vypsat záměr prodeje objektu kina a č.p. 17 předem vybranému zájemci, společnosti De Barons Management s.r.o., za cenu Kč 4,000.000,- za podmínky přestavby objektu dle radou schváleného investičního záměru s tím, že daný investiční záměr bude do vlastního prodeje upraven ve smyslu zlepšení dopravního řešení křižovatky.
 
Protinávrh Pana Zápala, neschválit tento prodej, aby bylo uloženo vypsání záměru prodat kino a č.p. 17, do kterého budou zapracovány podmínky přestavby.
 
Pan Jirota doporučuje, aby se investiční záměr vrátil firmě k přepracování
 
Formulace protinávrhu pana Zápala:
ZM ukládá RM a starostovi zajistit zpracování záměru prodat  kino a č.p. 17 s tím,že budou do záměru zapracovány podmínky města, které řeší dopravní, komunikační a prostorové vztahy.
Hlasování o protinávrhu           PRO 6            PROTI 4         ZDRŽEL 3
(protinávrh nebyl odsouhlasen)
 
Pan starosta stahuje svůj protinávrh a navrhuje hlasování o původním návrhu usnesení 2m:
ZM schvaluje na základě předloženéhoinvestičního záměru „Pražská pasáž“ objekt pro bydlení a komerční využití,vypsat záměr prodeje objektu kina a č.p. 17 předem vybranému zájemci, společnosti De Barons Management s.r.o., za cenu Kč 4,000.000,- za podmínky přestavby objektu dle radou schváleného investičního záměru.
Hlasování         PRO 7             PROTI 3         Zdrželi se 3
(původní návrh usnesení nebyl odsouhlasen)
 
 
Starosta otázka – zda má být dále jednáno s panem Vančurou o úpravě předloženého záměru, když není odsouhlasen.
Pan Zápal, paní Šretrová – nevylučují další jednání s panem Vančurou nebo s kýmkoliv
 
Návrh usnesení: ( v podstatě jako původní protinávrh pana Zápala)
ZM pověřuje RM zpracovat do příštího zastupitelstva záměr prodat objekt kina a č.p. 17, s tím že do něj budou zapracovány podmínky města ve smyslu dopravního a prostorového řešení. Hlasování PRO10                        PROTI 0            ZDRZEL SE 3
 
Ve 22:17 hlasováno PRO prodloužení jednání zastupitelstva do 23:00 hod.
Hlasování         PRO 10           PROTI 2         ZDRŽEL SE 1
 
Pan starosta požádal o přeřazení projednání žádosti pana Petra Vlčka (Majetkové záležitosti, bod 9/12) na okamžité projednání, neboť pan Vlček je přítomen a na projednání své žádosti by čekal příliš dlouho.
Hlasování o schválení přeřazení žádosti pana Petra Vlčka v programu.
PRO 12           1 nepřítomen
 
Pan Petr Vlček žádal RM o pronájem pozemku č. parc. 81/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Na pozemku je postaven zahradní altán. Pronájem rada města neodsouhlasila. Pan Vlček požádal, aby rozhodnutí rady bylo předloženo zastupitelstvu ke konečnému rozhodnutí a aby se mohl při jednání zastupitelstva ke své žádosti vyjádřit.
Město obdrželo dopis  spolunájemníků domu, kteří nesouhlasí s výstavbou altánu na pozemku před domem č.p. 453.
Pan Vlček obhajuje svou žádost tím, že před domem už jedna chata stojí. Paní Hurtová je proti stavbě dalšího altánu a přemluvila ostatní obyvatele domu, aby podepsali petici proti altánu.
Pan starosta vysvětluje,že žádost pana Vlčka je podána z důvodu momentální legalizace altánu, nejprve chtěl pan Vlček část pozemku od města koupit, nyní žádá o pronájem pozemku pod altánem. Nájemníkům ale altán vadí.
Ing. Vejmola doporučuje, ať pan Vlček dodatečně požádá nájemníky o souhlas se stavbou altánu a pokusí se vztahy urovnat.
Pokud to nepůjde a jestli tam už jedna chata stojí také „načerno“, ať se zbourá taky.

 
Ve 22:22 hod příchod pana Keyře - přítomno 14 zastupitelů
 
Pan Jirota – dotaz, jestli jde přemístit altán dál od domu.
pan starosta – podobný případ byl u domu 606/607 – nejprve se musí dohodnout nájemníci mezi sebou.Vnímáme tam konflikt.
Paní Šretrová – nejprve se musí dohodnout nájemníci mezi sebou.
Jakékoliv rozhodnutí ZM by nyní bylo špatné.
Pan Zápal – rozhodnout by o tom měli všichni, musí být dohoda.
 
22:25 hod. Ing. Pallagy - odchod (přítomno 13 zastupitelů)
 
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí žádost pana Petra Vlčka č.j. 1088/09 a potvrzuje rozhodnutí rady města ze dne 14.1.-2009 usnesením č. 14-71/2009.
Hlasování         PRO 10           2 zdrželi           1 nepřítomen 
 
9/6 Odkoupení pozemku nebo náhradní pozemek – žádost paní Čermínové.
Paní Čermínová je majitelkou pozemku č. parc. 1939/1 a 1958/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Údajně přes její pozemky vede kanalizace a cesta. Dle ověření přes její pozemky nevede kanalizační ani vodovodní řad, ani žádná cesta. RM neshledala důvod pro odkup ani směnu pozemků.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje koupi ani směnu pozemků č. parc. 1939/1 a 1958/1 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy požadované paní M.Čermínovou v žádosti č.j. 50/09.
 
PRO    9          4 nepřítomni    
 
Pro pokročilý čas pan starosta zredukoval zbývající program a navrhl projednat následující
4 věci a všechny zbývající odložit do příštího zasedání zastupitelstva
žádost o pronájem - Záchranka
žádost o změnu užívání – manželé Kožíškovi
splátkový kalendář - Müller
Czech POINT
 
22:30 hod.  Alena Štamberková a MUDr. Nováková – odchod (přítomno 11 zastupitelů)
 
Hlasování PRO schválení navrženého zúžení programu                        PRO 11
 
- Žádost o schválení pronájmu nebytových prosto předem vybranému zájemci.
Jedná se o pronájem dvou místností v přízemí č.p. 519 Záchranné službě ASČR Praha západ a to pro zajištění zdravotnické záchranné služby. Doba pronájmu bude na 1 rok.
Jde o místnosti, ve kterých má být další odborný lékař v novém zdravotním středisku, ale toho se zatím nepodařilo zajistit. Pokud se povede získat některého odborného lékaře (na internetových stránkách probíhá anketa občanů), tak bude ZS přestěhována do jiných prostor.
Pan Vlček – dotaz – o jakou záchrannou službu jde, když jednu záchranku máme na středisku už teď.
Pan starosta - od teď tady budou dvě výjezdová vozidla, to druhé bude mít 24 hod. službu, to jsou ti, kteří dojížděli ze Zbraslavi.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsat záměr pronajmout předem vybranému zájemci – Záchranné službě ASČR Praha západ, se sídlem U Včely 1442, Praha 5 nebytový prostor v Mníšku pod Brdy v č.p. 519, Skalecká ul., místnost 18 m2 a místnost 15,5 m2 v přízemí pro zajištění zdravotnické záchranné služby.
PRO 9             PROTI 1         ZDRŽEL 1
 
- Czech POINT
Vedoucí odboru kanceláře starosty -
Dnes Město dostalo výzvu od ministerstva vnitra k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Czech POINT. Jedná se o podporu na upgrade stávajících pracovišť Czech POINT. Maximální limit finanční podpory činí 68.540,- Kč na jedno pracoviště, spoluúčast Města je 15%. Součástí žádosti musí být mj. úředně ověřená kopie usnesení zastupitelstva, kde bude uvedeno, že zastupitelstvo schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu
„E-Government v obcích – Czech POINT“ a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Hlasování         PRO 11
 
Pohledávka René Müller – návrh splátek
Rozsudkem soudu bylo panu Müllerovi uloženo zaplatit částku Kč 295.120,- s příslušenstvím. Jeho právní zástupce požádal město o možnost splácet pohledávku v měsíčních splátkách po 15.000,- Kč. Dodnes pan Müller nezaplatil náklady řízení splatné do tří dnů po nabytí právní moci rozsudku.
V případě souhlasu zastupitelstva města se splátkami bude připravena Dohoda o splátkách, v níž si město vyhradí ustanovení, že prodlením se 2 splátkami po sobě ztratí dlužník výhodu splátek a splatným se stane zase celý dluh s tím že pak bude podán návrh na exekuci.
Návrh usnesení:
 ZM schvaluje uzavření Dohody o splátkách mezi Městem Mníšek pod Brdy a René Müllerem IČ 10206345 s místem podnikání Nové Dvory 45, Nový Knín, za podmínky, že pohledávka ve výši 295.120 Kč s příslušenstvím bude splácena v měsíčních splátkách po 15.000,- Kč. Platba náhrady nákladů řízení bude provedena současně s první splátkou. Prodlením se dvěma splátkami po sobě ztratí dlužník výhodu splátek a splatným se stane zase celý dluh a bude podán návrh na exekuci.
Hlasování         PRO 11
 
- Žádost o změnu užívání – penzion U Kožíšků
Pan Kožíšek vyjádřil podjatost a opustil místnost.
Přítomno 10 zastupitelů
Manželé Kožíškovi podali žádost o povolení změny užívání restaurace - na rozšíření penzionu, který mají od Města v pronájmu. Veškeré náklady spojené s přestavbou se zavazují hradit na vlastní náklady. V projektu bude počítáno se samostatným vchodem pro možnost v jedné místnosti objektu pořádat volby. Kožíškovi rovněž žádají o souhlas s tím, aby v již zkolaudované prodejně mohla být provozována kancelář firmy a prodejna polystyrénových výrobků.
Rada města se změnou souhlasila a postoupila žádost k projednání do ZM.
Pan Jirota – poznámka, chce ochránit Kožíškovi před právní nesrovnalostí, která tady je uvedena.
Objekt nepronajali, ale účastnili se výběrového řízení, které vyhráli a na základě toho byla sepsaná nájemní smlouva do r. 2022. Ve smlouvě je, že nájem končí po uplynutí doby nájmu nebo pokud nebude nájemce užívat objekt dle podmínek smlouvy.
Pokud by se schválilo něco jiného, stala by se smlouva neplatnou a případně by se mohli přihlásit další v pořadí, kteří se účastnili výběrového řízení.
Během této smlouvy se vystřídá  6 zastupitelstev. Aby rodina měla jistotu, že se jim investice vrátí, je nájemní smlouva nenapadnutelná. Je možnost změnit smlouvu a vypracovat jinou, ale je tady soutěž a případné riziko. Nemá nic proti změně, ale upozorňuje na případné riziko.

Pan Kožíšek byl přivolán zpět do zasedací místnosti.
 
Pan Keyř – navrhuje, aby se věc odložila o měsíc do příštího ZM, aby se připravil doplněk stávající smlouvy nebo jiná smlouva.
Ing. Vejmola – dotaz, kdo byl 2. a 3. v pořadí VŘ na pronájem objektu.
Návrh usnesení:
ZM odkládá projednání žádosti manželů Kožíškových o změnu užívání restaurace a doporučuje zpracovat k věci právní posudek.
Hlasování         PRO 10           ZDRŽEL SE 1
 
Paní tajemnice požádala ještě o projednání – bodu, který byl doplněn v dnešním programu a to rozhodnutí o závazku města k převzetí pozemků pod komunikacemi v lokalitě
Na Madlenkách - budoucí obyvatelé města potřebují tento závazek města z důvodu dostupnosti k hypotékám.
Stavebníci pro získání úvěru od banky na stavbu domu potřebují kromě jiného potvrzení obce o převzetí pozemků do vlastnictví města. jedná se o pozemky pod komunikacemi
Návrh usnesení:
ZM schvaluje budoucí závazek Města Mníšek pod Brdy – převzetí pozemků pod komunikacemi č. parc. 996/1, 996/21, 996/25, 996/35, 996/62, 996/65 a 996/78 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy do majetku Města Mníšek pod Brdy a to po ukončení stavební činnosti v lokalitě Na Madlenkách a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
Hlasování         PRO 11
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 23:15 hod.
 
Ověřovatelé zápisu:
 
MUDr. Markéta Nováková
 
Alena Štamberková
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 
 
Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 26.2.2009
 
 
Zastupitelstvo města:


1) volí:

a)
zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou

 
b) ověřovatele zápisu:  MUDr. Markétu Novákovou, Alenu Štamberkovou

c) návrhovou komisi:  Ing. Karla Vejmolu, Ing. Tomáše Pallagyho

 

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 26.2.2009
 
b) rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2009 a rozpočtový výhled na léta 2010 - 2012
 
c) Zřizovací listinu Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy s tím, že text článku III.  
    odst. 3.1 bude ve znění -
    Vymezení hlavního účelu činnosti:
    domov pro seniory Pod Skalkou je poskytovatelem sociální služby s celoročním pobytem a  
    nepřetržitým provozem. Je určen klientům důchodového věku, kteří z důvodu věku, změn
    zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou a sociální péči, nebo kteří se v důsledku nepříznivé    
    životní situace dostali do stavu nouze a potřebují pomoc.
 
d) znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kinsu CZ
    s.r.o.
s tím, že v článku IV odst. 2 bude uvedena částka Kč 2.640.000,-.
    ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 
e) znění a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ATRIO
    Bydlení, s.r.o.
s tím, že v článku IV. odst. 2 bude uvedena částka Kč 1.200.000,-.
    ZM a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 
f) OZV č. 2/2009 O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod
   Brdy
 
g) OZV č. 3/2009 O nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání
 
h) cenu minimálního nájemného 70,- Kč/m2/měsíc z nebytových prostor v katastru města Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota
 
ch) znění a uzavření kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1615 v kultuře ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy za cenu 32.-250,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Lesy ČR s.p.
 
i)znění a uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku č. parc. 111 o výměře 394 m2 a pozemku č. parc. 105 o výměře 22 m2  v kat. území Mníšek pod Brdy manželům JUDr. Petrovi a Mgr. Markétě Šulcovým, bytem Komenského 103, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy
 
j) znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Janou a Karlem Vašíčkovými, bytem 5. května 556, Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemků č. parc. 2088, 2084, 2085, 2087, 2112, 2113/2 a 2096/4 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu Kč 250.000,-  a pověřuje starostu jejím podpisem
 
k) 1) vypsat za podmínek podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve zn.pozdějších předpisů, záměr prodat bytové jednotky bytového domu č.p. 836 a č.p. 837 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 836 a 837 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů. Typ bytu 2+1 za cenu 880.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 1.630.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 2.000.000,- Kč
Tyto ceny budou sníženy v případě, že dosavadní nájemník bytů nevlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení nebo spoluvlastnický podíl k nemovitosti určené k trvalému bydlení, a to k datu 31.1.2009, s tím, že ceny za jednotlivé bytové jednotky jsou stanoveny dle typu jednotlivých bytů takto:
Typ bytu 2+1 za cenu 230.000,- Kč, typ bytu 3+1 za cenu 410.000,- Kč, typbytu 4+1 za cenu 500.000,- Kč
k) 2) byty mohou být prodány za následujících podmínek:
a)      kupující nesmí být ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem za nájemné
b)      kupující nesmí být ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči městu Mníšek pod Brdy
c)      v případě, že nájemce užívá byt řádným způsobem
d)      byt skutečně sami užívají
k) 3) po stanovení ceny bytů obdrží nájemci b.j. v domě nabídku k převodu bytu obsahující všechny podmínky převodu spolu s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, přičemž budou zároveň poučeni o lhůtách, které mají podle § 22 zákona o vlastnictví bytů k uplatnění jejich přednostního práva na nabytí bytu:
a) šestiměsíční lhůta k akceptaci koupě po doručení nabídky; není-li v této lhůtě nabídka nájemcem bytu přijata, může být bytová jednotka převedena jiné osobě
b) roční lhůta po uplynutí výše uvedených šesti měsíců, ve které má nájemce bytu předkupní právo podle § 606 občanského zákoníku. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří měsíců od doručení druhé nabídky, jinak právo na přednostní nabytí bytu zaniká.
 
l)  vypsat záměr prodat neobsazené bytové jednotky v domě č.p. 836/837 a spoluvlastnický podíl 836/837 za cenu minimálně ve výši 100% znaleckého posudku a to na základě obálkové metody, kde jediným kriteriem výběru je výše nabídnuté ceny bytu.
 
m) uzavření Dohody o splátkách mezi Městem Mníšek pod Brdy a René Müllerem IČ 10206345 s místem podnikání Nové Dvory 45, Nový Knín, za podmínky, že pohledávka ve výši 295.120 Kč s příslušenstvím bude splácena v měsíčních splátkách po 15.000,- Kč. Platba náhrady nákladů řízení bude provedena současně s první splátkou. Prodlením se dvěma splátkami po sobě ztratí dlužník výhodu splátek a splatným se stane zase celý dluh a bude podán návrh na exekuci.
 
n) budoucí závazek Města Mníšek pod Brdy – převzetí pozemků pod komunikacemi č. parc. 996/1, 996/21, 996/25, 996/35, 996/62, 996/65 a 996/78 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy do majetku Města Mníšek pod Brdy a to po ukončení stavební činnosti v lokalitě Na Madlenkách a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace
 
o) vypsat záměr pronajmout předem vybranému zájemci – Záchranné službě ASČR Praha západ, se sídlem U Včely 1442, Praha 5 nebytový prostor v Mníšku pod Brdy v č.p. 519, Skalecká ul., místnost 18 m2 a místnost 15,5 m2 v přízemí pro zajištění zdravotnické záchranné služby.
 
p) žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu
„E-Government v obcích – Czech POINT“ a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 
 
3) neschvaluje
 
a) koupi ani směnu pozemků č. parc. 1939/1 a 1958/1 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy požadované paní M.Čermínovou v žádosti č.j. 50/09.
 
4) ukládá
 
a) radě města vypracovat časový a věcný rozvrh realizace hlavních rozpočtovaných akcí investičního a neinvestičního charakteru s vymezením osobní odpovědnosti vedení města a pracovníků městského úřadu za jejich plnění
 
b) radě města schválit rozpočty příspěvkových organizací.
 
c) finančnímu výboru provádění pravidelných kontrol plnění časového a věcného rozvrhu investičních a neinvestičních a neprodleně navrhovat zastupitelstvu případná nápravná opatření
 
d) prověřit finanční vazby především ve vztahu k odpisování nemovitého majetku města u příspěvkových organizací.
 
e) OSMI zmapovat a monitorovat stav komunikace Ke Křížku ve vztahu ke stavební činnosti.
 
5) ruší:
 
a) usnesení zastupitelstva města ze dne 15.4.1992 bod III. schvaluje písm. a) zásady smluv se  
    zahrádkáři
 
b) OZV č. 65/2000 o prodeji bytů v domech ve vlastnictví města
 
c) usnesení zastupitelstva města č. 9 ze dne 27.1.2000 IV schvaluje písm. d) zásady pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
 
6) bere na vědomí:
 
a) zprávu FV
 
b) žádost pana Petra Vlčka č.j. 1088/09 a potvrzuje rozhodnutí rady města ze dne 14.1.2009 usnesením č. 14-71/2009.
 
7) pověřuje:
 
a) RM zpracovat do příštího zastupitelstva záměr prodat objekt kina a č.p. 17 s tím, že do něj budou zapracovány podmínky města ve smyslu dopravního a prostorového řešení.
 
8) odkládá:
 
a) projednání žádosti manželů Kožíškových o změnu užívání restaurace a doporučuje zpracovat k věci právní posudek.
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                                Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 12. 3. 2009

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět