Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 97 ze dne 7. 2.2018

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

        radní:                                     Bc. Marie Šretrová

        radní:                                     David Řehoř, MBA  (později)

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

        tajemnice:                             Věra Landová

             

                         

 

Usnesení č. 1-97/2018

RM schvaluje program pro jednání rady města č. 97 dne 7. 2. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Řehoř - 17:16 - přítomno 5

 

Usnesení č. 2-97/2018

RM rozhodla ve věci žádostí obcí Nová Ves pod Pleší a Nový Knín o rozšíření spolupráce v oblasti služeb městské policie tak, že dojde k bližšímu jednání se starosty těchto obcí.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-97/2018

RM souhlasí s navýšením Městské policie Mníšek pod Brdy o jednoho strážníka.

Náklady na jedno pracovní místo budou vyčísleny a zahrnuty do rozpočtového opatření.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  MÍSTOSTAROSTKA

 

Usnesení č. 4-97/2018

RM souhlasí se zařazením žádostí Pavla Bambouska, OK Dobříš, Chovatelů Rymaně a Zálesáka o finanční příspěvek města pro rok 2018, přestože byly podány mírně po termínu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-97/2018

RM souhlasí s návrhem na rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018 a postupuje ho ZM k odsouhlasení s tím, že příspěvky na investiční činnost spolků budou ošetřeny rozpočtovým opatřením.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Odešel radní Řehoř v 19:31

 

Usnesení č. 6-97/2018

RM schvaluje znění a uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-97/2018

RM bere na vědomí vyjádření KHS k žádosti o provedení kvalifikovaného kontrolního měření hlukové zátěže u D4.

RM schvaluje vyčlenění prostředků z rozpočtu OSMI na změření hluku na dvou místech v lokalitě západně od dálnice D4 doporučených KHS a souhlasí s objednáním měření na základě poptávkového řízení.

RM ukládá starostovi jednat o zajištění třetího měření se společností OS Real.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-97/2018

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě číslo SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006 a dodatek č. 8 o technické podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo STP/06/04 ze dne 21.12.2006.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-97/2018

RM bere na vědomí informace o akci Hasičská fontána 2018, souhlasí s možnou účastí místních dobrovolných hasičů a ukládá vedoucímu OKS seznámit s touto možností velitele JSDH v Mníšku pod Brdy, Rymani a Stříbrné Lhotě.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-97/2018

RM bere na vědomí Výroční zprávu Spolku Brdský šikula za rok 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-97/2018

RM bere na vědomí Stanovisko KV k usnesení ZM č. 22/21/2017 o kontrole obecně závazných vyhlášek a doporučuje KV jeho plnění.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 12-97/2018

RM souhlasí s případnou realizací rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek pod Brdy v průběhu školního roku.

V případě havárie RM souhlasí s nastoupením firmy okamžitě.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-97/2018

RM souhlasí s nabídnutým darem  - pozemků o celkové výměře 1379  m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy  

RM souhlasí s nabídkou pozemků a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-97/2018

RM souhlasí s předloženou PD pro územní řízení na stavbu vodovodního řadu na pozemku č. parc. 647/7, 647/6, 2714/57, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-97/2018

RM bere na vědomí žádost pana S. Jiroty včetně zprávy OSMI o stavu celé akce (prodloužení vodovodního řadu), pověřuje OSMI zpracováním odpovědi pro pana S. Jirotu a postupuje věc do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-97/2018

RM souhlasí se stavbou pro individuální rekreaci na pozemku č. parc. 574/1, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-97/2018

RM souhlasí se stavbou č. IV-12-6022050 „Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 484“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že při stavbě dojde se střetem s vedením veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jehož provozovatelem je Eltodo-Citelum, s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-97/2018

RM souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebnímu úpravami rekreačního objektu na pozemku č. parc. 2538 a 2539, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že kácení dřevin, které budou v kolizi se stavbou je povinen řešit dle Z. 114/1992 Sb. v rámci „Povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les“ vydaným MÚ MpB, odborem ŽP.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-97/2018

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 414/19, k.ú. Stříbrná Lhota a s připojením pozemku č. parc. 414/19, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-97/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro pozemek č. parc. 270, k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné na pozemcích č. parc. 2890/16 a 2896/2, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní P. Marko.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-97/2018

RM souhlasí s předloženou změnou trasy stavby „Mníšek pod Brdy – Madlenky posílení v.v. NN (IE-12-6006763¨“ – uložení kabelového venkovního vedení NN do země s ponecháním části venkovního vedení NN – sloupu č. 433 a v.v. NN j pozemku č. parc. 534.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-97/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Stavby relévého domku – „Výstavba PZS Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš v km 15,793 a 15,980“ umístěného na pozemku č. parc. 406, k.ú. Rymaně.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a SŽDC, s.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-97/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Stavby závor – „Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš v km 14,711 a 14,987 na pozemku č. parc. 2920/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a SŽDC, s.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-97/2018

RM souhlasí s předloženou stavbou „Mníšek pod Brdy – přeložka Za Rybníky, IZ-12-6000527“.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 25-97/2018

RM souhlasí se zavedením služby akceptace platebních karet dle nabídky České spořitelny a.s., a to bez stanovení spodní hranice pro platbu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Daniela Páterová                                                               Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              místostarostka                                                                          starosta

Vyvěšeno: 14. 2. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět