Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy ze dne 16.9.2008

 

Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, František Keyř, Aleš Krákora, Vladimír Šír, MUDr. Markéta Nováková Ing. Karel Vejmola, Bc. Marie Šretrová, Alena Štamberková, Luboš Tomiska, Jiří Zápal

Zahájení v 17:10 hod
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil přítomní s připraveným programem zasedání.
Zastupitele upozornil, že požádá o rozšíření programu o projednání dopisu AK Matouš a partneři, dále doplnil do materiálů rozšířenou důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 4/2008 a k úkolům, které mu byly zadány na minulém zasedání zastupitelstva.
Vyčíslení částek očekávaných dotací a vlastních podílů města k dotacím na kanalizační síť v Mníšku a další plánované akce pro léta 2009 – 2011.
Pan Tomiska požádal o zařazení projednání žádosti Fotbalového klubu o navýšení finančních prostředků na rekonstrukci hřiště v Mníšku.

Volba zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Návrhy – zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
Ověřovatelé zápisu – František Keyř, Alena Štamberková
Návrhová komise – Aleš Krákora a MUDr. Markéta Nováková
Všichni navržení návrh přijali.
Hlasování pro zvolení navržených do funkcí zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise.
PRO 10  PROTI 0  Zdržel se 1

Program:
Zpráva o činnosti RM a MěÚ
Zpráva FV
Veřejná schůze
1) Informace o výsledku veřejné zakázky Rekultivace skládky TKO
    V Dolíkách.
2) Rozpočtové opatření č. 4/2008
3) Návrh na zrušení regulačního plánu Malé průmyslové zóny č. 21.
4) Prodej bytů v domě Za Rybníky č.p. 606, 607

Doplnění
Pan starosta – navrhuje do Různého dopis AK Matouš a partneři
Pan Tomiska – navrhuje před bodem 2) RO č. 4/2008 projednání žádosti FK Mníšek pod Brdy
Hlasování pro schválení doplněného programu PRO 11

Zpráva  činnosti RM a MÚ – přednesl pan starosta
RM zasedala od posledního zasedání zastupitelstva celkem 4x, kromě běžné agendy projednala materiály předkládané do ZM, dále upravila usnesení o regulaci připojovaných staveb na vodovodní řady města, znění společenské smlouvy se společností  OS Real, tato smlouva bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. RM odsouhlasila podání žádosti do ROP na rekonstrukci a zkapacitnění MŠ Nová, rozhodla o organizaci VŘ Dolíky – rozhodla o vítězi.
Další informace: koncem srpna byl vrt MN3 připojen do vodovodní sítě města,
byl zkolaudován páteřní kanalizační. řad do Rymaně,
dnes byl vyvrtán nový průzkumný vrt na pozemcích pana Lébla, vydatnost vrtu je odhadována na 3-5 vteřinových litrů pro oblast Štítek.
pokračuje akce přivaděč Baně II (pracovní název), ke konci roku bude podrobná studie předložena zastupitelstvu.
Stav dotačních žádostí se bude dnes projednávat v rámci RO č. 4.
Příprava dotací v r. 2008 pro rok  2009 – žádosti o podporu akcí vodovod Stříbrná Lhota-Mníšek, kanalizace Stříbrná Lhota-Mníšek – bude upraveno dle požadavků MZE.
Připravují se žádosti na MŠ Nová rekonstrukce a zkapacitnění-žádost by měla být podána do konce listopadu 2008, do jarní výzvy ROP, programu regenerace centra města – náměstí, znova se připravuje žádost do fondu obnovy památek SK – Skalka a fondu kultury na Skaleckou pouť

Zpráva FV – přednesl pan Zápal
FV projednával na zasedání 1.9.08 rozpočtové opatření č. 4/2008, předběžný výstup z forenzního auditu, k auditu se ještě doplňovaly některé doklady. Jakmile předá firma konečnou zprávu, budou všichni s jejím závěrem seznámeni.
Plnění rozpočtu k 30.6.08 bylo odsunuto a bude projednáno až plnění k 31.7.08 na příštím zasedání FV.
FV doporučil zastupitelstvu města projednané RO č. 4/2008 ke schválení.

Veřejná diskuse
Paní Brzorádová – dotaz zda už město dostalo dotaci na vodovod do SL ( z předchozího usoudila, že asi ne) a jak se to tedy bude řešit dál, kdy město dotaci dostane a kdy se počítá se započetím výstavby.
odpověď pana starosta – město zatím dotaci nedostalo. Pokud město uspěje v dalším kole, tak by se mohlo začít stejně jako letos na Rymáni – to znamená asi v půlce roku 2009.
Dotaz na cenu připojení, kolik to bude občany stát peněz.
Odpověď - 30 tis za možnost, pak individuálně podle délky přípojky a za poplatku zhodnocení pozemku (podle velikosti stavebního pozemku) 5-10 tis. Kč

Paní Brzorádová - kdo bude stavbu kanalizace provádět?
Myslí si, že v Mníšku jsou firmy, kterým by se mohla dát příležitost, když také v Mníšku odvádějí daně. (zmínila např. firmy pana Keyře nebo Slabihoudka). Po městě se nese „šuškanda“ o tom, kdo to bude provádět a že si to ministerstvo snad stejně nadiktuje, která firma to bude dělat.
Pan starosta – o zadání zakázky se bude  soutěžit, soutěž bude vypsaná na nejnižší cenu, ale podmínkou bude kvalita a záruční doba.
Město musí respektovat zákon o veřejných zakázkách.
Pan Zápal - není pravdou, že by ministerstvo určovalo okruh firem, z kterých by město vybíralo.
Pan Navara – dotaz, zda by to nebyl střet zájmů, kdyby zakázku dostal pan Keyř.
Odpověď - Pokud by vyhrál soutěž, tak ne.
Pan Kožíšek  dále upřesnil, že dodavatel, který bude vybrán  výběrovým řízením, bude stavět kanalizační řad. Přípojky k tomuto řadu budou věcí občanů a jejich rozhodnutí, komu tu práci zadají. Mohou se dohodnout s dodavatelem řadu nebo nějakou jinou firmou.
Paní Brzorádová se dále pozastavila nad schválenou vyhláškou na minulém zastupitelstvu, kdy došlo ke schválení navýšení daně z nemovitosti. V posledních letech se všechno zdražuje  a není to v relacích k příjmům obyvatel.
Pan starosta – skoro všechny obce dělaly úpravy a využily možnosti navýšit místní koeficienty  – Mníšek je ve spodní hranici možného zvýšení.
Jedná se o navýšení daně z nemovitosti a to je navýšení ve stokorunách ročně. Pro rozpočet města je to obrovská částka, ale pro obyvatele to není taková zátěž.
Město dostává stále stejné daňové příjmy, ale veškeré náklady jsou i pro město stále vyšší a musí někde získat prostředky na zvýšené náklady.
Diskuse nad principem daní.
Více jak třetina obyvatel není trvale hlášena v Mníšku – daně tedy plynou někam jinam,  ale i obyvatelé, kteří tu nejsou trvale hlášeni, vyžadují od města služby.

Pan Zápal – od r. 93 se daň z nemovitostí nehnula a nynější zvýšení jakýmsi způsobem kopíruje navýšení platů. Všichni majitelé nově postavených domů byli ze zákona na 15 let osvobozeni od placení daně z nemovitosti. Až od roku 2010 teprve padne výjimka neplacení daně pro novostavby.
Pan Vejmola –uvedl, že má informace o tom, že  150 tis. lidí  ve Středočeském kraji  jinde bydlí a jinde mají sídlo podnikání, tento problém se  bude řešit. Ve vládě je návrh k projednání.

Paní Brzorádová – žádost, ať se nesázejí keříčky v zatáčkách u silnic, na mnoha místech není výhled do křižovatek a zatáček.
Pan Kožíšek – děláme v tom kroky, živý plot na náměstí se snížil, některé keře budou odstraněny..

Pan Korbelář – poznámka k tomu, jak dlouho se opravuje ulice Nádražní, nejsou na to peníze nebo proč to tak dlouho trvá?
Pan starosta – momentálně to brzdí ČEZ, nejsou hotové přeložky – snad do konce roku bude hotovo.
Pokud peníze propadnou, tak jedině do rezervy města na příští rok.
Původní termín pro opravu Nádražní  byl podle smlouvy s dodavatelem do konce srpna.
S firmou bylo mockrát jednáno. Faktury jsou zadrženy a zatím neproplaceny.

17:50 konec diskuse

1) výsledek veřejné zakázky Rekultivace skládky TKO V Dolíkách
Informace o pokračování rekultivace skládky TKO V Dolíkách přednesl pan starosta.
Úkol pro starostu, který vyplýval ze zasedání zastupitelstva 19.6., předpokládal pokračovat v přípravě akce rekultivace skládky a to v rámci stávajícího dotačního programu OPI, realizovat veřejnou soutěž a připravit smlouvu o dílo. Výsledek je dnes předkládán.
Mělo by dojít k rozhodnutí, zda skládku rekultivovat v rámci přislíbených prostředků nebo akci ukončit, pokud zastupitelstvo dojde k názoru, že akce není dostatečně připravená.
Město oslovilo SFŽP a dojednalo možný postup akce včetně jejího financování za podmínky ukončení akce k 31.12.2008. Následně město zadalo dle dohody ze SFŽP pokyn ke zpracování změn v původním projektu, zadalo zpracování odborného posudku ke změnám v projektu, zajistilo stanovisko generálního projektanta, nový výkaz výměr na zbytkovou část akce a podalo žádost o změnu stavby před dokončením na místním stavebním úřadu.
SFŽP veškerou vyhotovenou dokumentaci schválil i dokumentaci pro vypsání VŘ na dokončení rekultivace skládky. Na realizaci soutěže město využilo služeb společnosti FVA s.r.o. O vítězi rozhodla rada města 3.9.08. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost BPS-Prastav, s.r.o. za realizační cenu 23,673.224,-- Kč.
Dále by měly následovat kroky, které již podléhají souhlasu zastupitelstva.

Pan starosta požádal zastupitele o vyjádření:

Keyř – když pomine finanční částku, toky se upraví, důležitá je jediná podmínka a to, že vše má být hotovo do 15.12.08.  Pokud řekne město ANO, jsme plně v rukách dodavatelské firmy, na které záleží, jestli to stihne.  Dotaz, zda dodavatelská firma potvrdila, že jsou schopni dodržet termín.
Starosta –  byla to podmínka soutěže – 1. týden v říjnu , je firma schopna nastoupit, do konce listopadu udělat dílo. V materiálech zastupitelů je  předložená smlouva o dílo, v které jsou  garance.
Pan Keyř – je toho názoru, že firma „se tváří jako fundovaná“, za svou osobu s pokračování souhlasí - říká ano
Pan Kožíšek – firma měla podmínku a to navezení zeminy do konce září a ta se může příští týden začít navážet.
Pokud však vedení města vyjádří pochybnost – tak by se nezačínalo.
Pan starosta – u této akce jsou 2 rizika –
1. riziko je Státní fond ŽP, a to aby stihl akci zadministrovat – to je také ošetřeno. Jinak by se akce nezahájila. Fondu by ale zbyly peníze a také oni je potřebují utratit, to je potvrzeno i z jednání na ministerstvu.
2. riziko je kolaps dodavatelské firmy nebo počasí.

Pan Korbelář se dotázal, zda má město nějaké reference na vybranou firmu.
Pan starosta – reference máme – byly to vlastně podmínky soutěže, a to, že stavbu stihnou v termínu, ponesou garance, postaví dílo za nejnižší cenu, byly uvedeny referenční zakázky.
Pan Keyř – uvedl, že jeho předcházející výstup nebyl ke kvalitě práce vybrané firmy,  ale k tomu, zda je ověřeno, že opravdu mohou začít ihned pracovat.

Pan Korbelář – dotaz, co bude na z rekultivované skládce potom.
Pan starosta - zatravnění, výsadba zeleně, něco se tam postavit dá, to bude na rozhodnutí zastupitelstva zda v novém ÚP bude pro tuto plochu nějaké využití.

Pan Zápal – znepokojuje ho termín a je toho názoru, že je nutné ve smlouvě ošetřit termín předložení poslední faktury.
Diskuse o sankcích ve smlouvě s dodavatelem.

Po vyjasnění termínů a úpravě smlouvy došlo k hlasování o návrzích usnesení:
Návrh usnesení (2b)- zastupitelstvo města schvaluje:
- pokračování akce „Rekultivace skládky TKO V Dolíkách“ dle varianty A, tj. dokončení
       rekultivace skládky v rámci dotačního programu OPI a to do konce roku 2008.

- harmonogram akce:
   září – schválení finálních dokumentů na SFŽP, popis smluv o poskytnutí
  dotace z fondů SFŽP a ERDF
  začátek října – zahájení prací
  konec října – první fakturace dodavatele
  první polovina listopadu – druhá fakturace
  druhá polovina listopadu – třetí fakturace
  do 5. prosince – poslední fakturace
  do 15.12.2008 – ukončení, převzetí a administrativní zakončení celé akce
  do 31.12.2008 – kolaudace stavby

- financování:
  celková cena díla je Kč 23,673.224,-- včetně DPH
  Dotační podíl ERDF 75% - Kč 17,754.918,--
   Dotační podíl SFŽP 10%  - Kč   2,367.322,--
   Vlastní zdroje 15%           - Kč   3,550.984,--

- alokaci finančních prostředků ve výši 7 mil na speciální účet č. 182-388055349/0800   
  „Dolíky“ pro průběžné proplácení faktur

Hlasování PRO  11

Návrh usnesení (2k) – zastupitelstvo město schvaluje:
znění a uzavření mandátní smlouvy se společností IES RECYCLING, a.s. na výkon stavebního dozoru při realizaci stavby „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“ a znění a uzavření Smlouvy o dílo se společností BPS-Prastav, s.r.o. na stavbu „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“ a pověřuje starostu jejich podpisem.

Hlasování  PRO 11

Návrh usnesení (3a,b) – ZM pověřuje:
a) starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností BPS-Prastav, s.r.o. na akci „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“s tím, že do Smlouvy o dílo bude doplněn termín poslední fakturace – „ do 5.12.2008“.

b) starostu měst podpisem smluv a souvisejících dokumentů týkajících se podpory z fondů SFŽP a ERDF k akci „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“.

Hlasování  PRO 11

2. Žádost fotbalového klubu Mníšek pod Brdy o dotaci na závlahový systém z rozpočtu města.
Při plánování rekonstrukce fotbalového hřiště – opotřebovaného zařízení a části budov, bylo uvažováno, že část stávajícího závlahového systému bude možno využít. Později bylo zjištěno, že parametry potrubí a hlavně čerpací zařízení v žádném případě nezajistí funkčnost nově navrženého systému. Je třeba dokoupit další materiál a z tohoto důvodu je podána žádost o navýšení dotace pro FK ve výši Kč 110 tis.
Velké množství prací je prováděno svépomocí, členy FK.

Pan Keyř – rekonstrukce by se měla dokončit už jen proto, že se tomu členové klubu věnují, stejně jako hasiči ve Stříbrné Lhotě při stavbě nové hasičské zbrojnice.
MUDr. Nováková – je pro schválení navýšení dotace z důvodu, že FK se věnuje hodně dětem a kvůli těm to podpoří. Mníšecký fotbal se dostal úplně někam jinam, než byl v minulosti.
Pan Zápal – nahlédnul do žádosti – upřesnil si rozpočet akce, dotaz na dodavatele závlahového systému.
Pan Keyř – závlahový systém provádí fa Novotný.
Pan Zápal – doporučuje, pokud se navýšení dotace schválí, aby to bylo zohledněno v příštím rozpočtu města, protože teď by dostali finance mimo rámec rozpočtu.
Pan starosta –  stříbrnolhotští hasiči a fotbalisté z Mníšku  jsou jediní, kteří se podílejí svépomocí na svém zázemí a stavějí si zbrojnici a hřiště.
Paní Šretrová – souhlasí s navýšením dotace pro fotbalisty, protože je to hlavně pro děti.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje navýšení vlastního podílu města pro FK Mníšek pod Brdy ve výši 110 tis na dokončení závlahového systému hřiště.
Hlasování PRO 11

Rozpočtové opatření č. 4/2008

18:58 odešel Keyř
19:06 Keyř zpět

Zastupitelům byla předložena důvodová zpráva k RO vypracovaná vedoucí FO a doplňková důvodová zpráva pana starosty týkající se dotací.
Pan starosta vysvětlil jednotlivé položky rozpočtového opatření.
Diskuse při položce výdajů na městskou policii o tom kolik policistů slouží, kde a jak často. Diskuse o vhodnosti výkonu služby městské policie pro jiné obce.
Pan starosta připraví pro zastupitele přehled činnosti MP ve vztahu k ekonomice

19:20 ochod pana Tomisky (zůstává přítomno 10 zastupitelů)

Návrh usnesení (2c:)
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008 s touto podmínkou: pokud nebude naplněna příjmová část (dotace) tohoto RO, nebude čerpána ani výdajová část včetně vlastních prostředků.
Hlasování pro schválení návrhu usnesení PRO 10

3. Návrh na zrušení regulačního plánu Malé průmyslové zóny č. 21  
na základě žádosti firmy BIERHANZL GROUP s.r.o. postoupila rada města žádost zastupitelstvu, protože kompetence v oblasti územního plánování patří ze zákona o obcích zastupitelstvu města.
Žádost byla posouzena architektem – ten zrušení regulačního plánu doporučil, rovněž tak stavební úřad.
V současné době má převážná část plochy č. 21 jednoho majitele, jímž je žadatel. Část doporučení z ÚP je tímto naplněna. Původní návrh žadatele vycházel z regulativů v zóně a plně je respektoval. Dle názoru architekta města by zde však vznikla nevhodně řešená stavby. po diskusi mezi projektantem a architektem došlo ke změnám ve studii a následně byl tento upravený návrh schválen radou města. Nerespektuje však některé regulativy RP. Vzhledem ke snaze vytvořit v tomto území kvalitní zástavbu, doporučuje RM zrušení regulačního plánu zóny č. 21. Regulativy územního plánu zůstanou i nadále v platnosti a navrhované řešení je respektuje.
Návrh usnesení:
ZM ruší regulační plán malé průmyslové zóny č. 21 Mníšku pod Brdy.
Hlasování PRO 9   PROTI 0  ZDRZEL SE 1

Pan Keyř – připomínka, že v regulačním plánu  zóny 12B  je stanovena stavební čára 6 m od hranice pozemku – je třeba doplnit, že se to netýká doplňkových staveb, jako jsou třeba altány, pergoly, garáže apod. Navrhuje do věty, která toto upravuje doplnit výraz – vyjma doplňkových staveb.
Po diskusi zastupitelů v této věci bylo konstatováno, že je nejprve nutno zjistit možnosti doplnění regulačního plánu a případně připravit úpravu pro zónu 12 b k projednání některým dalším zastupitelstvem.

4. Prodej bytů v domě Za Rybníky č.p. 606, 607
zastupitelstvu bylo předloženo ke schválení 8 připravených smluv o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu pozemku. Čtyři smlouvy na prodej menších bytů za cenu 200 tis. Kč a čtyři smlouvy na prodej větších bytů za cenu 240 tis. Kč.
Nájemníkům, kteří zatím neprojevili zájem o koupi bytu bude odeslán upozorňovací dopis. Pokud nevyužijí dané lhůty pro nákup bytu,  pozbudou možnosti koupit byt za zvýhodněnou cenu.

Návrhy usnesení (2 d – j):
Zastupitelstvo města schvaluje:
d) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/1 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, manželům Tomášovi a Jiřině Ptáčkovým, oba bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem
e) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/1 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, manželům Miroslavovi a Janě Novákovým, oba bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

f) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/3 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, panu  Václavu Šůsovi, bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

g) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/3 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, paní Janě Nové, bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

h) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/2 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, manželům Milanovi a Evě Vojtíškovým, oba bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

ch) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/2 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, manželům Petrovi a Jitce Koptovým, oba bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

i) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/4 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, manželům Bohuslavovi a Vlastě Sudovým, oba bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

j) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/4 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, panu Jaroslavu Martinovskému, bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

Hlasování pro schválení návrhů usnesení 2d – j PRO 10


Různé:
Dopis AK Matouš a partneři
Pan starosta předložil zastupitelstvu adresovaný dopis Mgr. Dagmar Vrbové, která zastupuje  svého klienta JUDr. Filipa Matouše.
Závěrem dopisu je vyjádřena žádost o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve formě omluvy a rovněž náhrady nemajetkové újmy v penězích ve výši 100 tis. Kč pro klienta za snížení jeho důstojnosti a vážnosti.
Pan starosta přečetl dopis i návrh odpovědi na něj.

Pan Vejmola navrhuje, aby paní Stieberová dodatečně podložila svoje telefonické oznámení na městskou policii dne 2.4.07 písemně.

Pan starosta – jedná se o kauzu, která je řešena několik let na různých úrovních, zabývala se jí i kancelář veřejného ochránce práv. Informoval zastupitele o celé akci a správních řízeních, která běží v lokalitě Stříbrná Lhota U Křížku, kde je účastníkem JUDr. Matouš, bylo vedeno přestupkové řízení, řízení o odstranění černé stavby, odstranění plotu, je dokončeno zřízení věcného břemene přístupu, řízení o zřízení přístupu je vedeno na krajském úřadu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí dopis Mgr. Vrbové, advokátky AK Matouš a partneři a schvaluje odeslání navržené odpovědi.
Hlasování  PRO  10

Termín příštího zastupitelstva . 30.10.2008 (místo bude upřesněno)

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod

 


Ověřovatelé zápisu:

František Keyř ..........................................


Alena Štamberková ..........................................

 

starosta

Ing. Petr Digrin Ph.D.
 


Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 16.9.2008

 

Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu: Jaroslavu Svitálkovou

b) ověřovatele zápisu:  František Keyř, Alena Štamberková

c) návrhovou komisi:  Aleš Krákora, MUDr. Markéta Nováková

 

2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 16.9.2008

b) - pokračování akce „Rekultivace skládky TKO V Dolíkách“ dle varianty A, tj. dokončení
       rekultivace skládky v rámci dotačního programu OPI a to do konce roku 2008.

    - harmonogram akce:
      září – schválení finálních dokumentů na SFŽP, popis smluv o poskytnutí
      dotace z fondů SFŽP a ERDF
      začátek října – zahájení prací
      konec října – první fakturace dodavatele
      první polovina listopadu – druhá fakturace
      druhá polovina listopadu – třetí fakturace
      do 5. prosince – poslední fakturace
      do 15.12.2008 – ukončení, převzetí a administrativní zakončení celé akce
      do 31.12.2008 – kolaudace stavby

    - financování:
      celková cena díla je Kč 23,673.224,-- včetně DPH
      Dotační podíl ERDF 75% - Kč 17,754.918,--
      Dotační podíl SFŽP 10%  - Kč   2,367.322,--
      Vlastní zdroje 15%           - Kč   3,550.984,--

   - alokaci finančních prostředků ve výši 7 mil na speciální účet č. 182-388055349/0800 „Dolíky“
      pro průběžné proplácení faktur

c) rozpočtové opatření č. 4/2008 s touto podmínkou:
    pokud nebude naplněna příjmová část (dotace) tohoto RO, nebude čerpána ani výdajová část
    včetně vlastních prostředků

 

 


d) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/1 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, manželům Tomášovi a Jiřině Ptáčkovým, oba bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

e) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/1 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, manželům Miroslavovi a Janě Novákovým, oba bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

f) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/3 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, panu  Václavu Šůsovi, bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

g) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/3 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 200.000,--, paní Janě Nové, bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

h) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/2 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, manželům Milanovi a Evě Vojtíškovým, oba bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

ch) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/2 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, manželům Petrovi a Jitce Koptovým, oba bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

i) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 607/4 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, manželům Bohuslavovi a Vlastě Sudovým, oba bytem Za Rybníky 607, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

j) znění a uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky 606/4 a spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc. 2929/1 a 2929/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 240.000,--, panu Jaroslavu Martinovskému, bytem Za Rybníky 606, 252 10 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem

k) znění a uzavření mandátní smlouvy se společností IES RECYCLING, a.s. na výkon stavebního dozoru při realizaci stavby „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“ a znění a uzavření Smlouvy o dílo se společností BPS-Prastav, s.r.o. na stavbu Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách a pověřuje starostu jejich podpisem.

l) navýšení vlastního podílu města pro FK Mníšek pod Brdy ve výši 110 tis. na dokončení závlahového systému hřiště.

 


3) pověřuje:

a) starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností BPS-Prastav, s.r.o. na akci „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“ s tím, že do Smlouvy o dílo bude doplněn termín poslední fakturace – „do 5.12.2008“.

 

b) starostu města podpisem smluv a souvisejících dokumentů týkajících se podpory z fondů SFŽP a ERDF k akci „Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy V Dolíkách“

 

 


4) ruší:

a) regulační plán Malé průmyslové zóny č. 21 Mníšku pod Brdy

 

 

5) bere na vědomí:

a) dopis Mgr. Vrbové, advokátky AK Matouš a partneři a schvaluje odeslání navržené odpovědi

 

 

 

 

 


Vlastimil  Kožíšek      Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta       starosta
 

Vyvěšeno: 23. 9. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálkova

Zpět