Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 89 ze dne 13.11. 2017 - anonymizováno

anonymizované usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

         radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

         radní:                                     David Řehoř, MBA

         radní:                                     Bc. Marie Šretrová

 

        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

                     tajemnice                              Věra Landová

 

 

Usnesení č. 1-89/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 89 dne 13. 11. 2017.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-89/2017

Rada města souhlasí s připojením se Města Mníšek pod Brdy k „Prohlášení zástupů obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona
č. 14/2017 Sb.“
ze dne 26. 10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severe-Lanškrounsko.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-89/2017

RM souhlasí s navýšením rozpočtu Školní jídelny o Kč 27.000,- na mzdové prostředky. Tato částka bude zapracována do rozpočtového opatření.

PRO:   5          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-89/2017

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.

PRO:   5          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 5-89/2017

RM schvaluje Pravidla pro vydávání Zpravodaje městečka pod Skalkou a v souvislosti s tímto ruší usnesení č. 20-51/2016 ze dne 22. 6. 2016, kterým byla schválena kapitola koncepce zpravodaje č. 4 – Statut Mníšeckého zpravodaje, redakční rady a redakce.

PRO:   5          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-89/2017

RM schvaluje termíny svatebních obřadů na Státním zámku Mníšek pod Brdy
pro dny 16. 6. 2018 a 18. 8. 2018 a to vždy 5 termínů – v 10, 11, 12, 13 a 14 hod.

PRO: 5                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-89/2017

RM schvaluje poskytnutí finančního daru Pesoklubu Dobříš ve výši 10.000,- Kč za poskytnuté služby týkající se odchycených psů v území katastru Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-89/2017

RM schvaluje odpisový plán nového hřiště - Makra prvky u Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května dle předloženého návrhu, a souhlasí s převedením Kč. 4000,- z rezervního fondu do fondu investic.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-89/2017

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, za školní rok 2016/2017.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-89/2017

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 uzavřela darovací smlouvu se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. na finanční dar ve výši 51.000,- Kč.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10a-89/2017

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 uzavřela darovací smlouvu se společností H.T.D. spol. s r.o. na finanční dar ve výši 50.000,- Kč.

PRO:   5          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 11-89/2017

RM souhlasí s volným odběrem dětských knih vyřazených z majetku Městské knihovny Mníšek pod Brdy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-89/2017

RM schvaluje využití nabídky BDO Advisory na zpracování auditu GDPR a implementaci optimalizačních opatření.

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou BDO Advisory.

RM ukládá OKS zajistit vybrané firmě podmínky pro zpracování auditu GDPR a implementaci opatření.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-89/2017

RM jmenuje členem Školské rady Základní školy Komenského 420 pana Davida Řehoře MBA a paní MUDr. Markétu Novákovou.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-89/2017

RM bere na vědomí vyhlášené ředitelské volno z organizačních důvodů na ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na den 22.12.2017.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 15-89/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 1706/1 o výměře 396 m2
v k. ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č.j. 1492/17 předem vybranému zájemci paní V. I.. Zahrádka pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok na dobu určitou
do konce roku 2018.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-89/2017

RM nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem reklamní plochy na budově trafiky
u autobusové zastávky směrem do Prahy paní Z. B. k inzerci realitní kanceláře.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-89/2017

RM  souhlasí se stavbou č. IV-12-6021655 „Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 549“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena v souladu se zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

RM upozorňuje stavebníka, že při stavbě dojde se střetem s kanalizačním řadem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, jehož provozovatelem je 1. SčV, a.s.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-89/2017

RM souhlasí se zněním dokumentů Část I. – Pokyny pro uchazeče a Část II. – Požadavky zadavatele na objekt Nová Radnice Mníšek pod Brdy.

Rada města pověřuje starostu města podpisem dokumentace.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-89/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 157, 158/1 a 158/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy o celkové výměře 1066 m2 ve výši 7.462,- Kč ročně na dobu určitou 5 let.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice, OVV, Různé

 

Usnesení č. 20-89/2017

RM doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Boženu Jarou, Mníšek pod Brdy a pana Mgr. Eduarda Navaru, Mníšek pod Brdy přísedícími Okresního soudu Praha západ pro volební období 2018 – 2022.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20a-89/2017

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit kandidáty na přísedící Okresního soudu Praha západ pro volební období 2018 – 2022 a to paní PhDr. Alenu Švancasrovou, Mníšek pod Brdy a paní Michaelu Henclovou, DiS., Mníšek pod Brdy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-89/2017

RM navrhuje zastupitelstvu města schválit kronikářem obce paní MUDr. Věru Havlišovou.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-89/2017

RM souhlasí s přijetím příspěvku č. 05/2017 ve výši Kč 1000,- do Ekologického fondu města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem P. A..

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-89/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 11.10.2017.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-89/2017

RM nesouhlasí s pokácením topolu na pozemku p.č. 1037/7 ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-89/2017

RM souhlasí s návrhem OZV č. 2/2017  o regulaci provozování hazardních her a postupuje ji ke schválení zastupitelstvu města.

PRO: 5                      PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-89/2017

RM souhlasí s návrhem OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů a postupuje ji ke schválení zastupitelstvu města

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-89/2017

RM souhlasí s výpovědí paní Dagmar Charvátové z pracovního poměru a se vzdáním se funkce ředitelky Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

Pracovní poměr a  funkce končí ke dni 31.12.2017.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-89/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-89/2017

RM schvaluje platový výměr ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové s platností
od 1.11.2017 dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 30-89/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové
za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-89/2017

RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Michaele Pažoutové s platností od 1.11.2017 dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-89/2017

RM souhlasí s čerpáním fondu odměn ve Školní jídelně Mníšek pod Brdy ve výši
Kč 32.500,-.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-89/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy paní Dagmar Charvátové za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1

 

Usnesení č. 34-89/2017

RM schvaluje platový výměr ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, paní Dagmar Charvátové s platností od 1.11.2017 dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-89/2017

RM schvaluje odměnu řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, panu Janu Danielovi za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-89/2017

RM schvaluje platový výměr řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, panu Janu Danielovi s platností od 1.11.2017 dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-89/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, paní Mgr. Marcele Krákorové za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-89/2017

RM schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, paní Mgr. Marcele Krákorové s platností od 1.11.2017 dle návrhu.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 39-89/2017

RM schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, paní
Bc. Marii Šretrové za 2. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-89/2017

RM schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, paní Bc. Marii Šretrové s platností od 1.11.2017 dle návrhu

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-89/2017

RM souhlasí s tím, aby Domov pro seniory pod Skalkou uzavřel se Středočeským krajem Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu osobám sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017, ev. č. dodatku S-0106/SOC/2017/2,.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-89/2017

RM bere na vědomí zprávu Městské policie Mníšek pod Brdy o zjištění skutečného stavu ve věci kouření v bývalé živnostenské provozovně Batalion.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-89/2017

RM schvaluje úpravu Nařízení č. 1/2015 Města Mníšek pod Brdy -Tržní řád a to v čl. 8 – Kontrola prodeje.

Aktualizované znění čl. 8 – Kontrola prodeje:
1) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Město Mníšek pod Brdy prostřednictvím Městské policie Mníšek pod Brdy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-89/2017
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení  na pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 519 Skalecká ulice a souhlasí se zněním a uzavřením  nájemní smlouvy na byt č. 5 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem D.K., Praha 6, na dobu neurčitou
od 1.12.2017.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 45-89/2017

RM doporučuje přijetí daru,  pozemku   č.parc. 996/91,v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví  M.K.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání  do ZM.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 46-89/2017

RM doporučuje přijetí daru,  pozemku  č.parc. 992/6, v k.ú. Mníšek pod Brdy ve SJM  M.K. a A.K.

RM souhlasí se zněním darovací smlouvy a postupuje věc k projednání  do ZM.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 47-89/2017

RM projednala první návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy pro rok 2018 včetně rozpočtového výhledu a postupuje ho finančnímu výboru k projednání.

PRO:  5          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

             Daniela Páterová                                      Ing. Petr Digrin, Ph.D.

               místostarostka                                                    starosta

 

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět