Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 91ze dne 13.12. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

Příloha usnesení č. 34-91/2017

Příloha usnesení č. 36-91/2017

 

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     David Řehoř, MBA

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

        tajemnice:                             Věra Landová

 

 Omluvena:  radní:                                    Bc. Marie Šretrová

                         

 

Usnesení č. 1-91/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 91 dne 13. 12. 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-91/2017

RM se dohodla za účasti paní Magdaleny Davis a Šárky Slavíkové Klímové
na uzavření dodatku se společností BDO Advisory s.r.o. ke Smlouvě o zpracování strategického plánu města Mníšek pod Brdy, o úpravě dotazníku a harmonogramu plnění.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0


Usnesení č. 3-91/2017

RM souhlasí s objednáním služeb v rámci participativního rozpočtu od společnost Demokracie 21.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-91/2017

RM souhlasí s vypsání výběrového řízení na soutěž o návrh nové budovy Městského úřadu Mníšek pod Brdy. K jednotlivým návrhům bude následovat diskuse s veřejností a hlasování o projektu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 5-91/2017

RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Mníšek pod Brdy v období 27. - 29. 12. 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-91/2017

RM souhlasí s tím, že pokladna Městského úřadu Mníšek pod Brdy bude otevřena od 15. ledna 2018 z důvodu provedení účetní závěrky za rok 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-91/2017

RM bere na vědomí rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu Základní školy, Mníšek pod Brdy Komenského 886, na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-91/2017

RM bere na vědomí oznámení MÚ Černošice, odboru územního plánování o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Řevnice dne 15. 1.2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-91/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro školství a vzdělávání ze dne 14.11.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-91/2017

RM bere na vědomí zápis ze zasedání 20. komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 13.11.2017.

RM pověřuje jednáním v problematice zřízení WC u Billy nebo Penny Marketu, dle předchozí dohody, paní Šárku Slavíkovou.

RM souhlasí s rozmnožením letáků na sociální průzkum (po schválení textu radou města). RM pověřuje rozmnožením letáků pana Říhu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-91/2017

RM bere na vědomí zápis ze zasedání 21. komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 4.12.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-91/2017

RM souhlasí se zaplacením celkového jednorázového příspěvku Kč 3610,- dle žádosti a návrhu Komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 4.12.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-91/2017

RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Komenského 886 o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. a 22.12.2017 z technických důvodů (malování třídy).

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-91/2017

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, okres Praha západ, Komenského 420, přijala finanční dar ve výši Kč 51.000,- od firmy IBM Česká republika, s.r.o., IČO 14890992.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-91/2017

RM neschvaluje finanční příspěvek na dostavbu Asijského domu v ZOO Ústí nad Labem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-91/2017

RM souhlasí s  převedením pohledávek – kód poplatku 945 za rok 2012 v celkové výši Kč 19.700,-- do podrozvahové evidence.

Jedná se o pohledávky vedené pod variabilním symbolem:

9450000264, 9450000267, 9450000270, 9450000274, 9450000284, 9450000285, 9450000298, 9450000300, 9450000305, 9450000307, 9450000309, 9450000312, 9450000319, 9450000322, 9450000323, 9450000327, 9450000328, 9450000345, 9450000346, 9450000347, 9450000348, 9450000349, 9450000352, 9450000358.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-91/2017

RM souhlasí s odprodejem vyřazeného TV přijímače z roku 2002 za Kč 50,-.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 18-91/2017

RM souhlasí s pronájmem bytu č. 12 o výměře 29,2 m2 v č.p. 519 ul. Skalecká předem vybranému zájemci, kuchařce Domova pro seniory paní J. H. K.

Byt je přidělen pouze po dobu trvání pracovního poměru.

RM pověřuje OSMI  vypsáním záměru předem vybranému zájemci  na pronájem bytu č. 12 v č.p. 519 ul. Skalecká.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-91/2017

RM doporučuje a souhlasí s pronájmem ubytovacích prostor v objektu č.p. 291, Mníšek pod Brdy, Rymaně o výměře 14 m2 předem vybranému zájemci, učiteli ZŠ Mgr. L..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-91/2017

RM souhlasí se zněním Domovního řádu a pověřuje starostu jeho podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-91/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1262 o výměře 397 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j.12177 předem vybranému zájemci paní K.C. Zahrádka pod pořadovým číslem 3 v zahrádkářské osadě „OBORA“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do  31.12. 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-91/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní V. I. jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 1492/17 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě
„U Rybníčku“  za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-91/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1710/1 o výměře 370 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 12310/17 předem vybranému zájemci paní M.V.. Zahrádka pod pořadovým číslem 26 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-91/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 90 v k,ú. Rymaně předem vybranému zájemci panu J.D., Rymaně.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-91/2017

RM souhlasí se záměrem o pronájmu části pozemku p,.č. 1292/1 o výměře 721 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k žádosti č.j. 12725/17 tj. zahrádky pod pořadovým číslem 11 předem vybranému zájemci panu P. Zahrádka v zahrádkářské osadě Pod Hřištěm se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-91/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu budovy tabáku na Náměstí F.X.Svobody předem vybranému zájemci paní J. za cenu 5.000,- Kč/měsíc na dobu určitou do 31.12.2018.

RM ukládá OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-91/2017

RM souhlasí s úpravou 4 parkovacích míst na pozemku města číslo parc. 81/1v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-91/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 119 o výměře 1370 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle Pravidel o nájmu městských pozemků nesloužících k podnikání.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-91/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní O. J. Mníšek pod Brdy o pronájmu části pozemku parc.č. 2928/1 o výměře 116 m2 za nájemné ve výši 812,- Kč ročně.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-91/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Mníšek pod Brdy a společností ELEKTROWIN a.s. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-91/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností INVESSALES, spol. s r.o. na realizaci akce „„Rekonstrukce prostoru hasičské zbrojnice JSDH, Mníšek pod Brdy“. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-91/2017

Rada města vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Mníšek pod Brdy – příjezdová komunikace ke dvoru ZŠ“ cenovou nabídku společnosti HES stavební s.r.o. na realizaci akce. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a společností HES stavební s.r.o.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-91/2017

RM souhlasí s předloženým dodatečným povolením změny stavby před dokončením, krytého stání a skladu na pozemku č.parc. 1601/14, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-91/2017

RM projednala žádost společnosti Energon Dobříš. s.r.o. o udělení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2016 o stavební uzávěře v lokalitě Pod Štítkem pro stavbu IV-12-6018405 a přijala Rozhodnutí o zamítnutí této žádosti svým usnesením č. 34-91/2017 jehož přílohou je toto přijaté rozhodnutí o zamítnutí této žádosti v plném rozsahu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-91/2017

RM souhlasí se zněním dodatku č.1 SOD pro stavbu „ATS Na Kvíkalce“ a pověřuje starostu jeho podpisem.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-91/2017

RM projednala žádost pana P.P. a udělení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2016 o stavební uzávěře v lokalitě Pod Štítkem pro stavbu jednopodlažního zděného skladu bez nároku na připojení na inženýrské sítě a přijala Rozhodnutí o povolení výjimky z uvedeného opatření obecné povahy pro stavbu jednopodlažního zděného skladu bez nároku na připojení na inženýrské sítě svým usnesením č. 36-91/2017 jehož přílohou je toto přijaté rozhodnutí o povolení této žádosti v plném rozsahu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

20:28 h odchod radního Řehoře

 

Usnesení č. 37-91/2017

RM doporučuje využít plochu mezi bytovými domy č.p. 611-612 a 613-614 v Mníšku pod Brdy na pozemku č. parc. 709/1 na náhradní výsadbu.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

.

Usnesení č. 38-91/2017

RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci: „Cyklistická a in-line dráha na Pivovárce“ v Mníšku pod Brdy. 

RM pověřuje starostu podpisem objednávky společnosti Sportprojekta Praha, s.r.o..

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-91/2017

RM souhlasí s pokácením břízy na pozemku města č.parc. 286/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za předpokladu provedení prací a hrazení nákladů společností AHOLD Czech Republic, a.s..

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-91/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 SOD ze dne 11.10.2017 na akci: „Mníšek pod Brdy – rekonstrukce příjezdové komunikace k zámku“, mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou INVESSALES, spol. s r.o.. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č.1.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-91/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro stavbu ATS na Kvíkalce.

RM pověřuje starostu k podpisu této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-91/2017

RM souhlasí s objednáním projektových prací na akci: „Odvodnění bytových domů č.p. 588, 589 a 590“ v Mníšku pod Brdy společnosti PIK Vítek, projektová a inženýrská kancelář. 

RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice

 

Usnesení č. 43-91/2017

RM souhlasí s provedením odpisů neuhrazených poplatků SP-SÚ za kalendářní roky 2010 – 2014 v celkové výši Kč 12.500,- a neuhrazených pokut SÚ za kalendářní roky 2010 – 2014 v celkové výši Kč 2.000,-

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-91/2017

RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu Školní jídelny Mníšek pod Brdy ve výši Kč 21.669,- za účelem nákupu nového nerezového stolu k ohřevnému pultu pro nové výdejní okénko.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-91/2017

RM schvaluje změnu technického řešení odvodnění Pavilonu z retenční vsakovací jímky na nepropustnou jímku akumulačně retenční s tím, že celkový objem bude cca 100 m3.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                místostarostka                                                                starosta

 

Vyvěšeno: 3. 1. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět