Navigace

Obsah

Zpět

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšku pod Brdy dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 1 ze dne 12.11.2010

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Vladimíra Pirichová, Milan Kotouč,Marie Šretrová, Karel Vejmola, Vladimír Petřík, Milan Brabenec, Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, Tomáš Pallagy, Aleš Krákora

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l9:05 hodin dosavadním starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D. (dále jen předsedající)

 

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva bylo členům zastupitelstva předáno společně s pozvánkou a ostatními materiály pro jednání zastupitelstva 7 dní před konáním zasedání.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 3.11. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Určení zapisovatele

Předsedající určil zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Jaroslavu Svitálkovou.

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Marii Šretrovou a pana Milana Brabence

a do návrhové komise pana Vlastimila Kožíška a pana Petříka

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a RNDr. Milana Brabence a návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a Petřík.

Hlasování:        PRO    15        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o  návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

    a) určení počtu místostarostů

    b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

    c) určení způsobu volby

    d) volba starosty

    e) volba místostarosty

 

II) Volba členů rady města

     a) určení počtu členů rady města

     b) volba členů rady města

 

III) Zřízení finančního a kontrolního výboru

      a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

      b) volba předsedů finančního a kontrolního výboru

 

IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva

 

V) Překlenovací úvěr

 

VI) Diskuse

 

Hlasování:                    PRO    15        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Bod č. I – volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Hlasování:                    PRO    15        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

 

Ing. Tomáš Pallagy – předkládá protinávrh – navrhuje, aby jako uvolněné byly schváleny dvě funkce, a to funkce starosty a místostarosty.

 

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu Ing. Pallagyho:

ZM určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

Hlasování:                    PRO 8             PROTI 7         ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

O původním návrhu předsedajícího se nehlasovalo, protože byl schválen protinávrh
Ing. Pallagyho.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

Předsedající upozornil, že nejprve proběhne volba starosty a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty.

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v souladu s doporučením MV a  jednacím řádem města Mníšek pod Brdy v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již  nebude v hlasování pokračováno a to u kandidátů na všechny funkce.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje veřejné hlasování o obsazení funkcí v pořadí, jak byly podány jednotlivé návrhy na obsazení funkce.

Hlasování         PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Byly podány následující návrhy:

Členka zastupitelstva paní Eva Jarolímková navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Petra Digrina Ph.D.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

ZM volí starostou Ing. Petra Digrina, Ph.D.

Hlasování         PRO    14        PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

Ing. Petr Digrin zůstává na další volební období starostou města

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako předsedající)

 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. (Funkce místostarosty bude funkcí uvolněnou).

 

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. Petr Digrin Ph.D. navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Vlastimila Kožíška.

Člen zastupitelstva Ing. Tomáš Pallagy navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Karla Vejmolu.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

ZM volí místostarostou Vlastimila Kožíška.

Hlasování                     PRO    7          PROTI 0         ZDRŽEL SE 8

Návrh nebyl schválen.

 

Bylo přistoupeno k hlasování o druhém návrhu.

Návrh usnesení:

ZM volí místostarostou Ing. Karla Vejmolu.

Hlasování         PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 7

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Ing. Karel Vejmola se stává uvolněným místostarostou.

 

Bod č. II) - Volba členů rady města

 

Určení počtu členů rady města

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pětičlennou radu města. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

ZM schválilo počet členů rady města na 5 členů.

Hlasování:                    PRO    14        PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Předsedající upozornil, že volba jednotlivých členů proběhne nyní a to obdobným způsobem jako volba starosty a místostarosty.

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v souladu s doporučením MV a  jednacím řádem města Mníšek pod Brdy v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta bude pokračováno ve volbě dále a to až do obsazení posledního místa v orgánu rady města.

 

Volba členů rady města

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady města.

 

Člen zastupitelstva Ing. Petr Digrin Ph.D. navrhl zvolit do funkce člena rady města

pana Milana Kotouče,

pana Vlastimila Kožíška

a pana Ladislava Šimečku

 

Člen zastupitelstva RNDr. Milan Brabenec navrhl pro volbu členů rady města zástupce z ostatních volebních stran, které získaly ve volbách mandát.

paní Marii Šretrovou,

pana Aleše Krákoru

a pana Jiřího Zápala.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o návrzích v pořadí, jak byly podány.

 

Návrh usnesení:

ZM volí Milana Kotouče, DiS. členem rady města.

Hlasování                                PRO    7          PROTI 2         ZDRŽEL SE    6

Návrh nebyl přijat.

 

Návrh usnesení:

ZM volí Vlastimila Kožíška členem rady města.

Hlasování                                PRO    7          PROTI 0         ZDRŽEL SE    8

Návrh nebyl přijat.

 

Návrh usnesení:

ZM volí Ladislava Šimečku členem rady města.

Hlasování                                PRO    7          PROTI2          ZDRŽEL SE    6

Návrh nebyl přijat.

 

Návrh usnesení:

ZM volí Bc. Marii Šretrovou členkou rady města.

Hlasování                                PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 7

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

ZM volí Aleše Krákoru členem rady města.

Hlasování                                PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 7

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

ZM volí Jiřího Zápala členem rady města.

Hlasování                                PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 7

Usnesení č 11 bylo schváleno

 

Předsedající konstatoval, že rada města bude pracovat ve složení Petr Digrin, Karel Vejmola, Marie Šretrová, Aleš Krákora a Jiří Zápal.

 

 

Bod III) - Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Zřízení výboru a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční výbor navrhuje sedmičlenný a kontrolní výbor pětičlenný.

Návrh usnesení:

ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude sedmičlenný a kontrolní výbor bude pětičlenný.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Zastupitel Jiří Zápal navrhl, aby počet členů výborů byl zachován jako v minulém volebním období, to je, aby bylo zachováno, že oba výbory budou sedmičlenné.

Návrh usnesení:

ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční i kontrolní výbor bude mít sedm členů.

 

Hlasování o protinávrhu Jiřího Zápala   PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

Z důvodu schválení protinávrhu nebylo hlasováno o původním návrhu předsedajícího.

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. Petr Digrin, Ph.D. navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru RNDr. Milana Brabence. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

ZM volí předsedou finančního výboru RNDr. Milana Brabence.

Hlasování:                                 PRO   14        PROTI 0         ZDRŽEL SE    1         

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

Zastupitel Milan Brabenec vyjádřil názor, aby stejně jako při volbě členů rady města byl dán prostor ostatním volebním stranám.

 

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. Karel Vejmola navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru JUDr. Miroslava Vilimovského.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

ZM volí předsedou kontrolního výboru JUDr. Miroslava Vilimovského.

Hlasování:  PRO 8       PROTI 0         ZDRŽEL SE 7

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

(To, zda obec bude poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a za výkon jakých funkcí závisí zcela na jejím rozhodnutí. Obec tedy není povinna poskytovat tyto odměny vůbec. Pokud se však rozhodne odměny stanovit, nemůže je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č. 37/2003 Sb.)

 

Vedoucí finančního odboru předložila důvodovou zprávu k jednání zastupitelstva o měsíčních odměnách neuvolněným členům zastupitelstva včetně přehledu možného finančního rozpětí odměn pro jednotlivé funkce.

Předsedající informoval zastupitele, že v minulých volebních obdobích nebyly vypláceny odměny zastupitelům města a členům komisí a výborů. Na spodní hranici byly vypláceny odměny členům rady, předsedům komisí a výborů (Kč 500,-)

Předsedající navrhl, aby odměny předsedům výborů, komisí a členům rady zůstaly ve stejné výši, jako v minulém období. Odměna uvolněnému místostarostovi vyplývá ze zákona.  
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví a schvaluje měsíční odměnu členům RM ve výši Kč 500,-/měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.

Návrh usnesení:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví a schvaluje měsíční odměnu předsedům KV, FV a komisí ve výši Kč 500,-/měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.

Návrh usnesení:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  schvaluje nevyplácení měsíčních odměn členům zastupitelstva

 

O všech třech návrzích usnesení bylo hlasováno najednou.
Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 15, 16 a 17 byla schválena

 

Bod č. V. - Překlenovací úvěr

Předsedající informoval zastupitele o tom, že Město Mníšek pod Brdy připravuje závěrečnou platbu a uzavření akce rekonstrukce MŠ Nová. Administrativně ji bude třeba uzavřít do 31.12.2010. Do této doby musí proběhnout veškeré platby dodavatelům a Město Mníšek pod Brdy dodá poskytovateli dotace – (ROP Střední Čechy) závěrečné vyúčtování, závěrečnou zprávu včetně všech příloh a žádost o závěrečnou platbu dle schváleného finančního plánu.

 

(Finanční plán předložen v materiálech.)

 

U poslední platby bylo počítáno s úhradou v kombinaci: vlastní prostředky v objemu 5 mil. Kč a rychlý překlenovací úvěr v objemu do 7 mil. Kč s úhradou úvěru do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Předsedající žádá o schválení překlenovacího úvěru na realizaci závěrečné platby, aby celá akce rekonstrukce MŠ Nová mohla být uzavřena a řádně ukončena.

 

Pan Zápal – uvádí, že na poslední radě města bylo v přehledu finančních prostředků uvedeno, že město má k dispozici 8 mil a proto ho tento bod programu zaskočil. Věc by měla být nejprve projednána ve finančním výboru a v radě města. Bez toho je to nestandardní postup.

Žádá, zda se může jednání o tomto bodu odložit.
Má za to, že by se měla urychleně sejít rada, měla by věc projednat a zastupitelstvo by se sešlo za 14 dní znova.

 

Pan starosta - akce MŠ 9. května - zateplení se dostala do skluzu, není to vinou města, práce se zahajovaly koncem srpna a administrace ze strany fondu se protáhla.

Přitom běží financování akce Rekonstrukce MŠ Nová.

Bylo by nanejvýš vhodné posunout poslední platbu dodavateli na dříve, aby se městu vrátily dotační prostředky od státu také dřív.

V tuto chvíli se dostáváme do situace, abychom uhradili obě akce z vlastních prostředků ve stejnou dobu.

Při 8 mil na účtu nám připadá jako velké riziko platit všechno z prostředků města, když musí běžet ještě další platby, zimní údržba a stavby kanalizací, které se do konce roku musí také ještě zaplatit.

Úvěr je připraven na tři měsíce, kterou potřebujeme na půjčení. Město to nebude nic stát, protože je to kryto z prostředků ROPu. Mníšek je výjimkou, kdy financujeme stavby z vlastních prostředků.

Když rozhodnutí o úvěru odsuneme, tak se dostaneme v závislosti na lhůtách nového svolání zastupitelstva na začátek prosince. Dodavateli bychom zaplatili nejdříve  v půli prosince, kdy to dílo má být už odevzdané.

Ing. Pallagy – dotazy k připravené úvěrové smlouvě:

 

- zaplacený úvěr má být do 28.2.?

 Pokud bychom měli schvalovat smlouvu,  - není tam uvedena úroková míra (je to záměrně nebo se její výše neví?)

Pan starosta – úrokovou sazbu známe, vychází to kolem 3 procent (45 tis) v případě prodlení 13 procent). K prodlení nedojde, protože podle závazného harmonogramu, když požádáme o proplacení dotace od kraje, tak nám finance proplatí do 30 dní.

 

Zastupitelé Krákora, Pallagy, Digrin diskuse o podmínkách úvěrové smlouvy.

 

Pan starosta – předložena je vzorová smlouva, už do ní doplnil bod v návaznosti na připomínky pana Vilimovského, které poslal mailem. Jednu připomínku lze doplnit, s druhou připomínkou má spořitelna problém.

Pan Krákora – dotaz - ČS byla jediný ústav, který město oslovilo?

 

Pan starosta – Žádná soutěž neproběhla, s Českou spořitelnou jsou dobré zkušenosti, máme u nich účty a zkušenosti s minulým úvěrem.

 

Ing. Vejmola – bude hlasovat proto, abychom dnes tu smlouvu odsouhlasili.

Ing. Pallagy - podpis úvěrové smlouvy také podpoří, ale 3 procenta úroku v návrhu smlouvy se mu zdají málo.

Pan starosta potvrzuje, že to skutečně bude tolik.

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na financování projektu „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ ve výši Kč 7,000.000,- Kč se splatností 6 měsíců a úrokovou sazbou odvozenou od 1M PRIBOR a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města a zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 182-0388055349/0800.

Hlasován:í        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽELI SE 2

Usnesení č. 18 bylo schváleno

 

Doplňující návrh usnesení:

ZM pověřuje RM neprodleně po obdržení dotačních prostředků na akci rekonstrukce MŠ Nová, těmito prostředky uhradit čerpaný úvěr od České spořitelny, a.s.

Hlasování         PRO 15                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:13 hod.

 

Ověřovatelé:

Bc. Marie Šretrová, v.r..                                        

RNDr. Milan Brabenec, v.r.                                 

Starosta:

Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.   

 

                     

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 1,  konaného dne 12.11.2010

  

Usnesení č. 1/1/2010:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a RNDr. Milana Brabence a návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a Vladimír Petřík.


Usnesení č. 2/1/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty

    a) určení počtu místostarostů

   b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě           uvolnění

    c) určení způsobu volby

    d) volba starosty

    e) volba místostarosty
 

II) Volba členů rady města

     a) určení počtu členů rady města

     b) volba členů rady města
 

III) Zřízení finančního a kontrolního výboru

      a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

      b) volba předsedů finančního a kontrolního výboru
 

IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
 

V) Překlenovací úvěr
 

VI) Diskuse


Usnesení č. 3/1/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 4 /1/2010:

Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty  budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
 

Usnesení č. 5 /1/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje veřejné hlasování o obsazení funkcí v pořadí, jak byly podány jednotlivé návrhy na obsazení funkce.

Usnesení č. 6 /1/2010:

Zastupitelstvo města volí starostou Ing. Petra Digrina, Ph.D.

Usnesení č. 7 /1/2010:

Zastupitelstvo města volí místostarostou Ing. Karla Vejmolu

Usnesení č. 8/1/2010:

Zastupitelstvo města  schválilo počet členů rady města na 5 členů.

Usnesení č. 9 /1/2010:

ZM volí Bc. Marii Šretrovou členkou rady města

Usnesení č. 10 /1/2010:

ZM volí Aleše Krákoru členem rady města
 

Usnesení č. 11 /1/2010:

ZM volí Jiřího Zápala členem rady města
 

Usnesení č. 12 /1/2010:

ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční i kontrolní výbor bude mít sedm členů.
 

Usnesení č. 13 /1/2010:

ZM volí předsedou finančního výboru RNDr. Milana Brabence.

Usnesení č. 14 /1/2010:

ZM volí předsedou kontrolního výboru JUDr. Miroslava Vilimovského.
 

Usnesení č. 15 /1/2010:

ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví a schvaluje měsíční odměnu členům RM ve výši Kč 500,-/měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.

Usnesení č. 16 /1/2010:

ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví a schvaluje měsíční odměnu předsedům KV, FV a komisí ve výši Kč 500,-/měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.
 

Usnesení č. 17 /1/2010:

ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  schvaluje nevyplácení měsíčních odměn členům zastupitelstva.
 

Usnesení č. 18 /1/2010:

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na financování projektu „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Nová v Mníšku pod Brdy“ ve výši Kč 7,000.000,- Kč se splatností 6 měsíců a úrokovou sazbou odvozenou od 1M PRIBOR a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města a zástavním právem k pohledávkám z účtu č. 182-0388055349/0800.
 

Usnesení č. 19 /1/2010:

ZM pověřuje RM neprodleně po obdržení dotačních prostředků na akci rekonstrukce MŠ Nová, těmito prostředky uhradit čerpaný úvěr od České spořitelny, a.s.

 


            Ing. Karel Vejmola, v.r.                                         Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

               místostarosta                                                          starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 22. 11. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět