Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 90 ze dne 20.11. 2017

usnesení ke stažení zde

Přítomni:        starosta                     Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka            Daniela Páterová (později)

                       radní                          Ing. Hana Kotoučová Ph.D.

                       radní                          David Řehoř MBA

 

                        tajemnice                  Věra Landová

                        zapisovatelka           Jaroslava Svitálková

 

Omluvena:    radní                          Bc. Marie Šretrová

 

 

 

Usnesení č. 1-90/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 90 dne 20. 11. 2017.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-90/2017

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 a postupuje ho k projednání FV a ZM.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-90/2017

RM souhlasí s tím, aby Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, Komenského 420 přijala účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro 45 žáků ve školním roce 2017/2018 v období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018,  ve výši Kč. 141.816,-.

RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi ZŠ Komenského 420 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-90/2017

RM souhlasí s umístěním prodejního stánku u kostela sv. Václava v rámci vánočního benefičního koncertu pro Domeček, pořádaného Domovem pro seniory Pod Skalkou, dne 17. 12. 2017, jehož spolupořadatelem je město Mníšek pod Brdy.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 5-90/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6021849/VB/03 Mníšek pod Brdy, NN pro p.č. 1210 za podmínky uvedení pozemku č.parc. 2911/1, k.ú. Mníšek pod Brdy dotčeného stavbou do původního stavu.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-90/2017

RM souhlasí se stavbou RD a dvojgaráže na pozemku č.parc. 76/18, k.ú. Stříbrná Lhota s  připojením pozemku č. parc. 76/18, k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy, která bude předložena stavebnímu úřadu k žádosti o povolení předmětné stavby.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM upozorňuje stavebníka, že napojení na vodovodní řad je podmíněno zajištěním dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-90/2017

RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby: „VTL, RESO, STL pro areál firmy S.P.T. Trading s.r.o.“.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-90/2017

RM  souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením Komerčních prodejních ploch na pozemku p.č. 1304/2; 1308/4; 1318/1, k.ú. Mníšek pod Brdy. 

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-90/2017

RM z došlých nabídek poptávkového řízení pro zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení sítí vodovodu a kanalizace pro lokalitu 4RD Rymaně, vybírá nabídku firmy Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská činnost.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky s firmou Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská činnost.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

           

Usnesení č. 10-90/2017

RM z došlých nabídek poptávkového řízení pro zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení příjezdové komunikace pro lokalitu 4RD Rymaně, vybírá nabídku firmy Ing. Ivana Rotheová.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky s firmou Ing. Ivana Rotheová.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Příchod místostarostky Páterové

 

Usnesení č. 11-90/2017

RM  souhlasí s vypracováním projektové dokumentace vodovodního řadu v ul. Na Madlenkách v pozemku č. parc.2812/2 a 2812/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zařazením položky vypracování projektové dokumentace této akce do rozpočtu 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-90/2017
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dodatečné povolení stavby: „Přístavba sociálních zařízení k prodejně tabáku, nám. F. X. Svobody“ na pozemku města
č. parc. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice, různé

 

Usnesení č. 13-90/2017

RM v návaznosti na návrh firmy SIPADAN souhlasí s navýšením měsíčního paušálu za úklidové služby v objektech Města Mníšek pod Brdy (MÚ + MKS) o Kč 1500,- bez DPH s platností od 1. 1. 2018.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-90/2017

RM souhlasí s návrhem kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 – cena vodného Kč 49,99, cena stočného Kč 38,93.

RM postupuje návrh kalkulace ke schválení do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-90/2017

RM souhlasí s návrhem nové zřizovací listiny Základní školy Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, Komenského 420 (sloučení ZŠ a Školní jídelny) a postupuje ZL do ZM ke schválení.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-90/2017

RM odsouhlasila návrh programu pro zasedání zastupitelstva města na jednání dne 6. 12. 2017. Do programu budou zařazeny body:

OZV č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her a OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů,

Zřizovací listina Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420,

Rozpočtové opatření č. 3/2017,

Kalkulace vodného a stočného,

Rozpočet města na rok 2018 včetně výhledu,

Jmenování kronikáře,

Přísedící okresního soudu,

Majetkové záležitosti,

Body navržené zastupitelem Jeřábkem:

Revize všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy,

Zpravodaj městečka pod Skalkou,

Výměna nekvalitní výsadby na náměstí F. X. Svobody,

Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB,

Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana a občanů při stavební a investiční činnosti.,

Převod pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. MpB (krajská silnice),

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-90/2017

RM projednala konečnou variantu návrhu rozpočtu města pro rok 2018 včetně důvodové zprávy a rozpočtového výhledu a postupuje ho ke schválení zastupitelstvu města.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                         Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                                   radní                                                          starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět