Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 16 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 9.12.2008

 

Zahájení zasedání v 17:10
Přítomni:          Ing. Petr Digrin Ph.D., Stanislav Jirota, Vlastimil Kožíšek, Ing. Karel Vejmola,
                       Bc. Marie Šretrová, Alena Štamberková, Jiří Vlček, Jiří Zápal, RNDr. Milan  
                       Brabenec, Aleš Krákora (pozdější příchod)
Omluveni:         Luboš Tomiska, MUDr. Nováková, Vladimír Šír, František Keyř, Ing. Tomáš
                       Pallagy
 
Pan starosta zahájil zasedání v 17:10 hod za přítomnosti 9 zastupitelů.
Seznámil zastupitele s programem a uvedl, že dnešního zasedání se zúčastní zástupci společnosti OS Real, aby prezentovali projekt zástavby v lokalitě známé pod názvem Oriol.  
 
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhy pro volbu zapisovatelky, návrhové komise a ověřovatelů zápisu:
zapisovatelka - Jaroslava Svitálková
návrhová komise – Jiří Vlček a Bc. Marie Šretrová
ověřovatelé zápisu - Stanislav Jirota a RNDr. Milan Brabenec (místo původně navrženého Ing. Pallagyho, který není přítomen)
Hlasování pro schválení všech návrhů najednou            PRO 9
 
Program:
    Schválení programu
    Zpráva o činnosti RM a MěÚ
    Veřejná schůze
1) Prezentace projektu OS Real, s.r.o.
2) RO č. 5/2008
3) Plnění rozpočtu – 3. čtvrtletí 
4) Rozpočtové provizorium
5) Vodné, stočné
6) OZV č. 1/2009 o odpadech
7) Majetkové záležitosti
8) Různé
    - Pojmenování ulice

 
Dotaz na zastupitele, zda žádají nějakou změnu programu nebo jeho doplnění.
Žádost o doplnění programu předkládá pouze sám  pan starosta a to návrh na odsouhlasení přijetí daru od společnosti De Barons Management a s tím související návrh darovací
smlouvy na pozemek a stavbu komunikace v Rymani na Višňovce, navrhuje zařadit projednání této záležitosti do majetkových záležitostí.
 
Hlasování pro souhlas se zařazením projednání daru do bodu 7- majetkové záležitosti
PRO 9
 
Hlasování pro schválení celého programu        
PRO 9
 
 
 
 
Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
Rada se sešla od posledního zasedání ZM 4x . Kromě běžné agendy projednala rada materiály předkládané do ZM, jednala o způsobu zajištění pečovatelské služby ve městě, vybrala nového dodavatele právních služeb pro město, rozhodla o převzetí vojenských bytových domů, doporučila podepsat novou mandátní smlouvu s firmou TEAR, rozhodla o změně trasy linky 320 a 448, odsouhlasila nové vzory smluv pro bytové a nebytové prostory a rozhodla o umístění dvou krytých autobusových zastávek u křížku a u Plusu.
Kontrolovaly se investiční akce na městě, kanalizační řad Dobříšská -Vrška – uveden do provozu, pokračuje stavba kanalizace na Rymani, rekultivace skládky probíhá poměrně plynule. Rovněž rekonstrukce přízemí domu č.p. 519 na zdravotní středisko probíhá plynule, byly vyčleněny nové prostory pro záchrannou službu.
Dále pan starosta informoval o podaných žádostech o granty:
podány 4 granty na Stř.č. kraj, připravuje se dotační záležitost na ŽP na kanalizaci v Mníšku, další žádost na MK na obnovu Skaleckého areálu – požádáno o 600 tis.
Podán grant do ROPu na zvýšení kapacity MŠ.
Žádost do fondu sportu a volného času na rekreační areál Rymaně, klubovna a kabiny. Město podalo dvě žádosti do fondu knihoven. Připravuje se žádost do ROP na regeneraci centra města.
V sobotu 13.12. bude veřejná disputace k regeneraci centra v MKS. Pan starosta pozval všechny přítomné k tomu, aby se diskuse o připravovaných úpravách centra města zúčastnili.
 
Od 17:20 hod - Veřejná diskuse:
Pan Korbelář – dotaz, kdo nařídil, aby se porazil strom na náměstí?
Pan starosta – bylo to z nařízení města, strom kácela firma KOMWAG a bylo to z důvodu, že strom byl poškozený a nalítl do něj brouk, byl na to posudek.
Paní tajemnice doplnila, že kdyby úřad kůrovcem napadený strom neodstranil, hrozilo by, že město dostane pokutu.
 
Paní Balková – dotaz na způsob odvozu komunálního odpadu a jeho zpoplatňování.
Zda nebude nějaká změna, čím dál tím víc se odpad třídí a některá města mění zpoplatnění a nezůstávají u toho, aby se platilo za osobu.
Pan Kožíšek – systém poplatků se pro příští rok měnit nebude, ale uvažuje se o tom, že od dalšího roku by se připravila nějaká změna.
Pan starosta – problém nedělají lidé z Mníšku, ale velký problém je s tím, co končí vedle kontejnerů. Typickým příkladem je místo u nádraží. Lidem bydlícím kolem nádraží by kontejnery stačily, ale je evidentní, že tam jezdí i z jiných obcí, lidé odbočí ze silnice a navážejí odpad odjinud. Odvoz nadměrného odpadu znamená pro město okolo 80 tis měsíčně. Likvidace odpadu je těžce dotována městem. Není předpoklad, že by se to mohlo zlevnit.
Chceme navštívit jiná města a inspirovat se, jak problém řeší jinde.
 
Jinde to udělali tak,že zvedli daň z nemovitosti, ne jako Mníšek 2x, ale vícekrát a z takto získaných peněz pak hradí náklady za odpad a lidé to mohou mít zadarmo. Ale to taky není spravedlivé.
Zatím není možné, že by poplatek klesl pod 500,- korun.
Pan Zápal – tím že některá města zvýšila daň z nemovitosti, odpadne jim agenda vybírání poplatku za odpad – přenesou ji prakticky na finanční úřad. z přerozdělených peněz pak hradí odpady.
Ing. Vejmola – na Moravě 5 obcí neplatí za odpady, ale to je protože mají naftové doly a jsou bohaté.
Pan Jirota - peníze za sběr odpadu – je poplatek ze zákona, a poplatek hradit musíme.
To že je nadměrný odpad vedle kontejnerů, způsobuje jejich umístění. Kdyby se měly kontejnery postavit před jeho nebo dům paní Balkové, taky by se jim to nelíbilo. Kontejnery se dávají tam, kde nejsou vidět a neruší to a to jen důvod, proč tam mohou zajíždět třeba podnikatelé a vyvážejí třeba plastové lahve z restaurací apod.
 
Mgr. Vejmolová – děkuje za zřízení pohotovostní linky městské policie a vykácení feťáckého hřiště proti panu Keyřovi.
Pan starosta – pohotovostní linka se ujala až moc, využívá ji i státní policie, což je trochu absurdní.
 
Pan Korbelář – ještě k odpadům u kontejnerů,. jsou tam pneumatiky, díly aut. Poukázal na podnikatele, který o kousek výš nad nádražím bourá auta, dotaz zda je to vůbec možné v tomto prostředí?
Pan starosta – město provozovnu nepovolilo.
 
V 17:40 ukončení diskuse
 
Příchod zastupitele Aleše Krákory - přítomno 10 zastupitelů

 
1) Prezentace projektu OS Real, s.r.o.
Prezentace se účastní architekt města Ing. arch. Kučera, architekt a tvůrce projektu firmy OS Real s.r.o a ekonomové firmy OS Real s.r.o.
Diskuse nad projektem, dotazy zastupitelů, občanů
19:15 konec prezentace
Návrh usnesení:
ZM budou předkládány průběžně informace o projednávání územních a stavebních řízení lokality „Oriol“ - 11B.
Hlasování         PRO 10
 
Přestávka
 
2) Rozpočtové opatření č. 5/2008
Poznámka pana starosty – v tomto bodu by měla zaznít informace ze zasedání finančního výboru, zastupitelé dostali dnes před jednáním zápis z FV, vyzval pana Zápala k podání informace o jednání FV.
Zpráva finančního výboru.
Pan Zápal – jednání FV proběhlo 8. prosince.
Na programu byla konečná verze auditu veřejných zakázek a hospodaření města, rozpočtové opatření č. 5, projednání harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2009, rozpočtové provizorium a projednání plnění rozpočtu k 30.9.2008.
Forenzní audit vzal FV na vědomí a bylo doporučeno, aby zastupitelé dostali jeho znění v elektronické podobě.
FV projednal rozpočtové opatření č. 5/2008 a doporučil zastupitelstvu ke schválení s podmínkou, že veškeré přeplatky energií příspěvkových organizací za letošní rok budou těmito organizacemi vráceny zpět do rozpočtu města v roce 2009. FV doporučil RM , aby pověřila statutární zástupce PO jednáním s dodavateli energií o úpravě záloh na reální výše.
FV vzal na vědomí harmonogram přípravy rozpočtu pro rok 2009.
FV a vzal na vědomí pravidla rozpočtového provizoria a doporučil ke schválení ZM.
FV projednal plnění rozpočtu k 30.908 a doporučil pro rozpočet 2009, aby se kapitálové příjmy vkládaly do rozpočtuj formou rozpočtových opatření tak, jak budou během roku nabíhat.
FV navrhl, aby ZM pověřilo KV kontrolou akce – úprava komunikace a autobusových zastávek u prodejny PLUS
Ing. Vejmola – dotaz - co vede FV k tomu, aby KV přezkoumával autobusové zastávky u PLUSu?
Pan Zápal – protože FV se domnívá, že
a) měly by nastat ještě nějaké změny
b) existují různé varianty projektů – měl je dělat PLUs, pak přišla další verze a to je hlavní důvod, spojený s financemi - 800 tis. + další náklady
Pan starosta – nějaké změny budou, ale ne stavební, ale budou v dopravním značení – vodorovném, otázka je, kdo ho zaplatí, investor je PLUS , bude jednání se SUS, dopravní policie kritizuje – nájezdy na zastávku, a materiál nástřiků.
Měly by to být změny ke zkvalitnění dle závěrů kolaudace.
Pan Jirota – poznámka - kolaudace zas tak hladce neproběhla.
Pan starosta - sejde se s ředitelem SUS, jednak kvůli překopu, který se propadl a oprava byla z peněz města a na plastové nástřiky by měli také přispět.
PLUS opravuje svoje řešení, zastávky jsou iniciativa města – směr z Prahy 500 tis a opačná 300 tis., radar je pořízen z dotace, 135 tis, zbylé st. úpravy hradí PLUS.
 
Návrh usnesení:
ZM pověřuje kontrolní výbor přezkumem akce – výstavba autobusových zastávek a úpravy komunikace u prodejny PLUS – a to v období od přípravy projektu a jeho schvalování RM v roce 2006 do období realizace současného stavu /projekty, usnesení RM, povolení odboru dopravy MÚ Černošice a SÚ Mníšek pod Brdy, návaznost na rozpočet města, smlouvy s PLUSem/.
Hlasování         PRO 10
 
Rozpočtové opatření č.5/2008
RO částečně narovnává stavy účtů v rámci hospodaření města v roce 2008. Dále řeší některé další finanční požadavky.
Připravené rozpočtové opatření podrobně přednesla vedoucí finančního odboru pani Šibřinová.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje RO č. 5/2008.
 
Protinávrh ze strany FV
ZM schvaluje RO č. 5/2008, s podmínkou, že přeplatky energií PO za rok 2008 budou těmito organizacemi vráceny zpět do rozpočtu města v roce 2009.
Hlasování         PRO 10
 
Protinávrh byl přijat - není důvod hlasovat o návrhu.
 
3. Plnění rozpočtu – 3. čtvrtletí 2008
Plnění rozpočtu – předloženo v materiálech zastupitelům.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2008
Hlasování         PRO 10
 
 
4. Pravidla rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu pro rok 2009
Pan starosta popsal pravidla rozpočtového provizoria do doby, než bude schválen řádný rozpočet pro rok 2009.
Město a MÚ bude čerpat provizorní výdaje, které zabezpečí plynulý chod města a MÚ a to měsíčně do výše 1/12 rozpočtu roku 2008.
Starosta a místostarosta mohou objednat služby v souladu s již uzavřenými smlouvami.
Mimořádné výdaje do výše 400 tis mohou čerpat pouze se souhlasem RM.
Prostředky pro odbor správy majetku - celkem 850 tis.
Příspěvkové organizace: Základním školám, školní jídelně a mateřským školám bude poskytnut v lednu příspěvek na činnost ve výši 2/1°2 rozpočtu 2008 v únoru pan 1/12.
Organizační složky měst budou hospodařit s 1/12 měsíčně.
Účelové dotace budou převáděny na určené subjekty do 3 dnů po obdržení na účet města. Dotace na sociální dávky bude čerpána do poskytnuté výše.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2009.
Hlasování         PRO 10
 
5. Vodné a stočné
Ve věci kalkulace vodného a stočného hovořil pan starosta.
Úpravami v kalkulacích pro rok 2009 vzhledem ke zjištěným a odhadovaným změnám pro rok 2009 bylo dosaženo zachování ceny na úrovni roku 2008 a současně dochází k navýšení částky úhrady nájemného pro město Mníšek.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje pro rok 2009 cenu vodného ve výši Kč 39,-/m3 včetně DPH a cenu stočného pro rok 2009 ve výši Kč 25,30/m3 včetně DPH-
Hlasování         PRO 10
 
Poznámka pana zastupitele Brabence – pokud se dělají pravidelné rozbory vody – navrhuje, aby se zveřejňovaly ve Zpravodaji.
 
6) Vyhláška č. 1/2009
Dotaz – Ing. Vejmola - kolik město získalo finančních prostředků zpět za odevzdání separovaného odpadu.
Odpověď pan Kožíšek – dostali jsme cca 250 tis – EKOKOM snížil sazby za odevzdané tříděné odpady.
Ing. Vejmola - zdá se mu to být málo vzhledem k tomu, že se odpad daleko víc třídí, než dříve.
Pan Kožíšek – došlo k radikálnímu snížení ceny, odevzdaného tříděného odpadu na objem stoupá, není to v tom, že by KOMWAK město šidil.
Návrh usnesení pro schválení vyhlášky o odpadech:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.
Hlasování         PRO 10
 
7. Majetkové záležitosti
Město předkládá ZM návrh na odkup pozemku č. parc. 133 od firmy Tengelmann Real Estate International Czech Republic, s.r.o. – nástupce firmy PLUS nemovitosti, která byla právním nástupcem firmy Plus discount s.r.o. Na základě závazků z budoucí kupní smlouvy město kupuje zbývající pozemek za prodejnou PLUS.
Pan starosta vysvětluje – v Kupní smlouvě s Plusem byl jednak závazek Plusu v podobě výstavby kruhového objezdu – pod sankcí 2400 tis. a další závazek – výkupní cena na zpětný odkup nepotřebných pozemků.
Dle územního plánu pozemek, který nakupujeme zpět je kvalitní, je tam možná další výstavba, Plus při jednání akceptoval zpětný prodej za poloviční zasmluvněnou cenu tj. Kč 400,-/m2.
 
Pan Jirota – návrh, který vzešel v FV, doporučuje projednat obě smlouvy najednou to znamená smlouvu o narovnání s Plusem i kupní smlouvu.
To podává jako protinávrh k připravenému návrhu města na schválení kupní smlouvy.
Znění protinávrhu:
ZM pověřuje starostu jednat se společností Tengelman  Real Estate International Czech Republic, s.r.o. o uzavření kupní smlouvy a dohodě o narovnání společně.
 
Pan starosta – není proti dalšímu jednání, původně chtěl jednat také najednou.
Ing. Vejmola – je toho názoru, že v určitém případě by oddělené jednání mohlo být výhodnější.
Pan Jirota – snížení ceny o 50% je podezřelé.
Diskuse o tom co je výhodnější, jak má město postupovat v jednání.
Pan starosta navrhuje projednat doplnění podmínky do kupní smlouvy, že platba bude uhrazena až po schválení dohody o vyrovnání.
Další protinávrh pana starosty:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy se společností Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o. se sídlem Vršní 651/32, Praha 8 na pozemek č. parc. 133 o výměře 1079 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 431.600,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy za podmínky, že do smlouvy budou zapracovány změněné platební podmínky a to, že k platbě dojde až po podpisu smlouvy o narovnání mezi společností Tengelman Real Estate International Czech Republic, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.
 
Hlasováno        PRO 6             ZDRŽELI SE   4
/neodsouhlaseno/
 
FV stáhl protinávrh
 
Původní návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy se společností Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o. se sídlem Vršní 651/32, Praha 8 na pozemek č. parc. 133 o výměře 1079 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 431.600,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování o původním návrhu 2f)         PRO 5             ZDRŽELO SE 5
/neodsouhlaseno/
 
Po další dlouhé diskusi, která nastala po patové situaci znova hlasováno pro návrh usnesení 2f) doplněném o odkládací podmínku platby
Hlasování         PRO 10
 
 
 
 
7) Majetkové záležitosti
darovací smlouva – De Barons Management, s.r.o.
pan starosta překládá návrh darovací smlouva De Barons Management, s.r.o. na pozemek včetně díla komunikace v nové lokalitě Rymaně Višňovka.
 
Pan Zápal – dotaz, jak dlouho poběží výstavba rodinných domů, poznamenává, že město  bude muset komunikaci udržovat, pluhovat a další stavbou se bude komunikace ničit.
Ing. Vančura (zástupce společnosti De Barons Management, s.r.o. předpoklad je, že stavba bude probíhat 4 až 5 let.  Připravený převod nemovitosti je z důvodu, že za současných podmínek nelze uzavírat hypotéky na stavby domů, banky kladou stavebníkům překážky a akceptují spíše skutečnost, že přístupová komunikace je ve vlastnictví města.
Návrh usnesení:
schvaluje přijetí daru od společnosti De Barons Management, s.r.o. – pozemek č. parc. 571/1 v k.ú. Rymaně včetně stavby komunikace na tomto pozemku, souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování         PRO 9             ZDRŽEL 1
 
Prodej pozemku č. parc. 1151v kat. území Mníšek pod Brdy
Přednáší tajemnice paní Landová.
Prodej částí tohoto pozemku byl projednán na minulém ZM dne 30.10. 2008, kde byl schválen záměr prodat část pozemku p. Hroudovi a část Schwarzerovým za cenu 750,- Kč/m2.
Paní Eliška Schwarzerová požádala svým dopisem č.j.14637/2008 o snížení ceny za max. částku 350,- Kč/m2.
Rada města vzala na vědomí důvody uvedené v žádosti a doporučuje ZM snížit cenu za pozemek č. parc. 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy na 350,- Kč/m2.
Návrh usnesení :
ZM revokuje usnesení č. 15 bod 2) schvaluje písm. j) 
(vypsání záměru prodat část pozemku č. parc. 1151 panu L. Hroudovi a druhou část pozemku č. parc. 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy Schwarzerovým za cenu 750,- Kč/m2 s tím, že náklady s kupní smlouvou spojené uhradí kupující ( 
 
a to takto:
 
vypsání záměru prodat část pozemku č. parc. 1151 panu L. Hroudovi a druhou část pozemku č. parc. 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy Schwarzerovým za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že náklady s kupní smlouvou spojené uhradí kupující  
           
Hlasování pro schválení revokace usnesení č. 15 bod 2) schvaluje písm, j)       PRO 10
 
Směna pozemků – žádost firmy AJK Sdružení.
AJK Sdružení požádalo o schválení směny pozemku parc. č. 1766/51 v k.ú. MpB za pozemky Města č. parc. 1766/52 a 1766/53 v k.ú. MpB.
Rada města se směnou souhlasila.
Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce.
Zastupitelům předložen návrh směnné smlouvy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemků a uzavření Směnné smlouvy na pozemky č. parc. 1766/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy, ve vlastnictví AJK Sdružení s.r.o., U Šípku 1029/10, Praha 5 za pozemky č. parc. 1766/52 a 1766/53 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování         PRO 10
 
8) Různé
Pojmenování ulice
Žádost manželů Havlíčkových o pojmenování ulice vedoucí k pozemku č. parc. 1738/8 v k.ú. MpB.
RM doporučila ZM pro schválení název ulice, která vede od ulice V Lipkách k ulici K Rybníčku včetně všech navazujících odboček k jednotlivým domům, přijmout název „Lipová“.
 
Protinávrh – Ing.Vejmola navrhuje ulici nazvat – Havlíčkova (jeden z navržených názvů žadatelů)
Hlasování pro schválení názvu „Havlíčkova“                                                    PRO 6
/neodsouhlaseno/

Hlasování pro schválení názvu navrženého radou města - „Lipová“                  PRO 2
/neodsouhlaseno/
 
Po další diskusi vzešel návrh pro pojmenování ulice „Sluneční“.
Hlasování pro schválení názvu nové ulice„Sluneční“                                         PRO 8
/schváleno/
 
21:50 ukončeno zasedání
 
Ověřovatelé zápisu:
 
Stanislav Jirota           
 
RNDr. Milan Brabenec      
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 
 

Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 9.12.2008

 
 
Zastupitelstvo města:

1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou

 
b) ověřovatele zápisu:  Stanislav Jirota, RNDr. Milan Brabenec

c) návrhovou komisi:  Jiří Vlček, Bc. Marie Šretrová
 

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 9.12.2008
 
b) rozpočtové opatření č. 5/2008 s podmínkou, že přeplatky energií PO za rok 2008 budou těmito organizacemi vráceny zpět do rozpočtu města v roce 2009.
 
c) pravidlarozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2009.
 
d) pro rok 2009cenu vodného ve výši Kč 39,-/m3 včetně DPH a cenu stočného pro rok 2009 ve výši Kč 25,30/m3 včetně DPH.
 
e) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města.
 
f) znění a uzavření Kupní smlouvy se společností Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o. se sídlem Vršní 651/32, Praha 8 na pozemek č. parc. 133 o výměře 1079 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu 431.600,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy za podmínky, že do smlouvy budou zapracovány změněné platební podmínky a to, že k platbě dojde až po podpisu o narovnání mezi společností Tengelman Real Estate International Czech Republic, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.
 
g) směnu pozemků a uzavření Směnné smlouvy na pozemky č. parc. 1766/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy, ve vlastnictví AJK Sdružení s.r.o., U Šípku 1029/10, Praha 5 za pozemky č. parc. 1766/52 a 1766/53 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
h) pojmenování ulice, vedoucí od ulice V Lipkách až po ulici K Rybníčku včetně všech navazujících odboček k jednotlivým rodinným domům,  názvem „Sluneční“
 
ch) schvaluje přijetí daru od společnosti De Barons Management, s.r.o. – pozemek č. parc. 571/1 v k.ú. Rymaně včetně stavby komunikace na tomto pozemku, souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 
 
3) revokuje:
 
a) usnesení č. 15 bod 2) schvaluje písm. j) 
vypsání záměru prodat část pozemku č. parc. 1151 panu L. Hroudovi a druhou část pozemku č. parc. 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy Schwarzerovým za cenu 750,- Kč/m2 s tím, že náklady s kupní smlouvou spojené uhradí kupující  
 
a to takto:
 
vypsání záměru prodat část pozemku č. parc. 1151 panu L. Hroudovi a druhou část pozemku č. parc. 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy Schwarzerovým za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že náklady s kupní smlouvou spojené uhradí kupující  
  
 
4) ukládá:
 
a) předkládat ZM průběžně informace o projednávání územních a stavebních řízeních lokality „Oriol“ – 11B.
 
  
5) pověřuje:
 
a) ZM pověřuje kontrolní výbor přezkumem akce – výstavba autobusových zastávek a úpravy komunikace u prodejny PLUS – a to v období od přípravy projektu a jeho schvalování RM v roce 2006 do období realizace současného stavu /projekty, usnesení RM, povolení odboru dopravy MÚ Černošice a SÚ Mníšek pod Brdy, návaznost na rozpočet města, smlouvy s PLUSem/.
  
 
6) bere na vědomí:
 
a) plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2008
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                               starosta
 

 

Vyvěšeno: 17. 12. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět