Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 87 ze dne 11. 10. 2017 - anonymizováno

anonymizované usnesení ke stažení zde

 

 Přítomni:     starosta:                                Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                      místostarostka:                     Daniela Páterová                             

                      radní:                                     Bc. Marie Šretrová

        radní:                                     Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

 

       zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

       tajemnice:                             Věra Landová

 

 Omluven:    radní:                                     David Řehoř, MBA

 

                         

Usnesení č. 1-87/2017

RM schvaluje program pro jednání rady č. 87 dne 11. 10. 2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-87/2017

RM bere na vědomí Zápis z jednání o využití lokality za Zadním rybníkem v Mníšku pod Brdy ze dne 28.9.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OKS

 

Usnesení č. 3-87/2017

RM bere na vědomí pověření členů KV k provedení kontroly v Domově pro seniory Pod Skalkou.

RM upozorňuje předsedu KV, aby rozsah kontrolní činnosti byl v souladu se zákonem o obcích.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 4-87/2017

RM bere na vědomí oznámení MÚ Černošice o konání veřejného projednání změny č. 1 územního plánu obce Líšnice, které se bude konat 7.11.2017 od 18 hodin
v ZŠ Líšnice.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 5-87/2017

RM bere na vědomí Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 115579/2017/KUSK ze dne 20. 9. 2017 o zrušení usnesení RM č. 7-78/2017 ze dne 22.5.2017.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 6-87/2017

Rada města Mníšek pod Brdy se ztotožňuje s vyjádřeními města Mníšek pod Brdy ze dne 11. 9. 2017 a 25. 9. 2017 k řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2016 – územní opatření o stavební uzávěře ze dne 16.11.2016, která již Krajský soud v Praze ke sp. zn. 50A 11/2017 obdržel, a plně se na ně odkazuje.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 7-87/2017

RM revokuje usnesení RM č. 4-86/2017 a stanovuje cenu ručně malovaných map okolí Prahy na 70,-/kus.

PRO:  3          PROTI: 1       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 8-87/2017

RM revokuje usnesení RM č. 2-85/2017 ze dne 6.9.2017 tak že:

RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru 67.715,- Kč od o.p.s. WOMEN FOR WOMEN a uzavřením darovací smlouvy mezi Školní jídelnou a jmenovanou společností.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 9-87/2017

RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na instalaci babyboxu v Berouně vzhledem k tomu, že již přispělo na babybox, v Příbrami.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 10-87/2017

RM souhlasí s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní městské autobusové dopravy pro linku 291447 Mníšek pod Brdy, náměstí-Mníšek pod Brdy, žel.st.–Mníšek pod Brdy, OPS Magdaléna, dopravce Martin Uher, spol. s r.o., IČO 26739135.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 11-87/2017

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 5 v ul. Skalecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2 m2.

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 12-87/2017

RM souhlasí s nabídkou úprav polyfunkčního objektu Mníšek pod Brdy dle varianty
č. 2. (obr.č.1).

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 13-87/2017

RM souhlasí s nákupem pozemku parc.č 2507/15 o výměře 297 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – do majetku města za celkovou dohodnutou kupní cenu 14.850,- Kč.

RM souhlasí s nabídkou pozemku a doporučuje věc k projednání do ZM.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 14-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  služebnosti  inženýrské sítě vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích č.parc 206/17 a 182/17 v  k.ú. Rymaně a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. K..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 15-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením darovací smlouvy vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích č.parc 206/17 a 182/17 v  k.ú. Rymaně a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. K..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 16-87/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením pozemku č. parc. 2243, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 17-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV-12-6013760/1 Zahořany, Hora (B1156), kNN pro č.e. 608.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 18-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IV – 12-6019994/1 -  Stříbrná Lhota,  kNN   pro parc.č. 155/7.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 19-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Optické propojení Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota – Kytín“.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Družstvem Eurosignal.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 20-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby č. IE-12-6000797/1- Mníšek pod Brdy, NN - Malé náměstí

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 21-87/2017

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení: „STL plynovod, Mníšek pod Brdy, p. K.“

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy, GasNet, s.r.o. a p. A. K..

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 22-87/2017

RM souhlasí se stavbou domu pro rodinnou rekreaci na  pozemku  č.parc. 587, k.ú. Mníšek pod Brdy. 

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 23-87/2017

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tréninkové fotbalové hřiště pro mládež“:

Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Petr Digrin, Jaroslav Vyskočil a Josef Petráň.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 24-87/2017

Rada města vybírá v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Mníšek pod Brdy – rekonstrukce příjezdové cesty k zámku“ cenovou nabídku společnosti INVESSALES, spol. s r.o.

Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi společností INVESSALES,spol. s r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 25-87/2017

Rada města vybírá v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy zdravotního střediska pro dospělé v Mníšku“ cenovou nabídku společnosti AAA Střechy a Stavby s.r.o. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi společností AAA Střechy a Stavby s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 26-87/2017

Rada města schvaluje  Technické standardy pro vodohospodářský majetek Města Mníšek pod Brdy.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 27-87/2017

RM  souhlasí se stavbou garáže a zpevněných ploch na pozemku č.parc.  220,k.ú. Stříbrná Lhota.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 28-87/2017

Rada města souhlasí vydáním prohlášení obce k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. L. N., Ing. E. N., Ing. J. P., P. F. a Bc. G. F., P. V., Ing. R. Š. a Ing. D. Š. jako povinnými, za účasti společnosti OPTREAL, spol. s r.o. Rada  města pověřuje starostu města podpisem prohlášení obce.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 29-87/2017

Rada města bere na vědomí výsledky studie Rozšíření modulové stavby kontejnerových tříd ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy.

RM doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci pro variantu č. 1.

PRO:  4          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Ve 20:15 odešla radní Páterová

 

Usnesení č. 30-87/2017

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č.parc. 111 a 112,  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci na zvýšení kapacit technické infrastruktury. 

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 31-87/2017

RM souhlasí s instalací vchodových stříšek nad vchody do bytových domů čp. 825 a 826 v ulici Nová na  pozemcích č. parc. 709/2, 709/3, k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 32-87/2017

RM souhlasí  s předloženou rekonstrukcí RD na pozemku č.parc. 2095/3 a 2109/3,  k.ú. Mníšek pod Brdy.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 33-87/2017

RM   souhlasí se stavbou  rodinného domu, kanalizační a vodovodní přípojky pro budoucí rodinný dům a s připojením pozemku č.parc. 281/6, k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 34-87/2017

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č.parc. 332, k.ú. Rymaně.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 35-87/2017

RM souhlasí se záměrem nákupu pozemku č. parc. 2922/1 o výměře 6721 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města a doporučuje OSMI další jednání s Českými drahami a.s.
o prodejní ceně.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 36-87/2017

RM souhlasí se zajištěním provozní bezpečnosti lip v památné aleji V Lipkách, k.ú. Mníšek pod Brdy společností Arbosana zahradní architektura.

RM pověřuje starostu podpisem objednávky.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 37-87/2017

RM souhlasí s prodejem keře rhododendron bílý u bývalé správní budovy Na Oboře č.p. 879 paní V.B.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 38-87/2017

Rada města vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Vypracování pasportu vodovodní a kanalizační sítě města Mníšek pod Brdy“ nabídku společnosti 1. SčV, a.s.

Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OVV

 

Usnesení č. 39-87/2017

RM souhlasí s přijetím příspěvku č. 04/2017 do Ekologického fondu města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní E. S..

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 40-87/2017

RM souhlasí s pokácení olší a vrb na pozemcích č. parc. 384/4 a 384/5 k.ú. Stříbrná Lhota, ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 41-87/2017

RM souhlasí s uvolněním částky 1700,- Kč ze sociálního fondu města na úhradu pobytu pana J.P. v ubytovně Pod Skalkou v Mníšku pod Brdy.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 42-87/2017

RM souhlasí s uvolněním částky 1500,- Kč ze sociálního fondu města na:

1) 500,- Kč na plynovou bombu a

2) 1000,- Kč na úhradu Pečovatelské služby Řevnice pro klienta A.K..

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 43-87/2017

RM bere na vědomí Zápis č. 19 ze zasedání Komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku ze dne 9.10.2017.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 44-87/2017

RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro V. R. S., místo nar. Ukrajina, trvale bytem Mníšek pod Brdy.

PRO:  3          PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

 

 

Bc. Marie Šretrová                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                             radní                                                                starosta

 

Vyvěšeno: 21. 10. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět