Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 88 ze dne 25.10. 2017 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

Přítomni:      starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                 

                      místostarostka:                     Daniela Páterová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

        radní:                                     David Řehoř, MBA

 

       zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

 Omluvena:  radní:                                    Bc. Marie Šretrová

                          

 

Usnesení č. 1-88/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 88 dne 25. 10. 2017.

PRO:              PROTI:           ZDRŽEL SE:

 

Usnesení č. 2-88/2017

RM souhlasí s uvolněním částky Kč 1500,- Kč na uhrazení obědů dle žádosti
č.j. 10157/2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-88/2017

RM rozhodla o tom, že projekt Rozšíření modulové stavby kontejnerových tříd bude zadán až po novém roce.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-88/2017

V souladu se zákonem 134/2016 Sb. rada města vybírá jedinou nabídku na zakázku „ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY“, a to nabídku společnosti BDO Advisory s.r.o.. Dále rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-88/2017

RM schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy“ podle zadání upraveného
na základě požadavků KV.

RM souhlasí s vypsáním Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy“.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-88/2017

RM souhlasí s vypsáním programu na poskytnutí finančních příspěvků spolkům z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy pro rok 2018.

PRO:   4          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 7-88/2017

RM souhlasí s tím, aby ZŠ Komenského 420 přijala finanční dar ve výši Kč 14.000,- od společnosti Human Consulting, IČO 03650651.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-88/2017

RM souhlasí s tím, aby MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května přijala dary:

Pekána Jarolímek, Nový Knín – výrobky na akce školy v hodnotě Kč 20.000,-.

Petr Bajer, Mníšek pod Brdy – půjčení skákacího hradu na zahradní slavnost a sladkosti na oslavu DD a další akce školy v hodnotě Kč 20.000,-.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-88/2017

RM bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Mníšek pod Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420 za školní rok 2016/2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-88/2017

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na Vánoční trh konaný na nám. F.X.Svobody dne 16. 12. 2017 a schvaluje jednotný poplatek pro komerční prodejce na 200,- Kč za stánek.
PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1

 

  OSMI

 

Usnesení č. 11-88/2017

RM souhlasí se zněním a  uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání v objektu zdravotního střediska č.p. 886, Mníšek pod Brdy,  mezi Městem Mníšek pod Brdy a  MUDr. Maksymem Magurou., za nájemné dle pravidel.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-88/2017

RM souhlasí  se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 90 v k,ú. Rymaně.
RM postupuje věc k projednání do ZM za prodejní cenu 2000,- Kč/ m2

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13-88/2017

RM schvaluje předložený plán údržby na rok 2018 předložený 1. SčV, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-88/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IE-12-6006113/2 název stavby „Mníšek pod Brdy - zrušení RNN – kNN“. 

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-88/2017

RM  souhlasí  se stavbou  oplocení z východní  strany pozemku č.parc. 571/56,  k.ú. Rymaně.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-88/2017

RM schvaluje Směrnici č. 1/2017 k provádění inventarizace majetku a závazků Města Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem směrnice.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-88/2017

RM  souhlasí  se stavbou hospodářského objektu na pozemku č.parc. 509/1,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-88/2017

Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vyřízením stavebního povolení, k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a následné realizaci.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-88/2017

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mníšek pod Brdy – příjezdová komunikace ke dvoru ZŠ“.

Rada města pověřuje starostu města podpisem výzvy.

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení: Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Jaroslav Vyskočil.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-88/2017

RM schvaluje vybrané úseky komunikací, které budou předány na Městský úřad Mníšek pod Brdy se žádostí o zařízení do kategorie místní komunikace.

RM bere na vědomí vybrané úseky komunikací, které budou vedeny jako účelové komunikace a budou přílohou pasportu místních komunikací. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-88/2017

Rada města vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Tréninkové fotbalové hřiště pro mládež“ nabídku společnosti J.I.H. – sportovní stavby s.r.o. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-88/2017

RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 2928/1 o výměře 116 m2 ve výši 812,- Kč ročně.

RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-88/2017

RM souhlasí s pronajmutím pozemku – některé uvolněné zahrádky - Svazu chovatelů.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-88/2017

RM souhlasí s rozšířením přílohy č. 1 koncesní smlouvy o předložený mapový podklad vedení VH majetku – sítě vodovodu a kanalizace v majetku Města Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  Tajemnice, OVV

 

Usnesení č. 25-88/2017

RM bere na vědomí nabídku Exekutorského úřadu Praha 5 na spolupráci.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-88/2017

RM souhlasí s dobrovolnými akcemi Hnutí Brontosaurus na území města Mníšek pod Brdy. Koordinací prací pověřuje paní Ing. Romovou, referentku OVV.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-88/2017

RM revokuje usnesení rady města č. 40-87/2017o souhlasu s kácením vrb a olší ve Stříbrné Lhotě takto:

RM souhlasí s pokácením olší na pozemku města č. parc. 374/3 k.ú. Stříbrná Lhota a vrb na pozemku města č. parc. 387/5 k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  FO

 

Usnesení č. 28-88/2017

RM souhlasí se zvýšením hodnoty stravenek pro zaměstnance Města Mníšek pod Brdy dle návrhu FO ze dne 24.10.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                  místostarostka                                                               starosta

Vyvěšeno: 8. 11. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět