Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 30.10.2008

 

 
Zasedání ZM bylo zahájeno v 17:11 hod starostou města.
 
Přítomni:
Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, RNDr. Milan Brabenec, Ing. Karel Vejmola, Aleš Krákora, Vladimír Šír, MUDr. Markéta Nováková, Bc. Marie Šretrová, Luboš Tomiska  
(9 členů)
Ing. Tomáš Pallagy – pozdější příchod
 
Omluveni: Stanislav Jirota, František Keyř, Alena Štamberková, Jiří Zápal, Jiří Vlček
Pallagy - později

Pan starosta přednesl návrhy na zvolení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhovou komisi:
Zapisovatelka                -  Jaroslava Svitálková
Ověřovatelé zápisu       -  Ing. Karel Vejmola a Vlastimil Kožíšek
Návrhová komise           -  Vladimír Šír a RNDr. Milan Brabenec
Hlasování pro schválení návrhů PRO 9
 
Dále pan starosta zastupitele seznámil s připraveným programem:
- Zpráva o činnosti RM a MěÚ
- Veřejná schůze
1) Akce „Rekonstrukce MŠ Nová“ + partnerské smlouvy
2) Lokalita ORIOL – smlouva o spolupráci
3) Schválení OZV č. 4/2008 O místním poplatku ze psů a 
                    OZV č. 5/2008 O veřejném pořádku.
4) Majetkové záležitosti
5) Různé

Pan starosta požádal o doplnění programu o bod projednání Darovací smlouvy. Jedná se
o  předání vodovodního řadu v Rymáni, prodloužení z lokality Višňovka až k odbočce k Sýkoráku, který vybudovali paní Marková, pan Zika, paní Chalupová a pan Koval
 
Hlasování pro schválení zařazení výše předneseného bodu do programu          PRO 9
Hlasování pro schválení celého doplněného programu PRO 9
 
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Zprávu přednesl pan starosta Ing. Petr Digrin Ph.D.:
RM od posledního zasedání zastupitelstva, které se konalo 16.9.,  zasedala 3x, projednala všechny materiály předkládané do ZM kromě darovací smlouvy na vodovod v Rymáni, rozšíření Zásahové lékařské služby v Mníšku pod Brdy, audit města, předání vojenských bytových domů od Správy vojenského bytového fondu Praha,  prodej bytových jednotek domu č.p. 606/607 - k dnešnímu dni jsou všechny byty prodány, pouze jeden byt zbývá zaplatit.
 
Prodej zahrádek U Červeného kříže vázne a proto se předpokládá výpadek v kapitole příjmů.
 
Přes odbor správy majetku se zařizovalo povolení dalšího vrtu, pracovně nazvaného MN2 – čerpací zkoušky, byl uveden do provozu nový vodovodní řad na Vrškách.
Byla zahájena stavba kanalizace v Rymáni, bude vybudována kanalizace mezi Višňovkou, kolem vlakové zastávky k Pečeným (k zrcadlu), v příštím roce bude pokračovat.
Pokračují práce na ČOV, kolem 10.12 by se měla zahájit kolaudace.
Rekultivace skládky V Dolíkách probíhá poměrně plynule.
Proběhla úprava hřbitova a márnice, zbývá dokončit finální povrch cesty, pokračují opravy na DD - dřevěné části.
Koncem měsíce října budou dokončeny opravy chodníků, Nádražní, Čisovická
a u zdravotního střediska. Byla opravena komunikace mezi ulicí Za Rybníky a Káji Maříka  -velké poděkování patří panu Hrdinovi, který se finančně na opravě z velké části podílel.
Asi za 14 dní budou postaveny kryté autobusové zastávky u Plusu a U Křížku.
Pokračují přípravy vodovodního přivaděče, jednání s ostatními starosty, kteří mají o přivaděč zájem, a VRV bude v listopadu. Finální studie bude doplněna o varianty rozšíření řešení o ostatní obce.
Žádosti o dotace – MŠ Nová – rekonstrukce bude podáno v listopadu, v březnu by mělo být rozhodnuto.
Zítra se bude odevzdávat žádost o dotaci na Skaleckou pouť na Fond kultury, dále na Skalku na MK. Také budou následovat žádosti o dotaci na sportovní záležitosti: v Rymáni – dostavba hřiště apod.

Veřejná diskuse
 
Paní Stieberová –  dotaz, jak to vypadá s kinem, zda se bude prodávat?
pan starosta – otázka budoucnosti kina se projednávala na komisi pro rozvoj města, – nedospělo se k závěru, je to ve fázi vyjednávání, není jasno, jak by se mělo postupovat, zatím v tom není většinová shoda.
Paní Šretrová –mělo by se s tím něco udělat nebo nám to spadne na hlavu.
 
Paní Stieberová-  mluvila s člověkem, který údajně mluvil o tom, že jedná s městem o prodeji
Pan starosta – konkrétně o ničem neví, pokud přijde nějaká nabídka, tak se o ní bude zcela určitě jednat na zastupitelstvu.
Jedná se o zajímavou obchodní zónu, pan starosta je rozhodně pro to, aby se budova prodala.
Minimální cena by se pohybovala asi kolem 4 mil (tj. cena za pozemek), vše je otázka slušného investičního záměru, zatím město nedokáže říct, co by tam vlastně chtělo, nepadlo jasné rozhodnutí.
 
Ing. Vejmola – má zde vyjádřit poděkování za vybudování chodníků ke zdravotnímu středisku a i v ulici Nádražní, přestože to trvalo poněkud déle. Doporučuje ale ještě se podívat na další chodníky – na trávu na krajích silnic a chodníků – hyzdí to město.

 
Paní Brzorádová – děkuje za zkultivování a prořezání zeleně na náměstí – pomohlo to bezpečnosti.
 
Paní Balková – dotaz na strategický rozvoj města – Město snad udělalo nějaké kroky směrem k Dobříši a ráda by věděla, zda vznikne k této záležitosti nějaký dokument?
Pan starosta – v oblasti strategického rozvoje města se už něco začalo, ale bude to trvat tak možná rok, nějaké výsledky budou ke konci tohoto volebního období, musí to být konsenzus všech stran.
Na Dobříši je skupina aktivistů kolem paní Mazochové, kteří se v této oblast angažují, nejsou financováni z města, mají na to grant.
Město Mníšek nemá prostředky na to, aby mohlo uvolnit někoho z úřadu, kdo by se tímto zabýval a nedokáže nikoho platit mimo úřad.
Sdružení na Dobříši na to dostalo grant z EU a město je k tomu vlastně využívá. Aktivita vychází z té skupiny.
 
Občanka – před prázdninami bylo řečeno že bude poskytnuto150 tis na obnovu hřišť, - dotaz, zda se počítá, že by se s tím ještě něco podniklo? Jak to vypadá s projektem?
Pan starosta - k tomu řekne něco v bodu 1 programu v souvislosti s rekonstrukcí MŠ.
 
Pan Korbelář – nad nádražím vzniklo nové sídliště De Barons – je tam silný provoz, opakovaně žádá, aby se cedule Mníšek pod Brdy přesunula na kraj lesa ke Včelníku, aby se snížila rychlost na 50 km. Podél silnice chodí děti do školy, lidi nakupovat. Hrozí,že tam dojde k nějakému maléru.
Starosta – pokud jde o umístění cedule – o posunutí značek musí rozhodnout dopravní inspektorát, připravoval se pasport, posunutí jedné značky nad nádražím – na kraj lesa, druhé u Plusu, ta bude posunuta před zúžení u sjezdu z dálnice, pak další označení města bude u Kovohutí a to v místě, kde se najíždí na dálnici a na Čisovické za křižovatkou na Rymáň. Auta, která budou sjíždět z dálnice, budou mít značku na sjezdu.
Do konce roku by to mělo být zařízené.

 
17:45 konec veřejné schůze
 
1) Akce „Rekonstrukce MŠ Nová + partnerské smlouvy
Dle předloženého projektu pan starosta vysvětlil postup při rekonstrukci MŠ.
1. etapa – centrum volného času – za 14 dní by se měla podávat žádost o dotaci do podzimní výzvy ROP Středočeského kraje. V této chvíli se projednává stavební povolení.
Cílem je zkapacitnit školku a suterén využít jako multifunkční prostory pro ZUŠ, která by se přestěhovala z MKS.
Paní Balková - jak to bude s osvětlením? V suterénu MŠ jsou tmavé prostory.
Pan starosta – osvětlení bude výborné, protože se tam prorazí francouzská okna.
Financování – když Město nedostane dotaci, tak se nebude nic dělat. Pokud dostaneme dotaci, tak 92,5 % nákladů pokryje dotace a 7,5% tvoří vlastní podíl Města, o který se podělíme ještě s Obcí Kytín (5 míst) a Obcí Zahořany (3 místa). Kapacita míst pro děti z partnerských obcí je rezervována pouze v době zápisu.
Zastupitelstvu jsou rovněž předloženy návrhy partnerských smluv. V případě Zahořan a Kytína jde o smlouvy s dohodnutým finančním příspěvkem. S Řevnicemi  je připravena partnerská smlouva (kterou předkládá až dnes) bez finanční úhrady. Pan starosta upozornil zastupitele na to, že návrhy smluv, které zastupitelé dostali v materiálech, doznaly za poslední týden ještě drobných změn. Upozornil na rozdíly v konečných návrzích, (u smluv s obcemi Kytín a Zahořany) odsouhlasených zastupitelstvy partnerských obcí.
 
18:09 Přišel Ing. Pallagy (přítomno 10 zastupitelů)
 
RNDr. Brabenec – dotaz na dobu trvání smlouvy – u dvou je 2019 a u jedné 2016
Pan starosta - Je to tak správně Kytín a Zahořany chtěly delší dobu trvání smlouvy z důvodu delší garance pro přijímání dětí do MŠ.
 
Ing. Pallagy – pozastavil se nad rozpočtem 25 mil., za takové finanční prostředky by se postavilo zcela nové zařízení a ne jenom nástavba s přestavbou.
Pan starosta – dle průzkumu bylo prokázáno, že v této kapacitě, kterou město potřebuje, by se nový objekt nepostavil, zdražují to různé parametry, předpisy na užití prostoru, hygiena, zdravotní předpisy atd.
Potom také nastává otázka, pokud by se stavěla nová školka, tak co s tou starou? – zbourat?
Částka za přestavbu je velká, ale reálná.
Řešení bylo víc, ale na konec jsme se rozhodli pro tohle.

Pan Krákora – navrhuje, aby se hlasovalo o již upravených partnerských smlouvách a aby bylo do návrhů usnesení doplněno slovo „aktualizované“ smlouvy.

 
Návrh na hlasování pro schválení usnesení 2 b,c,d,e,
ZM schvaluje:
b) harmonogram a financování projektu CVČ I. etapa
 
c) znění a uzavřeníaktualizovanéSmlouvy o partnerství na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Kytín a pověřuje starostu jejím podpisem
 
d) znění a uzavřeníaktualizovanéSmlouvy o partnerství na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Zahořany a pověřuje starostu jejím podpisem
 
e) znění a uzavření Smlouvy o partnerství na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová
v Mníšku pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Městem Řevnice a pověřuje starostu jejím podpisem
 
Hlasování         PRO 10
 
2) Lokalita ORIOL – smlouva o spolupráci
Návrh smlouvy o spolupráci mezi firmou O.S.Real s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.
Hlavní podmínky spolupráce byly projednány v komisi pro rozvoj města a v radě. Ze strany města byla smlouva konzultována s právníky. Smlouva se připravovala 4 měsíce možná půl roku.
Pan starosta představil projekt občanům. Dle vyjádření architekta města se jedná o nejlépe řešenou zónu ve městě, dobře architektonicky řešeno, projekt obsahuje protihlukové opatření, oddychové zóny, hřiště, je navržena autobusová zastávka s otočkou na konci území.
Závazkem investora je dále zpracování dopravní studii celého okolí lokality – zvýšená obslužnost, postaví na vlastním pozemku MŠ s kapacitou 25 míst a vodojem na pozemku města. Tímto vodojemem by se měl vyřešit veškerý odběr ve špičkách, kde se převyšuje kapacita odběru z vodojemu Hraštice.
Školka by měla být realizována do 31.12.2010, vodojem do kolaudace posledního domu.
Investor bude rovněž za celou lokalitu hradit zhodnocovací poplatky.
Diskuse nad připravenou smlouvou o spolupráci.
 
Ing. Vejmola – při prověřování společnosti nenašel žádnou „závadnou“ osobu.
Přesto by byl rád, kdyby město dostalo potvrzení, že mají skutečně finanční krytí, „že to myslí vážně“.
Pan starosta – projekt je to obrovský, firma byla založena pro tento projekt, zajištění mají úvěrem, smlouvu jsou připraveni podepsat. Za půl roku jednání s firmou si nelze stěžovat na nějaký problém při jednání.
Ing. Vejmola – mají požádáno o úvěr?
Pan starosta – Úvěr už mají.
Ing. Vejmola – v tom případě by neměl být problém, aby dali vyjádření, že peníze mají a potvrdí to písemně.
Pan starosta – závazek ze smlouvy je jasný.
Diskuse o zajištění financování a jeho potvrzení.
Ing. Pallagy – v návrhu smlouvy jsou sankce, jsou významné, byť v obecné rovině. Rád by věděl, jaké má firma základní jmění.
Dále Ing. Pallagy uvedl, že odpovědnost za sankce pro město, když nedodrží některé dohody, jsou vysoké a kdo to bude garantovat osobně – označení „město je všeobecný pojem.
Dále uvedl, že je škoda, že není k dispozici vizualizace projektu.Když se projednávaly záchodky na náměstí, tak to bylo připravené a tohle je velký projekt a zastupitelé ho neznají. Také se pozastavil nad jedním z objektů, který má mít, jak se dočetl v technických podmínkách 7 nadzemních podlažní – jedná se o  polyfunkční dům.

 
Vyhlášena přestávka pro přípravu vizualizace, kterou má pan starosta v laptopu
a zapisovatelka přinese výkresy z kanceláře starosty.
 
Po přestávce – diskuse nad projektem.
Diskuse se týkala výšky a usazení objektu polyfunkčního domu.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci na výstavbu „Obytné zóny 11D“ mezi městem Mníšek pod Brdy a společností OS REAL s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem za podmínky snížení nebo posunutí objektu č. SO5 směrem k ulici Nádražní.
Hlasování PRO schválení návrhu (2f) s podmínkou      PRO 10
 
3) Vyhlášky č. 4/2008 O místním poplatku ze psů  a č. 5/2008 O veřejném pořádku
Úpravu nových vyhlášek přednesla tajemnice úřadu paní Landová.
 
OZV č. 4/2008 O místním poplatku ze psů – v nové vyhlášce se v podstatě jedná pouze o posunutí termínu splatnosti tak, aby možnost platby byla shodná s poplatky za likvidaci odpadu a penalizace je upravena dle citace zákona – včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje OZV č. 4/2008 O místních poplatcích – poplatek ze psů.
Hlasování         PRO 10

OZV č. 5/2008 O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy – změnu si vynutilo MV – několikrát se změnil výklad zákona, vyhláška je upravena ve shodě s posledním výkladem.a týká se úpravy dodržování nočního klidu a používání hlučných strojů.
 
Krákora – ve vyhlášce je navrženo kromě jiného omezení používání hlučných strojů v sobotu od 6:00 do 8:00 a od 16:00 do 22:00, pan Krákora navrhuje úpravu textu tak, aby bylo možné používání hlučných strojů do 17 hod.
Hlasování pro schválení návrhu            PRO 7
 
Po nastalé diskusi o problému byla dána možnost nového hlasování:
Hlasování o schválení úpravy vyhlášky – prodloužení používání hlučných strojů v sobotu
do 17 hod.      
PRO 9            PROTI 1
 
19:30 odešel pan Luboš Tomiska - přítomno 9 zastupitelů
 
4. Majetkové záležitosti
Přednáší tajemnice úřadu paní Landová
 
4/1a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
č.j. 10004/08 – nabídka nepotřebného majetku státu k odprodeji. 
Jedná se o č. parc. 2824 o výměře 62 m2 – nemovitá kulturní památka – kaple Navštívení
P. Marie, pozemek i s kaplí je zapsán ve státním seznamu kulturních památek.
RM nedoporučila požádat o koupi této památky, přestože město je vlastníkem sousedního pozemku č. parc. 2825/1. Doporučila, aby kaple byla nabídnuta Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje koupi nemovité kulturní památky   č. parc. 2824 o výměře 62 m2 – kaple Navštívení P. Marie, kat. území Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 9
 
4/1b) 10891/08 – sdělení o prodeji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k prodeji pozemky č. parc. 1989/121 o výměře 11248 m2, 1996/24 o výměře 35 m2, 1996/32 o výměře 957 m2, 1966/36 o výměře 464 m2 a č. parc. 2000/38 o výměře 3353 m2 vše v kat. území Mníšek pod Brdy.
RM nedoporučuje účast ve výběrovém řízení vzhledem k poloze pozemků a využití pro zemědělskou výrobu .
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje koupi pozemků č. parc. 1989/121 o výměře 11248 m2, 1996/24 o výměře 35 m2, 1996/32 o výměře 957 m2, 1966/36 o výměře 464 m2 a č. parc. 2000/38 o výměře 3353 m2 vše v kat. území Mníšek pod Brdy.ve výběrovém řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Hlasování         PRO    8          Zdržel se 1
 
4/1c) č.j. 10722/08 – převod pozemku do vlastnictví města
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k převodu pozemkovou parcelu
č. 275/4 – ost. plocha, komunikace v kat. území Rymaně do vlastnictví města
RM doporučuje ZM požádat o převod do vlastnictví města, jedná se o část příjezdové komunikace k rodinným domům a rekreačním chatám.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje převod pozemku č. parc. 275/4 – ost. plocha, komunikace v kat. území Rymaně do vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu.
Hlasování         PRO 9
 
4/2a) č.j. 8545/08 žádost pana Petra Vlčka, Mníšek p.B. 453
- žádá o prodej částí pozemku č. parc. 81/1 a 88 v kat. území Mníšek pod Brdy
RM nesouhlasí s prodejem uvedených pozemků. Došlo by ke zkomplikování přístupu na pozemek města č. parc. 98/3. Přístup z druhé strany zbrojnice je komplikovaný z hlediska profilu terénu.
 
 
 
 
č.j. 9935/08 - Petr Vlček, Mníšek p. B. 453
- žádá o prodej části pozemku č. parc. 81/1 v kat. území Mníšek pod Brdy
RM nesouhlasí s prodejem pozemků č. parc. 81/1 z důvodu přístupu na pozemek 98/3. V současné době pozemek v okolí domu využívají všichni spoluvlastníci domu 453.
Městu byl zároveň zaslán nesouhlas spoluvlastníků domu (č.j. 10003/08) s prodejem části pozemku, který byl v radě města projednán.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje  prodej  části pozemku č. parc. 81/1 a 88 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 9
 
4/2b) č.j. 11139/08 David a Gabriela Horovi, Praha 8
Žádost o odkoupení pozemků č. parc. 1015/12 a 1015/13 popř. jejich částí.
Jedná se o pozemky, které jsou územním plánem určené k zástavbě rodinnými domy. RM nesouhlasí s prodejem.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemků č. parc. 1015/12 a 1015/13 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 9
 
(4/2 bod c – neobsazeno)
 
4/2d) č.j. 10627/08 – Tomáš Ivanko, Tursko
Žádost o prodej části č. parc. 2363/2 v kat. území Mníšek pod Brdy o výměře cca 800 m2 
Rada města prodej nedoporučila.
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje  prodej části pozemku č. parc.  2363/2 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 9
 
4/2e) č.j. 10727/08 Karel Vašíček, Mníšek pod Brdy
- žádá o prodej pozemků č. parc. 2088, 2084, 2085, 2112, a část pozemků č. parc. 2113 a 2096/1 vše za  cenu 250 000,- Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu pozemky prodat.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsání záměru prodeje pozemků č. parc. 2088, 2084, 2085, 2112, a část pozemků č. parc. 2113 a 2096/1 v kat. území Mníšek pod Brdy prodat za  cenu 250 000,- Kč, předem vybraným zájemcům, manželům Vašíčkovým, bytem 5. května 556, Mníšek pod Brdy s tím, že veškeré náklady spojené s kupní smlouvou budou hradit kupující.
Hlasování         PRO 9
 
4/2f) č.j. 11141/08 – p.Luděk Hrouda, Eliška, Jan a Kateřina Schwarzerovi
žádost o prodej pozemku č.parc. 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy
k pozemku č. parc. 1151 o výměře 151 m2 není přístup, proto RM souhlasí s jeho prodejem, kupní cena není stanovena
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsání záměru prodat část pozemku č. parc. 1151 panu L. Hroudovi a druhou část pozemku č. parc 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy Schvarzerovým za cenu 750,-/m2, s tím, že náklady s kupní smlouvou spojené uhradí kupující.
 
Hlasování         PRO 8                         nepřítomen 1
 
4/3) Žádost o směnu pozemků
č.j. 9919/08, Petr Šulc, Mníšek pod Brdy
žádá o směnu pozemků č. parc. 111 o výměře 394 m2 – ost. plocha zeleň a č. parc. 105 o výměře 22 m2 – ost. plocha za část stavebního pozemku č. parc. 107, v mapě označené jako 107a ( cca 115 m2) a doplatek.. 
Rada města se směnou nesouhlasí, doporučuje ZM pozemek č. parc. 111 a 105 prodat za cenu tržní, v místě obvyklou.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsání záměru  prodat pozemek č. parc. 111 a 105 za cenu 1.500,-- Kč/m2 v kat. území Mníšek pod Brdy Petrovi a Markétě Šulcovým, bytem Komenského 103, Mníšek pod Brdy. 
Hlasování         PRO 8             Zdržel se 1
 
5. Pojmenování ulice
- žádost  Věry a Tomáše Melichových o pojmenování ulice K Rybníčku (dříve nazývané Na Trubech. Jedná se o ulici od ulice Zahradní směrem k rybníčku.
RM doporučila schválit název Na Trubech.
Pan Pallagy navrhuje, aby bylo vyhověno lidem, kteří v lokalitě bydlí a říkají „k rybníčku“, pojmenování Na Trubech (někdo říká na rachotě)je sice starý název, v minulosti používaný, ale dnes málo používaný nebo zapomenutý.
Ing. Vejmola – ve městě je hodně rybníčků a tak by mohla být kterákoliv ulice „k rybníčku“ – přiklání se k pojmenování Na Trubech.
Ing. Pallagy podává protinávrh:
ZM schvaluje název ulice „K Rybníčku“ v lokalitě od ulice Zahradní – č. parc. 1749/3 směrem k rybníčku č. parc. 1709/1.
Hlasování         PRO 9                        
 
Různé
 
Dárci Mgr. Libuše Marková, Bedřich Zika, PhDr. Petra Chalupová a Štěpán Koval jsou vlastníky vodovodu – místní, zásobovací sítě pro veřejnou potřebu včetně všech technických součástí a příslušenství uložených v pozemku č. parc. 409/1, 409/6, 577/4, 564/17, 569/2, 571/1, 570/4 v k.ú. Rymáně, obec Mníšek pod Brdy
Předmětem darovací smlouvy je výše uvedené vodní dílo.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Mgr. Libuší Markovou, Bedřichem Zikou, PhDr. Petrou Chalupovou a Štěpánem Kovalem na vodovod uložený v pozemku č. parc. 409/1, 409/6, 577/4, 564/17, 569/2, 571/1 a 570/4 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování         PRO 9
 
- Městská policie –
Zastupitelé projednali vyjádření velitele městské policie ke službám na katastru sousedních obcí. Služby jsou vykonávány na základě veřejnoprávních smluv v obcích Všenory, Nová Ves pod Pleší a Nový Knín. Ve zprávě jsou uvedeny hlavní důvody, proč se tato činnost vykonává. (ekonomický, bezpečnostní, preventivní)
V diskusi o předložené zprávě Ing. Vejmola uvedl, že nemá nic proti městské policii, ale pořadí priorit pro výkon služeb není správné. Na prvním místě by neměl být ekonomický důvod, ale pořadí důvodů by mělo být přesně opačné (prevence, bezpečnost a ekonomika)
Navrhl přijmout jednoho dalšího strážníka.
Pan starosta - navrhuje přijmout dva
O tomto problému se jistě otevře diskuse při sestavování rozpočtu na příští rok.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí vyjádření Městské policie Mníšek pod Brdy ke službám na katastru sousedních obcí prováděných na základě veřejnoprávních smluv.
Hlasování         PRO 9

Ing. Pallagy – dotaz - kolik stály autobusové zastávky u PLUSU a kdo vymyslel jejich řešení.
 
Pan starosta – odpověď – 1.250 tis. a vymyslel to architekt Slováček, který rovněž projektoval kruhový objezd.
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:22 hod.
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
Ing. Karel Vejmola
 
 
Vlastimil Kožíšek
 
 
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 
 
 
 
Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 30.10.2008
 
 
Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou

 
b) ověřovatele zápisu:  Ing. Karel Vejmola, Vlastimil Kožíšek

c) návrhovou komisi:  RNDr. Milan Brabenec, Vladimír Šír

 
 

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 30.10.2008
 
b) harmonogram a financování projektu CVČ I. etapa
 
c) znění a uzavřeníSmlouvy o partnerství na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová
v Mníšku pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Kytín a pověřuje starostu jejím podpisem
 
d) znění a uzavřeníSmlouvy o partnerství na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Zahořany a pověřuje starostu jejím podpisem
 
e) znění a uzavření Smlouvy o partnerství na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová
v Mníšku pod Brdy“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Městem Řevnice a pověřuje starostu jejím podpisem
 
f) znění a uzavřeníSmlouvy o spolupráci na výstavbu „Obytné zóny 11D“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS REAL s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem za podmínky snížení nebo posunutí objektu č. SO5 směrem k ulici Nádražní.
 
g) OZV č. 4/2008 o místních poplatcích – poplatek ze psů
 
h) OZV č. 5/2008 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy
 
ch) převod pozemku č. parc. 275/4 – ost. plocha, komunikace v kat. území Rymaně do vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu.
 
i) vypsání záměru prodeje pozemků č. parc. 2088, 2084, 2085, 2112, a část pozemků č. parc. 2113 a 2096/1 v kat. území Mníšek pod Brdy prodat za  cenu 250 000,- Kč, předem vybraným zájemcům, manželům Vašíčkovým, bytem 5. května 556, Mníšek pod Brdy s tím, že veškeré náklady spojené s kupní smlouvou budou hradit kupující
 
 
 
j) vypsání záměru prodat část pozemku č. parc. 1151 panu L. Hroudovi a druhou část pozemku č. parc 1151 v kat. území Mníšek pod Brdy Schvarzerovým za cenu 750,-/m2, s tím, že náklady s kupní smlouvou spojené uhradí kupující
 
k) vypsání záměru  prodat pozemek č. parc. 111 a 105 za cenu 1.500,-- Kč/m2 v kat. území Mníšek pod Brdy Petrovi a Markétě Šulcovým, bytem Komenského 103, Mníšek pod Brdy
 
l) znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Mgr. Libuší Markovou, Bedřichem Zikou, PhDr. Petrou Chalupovou a Štěpánem Kovalem na vodovod uložený v pozemku č. parc. 409/1, 409/6, 577/4, 564/17, 569/2, 571/1 a 570/4 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
 
m) název ulice „K Rybníčku“ v lokalitě od ulice Zahradní – č. parc. 1749/3 směrem k rybníčku č. parc. 1709/1
 
 
 
 
3) neschvaluje:
 
a)  koupi   nemovité kulturní památky na pozemku č. parc. 2824 o výměře 62 m2 –– kaple Navštívení P. Marie, kat. území Mníšek pod Brdy.

b) koupi pozemků č. parc. 1989/121 o výměře 11248 m2, 1996/24 o výměře 35 m2, 1996/32 o výměře 957 m2, 1966/36 o výměře 464 m2 a č. parc. 2000/38 o výměře 3353 m2 vše v kat. území Mníšek pod Brdy nabízených ve výběrovém řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
c) prodej částí pozemků č. parc. 81/1 a 88 v kat. území Mníšek pod Brdy
 
d) prodej pozemků č. parc. 1015/12 a 1015/13 v kat. území Mníšek pod Brdy
 
e) prodej části pozemku č. parc. 2363/2 v kat. území Mníšek pod Brdy
 
 
 
 
4) bere na vědomí:
 
a) vyjádření Městské policie Mníšek pod Brdy ke službám na katastru sousedních obcí prováděných na základě veřejnoprávních smluv
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                                    Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                                          starosta
 

Vyvěšeno: 11. 11. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět