Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 99 ze dne 21. 3.2018 - anonymizováno

Usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     Bc. Marie Šretrová

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

        tajemnice:                             Věra Landová

 

 Omluven:    radní:                                     David Řehoř, MBA

                         

 

Usnesení č. 1-99/2018

RM schvaluje program pro jednání rady města č. 99 dne 21. 3. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 2-99/2018

RM schvaluje účetní závěrku Školní jídelny Mníšek pod Brdy za rok 2017.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek Školní jídelny Mníšek pod Brdy za rok 2017 ve výši Kč. 102.051,82.

RM souhlasí s rozdělením HV následovně:

rezervní fond 51 051,82 Kč

fondu odměn 51 000,-Kč.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2a-99/2018

RM bere na vědomí závěry inventarizační zprávy Školní jídelny Mníšek pod Brdy k 31.12.2017.

RM souhlasí s návrhem řešení vzniklých inventarizačních rozdílů, které budou následně vypořádány v účetnictví Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420 v roce 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-99/2018

RM souhlasí s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku Kč 10 tis. (z rezervy příspěvků města) k 90. výročí existence Okrašlovacího spolku Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-99/2018

RM bere na vědomí Zápis z jednání ze dne 24.1.2018 o využití finančních prostředků, které byly v letošním roce vyčleněny z rozpočtu města pro ZUŠ.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-99/2018

RM doporučuje školám účast v projektu MAP II v regionu ORP/MČ: Černošice.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-99/2018

RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Základní škole Komenského 420 ve výši Kč 10 tis. na akci „Dny pro záchranu života v ZŠ Mníšek pod Brdy“ a to ze sociálního fondu pro děti ze znevýhodněného prostředí.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-99/2018

RM bere na vědomí informaci o potížích s převodem smlouvy O2 Czech Republic a.s ze Školní jídelny na Základní školu Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a souhlasí
s řešením dle návrhu v žádosti č.j. 2542/18 ze dne 16.3.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Odešla místostarostka Páterová  v 18:15 – přítomni 3 členové rady

 

  OKS

 

Usnesení č. 8-99/2018

RM bere na vědomí Zprávu o stavu rybníků v Mníšku pod Brdy a postupuje ji do OSMI s doporučením, aby finanční prostředky alokované v rozpočtu města roku 2018 na opravu rybníků byly prioritně použity na jmenované závady.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-99/2018

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce uzavřené mezi Městem Mníšek pod brdy a ing. Jaroslavem Trávníčkem, auditorem KA ČR.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-99/2018

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o provedení auditu účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jaroslavem Trávníčkem, auditorem KA ČR.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Vrátila se místostarostka Páterová 18:30 – přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 11-99/2018

RM bere na vědomí Zápis č. 22 ze zasedání komise pro sociální záležitosti
a  rodinnou politiku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-99/2018

RM schvaluje účast města na akci Hodina Země 2018, kdy dne 24.3.2018 v době od 20:30 do 21:30 bude vypnuto osvětlení na Skalce.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-99/2018

RM bere na vědomí hospodářský výsledem Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886 za rok 2018 – zisk ve výši Kč 107.786,74 (včetně sponzorského daru).

RM souhlasí s využitím sponzorského daru ve výši 94.974,- Kč v roce 2018
a souhlasí s rozdělením zbývající části zisku Kč  12.512,74 následovně:

Rezervní fond Kč 6.512,74 a Fond odměn Kč 6.000,-.

PRO:4            PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-99/2018

RM bere na vědomí hospodářský výsledek Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420 k 31.12.2017 ve výši Kč. 877.838,07.

RM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku následovně:

Rezervní fond Kč 500.000,- a fond odměn Kč. 377.838,07.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-99/2018

RM schvaluje Návštěvní řád barokního areálu Skalka s platností od 8.dubna 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-99/2018

RM souhlasí s pořádáním veřejné sbírky na obnovení vnitřní části kapliček v barokním areálu Skalka a pověřuje vedoucího OKS přípravou podkladů pro její oznámení Krajskému úřadu Středočeského kraje.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-99/2018

RM souhlasí s instalací informačních panelů v BAS v rámci projektu TV Prima
a pověřuje vedoucího OKS jeho přípravou.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-99/2018

RM bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise pro prevenci kriminality ze dne 26.2.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-99/2018

RM souhlasí s instalací pamětní desky hraběnce Čejkové od kronikářky dr. Věry Havlišové na klášteru v BAS - po vydání závazného stanoviska MÚ Černošice.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 20-99/2018

RM souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na osazení světelné signalizace na křižovatku ulice Novoveské a Pražské a pověřuje OSMI přípravou výběrového řízení na zhotovitele PD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-99/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro vodojem Štítek na pozemku č. parc. 2883, k.ú. Mníšek pod Brdy. Tato smlouva nahrazuje smlouvu uzavřenou na základě usnesení č. 13-94/2018 ze dne 24.1.2018.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-99/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem K. P. jako nájemcem o pronájmu části pozemku parc. č. 1292/1 o výměře 721 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 12725/2017 pod pořadovým číslem 11 v zahrádkářské osadě „Pod hřištěm“ na dobu určitou do 21.12.2020.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-99/2018

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1282/1 o výměře 822 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 1890/18 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 4 předem vybranému zájemci paní H. Z.

Zahrádka se pronajímá na dobu určitou do konce roku 2019.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-99/2018

RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech
16. – 22.7.2018 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků se stejnými podmínkami jako v roce 2017.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Františkem Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5, za účelem zajištění pouťových atrakcí ve dnech 16.7. – 22.7.2018 a pověřuje starostu jejím podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-99/2018

RM nedoporučuje prostor části pozemku parc. č. 2714/62 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 14x4 m před obchodními prostory v proluce mezi budovami A a B v ul. Ke škole č.p. 1388, Mníšek pod Brdy.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-99/2018

RM nesouhlasí s dělením pozemku za A. parc.č.179/12 dle geom. plánu č. 498-26/2018 ze dne 23.2.2018, za C. parc.č. 188/1 dle geom. plánu č. 498-26 ze dne 23.2.2018, za D parc.č.181/1, 181/2, 179/7 a 179/8 dle geom. plánu č. 498/-26/2018 ze dne 23.2.2018 v k.ú. Stříbrná Lhota, který tvoří příohu č. 1 k žádosti č. 1896/2018.

S dělením pozemku za B. parc. č. 190 v k.ú. Stříbrná Lhota nelze souhlasit, neboť nebyla doložena plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-99/2018

RM souhlasí s převodem nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v ul. Skalecká, č.p. 519, Mníšek pod Brdy. Novým nájemcem bude paní K. F.. RM pověřuje starostu uzavřením nové nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní K. F., bytem Mníšek pod Brdy s platností od 1.4.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-99/2018

RM bere na vědomí přestavbu dvou stykových křižovatek na jednopruhové okružní křižovatky na silnici III/1024 v prostoru mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D4.

RM souhlasí s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-99/2018

RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na bydlení – pokoj s příslušenstvím v č.p. 291, Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem T. L..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-99/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. iV-12-6022050/VB/02 „Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 484“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-99/2018

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením přístavby skladovací haly na pozemku č. parc. 1965/178, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-99/2018

RM souhlasí se stavbou č. IP-12-6013674 „Rymaně, kNN pro p.č. 93“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že při stavbě dojde ke střetu s vedením veřejného osvětlení a kanalizačním řadem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jejichž provozovatelem jsou Eltodo-Citelum, s.r.o. a 1. SčV, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-99/2018

RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku č. parc. 263/3, k.ú. Rymaně.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-99/2018

RM souhlasí se stavbou rodinného domu a skladu nářadí včetně vodovodní přípojky pro budoucí RD a s připojením pozemku č. parc. 622/8, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o úhradě části nákladů na úpravu a posílení technické infrastruktury ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-99/2018

Rada města vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek pod Brdy“ cenovou nabídku společnosti Ondřej - Meissner, spol. s r.o. na realizaci akce.

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Ondřej – Meissner, spol. s r.o..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-99/2018

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce požární nádrže Rymaně“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení v následujícím složení:

Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Petr Digrin, Jiřina Romová, Vlastimil Kožíšek.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-99/2018

Rada města jmenuje komisi pro hodnocení návrhů – Nová radnice, Mníšek pod Brdy ve složení:

Ing. Petr Digrin, Ph.D., Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., Ing. Milan Oleriny, Daniela Páterová, Bohumila Minaříková, Ing. arch. Michal Kunc, Ing. Petr Kasl.

Náhradník: Eva Mesteková.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-99/2018

Rada města vybírá společnost Akustické centrum jako dodavatele kontrolního měření hlukové zátěže dálnice D4 v lokalitě Eden.

Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-99/2018

Rada města souhlasí s předloženým návrhem parkoviště u Zdravotního střediska, Skalecká 519 a doplnění chodníků na ulici Lhotecká a V Lipkách.

Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-99/2018

Rada města bere na vědomí informace o stavebně technickém průzkumu mostu přes Bojovský potok v Mníšku pod Brdy.

RM souhlasí, aby OSMI připravilo cenový odhad nákladů opravy pro zařazení do rozpočtu příštího roku a podklady pro výběr zhotovitele.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-99/2018

Rada města bere na vědomí informace o odstoupení společnosti PKS stavby, a.s. od Smlouvy o dílo č. 2982/2016 ze dne 2.1.2017.

Rada města pověřuje OSMI přípravou nového výběrového řízení na dodavatele stavby “Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-99/2018

Rada města vybírá společnost V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář jako dodavatele na poskytování právních služeb v oblasti organizace zadávacího řízení (zajištění administrace) veřejné zakázky na dodavatele stavby školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy a dodavatele projekčních prací na objekt nové radnice v Mníšku pod Brdy.

Rada města pověřuje starostu podpisem objednávek.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-99/2018

Rada města schvaluje převedení částky Kč 5.634,- za inzerci dle rozpisu do podrozvahové evidence.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 44-99/2018

RM bere na vědomí Zprávu o rekonstrukci rybníka V Dolíkách k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku MUDr. Martinu Švestkovi na rekonstrukci rybníka V Dolíkách ve výši Kč 10 tis.

PRO: 4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-99/2018

RM schválila pravidla a harmonogram pro vypsání participativního rozpočtu roku 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

 

Daniela Páterová                                                               Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              místostarostka                                                                          starosta

 

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět