Obsah

Zpět

Výpis z usnesení Rady města č. 39, konané 13.6.2012

 
ZÁPIS z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,
č. 039/2012, konaného dne 13.6.2012
 
Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:58)
 
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatel:      Miloš Navrátil, OKS
 
Starosta města zahájil v 17:12 hodin jednání RM č. 39, prohlásil jednání RM za usnášení schopné (přítomni 4 radní z 5) a předložil návrh programu jednání.


PRŮBĚH JEDNÁNÍ
 
Usnesení č. 1-039/2012
RM schvaluje program 39. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 13.6.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
I. OSMI
 
Usnesení č. 2-039/2012
RM souhlasí se scelením a dělením pozemků p.č.369/7 a p.č.368 v k.ú. Stříbrná Lhota dle geom.plánu č.414-194/2012 z 15.4.2012.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 3-039/2012
RM souhlasí s dělením pozemků k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem směny dle geom.plánu č.2303-27/2012 z 11.4.2012.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 4-039/2012
RM souhlasí s uzavírkou komunikace na p.č.17/1 v k.ú.Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací Káji Maříka dne 23.6.2012 v době od 8.00 do 22.00 hod. za účelem pořádání „Festivalu vína“.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 5-039/2012
RM souhlasí se změnou užívání stávající prodejny č.p. 98  k.ú. Mníšek pod Brdy elektro zboží na prodejnu potravin, smíšeného zboží a vinotéku s konzumací na místě.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 6-039/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 329/11, p.č. 329/40, p.č. 330/6 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 7-039/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene č. IV-12-6006444 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným pro stavbu inženýrských sítí „PS 954 - Pod Skalkou kNN pro P 173/2-3“ umístěných do pozemku p.č.1716/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 8-039/2012
RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1744/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 9-039/2012
RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1462/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 10-039/2012
RM doporučuje souhlasit se směnou pozemků:  dílu b pozemku p.č. 813/11 o výměře 19m2 dle GP č. 2091- 55/2010, dílu c pozemku p.č. 813/10 o výměře 12m2¨dle GP č. 2091- 55/2010, pozemku p.č. 2698/10 o výměře 479m2 a ideálních spoluvlastnických podílů o velkosti 1/39 na pozemcích   p.č.2698/5 o výměře 2545m2, p.č 2698/45 o výměře 606m2, p.č. 2698/46 o výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství - ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemky p.č. 204 o výměře 181m2, p.č. 813/14 o výměře 56m2,, p.č. 813/15 o výměře 6m2, p.č.799/10 o výměře 43m2, p.č.799/11 o výměře 8m2, díl f pozemku p.č. 813/12 o výměře 64 m2 dle GP č. 2091- 55/2010 - ve vlastnictví Ing. JJ, vše k.ú. a obec Mníšek pod Brdy s tím, že Městu Mníšek pod Brdy bude doplacena za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků finanční kompenzace   ve výši   400,-Kč za 1m2.
RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením směnné smlouvy mezi Ing. JJ a Městem Mníšek pod Brdy o směně výše citovaných pozemků v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro 4               proti 0             zdrželo se 0
 
Příchod radního Zápala: 17:58 hodin
 
Usnesení č. 11-039/2012
RM doporučuje souhlasit:
a) s  úplatným nabytím pozemku p.č.1937/17 o výměře 2531m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 2.000,-Kč.
b) s úplatným nabytím staveb víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště - herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav, vše umístěné na pozemku p.č.1937/17 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3.000,-Kč.
c) s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. 1 kupní smlouvy v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5.000,-Kč.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 12-039/2012
RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením:
a) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 4505/2012, mezi společností OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícími o prodeji pozemku p.č.1937/17 o výměře 2531 m2, orná půda v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství za dohodnutou kupní cenu ve výši 2000,- Kč,
b) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 4505/2012, mezi společností OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícími o prodeji staveb víceúčelového sportovního hřiště, dětského hřiště - herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav umístěných na pozemku p.č.1937/17 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 3000,-Kč
c) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012, mezi společností OPTREAL, spol. s r.o. IČ 250 98 420 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícími o prodeji staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 5000,-Kč
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 13-039/2012
RM postupuje návrh na uzavření smluv se společností OPTREAL k projednání do zastupitelstva města.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 14-039/2012
RM souhlasí s uzavírkou komunikací v ulici 9.května a K Rybníčku   v úsecích a s trasou objížďky   dle situace v příloze č. 1 k č.j. 05984/2012 v termínu od 18.6.2012 do 31.7.2012 z důvodu rekonstrukce těchto komunikací.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 15-039/2012
RM pověřuje OSMI dalším jednáním o alternativách umístění hřiště Miniškolky Sluníčko.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 16-039/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o umístění a provozování elektronické komunikace (č.sml. 2012800206) v domě č.p. 519 na pozemku p.č. 1867 v k.ú.  Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 17-039/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 002 k pojistné smlouvě č.2730308876 s platností od 1.7.2012.
RM pověřuje starostu podpisem dodatku pojistné smlouvy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 18-039/2012
RM z pozice vlastníka pozemní komunikace na pozemcích p.č. 510/10, p.č. . 510/1, p. č.510/5, p.č. 510/8 a p.č. 510/4 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy souhlasí se zvláštním užíváním komunikace pro realizaci stavby kabelového vedení NN ul. Na Vrškách v termínu od 15.6.2012 do 31.7.2012.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 19-039/2012
RM souhlasí s umístěním vzorového prodejního modulu na pozemku p.č. 1304/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 4               proti 1             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 20-039/2012
RM souhlasí se změnou stavby před dokončením na pozemku p.č. 33, p.č. 34 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 21-039/2012
RM souhlasí se změnou stavby před dokončením na pozemku p.č. 1642/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 22-039/2012
RM souhlasí se změnou typu oplocení na pozemku p.č. 1766/78  k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 23-039/2012
RM souhlasí se stavbou kolny na pozemku p.č. 147 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 24-039/2012
RM vrací materiál č.j. 5702 /2012 zpět k dalšímu zpracování a doplnění OSMI a architektem města.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 25-039/2012
RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 1524 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektro přípojky.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 26-039/2012
RM nesouhlasí s vybavením venkovních prostor školicího střediska na pozemku p.č. 1988/4, p.č. 1988/117, p.č. 1988/123 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu s ÚP.
RM ukládá OSMI města jednat se společností UVR o návrhu o jiném umístění outdoorového parku.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 27-039/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o zřízení a právu věcných břemen, č. smlouvy 1207690885, datová přípojka SO 482.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. zastoupenou společností ELTODO EG, a.s.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 28-039/2012
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1314/1, p.č. 1314/4,  p.č. 1313/2 k.ú. Mníšek pod Brdy k místní komunikaci ve vlastnictví Města Mníšek pod - ulice Řevnická dle předloženého návrhu - projektové dokumentace pro dopravní připojení nákupního střediska Mníšek pod Brdy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
 
 
II. Tajemnice
 
Usnesení č. 29-039/2012
RM souhlasí se záměrem  výstavby manipulační plochy   na pozemcích č. parc. 1303/1, 1307/1, 1303/2, 1304/1, 1304/18 a 1304/20   v kat. území Mníšek pod Brdy.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 30-039/2012
RM bere na vědomí informace z jednání o návrhu pana Babici na směny pozemků. RM pověřuje radního Zápala dalším jednáním s panem Babicou o možných návrzích a variantách.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
III. OKS
 
Usnesení č. 31-039/2012
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Družstvo Eurosignal, ve výši plnění 25.000 Kč, při pořádání Skalecké pouti 2012, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 32-039/2012
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Abak, s.r.o., ve výši plnění 25.000 Kč, při pořádání Skalecké pouti 2012, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 33-039/2012
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení, uměleckém výkonu, skupiny Chinaski při Skalecké pouti 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 34-039/2012
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení, uměleckém výkonu, skupiny Brouci band – The Beatles Revival při Skalecké pouti 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 35-039/2012
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení skupiny Mažoretky zlaté Prahy, o.s. při Skalecké pouti 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 36-039/2012
RM souhlasí s uzavírkou komunikace Pražská, v úseku křižovatka Pražská/Skalecká a Pražská/Čisovická dne 21.7.2012 v době od 8.00 do 22.00 hod. za účelem pořádání akce „Skalecká pouť“.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
 
IV. STAROSTA
 
Usnesení č. 37-039/2012
RM souhlasí se zásadami pronájmu a s textem smlouvy o pronájmu umístění předzahrádky na pozemku na náměstí F.X. Svobody.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 38-039/2012
RM souhlasí s rozdělením a scelením pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy p.č. 274/3, k.ú. Rymaně, Rymaně-Kamenné.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 39-039/2012
RM souhlasí se záměrem prodeje parcel, vzniklých rozdělením pozemku p.č. 274/3, k.ú. Rymaně.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 40-039/2012
RM po projednání postupuje návrh na prodej pozemku pro výstavbu TESCO, (Intercora s.r.o.) zastupitelstvu města.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 41-039/2012
RM souhlasí s navrženým řešením realizace opravy dláždění a pumpy v západní části náměstí.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
V. Různé
 
Usnesení č. 42-039/2012
RM na žádost společnosti Gastro Prag Group, s.r.o. uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky O veřejném pořádku a souhlasí s konáním koncertu Viléma Čoka v amfiteátru Hostince U Káji Maříka od 19:00 do 24:00 hod v den 15.6.2012.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 43-039/2012
RM souhlasí s parkováním vozidel návštěvníků koncertů na pozemcích v prostoru předzámčí.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 44-039/2012
RM bere na vědomí poděkování za spolupráci s velitelem MP Milanem Kotoučem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0

Usnesení č. 45-039/2012
RM souhlasí a pověřuje PhDr. Vladimíru Pirichovou k přijímání prohlášení o uzavírání manželství podle ustanovení zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 46-039/2012
RM přijímá věcný a finanční dar v celkové hodnotě 3.932,- Kč od společnosti GENERAL REALITY, a.s.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 47-039/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností GENERAL REALITY, a.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 48-039/2012
RM souhlasí s osazenímsloupků jako bariéra proti vjezdu vozidel z ulice nádražní (od Alberta) na Malé náměstí.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
 
Jednání rady ukončeno ve 21:35 hodin.
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 20. 6. 2012

Datum sejmutí: 6. 7. 2012

Zodpovídá:

Zpět