Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 93 ze dne 10.1.2018 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:         starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                        místostarostka:                     Daniela Páterová

           radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

           radní:                                     David Řehoř, MBA

 

zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

tajemnice:                             Věra Landová

 

 Omluvena:  radní:                                    Bc. Marie Šretrová

                         

 

Usnesení č. 1-93/2018

RM schvaluje program pro jednání rady č. 93 dne 10. 1. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-93/2018

RM souhlasí s objednáním analýzy negativních jevů mezi dětmi a mládeží ve městě Mníšek pod Brdy s návrhem řešení.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky u Ponton, z.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-93/2018

RM – město souhlasí se zadáním provedení „Hlukové studie z dopravy a stacionárních zdrojů“ projektu ZŠ Komenského – Pavilon.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-93/2018

RM projednala a schválila úpravy v provozním řádu Komunitní centrum Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI:0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 5-93/2018

RM bere na vědomí Rozhodnutí č.j. 124088/2017/KUSK  ze dne 14.12.2017 o změně zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení týkající se sloučení Základní školy Mníšek pod Brdy, okres Praha západ, se sídlem Komenského 420, IČO 47005203 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy, se sídlem Komenského 420, IČO 47002964. Nástupnickou organizací se stává od 1.1.2018 Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha západ, Komenského 420.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-93/2018

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením smluv o zajištění odborné praxe žáků

Střední školy – Trivis Praha, s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem smluv.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy darovací mezi Městem Mníšek pod Brdy a dárcem Pro školu v Mníšku pod Brdy, o.s. ve věci daru Kč 50.000,- na herní prvek na hřišti na Novém sídlišti.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-93/2018

RM bere na vědomí zápisy z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 24 ze dne 21.11.2017 a č. 25 ze dne 18.12.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-93/2018

RM souhlasí s ustanovením strážníka Davida Plecháčka, sl. Číslo 1112 do funkce zbrojíře a to s účinností od 1.2.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-93/2018

RM schvaluje použití znaku města Mníšek pod Brdy na plátu společnosti Kompakt.

RM pověřuje vedoucího OKS dodáním podkladů zmíněné společnosti pro tvorbu plakátu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-93/2017

RM souhlasí s úpravou článku VIII., bodu 5. Zásad pro poskytování finančních příspěvků města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města takto.
Závěrečnou zprávu a vyúčtování předkládá příjemce finančního příspěvku do 31. prosince téhož roku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne
16. listopadu 2017 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností BDO Advisory, s.r.o..

RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

PRO:  4          PROTI:0        ZDRŽEL SE:0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 14-93/2018

Rada města souhlasí s aktualizací ceníků služeb Sběrného dvora tříděného odpadu města Mníšek pod Brdy s účinností od 1.1.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-93/2018

RM souhlasí  se stavbou oplocení na pozemku č.parc. 1601/30,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-93/2018

RM souhlasí s investičním záměrem výstavby kanalizačního řadu v pozemku č.parc. 336,  k.ú. Rymaně.

RM požaduje předložení projektové dokumentace pro stavební povolení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6021655/VB/01 „Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 549.“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-93/2018

RM souhlasí  s přestavbou RD na pozemku č.parc. 163,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-93/2018

RM souhlasí s návrhem podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - „Optické sítě – Mníšek pod Brdy“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a Smlouvou o spolupráci uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a investorem dne 26.10.2016.

RM upozorňuje stavebníka, že při stavbě dojde se střetem s vodovodním a kanalizačním řadem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jehož provozovatelem je 1. SčV, a.s. a s vedeném veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jehož provozovatelem je ELTODO Citelum, s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-93/2018

RM souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 484, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemků č.parc.  2903 a 2906, k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy dotčených stavbou přípojek do původního stavu a dále za podmínky uzavření Plánovací smlouvy, která bude uzavřena dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy a předložena stavebnímu úřadu k žádosti o povolení předmětné stavby.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-93/2018

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ve stupni studie stavby rodinného domu včetně vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku  č.parc. 569/12, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM požaduje předložení projektové dokumentace v dalším stupni pro územní a stavební řízení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-93/2018

RM souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením rekreační chaty na pozemku č.parc. 1420/1 a 1420/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-93/2018

RM  souhlasí se stavbou prodloužení kanalizačního řadu v pozemku č.parc. 1716/1, k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Plánovací smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-93/2018

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek pod Brdy“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení v následujícím složení: Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Daniela Páterová, Michaela Pažoutová, Martin Škarda.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-93/2018

RM revokuje usnesení č. 14-85/2017 ze dne 6.9.2017 tak, že:
RM    souhlasí se stavbou rodinného domu včetně oplocení a vodovodní
a kanalizační přípojky a s připojením  pozemku  č.parc. 2714/77 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní H, K, zaměstnanou v Domově pro seniory,  po dobu výkonu pracovního poměru na byt č. 12 o výměře 29,2 m2 v č.p. 519 ul. Skalecká od 1.2. 2018

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy Mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní ing. K. C. jako nájemcem o pronájmu části pozemku parc. č. 1262 o výměře 397 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j.12177  pod pořadovým číslem 3 v zahrádkářské osadě „OBORA“  na dobu určitou do  31.12. 2018.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-93/2018

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem J. D., Mníšek pod Brdy o pronájmu části pozemku parc.č. 90 o výměře 80 m2.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 29-93/2018

RM revokuje usnesení č. 25-91/2017 tak, že souhlasí se záměrem o pronájmu části pozemku p.č. 1708/5 o výměře 374 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 12725/17 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 25, předem vybranému zájemci panu K. P.. Zahrádka v zahrádkářské osadě U Rybníčku se pronajímá na dobu určitou do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-93/2018

RM schvaluje Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-93/2018

RM bere na vědomí Zápis jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 8.11.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-93/2018

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci mezi Domovem pro seniory pod Skalkou a firmou JÍŠA rent – car s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-93/2018

RM souhlasí se změnou odvedení dešťových vod přes jímku pro dešťovou vodu u

akce: Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-93/2018

RM souhlasí s objednáním roznášky dotazníku - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ prostřednictvím České pošty, s.p.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Ing. Hana Kotoučová Ph.D.                                                  Daniela Páterová

                             radní                                                                        místostarostka

 

Vyvěšeno: 19. 1. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět