Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání RM č. 94 ze dne 19.11.2014

 Přítomni:        starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil         

radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal, příchod v 17:48 hodin

                   

                        tajemnice: Věra Landová

                        zapisovatel: Miloš Navrátil

 

Usnesení č. 1-094/2014

RM schvaluje program 94. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.11.2014.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

  STAROSTA

 

Body č. 2 – 12 přesunuty a projednávány až po příchodu pana Zápala v 17:48 hod

Usnesení č. 2-094/2014

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3-094/2014

RM bere na vědomí Usnesení Krajského soudu v Praze č. 50 A 30/2014-102 ze dne 10.11.2014 o zamítnutí návrhu na neplatnost volby kandidáta do obecního zastupitelstva města Mníšek pod Brdy ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 4-094/2014

RM ukládá vedoucí ŠJ připravit všechny podklady pro výběrové řízení na dodavatele škrabky a zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2015.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 5-094/2014

RM schvaluje podmínky pro vyhlášení dotačního programu Města Mníšek pod Brdy Grant 2015.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6-094/2014

RM nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory Domovu pod lípou, Lipník 110, 294 43 Čachovice, a to z důvodu financování jiných programů.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 7-094/2014

RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Sdružení linky bezpečí, a to z důvodu financování jiných programů.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 8-094/2014

RM schvaluje platový výměr ředitelce MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy, Bc. Marii Šretrové s platností od 1.11.2014 dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 9-094/2014

RM schvaluje platový výměr ředitelce MŠ Nová, Mníšek pod Brdy, Mgr. Petře Poučkové s platností od 1.11.2014 dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 10-094/2014

RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové s platností od 1.11.2014 dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 11-094/2014

RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, Mgr. Marcele Krákorové s platností od 1.11.2014 dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 12-094/2014

RM schvaluje platový výměr ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420, paní Dagmar Charvátové s platností od 1.11.2014 dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 13-094/2014

RM schvaluje platový výměr řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, panu Janu Danielovi s platností od 1.11.2014 dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 14-094/2

RM souhlasí s úpravou Volebního řádu školské rady dle návrhu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

  OKS

 

Usnesení č. 15-094/2014

RM souhlasí se společnou nominací s Magdaléna o.p.s., pana Ing. Bc. Václava Grepla v anketě Dobrovolník roku Středočeského kraje 2014.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 16-094/2014

RM souhlasí s pořízením souboru zařízení IBM od společnosti SPIKA s.r.o., variantní návrh A.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 17-094/2014

RM souhlasí s případným nákupem nové pračky pro ZŠ Komenského 886 a to z jejího investičního fondu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

  OSMI

 

Body č. 13 – 18 byly projednávány na začátku zasedání, kdy nebyl přítomen pan Zápal

 

Usnesení č. 18-094/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 k SOD ze dne 11.3.2014, odvodnění tří ulic, Pod Lesem, Prostřední a K Remízku a Oprava tří ulic v Mníšku pod Brdy.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 19-094/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní P. H. jako nájemcem o pronájmu části pozemku  p.č. 1262 o výměře 397 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 5459/13 t.j. zahrádky pod pořadovým číslem 3  v zahrádkářské osadě „OBORA“ se  pronajímá  za nájemné ve výši 4-Kč/m2/rok  na dobu určitou do roku 2015.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 20-094/2014

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č 1959/26 – zastavěná plocha o výměře 20 m2 předem vybranému zájemci panu J. M. za celkovou dohodnutou kupní cenu 20.000,- Kč.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

 

Usnesení č. 21-094/2014

RM nesouhlasí se záborem veřejného prostranství za účelem prodeje vánočních stromků v období od 8.12-24.12. 2014 o výměře 90 m2 na pozemku parc.č. 347/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy v prostoru mezi pekárnou Jarolímek a zámkem.

RM nabízí alternativní plochy č.p. 2714/3 mezi základní školou a EDENem. Zábor veřejného prostranství bude zpoplatněn dle vyhlášky „O místních poplatcích“ č. 2/2003.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 22-094/2014

RM  nesouhlasí s pokácením ovocných  stromů  na pozemku města č.1808/5, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 23-094/2014

RM souhlasí s pokácením výše uvedeného stromu na pozemku města č.215/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování: Pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Jednání již přítomen pan Zápal.

 

Usnesení č. 24-094/2014

RM souhlasí  se stavbou kanalizační přípojky  v areálu ČS – PHM BENZINA, na pozemku p.č. 1304/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 25-094/2014

RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku p.č.21, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad. Uzavření plánovací smlouvy bude řešeno ve vaší, další žádosti do RM  o souhlas ke stavbě RD.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 26-094/2014

RM souhlasí  se stavbou plyn. přípojky objektu na pozemku p.č. 110/1 k.ú. Stříbrná Lhota, za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě pro pozemek města p.ř. 148/1, k.ú. Stříbrná Lhota.

Rada města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 27-094/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě  stavby  IP – 12-6007781/VB/01 Stříbrná Lhota, kNN pro p.č. 413/32 - zemní kabelové vedení  NN v délce 6m. pro p.č. 413/32.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 28-094/2014

RM souhlasí  s připojením pozemku p.č. 1103/4 a  domu č.p. 1058, k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad,  za podmínky  zkolaudování hl. řadu a  uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek  pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 29-094/2014

RM souhlasí s napojením na veřejnou komunikaci z parcely p.č.1081/1 na p.č.2912, k.ú. Mníšek pod Brdy

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 30-094/2014

RM souhlasí s napojením na veřejnou komunikaci z parcely č. 51/1 na parc. č. 51/4 a 6/7 v kat. území Rymaně.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 31-094/2014

RM souhlasí s koncepčním záměrem přestavby rodinného domu na pozemku p.č. 241 k.ú. Mníšek pod Brdy, je však třeba dořešit parkovací místa pro nebytové prostory a uzavření plánovací smlouvy na navýšení kapacity ČOV a vodovodu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 32-094/2014

RM nesouhlasí  se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1937/18 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 33-094/2014

RM souhlasí  se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1726/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, za podmínky podepsání Plánovací smlouvy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 34-094/2014

RM souhlasí  se stavbou kanalizační přípojky  k rekreačnímu domu na pozemku p.č. 1189 k.ú. Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě pro pozemky č. 2910/4, 2910/2, 1246/6 a 1246/7.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 35-094/2014

Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku z výběrového řízení na zajištění služby koordinátora BOZP na staveništi v rámci akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV a souhlasí s výběrem nabídky společnosti Realstav MB, spol. s r.o., v souladu s doporučením komise.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 36-094/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením uzavření smlouvy o zřízení a právu věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016325/VB/01 „Mníšek pod Brdy, Řevnická  kNN, garáže 4“ – ohledně stavby Mníšek pod Brdy – uložení kabelového vedení NN0,4 kV a pilíř s rozvodnou skříní včetně přívodních kabelů NN 4,4 kV na pozemcích č. parc. 1777/19, 1936, 1959/1 a 2914/2 v kat. úz. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 37-094/2014

RM souhlasí s povolení vjezdu na pozemek Města Mníšek pod Brdy  parc. č. 1766/18 v kat. území Mníšek pod Brdy za účelem provedení úprav zahrady u řadového domu na pozemku č. parc. 1766/80 za podmínky, že  žadatel po skončení prací uvede pozemek č. parc. 1766/18 do původního stavu.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 38-094/2014

RM souhlasí se zrušením usnesení č. 27-093/2014.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

Usnesení č. 39-094/2014

RM pověřuje OSMI vypsáním nového záměru pronajmout byt   č. 4 v čp. 519.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 

 

  Odd. ŽP, různé

 

Usnesení č. 40-094/2014

Rada města souhlasí s navrženými pozemky pro náhradní výsadbu:

Lokalita 1) p.č. 2363/2, k.ú. MpB – vrby, olše

              2) p.č. 2719/3, k.ú. MpB – svída, meruzalka

              3) p.č. 2716/8, k.ú. MpB  - svída, meruzalka

              4) pozemky býv. Skládky: 2216/13, 2716/12, 2716/10, 2716/11, 2716/3, 2716/2, 
                  2753 - olše, šípky, vrby

              5) p.č. 2146/1 a 2149/1, k.ú. MpB – vrby

              6) p.č. 35/3, k.ú.Stř. Lhota – výsadba na hřiště – javory, olše, svída……

              7) p.č. 389/25, k.ú. Rymaně – jako náhradní pozemek – javor, střemcha, šípky

             8) p.č. 2714/8, k.ú. MpB.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 41-094/2014

Rada města souhlasí s omezením provozních a úředních hodin a uzavření Městského úřadu Mníšek pod Brdy pro veřejnost v době od 29. 12. 2014 – do 2. 1. 2015.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 42-094/2014

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na odvedení vody od budovy Rudé armády č.p. 555 a úprava chodníku před vstupem.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 43-094/2014

RM souhlasí s tím, aby MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy přijala finanční dar USD 2000,- a uzavřela Darovací smlouvu mezi Mateřskou školou Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ a společností IBM Česká republika, spol. s r.o.

Hlasování: Pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

   místostarosta                                                                    starosta

Vyvěšeno: 3. 12. 2014

Datum sejmutí: 19. 12. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět