Navigace

Obsah

Zpět

Ustavující zasedání zastupitelstva města č. 1 ze dne 25.11.2014

 

 

zde ke stažení

 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 1 ze dne 25.11.2014, od 17:00 hodin.

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Hana Kotoučová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, David Řehoř, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:06 hodin dosavadním starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D. (dále jen předsedající)

 

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva bylo členům budoucího zastupitelstva doručeno.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, koná se do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o volební stížnosti – návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta.

Usnesení Krajského soudu v Praze bylo zveřejněno na úřední desce dne 10.11.2014 a zveřejněním nabylo právní moci.

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích (o svolání ustavujícího zasedání) byla na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy zveřejněna v souladu se zákonem od 13.11. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech nově zvolených členů zastupitelstva). Po složení slibu zastupitelů – bude zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

*  *  *

Určení zapisovatele

 

Předsedající určil zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Jaroslavu Svitálkovou.

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

 

Jako první složil slib Ing. Petr Digrin Ph.D.

Následovalo složení slibu všech zastupitelů v pořadí, jak je vyvolávala tajemnice úřadu paní Landová v pořadí dle zvolených stran.

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Bc. Marii Šretrovou a Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou a do návrhové komise pana Vlastimila Kožíška a Ing. Evu Wolnerovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a  Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou a návrhovou komisi ve složení Vlastimil Kožíšek a Ing. Eva Wolnerová.

Hlasování:       PRO 15           PROTI            0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Před schválením programu předsedající upozornil na připravený dotazník pro zastupitele, požádal o vyplnění kontaktních údajů. Prosba o zřízení účtu na Googlu - sdílený prostor pro zastupitele pro objemnější materiály, které budou dodávány na vědomí a k prostudování.

 

Předsedající předal slovo paní Bc. Šretrové, která chtěla na začátku zasedání  promluvit – Zast. Šrestrová přeje všem novým kolegyním a kolegům hodně elánu, ale také pokory. Je třeba vychovat nové následníky. Těm starším přeje hodně tolerance a trpělivosti. Děkuje těm, kteří nebyli zvoleni, odvedli velký kus práce, ale v novém zastupitelstvu už nebudou. Jsou to například pan Ing. Vejmola, (který se odstěhoval), dále pan Keyř, Krákora, dr. Brabenec a pan Zápal někteří pracovali i čtvrt stolení v zastupitelstvu.

 

Jako bývalá žačka děkuje zesnulému panu  řediteli Aleši Vondráčkovi, který byl také zastupitelem a radním v Mníšku - navrhuje vzdát mu poctu minutou ticha. - Minuta ticha.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce:

 

1) Volba starosty a místostarosty

    a) určení počtu místostarostů

    b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

    c) určení způsobu volby

    d) volba starosty

    e) volba místostarosty

 

2) Volba členů rady města

     a) určení počtu členů rady města

     b) volba členů rady města

 

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru

      a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

      b) volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

 

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva

 

5) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na rekonstrukci
    a zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy

 

6) Diskuse

 

Předsedající dává prostor zastupitelům pro případné návrhy doplnění programu.

 

Zast. Řehoř protože mu nebyl zcela jasný dob č. 3 a 4, táže se, zda mohou navrhnout i alternativní návrhy na obsazení výborů.

Starosta - u všech funkcí se to mohou navrhovat kandidáti a o těch se následně hlasuje.

 

Pan Řehoř dále žádá o doplnění několika bodů do programu ZM.

Prvním doplněným bodem by mělo být jednání o zřízení výborů a to výboru pro ÚP, výboru pro výběrová řízení, výboru pro školství a vzdělávání – navrhuje jednání zařadit před projednáním bodu o odměnách nebo jako bod 6).

 

Druhým doplněným bodem - po dobu 6) nebo po odměnách - úprava jednacího řádu ZM.

 

Třetím návrhem je zařazení před původní bod 7)  -  schválení provedení personálního auditu na MÚ za roky 2010 až 2014

 

Zast. Jeřábek - navrhuje k bodu jednání o výborech ještě zřízení výboru bezpečnosti nebo záchranného systému a výboru životního prostředí

 

Předsedající Ing. Digrin žádá o zařazení zcela na konec jednání materiál k pověření pro svatební obřady. Do této doby zajištoval oddávání sám a na další týdny je hodně svateb. Je třeba, aby mohli začít dělat už svatby i jiní oddávající.

 

Dotaz na pana Řehoře, zda nechce nechat jednání o dalších výborech až na příští jednání zastupitelstva a připravit k tomu materiál včetně náplně činnosti výborů, funkcí a jejich návrhy obsazení.

 

Zast. Řehoř - hlavní argumentace pro zřízení výboru je ta, že komise odpovídají jen radě a výbory podléhají zastupitelstvu a je tedy možné mu zadat úkol i z opoziční strany zastupitelů - to je ten důvod a neví, proč by to měli odkládat.

 

Přesedající Digrin – důvod je jasný, ale při zřízení výborů by měli být najmenováni i předsedové a členové a určena náplň výboru, měli by to předem vypracovat a pak předložit.

Zastl. Vilimovský - jestli budou dnes výbory zřízeny, tak se to příště doplní.

Přesedající Digrin - to ale tak nejde.

Zast. Řehoř – výbory chtějí jen zřídit a následně popsat to, o co jim v jednotlivých výborech půjde, jednací řády, obsazení. To by se projednalo někdy příště.

Zast. Jeřábek – dotaz - za jak dlouho bude další zasedání?

Předsedající – asi za 14 dní.

Zast. Jeřábek - jestli bude za 14 dní, tak to klidně můžeme odložit, ale jestli až za 3 měsíce, tak je to dlouho. Jsou věci, které se musí řešit hned - např. teď se kope tady před kulturákem a když se na to ptal, tak o tom nikdo nic nevěděl, někde „visej“ informace. Při práci se můžou poškodit kořeny a ten strom je za 30 let „vyřízenej“.

Pojďme si říct, jestli ty výbory chceme nebo ne.

 

Předsedající – zasedání ZM musí být ještě do vánoc - musí být schváleny finanční rámce pro příští rok, rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium, vodné a stočné, něco k odpadům, atd.

 

Zast. Kotoučová – dotaz, zda se zruší komise, které byly do teď zřízeny se stejnými názvy?

Zast. Vilimovský – to je v kompetenci rady

Zast. Řehoř – přiklání se k tomu, aby členové komisí přešli do výborů tak, aby to bylo odpovědné zastupitelstvu.

Zast. Jeřábek – jak byl poučen, tak komise končí ve chvíli, kdy končí volební období -teď vlastně žádné nejsou.

Zast. Kotoučová – takže se nebudou zřizovat nové komise? Asi se špatně zeptala.

Zast. Řehoř - v komisích byl odveden obrovský kus práce, byla tam spousta skvělých myšlenek, váží si jejich práce, je tam plno odborníků.

Zast. Slavíková Klímová - mrzí ji, že to slyší až dnes, je příznivec veškeré diskuse, ale o to víc ji mrzí, že nepředložili vymezení činnosti výborů, má problém, že nezná rámec činnosti výboru a bylo by lepší mít dopředu víc informací.

Zast. Řehoř - co se týče náplně, - rádi by, aby masa myšlenek z komisí se přetransformovala do výborů - nový by byl jen výbor pro integrovaný záchranný systém a výběrová řízení.

Zast. Jeřábek - myslel si, že už máte ty výbory domluvené.

Zast. Řehoř – výbor pro výběrová řízení by měl na starosti přípravu VŘ, průběh a vyhodnocování, aby bylo vše transparentní, s tím že v rámci možností by se měla dát možnost místním podnikatelům.

Předsedající Digrin - takže trváte, aby to bylo zařazeno hned?

 

Diskuse - o tom, zda zařadit zřízení výborů nebo ne.

 

Hlasování pro zařazení bodu o zřízení výborů (navrhovaných panem Řehořem) za bod č. 3.

Hlasování:                   PRO 5             PROTI            5         ZDRŽELO SE 5

(bod nebude zařazen)

 

Diskuse o zařazení bodu - změna jednacího řádu (po jednání o odměnách)

Předsedající - máte nějaký materiál? - připravený pro ostatní zastupitele, nic k tomu nemáme.

Zast. Řehoř - jsou to drobnosti - pořizování záznamu, prostor pro veřejnost.

Nenašel nikde v jednacím řádu, že by nemohl předkládat další body.

Přesedající - připravte to na příští jednání - probereme to na schůzce - je to dobré doporučení, jak dosáhnout cíle.

Zast. Dalešická - můžeme to prodiskutovat i na veřejném zastupitelstvu

 

Hlasování o zařazení bodu - úprava jednacího řádu za bod 4.

PRO 5            PROTI 8         ZDRŽELI SE 2

(bod nebude zařazen)

 

Diskuse o zařazení dalšího bodu - návrh na provedení personálního a finančního auditu - za bod č. 4

Zast. Šretrová - finanční audit je prováděn každý rok auditorskou firmou.

Zast. Řehoř - spíš je to návrh na audit efektivnosti použití finančních prostředků

Zast. Vilimovský  - Davidovi jde o to, aby vznikla nějaká rozprava na tato témata a jestli se zastupitelstvo rozhodne, tak si třeba vyžádá další podklady a podobně.

Zast. Řehoř pošle návrh - bere argument, že musí připravit materiály a byl by rád, aby se o tom začali bavit na dalším zasedání zastupitelstva.

Zast. Kožíšek - to může být audit za 200 tis nebo taky za milion.

Zat. Řehoř - nebo taky zdarma.

Zast. Grygar - k výborům - odhlasovalo se, že se teď nebude bod o výborech zařazovat na jednání a nestane se, že rada mezitím zřídí komise?

Předsedající – n, rada počká

Zast. Slavíková-  bude ráda, že dostane napříště doplňující informace, aby si mohla ona i ostatní  zastupitelé udělat představu o čem mají rozhodovat.

 

Hlasování pro zařazení bodu o provedení personálního a finančního auditu za roky 2010-2014.

PRO 5             PROTI 8         ZDRŽELI 2

(bod nebude zařazen)

 

Zast. Jeřábek - necháme to napříště, to patří k výborům všeobecně.

Teď si uvědomil, že diskuse jsou zbytečný - protože zastupitelstvo se domluví, že když něco neprohlasují, tak to neprojde.

 

Zast. Digrin - může se diskutovat na pracovních schůzkách a tady to musí mít nějaký spád a řád a ten je určen.

Zkuste se zamyslet nad způsobem práce, veřejnost se může zapojit, ale jinak, než na zastupitelstvu, to bychom tu mohli být do tří do rána a všichni mrtví.

Pokud někdo chce zodpovědně rozhodnout, tak musí mít podklady. Všichni všemu nerozumí. Nejsou tu přítomni odborníci, kteří by poradili.

Zast. Řehoř – nechápe, nač potřebuje odborníky k doplnění jednacího řádu? Chtěli doplnit změnu začátku zasedání ZM na 18:30, aby se ZM scházelo jednou za měsíc a přípravu podrobnějšího programu a nějaké drobnosti.

Co je na tom odborného? Argumentem pro něj ale je, že nemá materiály 7 dní předem.

 

Hlasování po diskusi:

Hlasování pro zařazení bodu jednání o zřízení výborů, navrhovaných zastupitelem Jeřábkem.

PRO 5             PROTI 9         ZDRŽEL SE 1

(bod nebude zařazen)

 

Poslední úprava programu se týká žádosti stávajícího starosty o zařazen bodu – pověření k výkonu svatebních obřadů.

 - materiály jsou dodatečně předloženy na stole

 - připraveno v návrhu usnesení jako poslední návrh usnesení.

Hlasování:       PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

(bod bude zařazen)

 

Návrh upraveného programu –

Návrh usnesení:

ZM schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty

    a) určení počtu místostarostů

    b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

    c) určení způsobu volby

    d) volba starosty

    e) volba místostarosty

 

2) Volba členů rady města

     a) určení počtu členů rady města

     b) volba členů rady města

 

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru

      a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

      b) volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

 

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva

 

5) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na rekonstrukci

    a zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy

 

6) Pověření – svatební obřady

 

7) Diskuse

 

Hlasování:       PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Bod č. I – volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu.

Protinávrh zast. Jeřábka – navrhuje dva místostarosty (na poloviční úvazek)

 

Hlasování o protinávrhu

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽELI SE 11

(nebylo schváleno)

 

Hlasování o zřízení místa jednoho místostarosty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽELI SE 3

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování:                  PRO 15                      PROTI            0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

Předsedající – teď by ještě mělo následovat hlasování o tom, zda bude ještě nějaká jiná funkce uvolněná

Předpokládá, že funkce místostarosty bude funkce neuvolněná.

 

 

Pan Jeřábek - navrhuje, aby také funkce místostarosty byla dlouhodobě uvolněná.

Důvod: aby na úřadě byl stále někdo k dispozici. Je spousta věcí na vyřizování, fungovalo to tak po léta a bylo to dobře, lidi tam vždy někoho našli, když byl starosta pryč.

Hlasování o návrhu: PRO 5            PROTI 0        ZDRŽELO SE 10

(návrh nebyl odsouhlasen)

 

Ing. Digrin – dává protinávrh – funkce místostarosty bude funkce neuvolněná.

hlasování o protinávrhu:

ZM určuje, že funkce místostarosty města bude funkce neuvolněná.

PRO 10           PROTI 3         ZDRŽELI SE 2

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající upozornil, že nejprve proběhne volba starosty a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty.

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:

členka zastupitelstva Marie Šretrová navrhla zvolit do funkce starosty znova Ing. Petra Digrina Ph.D. a to z důvodu, že by se měly ctít výsledky voleb – dostal nejvíce hlasů.

 

Člen zastupitelstva David Řehoř navrhl zvolit do funkce starosty pana Pavla Jeřábka - (taky ctí výsledky voleb).

 

Pan Jeřábek je toho názoru, že by každý navržený měl říct svoji prezentaci a představy o výkonu funkce – souhlasíte?

 

Ing. Petr Digrin Ph.D. - naše vize je taková, aby město pokračovalo v obnově se stejnou intenzitou jako v minulých 8 letech. Rádi by, aby do systému rozhodování vstoupilo více mladších lidí.

Nebude na této pozici věčně a je pro zapojení více lidí do práce na vedení.  Intenzitu rozvoje a oprav si představují asi na stejné úrovni, upřednostňuje větší otevřenost.

 

Pan Pavel Jeřábek – vize jejich sdružení - otevřená radnice, otevřené účetnictví, úředníci slouží lidem, SÚ oddělený od rady, občané by se měli výrazněji zapojit, dát jim větší podporu. Hospodaření by mnělo být ekonomicky efektivní, projekty řádně kontrolované, kvalitně odváděné. Ne to, co se stalo na náměstí, pak na Pivovárce. Pohoda pro jednání.

 

Hlasování o prvním návrhu zastupitelky Šretrové

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města volí starostou Ing. Petra Digrina, Ph.D.

Hlasování        PRO    10        PROTI            5         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

Další volba nepokračuje.

 

Zvolený starosta převzal vedení zasedání (dále uváděn jako předsedající).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. (Funkce místostarosty bude funkcí neuvolněnou).

Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing. Petr Digrin Ph.D. navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Danielu Páterovou ze sdružení Mníšek - město pro rodinu.

 

Pokud nejsou další návrhy, dává slovo k vyjádření paní Páterové.

 

Paní Páterová děkuje za slovo - chtěla by říct - je to funkce odpovědná, bude ji ráda vykonávat, jak nelépe dokáže, je připravená naučit se mnoho nového.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města volí místostarostkou paní Danielu Páterovou.

Hlasování                   PRO 10           PROTI            0         ZDRŽEL SE 5

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

18:45 navržena předsedajícím přestávka na 5 minut

Hlasování pro přestávku

PRO 15

 

Bod č. II) - Volba členů rady města

  

Určení počtu členů rady města

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pětičlennou radu města. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje počet členů rady města na 5 členů.

Hlasování:                  PRO 15                      PROTI            0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 8 bylo přijato

 

Volba členů rady města

 

Způsob hlasování upravuje zákon o obcích, metodika ministerstva vnitra a jednací řád zastupitelstva. Podání návrhů a způsob hlasování bude proveden tak, že budou postupně podávány a přijímány návrhy na jednotlivé kandidáty. Návrhy budou zapsány a v tomtéž pořadí o nich bude hlasováno. Celkem se volí 3 členové rady. Hlasování proběhne veřejně, zvednutím ruky. Do rady města bude zvolen ten kandidát, který získá 8 a více hlasů.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady města.

(starosta a místostarostové jsou již členy rady)

Člen zastupitelstva Ing. Petr Digrin Ph.D. navrhl zvolit do funkce člena rady města paní
Ing. Hanu Kotoučovou

Člen zastupitelstva Ing. Petr Digrin Ph.D. dále navrhl zvolit do funkce člena rady města paní Mgr.Šárku Slavíkovou Klímovou

Členka zastupitelstva Eva Jarolímková navrhla zvolit do funkce člena rady města paní Bc. Marii Šretrovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

ZM volí Ing. Hanu Kotoučovou členkou rady města.

Hlasování                               PRO 14                      PROTI            0         ZDRŽEL SE  1

Usnesení č. 9 bylo přijato

 

Návrh usnesení:

ZM volí paní Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou členkou rady města.

Hlasování                               PRO 12                      PROTI            0         ZDRŽEL SE  3

Usnesení č. 10 bylo přijato

 

Návrh usnesení:

ZM volí Bc Marii Šretrovou členkou rady města.

Hlasování                               PRO 11                      PROTI            0         ZDRŽEL SE  4

Usnesení č. 11 bylo přijato

 

Bod III) - Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby (např. paní Šibřinová) zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční výbor bude sedmičlenný a kontrolní výbor bude mít pět členů Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Judr. Vilimovský – v minulém volebním období měl kontrolní výbor 7 členů,

 

Pan Jeřábek dává protinávrh, aby oba zřizované výbory – finanční i kontrolní měly 7 členů.

 

Hlasování o protinávrhu:

PRO 5            PROTI 0         ZDRŽEL 10

(protinávrh nebyl přijat)

 

Návrh usnesení:

ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude sedmičlenný a kontrolní výbor bude pětičlenný.

Hlasování:                              PRO 10                      PROTI            4         ZDRŽEL SE  1

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Ing. Hana Kotoučová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Ing. Evu Wollnerovou - finanční analytička

 

Zastupitel pan Jeřábek navrhuje na předsedu FV pana Davida Řehoře MBA, jako zkušeného auditora.

 

hlasování o protinávrhu pana Jeřábka

PRO 4             PROTI 2         ZDRŽEL SE 9

 

Hlasování o prvním návrhu předsedajícího -

Návrh usnesení:

ZM volí předsedkyní finančního výboru paní Ing. Evu Wollnerovou

Hlasování:                               PRO 9                       PROTI            0         ZDRŽEL SE  6        

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

Předsedající uvedl následující volbu členů FV, volí se zbývajících 6 členů výboru.

 

Návrhy:

 

Marie Šretrová navrhuje pana Milana Brabence

David Řehoř navrhuje paní Slávku Stárkovou a Pavla Grygara

Pavel Grygar navrhuje Davida Řehoře

Hana Kotoučová navrhuje paní Alenu Pallagyovou

Šárka Slavíková navrhuje Petra Slavíka

Petr Digrin navrhuje Františka Keyře a Josefa Píchu

Hana Kotoučová navrhuje Josefa Dvořáka

 

Diskuse o způsobu hlasování o zbývajících členech výboru.

Návrh - volit členy FV postupně ze seznamu navržených, až bude obsazeno všech zbývajících 6 míst.

Hlasování        PRO 12           PROTI 1         ZDRŽELI 2

 

Pan Jeřábek – chce, aby navrhovatelé představili své nominanty, protože všichni nejsou třeba všem známi.

 

Představení navržených:

RNDr. Brabenec – bývalý zastupitel, znalý v oboru matematika, fyzika, ve FV působil dvě volební období, jedno volební období byl předsedou FV.

 

Slávka Stárková - vystudovala VŠ ekonomickou, od roku 1992 je členkou komory auditorů, působí ve společnosti Deloitte & Touche, (audity, účetní a daňové poradenství),

 

Pavel Grygar - zkušenost s ekonomikou - programování, firemní sféra

 

David Řehoř - studium mez. obchodu a dipl. služeb, bankovnictví, korporátní bankovnictví, chce se podílet na chodu FV, zda je vše správně, jestli se věci nedají dělat levněji, chytřeji

 

Alena Pallagyová - pracuje dlouhodobě jako podnikový ekonom

 

Josef Dvořák je členem SDH a chtěl by se podílet na kontrole financování

 

Petr Slavík – jako opoziční zastupitel se zajímal o financování Prahy 11, z praktického hlediska má zmapované finanční toky

 

Josef Pícha - dlouhodobý člen FV, jeden z nejstarších zastupitelů, spolumajitel firmy USU, mnohokrát se podílel na přípravě  rozpočtu města, kontroloval rozpočet

 

František Keyř – bývalý radní, člen FV, dlouhodobě zkušený při tvorbě rozpočtu, zná chod města

 

Hlasování o navržených kandidátech na členy FV:

 

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana RNDr. Milana Brabence.

PRO 12           PROTI 1         ZDRŽELI SE 2

Usnesení č. 14 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

ZM volí členkou FV paní Ing. Slavomíru Stárkovou.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽELO SE 10

(návrh nebyl schválen)

 

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana Pavla Grygara.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽELO SE 11

(návrh nebyl schválen)

 

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana Davida Řehoře MBA.

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽELO SE 11

(návrh nebyl schválen)

 

Návrh usnesení:

ZM volí členkou FV paní Alenu Pallagyovou.

PRO 10           PROTI 0         ZDRŽELO SE 5

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana Petra Slavíka.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELO SE 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana Františka Keyře.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽELI SE 3

Usnesení č. 17 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana Ing. Josefa Píchu.

PRO 11           PROTI 1         ZDRŽELI SE 3

Usnesení č. 18 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

ZM volí členem FV pana Josefa Dvořáka.

PRO 11           PROTI 1         ZDRŽELI SE 3

Usnesení č. 19 bylo schváleno

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Pavel Jeřábek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Davida Řehoře – ten s návrhem souhlasí.

 

Protinávrhy:

Marie Šretrová - navrhuje zvolit předsedkyní KV paní Danu Dalešickou – ta odmítla. Odmítnutí je z důvodu, že náplň KV je mimo její obor.

 

Hlasování o návrhu pana Jeřábka:

Návrh usnesení:

ZM volí předsedou kontrolního výboru pana Davida Řehoře.

PRO 5             PROTI 0         ZDRŽELO SE 10

(návrh nebyl přijat)

 

Nový návrh pana Jeřábka -  navrhuje předsedou KV pana dr. Vilimovského.

Návrh usnesení:

ZM volí předsedou kontrolního výboru pana JUDr. Miroslava Vilimovského..

PRO 4             PROTI 1         ZDRŽELO SE 10

(návrh nebyl přijat)

 

Pan Jeřábek – vyjádření, „zda si uvědomujete, jaké kritice se vystavujete, nechcete, aby opozice kontrolovala finance, vytváří to nedůvěru“. Věří, že budou hrát čistou hru, ale žijeme v Čechách a nedůvěra je velká. „Vystavili jste se do špatné pozice“.

 

Předsedající – předseda KV zatím nebyl zvolen, může se tak stát příště.

Paní Dalešická - ne, že není kandidát, ale není pro vás vhodný kandidát, a je to až podezřelé.

Předsedající – „přemýšlíte Dano špatným směrem“.

Pan Řehoř - je to manipulativní odpověď.

Předsedající se přimlouvá za komunikaci mezi zastupiteli.

Zastupitelů je patnáct a všichni by se na tom měli domluvit a spolupracovat.

 

Pan Grygar - co je nepřijatelného na tom, že zastupitel navrhne předsedu KV?

Předsedající – nic, má na to právo.

To je ten zásadní problém, že nejste ochotni přistoupit na to, že se o těch věcech komunikuje

Pan Vilimovský - myslíte to kupčení s hlasy, co předvádíte do teď?

Předsedající - dohodu považuji za excelentní - pokud chcete, můžeme se domluvit i spolu.

Diskuse

Paní Slavíková - navrhla do FV člověka, který dostal od všech 15 lidí hlas.

Pan Řehoř - protože má kompetence, zrovna jako pan Brabenec.

Není třeba o tom dopředu komunikovat - ale rozlišit, zda nominovaný člověk má kompetence,

proč se mají scházet někde jinde, proč nemohou diskutovat tady?

Diskuse.

 

Jeřábek - říkáte, že jsme se měli domluvit, - bylo řečeno, že vítěz voleb se bude bavit se všemi stranami - můžete říct, kdy jste pozval a koho.

Diskuse - kdo s kým a kdy jednal.

 

Vzhledem k tomu, že nebyl zvolen předseda KV - navrhuje předsedající starosta volbu KV přeložit na příštím jednání ZM.

Hlasování o návrhu:

PRO 10           PROTI 2         ZDRŽELI SE 3

 

 

IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Důvodová zpráva vedoucí FO - rozpětí možných odměn pro neuvolněné členy ZM

 

(To, zda obec bude poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a za výkon jakých funkcí závisí zcela na jejím rozhodnutí. Obec tedy není povinna poskytovat tyto odměny vůbec. Pokud se však rozhodne odměny stanovit, nemůže je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č. 37/2003 Sb.)

 

Vedoucí finančního odboru předložila důvodovou zprávu k jednání zastupitelstva o měsíčních odměnách neuvolněným členům zastupitelstva včetně přehledu možného finančního rozpětí odměn pro jednotlivé funkce.
  

Předsedající informoval zastupitele, že v minulých volebních obdobích nebyly vypláceny odměny zastupitelům města a členům komisí a výborů. Na spodní hranici byly vypláceny odměny členům rady, předsedům komisí a výborů a neuvolněnému místostarostovi.

 

Předsedající navrhl měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) - návrh 8000,- Kč.

 

Pan Jeřábek – chtěl by vědět, co v této funkci bude zvolený vykonávat, jaké budou jeho úřední hodiny, prosí přiblížit jeho pracovní náplň.

Starosta - je to politická funkce – volená, může tam být hodinu nebo 40 hod týdně,

není to zaměstnanec.

Pan Vilimovský – takže bez práce dostane 8000,-.

Pan Jeřábek - nehledejte v tom nic špatného, ptá se proto, aby lidi věděli, kdy za místostarostou mohou chodit a aby k němu nechodili nad rámec.

Nechci říkat, že dělat nebude, ale mělo by být jasné od kdy má povinnosti někde jinde - skoro je to na ochranu toho člověka, který to bude dělat

Digrin - zákon to nestanovuje - je to politická funkce, -funkce místostarosty- a lidi mu mohou zavolat, kdy se jim zachce.

Paní Paterová - její časové možnosti - jeden den v týdnu a zbytek na e-mailu a na telefonu.

Nejde dopředu stanovit rozsah.

Paní Dalešická - mě se zdálo těch 8000,- je málo a že nebudete mít na to čas, a proto chtěli, aby byl místostarosta uvolněný, aby se mohl lidem a práci víc věnovat.

Starosta – při návrhu odměny vycházeli z částky 15000,-, která byla určena v minulém volebním období a kolik s tím trávil místostarosta času.

 

Po diskusi není žádný protinávrh.

Návrh usnesení:

ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví a schvaluje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 8000,- měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 25.11.2014.

Hlasování:   PRO 11             PROTI            0         ZDRŽEL SE 4         

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

 

Stanovení odměny členům rady města. V minulém období byla vyplácena částka 500,-Kč měsíčně. Navrhuje se ponechat ve stejné výši.

 

Paní Dalešická je pro zvýšení odměny, je to náročná práce, které je věnováno hodně času, částka 500,- jí připadá jako degradace této práce.

Navrhuje měsíční odměnu pro členy rady Kč 1500,-.

Hlasování o protinávrhu:

PRO 5            PROTI 0        ZDRŽELO SE 10

(Protinávrh nebyl schválen)

 

hlasováno o původním návrhu

Návrh usnesení:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví a schvaluje měsíční odměnu členům RM ve výši Kč. 500,-/měsíc.

Odměna bude poskytována ode dne 25.11.2014.
Hlasování        PRO 6             PROTI 1         ZDRŽELI SE 8
(návrh usnesení nebyl schválen)

 

Předsedající – je nutné podat jiné návrhy

Pan Řehoř – je pro maximální odměnu, aby reflektovala nasazení. tj. Kč 1910,- za měsíc.

Paní Jarolímková – protinávrh - použít selský rozum a stanovit odměnu na Kč 1000,- měsíčně.

Hlasování o protinávrhu:

ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví a schvaluje měsíční odměnu členům RM ve výši Kč. 1000,-/měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 25.11.2014.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELO SE 6

(protinávrh byl schválen)

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

 

Rozhodování o odměnách předsedům výborů

Paní Šretrová navrhuje, aby předsedům výborů byla schválena také odměna 1000,- Kč/měsíc, aby byla na stejné úrovni, jako odměna radním.
Návrh usnesení:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví a schvaluje měsíční odměnu předsedům KV, FV ve výši Kč 1000,-/měsíc. Odměna bude poskytována předsedovi FV od 25.11.2014 a předsedovi KV ode dne zvolení do funkce.
Hlasování        PRO 11                      PROTI 0         ZDRŽELI SE 4
Usnesení č. 22 bylo schváleno


Rozhodován í o odměnách členům zastupitelstva a členům výborů a komisí.

 

Návrh usnesení:
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č 37/2003 Sb. Ve znění pozdějších předpisů schvaluje nevyplácení měsíčních odměn členům zastupitelstva a členům výborů a komisí.

 

Protinávrh pana Jeřábka  - navrhuje odměnu 500,- měsíčně.
Hlasování        PRO 3             PROTI 6         ZDRŽELI SE 6

(protinávrh nebyl schválen)

 

Hlasování o původním návrhu usnesení:

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 4

Usnesení č. 23 bylo schváleno

 

Pan Jeřábek – má návrh na zamyšlení, aby některý zastupitel dostal nějaký dlouhodobý konkrétní úkol, který bude řešit. Nemusí se odpovídat hned. Například v Břežanech se tímto způsobem řešil problém satelitu. Úředníci nemusí některé věci stihnout a někdo ze zastupitelů může řídit celý projekt. U nás by to mohla být třeba ČOV, kanalizace atd. Hledejme řešení.

Přesedající - zkuste to domyslet, připravit, na radě se to projedná a pak se tím může zastupitelstvo znova zabývat a může to schválit.

 

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce určilo výši odměny neuvolněným zastupitelům v případě souběhu funkcí a navrhuje, že v případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněným členům zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za kterou náleží  nejvyšší odměna.


Návrh usnesení:

ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a NV č 37/2003 Sb. Ve znění pozdějších předpisů stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 4

Usnesení č. 24 bylo přijato

 

Bod č. V. ČOV – podpora ze SFŽP

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“. Realizace akce byla zahájena v říjnu. Termín ukončení dle harmonogramu je určen na říjen  2015. Kapacita ČOV po realizaci akce bude 9750 obyvatel.

Jde o finální krok - schválení smlouvy, město už dotaci obdrželo. Město bude moct ještě letošní rok zažádat o proplacení proinvestovaných vlastních peněz.

 

Diskuse o nákladech, DPH, vlastních zdrojích.

Návrh na odložení projednání tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva.

Předsedající - pokud to odložíme, tak nebudeme moci čerpat peníze z dotace už v letošním roce. Navrhuje krátkou pracovní přestávku a projednání nevyjasněných položek.

 

Před přestávkou dochází ještě k přesunu v programu a projednání bodu č. VI.

 

Bod č. VI - Pověření – svatební obřady

Pan starosta uvádí, že svateb je hodně a v poslední době mohl oddávat jen on a již na tuto sobotu jsou objednány další svatby a je nutné, aby byly určeny i další osoby, které dostanou pověření k oddávání. V návrhu je pověření pro paní Jarolímkovou a paní Šretrovou, které již oddávaly i v minulém období.

Paní Jarolímková - svateb je moc a je potřeba několik oddávajících  - hlaste se.

Paní Slavíková Klímová se hlásí.

 

Návrh usnesení:

ZM souhlasí a pověřuje paní Evu Jarolímkovou, paní Bc. Marii Šretrovou a paní Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství, provádění sňatečného obřadu dle § 658 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a podle ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno

 

Přestávka na vyjasnění bodu o schválení dotační smlouvy na ČOV - 20:35 hod

 

20:50 pokračuje jednání projednáváním smlouvy o dotaci.

Pan Vilimovský - z jakých zdrojů se náš podíl bude financovat – budou to naše zdroje nebo i nějaké jiné?

Starosta – budeme se tím zabývat při návrhu rozpočtu na příští rok. Bude to zase asi z vlastních zdrojů.

Pan Vilimovský - poznámka – dnes byli na jednání u paní Duchoňové, byl tam také architekt Vítek. Problém ČOV není jen v ní samotné, ale i v kanalizaci, kam se dostává dešťová voda.

S panem architektem jsme probírali možnosti, kdyby v rámci vodohospodářských možností se udělali v rámci nového ÚP nějaké terénní zásahy.

Z té debaty vzniklo takové poučení, že město by mělo uvažovat tím krajinářskovodohospodářským směrem, - rybníčky strouhy apod. Toto je řečeno laicky a jen pro úvahu pro zastupitelstvo.

Starosta – na úřední desce už visí informace o návrh pro jednání o ÚP. Co se týká odkanalizování, je to také již nějak v návrhu ÚP řešeno - snížení balastních vod, řešení kapacity kanalizace. Je to v návrhu zmíněno.

Po projednání smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na ČOV:

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy č. 13141931 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“.

ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0
Usnesení č.  26 bylo schváleno

 

Bod č. VII – Diskuse

 

Marcela Krečmerová - největší rozsah práce leží na starostovi a pokud paní Páterová chce být na úřadě jenom jeden den v týdnu, jak to bude pokračovat, pokud by starosta nemohl vykonávat práci, když třeba onemocní?

Starosta - pak se musí sejít ZM a řešit to mimořádně a rozhodovat v tomto smyslu - pověřit některého zastupitele - dohodnout se jak to budou řešit.

„Já ale nechci být nemocný“.

 

Pan Jeřábek – poukazuje na sjezd z R4 – dochází často k tomu, že tam sjíždí kamiony, které jedou do průmyslové zóny, ale vjíždí směrem do města a pak se tam točí. Chtělo by to nějak vyřešit, třeba dopravním značením.

Také navrhuje koupit dataprojektor, aby různá projednávání projektů byla pro lidi živější a názornější.

Starosta - už ho máme.

Pan Kotouč (strážník) – reakce na sjezd z dálnice - kamiony zajíždí směrem do města, protože je sem zavádí navigace. Průmyslová zóna má také adresu Pražská.

diskuse - kam nechat umístit ceduli na sjezd průmyslová zóny.

Bude se muset dohodnout se správou dálnic, aby to tam mohlo být přímo označeno.

Pan Vilimovský – možná by bylo jednodušší změnit název ulice za dálnicí před průmyslovou zónou.

Pan Jeřábek – informace – zúčastnili se projektu Děti a senioři a dostali se mezi 24 finalistů, považuje to za úspěch a příště na zastupitelstvu o tom řekne více.

 

Paní Janů - dotaz na desítku zastupitelů (ukázala, které má na mysli) - co udělají, až se začne rozšiřovat MBU a spalovna, jak se k tomu postaví -  ty matky?

Proč se zakládalo 9 volebních stran, když se zjistilo, že jenom strana pana Digrina to jediná umí?

K matkám - dětská hřiště budou na nic, když si necháme otrávit vzduch a vodu.

Paní Šretrová - volení stranu si může založit kdokoliv – je to buď kandidátka nějaké stabilní politické strany nebo se vytvoří různá sdružení. To je to demokratické. - Koho si lidé zvolili, ten tu je. Vedla se koaliční jednání - měli mnoho společných priorit a z některých svých museli něco slevit, aby se mohli dohodnout. Proto nás lidi zvolili, abychom pro město pracovali.

Paní Janů cítí, že je to jako za komunistů, když tam nikoho jiného nepustili.

Paní Slavíková – odpoví na to, proč Top 09 a nezávislí šli do koalice - trávili několik hodin nad programovými prioritami, byla to konstruktivní, otevřená diskuse, snažili se prosadit svoje priority.

Programové prohlášení bude zveřejněno, aby si lidé mohli kontrolovat přijaté zásady.

Je to záruka, že nebude rozhodovat jen jeden člověk, je to záruka toho, že diskuse probíhat bude. Spalovnu nepodporujeme a nepodpoříme, kdyby to tak bylo, tak vystoupíme z koalice.

Třídičku budeme kontrolovat, věřím tomu, že dáme dohromady odborníky, kteří se tím budou zabývat. Přečtěte si prohlášení a můžete nás kontrolovat.

My bychom se za 4 roky rádi dostali do povědomí a chtěli bychom, aby byly za námi výsledky a že jsme přínosem koalice.

Paní Páterová - za stranu Mníšek - město pro rodinu - potvrzuje slova paní Slavíkové, že jednání byla dlouhá a náročná, všichni na tom strávili mnoho času. Jsme noví, máme svoje představy a návrhy a proto tady jsem. Mám 4 děti a asi tušíte, že bych nedovolila něco, co se dýchat nedá.

Paní Janů - beru vás jako záruku.

 

Sl. Vilimovská – stále jí nedává smysl, proč nebyl zvolen kontrolní výbor, když většina zastupitelů říká, že chce být konstruktivní.

Starosta Digrin – KV nebyl zvolen, nebyl domluven, je to jako s programovým prohlášením, někomu vyhovuje, někomu méně. KV se jednou zvolí. Musí se najít 8 lidí, kteří se na tom shodnou. To je podstata města, najít většinu, která je schopná se domluvit.

 

Pan Vilimovský - tlumočí mail jedné občanky - v poslední době cítí chemický smrad – sám se k tomu taky přidává.  V momentě, kdy přišla dřívější tma, to začalo - je možná, že pod rouškou tmy někdo něco vypouští. Chce někdo ze zastupitelů s tím něco dělat?

 

Diskuse: TOP 09 už tady byla, to byl radní pan Vyskočil a teď už tam za tu stranu není.

 

Paní Janů – k paní doktorce Novákové – už potřetí nebo počtvrté kandidujete, rozumí tomu, protože natáhne hodně hlasů. Dotaz -  jestli teď už bude plnit to, co slíbila, a ne, že to zase předá dalšímu, zda to opravdu bude dělat (myšleno funkci zastupitele).

Dr. Nováková - bylo to jednou (odstoupení) a to z důvodu těhotenství.

 

Starosta - já vám řeknu - starostové a nezávislí - žádnou spalovnu tady nechceme a budeme proti ní bojovat.

 

Pan Vilimovský - ptal se na to ovzduší, jestli cítí smrad a jestli s tím budou něco dělat

Starosta – smrad je tady už asi 15 let asi ze dvou zdrojů, se střídavými úspěchy se tím zabývali.

Jeden zdroj je v průmyslové zóně - kovohutě a další je lokální - lidi něco pálí.

Pan Řehoř – tento problém by měli nechat napříště.

Strážník Kotouč – hlášení předávali mnohokrát na inspekci - není zpětná vazba.

 

Pan Izák - proslýchá se vážná věc, že do Kovohutí přibyli Poláci, kteří chtějí obnovit tavbu, to byl v minulých letech největší znečišťovatel. - To je daleko vážnější věc, než spalovny apod.

Dodatek - k paní Janů - na zastupitelstvu v době komunismu by nemohla ani otevřít pusu, říct že kupčí někdo s hlasy, je vážné obvinění.

 

Pan Řehoř – dotaz, zda má město nějaké bližší informace o plánovaných změnách v kovohutích.

Starosta – nemáme.

Kotouč - pouze jsme zaznamenali zvýšení počet aut s polskými SPZ.

Pan Izák - informace o tavbě jsou z ověřených zdrojů.

Starosta - zkusme se na toto téma sejít - rozdat si úkoly, rozešlu návrhy termínů pro schůzku.

Pan Jeřábek – k paní Slavíkové Klímové ohledně třídění odpadu, zda je pro dovoz tříděných odpadů do Mníšku z jiných regionů.

Paní Slavíková - to nejsme.

Pan Jeřábek - informace o kapacitě třídící linky a třídění odpadu.

Starosta – to už necháme na jindy a tímto ukončuji zasedání zastupitelstva.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:37

 

Ověřovatelé:   Bc. Marie Šretrová                           

                        Mgr. Šárka Slavíková Klímová        

 

Starosta:          Ing. Petr Digrin Ph.D.

 

 

Vyvěšeno: 4. 12. 2014

Datum sejmutí: 20. 12. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět