Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 94 ze dne 24.1.2018 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     David Řehoř, MBA

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluvena:  radní:                                    Bc. Marie Šretrová

                          

 

Usnesení č. 1-94/2018

RM schvaluje upravený program pro jednání rady města č. 94 dne 24. 1. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 OKS

 

Usnesení č. 2-94/2018

RM souhlasí s připojením se k akci Vlajka pro Tibet 2018 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-94/2018

RM souhlasí a pověřuje JUDr. Emila Flegela č. e. ČAK 16039 k zastupování ve všech právních věcech, aby vykonával veškeré úkony s tím související a to ve věci řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – stavební uzávěry vedeném před Krajským soudem v Praze pod č.j. 50 A 11/2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 4-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy účelové obslužné komunikace a chodníku  vybudované na pozemcích  č.parc. 991/4, 991/5, 991/6, 992/5, 996/13, 996/78, a 2905/1, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Land Investment, s.r.o..

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Land Investment, s.r.o..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-94/2018

RM doporučuje přijetí daru,  pozemků   č.parc. 996/104, 996/105, 996/110,  k.ú. vše v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Land Investment, s.r.o..

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-94/2018

RM doporučuje přijetí daru,  pozemků  č.parc. 996/1, 996/21, 996/25, 996/35, 996/62, 996/78, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví De Barons Management, s.r.o.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích č.parc. 996/13, 996/25, 996/21, 996/1, 996/35, 996/62, 996/12, 2812/1, 558/1, 558/2, 996/11, 996/78, 996/1, 996/110, 996/105, 996/104, 992/5, 991/5, 991/6,  vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o. a De Barons Investment, s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 1189, k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné na pozemcích p.č. 2910/4; 2910/2; 1246/6; 1246/7,  k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní R. B.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení: Přeložka STL přípojky, HUP a měření umístěné na č.parc. 148/1, k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení PREL A Mníšek pod Brdy, Kytínská ul. přípojka umístěné na č.parc. 2902/1, k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-94/2018

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 1041/7, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-94/2018

RM souhlasí se stavbou rodinného domu a oplocení na pozemku č.parc. 30/2, k.ú. Stříbrná Lhota a s připojením  pozemku  č.parc. 30/2, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro vodojem Štítek  na pozemku č.parc. 2883, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-94/2018

RM souhlasí se stavbou vrtaných studní na pozemcích č.parc. 626/13,k.ú. Mníšek pod Brdy  a 571/29, k.ú. Rymaně.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizační přípojky pro pozemek p.č. 1192 a 1193, k.ú. Mníšek pod Brdy umístěné na pozemcích p.č. 2910/4; 2910/2; 1246/6; 1246/7,  k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem T. T.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-6003322/1-název stavby “Mníšek pod Brdy – kNN školní pavilon, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s..
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní Z. V. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1710/1 o výměře 375 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 12310/17 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 26 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ na dobu určitou do konce roku 2018.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. H., Mníšek pod Brdy o pronájmu části pozemku parc.č. 119 o výměře 1370 m2.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-94/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy veřejné přístupové účelové komunikace na pozemcích č. parc. 996/13, 996/78, 996/31, 2812/1 a 577 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví De Barons Management, s.r.o..

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností De Barons Management, s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 Tajemnice

 

Usnesení č. 20-94/2018

RM projednala a schválila Rozpočtové opatření č. 4/2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                               Ing. Petr Digrin, Ph.D.

              místostarostka                                                                          starosta

 

 

Vyvěšeno: 2. 2. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět