Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 98 ze dne 21. 2.2018 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

        radní:                                     David Řehoř, MBA (později)

 

       zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

       tajemnice:                             Věra Landová

 

 Omluvena:  radní:                                    Bc. Marie Šretrová

                         

 

Usnesení č. 1-98/2018

RM schvaluje program pro jednání rady města č. 98 dne 21. 2. 2018.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-98/2018

RM nesouhlasí s úhradou zálohové faktury za provedení odstranění stavby ve věci spisové značky EX 06745/17.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-98/2018

RM souhlasí s vypracováním cenové nabídky Exekutorským úřadem Plzeň-město na odstranění stavby „stavební úpravy RCH č.e. 0400“, které bylo nařízeno  rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu ze dne 30.4.2015 pod č.j.: MMpB-SÚ/4503/15-275/2006-Hři.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

18:40 přišel Řehoř

 

Usnesení č. 4-98/2018

RM projednala OZV č. 1/2018, kterou se mění vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, souhlasí s ní a postupuje ji zastupitelstvu města s doporučením ke schválení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-98/2018

RM projednala program zasedání ZM a stanovila termín jednání na 5. 3. 2018 od 18 hodin v MKS.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-98/2018

RM souhlasí s RO č. 1/2018 a postupuje do ZM ke schválení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 7-98/2018

RM ruší VŘ na zakázku „MŠ v Rymani, projektová dokumentace“.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 8-98/2018

RM bere na vědomí zápis kontrolního výboru z kontroly Domova pro seniory Pod Skalkou, provedené dne 13. 10. 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-98/2018

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s J. S. o údržbě, dozoru
a výpomoci v barokním areálu Skalka.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-98/2018

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro J. A.G., místo narození Kazachstán, trvale bytem Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-98/2018

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově městské knihovny v Mníšku pod Brdy od 6. 3. do 10. 3. 2018 u příležitosti celostátní akce „Měsíc pro Tibet“.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-98/2018

RM souhlasí s pořádáním příměstského tábora, pořádaného Městskou knihovnou Mníšek pod Brdy v termínu 20. 8. – 24. 8. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-98/2018

RM souhlasí s osvobozením žáků prvních tříd ZŠ Komenského 420 od evidenčního poplatku Městské knihovny Mníšek pod Brdy v rámci akce „Pasování prvňáčků na čtenáře.“

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-98/2018

RM souhlasí s tím, aby Domov pro seniory pod Skalkou uzavřel se Středočeským krajem Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, ev. č. smlouvy poskytovatele S-0268/SOC/2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-98/2018

RM souhlasí s aktualizací zřizovacích listin jednotek SDH Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně a postupuje věc k projednání a schválení zastupitelstvem města.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 16-98/2018

RM souhlasí s navýšením obsluhy sběrného dvora Mníšek pod Brdy o jedno pracovní místo (na celkem 4 pracovní místa) od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-98/2018

RM souhlasí s předloženou PD na akci: Mníšek pod Brdy, oprava svislé izolace domů č.p. 588, 589, 590 na pozemcích města, č.parc. 825/7, 825/1, 825/6, 824 a 823 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OSMI vyřízením územního souhlasu
a vypsáním soutěže na zhotovitele.

Realizace záměru proběhne v souběhu s výstavbou školního pavilonu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-98/2018

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 1405 a 1406, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č.parc. 1393, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního, řádného stavu.

PRO:  4            PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-98/2018

RM souhlasí s instalací vchodových stříšek nad vchody do bytových domů čp. 823
a 824 v ulici Nová na  pozemcích č. parc. 709/1, 709/4, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-98/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní I. J. o provozování tabáku na Náměstí F.X. Svobody na dobu určitou
do konce roku 2018 za nájemné 60.000,- Kč ročně.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-98/2018

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 2628, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že kácení dřevin, které budou v kolizi se stavbou
je povinen řešit, dle zákona 114/1992 Sb., v rámci „Povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les“ vydaným MěÚ MpB, odboru ŽP.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 22-98/2018

RM doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Bc. D. D.,
Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ pro volební období
2018-2022.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-98/2018

RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-98/2018
RM bere na vědomí informace o připravované novelizaci Zásad
pro uzavírání plánovacích smluv v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí na
nově umisťované stavby v katastrech města Mníšek pod Brdy a s tím spojené
vzorové smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-98/2018

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 17. 1. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-98/2018

RM pověřuje Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D., aby se zabývala problematikou zjišťovacího řízení na regranulaci plastů a integrovaného povolení MBÚ v ÚVR

a v této věci podala vyjádření v rámci zjišťovacího řízení EIA.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 27-98/2018

RM pověřuje Ing. Jiřinu Romovou, aby jednala s AOPK o možnosti zařazení pozemků v oblasti biokoridoru v okolí ÚVRu do ošetřovaných ploch.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-98/2018

RM schvaluje sazby stravného pro účely pracovní cesty s platností od 1. 3. 2018
a to takto:

a) Kč   90,-     pracovní cesta trvá 5-12 hodin

b) Kč 120,-    pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

c) Kč 190,-     pracovní cesta trvá déle než 18 hodin

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-98/2018

RM souhlasí s doplacením odměn členům OVK, kteří pracovali v obou kolech proběhlé voly prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovateli nebo předsedy OVK, Kč 500,-/člena.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Daniela Páterová                                                               Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              místostarostka                                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 28. 2. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět