Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy konaného dne 11.7.2008

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy konaného dne 11.7.2008

 
Přítomni:
Ing. Petr Digrin Ph.D., Stanislav Jirota, František Keyř, Vlastimil Kožíšek, MUDr. Markéta Nováková, Bc. Marie Šretrová. Alena Štamberková, Luboš Tomiska, Jiří Zápal (9 členů)

Omluveni:
RNDr. Milan Brabenec, Ing. Tomáš Pallagy, Ing. Karel Vejmola,
 
Dále nepřítomni: Aleš Krákora, Vladimír Šír, Jiří Vlček
 
 
Při zahájení zasedání v 15:18 přítomno 9 zastupitelů
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele, bylo konstatováno, že se na jednání dostavila nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta seznámil přítomné s programem.

Program:

Volba zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Veřejná schůze
1) OZV č. 3/2008
2) Různé
 
 
Pan starosta navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paní Jaroslavu Svitálkovou,
ověřovatele zápisu pana Vlastimila Kožíška a pana Stanislava Jirotu a do návrhové komise navrhl paní Alenu Štamberkovou a pana Luboše Tomisku.
 
Hlasování PRO schválení navržených do všech funkcí společně                PRO 9
 
 
Pan starosta seznámil zastupitele s programem – hlavním důvodem svolání zastupitelstva byla úprava vyhlášky č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, která byla schválena na posledním zastupitelstvu 19. června.
Do Různého pak pan starosta navrhl projednat žádost manželů Petráňových o prodej obecního pozemku v Rymáni.
Hlasování PRO schválení připraveného programu               PRO 8            Nepřítomen 1
 
Veřejná schůze – bez příspěvku
 
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Pan starosta informoval, že Město dostalo krajskou dotaci na fotbalové hřiště v Mníšku,
že od 1.července byl přijat do pracovního poměru čtvrtý strážník městské policie a rada města rozhodla  podat žádost o změnu stavby před dokončením - „Rekultivace skládky TKO Dolíky“.

 
1) Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Pan starosta vysvětlil zastupitelům důvod, pro který je třeba znova projednat text vyhlášky a to speciálně článek 2, kterým byla zrušena původní vyhláška z roku 1994. Vyhláška č. 32 z roku 94 určovala koeficienty dle § 6 a §11 zákona o dani z nemovitosti, kterými se násobí základní daňové sazby za m2. Nově schválená vyhláška č. 3/2008 však stanovuje místní koeficient dle § 12 citovaného zákona. Jedná se tedy o nový koeficient a není třeba rušit dříve stanovené koeficienty. Tyto skutečnosti nebyly při přípravě podkladů pro schválení nové vyhlášky dostatečně pochopeny.
Pan starosta podrobně vysvětlil způsob stanovení koeficientů  1,6 a 1,5 staré vyhlášky a po důkladném projednání, propočítávání a prodiskutování záležitosti zastupitelé dospěli k názoru, že není třeba vyhlášku č. 32 z roku 1994 rušit. Pokud nebude stará vyhláška zrušena, bude v Mníšku platit koeficient 1,6 a 1,5 pro určené druhy pozemků a staveb zvýšený o místní koeficient 2x.
 
Návrh usnesení:
ZM revokuje usnesení ZM č.12 ze dne 19.6.2006 v bodu 2) schvaluje písm. f) a upravuje znění OZV č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, článek 2, takto:
 
Čl. 2
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

 
Hlasování PRO schválení návrhu usnesení               PRO 9
 
 
2) Různé

 – žádost manželů Petráňových o odprodej pozemku města č. parc. 407/21 v k.ú. Rymaně.
Manželé Petráňovi jsou vlastníky sousedního pozemku č. parc. 407/11 a pozemek města žádají odkoupit za účelem rozšíření zahrady.
Rada města prodej pozemku č. parc. 407/21 nedoporučila.
 
Návrh usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku č. parc. 407/21 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO schválení návrhu usnesení:              PRO 9
 
- pan Keyř upozornil na časté problémy s odtokem vody na silnici pod dálnicí. Situace se zhoršila poté, co dálniční správa svedla odtok z dálnice do těchto míst a voda nemá kam odtékat z důvodu zanesených krajnic. Žádá o jejich úpravu stržením a vyčištěním strouhy podél silnic ke Kovohutím a na Novou Ves tak, aby voda mohla odtékat ze silnic a nevalila se po silnicích do podjezdu.
Pan místostarosta informoval o tom, že s Ředitelstvím dálnic již bylo jednáno o opravě špatně provedeného svodu vody z dálnice a o úpravě krajnic bude jednáno se Správou a údržbou silnic.
 
 
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 17 hod.
 
 
Ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Kožíšek
Stanislav Jirota
 
 
 
 
Ing. Petr Digrin Ph.D.
starosta
 

Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy
konaného dne 11.7.2008


Zastupitelstvo města:


1) volí:

a) zapisovatelku zápisu:  Jaroslavu Svitálkovou

b) ověřovatele zápisu:   Vlastimil Kožíšek a Stanislav Jirota

c) návrhovou komisi:  Alena Štamberková a Luboš Tomiska  


2) schvaluje:

a) program zasedání ZM 11.7.2008

 


3) revokuje usnesení ZM č.12 ze dne 19.6.2006 v bodu 2) schvaluje písm. f) a upravuje znění OZV č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, článek 2, takto:


Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

 

4) neschvaluje:

a) prodej pozemku č. parc. 407/21 v k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy

 

 

 

Vlastimil Kožíšek                                                                     Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                                          starosta
 

Vyvěšeno: 19. 9. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálkova

Zpět